X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38073
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie ze stażu
nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

za okres 1.09.2017-31.08.2018
mgr Adeli Ewy Stawińskiej
nauczyciela mianowanego

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2015r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 lipca 2018r.
Odbywany w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu od 01.09.2015 do 30.06.2016 oraz od 01.09.2016 do 31.08.2017
Odbywany w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu od 01.09.2017 do 31.07.2018

Nauczyciel - bibliotekarz
Zespół Szkół nr 9
Wrocław

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielem z 16 letnim stażem. Przez cały ten okres pracowałam z ogromnym zaangażowaniem, zawsze uwzględniając rozwój uczniów i potrzeby szkoły.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2015 r., w pierwszym roku mojej pracy w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza, który zakończył się 31 sierpnia 2017 r. z przerwami od 1.07.2017 do 31.08.2017 z uwagi na posiadaną pracę na czas określony i brak zatrudnienia w tym okresie. Od 1.09.2017 rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół nr 9 Wrocławiu w której nastąpiła dalsza kontynuacja stażu. Poprzednim miejscem mojej pracy na tym samym stanowisku była Szkoła Podstawowa nr 93 im. Orła Białego we Wrocławiu.
Rozpoczynając staż na nauczyciela dyplomowanego i konstruując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Postawiłam przed sobą zadania pozwalające na ubieganie się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego. Miały one na celu doskonalenie nie tylko mojego warsztatu i metod pracy oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności zawodowej, ale także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Wszystkie zadania uwzględniały specyfikę i rzeczywiste potrzeby szkoły.
Moje działania w trakcie stażu dotyczyły w szczególności:
1. Doskonalenia własnego warsztatu pracy.
2. Realizacja priorytetów przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2017/18
3. Podwyższenia jakości pracy biblioteki dla uczniów i nauczycieli.
4. Promocji biblioteki, jej zbiorów i usług w środowisku szkolnym.
5. Rozbudzania zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenia kultury czytelniczej uczniów.
6. Doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania różnych źródeł informacji.
7. Zdobywania i wykorzystywania nowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnej.
8. Poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły.
Realizacja postawionych przeze mnie zadań służyła mojemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły, w której pracuję. Sprzyjała wzbogaceniu oferty edukacyjnej szkoły oraz rozwojowi ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań. Umożliwiała także dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
W sprawozdaniu zawarłam informacje o zrealizowanych zdaniach oraz o uzyskanych efektach w okresie odbywania stażu. Uwzględniałam w nim również działania, które wykraczały poza treści zawarte w planie rozwoju zawodowego, a wynikły z doraźnych potrzeb szkoły i uczniów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

W trakcie odbywania stażu wdrażałam działania ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy własnej, biblioteki szkolnej i szkoły jak również i przed rozpoczęciem stażu we wcześniejszych szkołach, w których pracowałam

POGŁĘBIENIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Systematycznie studiowałam fachową literatura dotyczącą wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. Korzystałam z poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 393). Współpracowałam z innymi nauczycielami wymieniając się wiedzą. Pomogło mi to w opracowaniu sprawozdania z przebiegu stażu, podsumowaniu efektów zrealizowanych zadań i dokonania ewaluacji.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY

W ciągu stażu opracowywałam konspekty, scenariusze, notatki zajęć, gromadziłam materiały pomocnicze, zaświadczenia potwierdzające realizacje różnych działań edukacyjnych.
W czasie stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, warsztatach, szkoleniach, które przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat prowadzenia zajęć edukacyjnych i ich uatrakcyjnienie, a także wprowadzania nowych pomysłów i poprawek.

Brałam udział w:
Konferencjach metodycznych organizowanych przez WCDN:
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – opracowanie wymaganych dokumentacji z uwzględnieniem sprawozdania merytorycznego w ramach programu”
Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
- Ochrona danych osobowych – szkolenie z RODO
- Nowelizacja Karty Nauczyciela po 1 stycznia 2018
- Szkolenie Tablica multimedialna TIK
- Bajkoterapia – bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka
- Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
- Gry i zabawy integrujące zespół klasowy
Spotkaniach z Nauczycielami Bibliotekarzami (DODN) a w ramach zajęć m. in.:
- Konferencja otwierająca rok szkolny 2017/2018
- Konsultacje zbiorowe po hasłem „Różne formy pracy w bibliotece” w SP nr 1we Wrocławiu

PEŁNIENIE DODATKOWYCH FUNKCJI I ZADAŃ W SZKOLE

- Od roku szkolnego 2017/2018 jestem liderem WDN. Przygotowywałam dla nauczycieli informacje na temat szkoleń i warsztatów zachęcając do podnoszenia swoich kwalifikacji. Prowadziłam analizy na temat konieczności odpowiednich szkoleń wynikających z pojawiających się trudności i nowych zadań.
- Jestem przewodniczącą zespołu bibliotecznego
- Przeprowadziłam wraz z drugim bibliotekarzem skontrum i przez cały rok porządkowałyśmy księgozbiór poprzez ubytkowanie książek zaczytanych, zniszczonych, nieaktualnych

