X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 381
Przesłano:

Projekt oceny realizacji planu zawodowego

Projekt oceny
realizacji planu rozwoju zawodowego
mgr ...........................................
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie od
...................................................................


Realizowany przez mgr ............plan rozwoju zawodowego był spójny z zawartymi w treści rozporządzenia MEN z dnia 3 VIII 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Uwzględniał określone w rozporządzeniu, wyznaczone do realizacji zadania główne, a także wynikające z rozporządzenia wymagania kwalifikacyjne. Zaproponowane i realizowane przez Panią ............... zadania szczegółowe oraz działania były zgodne z charakterem danego stopnia awansu zawodowego, sformułowane jasno i poprawnie .

Ponadto plan ten był zgodny z podstawową dokumentacją Szkoły, w której pracuje. Uwzględniał wszystkie jej zadania . Realizowane działania były równomiernie rozłożone w czasie, uwzględniały możliwości bazowe i finansowe Szkoły, a także możliwości nauczyciela. Ich realizacja przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju zawodowego i osobistego nauczycielki. Wpłynęła również na podniesienie jakości pracy nauczyciela i Szkoły. Wszystkie zawarte w planie zadania zostały zrealizowane. Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Uzasadnienie:
Uczestnicząc w pracach organów Szkoły, mgr ................... podejmowała następujące działania;
-brała aktywny udział w pracach Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Głębokiem;
-współpracowała z radą rodziców;
-aktywnie uczestniczyła w pracach zespołów szkolnych realizujących
zadania edukacyjne szkoły.
Pozwoliło to na wzbogacenie umiejętności zawodowych. Nabyła umiejętności i doświadczenia dobrego organizatora. Poznała regulamin i
kompetencje Rady pedagogicznej, regulaminy wewnątrzszkolne oraz prawo
oświatowe. Na bieżące śledziła ich zmiany i umie je wdrożyć.
Potrafi poprawnie protokółować przebieg konferencji Rady
Pedagogicznej Prawidłowo wypełniała zlecone przez dyrektora szkoły doraźne zadania. Chętnie dzieliła się z innymi nauczycielami swoja wiedza i nabytym doświadczeniem. Potrafi określić drogę swojego rozwoju zawodowego. Uważnie obserwowała i analizowała rozwój ucznia. Na płaszczyźnie dydaktycznej potrafiła określić słabe i mocne strony własnej działalności edukacyjnej.

Pełniąc zadania opiekuńczo- wychowawcze , umiejętnie rozpoznawała sytuację rodzinną ucznia i w życzliwy sposób nawiązywała dialog z rodzicami uczniów. Realizowała zadania umieszczone w programie wychowawczym szkoły i dostosowała je do możliwości swoich uczniów. Sprawnie i z wielkim zaangażowaniem organizowała imprezy szkolne, konkursy i wycieczki klasowe.

Brała udział w wielu różnych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz pogłębiała swoja wiedze i umiejętności zawodowe drogą samokształcenia, co przenosiła do działań praktycznych. Warto podkreślić tu sprawowaną przez nią odpowiedzialnie funkcję lidera WDN. Dzięki temu mgr ............... udoskonaliła swoje kompetencje.

W rozwoju osobistym doskonaliła umiejętność korzystania z literatury popularno- naukowej i metodycznej. Systematycznie współpracowała z doświadczonymi nauczycielami celem przedyskutowania trudnych problemów zawodowych. Zdobyła umiejętność konstruowania rzeczowego i konkretnego planu rozwoju. Zorganizowała atrakcyjne i ciekawe konkursy dla uczniów . Realnie zaplanowała i zrealizowała wycieczki klasowe.

Poznając przepisy prawa oświatowego, ......................... doskonaliła umiejętność analizowania treści przepisów i dokumentów szkoły. Sprawnie prowadziła zebrania z rodzicami, informując ich o zmianach w przepisach i regulaminach wewnątrzszkolnych. Poprawnie organizowała proces dydaktyczno- wychowawczy i rzetelnie się do niego przygotowywała

Zdobyła umiejętność dokumentowania swoich działań związanych z ocenianiem uczniów. Zgodnie z przepisami opracowała wymagania na poszczególne oceny w zakresie realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, zapoznając z nimi uczniów i rodziców. Właściwie stosowała regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zdobyła dokładną orientację w strukturze funkcjonowania nadzoru pedagogicznego.

W działaniach opiekuńczo- wychowawczych rzetelnie i z duża dokładnością diagnozowała trudności wychowawcze uczniów, poznała ich warunki bytowe i podjęła współpracę z rodzicami. Na bieżąco współpracowała z samorządem szkolnym sprawując przy tym funkcje opiekuna Gromadki Szkolnej, a także z Radą Rodziców.

W związku z powyższym realizację stażu proponuje ocenić pozytywnie.

Opiekun stażu: Joanna Jamrozowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.