X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38066
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.

Okres trwania i miejsce stażu:
od 1 września 2015r. do 31 maja 2018r. w punkcie przedszkolnym (3,4-latki)

1. Imię i nazwisko: Agata Wiśniewska-Bubeło

2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu

3. Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, geografia

4. Posiadane kwalifikacje:
-Studia magisterskie: Geografia nauczycielska,
Pomorka Akademia Pedagogiczna
-Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
Akademia Pomorska

5. Opiekun stażu: mgr Cecylia Dawidowicz, mgr Maria Piepiórka

6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.

7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: 6 września 2015r.

8. Data złożenia sprawozdania: 4 czerwca 2018r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Opracowane zostało na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2015 r., a trwał on 2 lata i 9 miesięcy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu. Cały ten okres był dla mnie czasem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2015 r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania.
Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy, z uwzględnieniem założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać dzieciom w jasny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Starałam się zwracać uwagę na potrzeby uczniów z trudnościami w nabywaniu wiadomości i umiejętności, jak i tych uzdolnionych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w uroczystościach, przedstawieniach lub występach. W swojej pracy staram się dążyć do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć dzieci. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, utrzymywałam stały kontakt z innymi nauczycielami oraz z moim wcześniejszym i obecnym opiekunem stażu. Miał on w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, przy jednoczesnym podejmowaniu nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała wzbogacić mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem.

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę szkoły. Jako przewodnicząca zespołu brałam udział w tworzeniu Regulaminu Punktów Przedszkolnych oraz świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi określić zadania, jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca.

Udział w uroczystościach szkolnych.

O jakości pracy szkoły świadczą uroczystości szkolne, skupiające całą szkolną i lokalną społeczność, a także zaproszonych gości. W okresie trwania mojego stażu w naszej szkole odbyło się wiele uroczystości tematycznych, w przygotowaniu których aktywnie uczestniczyłam. Należały do nich:

uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (Walentynki dla Seniora)
uroczyste apele z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
uroczyste apele z okazji 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości
udział w szkolnych balach karnawałowych
udział w szkolnych Jasełkach
szkolne obchody Dnia Świętego Patryka
udział w obchodach Dnia Dziecka (szkolnych i gminnych – odgrywanie ról w przedstawieniach dla dzieci) oraz Festynie Rodzinnym, organizowanym wspólnie przez Gminę Trzebielino-Sołectwo Suchorze oraz Szkołę Podstawową.

2.Czynne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych.

Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach. Uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Aktywnie udzielałam się podczas zbiórki nakrętek (jako opiekun szkolnego wolontariatu), które przekazywane były do słupskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Systematycznie włączałam się w akcję zbiórki karmy, posłań i zabawek dla bezdomnych zwierząt. W celu promocji przedszkola podawałam do umieszczenia na stronie internetowej sprawozdania z niektórych uroczystości. Pisałam także sprawozdania do lokalnej gazety ,,Wieści Trzebielińskie”.

Promowanie zdrowego stylu życia:
udział w szkolnym Światowym Dniu Walki z Cukrzycą – Niebieski Krąg
udział w szkolnej akcji ,,Nie bądź zielony w kwestii zdrowia”
zgłoszenie i udział w projekcie ,,Dzieciństwo bez próchnicy”

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska.

Zadanie to miało na celu poszerzanie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi, rozwijanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu, poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, kształtowanie wrażliwości dzieci poprzez obcowanie z przyrodą ożywioną i nieożywioną, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców. W mojej codziennej pracy przekładało się to na:
Organizowanie spacerów i wycieczek po najbliżej okolicy, połączonych z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie i podziwianiem piękna natury najbliżej okolicy.
Założenie w sali kącika przyrody ożywionej – hodowla roślin doniczkowych i nowalijek. Obserwowanie rozwoju roślin, prowadzenie hodowli w kąciku przyrody.
Tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw twórczych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego poprzez tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego.
Wycieczki do lasu – nazywanie i obserwacja fauny i flory leśnej.
Udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka (Sprzątanie Świata, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi.
Kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek.
Dokarmianie ptaków w okresie zimy – uzupełnianie zapasów w karmnikach oraz udział w zajęciach w bibliotece gminnej.
Udział w gminnej akcji ,,Czysta wieś, czysta gmina”, pomoc podczas sprzątania miejscowości Gumieniec oraz opieka nad dziećmi przy ognisku.