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PODNIESIENIEM JAKOŚCI PRACY BIBLIOTEKI JAKO PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

- Po zapoznaniu się z możliwościami sprzętu komputerowego zawnioskowałam o ich wymianę w celu podniesienia pracy i przeprowadzanych zajęć edukacyjnych
- Dokonałam przeglądu materiałów multimedialnych i pozyskiwałam filmy edukacyjne
- Czuwałam nad prawidłowym eksploatowaniem sprzętu multimedialnego oraz wykorzystaniem go dla uatrakcyjnienia lekcji z różnych przedmiotów

PROMOCJA BIBLIOTEKI, JEJ ZBIORÓW I USŁUG W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Organizowałam konkursy i imprezy:
- Opracowywałam i przeprowadzałam autorskie
a) konkursy:
• Szkolny konkurs na plakat promujący czytelnictwo w ramach Ligi Klas
Klasy 2-6 zostały zaproszone do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący czytelnictwo, Miały wykonać pracę na A-2 w formie plakatu zachęcającego do czytania i podkreślenia korzyści jakie wypływają z czytania. Forma wykonania pracy była dowolna, a klasy, które wykonały naj-ciekawsze prace uzyskały największą liczbę punktów w ramach Ligii Klas. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Najlepsze prace zostały powieszone najpierw na korytarzu szkolnym, a później w bibliotece.
• recytatorski „Wiersz o misiu” dla klas 1-2
Klasy młodsze z okazji Dnia Misia miały za zadanie znaleźć przy pomocy rodziców lub wycho-wawców wiersz o misiu i nauczyć się na pamięć. W tym dniu został przygotowany konkurs w bi-bliotece szkolnej. Dzieci miały możliwość przed jury i publicznością uczniowską zaprezentować swoje zdolności recytatorskie. Z każdej klasy wytypowano po trzech uczniów, po wewnętrznych eliminacjach klasowych, w które włączyli się nie którzy wychowawcy.
• literacki na wiersz o misiu dla klas 3
Konkurs był przeznaczony do uczniów klasy trzeciej. Mieli za zadanie napisać wiersz o misiu. Mogli także wykonać do niego ilustracje. Obowiązkowo trzeba było napisać go ręcznie. Konkurs spotkał się z ogromnym zaangażowaniem. Prace było napisane na wysokim poziomie i dlatego wiele prac było ocenionych ex aequo. Z okazji Dnia Misia wszystkie prace były wywieszone na holu szkoły.
• Moja ulubiona baśń H. Ch. Andersena” dla klas 1 – konkurs plastyczny
Konkurs miał na celu przybliżenie poprzez prezentację multimedialną pisarza Hansa Christiana Andersena, oraz jego twórczości na zajęciach czytelniczych. Dzieci także chętnie wypożyczały w trakcie trwania konkursu baśnie i same oraz wspólnie z bliskimi poznawały utwory. Zadaniem było wykonać prace plastyczną swojej ulubionej baśni. Do współpracy włączyli się także wychowawcy i całymi klasami wypożyczali książki.
• Szkolny konkurs pt.: „Okładka na najciekawszą książkę”
Zaproponowałam nauczycielowi z plastyki wspólne przeprowadzenie konkursu. W trakcie jego trwania zadbałam o zaprezentowanie i wyszukanie dla uczniów książek głównie nowości zakupio-nych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, natomiast nauczyciel plastyki o zadbanie wykonania prac pod względem plastycznym. Praca nie mogła być kopią okładki książki, miała być pomysłem twórczym, rozwijającym wyobraźnię i kreatywność uczniów. Wyniki konkursu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Konkurs był skierowany do klas 4-6r. Otrzymaliśmy bardzo dużo, profesjonalnych dzieł, a uczniowie do końca roku pytali o książki zaprezentowane na pracach. Na koniec została zorganizowana wystawa. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzieci były bardzo dumne z wykonanych prac. Jedna z nich w konkursie międzyszkolnym otrzymałam wyróżnienie.
• „Znam legendy wrocławskie” dla klas 2
Był to konkurs wieńczący zajęcia czytelnicze „Spotkanie z książką”. Raz w tygodniu klasy drugie przychodziły do biblioteki. Tematem spotkań były legendy wrocławskie na podstawie książki „Baśnie wrocławskie. Mostek czarownic”. Mariusza Urbanka.
Na ostatnich zajęciach dzieci miały wybrać kartki o konkretnych kolorach i dobrać się w pięcio-osobowe. Każda grupa odpowiadała pisemnie na wylosowane przez siebie pytania. Na koniec wszystkie pytania zostały przeczytane i uczniowie pozostałych grup próbowały udzielić właściwej odpowiedzi. Wszyscy otrzymali małe upominki, a najlepsze grupy nagrody.
b) imprezy:
- Pasowanie dla pierwszych klas. Przedstawienie „Zaczarowany świat bajek”
- Światowy Dzień Misia
- Przygotowanie wystawy „Legendy Wrocławia w obrazkach” w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 32
- Światowy Dzień Książki
- Zorganizowanie spotkań autorskich z Izabelą Przepiórkiewicz i Jurkiem Zielonką.
c) prezentacje:
- Prac pokonkursowych
- Propozycji czytelniczych i książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- Wystawy prac z zajęć czytelniczych
- Tworzyłam gazetki tematyczne na tablicy bibliotecznej
d) prowadziłam koła przedmiotowe
- Założyłam Klub Przyjaciół Biblioteki
- Prowadzę koło czytelnicze „Spotkanie z książką”
e) Zajęcia biblioteczne, czytelnicze
- Wykorzystywałam zastępstwa do realizowania zajęć bibliotecznych, czytelniczych
f) Systematycznie opracowywałam gazetki tematyczne
- na tablicę biblioteczną
- Informowałam na terenie szkoły o imprezach, konkursach bibliotecznych jakie były przepro-wadzane na terenie szkoły jak również przedsięwzięciach organizowanych w innych placówkach oraz nowych nabytkach biblioteki kadrę pedagogiczną, rodziców i uczniów:
- drogą mailową
- ustną informację
- ogłoszenia na tablicy bibliotecznej oraz tablicach w holu szkoły
- na stronie szkoły
- na blogu bibliotecznym
- Promowałam bibliotekę podczas Dni Otwartych Szkoły
- Dokumentowałam działania biblioteczne poprzez:
- stałą dokumentację fotograficzną, medialną z różnych wydarzeń szkolnych, klasowych, bibliotecznych
- Dbałam o estetykę biblioteki, czytelni porządkując księgozbiór i układ regałów
- Stosowałam nowoczesne metody obsługi czytelników: wypożyczanie komputerowe.

