X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38122
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE
Okres trwania stażu:
• od 1 września 2015r. do 2 czerwca 2018r.
w tym:
• od 1 września 2015r. do 3 lutego 2017r w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach, na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela logopedy.
• od 6 lutego 2017r. do 2 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem, na stanowisku nauczyciela przedszkola; od dnia 13 listopada 2017r. także na stanowisku szkolnego logopedy.

1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Iwona Baworska
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem ul. 3 Maja 9, 19 – 104 Trzciannem
3. Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna, logopedia
4. Posiadane kwalifikacje:
• Studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności: edukacja elementarna, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Honorowy dyplom ukończenia studiów wyższych.
• Podyplomowe Studia Logopedyczne w zakresie logopedii ogólnej; Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny.
• Podyplomowe Studia w zakresie: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych.
• Ukończone szkolenie pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard” . Instytut Neurofizjologii i Psychologii w Warszawie. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP.
• Ukończenie kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”, Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach
5.Imię i nazwisko obecnego opiekuna stażu: mgr Katarzyna Lidia Jakubiak
6. Data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 06.02.2017r.
7. Data zakończenia stażu: 02.06.2018r.
8. Data zatwierdzania aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego: luty 2017r.
9. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2018r.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe stażu:
1.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela i omawianie ich
3.Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
5.Pogłębienie współpracy z rodzicami.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 6 lutego 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie
§ 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. 2015r. trwał on
2 lata i 9 miesięcy, z czego 1 rok i 5 miesięcy stażu odbyłam w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach, a 1 rok i 4 miesiące w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem. Niniejsze sprawozdanie dotyczy pracy w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem. Staż odbyty w poprzednim miejscu pracy podsumowałam sprawozdaniem za tamten okres czasu, tj.1.09.2015r. – 03.02.2017r. Uzyskałam pozytywna ocenę cząstkową dorobku zawodowego za ten okres stażu.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który po zmianach został zatwierdzony do kontynuacji w lutym 2017r.
Jestem osobą aktywną, ambitną i doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i logopedii itp.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Katarzyną Lidią Jakubiak, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
( Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz, 393, § 7 ust. 2 pkt. 1

1. Analizowanie procedury awansu zawodowego
• Wraz z rozpoczęciem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem procedur awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Dokonałam również ponownej analizy następujących dokumentów: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393). Zapoznałam się także z: Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami.
W związku ze zmianą miejsca pracy w trakcie trwania stażu zawodowego
dnia lutego 2017r. przedłożyłam dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem Pani Barbarze Brzostowskiej wniosek o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opracowałam również aneks do planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Uzyskałam także cząstkową ocenę dorobku zawodowego dokonaną przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bajkach Panią Katarzynę Szypcio.
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty oraz oświatowe portale internetowe.

Efekty realizacji:
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu, wniosku o kontynuację stażu, planu rozwoju zawodowego oraz aneksu do planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego, a następnie tworząc do niego aneks brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu
• Dnia 6 lutego 2017r. nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Lidią Jakubiak, doświadczoną nauczycielką przedszkola. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy. Ustaliłyśmy także terminarz spotkań konsultacyjnych.
• Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek
o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, a także aneks do tego planu.
• Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Zostały one omówione w formie konsultacji i analizy.
- Półrocze drugie, rok szkolny 2017/2018
- „Ciepło – zimno” 27.02.2017r.
- „Niebieski jak niebo” – 20.03.2017r.
- „Domy zwierząt” – 10.04.2017r.
- „Flaga, godło, hymn, prezydent” – 06.05.2017r.
- „W dżungli” – 19.06.2017r.
- Rok szkolny 2017/2018
- „Mieszkam na wsi”, grupa Biedronki – 13.09.2017r.
- „Ruch to zdrowie”, grupa Biedronki – 04.10.2017r.
- „Od owcy do swetra” – zajęcia otwarte. Grupa Biedronki – 23.11.2017r.
- „Mikołajki” – 06.12.2017r.
- „Eksperymenty z wodą” – 10.01.2018r.
- „Spotkanie z dinozaurami” – 21.02.2018r.
- „W kwiaciarni” – 14.03.2018r.
- „Od buraka do lizaka” – 11.04.2018r.
- „Owady” – 16.05.2018r.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrekcji. Wszystkie prowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione w formie konsultacji, analizy.
- Półrocze drugie, rok szkolny 2017/2018:
- „Foki w Bałtyku” – 28.02.2017r.
- „W marcu jak w garncu” – 14.03.2017r.
- „Tradycje Wielkanocne” – 04.04.2017r.
- „Dzień Mamy” uroczystość przedszkolna (obie grupy) – 29.05.2017r.
- „Wielka majówka na łące”- grupowe zajęcia logopedyczne. Grupa Biedronki – 07.06.2017r.
- Rok szkolny 2017/2018:
- „W jesiennym sadzie” – 25.09.2017r.
- „Leśny zwierz- jeż”- grupowe zajęcia logopedyczne. Grupa Motylki – 09.10.2017r.
- „Krawcowa” – grupa Motylki, 24.11.2017r.
- „Goście za oknem” – 04.12.2017r.
- Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka, uroczystość przedszkolna (obie grupy) – 18.01.2018r.
- „W prehistorycznym lesie” – 19.02.2018r.
- „Wiosenne kwiaty” – 12.03.2018r.
- „Na łące” – grupowe zajęcia logopedyczne. Grupa Motylki - 17.04.2018r.
- „Logopedyczne igraszki". Zajęcia logopedyczne z całą grupą wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Grupa Biedronki - 24.05.2018r.
• Konsultowałam się z opiekunem stażu przed zajęciami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
- „Krawcowa” – grupa Motylki, 24.11.2017r.
• Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.
Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących dzieci, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych oraz przeróżnych rekwizytów. Dzięki temu były one dla dzieci ciekawe i rozwijające.
Rozmowy oraz spotkania z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi. W trakcie tych spotkań analizowałam również swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nauczyciela przedszkola. Wnioski z tychże rozmów z opiekunem stażu uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Z kolei dzięki temu, że miałam możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez panią Katarzynę Lidię Jakubiak poznałam różne sposoby wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy. Współpraca z panią Katarzyna Lidią Jakubiak zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.