3.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
Przez cały okres trwania stażu, a także wcześniej prowadziłam fotograficzną dokumentację, która jest trwałym odzwierciedleniem działalności wychowawczej w grupie oraz wszystkich wydarzeń z udziałem dzieci w przedszkolu i szkole. Promując w ten sposób przedszkole, ukazywałam wydarzenia z jego życia , umieszczałam zdjęcia z uroczystości, ważnych wydarzeń, konkursów, wyjazdów i spotkań, a następnie wręczałam dzieciom na pamiątkę podczas uroczystego zakończenia roku, w formie płyty CD. Informacje dotyczące najciekawszych wydarzeń w przedszkolu zamieszczałam na tablicy informacyjnej dla rodziców (podziękowania, dyplomy, itp.). Podczas swojej pracy pedagogicznej kilkakrotnie prowadziłam zajęcia w roku w obecności studentów, którzy chcieliby pracować w przedszkolu na stanowisku nauczyciela. Praktyki studenckie były dla mnie dobrą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, zachęceniem ich do zdobywania wiedzy i poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań.

Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren szkoły.

Ponadto sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren szkoły, wielokrotnie pełniąc funkcję kierownika wcześniej zaplanowanej i zorganizowanej wycieczki. W czasie trwania stażu zorganizowałam kilkakrotnie wyjazd do Państwowego Teatru Lalki ,,Tęcza” w Słupsku oraz sali zabaw ,,Dżungla”,a także do Multikina i sali zabaw ,,Kinderplaneta”, sprawowałam też opiekę nad dziećmi podczas wycieczki do Doliny Charlotty.

Dbanie o artystyczny wygląd sali przedszkolnej.

Starałam się aby sala przedszkolna była kolorowa i przyjazna dla dzieci, dlatego wykorzystując prace dzieci oraz różne materiały plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali, tworząc dekoracje związane z porami roku i uroczystościami. Oprócz dekoracji współtworzyłam stroje na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta. Regularnie przygotowywałam ozdoby świąteczne. Wykonywałam również zaproszenia okolicznościowe, dyplomy dla dzieci za aktywny udział w życiu przedszkola.

Aktualizacja gazetki przedszkolnej
.
Na bieżąco aktualizowałam gazetkę na tablicy informacyjnej, przekazując w ten sposób najważniejsze informacje rodzicom, dbając przy tym o estetyczny wygląd i dopasowanie odpowiedniej dekoracji tematycznej w szatni (związanej z porami roku, świętami czy ważnymi wydarzeniami).

Promowanie zachowań proekologicznych.

Starałam się promować zachowania proekologiczne. Brałam udział wraz z dziećmi w akcjach „Sprzątanie Świata”. Wdrażałam ideologię przeciwstawienia się bezmyślnemu niszczeniu przyrody i przejawom okrucieństwa w stosunku do niej poprzez negatywne ocenianie takich zachowań. Wymagałam przestrzegania zasady kulturalnego zachowywania się w czasie wycieczek np.: zachowanie ciszy w lesie, nie śmiecenie. Przyzwyczajałam dzieci do segregowania odpadów, oszczędzania wody i zbierania surowców wtórnych, w szczególności kolorowych nakrętek, które zostały wykorzystane przez naszą grupę podczas tworzenia prac konkursowych, w których wzięliśmy udział. Dwukrotnie zgłosiliśmy nasze prace do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,Buliba – Zrób to sam” (16 miejsce za ,,Korkokręgle” i 49 miejsce i za ,,Ekowęża” w skali tysiąca nadesłanych pracy). Na zaproszenie Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, z grupą przedstawicieli z przedszkola wzięliśmy udział w Ekokoncercie, podczas którego otrzymaliśmy wyróżnienie za udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym ,,Flora i Fauna powiatu bytowskiego”. Poza tym w ramach działań proekologicznych dokarmialiśmy ptaki zimą, prowadziłam pogadanki na temat niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka (zatruwanie wody, pożary, zanieczyszczenie środowiska) oraz uwrażliwiałam dzieci na sprawy czystości wody, powietrza i gleby.