Efekty:
- poprawa poziomu nauczania poprzez poznanie nowych rozwiązań metodycznych i różnych form pracy,
- zwiększenie zainteresowania uczniów księgozbiorem i wiedzy na jego temat
poprzez organizowanie bądź propagowanie konkursów szkolnych
i akcji czytelniczych,
- uatrakcyjnienie zajęć czytelniczych, akcji bibliotecznych, wzrost motywacji uczniów do czytania
- przekazanie wartości jakie wynikają z czytania
- zwiększenie liczby czytelników
- podniesienie jakości pracy szkoły przez dbanie poszukiwania najlepszych rozwiązań dotyczących funkcjonalności, estetyki i unowocześnienie prowadzenia biblioteki szkolnej
Ewaluacja:
Prowadziłam ewaluacje poprzez rozmowę, przeglądanie dokumentów, scenariuszy, analizę prac uczniów, wyniki przeprowadzanych konkursów, obserwacje uczniów, analizę statyk czytelni-czych, obserwacje prac uczniów, rozmowy z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

WDROŻENIE DO CODZIENNEJ PRAKTYKI NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
• Wszystkie zasadnicze prace bibliotekarskie wykonywałam przy użyciu technik
informatycznych w programie Prolib.
Do tych prac należą przede wszystkim:
a) bieżąca ewidencja komputerowa zakupionych książek i innych dokumentów oraz darów;
b) opracowanie nowości bibliotecznych;
c) bieżąca komputerowa rejestracja wypożyczeń;
d) prowadzenie statystyki czytelniczej;
e) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych;
f) aktualizowanie danych uczniów i pracowników szkoły
• Przez cały okres wykorzystywałam narzędzia informatyczne do gromadzenia dokumentacji głównie dotyczącej biblioteki w formie:
- faktur
- protokołów
- planów
- sprawozdań
- rachunków
- listy czytelników
- ewidencji księgozbioru
• Brałam czynny udział w opracowywaniu i zaktualizowaniu regulaminów m.in.:
- wypożyczania podręczników
- wypożyczalni i czytelni
- uczestniczyłam w przygotowani informacji na temat biblioteki szkolnej w Statucie Szkoły
• Opracowywałam komputerowo pomoce dydaktyczne. Korzystałam z multimedialnego sprzętu, programów edukacyjnych, edytora tekstu Word, Excel, Power Point i Internetu.
Przygotowywałam:
- materiały dydaktyczne na zajęcia czytelnicze
- testy i krzyżówki do konkursów czytelniczych
- konspekty i scenariusze zajęć
- materiały na tablice informacyjne
- wzory różnych dyplomów, napisów informacyjnych, itp.
• Prowadziłam elektroniczną wymianę doświadczeń przy pomocy poczty email. Wykorzystywałam dziennik elektroniczny w celu kontaktu z nauczycielami na temat szkoleń, działań bibliotecznych i pozyskiwania informacji zwrotnych. Kontaktowałam się z rodzicami, nauczycielami i przekazywałam informacje o zaangażowaniu uczniów w prowadzonych przeze mnie działaniach
• Uzupełniałam wiedzę edukacyjną i na bieżąco aktualizowałam wiadomości z prawa oświatowego poprzez korzystanie ze stron m.in. www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.ucze.pl,
www.bibliotekawszkole.pl , www.men.gov.pl, www.ore.edu.pl
• Promowałam bibliotek internetową www.legimi.pl/biblioteka na blogu szkolnym
• Na bieżąco uzupełniałam wiadomości dotyczące pracy w programie Prolib za pomocą strony edukacyjnej w programie Prolib oraz stron internetowych wrocławskich bibliotek
• Korzystałam z zasobów sieci Internet oraz serwisów edukacyjnych, w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych
z nauczaniem
