X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38028
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Paweł Piskulski
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 13
Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne, zajęcia komputerowe
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018 r.
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego z mocy prawa: nauczyciel mianowany

Cele:
1. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§8. ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Opis i analiza działań związanych z podejmowaniem różnych form doskonalenia zawodowego.

Rozpoczynając drogę do osiągnięcia awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Brałem aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

W okresie stażu systematycznie uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, których tematyka wynikała z bieżących potrzeb szkoły, rodziców, uczniów i nauczycieli:
• „Ocenianie kształtujące” – czyli jak nowocześnie uczyć poprzez wspierające ocenianie,
• „Trudny okres dorastania” problematyka dorastającego ucznia,
• „Praca z dziećmi z zespołem FAS” zasady postępowania z uczniami z FAS/FASD,
• „Cyberprzemoc” agresja w sieci,
• „Fonoholizm” – walka z uzależnieniem od telefonu,
• „Rozwijanie zdolności twórczych” sposoby stymulowania rozwoju ucznia,
• „Pozytywny rozwój” zwiększenie poziomu zaangażowania dzieci,
• „Pedagogizacja rodziców” usprawnienie komunikacji nauczyciela z rodzicami,
• „Polityka bezpieczeństwa informacji” zasady przetwarzania danych,
• „Zmiany w prawie oświatowym” nowe wyzwania dla szkół,
• „Projekty edukacyjne” skuteczna metoda edukacji,
• „Innowacje i eksperymenty” o nowatorskich rozwiązaniach,
• „Poznaj swoje motywacyjne DNA” określenie własnego typu motywacji,
• „Emisja głosu” – higiena pracy nauczyciela.

Szkolenia, warsztaty, konferencje:

- „Przygotowanie ogólnorozwojowe w ujęciu funkcjonalnym
- oraz szkolenie z zakresu badania przesiewowego w kierunku wykrycia skoliozy”
- „Gdyński Tydzień Walki z Cyberprzemocą”
- „VII Konferencja Metodyczna na temat Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego – (nie)nowe wyzwania.”
- „Robotyka dla starszych – EV3”

- „Szkolenie z podstaw programowania w języku Scratch na poziomie szkół podstawowych w ramach programu Mistrzowie Kodowania.”
- „Szkolenie w formie warsztatowej z programowania w języku Scratch na poziomie średniozaawansowanym w ramach IV edycji programu Mistrzowie Kodowania.”
- „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”
- „Programowanie czas zacząć”
- „Robotyka dla smyka: Scottie Go!”

Systematycznie pogłębiałem wiedzę z zakresu dydaktyki oraz wychowania poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Jako nauczyciel staram się, aby moja wiedza z zakresu dydaktyki była zawsze aktualna. Cały okres stażu, który przebyłem, charakteryzował się dużą intensyfikacją działań mających na celu podniesienie jakości stosowanych metod pracy i bogacenie własnego warsztatu. Na bieżąco studiowałem literaturę pedagogiczną, poszukując nowości na rynku wydawniczym, w tym materiałów metodycznych i szkoleniowych. Korzystałem ze zbiorów szkolnej biblioteki poszerzając moją wiedzę w oparciu o czasopisma o tematyce związanej
z wychowaniem fizycznym i technologiami informatycznymi. Wiadomości zaczerpnięte
z Internetu pogłębiały moją wiedzę o rozwijających się w błyskawicznym tempie technologiach, dzięki czemu informacje przekazywane przeze mnie uczniom były rzetelne
i aktualne. Regularnie odwiedzałam strony i portale internetowe przeznaczone dla nauczycieli (np. http://www.edukacja.edux.pl, http://profesor.pl, http://www.oeiizk.edu.pl, http://www.wychowaniefizyczne.pl, http://wychowaniefizyczne.net). Korzystałem z filmów
i video blogów zamieszczonych w Internecie w poszukiwaniu inspiracji do prowadzenia ciekawych zajęć.