3.Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej
• W miarę potrzeb opracowywałam/przygotowywałam dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne i karty pracy dzięki którym dzieci miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności grafomotorycznych, analizy i syntezy wzrokowej oraz rozwijały swoją spostrzegawczość. W celu uatrakcyjnienia zajęć prezentowałam dzieciom przeróżne rekwizyty, które były związane z tematem. Dzięki temu dzieci miały możliwość wielozmysłowego poznania danego przedmiotu. Na zajęciach z dziećmi pojawiły się takie rekwizyty jak: rower, samochodowy fotelik dziecięcy, kask rowerowy, maszyna do szycia, sztalugi malarskie, stetoskop, ciśnieniomierz, stary aparat fotograficzny i stary telefon, karmnik dla ptaków itp. Na zajęciach, które dotyczyły owoców i warzyw, dzieci miały możliwość ich spróbowania.
• Na zajęciach często stosowałam również środki multimedialne (prezentacje), aby jak najdokładniej przybliżyć dzieciom dane zagadnienie. Opracowałam około 30 prezentacji min.: „Życie na Grenlandii”, „Życie pszczół”, „Układ Słoneczny”, „Historia roweru”, „Zawód krawcowej”, „Zawód szewca”, „Wirusy i bakterie”, „Kraków – dawna stolica Polski” itd. Prezentowałam również dzieciom różnego rodzaju filmy edukacyjne korzystając z portali internetowych. Dzięki tym filmom dzieci miały możliwość zobaczenia jak np. wygląda start rakiety kosmicznej, życie astronautów w kosmosie, albo w jaki sposób powstają lody.
• Podczas zajęć przeprowadzałam również różne doświadczenia np. dotyczące obiegu wody w przyrodzie, wybuchu wulkanu, wpływu octu na umieszczone w nim jajko, hodowli kryształków soli itp.
• Tworzyłam kąciki tematyczne oraz dekorowałam salę zgodnie z porami roku.
Współtworzyłam również dekorację na tablicę znajdującą się na korytarzu szkolnym.
• Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywało studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli przedszkola i logopedów (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Były to czasopisma tj. „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola” i „Forum Logopedy”. Z kolei książki, które najbardziej pomogły mi w pracy to:
• M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”;
• M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej”;
• M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska „Pomagamy dzieciom
w badaniu świata. Zabawy badawcze”;
• B. Zakrzewska „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole”;
• J. Cieszyńska „Kocham czytać”;
• A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”;
• G.Demel „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”
• Cieszyńska, Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
• Podręczniki A. Chrzanowskiej i K. Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne”
• K. Szłapa „Myszka Szarusia, Żabka Żanusia oraz inne zabawy utrwalające wymowę i pisownię sz, ż (rz)”
• Systematycznie odwiedzałam strony internetowe, na których mogłam znaleźć ciekawe pomysły dydaktyczne, np. kolorowanki, rebusy, krzyżówki:
- www.czasdzieci.pl;
- www.kolorowanki.net;
- www.gry-bajki-kolorowanki.pl;
- www.rebusy.pl;
Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując również informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw np.: www.wsip.pl i tym podobne.
• Opracowałam również scenariusze imprez okolicznościowych: „Dnia Matki” oraz „Dnia Babci i Dziadka”.
Efekty realizacji:
Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych, które umożliwiły
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, analizy i syntezy wzrokowej oraz rozwijały spostrzegawczość dzieci. Czytałam literaturę pedagogiczna, która pozwoliła mi ustosunkować się do pracy z dziećmi, wzbogaciła moją wiedzę i umiejętności oraz pomogła dostosować formy i metody pracy do potrzeb dzieci. W pracy z dziećmi zaczęłam stosować nowoczesne metody
tj.: burza mózgów, drama czy mapa mentalna. Dzięki udziałowi w uroczystościach szkolnych dzieci uczyły się współpracy, właściwego zachowania, uczyli się szacunku do ludzi starszych oraz rozwijały swoje umiejętności artystyczne.