• Opracowywałam teczkę awansu zawodowego
• Umieszczałam informacje z działań bibliotecznych, dzielenie się pomysłami na stronie interne-towej szkoły
• Założyłam bloga bibliotecznego
• Wykorzystywałam na lekcjach urządzenia multimedialne do opracowania prezentacji multimedialnych, ułatwiających przeprowadzanie lekcji bibliotecznych oraz zajęć czytelniczych, m.inn. prowadziłam lekcje biblioteczne Katalog elektroniczny biblioteki na przykładzie MBP i WSB w klasach szóstych z użyciem Internetu, projektora i tablicy multimedialnej
• Redagowałam i zamieszczałam opracowania uczniów na blogu bibliotecznym
• Programem Microsoft Office Excel służył mi do opracowania protokołów ubytku, sprawozdania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz WDN.
• Publikowałam scenariusze i inne materiały na stronie www.facebook Cały Wrocław Czyta

Efekty:
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
- skuteczne porządkowanie i dokumentowanie działań bibliotecznych
- pozyskiwanie informacji i materiałów edukacyjnych, aktualizowanie wiedzy
- powiększenie bazy materiałów dydaktycznych
- uatrakcyjnienie zajęć, ułatwienie zrozumienia przedstawionych działań
- większe zaangażowanie uczniów w prowadzonych zajęciach
- usprawnienie komunikacji miedzy nauczycielami i rodzicami
- udostępnianie prac uczniów i osiągnięć oraz rozwijanie kreatywności własnej i uczniów
- promowanie biblioteki i szkoły
- dzielenie się wiedzą z innymi i uzyskiwanie informacji zwrotnych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

POMOC NAUCZYCIELOM W WYSZUKIWANIU POTRZEBNYCH IM INFORMACJI
Gromadziłam i udostępniałam w bibliotece scenariusze lekcji, imprez szkolnych dla nauczycieli;
- Przeglądałam zasoby Internetu i informowałam nauczycieli o pomocach oraz materiałach tam umieszczonych
- Informowałam drogą mailową nauczycieli o nowościach książkowych, które mogły służyć do realizowania programu edukacyjnego, czy zajęć czytelniczych
- Przygotowywałam informacje na temat ciekawych książek na tablicy szkolnej i blogu oraz na stronie szkoły
- Tworzyłam listy książek, o które prosili nauczyciele, by pracować przy ich pomocy na lekcjach
- Przeglądałam czasopisma pod kątem przydatności dla nauczycieli oraz przekazywałam im in-formacje o ciekawych artykułach „Biblioteka w szkole”, „ORE”, „Dobra Szkoła”.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

- Wielokrotnie dzieliłam się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi czytelnictwa i potrzeby konkretnych szkoleń jako lider WDN
- Pozyskiwałam informacje na temat nowej podstawy programowej i nowego spisu lektur przekazując zdobytą wiedzę innym nauczycielom, zwłaszcza polonistom i edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiałam propozycje czytelnicze nauczycielom do realizacji
w swoich klasach. Wydrukowałam na drzwi biblioteczne spis lektur obowiązujące po wprowadzeniu nowego spisu lektur.
- Współpracowałam z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzami, polonistami, zajęć plastycznych, techniki, informatyki i świetlicy. Tematem wspólnych analiz były konkursy, zajęcia czytelnicze, lekcje i akcje biblioteczne, spis potrzebnych oraz polecanych przeze mnie pozycji książkowych oraz wydarzeń proponowanych przez inne instytucje
- Prowadziłam imprezy, zajęcia czytelnicze i spotkania autorskie w obecności innych nauczycieli