2. Opis i analiza działań związanych z obserwowaniem zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli.

Pomimo posiadania znacznego doświadczenia w pracy nauczycielskiej uważam,
że możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli daje okazję
do doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły. W trakcie odbywania stażu miałem okazję obserwować zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli.
Do osób, które podzieliły się ze mną swoim doświadczeniem w prowadzeniu lekcji należała pani dyrektor mgr Jolanta prowadząca zajęcia komputerowe. Z obserwacji zajęć wyniosłem sporo wniosków dotyczących między innymi zagospodarowania czasu jednostki lekcyjnej, sposobów skupienia uwagi uczniów na najistotniejszych celach lekcji. Wielokrotnie obserwowałem lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez panią mgr Joannę. Pani Joanna, jako wieloletni instruktor pływania, często udzielała mi porad i wskazówek dotyczących nauki stylów pływackich oraz przełamywania u dzieci strachu przed wodą. Miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z rugby, którą to dyscyplinę trenowała nauczycielka wychowania fizycznego. Wspólne organizowanie turniejów między klasowych dało nam okazję do omawiania i konsultowania postępów osiąganych przez naszych podopiecznych. Jako opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, znajdującego się w bibliotece szkolnej, wielokrotnie obserwowałem zajęcia prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza. Umożliwiałem pedagog oraz psycholog szkolnemu prowadzenie zajęć w ramach moich lekcji, dzięki czemu zyskałem nowe umiejętności
z zakresu dydaktyki i wspierania ucznia.

3. Opis i analiza działań związanych ze wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, przygotowaniem środków dydaktycznych.

Przez cały okres trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego budowałem bazę materiałów i pomocy dydaktycznych. Tworzyłem i doskonaliłem swój warsztat pracy gromadząc dokumentację prawną regulującą moje działania w oświacie. Zgromadziłem zestaw podstawowych dokumentów prawnych, zapoznałem się z nimi i stosowałem je
w swojej pracy edukacyjnej. W skład dokumentów wchodziły między innymi ustawy
o systemie oświaty i Karta Nauczyciela, rozporządzenia, publikowane w: Dzienniku Ustaw, Monitorze Polski oraz na stronach internetowych MEN. Gromadziłem obowiązujące obecnie przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów, programy nauczania, przedmiotowe systemy oceniania, zasady klasyfikowania ucznia oraz przepisy dotyczące uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela. Zdobywałem fundusze, między innymi od Rady Rodziców, Rady Dzielnicy, prywatnych sponsorów a także poprzez udział w konkursach. Pieniądze te przeznaczałem na zakup sprzętu sportowego, w skład którego wchodziły piłki, znaczniki, pachołki, płotki, drabinki koordynacyjne taśmy do pomiaru odległości, kompresor oraz wiele innych przyborów sportowych. Zakupiłem koszulki dla reprezentantów szkoły startujących w zawodach sportowych. Sporządziłem mapy do biegów na orientację, obejmujące teren naszej szkoły, stworzyłem karty oraz znaczniki dla uczestników biegów. Sprzęt ten służy uczniom podczas festynów i lekcji szkolnych. Udało mi się pozyskać z Akademii Marynarki Wojennej używany zeskok do skoku wzwyż, zbudowałem także bezpieczną, elastyczną poprzeczkę do skoków.

