X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38106
Przesłano:

Sprawozdanie - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

Chełm, dn. 20.05.2018 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Łobejko
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Żółtańcach.
Posiadane kwalifikacje: mgr filologii polskiej- Uniwersytet Łódzki, przygotowanie pedagogiczne, Wychowanie do życia w rodzinie- studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, bibliotekarz- Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Chełmie, dziennikarz- Uniwersytet Łódzki, Kurs kwalifikacyjny zarządzanie i organizacja oświatą, technik administracji, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.
Okres stażu: 01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.
Data złożenia sprawozdania: 20 maja 2018 r.
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Rutkowska

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE
* Pełnienie funkcji wychowawcy klasy 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
* Lider zespołu ds. promocji szkoły 2016/2017.
* Protokolant posiedzeń rad pedagogicznych 2015/2016, 2016/2017.
* Przewodniczący Zespołu ds. Rocznego Planu Pracy szkoły 2015/2016.
* Szkolny Koordynator Programu Edukacyjnego pt.: ”Kto czyta nie błądzi, czyli dlaczego warto czytać książki?” zrealizowany z II klasą gimnazjum 2015/2016.
* Członek Zespołu ds. Konkursu Kuratoryjnego " z edukacji polonistycznej 2016.
* Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego Sprawdzianu Szóstoklasisty 2016.
*Prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla dziecka powracającego z zagranicy 2015/2016.
* Prowadzenie koła teatralnego 2015/2016, 2017/2018.
*Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych (2016/2017).
*Opiekun dzieci w świetlicy szkolnej (2016/2017).
*Prowadzenie gazetki szkolnej: humanistycznej i plastycznej 2015/2016, 2016/2017.
*Przygotowanie uroczystości szkolnych ( Święto Niepodległości 2015, 2016, Narodowe czytanie 2015, 2016, Walentynki szkolne 2018).
*Przygotowanie szkolnych konkursów w ramach projektu ekologicznego:
*„Przyroda w poezji”(2015, 2016, 2017), „Akcja nowa segregacja” (2016).
*Przygotowanie szkolnych przedstawień: Akademia Pana Kleksa – 2016, „Pajdokracja” – Dzień Dziecka 2016, Prezentacje postaci mitologicznych 2017, Walentynki 2018r.
* Prowadzenie lekcji otwartych z udziałem zaproszonych gości i rodziców, m.in. „Mit o Demeter i Korze – następstwo pór roku.” 2017 r.

* Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego.
* Redakcja tekstów na stronę internetową szkoły oraz do prasy i lokalnych mediów.
* Współpraca z lokalnymi mediami.
* Pełnienie funkcji kierownika wycieczek.
* Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Diagnozy piątoklasistów z Operonem 2016.
* Dokonywanie analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty w części humanistycznej.

Nagrody:
Nagroda Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016

Wstęp
Jestem nauczycielem języka polskiego. W 2006 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia polska i kurs o specjalizacji dziennikarskiej również na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. W 2009 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Praca w szkole wzbogaciła moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także umożliwiła mi zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Zadowolenie z pracy oraz chęć dalszego rozwoju skłoniły mnie do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego złożyłam z dniem 01.09.2015 roku. Swój staż, jeszcze przed napisaniem Planu Rozwoju Zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej analizy własnych umiejętności. Przemyślałam to, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć. Efektem tej autorefleksji było opracowanie ścieżki mojego awansu, którą realizowałam. Mój Plan Rozwoju Zawodowego uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz wyznaczył cele i kierunki mojej aktywności zawodowej w okresie stażu. Tworząc plan opierałam się na założeniach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, Statutu Szkoły oraz planu pracy szkoły. Uwzględniłam również potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców oraz nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. W Planie Rozwoju Zawodowego uwzględniłam również mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie poprzez organizacje uroczystości szkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie uczniów zdolnych i mających trudności w nauce. Przez okres stażu starałam się pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z odbywaniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W 2016 - 2017 roku uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez doradcę metodycznego, panią Teresę Kozioł „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”. Część pierwsza obejmowała analizę prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Część druga poświęcona była dokumentacji opiekuna stażu i stażysty.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Zespołu Szkół w Stołpiu stworzyłam Plan Rozwoju Zawodowego. Został on zatwierdzony przez dyrektora. We wrześniu 2015 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu- panią Teresą Michalską, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy. 1 września 2018 r. rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej w Żółtańcach. Na początku września 2018 r. Plan Rozwoju Zawodowego został zaakceptowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtańcach. Wraz z opiekunem stażu p. Agnieszką Rutkowską opracowałam plan ostatniego roku stażu na nauczyciela mianowanego.
W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu szkoły i potrzeb środowiska lokalnego.
• Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe jako polonista i wychowawca klasy.
• Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, ustęp 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2015 r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Dotychczasowy okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez trzy lata pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie przekazywałam moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewniałam im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach wiedzy, czytelniczych, recytatorskich, ortograficznych, mitologicznych czy plastyczno – technicznych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Znam i wykorzystuję metody aktywizujące. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologami, pedagogami, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Teresą Michalską. W r. sz. 2017 -2018 z p. Agnieszką Rutkowską. Mój Plan Rozwoju Zawodowego miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższe sprawozdanie potwierdza, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
Jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
- rozkłady materiału z języka polskiego w oparciu o podstawę programową,
- kryteria oceniania przedmiotowego, także dla uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się,
- plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w kursach : „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, we wrześniu 2015r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Dokumentowałam realizację planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. W każdym semestrze roku szkolnego przygotowywałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego – VI 2017r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją w czerwcu 2018r.
Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie sprawozdania oraz dokonywania systematycznej ewaluacji pracy. Pomocne były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej placówce. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i Pani Dyrektor, które szczegółowo omawiałyśmy. Uwagi merytoryczne wpłynęły pozytywnie na organizację i podniesienie jakości moich zajęć.
3. Współpraca z opiekunem stażu.
- Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i plan rozwoju zawodowego.
- Przez dwuletni okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy. Prowadziłam także lekcje otwarte.
- Pod nadzorem opiekuna stażu przygotowałam projekt sprawozdania.
Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Teresą Michalską zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i wychowawców wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody między innymi: dyskusję panelową, drzewko decyzyjne, meta- plan, projekt edukacyjny ( prowadziłam 2 projekty czytelnicze w 2015 i 2017 r.) oraz pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, przy wykorzystaniu metody dramy w różnych formach np.; rzeźba, pantomima, improwizacja.
4. Prowadziłam lekcje języka polskiego w obecności opiekuna stażu, między innymi:
• Od przeszłości do przyszłości. 9.11.2015 r.
• Podróż w krainę baśni. 3.12.2015 r.
• Co jest grane, czyli o gatunkach filmowych. 16.03.2016 r.
• Podróż w czasie z gramatyką języka polskiego 31.03 2016 r.
• Powtórzenie wiadomości o częściach mowy. 18.05.2016 r.