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI BIBLIOTEKARZAMI INNYCH SZKÓŁ

- Brałam również udział w spotkaniach grupy samokształceniowej nauczycieli bibliotekarzy, która powstała z inicjatywy doradcy metodycznego. Tematyka tych spotkań związana była z realizacją programu ministerialnego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i promocją czytelnictwa oraz samodoskonaleniem się.
- Przedstawiałam własne rozwiązania problemów związanych
z prowadzeniem biblioteki szkolnej, pracy w programie Prolib i realizacji programu ministerialnego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- Dzieliłam się również swoim doświadczeniem z prowadzenia koła czytelniczego oraz imprez bibliotecznych i konkursów opracowanych osobiście, także na stronie szkoły, blogu biblio-tecznym, Cały Wrocław czyta i drogą mailową z innymi bibliotekarzami
- Współpracowałam z bibliotekami szkolnymi, miejskimi, a zwłaszcza z sąsiadującą Biblioteką Miejską nr 32 oraz Pedagogiczną.

Efekty:
- Przygotowywałam uczniów do publicznych wystąpień
- Powstanie ciekawych, nowatorskich prac uczniowskich
- Kształtowanie postaw społecznych u uczniów............
- Podwyższenie samooceny i nabywanie zdolności do samooceny koleżeńskiej
- Poszerzanie wiedzy na temat legend Wrocławia
- Rozwijanie zdolności pisarskich, recytatorskich
- Rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną i wydarzeniami historycznymi

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
W czasie stażu wdrożyłam:
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Opracowałam program zajęć czytelniczych dla klas drugich Legendy wrocławskie
- Opracowałam i wdrożyłam program lekcji bibliotecznych, które realizowałam na zastępstwach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła została włączona w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji ministerialnego projektu – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem było „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” w tym zakup nowości wydawniczych.
W raz z drugim bibliotekarzem zaplanowałyśmy i opracowałyśmy działania mające na celu osią-gnięcie priorytetów ujętych w ministerialnym programie. Do nich należały m.in.:
• prowadzenie rozmów z rodzicami i nauczycielami oraz Samorządem Szkolnym w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
• założenie skrzynki propozycji czytelniczych dla uczniów
• Skonsultowanie spisu listy lektur z bibliotekarzem Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej oraz przedstawicielem Rady Rodziców, wymiana poglądów i dokonanie ewaluacji dotyczącej zakupu książek w trakcie realizowanego zamówienia
• Przygotowanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji programu i zakupionych lektur
• Utworzenie półek z nowościami czytelniczymi
• Przygotowanie lekcji bibliotecznych na podstawie zakupionych książek
• Systematyczne prowadzenie konsultacji z nauczycielami świetlicy i edukacji wczesnoszkol-nej jakie książki polecić dzieciom i czytać w ramach propagowania czytelnictwa
• Zorganizowanie we współpracy z wydawnictwem eMKA, nauczycieli świetlicy, drugim bibliotekarzem spotkania autorskie
• Przeprowadzenie konkursów bibliotecznych dla wszystkich klas
• Realizowanie lekcji na podstawie zakupionych książek
• Prowadzenie wypożyczania na ferie i święta
• Założenie bloga bibliotecznego, w którym uczniowie zamieszczali swoje recenzje książek, a ja mogłam na bieżąco informacje na temat korzyści płynących z czytelnictwa, zagrożeń dotyczących uzależnienia od środków multimedialnych.

Opracowałam program zajęć czytelniczych dla klas drugich Legendy wrocławskie
Przeprowadzałam zajęcia raz w tygodniu czytając jedną legendę. Dokonywana była analiza za-chowań bohaterów. Omawialiśmy znaczenie różnych słów sięgając do słownika wyrazów obcych i poprawnej polszczyzny. Opracowywałam prezentacje multimedialne i odtwarzałam filmy nawią-zujący do legend i miejsc przedstawionych w opowiadaniu. Na koniec dzieci wyciągały wnioski i próbowały opowiedzieć jaki jest morał danej legendy. Uczniowie wykonywali prace plastyczne.
Na koniec zajęć został przeprowadzony konkurs i wystawa prac dzieci w Bibliotece Miejskiej nr 23. Oprócz tego zajęcia były dokumentowane na blogu, a prace na tablicy bibliotecznej w szkole.