Konsekwentnie dbałem o wygląd i porządek na salach gimnastycznych oraz boisku szkolnym. Odmalowałem wraz z woźnym linie na boisku szkolnym, które uległy zatarciu. Wymieniłem siatki w bramkach na boisku szkolnym oraz doraźnie łatałem dziury powstające na skutek zużywania się bramek, starałem się o udrażnianie kanałów drenażu boiska
aby woda po deszczu szybciej odpływała. Organizowałem akcje zamiatania boiska po zimie, w których chętnie brali udział uczniowie klas siódmych. Wypożyczyłem z Gdyńskiego Centrum Sportu maszynę do czyszczenia boisk z nawierzchnią poliuretanową w celu usunięcia zabrudzeń na boisku od koszykówki, nie dających się wyczyścić w konwencjonalny sposób. Wstawiłem deskę na rozbiegu skoczni w dal, starałem się o wymianę piasku
w skoczni w dal. Interweniowałem u pani dyrektor w sprawie doraźnych działań remontowych gimnastycznej, dbałem o systematyczne wietrzenie sali po każdych zajęciach. Wyklejałem linie do gier zespołowych na podłodze sali, oraz we współpracy z konserwatorem namalowałem bramki na ścianie sali.

Pełniłem rolę opiekuna pracowni komputerowej oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Dostosowywałem bazę dydaktyczną do potrzeb realizowanego przedmiotu zaopatrując ją w środki i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu kształcenia. Dbałem by pracownie umożliwiały uczniom praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na realizowanym przedmiocie. W pracowni komputerowej znajdowała się odpowiednia do ilości dzieci liczba komputerów z oprogramowaniem dostosowanym do realizowanego programu i z dostępem do Internetu oraz zestawem urządzeń, wspomagających kształcenie np. skaner, drukarka, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny. Na bieżąco usuwałem wszystkie usterki sprzętu peryferyjnego lub zgłaszałem poważniejsze awarie dyrekcji szkoły. Zdobywałem fundusze na zakup słuchawek, mikrofonów, myszy i klawiatur komputerowych. Modernizowałem starsze komputery poprzez wyposażanie je w nowsze podzespoły. Dbałem o regularną aktualizację oprogramowania komputerowego. Instalowałem aplikacje i programy niezbędne do realizacji celów lekcji. Starałem się zabezpieczyć każde stanowisko komputerowe aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz uniemożliwiającym odwiedzanie stron internetowych o treści nieodpowiedniej dla uczniów. Udało mi się pozyskać środki na zakup robotów służących do nauki programowania. Zgromadziłem bazę podzespołów komputerowych umożliwiającą atrakcyjną naukę o budowie komputera oraz dającą możliwość przygotowania uczniów do konkursów informatycznych.

4. Opis i analiza działań związanych z poznawaniem i zaspokajaniem potrzeb szkoły.

Podczas odbywania stażu sumiennie wypełniałem obowiązki powierzone mi przez dyrektor szkoły. Opiekowałem się szkolnym sprzętem nagłaśniającym, obsługiwałem
go podczas apeli, przedstawień, konkursów oraz festynów. Dokonywałem napraw
oraz modernizacji urządzeń. Zdobyłem finanse na zakup nowego nagłośnienia, mikrofonów oraz okablowania. Systematycznie doszkalałem się z zakresu obsługi sprzętu nagłaśniającego. Rzetelnie wywiązywałem się z funkcji opiekuna sali gimnastycznej, informatycznej
oraz boisk szkolnych. Do moich zadań należał także nadzór nad szkolnym sprzętem
i urządzeniami sportowymi. Pełniłem rolę opiekuna pracowni informatycznej
oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Byłem odpowiedzialny za dekoracje przy Sali Nr 14, funkcję tą realizowałem prowadząc ścienną gazetkę sportową, w której relacjonowałem życie sportowe szkoły oraz sukcesy naszych uczniów osiągane na zawodach. Podczas stażu miałem okazję być członkiem zespołu promocji szkoły, którą to funkcję wypełniałem poprzez udział w organizacji Dni otwartych szkoły, 80-lecia Szkoły, Jesiennego festynu charytatywnego. Realizując staż na nauczyciela dyplomowanego byłem odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową szkoły. Organizowałem i nadzorowałem próbne alarmy przeciwpożarowe w szkole. Kontrolowałem prawidłową ewakuację uczniów
oraz sprawność zbiórki w miejscu ewakuacji. Wypełnianie moich obowiązków umożliwiło mi poznanie potrzeb szkoły w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych.