Prowadzenie wystaw prac dzieci.

Na bieżąco prowadziłam wystawę prac dzieci, tych wynikających z realizacji podstawy programowej oraz tych dodatkowych.

4.Współpraca z rodzicami.

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców.

Dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka oraz wzmacnia oddziaływania wychowawcze i edukacyjne. Pierwsze kontakty z rodzicami staram się nawiązać w momencie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rodzice chętnie rozmawiają z dyrektorem lub nauczycielem czy opiekunem na temat swojego dziecka i pracy naszego punktu. Już na tym etapie staram się uzyskać pewne informacje o dziecku. Rodzice natomiast mają możliwość zapoznania się z wyglądem i funkcjonowaniem punktu przedszkolnego.
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy okres adaptacyjny dziecka w przedszkolu jest wyjątkowo długi i trudny organizuję spotkania adaptacyjne, w czasie których dziecko przebywa w przedszkolu w obecności swojej mamy. Celem spotkań jest przede wszystkim pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, przed czymś dla nich nowym, stworzenie szansy na łatwiejszą adaptację, zapoznanie dzieci i rodziców z naszym punktem. Ważne jest także nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowania rodziców wobec dzieci w tym dla nich trudnym okresie.
Ważną pośrednią formę informacyjną w naszym punkcie przedszkolnym stanowi tablica informacyjna. To wydzielone miejsce w szatni przedszkola, zawierające najważniejsze dane na temat funkcjonowania placówki, a które przydatne są rodzicom. Poprzez tę formę kontaktu rodzice na bieżąco informowani są o wszelkich zmianach w organizacji przedszkola, zapoznawani z aktualnymi zamierzeniami wychowawczo-edukacyjnymi grupie, mają możliwość obejrzenia prac twórczych swoich dzieci.
Uroczystości, w których uczestniczą rodzice lub osoby bliskie dziecku, to doskonały sposób do pogłębiania więzi uczuciowych pomiędzy nimi, a także okazja do rozmów indywidualnych. Dotyczy ono uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, uroczyste rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego oraz np. festyny czy wycieczki rodzinne. Dzięki swej atrakcyjności wpływają one na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziny. Dzieci prezentują to, czego nauczyły się w przedszkolu, wręczają niespodzianki dla najbliższych. Rodzice również oferują swoją chęć pomocy.
Ja ze swojej strony podczas codziennych rozmów staram się informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w naszym przedszkolu, o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwijających dzieci i łagodzenia trudności na jakie napotykają. Rodzice bardzo często są inicjatorami rozmów na temat swoich dzieci, chętnie przeglądają wykonywane przez dzieci prace oraz dopytują o zachowanie i osiągnięcia dziecka w przedszkolu.

Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy przedszkola.

Udział rodziców w życiu przedszkola jest czymś naturalnym. Rodzice mają możliwość udziału w kształtowaniu, wzbogacaniu i uatrakcyjnianiu rzeczywistości przedszkolnej. To dzięki wsparciu i współpracy rodziców możliwe jest urzeczywistnienie niektórych planów. Rodzice bardzo chętnie oferują swoją pomoc, a ja staram się poszukiwać takich form współpracy i nowych rozwiązań tak, by kontakty z domem rodzinnym wychowanków polegały nie tylko na wymianie informacji, ale również na okazjonalnych uroczystościach i współdziałaniu (np. tworzenie ternu pod plac zabaw dla przedszkolaków – ostatnia zainicjowana przeze mnie akcja).