• Rozmawiamy o miłości – Paweł Beresewicz „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek.” 3.10.2016 r.
• Następstwo pór roku na przykładzie mitu „Demeter i Kora” 21.03.2017 r.
• Z notatnika aktora na podstawie tekstu Jana Kreczmara 1.06.2017 r.
• Prezentacja postaci mitologicznych 18.11.2017 r.

Prowadziłam także w obecności opiekuna stażu lekcje wychowawcze między innymi: Andrzejkowe wróżby. 29.11.2016r. Przeprowadziłam zajęcia otwarte, przedstawienia między innymi „Pajdokracja” 3.06.2016r., a także warsztaty świąteczne (kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych, pieczenie i ozdabianie świątecznych pierniczków) wraz z rodzicami uczniów - 15.12.2015r. Po każdych otwartych zajęciach z opiekunem stażu oraz dyrekcją szkoły szczegółowo omawiałam przeprowadzone zajęcia. Opiekun stażu był również obecny na uroczystościach szkolnych i klasowych, które organizowałam lub współorganizowałam.
Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu oraz udział w szkoleniach przyczyniły się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, między innymi: metody sześciu kapeluszy, gry dydaktycznej, wywiadu, metody dramy np. powołanie sądu uczniowskiego, wejście w rolę bohatera lektury, scenki rodzajowe, inscenizacja, panel dyskusyjny, prezentacja skojarzeń. Częściej wykorzystywałam na zajęciach środki multimedialne oraz praktykowałam zajęcia z przeróżnymi rekwizytami np. kłębek włóczki- praca grupowa przy rozwijaniu umiejętności tworzenia opowiadań, kapelusz- losowanie pytań odnośnie omawianej lektury. Niejednokrotnie wykorzystywałam ćwiczenia praktyczne, które motywowały uczniów do dodatkowej pracy poprzez wykonywanie plakatów, afiszy teatralnych (przedstawienie Demeter i Kora, Akademia pana Kleksa), portretów bohaterów literackich, tworzeniu okładek ulubionych książek oraz zakładek do książek z hasłami promującymi czytelnictwo. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Prace uczniów były eksponowane na gazetkach szkolnych w klasie i na szkolnym korytarzu. Nauczyłam się przygotowywać konspekty według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracać uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy. Aby lekcje języka polskiego nie kojarzyły się uczniom wyłącznie z odpytywaniem, klasówkami, gramatyką starałam się je prowadzić różnymi metodami. Angażowałam uczniów, zlecając im wykonanie różnorodnych prac: plakatów, gier planszowych, labooków, krótkich inscenizacji, które sprawiały satysfakcję dzieciom, pozwalały im zaprezentować własne zainteresowania, odkryć, często skrywane zdolności i umiejętności. Sama również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne : plansze, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, rysunki, foldery, afisze itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
5. Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez wyniki osiągnięć uczniów między innymi: sprawdzianów, testów, egzaminów zewnętrznych, sprawdzianu szóstoklasisty, ocen cząstkowych i śródrocznych. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny np. wykonując analizy sprawdzianów i testów. Klasa VI, którą przez rok przygotowywałam do egzaminu sprawdzianu szóstoklasisty uzyskała zadowalający wynik na sprawdzianie szóstoklasisty z języka polskiego. Zaznaczając, że klasa osiągała słabe wyniki w nauce.
Procentowy wynik klasy osiągnięty na sprawdzianie to 67%, 5 z 13 uczniów osiągnęło wyniki na poziomie zadowalającym powyżej 70%, 6 uczniów uzyskało wynik konieczny powyżej 50%, 2 uczniów osiągnęło wynik 50 %. Na dobry wynik klasy, o niskim wskaźniku umiejętności językowych, niewątpliwie wpływ miały także dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu. Prowadziłam je przez rok. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie lub w grupach rozwiązywali przykładowe sprawdziany, następnie wspólnie dokonywaliśmy ich analizy poprzez wskazywanie prawidłowych odpowiedzi wraz z uzasadnieniem oraz dokonywaliśmy powtórki materiału nieopanowanego przez wszystkich uczniów.
Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami. Przynoszącą pozytywne rezultaty była stosowana przeze mnie forma pracy dodatkowej zamiast obowiązkowej pracy domowej. Zauważyłam, że uczniowie chętniej wykonują zadania nieobowiązkowe, bardziej przykładają się do takiej pracy oraz więcej zapamiętują informacji. Zmniejszyłam zatem podającą metodę pracy zastępując ją prezentacją efektów pracy uczniów, co zaowocowało większym zaangażowaniem i wzmożoną uwagą, a także chęcią zaprezentowania umiejętności i zdobytej wiedzy uczniów na forum klasy. Do takich metod skłoniło mnie uczestnictwo w Forach nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz udział w szkoleniach i literatura dotycząca neurodydaktyki, nowoczesnego spojrzenia na zdobywanie wiedzy. Zaobserwowane efekty w postaci lepszych wyników dydaktycznych uczniów oraz większe zaangażowanie i motywacja do pracy utwierdziły mnie w przekonaniu, że wybrałam dobra drogę do poszerzania wiedzy i odkrywania talentów uczniów.
Wnikliwa obserwacja uczniów i poszukiwanie metod motywacyjnych skłoniły mnie także do wdrożenia innowacyjnego programu edukacyjnego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pomocne były również szkolenia w tym zakresie. Zauważyłam, że uczniowie chętniej uczą się, gdy nauczyciel poświęca dużo uwagi ich zainteresowaniom, które również można wykorzystać podczas nauki ojczystego języka. Wykorzystanie najnowszych programów do tworzenia książek, interaktywnych quizów i testów wiedzy przyniosło oczekiwane rezultaty w podniesieniu zainteresowania czytelnictwem. W ciągu pięciu miesięcy trwania programu edukacyjnego „TIK TAK, a może książka”, organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie uczniowie wykonali szereg dodatkowych działań wykraczających poza podstawę programową miedzy innymi: stworzyli własną książkę wraz z ilustracjami w programie Story Bird, wykonali sliveeface- zdjęcia pisarzy, przeczytali książkę spoza kanonu lektur szkolnych, wykonali gazetkę promującą czytelnictwo, ułożyli hasła reklamujące czytanie książek, stworzyli film promujący czytelnictwo. Nie bez znaczenia dla uczniów było to, iż wspólnie uczyliśmy się nowych programów informatycznych. Uczniowie czuli satysfakcję, że nauczyciel uczy się razem z nimi aby pomóc w jak najlepszym wykonaniu zadań projektowych.
6. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Szkolenia wewnątrzszkolne:
- Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej m.in:
- Kompetencje Rady Pedagogicznej 2015r.
- Szkolenie dotyczące zmian prawa oświatowego – wrzesień 2015r., październik 2016r.
- Ochrona danych osobowych- październik 2015r.
- Media jako element środowiska wychowawczego- grudzień 2015 r.
- Terroryzm w szkole – maj 2016 r.
- Organizacja i sposób przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty marzec 2016 r.