Opracowałam i wdrożyłam program lekcji bibliotecznych, które realizowałam na zastęp-stwach

Przygotowywałam lekcje biblioteczne na doraźne zastępstwa w nawiązaniu do 100-lecia Odzyska-nia Niepodległości. Starałam się przybliżyć uczniom historię Polski na podstawie zakupionych książek: Czy dziewczyna jest dla dziewczyn Pawła Beręsewicza, Wszystkie moje mamy w nawiązaniu do roku Ireny Sendlerowej Renaty Piątkowskiej, Mój tato szczęściarz Joanny Papuzińskiej, Gdzie jest wydra Doroty Sidor. Dla klas młodszych prowadziłam także zajęcia relaksacyjne z elementami bajko terapii, czytając opowiadania utworzone przez uczennice z Klubu Przyjaciół Biblioteki.

Efekty:
- zaangażowanie uczniów we współtworzenie księgozbioru bibliotecznego
- wzrost czytelnictwa i zainteresowania ofertą biblioteki
- poszerzenie oferty biblioteki szkolnej
- poprawa jakości pracy szkoły
- wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły w środowisku lokalnym
- poszerzenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi
- pogłębiona współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami
- wzrost wiedzy dotyczący historii Polski i biografii wybitnych osób

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ROZSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SZKOŁY
Prowadziłam:
1. Koło czytelnicze „Spotkanie z książką”
- Prowadzenie koła czytelniczego „Spotkanie z książką” dla klas I i II
- Przygotowanie zajęć i materiałów zgodnie z priorytetami szkoły
2. Założyłam Klub Przyjaciół Biblioteki

ORGANIZACJA IMPREZ O ZASIĘGU OGÓLNOSZKOLNYM
1. Przygotowałam Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników bibliotecznych.
- Przedstawienie „w Świecie baśni”
- Zapoznanie z Regulaminem czytelni i wypożyczalni
- Zorganizowanie Pierwszego wypożyczenia książek
2. Współorganizowałam Światowy Dzień Misia
- przygotowanie wystroju czytelni
- przygotowanie przedstawienia przez uczniów z Klubu Przyjaciół Biblioteki
- przygotowanie konkursów
- przeprowadzenia zajęć czytelniczych
- projekcja fragmentu bajek i filmu Paddington
- uzyskanie informacji zwrotnych poprzez rozmowę i przekazanie etmonków
3. Zorganizowałam Światowy Dzień Książki
- przygotowanie spotkań autorskich
- konkursów
- wystaw
4. Organizowałam spotkania autorskie
5. Inne działania podejmowane zgodnie z potrzebami szkoły.
• Zorganizowałam wyjście klas na lekcję biblioteczną Komiks w szkole do Biblioteki Pedagogicznej oraz Targi Dobrych Książek
• Przygotowałam wystawy prac konkursowych i tablic nawiązujących do promowania czytelnic-twa
• Promowałam szkołę poprzez przygotowanie i udział uczniów w międzyszkolnych konkursach:
• Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do konkursów m.in.:
- Międzyszkolnego Konkursu Pożeracze Książek
Przez cały rok uczniowie klas 4-6, którzy się zgłosili do konkursu byli przygotowywani z treści lektur podanych przez organizatora. Starałam się, by brakujące książki zakupić do biblioteki i by każdy z uczestników miał do ich dostęp. Dzieci miały możliwość zapoznać się z różnorodną lite-raturą, nauczyć się wytrwałości w obranych przez siebie celów. Dwóch uczniów zostało laureatami tego konkursu.
- Międzyszkolny Konkurs plastyczny na okładkę książki
- konkursy o Wrocławiu
- konkurs recytatorskie
• Założyłam bloga bibliotecznego, co przyczyniło się do szerokiej współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami

Efekty:

- promocja biblioteki w środowisku lokalnym
- systematyczna współpraca z nauczycielami
- poszerzanie wiedzy wśród uczniów
- rozwijanie zainteresowań i kreatywności
- wzbogacenie oferty dydaktyczno – wychowawczej szkoły
- wzrost zainteresowania rodziców działaniami podjętymi w bibliotece szkolnej
- stworzenie różnorodnych warunków spędzania czasu wolnego
- budowanie poczucia wartości i uzyskanie wysokich wyników w konkursach

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWAMI
1. Współpracowałam z wydawnictwami w celu pozyskiwania darów.
- Nawiązanie współpracy z wydawnictwami, które przyjeżdżają ze swoją ofertą wydawniczą do szkoły. Wydawnictwo Egmont, Publicat, Księgarnia – Tuliszków Books.
- Otrzymanie darów książkowych, które zostały przeznaczone na nagrody w konkursach czytel-niczych i wyposażenie biblioteki.
2. Analizowałam wspólnie z nauczycielami i rodzicami oferty promocyjne wydawnictw.
- Uzyskanie książek na zakończenie roku i nagród dla wychowawców i i innych nauczycieli w promocyjnych cenach, co przyczyniło się również do przekazywania dla biblioteki darów książ-kowych.
3. Spotkania z wydawnictwami i uczestniczenie w ofertach czytelniczych.