§7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Od początku swojej pracy zawodowej starałam się doskonalić własny warsztat pracy. Starałam się wykorzystywać atrakcyjne metody pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym, dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, które służyły mojemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy. W okresie stażu brałam w następujących formach doskonalenia:

kurs doskonalący ,,Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem z zespołem Aspergera
kurs ,,Tablica interaktywna”
szkolenie ,,Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia.
szkolenie ,,W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej. Poziom II””
Szkolenie z zakresu organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej
szkolenie: ,,Nauczanie metodą eksperymentu”
kurs komputerowy
szkolenie ,,Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie”
szkolenie: ,,Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty”
szkolenie PTTK: ,,Kierownik wycieczek szkolnych”
szkolenie: ,,Antynarkotykowa profilaktyka lokalna”
warsztaty: ,,Organizacja i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”
szkolenie: ,,Opóźniony rozwój mowy”
szkolenie doskonalące: ,,Integracja sensoryczna – neurologiczne podstawy”

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie materiałów dydaktycznych i dekoracji.

W celu wzbogacenia zasobów literatury fachowej i ogólnej wykorzystywanej w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego doposażyłam przedszkolną biblioteczkę w kilkanaście pozycji z zakresu literatury dziecięcej (poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z dystrybutorem literatury dziecięcej).
Wykonywałam wiele pomocy dydaktycznych do zajęć, dekoracji sali, scenografii do przedstawień, zajmowałam się gromadzeniem strojów i rekwizytów przydatnych do prowadzenia działalności teatralnej oraz ciekawych materiałów i narzędzi plastycznych. Wzbogaciłam tym samym bazę pomocy dydaktycznych i przyczyniłam się do podniesienia jakości swojej pracy.

Studiowanie literatury.

Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć.
Poza tym wykorzystuję różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:

1.Teresa Fiutowska „Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków”
2.Helena Łazowska Beata Mikiciuk Barbara Moritz „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?”
3.Ewa Skorek „Terapia pedagogiczna”
4.„Każde dziecko to potrafi” – gry i zabawy z całego świata
7.Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
8.Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”
9.Gruszczyk – Kolczyńska E.: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli
10.Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G „Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego”
11.Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”
12. D. Chauvel ,, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”
13.Adrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania.
14.Badowska A.: Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela.
15.Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli.
16.Brown S.: Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków.

Odwiedzanie stron internetowych.

Internet oraz technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, przede wszystkim w celu ułatwienia sobie pracy oraz dostępu do najświeższych informacji.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam ją do przygotowania dokumentacji szkolnej, np. planów pracy czy sprawozdań, poza tym do przygotowania regulaminów przedszkola i świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyszukiwałam scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, a także w celu poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki. Przede wszystkim jednak technologii tej używam jako środka dydaktycznego na zajęciach (tablica multimedialna, głośniki). Oprócz tego Internet służy mi do przeglądania ulubionych portali edukacyjnych, takich jak: www.przedszkolak.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.eDziecko.pl, www.Urwis.pl, www.PRZEDSZKOLA.pl, www.smyk.pl, www.przedszkolaki.pl, www.eduforum.pl, www.edu.com.pl, www.profesor.pl, www.menis.gov.pl i wiele innych.
W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujące sposoby:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet,
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet,
- gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań),
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania.

§7.1.3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Poznanie przepisów prawa oświatowego.

Analiza dokumentacji
Rozporządzenie MEN z 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty.

W ciągu całego okresu stażu zapoznawałam się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego studiując m. in. następujące dokumenty: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U z 2016 r.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2014r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

W związku z wykonywaną funkcją oraz odbywanym stażem na bieżąco wzbogacałam swoją wiedzę. Swobodny dostęp do Internetu pozwala mi śledzić publikacje nauczycieli oraz zmiany w prawie oświatowym. Najczęściej korzystam ze stron: www.edux.pl, www.ore.edu.pl, www.kuratorium.gda.pl, www.interklasa.pl, www.literka.pl, www.eduinfo.pl, www.gwo.pl, www.oswiata.org.pl, www.profesor.pl, www.publikacje.edu.pl, www.men.gov.pl.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Aktualizowałam swoją wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego i ponowną analizę następujących aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393),
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U z 2016 r.),
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z póź. zm.).
Ustawa Prawo Oświatowe
Przeanalizowałam ponadto :
Prawa Ucznia, Kartę Praw Dziecka, oraz dokumentację placówki: Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, regulaminy, Plany pracy świetlicy szkolnej, Regulamin świetlicy szkolnej, Wewnątrzszkolne zasady oceniania w kl. I-III, Przedmiotowe systemy oceniania w kl. IV-VII, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.