- Ocenianie- nowe przepisy - kwiecień 2016 r.
- Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole” ( wykład z panelem dyskusyjnym i konsultacje grupowe) - listopad 2016 r.
- Rozwiązywanie konfliktów w szkole - marzec 2013r.
- Edukacyjne zasoby Internetu - luty 2016r.
- Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych - kwiecień 2017 r.
Uczestniczyłam także w szkoleniach w ramach „ Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli” (wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017r.):
Eksperckie szkolenia zewnętrzne:
- Dobre praktyki - Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” - maj 2016 r. październik 2016 r., listopad 2016 r., marzec 2017 r., październik 2017 r., kwiecień 2018 r.
- Neurodydaktyka w praktyce szkolnej grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.
- Praca z uczniem stwarzającym problemy wychowawcze.
- Darmowe generatory online materiałów edukacyjnych 2017 r.
- Efektywne wspieranie procesu uczenia się 2017/2018 r.
- Z głową w chmurze, czyli nowe technologie na lekcji-warsztaty dla nauczycieli – cykl szkoleń w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie (Wizer.me, Genialy.ly, Quizizz) luty 2018 r.
- Nowoczesne technologie w edukacji – maj 2018 r.
- Efektywne metody poprawy wyników kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego. 2015r.
- Plan nadzoru pedagogicznego 2015 r.
- Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty i praktyczne sposoby wdrażania ich w organizację pracy szkoły. Zadania i odpowiedzialność nauczycieli za organizację, przebieg i wyniki procesu dydaktyczno-wychowawczego.” 2015r.
- Polubić czytanie... O możliwościach kompetencji czytelniczych uczniów” 2017 r.
Uczestniczyłam również w szkoleniach indywidualnych nt.: „Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne na zakończenie”, „ Czy znasz prawo oświatowe?”, Szkolenia te były zorganizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestniczyłam także w konferencji „Depresja – porozmawiajmy o niej” zorganizowanej przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie aby rozpoznać niepokojące objawy u uczniów.
W trakcie stażu ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, dwuletnie Niepubliczne Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Chełmie na kierunku bibliotekarz oraz Studia Podyplomowe na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Efekty realizacji: Szkolenia oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zdobyta wiedza umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Kwalifikacje bibliotekarza pomogły mi w rozwijaniu pasji czytelniczych u uczniów nie tylko w sferze lektur szkolnych, zachęciły mnie także do stworzenia wielu scenariuszy lekcji i kart pracy związanych np. z historią książki, recenzji książki, która wykonywaliśmy na zmodyfikowanym przeze mnie wzorze recenzji wydawniczej. Pogłębiona wiedza zainspirowała mnie do zachęcenia dzieci do wykonania zabawy edukacyjnej polegającej na przeprowadzaniu wywiadów z twórcami, przy okazji wykorzystywaliśmy metodę wejścia w rolę. Jeden z uczniów wczuwał się w rolę dziennikarza, drugi wcielał się w rolę znanego pisarza. Od dzieci wymagało to zaangażowania, zapoznania się z sylwetką pisarzy, przygotowania pytań oraz przebrań i rekwizytów. Przydatne były przy tych zadaniach także moje kwalifikacje dziennikarskie. Dzieciom tak bardzo spodobała się metoda wywiadu, że powtarzaliśmy ją kilkukrotnie np. podczas spotkania z przedstawicielem drużyny harcerskiej. Umiejętności zdobyte podczas kursu z oligofrenopedagogiki pozwoliły mi w znacznym stopniu urozmaicić indywidualne zajęcia prowadzone przeze mnie z uczennicą ze znacznym niedosłuchem. W czasie zajęć rewalidacyjnych prowadziłam ćwiczenia sprawności motorycznej, wprowadzałam ćwiczenia stymulacji słuchowej przy wykorzystywaniu małych instrumentów oraz płyt dvd z nagraniami np. odgłosów natury, różnych stylów muzycznych, poezji śpiewanej. Metody stosowane przeze mnie oparte były na wielozmysłowym rozbudzeniu aktywności dziecka, wykorzystywałam np. metodę dobrego startu M. Bogdanowicz - jest to metoda słuchowo - wzrokowo - ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki).
7. Konsultowałam się z koordynatorem sieci. Uczestniczyłam w sześciu spotkaniach metodycznych.
Efekty realizacji: Konsultacje z koordynatorem sieci poszerzyły moją wiedzę na temat różnorodnym metod nauczania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych. Dzięki zastosowaniu tych metod moje zajęcia były ciekawsze dla uczniów, bardziej emocjonujące, co wiązało się z lepszym przyswajaniem wiedzy przez dzieci. Podczas VII Forum Nauczycieli Humanistów, które odbyło się 11 października 2016r. zaprezentowałam ciekawy sposób prowadzenia lekcji dotyczącej ortografii.
8. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
Praca polonisty to budzenie szacunku wobec mowy ojczystej, miłości do literatury, a także kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem. By osiągnąć te cele doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. polskiego, dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów. Angażowałam uczniów do wykonywania różnorodnych prac między innymi: plakatów, prezentacji, afiszy teatralnych, gier planszowych, krótkich inscenizacji, które sprawiały satysfakcję dzieciom, pozwalały zaprezentować własne zainteresowania, odkryć zdolności i umiejętności. Sama również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne: plansze, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania, karty pracy itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, przeprowadzanie testów sprawdzających pozwoliło mi ocenić poziom wiedzy i nabytych umiejętności uczniów. Wskazywało braki i niedociągnięcia, ułatwiało naprawę popełnionych błędów poprzez wprowadzenie lekcji powtórzeniowych.
- Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
- Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty, płyty CD i DVD, publikacje przedmiotowe itp.
- Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
- Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
9.Opracowałam scenariusze i przygotowałam w ramach stażu następujące przedstawienia:
- „Niezwykła opowieść Mateusza” inscenizacja na pt.;. „ Akademii Pana Kleksa”-2015r.,
- „Zaborcy”-apel z okazji Święta Niepodległości 2016r.,
- „Pajdokracja” – Dzień dziecka 2016 r.,
- „Demeter i Kora” Dzień Wiosny 2017r.
- „Mitologia na scenie”- prezentacja wybranych postaci mitologicznych listopad 2017 r.
- „Walentynki” 14 luty 2018 r. przedstawienie teatralne z występem muzycznym, recytatorskim i tanecznym.
Powyższe działania pozwoliły mi wykazać się umiejętnościami organizacyjnymi, a uczniom pokazać się w nowych, często zaskakujących rolach aktorów, scenografów, scenarzystów i pomocników technicznych.