- Zorganizowanie wyjście uczniów na Targi Dobrych Książek.
- Przygotowanie spotkań autorskich z klasami

WSPÓŁPRACA Z RADĄ RODZICÓW

- Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami w celu wymiany informacji na temat oczekiwań związanych z pracą biblioteki szkolnej.
- Pozyskiwałam fundusze na wzbogacenie księgozbioru biblioteki i na nagrody w konkursach

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- Prowadziłam rozmowy z rodzicami w trakcie Dnia Otwartego Szkoły na temat sposobów rozbudzania zainteresowań czytelniczych u najmłodszych
- Indywidualne rozmowy i grupowe z rodzicami uczniów na temat działań rozwijających czytelnictwo
- Wspólne podejmowanie akcji czytelniczych.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI NASZEJ SZKOŁY

1. Współpracowałam z nauczycielami języka polskiego, świetlicy, nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie Ligii Klas i wychowawcami. Na bieżąco omawiałam z nimi konkursy, które zamierzałam przeprowadzać, by wspólnie przygotować uczniów do konkursów. Organizować spotkania autorskie i wyjścia na warsztaty
2. Brałam udział w jury konkursach recytatorskich
3. Dzięki współpracy z wydawnictwami pośredniczyłam w zakupie książek na nagrody w konkursach i na koniec roku szkolnego po atrakcyjnych cenach, z czego część nauczycieli chęt-nie korzystała
4. Konsultowałam się z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Biblioteka była miejscem do któ-rego wysyłano dzieci z różnymi trudnościami, by mogły się wyciszyć, uspokoić swoje emocje, podzielić się trudnościami, a także pochwalić swoimi sukcesami. W przypadkach uczniów z róż-nymi zaburzeniami, mogłam liczyć na ich opinię pedagogów, a także udzielać informacji o za-chowaniu konkretnych dzieci podczas pobytu w bibliotece i na lekcjach bibliotecznych.
5. Konsultowałam się często z wychowawcami uczniów przebywających w bibliotece, a zwolnio-nych z lekcji religii o ich zachowaniu, a także sposobie uatrakcyjnienia pobytu uczniów w czytelni
6. We współpracy z nauczycielami organizowałam konkursy czytelniczo-plastyczne. Omawiałam tematykę lekcji bibliotecznych, by dostosować do programu, priorytetów postawionych
w danym roku szkolnym i możliwości dzieci, a także zgłaszanych przez dzieci propozycji. Po lekcjach prowadzonych w obecności nauczyciela, dokonywałam ewaluacji swoich zajęć.
7. Organizowałam wyjścia do bibliotek, na Targi Dobrych Książek, współpracując z drugim bi-bliotekarzem, gronem pedagogicznym.
8. Wraz z rodzicem włączyłam się w prowadzoną akcję na rzecz zbierania rzeczy dla zwierząt EKO- STRAŻ i nauczyciele religii w zbiórkę rzeczy dla dzieci w Afryce

Efekty:

- pozyskanie interesujących ofert wydawniczych i nagród dla uczniów
- zapoznanie się z problemami i możliwościami uczniów
- inspirowanie do pozytywnych, prospołecznych zachowań
- promocja placówki w środowisku lokalnym
- podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wycho-wawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typ
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przypadek 1
Opis i analiza przypadku - grupa uczniów zdolnych:
Rozpoznałam i rozwiązałam następujące przypadki edukacyjne i wychowawcze:
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Do biblioteki w raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczęła przychodzić kilka razy w tygodniu przed i po lekcjach grupa uczniów z klasy szóstej. Będąc nowym nauczycielem nie znałam jeszcze środowiska szkolnego i nie wiedziałam jak będzie wyglądać nasza współpraca
2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Stopniowo poprzez poznawanie, obserwację i kontakt zauważyłam, ze przychodzą do mnie dzieci z dużym potencjałem intelektualnym i niewykorzystaną energią do działań. Z doświad-czenia wiem, że warto odłożyć na chwilę zajęcia, których nigdy nie brakowało, zwłaszcza, że po raz pierwszy obejmowałam bibliotekę w tej szkole i rozpoznać możliwości oraz oczekiwania dzieci.
Zaczęłam zastanawiać się jak kreatywnie i w najlepszy sposób rozwijać twórcze i intelektualne możliwości tychże uczniów. Starałam się wyjść na przeciw ich potrzebom, by pobyt w biblio-tece nie był nudną koniecznością przebywania do następnych zajęć.
3. ZNACZENIE PROBLEMU
Podczas pobytu uczniów w bibliotece zauważyłam, że:
• jest to bardzo aktywna, pełna ekspresji grupa, którą rozpiera energia, trochę hałaśliwa
• pomimo znajomości regulaminu wypożyczalni i czytelni trudno było jej się wyciszyć, i odpowiednio zaktywizować, dochodziło niekiedy między nimi do słownych utarczek, gło-śnych rozmów i próby biegania po sali.
• za każdym razem widząc moje zabieganie i pośpiech, by wszystko zrobić i przygotować na czas, dzieci zaczęły zadawać pytania czy mogą w czymś pomóc. Swoją natarczywością da-wali do zrozumienia, że są bardzo uczynni, nie chcą się nudzić i, że mają niewykorzystany potencjał
4. PROGNOZA
a) negatywna
W przypadku zaniechania odpowiednich działań mojej strony nastąpi:
- eskalacja niewłaściwych zachowań
- brak satysfakcji z pobytu w bibliotece
- brak możliwości ujawnienia swoich możliwości i wykorzystania swoich zdolności
- niemożność bardziej kreatywnego zaistnienia w środowisku szkolnym
b) pozytywna
Zaplanowanie odpowiednich działań i nawiązanie dobrej współpracy spowoduje:
- wykorzystanie energii do realizacji ciekawych działań
- traktowanie biblioteki jako miejsca atrakcyjnego i zadowolenie
- wzrost poczucia, że jestem przydatny i coś potrafię
- rozwijanie swoich zdolności intelektualnych, manualnych
- ciągły rozwój kreatywności
- poczucie współodpowiedzialności za bibliotekę szkolną
- prawidłową integrację w grupie i dzielenie się swoimi możliwościami z innymi
- możliwość zaprezentowania siebie wśród rówieśników, w środowisku szkolnym i na zewnątrz
- udział w konkursach.
5. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
• Włączenie w działania biblioteki
• Możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych
• Indywidualne podejście do ucznia
• Stosowanie metod aktywizujących, praca w grupie, recytatorska i teatralna
• Promowanie czytelnictwa
• Udział w konkursach

6. WDRAŻNIE ODDZIAYWAŃ I ICH EFEKTY

• Zaproponowałam uczniom udział w Kole Przyjaciół Biblioteki, przedstawiła swoją propozycję działań dostosowując je do potrzeb szkoły i możliwości uczniów
• Powadziłam rozmowy, działania integrujące w grupie
• Zachęciłam by uczniowie dzielili się swoimi pomysłami.
• Wspólnie dbaliśmy, żeby uatrakcyjnić to miejsce i sprawić, że będzie jeszcze bardziej przy-jazne i estetyczne dla osób tu przebywających
• Popularyzowałam czytelnictwo poprzez reklamę zakupionych książek i zachęcanie do wypożyczania
• Nawiązałam stałą współpracę z Wychowawcą i rodzicami
• Dokumentowałam działania i sukcesy

Efekty:
- zaangażowanie się przedsięwzięcia biblioteczne
- ogromna satysfakcja z osiągniętych sukcesów i wykonanych zadań
- kształtowanie się właściwych postaw prospołecznych
- wzrost wiary w swoje możliwości
- pokonywanie własnych ograniczeń
- wzrost czytelnictwa i zainteresowanie ofertą biblioteki
- powstanie głębszej silnej więzi pomiędzy dziećmi i nauczycielem
- doświadczenie biblioteki jako miejsca ciekawego i przyjaznego

ZAKOŃCZENIE

W czasie trwania stażu zrealizowałam wszystkie zaplanowane zadania oraz podejmowałam również działania dodatkowe, nie wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego.
Mocne strony mojej pracy to kreatywność, zaangażowanie, pasja pracy z dziećmi i otwartość na wyzwania i gotowość współpracy z innymi ludźmi.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE STAŻU

Staż – realizacja planu rozwoju zawodowego przyczyniła się do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, doskonalenia warsztatu pracy, rozwijania umiejętności dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych, dokonywaniu analizy przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Podejmowane przeze mnie działania przyczyniały się do podniesienia jakości pracy szkoły, promowania jej w środowisku szkolnym. Obowiązki przydzielone mi, a wynikające z wymogów charakteru szkoły i sytuacji w jakiej się szkoła znajdowała umożliwiły mi w sposób konstruktywny i efektywny sprostać tymże zadaniom.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Nadal zamierzam z takim samym zaangażowaniem wypełniać powierzone obowiązki, pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić warsztat pracy. Nadal konieczne jest porządkowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie księgozbioru. Zamierzam w sposób jeszcze bardziej aktywny wykorzystywać narzędzia pracy jakim jest komputer na zajęciach bibliotecznych i podejmować różne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa i podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły

Data sporządzenia: 01.07.2018r.

Sporządziła:Ewa Stawińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.