Przez cały okres stażu współpracowałem z Samorządem Uczniowskim w organizacji
i realizacji licznych przedsięwzięć w naszej szkole. Wspierałem samorząd w zbiórce pieniędzy, ich przechowywaniu oraz przekazaniu na rzecz fundacji charytatywnych. Wspierałem działania Samorządu Uczniowskiego zapewniając wsparcie techniczne dyskotek, apeli oraz konkursów. Pomagałem samorządowi w organizacji dni tematycznych, między innymi: Dnia Chłopaka, Dnia Dziewczyny, pierwszego dnia wiosny, dni muzycznych. Zaangażowałem samorząd do czynnego udziału w prowadzeniu festynu jesiennego, uczniowie byli odpowiedzialni z prowadzenie stanowisk sportowo-rekreacyjnych. Współorganizowałem z Samorządem Uczniowskim zbiórki karmy dla zwierząt z „Ciapkowa”.

5. Opis i analiza działań związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy na dany rok szkolny.

Praca nauczyciela wiąże się z prowadzeniem dokumentacji, planując pracę na każdy rok szkolny przygotowywałem się opracowując plan pracy na nadchodzący rok szkolny.
W planach pracy uwzględniałem organizację pracy na dany rok szkolny, bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, plan startów w zawodach szkolnych, organizację imprez wewnątrzszkolnych, współpracę z gronem pedagogicznym, upowszechnianie sportu wśród uczniów, wspieranie uczniów uzdolnionych oraz promocję szkoły. Co roku przygotowywałem standardy oceniania z prowadzonych przeze mnie przedmiotów
oraz programy kół zainteresowań przeznaczonych do realizacji w danym roku szkolnym.

6. Opis i analiza działań związanych z samooceną własnej pracy.

Pracując w szkole często oceniam skuteczność własnych działań i modyfikuje metod pracy. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałem regularnej ewaluacji. Przeprowadzałem dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia
do prowadzonych przeze mnie zajęć, oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałem przyczyny ich trudności
w nauce i starałem się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Pod koniec każdego semestru sporządzałem sprawozdania z przeprowadzonych przeze mnie zajęć
oraz osiągniętych sukcesów. Działania te pozwalały mi porównać wyniki osiągane przeze mnie i moich uczniów w poprzednich latach i porównać je do sytuacji bieżącej. Wnioski wyciągnięte poprzez analizę wskazały mi obszary, w których skuteczność działań starałem się poprawić oraz takie, które należy utrzymać na optymalnym poziomie. Jako organizator imprez szkolnych, po każdej przeprowadzonej uroczystości dokonywałem ewaluacji swoich działań. Prowadziłem rozmowy z uczestnikami rozpoznając ich odczucia i wnioski dotyczące udziału w uroczystościach.
Diagnoza umiejętności i sprawności uczniów daje możliwość sprawdzenia, czy dobrane metody pracy dają odpowiednie rezultaty. W swojej pracy często analizuję wyniki uczniów osiągane podczas testów, sprawdzianów i zawodów. Daje mi to możliwość dostosowania wymagań i metod pracy do przekroju grupy, z którą aktualnie prowadzę zajęcia. Nie zawsze dobór tych samych metod pracy skutkuje satysfakcjonującymi efektami w klasach na tym samym poziomie, zdarza się, że działania przynoszące pozytywne wyniki w jednej grupie uczniów, działają w sposób deprymujący na inną. W swojej pracy jestem bardzo elastyczny
w działaniach i korzystam z szerokiego wachlarza metod i form nauczania na bieżąco analizując wyniki uczniów. Realizując awans zawodowy stosowałem metody analityczne dzieląc nauczane ruchy na części składowe, głównie gdy rozpoczynałem nauczanie trudnych elementów ruchu z zakresu techniki. Nauczałem całości danego ruchu podczas prostych elementów technicznych stosując metodę syntetyczną, a czasem stosuję metodę kombinowaną łącząc obie metody. Bardzo ważne w pracy pedagoga jest określenie mocnych
i słabych stron uczniów, w mojej pracy starałem się wspierać rozwój uzdolnień oraz dobierać metody i formy niwelujące niedoskonałości wychowanków i zachęcające ich do aktywnego uczestnictwa w lekcji. W trakcie stażu, po każdych zawodach dokonywałem analizy zarówno sukcesów jak i porażek, wprowadzałem stosowne poprawki w planie przygotowań
do kolejnych zmagań sportowych. Planując zajęcia dodatkowe starałem się dobierać dyscypliny sportu dostosowane do zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji potencjalnych uczestników zajęć.