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Praca polonisty to budzenie przywiązania i szacunku wobec mowy ojczystej, miłości do literatury, a także kształcenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem. Doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów oraz stosowanie aktywnych metod nauczania. Angażowałam uczniów, zlecając im wykonanie różnorodnych prac: plakatów, afiszy teatralnych, prezentacji, krótkich inscenizacji, portretów bohaterów literackich, które sprawiały satysfakcję dzieciom, pozwalały im zaprezentować własne zainteresowania, odkryć często skrywane zdolności i umiejętności. Sama również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne: plansze, plakaty, reprodukcje dzieł sztuki, prezentacje, nagrania, afisze itp. Gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
Bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów, w tym systematyczne kontrolowanie prac uczniów, ich zeszytów przedmiotowych, przeprowadzanie testów sprawdzających pozwoliło mi ocenić poziom wiedzy i nabytych umiejętności uczniów. Wskazywało braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych, ułatwiało naprawę popełnionych błędów. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) a nie tylko do semestralnych testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam ocenianie. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców. Po szkoleniu z oceniania kształtującego wprowadziłam zalecane propozycje. Uważam, że była to dobra decyzja.
9. Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy dydaktycznej było organizowanie konkursów:
„Przyroda w poezji” 2015 i 2016 r., „ Akcja Nowa segregacja” 2016 r. Szkolny Konkurs Ortograficzny oraz Poetycki. Przeprowadzałam także konkursy klasowe m.inn. na najzabawniejszy strój z okazji Andrzejek, najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy, na najciekawszy plakat do inscenizacji klasowej.
10. Przygotowywałam uczniów do wielu konkursów szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich, w których odnosili spore sukcesami, m. in:
- Ogólnopolski Konkurs Literacki Bazgroł 2018r. – 7 laureatów w kategorii: opowiadanie, ilustrowana książka, cykl wierszy i komiks.
- Wyróżnienie dla szkoły w Ogólnopolskim konkursie Bazgroł za największą frekwencję oraz dużą liczbę laureatów –Szkoła jako jedyna w kraju otrzymała Tytuł Najbardziej Zabazgrolonej placówki w Polsce.
- Powiatowy Konkurs Recytatorski im Marii Konopnickiej w Teresinie, I miejsce i wyróżnienie 2018r.
- XXXVI Mały Konkurs Recytatorski, eliminacje powiatowe – wyróżnienie 2018r.
- Powiatowy Konkurs Czytelniczy LSCDN w Chełmie- I miejsce 2018r.
- Powiatowy Konkurs Mitologiczny „ Odyseusz i inni”- wyróżnienie 2017r. i 2018r.
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej Ziemi Chełmskiej- wyróżnienie 2015r., III miejsce i wyróżnienie 2018r.
- Patriotyczny Konkurs Plastyczny „Kiedy myślę Ojczyzna...” I i II miejsce 2018r.
- Gminny Konkurs Ortograficzny – I i III miejsce 2017r. dwa pierwsze miejsca ex 2018r.
- Szkolny Konkurs Wiosna w Poezji i fotografii, I i III miejsce 2018r.
- Powiatowo- Diecezjalny Konkurs literacko- plastyczny o św. Janie Pawle II. „Święci artyści w służbie Boga” I miejsce w kategorii literackiej i I miejsce w kategorii plastycznej listopad 2017 r.
- Gminny Konkurs Recytatorski „Przyroda w poezji”, I miejsce i wyróżnienia 2015r., wyróżnienie-2016r.
- Gminny Konkurs Poezji Regionalnej. im Pauliny Hołyszowej- I i III miejsce 2018r., III miejsce i 3 wyróżnienia 2015r., 2 wyróżnienia 2016r.,
- Gminny Konkurs Literacki „W krainie przyrody” I, II, III miejsce i wyróżnienie 2015r.
- Turniej Literacki „ Zaczytaj się w Sienkiewiczu”- III miejsce 2016r.
- Szkolny Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii”- I i III miejsce, maj 2017r.

11. Organizowałam akademie szkolne i uroczystości klasowe:
- Akademia z Okazji Święta Niepodległości 2015, 2016 r.
- Narodowe czytanie 2014, 2015 i 2016 r.
- Dzień Wiosny 2015 r.
- Walentynki 2018 r.
- W okresie stażu angażowałam rodziców do uczestniczenia w imprezach klasowych oraz pomoc w działaniach na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
- Klasowy Dzień Chłopaka 2015-2018 r.
- Klasowe Andrzejki 2015-2018 r.
- Klasowe Mikołajki 2015-2018 r.
- Świąteczne warsztaty kulinarne (warsztaty dla dzieci i rodziców), pieczenie i zdobienie pierniczków grudzień 2015r.
- Dzień wiosny- wyjście do Chełmskich Podziemi Kredowych marzec2018 r.
- Klasowa Wigilia wraz z rodzicami 2015 – 2018 r.
- Klasowa Wielkanoc 2015 – 2018 r.
- Klasowy Tłusty czwartek 2016, 2017 r.
- Klasowy Dzień Kobiet 2015 – 2018 r.
- Zapraszałam rodziców na uroczystości szkolne m.in.: Kolędowanie i Wielkanoc.
- Zabawę Karnawałową 2016 r., 2017 r. , 2018 r.
- Mikołajki 2015 r., 2016 r. , 2017 r.
- Dzień Dziecka 2016 r., 2017 r. , 2018 r.
- Zakończenie Roku Szkolnego 2016 r., 2017 r. , 2018 r.

12. Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
- Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany, dyktanda oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce z zakresu edukacji polonistycznej w ramach art. 42 KN, prowadziłam także raz w tygodniu kółko teatralne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Efekty naszej pracy prezentowaliśmy podczas szkolnych uroczystości m.in. Dzień Dziecka. (1.06. 2016 r. ) i Walentynki 15 luty 2018r.
- Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, testy, zachowanie itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
- Utrzymywałam kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami, brałam pod uwagę opinie, zalecenia i informacje o uczniach. Angażowałam młodzież w przygotowywanie imprez szkolnych i klasowych oraz przygotowywałam ich do konkursu kuratoryjnego z j. polskiego.
Możliwość pokazania swoich zdolności, odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny wielu uczniów, pozwoliły im uwierzyć we własne siły.
- Dokonywałam analizy informacji dotyczących uczniów, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by jak najlepiej zindywidualizować pracę z nimi.
- Podczas trwania stażu jako wychowawca świetlicy, czytałam dzieciom fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.
13. Promowałam czytelnictwo.
Współpracując z biblioteką szkolną, Chełmską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie promowałam czytelnictwo wśród dzieci. Byłam koordynatorem szkolnego projektu edukacyjnego ”Kto czyta nie błądzi, czyli , dlaczego warto czytać książki?”. Projekt został zrealizowany z II klasą gimnazjum. Zainicjowałam i przeprowadziłam akcję „Tydzień Głośnego Czytania”. Z grupą uczniów klasy VI w 2017 r. zrealizowałam kilkutygodniowy, wieloetapowy projekt edukacyjny zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie „TIK- TAK, a może książka", a w 2018 r. uczestniczyliśmy w drugiej edycji programu edukacyjnego „TIK? Tak 2!. Tak czytam”. Projekt polegał na wykonaniu kilku zadań związanych z czytelnictwem, każde zadanie należało wykonać za pomocą innej technologii informacyjnej.