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych, logopedycznych i nauczania indywidualnego.
• Sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
• Wspólnie z panią mgr Katarzyną Lidią Jakubiak opracowałam Plan Pracy Wychowawczej w Przedszkolu na rok 2017/2018.
• Systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy dla 4 i 6-latków.
• Opracowałam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczna Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia z mojej grupy przedszkolnej.
• Opracowałam Programy Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjnych dzieci uczęszczających do grupy przedszkolnej którzy otrzymali orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Przygotowałam Plany oraz Programy zajęć logopedycznych dla dzieci posiadających opinie oraz orzeczenia.
• Przygotowałam sprawozdanie z zajęć logopedycznych za I półrocze roku szkolnego 2017/2018.
• Dokonałam ewaluacji z zajęć logopedycznych na koniec I półrocza roku szkolnego 2017/2018
• Wchodziłam w skład zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z naszej szkoły
• Byłam członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju jako logopeda
• Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, która dotyczyła diagnozy efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Byłam współodpowiedzialna za analizę ankiet i wyników badań.
• Byłam członkiem zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018.
• Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej maturę z języka polskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w roku szkolnym 2017/2018.

Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, logopedycznych i nauczania indywidualnego. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej wpłynęło na wzrost moich umiejętności organizacji, tworzenia dokumentów, ich analizy, pisania sprawozdań i programów indywidualnych.

5. Aktywne uczestnictwo w WDN
• Bardzo ważną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywał udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- „ Podsumowanie Oceniania Kształtującego w szkole” – 24.02.2017r.
- „Motywowanie uczniów do nauki” – 27.02.2017r.
- „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – spotkanie instruktażowe” – 11.05.2017r.
- „Kształtowanie relacji nauczyciel – uczeń. Zasady dobrej komunikacji” – 29.05.2017r.
- E- szkolenie nt.: „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych” – 15.09.2017r.
- „Pomóc- uczniowi, pomóc sobie” – 29.10.2017r.
- „Szkolenie dotyczące rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży” – 12.04.2018r.
- „ Cuda- wianki, czyli pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicowe”
– 9.05.2018r.
- „Szkolenie dotyczące pracy z uczniem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera” – 9.05.2018r.
• Sporządzałam protokoły z posiedzenia Rady pedagogicznej.
- Protokół nr 15/2016/2017 z posiedzenia Rady Pedagogicznej odbytego dnia 29 maja 2017 roku
- Protokół nr 12/2017/2018 z posiedzenia Rady Pedagogicznej odbytego dnia 11 stycznia 2018 roku
Efekty realizacji:
Szkolenia, w których brałam udział, oprócz wiedzy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a otrzymane na szkoleniach
materiały edukacyjne wzbogaciły moją własną biblioteczkę.

6. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
• Realizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela. Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabywać nowe umiejętności i doskonalić warsztat pracy.
W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową, podnosiło jakość mojej pracy i tym samym pracy oddziału przedszkolnego, w którym pracowałam.
Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach (pisałam o nich w poprzednim punkcie) i Radach Pedagogicznych.
Kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dziecka, w trakcie stażu uczestniczyłam w następujących pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego:
- Podyplomowe Studia w zakresie: „Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych - 2017r.
- konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu w teorii i praktyce”, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci słabo słyszących nr 15 w Warszawie - 08.04.2017r.
- konferencja informacyjno-szkoleniowa nt.: „Wdrażanie nowej podstawy programowej wyzwaniem dla nauczyciela” – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 15.05.2017r.
- kurs „Kierownik wycieczek szkolnych” – Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach – 06.06.2017r.
- warsztaty metodyczne: „Choć nie wiele mamy lat, poznajemy cały świat”, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku – 25.11.2017r.
- „Jak tworzyć IPET oraz arkusze WOPFU?” – szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach – 10.01.2018r.
- „Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu w procesie terapii”, szkolenie online, Forum Logopedy – 20.01.2018r.
- warsztaty metodyczne: „Elementy integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku – 03.03.2018r.
- warsztaty metodyczne: „Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat”, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku – 11.03.2018r.
- „Dziecko z afazja na zajęciach logopedycznych”, szkolenie
w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach – 14.03.2018r.
- warsztaty metodyczne: „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia”, Centrum Metody Krakowskiej – 06.04.2018r.
- „Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych”, szkolenie online Forum Logopedy – 13.04.2018r.
Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Pogłębiłam też wiedzę dotyczącą rozwoju umysłowo – ruchowego dzieci, co pomogło mi szybciej wytypować dzieci potrzebujące pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poszerzyłam zasób metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej. Poznałam nowe zabawy, piosenki, tańce, teksty literackie, techniki plastyczne. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje, pozwalające mi na stosowanie ciekawych metod pracy z dziećmi.
Stosowane przeze mnie metody pracy pozwoliły mi uatrakcyjnić zajęcia, rozwijać samodzielność dzieci i spowodować zwiększenie zainteresowania treściami nauczania, co z kolei powodowało wzrost wiedzy i umiejętności dzieci.

7. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
• W trakcie trwania stażu wspólnie z panią Katarzyną Lidią Jakubiak przygotowałam apele z okazji Dnia Matki oraz Dnia Babci i Dziadka. Współorganizowałam też takie imprezy przedszkolne jak: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, przedszkolne mikołajki, wigilię przedszkolaków, powitanie I Dnia wiosny.
• Przygotowałam dzieci do udziału w następujących konkursach plastycznych:
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Za co kocham Polskię?”
- Powiatowy konkurs plastyczny „Języczkiem Pętliczkiem malowane”
- Wojewódzki konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z literackiej krainy”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”
- Gminny konkurs plastyczny „Park Biebrzański w oczach dzieci 2017”
- Szkolny konkurs „Przyjaciele św. Franciszka”
- Gminny Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”
- Szkolny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową,
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kartki z historii Polski”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
• Przez cały okres stażu dzieliłam się z innymi nauczycielami swoją wiedzą oraz materiałami pomocniczymi do realizacji konkretnych zajęć. Przekazywałam im pomysły, scenariusze i materiały ćwiczeniowe. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez przedszkolnych oraz wycieczek. Polegała ona na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno- wychowawczej w grupie przedszkolnej. Wspólnie z panią mgr Katarzyną Lidią Jakubiak opracowałam Plan Pracy Wychowawczej w Przedszkolu na rok 2017/2018.
• W miarę potrzeb opracowywałam/przygotowywałam dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne i karty pracy dzięki którym dzieci miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności grafomotorycznych, analizy i syntezy wzrokowej oraz rozwijały swoją spostrzegawczość. W celu uatrakcyjnienia zajęć prezentowałam dzieciom przeróżne rekwizyty, które były związane
z tematem zajęć.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z innymi nauczycielami: poszerzyłam swój warsztat pracy, dzieliłam się pomysłami, wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń. Dzięki temu zdobywałam też nowe doświadczenia i umiejętności. Mogłam liczyć również na pomoc innych nauczycieli w razie jakichkolwiek problemów wychowawczych czy dydaktycznych. Poprzez udział dzieci w różnych konkursach plastycznych promowałam naszą szkołę. Z kolei tworzone przeze mnie dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne i karty pracy doskonaliły umiejętności grafomotoryczne oraz umiejętność analizy i syntezy wzrokowej dzieci. Sprawiały też że dzieci miały możliwość brać udział w atrakcyjnych zajęciach. Tym samym wpływałam na podnoszenie jakości pracy oddziału przedszkolnego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt.2)

1. Poznanie środowiska dzieci i rodziców.
• W celu poznania środowiska dzieci i rodziców dokonałam analizy
kart zgłoszeniowych dzieci, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności.
• Podczas trwania stażu zorganizowałam pięć ogólnych zebrań z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej (wybór trójki klasowej, omówienie wyników diagnozy wstępnej i końcowej, zapoznanie ze zmianami w Statucie Szkoły) często poruszane były kwestie związane z pedagogizacją rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Współpraca z rodzicami układała się dobrze. Rodzice zazwyczaj aktywnie włączali się w organizacje wielu imprez przedszkolnych, m.in. andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, dzień chłopaka, bal karnawałowy itd. Chętni rodzice wzięli udział w przedszkolnym cyklu spotkań „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – poranki z książką”.
Efekty realizacji:
Dzięki obserwacji i analizie możliwości dzieci lepiej poznałam ich potrzeby co z kolei pozwoliło mi opracować i dostosowane do poszczególnych dzieci odpowiednie narzędzia (karty pracy do zajęć, karty prac plastycznych).

2. Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną.
• W trakcie trwania stażu systematycznie projektowałam i urządzałam kąciki plastyczne, które eksponowały różne techniki plastyczne poznane i stosowane przez dzieci m.in. malowanie na folii, kolaż, rysowanie pastelami suchymi, malowanie palcami, wyklejanie plasteliną, malowanie farbami wodnymi, lepienie z masy solnej, rysowanie świecą, malowanie wałkami, rysowanie węglem, stemplowanie ziemniakami itp.
• Wspólnie z dziećmi przygotowałam wystawę ich prac na korytarzu przy salach przedszkolnych. Było to prace wykonywane w grupach: „Bohaterowie naszych bajek”, „Jesteśmy Polakami”, „Choinki Motylków”, „Ziemia – nasz dom”, „Rakiety Motylków”.
• Podczas stażu pomagałam chętnym dzieciom przygotować prace plastyczne na szkolne i pozaszkolne konkursy.
Efekty realizacji:
Systematyczne projektowanie i urządzanie kącików plastycznych eksponujących prace dzieci sprawiło, że dzieci mobilizowały się do pracy. Dbały o estetykę i dokładność wykonywanych prac plastycznych. Poznały różne techniki plastyczne oraz rozwijały swoje umiejętności artystyczne. Odczuwały dumę widząc swoje prace na korytarzu szkolnym. Z kolei ja odczuwałam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

3. Praca z dziećmi mającymi trudności logopedyczne
• Przez cały okres stażu wykorzystując swoje wykształcenie logopedyczne prowadziłam raz w tygodniu w grupach przedszkolnych „Motylki” i „Biedronki” krótkie ćwiczenia logopedyczne mające na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych. Poprzez różnorodne zabawy logopedyczne dzieci uczyły się prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych potrzebnych do realizacji określonych głosek, kształtowały słuch fonematyczny oraz doskonaliły już ukształtowaną wymowę.
• Od listopada 2017r. już jako logopeda szkolny zaczęłam prowadzić terapię logopedyczną dzieci posiadających opnie oraz orzeczenia. Na podstawie tych dokumentów opracowałam indywidualne programy i plany terapii logopedycznej.