§7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

Jednym z pierwszych wykonanych przeze mnie kroków na drodze awansu zawodowego była szczegółowa analiza prawa oświatowego oraz wymagań, jakie stawiane są przed nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Pomocne okazały się także wskazówki zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych. Aby odpowiednio zaplanować swoje działania, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego przeanalizowałam dokumentację szkół: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Efektem analizy tych wszystkich przepisów oraz dokumentów było zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego. Na początku września złożyłam do dyrektora szkoły- pani mgr Ireny Gałczyńskiej wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez panią dyrektor. Przez cały okres trwania stażu gromadziłam materiały niezbędne do napisania sprawozdania. Po zakończeniu stażu skonstruowałam sprawozdanie z jego przebiegu.

2.Współpraca z opiekunem stażu.

Współpraca z opiekunem podczas stażu dała mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam świadomość, że wszelkie mogące się pojawić trudności zostaną wspólnie rozwiązane. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy (przygotowanie planu rozwoju zawodowego, ustalenie terminów spotkań, obserwacja zajęć opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w jego obecności), zawarłyśmy „kontrakt”, określający przejrzyste warunki współpracy. Dobry kontakt z opiekunem pozwolił mi na podejmowanie dyskusji o wszelkich niejasnościach zawsze wtedy, gdy miały one miejsce, a nie tylko w założonych wcześniej sztywnych terminach.
Podczas udziału w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu szczególną uwagę zwracałam na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację dzieci, zwłaszcza tych wycofanych, mało aktywnych. Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Omówienie przebiegu zajęć było dla mnie źródłem cennych rad i informacji, natomiast dostrzeżenie przez opiekuna stażu dobrych stron poprowadzonej przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.

3.Współpraca z Dyrektorem szkoły.

Oprócz rozmów i konsultacji, prowadziłam także zajęcia w obecności Pani Dyrektor. Każda obserwacja kończyła się wspólnymi rozmowami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzanych zajęć. Pozwoliło mi to wyciągać wnioski do dalszej pracy.

4.Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.

Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Były one dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.
W okresie całego stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Podnosiłam swoje kompetencje, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych. Tworzyłam dokumentację w pracach przygotowawczych Regulaminu punktu przedszkolnego oraz Regulaminy świetlicy dla dzieci przedszkolnych. Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego, gromadząc dyplomy, zaświadczenia, świadectwa oraz inną dokumentację poczynionych działań (np. scenariusze zajęć). Ponadto uczestniczyłam w pracach Zespołu Ewaluacyjnego na terenie placówki.
Nie tylko w czasie trwania stażu, ale każdego roku, przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, dokonywałam analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dokonywałam wyboru programu dla swojej grupy, na bieżąco aktualizowałam plany nauczania. Stosowałam aktywizujące metody do pracy z dziećmi. Aby zajęcia były atrakcyjne opracowywałam własne pomoce dydaktyczne. Udział w różnorodnych formach doskonalenia opisałam w §7.1.2, pkt.1. Poprzez uczestnictwo w nich wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych i wychowania przedszkolnego. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. W swej pracy z dziećmi kładę duży nacisk na metody pracy kształtujące przyjazny stosunek do przyrody: wycieczki, spacery, zabawy przyrodnicze, aktywnie włączam się w zbiórkę nakrętek. Dbałość o otoczenie staram się zaszczepić u dzieci z którymi pracuję. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach promujących właściwą postawę wobec środowiska. Biorą udział w Sprzątaniu Świata, Dniach Ziemi. Spacery, które organizuję, mają na celu przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego oraz jego poszanowanie.

5.Publikacje własnych prac.

W celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam swoje sprawozdanie na portalu edukacyjnym, mając nadzieję, iż pomoże ono innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły w mojej pracy dydaktycznej z dziećmi i w czasie pisania dokumentacji.

6.Prowadzenie lekcji otwartych.