§8. ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opis i analiza działań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej do awansu zawodowego.

Podczas awansu zawodowego systematycznie wykorzystywałem technologię komunikacyjną i informacyjną. Wyszukiwałem w Internecie informacje dotyczące awansu zawodowego. Analizowałem cyfrowe wersje dokumentów i przepisów prawnych związanych
z odbywaniem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pogłębiałem swoją wiedzę przy wykorzystaniu stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz odwiedzałem stronę Kuratorium Oświaty. Dokumentowałem przebieg stażu w formie elektronicznej. Przy pomocy komputera przygotowałem plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Subskrybowałem stronę internetową Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dzięki czemu byłem na bieżąco informowany przez pocztę elektroniczną o aktualnych szkoleniach skierowanych do pedagogów. Sieć Internet wykorzystywałem w celu wyszukiwania informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W efekcie tych działań mogłem udoskonalić, rzetelnie przygotować i zrealizować awans na nauczyciela dyplomowanego.

2. Opis i analiza działań związanych z wykorzystywaniem technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Opracowywałem przy użyciu technik komputerowych narzędzia pomiaru dydaktycznego. Przygotowywałem testy wiedzy z wybranych przepisów dyscyplin sportowych. Tworzyłem sprawdziany wiedzy informatycznej w edytorze tekstu. Korzystając ze strony internetowej http://www.quizizz.com tworzyłem szybkie quizy sprawdzające opanowanie przez uczniów materiału lekcji oraz zachęcałem również podopiecznych do tworzenia testów dla swoich rówieśników. Korzystałem ze strony https://sprawdziany.gdynianka.pl/ do tworzenia testów on-line sprawdzających wiedzę z budowy komputera. Sporządzałem ankiety dotyczące atrakcyjności prowadzonych przeze mnie lekcji i kół zainteresowań, a także ankiety na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci Internet.

Wykorzystując w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną opracowałem
na komputerze tabele wymagań i oceny testów sprawności fizycznej. Wykonałem
w programie Office tabelę interpretacji wyników testu Coopera, w której uwzględniłem podział na wiek oraz płeć uczniów. Tabela wskazywała jaki dystans powinien przebyć uczeń oraz zawierała propozycje oceny testu. Opracowałem tabele oceny Indeksu Zuchory, zawierające interpretacje wyników próby szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości oraz próby siły mięśni brzucha. Tabele uwzględniały podział na płeć i wiek uczniów. Stworzyłem także tabele umożliwiające uczniom wykonywanie obliczeń wskaźnika dokonanej próby Ruffiera. Za pomocą komputera zaprojektowałem tabelę rekordów szkoły
w konkurencjach lekkoatletycznych. Tabela uzupełniana jest na bieżąco wynikami uczniów szkoły, uzyskanymi na oficjalnych zawodach międzyszkolnych.