Efekty realizacji:
Dzięki różnorodnym zabawom logopedycznym prowadzonym w grupach przedszkolnych dzieci usprawniły motorykę narządów artykulacyjnych oraz ukształtowały słuch fonematyczny. Z kolei dzięki prowadzeniu terapii logopedycznej w szkole podniosłam poziom własnej wiedzy dotyczącej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Mogłam również wykorzystać w praktyce tą wiedze i umiejętności, które zdobyłam na studiach podyplomowych z neurologopedii.

4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• W okresie stażu współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Korzystałam z ich wiedzy i doświadczenia. Przekazywałam im swoje spostrzeżenia poczynione w wyniku obserwacji pedagogicznej dzieci w różnych momentach ich działalności zabawowej, twórczej, zajęciowej. Pozwoliło to na określenie potrzeb dziecka bądź jego problemów. Dało mi to możliwość podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka bądź uzyskania porady o sposobie rozwiązania zaistniałego problemu.
Efekty realizacji:
Dzięki rozmowom indywidualnym zarówno z pedagogiem jak i psychologiem szkolnym potrafię zidentyfikować i zdiagnozować problem/ potrzebę dziecka, zaplanować rozwiązania problemu, wdrożyć rozwiązania i wyciągnąć wnioski. Potrafię też pracować z uczniem zdolnym i słabym oraz przeprowadzić konstruktywna rozmowę z rodzicem.

5. Udział w realizacji programów profilaktycznych
• W trakcie trwania stażu razem ze swoją grupa przedszkolną wzięliśmy udział w realizacji następujących programów profilaktycznych: „Śniadanie Daje Moc”, „Czyste powietrze wokół nas” i „ Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W ramach ogólnopolskiego programu „Śniadanie Daje Moc” przedszkolaki wzięły udział w zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania, poznały 12 zasad zdrowego odżywiania oraz wspólnie przygotowały zdrowe kanapki śniadaniowe.
Nasze przedszkolaki zaangażowały się również bardzo aktywnie w Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Razem z sympatycznym smokiem Dinkiem uczyły się rozróżniać różne rodzaje dymu, określać ich wpływ na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy oraz poznały też szkodliwy wpływ palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego.
Z kolei w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w grupie Motylki był realizowany cykl spotkań pt: „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – poranki z książką”. Spotkania te mały na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. W ramach tych spotkań Rodzice z grupy „Motylki” odwiedzali naszą grupę i czytali dzieciom. Czytane utwory – najczęściej wybrane przez Synka albo Córkę- bajki/ baśnie/ opowiadania były przynoszone z domu. Po wysłuchaniu bajek dzieci wykonywały pracę plastyczną związaną z ich treścią .

Efekty realizacji:
Dzięki udziałowi w tych akcjach wzrosła świadomość dzieci odnośnie szkodliwości palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego. Uświadomiły sobie jak ważnym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie oraz z jakich elementów powinno się ono składać, aby było pełnowartościowe. Z kolei wspólne czytanie książek rozwinęło wśród dzieci nawyk czytania oraz rozbudziło w dzieciach zainteresowania literackie i ciekawość poznawczą.
Dzięki tym programom zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla przedszkolaków.

6. Przygotowanie uroczystości szkolnych
• W okresie stażu byłam współorganizatorką następujących uroczystości przedszkolnych: „Dnia Matki” oraz „Dnia Babci i Dziadka”. Opracowałam scenariusze tych uroczystości, wspólnie z panią Katarzyna Lidią Jakubiak przygotowałam dekoracje sali oraz upominki dla zaproszonych gości. Współpracowałam z koleżankami z klas I – III w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, spotkań i uroczystości na terenie placówki. Przykłady organizacji uroczystości przedszkolnych: Dzień Pluszowego Misia, dyskoteka andrzejkowa, bal karnawałowy i powitanie wiosny.
Efekty realizacji:
Dzięki pracy nad organizacją uroczystości nabyłam umiejętność ich przygotowania i przeprowadzania. Włączyłam też rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola i grupy, a tym samym tworzyłam pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Z kolei dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, przełamywały strach przed publicznymi wystąpieniami oraz zdobywały nowe doświadczenia. Dzieci uczyły się też szacunku wobec rodziców oraz swoich dziadków.

7. Organizowanie wycieczek dla dzieci
• Podczas trwania stażu zorganizowałam następujące wycieczki/ wyjścia:
- Wyjście poza teren szkoły w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, zimą i wiosną
- Wycieczka do „Muzeum Biebrzańskiego” pana Krzysztofa Kawenczyńskiego w Trzciannem. Oglądanie eksponatów zgromadzonych w muzeum: rzeźb, obrazów, gobelinów, albumów i mebli z dawnych czasów – listopad 2017r.
- Wycieczka do Białostockiego Teatru Lalek na przedstawienie pt.: „Misiaczek”.
- Wycieczka do Centrum Zabaw „Fikoland” w Białymstoku – grudzień 2017.
- Wyjście w celu obserwacji źródeł i rodzajów dymów (w związku z realizacją
projektu „Czyste powietrze wokół nas”) – marzec 2018r.
Efekty realizacji:
Dzięki zorganizowaniu tych wycieczek mogłam wykorzystać w praktyce wiedzę, którą zdobyłam podczas kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”.
Z kolei dzieci poznały walory turystyczne gminy Trzcianne. Podwyższyły swoje umiejętności w zakresie samodzielności i zachowania się w miejscach użyteczności publicznej oraz właściwego zachowania się podczas spektaklu teatralnego.