W czasie trwania stażu zorganizowałam i prowadziłam zajęcia otwarte z okazji Dnia Mamy dla rodziców przedszkolaków. Celem tego zajęcia było m. in.: tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych, uświadomienie matkom ich roli i ważności w życiu dziecka, kształtowanie umiejętności słuchania dziecka i komunikowania się z nim, wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i szkoły, rozwijanie u dzieci ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej oraz wyrażanie wdzięczności i szacunku wobec mam. Zajęcia składały się z następujących części: dydaktyczno - artystycznej, wspólnego poczęstunku, indywidualnych rozmów z nauczycielem.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości, następnie odbyła się najważniejsza dla dzieci, część artystyczna. Dzieci recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. Mamy miały okazję obserwować zachowanie się dzieci podczas występu
Na zakończenie dzieci złożyły swoim mamom życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Zaprosiły na wspólny poczęstunek (stoły zostały przygotowane przed zajęciami), w czasie którego dzielono się wrażeniami z występu dzieci. Jednocześnie na tablicy multimedialnej wyświetlały się zdjęcia oraz krótkie filmy ,,z życia przedszkola”, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte i zadowolone miny mam i ich pociech. Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z rodzicami i dziećmi, mogę stwierdzić, że prowadzone przeze mnie zajęcie otwarte było udane i potrzebne, efektem czego było zorganizowanie klasowej, rodzinnej wycieczki dla dzieci wraz z rodzicem.

7.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Prowadziłam na bieżąco dokumentację nauczyciela. Uzupełniałam dziennik zajęć przedszkola – opis codziennych zajęć, odnotowywanie obecności. Przygotowywałam plany pracy. Prowadziłam obserwację dzieci, a wnioski wypływające z obserwacji
zawarłam w teczce wychowawcy. W określonych przypadkach proponowałam rodzicom skierowanie dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji, opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie sytuacji wychowanków.

Zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania było poznanie sytuacji oraz potrzeb (opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych) moich wychowanków poprzez obserwacje własne, rozmowy z rodzicami, analizę orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, współpracę z pedagogiem i innych nauczycielami celem jak najlepszego rozpoznania sytuacji dziecka. Ponadto w niektórych przypadkach analiza dokumentacji pod kątem medycznym oraz indywidualne rozmowy z rodzicami stały się bazą do rozpoznania potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dzieci w grupie. Starałam się rozpoznawać sytuacje materialną moich wychowanków, ich rodzin poprzez stałe kontakty. Podczas pełnienia funkcji kierownika wycieczek bądź opiekuna miałam możliwość przyjrzenia się więziom pomiędzy dzieckiem a matką, a stały kontakt z najbliższymi dziecka poprzez systematyczne rozmowy oraz obserwacja wychowanków pomogła mi zrozumieć ich potrzeby czy motywy zachowań. Przekonałam się, że proces poznawania wychowanków jest jednym z ważniejszych czynników usprawniających pracę wychowawczą. Starałam się, zdobyć zaufanie rodziców, ponieważ wiem iż zaufanie i współpraca daje gwarancję sukcesu. Proces poznawania nauczył mnie również nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

2.Przygotowywanie grupy do uroczystości z różnych okazji.

Przez cały okres trwania stażu, a także wcześniej przygotowywałam i współorganizowałam najróżniejsze uroczystości klasowe i szkolne, które zostały opisane w §7.1.1, pkt.1. Organizowałam ponadto przygotowanie strojów dla dzieci oraz dekoracji do inscenizacji. Przygotowałam dzieci do występów recytatorskich i wokalnych na w/w uroczystości. Promowałam także zdrowe nawyki i ekologię, opisane w §7.1.1, pkt.2. Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie zdrowego odżywiania się podczas wspólnych śniadań. Przez cały okres stażu motywowałam dzieci do zbiórki plastikowych nakrętek . Zbiórka ta pomaga chronić środowisko. Dzięki podjętym przeze mnie działaniom moja grupa zintegrowała się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie, zżyły się ze sobą. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w różnego rodzaju akcje. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, zwierzęcia, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.