Uczniowie pracując w zespołach mieli za zadanie wykonać pod nadzorem nauczyciela zaplanowane działania. Tworzyliśmy plakaty, książeczki elektroniczne, zdjęcia, filmy, czytaliśmy i omawialiśmy nowości wydawnicze, tworzyliśmy ich recenzje i rozwiązywaliśmy interaktywne quizy. Prace zamieszczone zostały na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
Poprzez udział w programie zachęcałam do czytania książek, inspirowałam ich do pracy z nowymi technologiami, zdobywałam nowe umiejętności cyfrowe, promowałam szkołę i bibliotekę, angażowałam uczniów w realizację zadań projektowych i pracy zespołowej na zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto poznawałam i rozwijałam umiejętności i talenty swoich uczniów.
Efekty realizacji: Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Zachęcają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z panią bibliotekarką sprawił, że uczniowie chętnie chodzą do szkolnej biblioteki. Korzystają także z bibliotek lokalnych. Natomiast konkursy rozbudzają ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział w konkursach zaowocował licznymi nagrodami. Moje uczennice osiągnęły bardzo dobre wyniki w konkursach recytatorskich. 7 uczniów zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu literackiego. Uczniowie klasy VI zostali laureatami czytelniczego projektu edukacyjnego. Uczeń klasy V zdobył wyróżnienie w konkursie mitologicznym. Uczennica klasy V zdobyła I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym, uczeń klasy VI zdobył III miejsce. Uczniowie klasy VI zajęli III miejsc w plastyczno-literackim powiatowym konkursie „Zaczytaj się w Sienkiewiczu”. Zwiększenie wymagań stawianych dzieciom przyspieszyło ich rozwój intelektualny, a także społeczny. Częsty udział uczniów w imprezach, w których m.in. recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi.
Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób, aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów. Ponadto przeprowadzałam diagnozę wstępną uczniów klasy czwartej oraz analizę jej wyników. Dzięki temu potrafię dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Umiem przeanalizować wyniki testów, wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów, brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole. Rozwijałam także pasję i wiedzę moich uczniów przez kontakt z ciekawymi ludźmi. Moja klasa brała udział w cyklu ciekawych zajęć nt. magnetyzmu, dźwięku i światła. Zajęcia te były prowadzone w czasie wycieczki szkolnej. Miały także możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat kosmosu. Uczestniczyły bowiem w zajęciach w planetarium, które odbyły się w Toruniu. Uczestniczyły także w szkolnych pokazach chemicznych. Wiedzę dzieci poszerzyły także spotkania z policjantem, strażakami, przedstawicielem KRUSU i leśnikiem. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań osobom zaproszonym. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową, a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją. Uatrakcyjniało to zajęcia.
7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Praca z dziećmi wkraczającymi w trudny wiek dojrzewania, na różne sposoby manifestującymi swoją niezależność, stanowi nie lada wyzwanie dla pedagoga. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Dzięki tym informacjom mogłam stworzyć plan pracy wychowawczej dla klasy, uwzględniający potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i konsultacje z pedagogiem szkolnym. Praca wychowawcy to także bieżące rozwiązywanie konfliktów, sporów, słowa pociechy, a czasem nagany. Ze wszystkimi tymi problemami zetknęłam się w czasie odbywania swojego stażu i poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełnienia braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga, (np. kontrakt zawarty z pedagogiem) szukaliśmy sposobów ich rozwiązania. W wyniku powstałego w klasie konfliktu zainicjowałam w klasie szóstej przeprowadzenie warsztatów „Nasza klasa w konflikcie”, które miały na celu uczenie tolerancji i akceptacji. Jako nauczyciel często stawałam przed problemem nieradzenia sobie uczniów z przyswojeniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Dla nich to organizowałam zajęcia dodatkowe, na których mogli uzupełnić brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności, poprawić sprawdzian.
1. Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków. Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeb. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
2. Przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych w ramach edukacji społecznej nt. indywidualności każdego dziecka, kontroli emocji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa. Lekcje takie odbywały się minimum trzy razy w semestrze. Były przygotowane z wykorzystaniem środków multimedialnych.
3. Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( zalecenia wprowadzałam na bieżąco).
4. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami, a także w razie bieżących potrzeb spotkania indywidualne. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których byłam inicjatorką. Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami np. o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, odnośnie niebezpiecznej gry „niebieski wieloryb”, rozmawiałam także o negatywnych skutkach nałogów oraz wprowadzonym przeze mnie zakazie przynoszenia do szkoły i spożywania oranżadek w proszku. Wielokrotnie w trakcie zebrań informowałam rodziców o technikach motywacji do nauki.
Efekty realizacji: Poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się wysoka frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko, łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
2. Współpracowałam z rodzicami z zastosowaniem nowych technologii.
- Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce. Od roku szkolnego 2016/2017 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem bieżące informacje, informacje o konkursach. Przez cały okres stażu porozumiewałam się z rodzicami moich wychowanków także telefonicznie. Przy pomocy maili wysyłałam też zgłoszenia i prace uczniów do konkursów.
- Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Byliśmy w teatrze, kinie i na różnych wycieczkach m. in.: spektakl „Antygona” w Chełmskim Domu Kultury -październik 2015r., wyjazd do chełmskiego kina Zorza 14.12.2015r. na film „ Sawa – mały, wielki bohater”. 25 maja 2016 r. zorganizowałam klasowa wycieczkę do Lokalnego Radia Bon Ton i redakcji Super Tygodnia Chełmskiego w celu przybliżenia uczniom charakteru i odpowiedzialności pracy dziennikarza. Wraz z uczniami byliśmy także na wycieczce w Górach Świętokrzyskich, czerwiec 2016r., Toruniu 5, 6 czerwca 2017 r., Pielgrzymce w Częstochowie, kwiecień 2017r. i integracyjnym wyjeździe w Strupinie- czerwiec 2017r. Zorganizowałam wyjazd i uczestniczyłam wraz z młodzieżą w Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, we wrześniu 2017 r. W trakcie festiwalu uczestniczyliśmy w warsztatach tańca izraelskiego, oglądaliśmy spektakl teatralny w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi oraz byliśmy na wernisażu wystawy „Tutejsi mieszkańcy Włodawy wielu kultur”. Uczestniczyliśmy także w koncercie muzyki żydowskiej. Zorganizowałam dla klasy VI świąteczne warsztaty w Muzeum Ziemi Chełmskiej, w których uczestniczyliśmy 7 grudnia 2017 r. Podczas bardzo interesujących zajęć poznaliśmy historię choinki- drzewka świątecznego, przypomnieliśmy tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe, wykonywaliśmy także ozdoby choinkowe i świąteczne kartki. Podczas zajęć uczniowie dostali legitymacje przyjaciół muzeum. Współorganizowałam wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Gdzie uczniowie poznali dawne zwyczaje i uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych.
3. Ukazywanie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Wielokrotnie podczas lekcji przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Na godzinach wychowawczych zrealizowałam tematy, które przedstawiają współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne m.in. szkodliwości alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz dopalaczy i niebezpiecznych gier komputerowych m.in. „Niebieski wieloryb”.