Korzystałem z technologii informacyjnej przygotowując dyplomy, wyróżnienia,
oraz zaświadczenia dla uczniów biorących aktywny udział w życiu społecznym szkoły.
Zaprojektowałem oraz wykonałem dyplomy dla uczestników konkurencji sportowych, odbywających się podczas festynów „Dni Sportu” oraz „Festynu Mikołajkowego”. Stworzyłem za pomocą pakietu biurowego plakaty promujące organizowane przez szkołę festyny. Przygotowałem podziękowania i zaświadczenia dla uczniów biorących aktywny udział w dniach otwartych szkoły. Na zakończenie roku szkolnego przygotowywałem dyplomy dla najaktywniejszych sportowców w poszczególnych klasach. Tworzyłem
na komputerze materiały wykorzystywane do „Gazetki Sportowej”, między innymi relacje
z zawodów oraz wyniki sportowe uczniów reprezentujących szkołę.

W trakcie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego regularnie korzystałem
z komputera do tworzenia dokumentacji szkolnej. Przed każdym rokiem szkolnym przygotowywałem przedmiotowe systemy oceniania oraz szczegółowe wymagania
na poszczególne oceny z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki. Korzystając z technologii komputerowej oraz posiłkując się zasobami sieci Internet napisałem programy zajęć dodatkowych. Przygotowywałem w edytorze tekstu informacje
dla rodziców na temat zawodów sportowych oraz zgody na udział uczniów w rozgrywkach międzyszkolnych. Do prowadzenia dokumentacji szkolnej korzystam z e-dziennika – dziennika prowadzonego w formie elektronicznej. Dziennik prowadzę rzetelnie i uzupełniam go systematycznie. Tworzyłem z pomocą komputera dokumentacje zajęć dodatkowych
„Małe skrzydła- wysokie loty”. Technologia informacyjna posłużyła mi do stworzenia regulaminów korzystania z sali gimnastycznej oraz pracowni komputerowej. Wykorzystałem pakiet biurowy Office do przygotowania regulaminu korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdującego się w bibliotece szkolnej. Brałem udział
w korygowaniu błędów wersji elektronicznej statutu szkoły. Na koniec roku szkolnego przy pomocy komputera pisałem sprawozdania z realizacji kół zainteresowań oraz działalności czytelni multimedialnej.

Podczas realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego tworzyłem materiały dydaktyczne
z wykorzystaniem pakietu Office. Za pomocą programu PowerPoint przygotowywałem prezentacje multimedialne oraz pokazy slajdów dotyczące aktualnie omawianych działów zajęć komputerowych oraz informatyki. W programie Word tworzyłem dla uczniów materiały dydaktyczne zawierające wybrane przepisy dyscyplin sportu. W edytorze tekstu wykonałem mapy terenu szkoły wykorzystywane w biegach na orientację. W arkuszu kalkulacyjnym sporządzałem zadania sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności obsługi programu Excel, tworzyłem materiały przygotowujące uczniów do udziału w konkursie informatycznym.

Posługiwałem się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikacji. Poczta e-mail umożliwiła mi kontakt z organizatorami rywalizacji sportowej szkół w sprawach ustalania harmonogramu zawodów szkolnych, wysyłania zgłoszeń udziału szkoły w rozgrywkach, przekazywania regulaminów
i programów minutowych zawodów. Utrzymywałem kontakt elektroniczny z organizatorami zawodów komputerowych, ogólnopolskiego konkursu „Gif wielkanocny”, koordynatorami akcji „do pracy jadę rowerem”, kontaktowałem się z przedstawicielami Rady Miasta Gdyni oraz Rady Dzielnicy. Poprzez pocztę elektroniczną komunikowałem się z dyrektor szkoły oraz radą pedagogiczną. Przekazywałem nauczycielom informacje niezbędne do codziennej współpracy oraz dzieliłem się wiedzą i materiałami dydaktycznymi. Poprzez pocztę wymieniałem się informacjami o ciekawych szkoleniach, stronach internetowych, wydarzeniach kulturalnych z nauczycielami naszej szkoły a także z innymi pedagogami
z gdyńskich szkół. Pocztą elektroniczną posługiwałem się przy komunikacji z uczniami, umożliwiałem uczniom dosłanie zaległych prac z zajęć komputerowych i informatyki, przesyłałem nieobecnym uczniom materiały do nauki, wyjaśniałem trudniejsze zagadnienia
i przesyłałem materiały poszerzające zakres wiedzy.