3.Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie dziecka w realizacji jego indywidualnej drogi. Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej czy też lepiej od innych. Należy stymulować rozwój dziecka i ożywiać jego potencjalne możliwości. Ważne jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej pomocy, zmierzającej do wyrównania i korygowania zaburzeń czy rozwijania zdolności. Obserwacja pomaga mi w lepszej organizacji procesu wychowania, wzmacniania i pomocy w trudnościach jakie ma dziecko. Indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków daje wiele możliwości harmonijnego rozwoju dzieci. Zajęcia wyrównawcze w przedszkolu obejmują usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Celem jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Po zapoznaniu się z sytuacją dzieci dokonywałam wnikliwej analizy opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zgonie z zaleceniami starałam się organizować zajęcia wyrównawcze dla dzieci o takich potrzebach, a także wprowadzać zajęcia dodatkowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

4.Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce różnej.

Starałam się aby sala przedszkolna oraz szatnia były atrakcyjne dla dzieci i rodziców, którzy zawsze z dużym zaciekawieniem przyglądali się gazetkom i dekoracjom wykonanym przez mnie i opiekuna dzieci. Dbałyśmy o to, by miały one ciekawą, czasami wręcz oryginalną formę. Aby dzieci mogły wyciszać swoje negatywne emocje i nauczyć się panować nad nimi przedszkolu w naszej sali funkcjonowała „tablica motywacyjna”, która były doskonałym elementem do różnego rodzaju przemyśleń. Ważnym aspektem pracy wychowawczej było również tworzenie „kontraktów grupowych” z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierały się normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Aktywność dzieci i ich zaangażowanie w tego typu działania sprawiły, że dzieci zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w przedszkolu. Starały się stosować zwroty grzecznościowe, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, zwracać uwagę na potrzeby innych, panować nad swoimi emocjami, przestrzegać ustalone normy i zasady.

5.Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem
wychowawczym i profilaktyki.

Profilaktyka to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu. W swojej pracy poza edukacją i wychowaniem dzieci staram się prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Staram się zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom. Uświadamiam dzieciom o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach, pochodzących ze świata zarówno ludzi, jak i zwierząt oraz staram się wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Zgodnie z programem kształtuję pozytywne postawy i bezpieczne zachowania dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

§7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie internetu podczas zajęć.

Podczas trwania stażu nauczyłam się korzystać z dziennika elektronicznego „ Librus Synergia”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, a także zapoznawanie ich z wynikami dzieci. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie mi ją ułatwiło. Uatrakcyjniałam prowadzone zajęcia, a także pozyskiwania informacje na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.

2.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy. Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami. Ponadto opracowywałam dokumentację szkolną (sprawozdania, arkusze samooceny, itp.).

3.Pisanie konspektów, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji
z wykorzystaniem komputera.

Zdobytą wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Technologia komputerowa służy mi do przygotowania planów miesięcznych, programów, sprawozdań, tworzenia scenariuszy zajęć, dokumentowania stażu oraz przygotowywanie informacji dla rodziców. Ponadto wymieniam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.

4.Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych)
oraz tablicy interaktywnej.

Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Prezentacja multimedialna określana jest często jako jedna z najatrakcyjniejszych form komunikowana się, jest ona absorbująca zarówno dla uczniów, jak i samych nauczycieli. Natomiast tablica interaktywna to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych środków dydaktycznych stosowanych w szkolnictwie, jej wykorzystanie zdecydowanie wpływa na jakość prowadzonych zajęć.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do rozwoju mojej kreatywności.

2.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Przez cały okres stażu starałam się poznać potrzeby rozwojowe dzieci (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poprzez własne obserwacje, rozmowy
z rodzicami, pedagogiem szkolnym, ale przede wszystkim analizę opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dzięki temu zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów i rodzajami problemów, z którymi się borykają, co miało istotne znaczenie w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci z opiniami czy orzeczeniami. Starałam się wdrażać zalecenia poradni podczas codziennych zajęć z dziećmi. Łatwiej było mi też zrozumieć niektóre zaistniałe problemy.

3.Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru.