Jako wychowawca rozwiązywałam współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne wśród wychowanków. Dużym problemem cywilizacyjnym, obecnym w środowisku, jest bezrobocie, eurosieroctwo, bieda i brak motywacji do pracy. Aby niwelować wystąpienie tych problemu u uczniów, oprócz wymienionych wyżej działań tj. mobilizowanie do udziału w uroczystościach, konkursach, angażowania się na rzecz pomocy środowisku, stosowałam pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące wagi nauki, planów i marzeń dzieci związanych z ich przyszłym życiem zawodowym.
Stale współpracowałam z rodzicami poprzez angażowanie ich do pomocy na rzecz klasy i szkoły, do udziału w imprezach szkolnych i klasowych, na bieżąco informowałam rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu.
Dużą wagę przykładałam do stwarzania warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu poprzez przygotowanie uczniów do próbnego alarmu związanego z ewentualnym zagrożeniem z powietrza, pożarem i zagrożeniem chemicznym i biologicznym, stałe przypominanie zasad bezpieczeństwa związanych z zachowaniem się w szkole i poza nią oraz aktywnym spędzaniem wolnego czasu w trakcie świąt, ferii i wakacji, oglądanie filmów profilaktycznych związanych z zagrożeniami płynącymi z Internetu i przyjmowaniem środków odurzających, propagowanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania i higieny osobistej poprzez dyskusje klasowe, zabawy. Jako że dość znacznym problemem naszego środowiska jest brak zachowań proekologicznych rozwijałam wrażliwość uczniów na problemy środowiska (poprzez ww. angażowanie uczniów do czynnego udziału w akcji Sprzątanie Świata, segregowanie śmieci, jak również pogadanki na lekcjach z wychowawcą, czytanie lektur o tematyce ekologicznej, motywowanie do brania udziału w konkursach ekologicznych). Obserwując niewłaściwy wśród uczniów dobór oferty medialnej, przygotowałam ich do właściwego korzystania z mass mediów (poprzez pogadanki i dyskusje na lekcjach z wychowawcą i j. polskiego nt. zagrożeń płynących z Internetu, telewizji, radia i prasy, zapoznanie uczniów z bogata ofertą czasopism, programów dla młodzieży szkolnej, stron internetowych, zachęcanie do czytania i oglądania materiałów dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb). Dużym problemem cywilizacyjnym, obecnym w środowisku, jest bieda i brak motywacji do pracy. Aby niwelować wystąpienie tego problemu u uczniów, oprócz wymienionych wyżej działań tj. mobilizowanie do udziału w uroczystościach, konkursach, angażowania się na rzecz pomocy środowisku, stosowałam pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące wagi nauki, planów i marzeń dzieci związanych z ich przyszłym życiem zawodowym. Wykorzystałam przy tym biografie znanych osób, którym udało się skończyć z nałogiem lub wyjść z biedy i zyskać dobry zawód.
Stale współpracowałam z rodzicami poprzez angażowanie ich do pomocy na rzecz klasy i szkoły, do udziału w imprezach szkolnych i klasowych, na bieżąco informowałam rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu.
Efekty realizacji: Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami moich uczniów. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu, postawy moich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania oraz indywidualne predyspozycje.
4.Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
- Zachęciłam uczniów i rodziców do wzięcia udziału w szkolnych akcjach m.in.: „Dzieci dzieciom" Festyn Charytatywny na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, Szlachetna Paczka, w 2016 r. wszyscy moi wychowankowie zaangażowali się w akcję, przynosząc produkty spożywcze na rzecz potrzebującej mieszkanki gminy, zbiórka darów na Dom Małego Dziecka w Chełmie oraz karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. 15 grudnia 2017 r. zorganizowałam spotkanie podsumowujące akcję i prelekcję z rzecznikiem prasowym chełmskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- Wraz z nauczycielem zajęć wychowania fizycznego zorganizowałam po zajęciach wyjazd do chełmskiego Aquaparku.
- Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz z Chełmską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie. Z biblioteką szkolną współpracowałam w ramach przeprowadzanych lekcji bibliotecznych, wypożyczania książek przez moich wychowanków oraz zamawiania lektur. Wraz ze szkolnym bibliotekarzem dwukrotnie zorganizowałam akcję „Narodowe Czytanie”. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy IV. Z Biblioteką Pedagogiczną współpraca polegała na organizowaniu zajęć dla uczniów w szkole z przedstawicielem biblioteki i organizacji warsztatów czytelniczych w bibliotece. Dwukrotnie w 2017 r. i 2018 r. realizowałam z uczniami projekt edukacyjny organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną „TIK- TAK, a może książka”. Zadania projektowe promowały czytelnictwo i wymagały wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych. Zainicjowałam i przeprowadziłam akcję „Tydzień głośnego czytania” w szkole. Podczas zajęć uczniowie gimnazjum czytali fragmenty książek i wierszy młodszym uczniom z klas I-III SP, następnie z najmłodszymi odbiorcami omawialiśmy wysłuchane opowieść i przedstawialiśmy je w formie krótkich inscenizacji. Współpraca z Biblioteką Publiczną polegała na zorganizowaniu wycieczki do siedziby chełmskiej biblioteki. Uczniowie mieli okazję zwiedzenia nowoczesnej książnicy i zapoznania się z pracą bibliotekarza, a także obejrzeli film edukacyjny w nowoczesnej sali kinowej biblioteki. Uczestniczyli także w warsztatach kodowania w ramach realizowanego przeze mnie projektu edukacyjnego. Wycieczkę do biblioteki zorganizowałam dwukrotnie z uczestnikami projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo – uczniowie gimnazjum – grudzień 2016 r. oraz z uczniami klasy V SP, maj 2016r.
- Prowadziłam współpracę z Policją i KRUS-em. W czasie zajęć przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w gospodarstwie rolnym.
- Utrzymywałam współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w gminie Chełm.
- Zorganizowałam w szkole zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt z chełmskiego schroniska w 2016 r i w 2017 r.
- Zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami chełmskiego schroniska, prelekcja odbyła się 15 grudnia 2017 r.
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, rozwiązując wspólnie pojawiające się problemy wychowawcze uczniów.
- Współpracowałam z wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, który opiekuje się szkołą.
Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły.
Na pomoc rodzin uczniów mogłam liczyć podczas kilkukrotnych uroczystości szkolnych i klasowych. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z Policją uczniowie uświadomili sobie, jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami, popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Współpracując z OPS, pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków. Dzięki zorganizowaniu zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt uczniowie uczyli się altruistycznych zachowań.
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowałam poprzez ścisłą współpracę z uczniami i rodzicami. Częste rozmowy na różne tematy pozwoliły mi poznać moich wychowanków, wskazać problem albo pokazać różne możliwości jego rozwiązania. W celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu zorganizowałam wiele wycieczek:
- wyjście do Chełmskiego Domu Kultury na spektakl teatralny pt.: „Antygona”, musical „Opowieści z Narnii”
- wyjazd na Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, wrzesień 2017r.