3. Opis i analiza działań związanych z przeprowadzeniem lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki regularnie wykorzystywałem technologię komputerową do przeprowadzania lekcji. Podczas zajęć lekcyjnych oraz kół zainteresowań systematycznie używałem komputera, projektora oraz tablicy multimedialnej, co owocowało szybszym przyswajaniem wiedzy przez uczniów oraz lepszymi efektami nauczania. Lekcje z wykorzystaniem technologii komputerowej prowadziłem także podczas lekcji wychowania fizycznego, pokazując dzieciom ciekawe strony internetowe dotyczących przepisów w wybranych dyscyplinach sporu a także organizując pokazy filmów
z internetowych portali dotyczące znanych sportowcach. Niejednokrotnie miałem okazję prowadzić zajęcia z języka angielskiego oraz matematyki w ramach zastępstwa, podczas których korzystałem z elektronicznych podręczników i kart pracy.

Regularnie wykorzystuję Internet w czasie prowadzenia zajęć z uczniami. Wyszukuję materiały w Internecie, którymi posługuję się podczas lekcji. Korzystam z tłumaczy internetowych oraz map online. Wspomagam się portalami internetowymi aby mieć aktualną wiedzę o wydarzeniach sportowych. Prowadzę lekcje informatyki w oparciu o portale internetowe przeznaczone do nauki programowania (playcodemonkey.com, code.org, scratch.mit.edu). Wykorzystuję encyklopedie i słowniki multimedialne do przekazywania wiedzy uczniom. Korzystam z narzędzi dostępnych w internetowej „chmurze”
do przechowywania danych oraz tworzenia dokumentacji. Wykorzystuję strony dotyczące nauki języka HTML do nauki tworzenia stron internetowych (kurshtml.edu.pl, html.net). Wykorzystuję materiały dostępne w Internecie na stronach wydawnictw pedagogicznych (dlanauczyciela.pl)

4. Opis i analiza działań związanych z doskonaleniem umiejętności obsługi komputera.
Praca nauczyciela informatyki wymaga systematycznego doszkalania i podnoszenia swojej wiedzy o zmieniającej się technologii komputerowej. Podczas odbywania stażu brałem udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu obsługi komputera, korzystania
z nowoczesnych aplikacji, wykorzystania technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz obsługi dziennika elektronicznego. Samodzielnie wyszukiwałem w Internecie interesujących artykułów i materiałów dotyczących postępów w technologii komputerowej, innowacyjnych programów do nauczania oraz scenariuszy zajęć. Doskonaliłem umiejętności obsługi nowych systemów operacyjnych zainstalowanych w szkolnej pracowni oraz zmieniających się wersji pakietu biurowego. Regularnie aktualizowałem moją wiedzę i umiejętności obsługi nowych programów wchodzących w program nauczania zajęć komputerowych i informatyki. Podnosiłem swoje kompetencje konfiguracji i obsługi nowoczesnych tablic i projektorów multimedialnych oraz innych urządzeń komputerowych zakupionych przez szkołę.