8. Działania charytatywne
• W ramach działań charytatywnych współpracowałam z koleżankami z klas
I – III. Własnoręcznie przygotowałam różne stroiki związane ze Świętami Wielkanocnymi. Stroiki te zostały wystawione na sprzedaż podczas Kiermaszu Wielkanocnego. Dochód ze sprzedaży tych ozdób został przeznaczony na pomoc dzieciom z naszej szkoły, które znalazły się w trudnej sytuacji. Poza tym zachęcałam dzieci z grupy przedszkolnej do zbiórki plastikowych nakrętek w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”.
Efekty realizacji:
Przekazanie zebranych pieniędzy dla potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Integracja nauczycieli grup przedszkolnych i klas I – III podczas wspólnych działań.

Umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt. 3)

1. Publikacje własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
• Opublikowałam w Internecie opracowany przeze mnie aneks planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
Poza tym na stronie internetowej szkoły zamieściłam kilka artykułów, które prezentowały podejmowane przeze mnie działania w ramach prac dotyczących rozwoju zawodowego. Artykuły te dotyczyły m.in.: cyklu spotkań „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato - poranki z książką”, grupowych zajęć logopedycznych, wycieczki do Teatru Lalek w Białymstoku, zajęć kulinarnych w grupie przedszkolaków (gofry, kanapki i ciasto cytrynowe).
Efekty realizacji:
Nauczyłam się zamieszczać na stronach www opracowane przeze mnie dokumenty, aby w ten sposób móc się dzielić swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, którzy przygotowują swoje plany rozwoju bądź piszą z nich sprawozdania. Dodatkowo promowałam szkołę w środowisku lokalnym oraz popularyzowałam własną pracę.

2. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy
• Podczas trwania stażu bardzo często korzystałam z technologii informatycznej:
- Poszukiwałam na stronach internetowych interesujących materiałów dotyczących awansu zawodowego (np. www.profesor.pl, www.ore.edu.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.polskieustawy.com, www.men.gov.pl)
- Wykorzystałam Internet w celu pogłębienia swojej wiedzy pedagogicznej ( skorzystałam z oferty E – szkoleń: „Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu w procesie terapii”, „Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych”, zamieszczonych na stronie Forum Logopedy.
- Korzystałam z technologii informacyjnej w celu dokumentowania podejmowanych działań. Przy pomocy programów komputerowych zamieszczonych w pakiecie Microsoft Office opracowywałam:
• dokumentację szkolną (miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć i uroczystości przedszkolnych, zaproszenia, ogłoszenia, sprawozdania, harmonogramy wycieczek, artykuły przeznaczone na stronę internetowa szkoły, protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych, opracowałam i napisałam programy i plany terapii logopedycznych i programy indywidualnych zajęć rewalidacyjnych)
• dokumentację związaną z awansem zawodowym (wniosek o kontynuację stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego, aneks do planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego).
• przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne (karty pracy, kolorowanki itp.)
Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Zdobyłam też umiejętność korzystania z różnorodnych programów komputerowych.

3. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć
• W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej szkoły.
• Systematycznie odwiedzałam strony internetowe, na których mogłam znaleźć ciekawe pomysły dydaktyczne, np. kolorowanki, rebusy, krzyżówki:
- www.czasdzieci.pl;
- www.kolorowanki.net;
- www.gry-bajki-kolorowanki.pl;
- www.rebusy.pl;
Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując również informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw np.: www.wsip.pl i tym podobne.
• W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajęć przygotowywałam prezentacje multimedialne. Opracowałam około 30 prezentacji min.: „Życie na Grenlandii”, „Życie pszczół”, „Układ Słoneczny”, „Historia roweru”, „Zawód krawcowej”, „Zawód szewca”, „Wirusy i bakterie”, „Kraków – dawna stolica Polski” itd. Prezentowałam również dzieciom różnego rodzaju filmy edukacyjne korzystając z portali internetowych. Dzięki tym filmom dzieci miały możliwość zobaczenia jak np. wygląda start rakiety kosmicznej, życie astronautów w kosmosie, albo w jaki sposób powstają lody.
• Podczas zajęć korzystałam też z tablicy interaktywnej oraz różnorodnych programów edukacyjnych, np.:
- „Szacuję, Przeliczam, Obliczam” – ćwiczenia matematyczne
- „Klaszczę, Tupię, Podskakuję” – ćwiczenia i zabawy ruchowe
- „Od szlaczka krzywego do pisma pięknego” – ćwiczenia z grafomotoryki
- „Logorytmika” – ćwiczenia wspomagające rozwój komunikacji językowej dzieci.
Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu, prezentacji multimedialnych oraz komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach zdecydowanie podniosło ich atrakcyjność. Stały się one dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mi natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.