- Warsztaty w Muzeum Ziemi Chełmskiej, grudzień 2017r.
- Wycieczka do Strupina -Ranczo Budrysa z okazji Dnia Dziecka, czerwiec 2017r.
- Jednodniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie czerwiec 2016r.
- Dwudniowa wycieczka do Torunia 2017r,
- Jednodniowa pielgrzymka do Częstochowy- kwiecień 2017 r.
- Zwiedzanie i warsztaty pt.: ”Papier czerpany”- w Grębocinie, czerwiec 2017 r.
- wyjazd do Biblioteki Publicznej w Chełmie, zwiedzanie i warsztaty kodowania grudzień 2015 r. i maj 2016.
- spotkanie Kolędników Misyjnych Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 17 styczeń 2018 r.
- Warsztaty i zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, 07 czerwiec 2018r.
- Jednodniowa wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego „Musical Metro” w Tatrze Buffo- 1 marca 2018 r.,
- Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości klasowe i szkolne:
- Przygotowałam uczniów do uroczystości z okazji rocznicy 11 Listopada oraz pomagałam w przygotowaniu dekoracji sali.
- Przygotowałam dzieci do występów recytatorskich
- Przygotowałam z uczniami plakaty m.in. z okazji „Dnia Wiosny”
- Opracowałam wraz z uczniami uroczystość szkolną z okazji walentynek, 14 luty 2018r.
- Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klasy VI
- Zmotywowałam uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mleczne śniadanie. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o zdrowym i zbilansowanym żywieniu.
- Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”.
- Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się.
- Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do przynoszenia zużytych baterii, nakrętek i makulatury. Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym. W grudniu 2018 r. zmotywowałam uczniów do wzięcia udziału w charytatywno-edukacyjnej akcji społecznej „Kartka dla Bohatera”, która polegała na wykonaniu kartek świątecznych dla weteranów wojennych, uczestników walk niepodległościowych.
- Opracowałam i przeprowadziłam zajęcia na temat zalet i zagrożeń życia w cyberprzestrzeni oraz odnośnie zagrożeń płynących z korzystania z gier komputerowych z naciskiem na niebezpieczną grę „Niebieski wieloryb”.
- Uczestniczyłam wraz z uczniami w spotkaniach z policjantem odnośnie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i wakacji. 2017 i 2018r
- Uczestniczyłam wraz z uczniami w zajęciach ekologicznych przeprowadzonych przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie.
Efekty realizacji: Dzięki podjętym przeze mnie działaniom klasa zintegrowała się, dzieci stały się bardziej otwarte, pewne siebie. Zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Wraz z rodzicami piekły ciasta na festyn na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum. Przynosiły do szkoły produkty spożywcze dla najuboższych w ramach akcji „Szlachetna Paczka” oraz dla dzieci „Domu Małego Dziecka w Chełmie”, karmę dla zwierząt, baterie, plastikowe nakrętki, makulaturę. Wraz z uczniami braliśmy udział w akcji sprzątanie świata, która co roku odbywa się w naszej szkole. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka i zwierząt, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

- 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Technologie informacyjne są w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem pracy każdego nauczyciela. Często korzystam z Internetu, wykorzystując zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Przygotowywane testy, ćwiczenia, sprawozdania, karty ocen dla rodziców, informacje o klasie wykonuję przy użyciu komputera. Tym sposobem również opracowywałam dokumentację szkolną (plany pracy, PSO, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu itp.). Internet służył mi także do kontaktowania się z uczniami w sprawie konkursów. Podczas odbywania stażu na lekcjach j. polskiego wykorzystywałam encyklopedię multimedialną, DVD, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny. Opracowując pomoce dydaktyczne, testy, materiały konkursowe, zaproszenia, dyplomy, podziękowania najczęściej korzystałam z pakietu Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) oraz programu Paint. Praca ta znacznie wzbogaciła mój warsztat, a szkole pozwoliła zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Dokonując analizy sprawdzianów, zestawienia frekwencji, ocen semestralnych lub testów najczęściej sięgałam do zasobów Worda i Excela. Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.
Technologie informacyjne to także szeroko pojęta informacja. W związku z ukończeniem przeze mnie studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa i public relations starałam się przekazać moim uczniom wiedzę na temat dziennikarstwa, źródeł informacji, a także oddziaływania mediów na młodego odbiorcę. Uczniowie zapoznawali się z technikami dziennikarskimi: wywiad, recenzja, reklama, a także mieli możliwość spotkania i rozmowy z dziennikarzami i redaktor naczelną p. Wandą Jaroszczuk podczas wycieczki do redakcji Gazety Super Tydzień Chełmski oraz Radia Bon Ton.
- Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
- Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in.: scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, dokumentację na zebrania z rodzicami.
- Prowadziłam zajęcia komputerowe w ramach dodatkowych zajęć, na potrzeby programu edukacyjnego promującego czytelnictwo. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
- Prowadziłam elektroniczną wymianę doświadczeń przy pomocy poczty email oraz poprzez udział w forach edukacyjnych. Pozyskiwałam w ten sposób przydatne informacje i materiały edukacyjne. Uzyskiwałam wskazówki do opracowania materiałów. Wymieniałam doświadczenia i rozwijałam komunikację drogą elektroniczną.
- Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny itp.
- Brałam udział w samodoskonaleniu nauczycieli tzw. ”sieć”. Na portalu facebook dołączyłam do grupy: „Humaniści” i korzystałam z bloga edukacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Drogą internetową porozumiewałam się z pracownikami biblioteki pedagogicznej.
- Wykorzystywałam zasoby Internetu w celu wizualizacji przedstawianych treści udostępnionych w interaktywnych materiałach. W ten sposób zwiększałam zaangażowanie i większe zainteresowanie uczniów oraz indywidualizowałam pracę.
- Ankieta
- Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia, prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne i filmy.
- Przygotowałam prezentację multimedialną m.in. na temat „Zalety i zagrożenia życia we współczesnych czasach”.
- Przesyłam rodzicom i uczniom informacje dotyczące szkoły także drogą e-mailową, czasami sms- ową i poprzez aplikacje messenger.
- Wzięłam udział w warsztatach komputerowych dla nauczycieli „Zostań Cyfrowym nauczycielem” o tematyce: Edukacyjne Zasoby Internetu, Tworzenie prezentacji multimedialnej z Prezi, Tworzenie pokazów zdjęć z Animoto, styczeń 2017r
- Ukończyłam również warsztaty komputerowe dla nauczycieli organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie o tematyce: Prezi-nowy wymiar prezentacji, Praca w chmurze- wykorzystanie dysku Google, Interaktywne quizy z Kahoot, luty 2017r.