W procesie wychowania i kształcenia dzieci istotną rolę odgrywa nauczyciel. Ogólna wiedza nauczyciela, bogactwo jego charakteru i jego zamiłowania stanowią warunek pedagogicznego oddziaływania na uczniów. W swojej pracy staram się być nauczycielem proponującym, zachęcającym do działania, wywołującym zaciekawienie oraz dążenie do określonego celu. Od nauczyciela oczekuje się również odpowiednich cech osobowości, takich jak ,,życzliwy szacunek do dzieci, bezinteresowne zaangażowanie w ich sprawy, zrozumienie motywów zachowania dzieci, łatwość nawiązywania kontaktu z nimi, sprawiedliwe ich ocenianie i traktowanie, wiara w dziecko, cierpliwość i wytrzymałość, pracowitość i równowaga psychiczna, wrażliwość zawodowa oraz poczucie moralnej odpowiedzialności za losy dziecka” Kompetentny nauczyciel przedszkola powinien dążyć do obiektywnego, trafnego poznania dziecka, do podmiotowej organizacji procesu opieki, wychowania i nauczania oraz do współpracy w rodzicami. Pracując na swoim stanowisku każdego dnia starałam się pamiętać o wyżej wymienionych oczekiwaniach oraz realizować je w swojej pracy.

4.Stosowanie na zajęciach zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

Zgodnie z definicją ,,nauczanie wielopoziomowe” to forma organizacyjna nauczania, przy której nauczyciel dostosowuje zadania, a zwłaszcza stopień ich trudności i czas pracy, do możliwości grup uczniów, wyodrębnionych ze względu na osiągany przez nich poziom wyników nauczania. W swojej pracy staram się jak najlepiej rozpoznawać rozwój i potrzeby dzieci a w czasie realizacji podstawy programowej odpowiednio dopierać zasób i treść do możliwości dzieci. Niektóre dzieci wykonują zadania indywidualnie, świetnie sobie przy tym radząc, inne potrzebują dodatkowych wskazówek nauczyciela lub wydłużenia czasu pracy w celu uzyskania odpowiedniego efektu. Moje doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na pracę w dziećmi 3 i 4-letnimi, a także z dziećmi 5-letnimi, z dziećmi w normie rozwojowej, ale także z dziećmi posiadającymi zaburzenia w różnych sferach. W takiej sytuacji stosowanie na zajęciach zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem (w moim przypadku z małym dzieckiem) to bardzo ważny aspekt pracy.

5.Pedagogizacja rodziców.

Na bieżąco przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne. Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym.
Starałam się podnosić poziom wiedzy pedagogicznej wśród rodziców prowadząc krótkie pogadanki. Zorganizowałam wspólną wycieczkę z rodzicami. Zaangażowanie się w poznanie środowiska dzieci i rodziców zaowocowało pogłębianiem się więzi. Nawiązałam dobrą współpracę z większości rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam lepiej poznać ich problemy i charaktery. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie podejmowane przez mnie działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z dziećmi i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych.

§7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza: Statutu Szkoły Podstawowej w Suchorzu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Przedmiotowych SystemOw Oceniania, Programu Profilaktycznego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu, zgodnie z wymaganiami, sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej. Ponadto starałam się aktywnie uczestniczyć w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Służyłam pomocą, wskazówkami, własną i własnymi materiałami innym nauczycielom odbywającym staż. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad Rady Pedagogicznej opracowującej zmiany w Statucie Szkoły. Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych. Brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych (np. Regulamin Punktu Przedszkolnego). Współpracowałam w zespołach powoływanych w szkole.
Wnikliwe studiowanie aktów prawnych zdecydowanie udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących problemów codziennego życia nauczycieli, problemów dzieci, organizowania imprez czy wycieczek szkolne od strony prawnej.

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Po zapoznaniu się z sytuacją wychowanków, prowadziłam rozmowy z dziećmi, obserwowałam ich postępy edukacyjne i wychowawcze. Na bieżąco starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym, który w konsekwencji podejmował współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia niepożądanych zachowań zachowań wśród dzieci oraz organizowania pomocy dla dzieci tego wymagających.

3.Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto czynnie uczestniczyłam w uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie uczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę szkoły.

4.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 20013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dn. 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.

WNIOSKI
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu, świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować interesujące metody i formy pracy z dziećmi. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza tych obowiązkowych. Starałam się stworzyć dzieciom sprzyjające warunki edukacyjne. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i różnych akcji. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.