X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 135
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
pani ........................
odbywającej staż na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2003r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli paragraf 4. p. ............. ..............nauczyciel – kontraktowy ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w okresie od 01.09.2003 do 31.06.2004 realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.

Pani ........ uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach z rodzicami uczniόw w ramach Dni Otwartych Szkoły oraz sprawowała dyżury w czasie przerw.
Zapoznała się z obowiązującą dokumentacją szkolną i przepisami oświatowymi, ktόrymi umiejętnie się posługuje.
Samodzielnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze dwóch zajęć, obserwowane zajęcia omόwiła z prowadzącym pod względem merytorycznym i metodycznym.
Przeprowadziła cztery lekcje języka niemieckiego w obecności opiekuna stażu i omawiała je z opiekunem stażu.
Każda obserwowana przeze mnie lekcja była dobrze przemyślana i zaplanowana. Zajęcia uatrakcyjnia dobranymi środkami dydaktycznymi, stosuje metody aktywizujące, które angażują w tok zajęć wszystkich uczniów, nawet najbardziej biernych i nieśmiałych. Nauczycielka dobrze opanowała techniki informatyczne i potrafi wykorzystać je do tworzenia oryginalnych pomocy dydaktycznych.
Ma doskonały kontakt ze swoimi uczniami, we właściwy sposób motywuje ich do pracy. W ocenie pracy uczniów jest wymagająca i sprawiedliwa.
Nauczycielka prawidłowo włącza w swój przedmiot program ścieżek międzyprzedmiotowych. Zwraca uwagę na kształtowanie takich umiejętności, jak korzystanie z różnych źródeł informacji, sprawne posługiwanie się słownikami.
Jako nauczyciel stażysta, doskonaliła swe umiejętności i podnosiła kwalifikacje.
Posiada rozległą wiedzę o warunkach bytowych uczniów pochodzących z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Problemy uczniów są jej bliskie.
Aktywnie współpracowała z instytucjami i osobami wspierającymi rozwój ucznia. Współpracowała z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas w celu jak najpełniejszego rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów. Starła się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze.
W czasie ferii zimowych prowadziła wspόlnie z opiekunen stażu zajęcia na temat: Szukamy przyjaciόł korespondencyjnych w Internecie i przedstawiamy się.
Przygotowywała uczniόw do IV Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Niemieckiego „ W Świat z Niemieckim”.
Była wspόłorganizatorką Europejskiego Dnia Językόw Obcych.
Przy wspόłpracy z opiekunem stażu opracowała wykaz aktόw prawnych dotyczących oświaty.
Dbała o estetyczny wygląd sali lekcyjnej. Opiekowała się tablicą przedmiotową dotyczącą projektu Integracja Europejska.
Jest otwarta na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki.
Współpraca z opiekunem stażu przebiegała w serdecznej atmosferze, obejmując w szczególności wymianę opinii i doświadczeń dotyczących działalności dydaktyczno -wychowawczej.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela kontraktowego pani ....................... oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję pozytywną ocenę jej stażu w drodze do awansu na nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu

Krystyna Kasica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.