- Uczestniczyłam w kursie e-learningowym na Bibliotecznej Platformie zdalnej Edukacji „Darmowe generatory online materiałów edukacyjnych” o tematyce: Kodowanie i rozszyfrowanie materiałów edukacyjnych, tworzenie quizów interaktywnych, opracowywanie krzyżówek, wykreślanek i labiryntów, tworzenie napisów Art., tworzenie kart pracy, wrzesień 2017r.
- Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.
- Prowadziłam dokumentację szkolną.
- W roku szkolnym 2014/2015 r. prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych.
Efekty realizacji: W tym roku szkolnym pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach i e-szkoleniach.
Efekty realizacji: Za pomocą komputera i Internetu opracowywałam pomoce dydaktyczne. Organizowałam mój warsztat pracy przy użyciu technik informatycznych. Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam. Jako lider zespołu ds. promocji szkoły tworzyłam i wysyłałam na stronę internetową szkoły informacje o szkolnych uroczystościach i przedsięwzięciach oraz o sukcesach uczniów.
1. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
- Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
- Korzystałam m.in. ze stron: MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.ucze.pl, www.interklasa.pl,www.profesor.pl, www.bip.krakow.pl, www.mcdn.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.
Efekty realizacji: Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.
- § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. W niektórych sprawach opierałam się na wiedzy i doświadczeniu pedagoga i psychologa szkolnego. Podejmowane przeze mnie działania wychowawcze zawsze miały na celu dobro dziecka. Oto niektóre pozycje książkowe, do których sięgałam w czasie mojej pracy zawodowej:
Książki:
- „Rozwijanie zdolności uczenia się” Ewa Filipiak
- „Nowoczesne nauczanie” Geoff Petty
- „Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi” Marzena Żylińska
- „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa
- „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman
- - „Niepowodzenia w nauce” Bogumiła Łuczak
- - „ Gimnastyka dla języka” –Małgorzata Strzałkowska
- Redakcja naukowa Andrzej E. Sękowski- „Psychologia zdolności”.
- Denis Lawrence- „Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”.
- Adele Faber i Elaine Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.
- Wiesława Limont- „Uczeń zdolny- jak go rozpoznać i jak z nim pracować”
- Irena Dzierzgowska- „Jak uczyć metodami aktywnymi”
Czasopisma:
- Akcent, Salon Literacki, Nestor, Egeria, Czas Kultury,
Efekty realizacji: Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
Indywidualizowanie pracy uczniów:
Zgodnie z zasadą indywidualizacji zadań i wymagań stawianych przed uczniem starałam się podejść do każdego dziecka z troską i wyrozumiałością. Moim celem było zachęcić wszystkich, zaciekawić. Temu miały służyć metody aktywizujące ucznia: burze mózgów, dramy, scenki rodzajowe, dyskusje, sądy nad bohaterami, uczniowskie prezentacje, fragmenty lekcji prowadzone przez uczniów itp. Uczniowie słabsi, albo mający trudności z częścią materiału, zawsze mogli liczyć na moją pomoc, dodatkowe konsultacje. Jedną z częściej stosowanych przeze mnie na lekcjach form pracy, były zajęcia w grupach. Lekcje te sprawiały wszystkim ogromną satysfakcję, pozwalały nadrobić braki lub pochwalić się swoją wiedzą. W czasie mojego stażu pracowałam z uczniami dyslektycznymi, wymagającymi szczególnej uwagi, cierpliwości, stosowania indywidualnych metod przekazywania wiedzy czy przyswajania umiejętności. W okresie stażu stwierdzałam potrzebę skierowania niektórych uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uwzględniałam w planach dydaktycznych i wychowawczych zalecenia wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowałam poprzez ścisłą współpracę z uczniami i rodzicami. Częste rozmowy na różne tematy pozwoliły mi poznać moich wychowanków, wskazać problem albo pokazać różne możliwości jego rozwiązania. W celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu zorganizowałam wiele wycieczek, m.in. integracyjny wyjazd do Strupina, wyjścia do kina i teatru. Organizowałam również klasowe Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, spotkania wigilijne i okolicznościowe dla uczniów i rodziców. Wszystkie wymienione działania były przejawem mojej reakcji na potrzeby uczniów, pomogły mi lepiej poznać i zrozumieć swoich wychowanków, którzy dzięki wspólnym działaniom integrowali się, kształcili umiejętność współpracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za klasę i innych ludzi.
Chcąc kształtować poczucie świadomości ekologicznej i wprowadzając właściwe postawy wobec środowiska uczestniczyłam wraz z klasą w akcji „Sprzątanie świata”. Pełniłam także funkcję opiekuna w czasie wycieczek, uroczystości szkolnych, dyskotek, podczas przerw. Wywiązywałam się z czynności dodatkowych: systematycznie przekazywałam informacje na szkolną i klasową stronę internetową, dbałam o wystrój i estetykę sali lekcyjnej.
Pełniąc rolę wychowawcy klasowego prowadziłam ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych. Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez klasowych, wycieczek, uroczystości.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy, korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować, a także wpłynęła na uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie wielu zróżnicowanych metod aktywizujących m.in. gry dydaktyczne, labooki, debaty, dramy, mapa skojarzeń, zabawy edukacyjne wykorzystywałam na lekcjach język a polskiego oraz podczas godzin wychowawczych.
2. Gromadzenie i studiowanie wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
- Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną.
3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
- Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
- Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy, jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom, stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów było oglądanie filmów animowanych, głośne czytanie książek, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
- Regularnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli
Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, dokuczania i skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery.
- 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Bieżąca analiza rozporządzeń i ustaw dotyczących oświaty (zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas szkoleń), pozwoliły mi pracować nad aktualizacją dokumentacji szkolnej: statutu szkoły, WSO, współtworzyć programy pracy szkoły (wychowawczy i profilaktyczny), plany pracy i rozwoju szkoły. Byłam zaangażowana w próbny jak i właściwy sprawdzian kompetencji. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
- Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.
- Uczestniczyłam w indywidualnych kursach: „ Awans zawodowy – porady praktyczne na zakończenie” i „Czy znasz prawo oświatowe?”
- Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
- Poszerzyłam wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
- Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
- Statutu szkoły wraz z WSO
- Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
- Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań, korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
4. Aktywnie uczestniczyłam w współtworzeniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego. np. podczas pisania rocznego planu pracy – Rozporządzenie z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej.
- Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
- Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
- Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania oddziałowego i międzyoddziałowego, brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
- Przewodniczyłam komisji podczas sprawdzianu szóstoklasisty.
Efekty realizacji: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem, jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem, na czym polega tworzenie prawa wewnątrzszkolnego.

Wnioski

Realizując plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu umiejętnie organizowałam i doskonaliłam warsztat pracy. Starałam się dbać o zdrowie, bezpieczeństwo uczniów, a także rzetelnie realizować program nauczania oraz obiektywnie oceniać i sprawiedliwie traktować uczniów. Wspierałam ich w sukcesach i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i podnoszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu. W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z uczniami. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Prowadziłam także zajęcia rewalidacyjne. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Z poświęceniem angażowałam się w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań spoza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami, ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

Autor: mgr Małgorzata Łobejko
Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
nauczyciel języka polskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.