X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2754
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
MGR ....................... UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu: .........................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2007r.

W okresie stażu trwającego 9 miesięcy zauważyłam, iż pani ..................... posiada dużą wiedzę merytoryczną i metodyczną. Potrafi organizować oraz doskonalić własny warsztat pracy, dobierać formy i metody prowadzonych zajęć adekwatnie do tematu lekcji, a także możliwości percepcyjnych uczniów
i wyposażenia pracowni matematycznej.

Jako osoba ubiegająca się o stopień nauczyciela kontraktowego realizowała zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Poznała zasady funkcjonowania szkoły oraz wszelkie dokumenty z tym związane. Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawała się z obowiązującą dokumentacją szkolną i przepisami prawa oświatowego, na tej podstawie opracowała niezbędne w pracy nauczyciela dokumenty tj. rozkłady materiału, plany wynikowe, plan wychowawcy klasowego, tematykę godzin wychowawczych oraz plan pracy kółka matematycznego i zajęć wyrównawczych z matematyki.

W ciągu całego stażu raz w miesiącu obserwowała zajęcia lekcyjne prowadzone przez opiekuna, z których sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania. Stażystka miała możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez obserwację lekcji prowadzonych także przez panią ....................................
Pani ............................ regularnie z tygodniowym wyprzedzeniem przedstawiała opiekunowi konspekty zajęć lekcyjnych. Były to konspekty skrócone uwzględniające planowany przebieg lekcji. Szczegółowe konspekty zawierające metody, formy i cele oraz wnikliwy przebieg zajęć były przygotowywane na lekcje hospitowane przez dyrekcję szkoły i opiekuna stażu.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem spotkań raz w miesiącu prowadziła ona lekcje w obecności opiekuna stażu. Lekcje prowadzone były różnymi metodami oraz formami, nauczyciel dbał o atrakcyjność każdej lekcji, o zróżnicowanie rodzaju
i poziomu ćwiczeń, a przede wszystkim o aktywizację uczniów. Prowadzone przez nią lekcje były starannie zaplanowane, przemyślane, nauczyciel korzystał
z dostępnych w pracowni lub samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych. Posługiwała się przystępnym i zrozumiałym dla każdego ucznia językiem matematycznym.

W trakcie trwania stażu jako początkujący pedagog i wychowawca sumiennie realizowała, program wychowawczy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szkoły, świąt narodowych oraz własny plan wychowawcy klasowego.
Współpracowała ona z pedagogiem szkolnym, logopedą, higienistką szkolną oraz wychowawcami klas w celu jak najpełniejszego rozpoznania sytuacji rodzinnej
i szkolnej uczniów. Jako młody nauczyciel potrafiła zintegrować się ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z rodzicami, organizowanie imprez klasowych, wycieczek, z ogromną pasją oddawała się pracy na rzecz dzieci, co przejawiało się ogromnym zaangażowaniem dzieci i rodziców klasy IV d do udziału i pracy na rzecz akcji charytatywnej „Jarmark Cudów”.

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli brała udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej, natomiast w ramach zewnętrznego doskonalenia podjęła kurs kwalifikacyjny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, chętnie uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych na terenie miasta Sosnowca
• Prawa ucznia, a prawa nauczycieli. Prawne i moralne aspekty życia szkoły
• Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – prawdy i mity o ADHD
• Dyskalkulia – specyficzne trudności w nauce matematyki
• Dzieci z ADHD w warunkach szkolnych – jak pomóc im i sobie
• ABC młodego nauczyciela stażysty
• Fascynacja = Aktywizacja. Tajemnice i zagadki na lekcjach matematyki
Z zapałem uczestniczyła w pracach zespołów samokształceniowych tj. matematyczno – przyrodniczego TFIMP i wychowawczego bardzo często inicjując dodatkowe zadania w ramach pracy w/w zespołów. W maju br była współorganizatorką szkolnego konkursu matematycznego dla klas IV „Potyczki matematyczne”.
Jako członek zespołu nadzorującego zapoznała się z procedurami przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej.
Poprzez czytanie fachowej literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki matematyki realizowała swoją wewnętrzną ambicję.

W takcie roku szkolnego 2006 / 2007 regularnie prowadziła zajęcia koła matematycznego dla uczniów pragnących pogłębić swoją wiedzę. Na uwagę zasługuje fakt, że jej uczniowie z powodzeniem brali udział w następujących konkursach matematycznych:
• Nudna Matematyka – wojewódzki konkurs matematyczny
• Kangur 2007 ( liczne wyróżnienia)
• Slalom Matematyczny – konkurs międzyszkolny dla klas IV

Przez cały okres trwania stażu prowadziła również zajęcia dla uczniów mających problemy z matematyką, a w II semestrze roku szkolnego 2006 / 2007 prowadziła indywidualne zajęcia dodatkowe dla ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

W okresie trwania 9 miesięcznego stażu wykazała się dobrą znajomością technologii komputerowej, komputer przede wszystkim służył jej do:
• opracowywania materiałów potrzebnych na lekcje ( testy, kartkówki, prace klasowe, środki dydaktyczne)
• uatrakcyjniania zajęć dodatkowych ( programy multimedialne)
• promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stworzenie i bieżącą aktualizację strony internetowej klasy IV d.

Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze,
stażystka często konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego.

W mojej opinii pani .............................. wykazuje duże zaangażowanie
w wykonywaną pracę, jest komunikatywna i otwarta na różne sugestie.

Uważam, że ........................ w pełni zrealizowała swój plan rozwoju zawodowego.
Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.


Opiekun stażu

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.