4. Wykorzystanie komputera przez dzieci na zajęciach lekcyjnych
• W okresie stażu przygotowywałam zajęcia z wykorzystaniem różnych ćwiczeń lub doświadczeń zamieszczonych w Internecie przez wydawnictwo WSiP. W ramach cyklu „Kocham przedszkole – Doświadczenia” i „Kocham przedszkole – Plastyk” dzieci zostały wprowadzone w fascynujący świat nauki i fantazji. Za pomocą Internetu obejrzały następujące doświadczenia: „3 pomysły na proste doświadczenia z jajkiem”, „Loty małe i duże”, „Bańki mydlane”, „Właściwości wody”, „Proste eksperymenty ze światłem” , „Niezbędnik na safari” itp.
Efekty realizacji:
Wykorzystanie ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwo w Internecie wzbogaciło mój warsztat pracy i urozmaiciło zajęcia. Z kolei dzieci zdobyły nowe umiejętności i doświadczenia.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych
przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt. 4)

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczącej rozwoju dziecka w zależności od wieku
• Podczas trwania stażu aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli przedszkola i logopedów (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Były to czasopisma tj. „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola” i „Forum Logopedy”. Z kolei książki, które najbardziej pomogły mi w pracy to:
• M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”;
• M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej”;
• M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska „Pomagamy dzieciom
w badaniu świata. Zabawy badawcze”;
• B. Zakrzewska „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole”;
• J. Cieszyńska „Kocham czytać”;
• A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”;
• S. Goddard Blyte „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?”
• G.Demel „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”
• Cieszyńska, Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
• Podręczniki A. Chrzanowskiej i K. Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne”
• K. Szłapa „Myszka Szarusia, Żabka Żanusia oraz inne zabawy utrwalające wymowę i pisownię sz, ż (rz)”
• A. Mikler – Chwastek „Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu”
Efekty realizacji:
Studiowanie literatury dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym pozwoliło mi ustosunkować się do pracy z dziećmi, wzbogaciło to moją wiedzę i umiejętności oraz pomogło dostosować formy i metody pracy do potrzeb dzieci. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliła mi lepiej organizować swoja pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w psychologii, pedagogice i logopedii. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.

2. Aktywna praca nad samokształceniem
• W trakcie odbywania stażu ukończyłam Podyplomowe Studia w zakresie: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poza tym przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach i konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy tez umiejętności wychowawczych.
Różne formy doskonalenia zostały przedstawione powyżej w opisie § 7 ust. 2 pkt.2 (w podpunktach 5 i 6).
Efekty realizacji:
Wiedza, która nabyłam podczas uczestnictwa w rożnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.

3. Pedagogizacja rodziców
• Podczas stażu w ramach pedagogizacji rodziców przeprowadziłam podczas zebrań trzy pogadanki. Rodzice chętnie podejmowali dyskusje, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Pogadanki te dotyczyły: zasad zdrowego odżywiania (projekt „Śniadanie daje Moc”), wpływu palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego przez dzieci (projekt „Czyste powietrze wokół nas”) oraz wpływu codziennego czyta dzieciom na ich rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny (spotkania „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – poranki z książką”).
• Opracowałam i opublikowałam na stronie internetowej artykuły skierowane do rodziców. Dotyczyły one wpływu czytania na rozwój dziecka (artykuł „Cała Polska Czyta Dzieciom”) oraz zawierały przykłady ćwiczeń logopedycznych, które mogą być wykonywane przez rodziców w domu (artykuł „Przedszkolny Języczek Gimnastyczek”).
Efekty realizacji:
Uważam, że współpraca z rodzicami przebiegała bardzo dobrze. Podczas zebrań rodzice chętnie podejmowali dyskusje, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Z dużym zainteresowaniem słuchali przygotowanych przeze mnie pogadanek. Bardzo dobra współpraca pomiędzy mną, a rodzicami dzieci
z grupy przedszkolnej wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Prawie 100% frekwencja rodziców na zebraniach może świadczyć także o zaangażowaniu rodziców w życie grupy i szkoły.

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
• W trakcie odbywania stażu byłam wychowawcą dwóch grup przedszkolnych w skład których wchodziły dzieci w różnym wieku. W roku szkolnym 2016/2017 w skład grupy wchodziły dzieci 5-6- letnie, a z kolei w roku 2017/2018 moją grupę przedszkolną tworzyły dzieci 4-letnie i 6-letnie. Z uwagi na różnice wieku, a co za tym idzie i możliwości rozwojowych dzieci w swojej pracy skupiłam sie na działaniach, które integrowały grupę i zapobiegały pojawianiu się konfliktów. W tym celu stosowałam metody aktywizujące, współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Korzystałam z ich wiedzy i doświadczenia. Przekazywałam im swoje spostrzeżenia poczynione w wyniku obserwacji pedagogicznej dzieci w różnych momentach ich działalności zabawowej, twórczej, zajęciowej. Pozwoliło to na określenie potrzeb dziecka bądź jego problemów. Dało mi to możliwość podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka bądź uzyskania porady o sposobie rozwiązania zaistniałego problemu.
Efekty realizacji:
Dzięki współpracy z pedagogiem i psychologiem oraz stosowanym metodom aktywizującym nastąpiła integracja grupy. Z kolei rozmowom indywidualnym zarówno z pedagogiem jak i psychologiem szkolnym potrafię zidentyfikować i zdiagnozować problem/ potrzebę dziecka, zaplanować rozwiązania problemu, wdrożyć rozwiązania i wyciągnąć wnioski.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt. 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
• W trakcie stażu śledziłam systematycznie zmiany w przepisach prawa oświatowego. Zapoznałam się z następującymi przepisami:
- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z poz.1189 ze zmianami)
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dz. U. 2017 poz.356)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r. poz. 1591)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017r. poz. 1646).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (dz. U. z 2017 r. poz.1578)
• Podczas stażu dokładnie przeanalizowałam następujące dokumenty szkolne:
- Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Pracy Szkoły, Program Profilaktyczno – Wychowawczy Szkoły. Zapoznałam się też z dziennikiem zajęć przedszkolnych, nauczania indywidualnego oraz ze szkolnym zbiorem procedur postępowania w sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły.

Efekty realizacji:
Dzięki analizie tych przepisów poznałam zasady funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Przypomniałam sobie przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli i przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i prawidłowo napisałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu pracowałam zgodnie z nową podstawą programową, prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela oraz brałam udział w opracowaniu dokumentacji przedszkolnej( Plan Pracy Wychowawczej w Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018). Podczas stażu udzielałam też pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( w ramach pracy jako logopeda szkolny) oraz zorganizowałam wycieczkę zgodnie z przepisami w sposób gwarantujący dzieciom bezpieczeństwo. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moja pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoja wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.

2. Aktualizowanie znajomości dotyczących konkretnych zadań
• W okresie stażu zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki/wyjścia grupy przedszkolnej uwzględniając obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami).
Przykłady zorganizowanych przeze mnie wycieczek/ wyjść zostały przedstawione powyżej w opisie § 7 ust. 2 pkt.2 (w punkcie 7).
Efekty realizacji:
Dzięki temu mogłam zorganizować wycieczki w sposób profesjonalny z zachowaniem wszelkich zasad i warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo. Zapoznałam się oraz przygotowałam niezbędne dokumenty tj.: kartę wycieczki, oświadczenia opiekunów i kierownika wycieczki, harmonogram, listę uczestników z zawartymi danymi osobowymi, regulamin wycieczki oraz sprawozdanie z zakończonej wycieczki.

3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
• Podczas stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu następujących dokumentów szkolnych:
- Sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Wspólnie z panią mgr Katarzyną Lidią Jakubiak opracowałam Plan Pracy Wychowawczej w Przedszkolu na rok 2017/2018.
- Systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy dla 4 i 6-latków.
- Opracowałam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczna Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia z mojej grupy przedszkolnej.
- Opracowałam Programy Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjnych dzieci uczęszczających do grupy przedszkolnej którzy otrzymali orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Przygotowałam Plany oraz Programy zajęć logopedycznych dla dzieci posiadających opinie oraz orzeczenia.
- Przygotowałam sprawozdanie z zajęć logopedycznych za I półrocze roku szkolnego 2017/2018.
- Dokonałam ewaluacji z zajęć logopedycznych na koniec I półrocza roku szkolnego 2017/2018
- Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, która dotyczyła diagnozy efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Byłam współodpowiedzialna za analizę ankiet i wyników badań.
- Byłam członkiem zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Efekty realizacji:
Dzięki aktywnemu udziałowi w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych zdobyłam nowe doświadczenia i umiejętności oraz rozbudowałam swój warsztat pracy.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie niezwykle cennym czasem. Pozwolił mi na podniesienie osobistych umiejętności, kompetencji nauczycielskich, ale również przyczynił się do lepszego, sprawniejszego funkcjonowania szkoły, jak i podniesienia jakości jej pracy.
Podczas trwania stażu nauczyłam się planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
W swojej pracy zaczęłam uwzględniać potrzeby wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W okresie stażu korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę pedagogiczną oraz fachowe czasopisma. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego i zastosowałam je w praktyce. Aktywnie
i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikały z planu pracy szkoły oraz statutu placówki. Zawód nauczyciela wymaga nieustannego weryfikowania własnych dokonań zawodowych i metod pracy, dlatego w swojej pracy wychowawczo–opiekuńczo-dydaktycznej stosowałam te metody i formy pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój małego człowieka. Dziecko traktowałam podmiotowo, doceniałam jego wkład pracy, zaangażowanie, pomysłowość, doceniałam też indywidualność i starałam się zrozumieć jego potrzeby. Podczas zajęć stosowałam technologię komputerową oraz korzystałam z zasobów Internetu. Dzieliłam się z innymi swoja wiedzą oraz doświadczeniami.
Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. Uważam, że założone cele i zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, chociaż wśród zaplanowanych zadań znalazły się też i takie, których realizacja nie udała się w takim stopniu jakim bym oczekiwała. Nie odbieram jednak tej sytuacji jako porażki, lecz jako motywację do dalszych działań. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. W przyszłości planuję doskonalić swoje kwalifikacje, aby podnosić jakość swojej pracy.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.