5. Opis i analiza działań związanych z promowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród uczniów.

Systematycznie działałem na rzecz upowszechnienia wśród młodzieży korzystania z Internetu jako źródła wiedzy i nauki. Tłumaczyłem uczniom jak korzystać z encyklopedii i słowników multimedialnych do zdobywania wiedzy, zachęcałem ich do rozwijania umiejętności wyszukiwania informacji w sieci. Wskazywałem uczniom interesujące strony internetowe, przydatne w zdobywaniu wiedzy, ostrzegałem uczniów przed niesprawdzonymi informacjami znajdującymi się w przestrzeni wirtualnej sieci, dbałem o to by wiedza zaczerpnięta
z Internetu była sprawdzana ze źródłami tradycyjnymi. Inspirowałem uczniów
do samodzielnego poszukiwania stron internetowych dotyczących ich zainteresowań oraz wskazywałem miejsca w sieci, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę i umiejętności
z przedmiotów szkolnych. Stworzyłem dla uczniów listę stron internetowych poświęconych nauce programowania, pomagałem w zakładaniu kont na portalach edukacyjnych
oraz pomagałem w rozwiązywaniu trudniejszych zadań. Porozumiewałem się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną, wdrażałem uczniów w obsłudze komunikatorów internetowych, przeprowadziłem lekcje dotyczące wykorzystania komunikatora „Skype”, nauczałem
o przechowywaniu danych w „chmurze”.

Podczas dni otwartych szkoły zorganizowałem warsztaty z robotem do programowania, pokazem szkolnego sprzętu informatycznego oraz prezentacją programów stworzonych przez uczniów szkoły na kółku informatycznym. Goście odwiedzający szkołę mieli okazję zapoznać się z podstawami programowania robota, wypróbować komputery i oprogramowanie dostępne w szkole oraz spróbować swoich sił w grach i programach stworzonych przez młodych programistów z trzynastki. Podczas dni otwartych czuwałem nad bezpieczeństwem w sali, udzielałem porad i wskazówek dotyczących obsługi sprzętu oraz wskazywałem jak korzystać z komputera w celu zdobywania wiedzy oraz nauki.

Podczas pracy stawiam duży nacisk na zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy
z komputerem. Regularnie przypominam dzieciom o zasadach bezpiecznego korzystania
z komputera i Internetu. Uświadamiam uczniów, że w sieci internetowej mogą się zetknąć
z materiałami nie przeznaczonymi dla nich, instruuję uczniów jak mają się zachować jeśli zetkną się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci. Uświadamiam dzieciom, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy przedstawiają rzeczywistość. Dbam o bezpieczeństwo uczniów w Internecie poprzez instalację na szkolnych komputerach programu filtrującego odwiedzane strony internetowe. Opiekun ucznia to program automatycznie blokujący nieodpowiednie treści dostępne w Internecie. Przestrzegam uczniów o przestrzeganiu praw autorskich w Internecie oraz pobieraniu i korzystaniu z nielegalnego oprogramowania. Kładę duży nacisk
na przeciwdziałanie problemom uzależnienia od komputera, Internetu oraz smartfonów. Dbam o to by komputery w szkolnej pracowni były zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym zachęcam uczniów do aktualizacji oprogramowania w swoich komputerach.

Od czasu uzyskania przeze mnie uprawnień do nauczania przedmiotów informatycznych
w szkole, prowadzę zajęcia przygotowujące uczniów naszej szkoły do udziału w Zawodach Komputerowych o Mistrzostwo Gdyni. Przygotowuję uczniów w kategorii klas 1-3, 4-6,
a od roku 2018 próbujemy swoich sił w rywalizacji z uczniami szkół gimnazjalnych. Zawody obejmują test wiedzy informatycznej, obsługę znanych programów, znajomość budowy komputera oraz tworzenie stron internetowych. Kolejną inicjatywą, w której wspieram uczniów naszej szkoły jest konkurs programowania w środowisku Baltie. Uczniowie pod moją opieką uczestniczyli w etapie domowym i szkolnym konkursu. Pomagałem uczniom
w przygotowywaniu prac do Ogólnopolskiego Konkursu informatycznego
„Gif Wielkanocny” polegającego na stworzeniu animacji komputerowej związanej
z obchodami święta Wielkanocy.

Inicjowałem wśród uczniów udział w pozaszkolnych przedsięwzięciach promujących bezpieczne korzystanie z technologii komputerowej i komunikacyjnej, poprzez udział w akcji „Pierwszy mail. Bezpieczeństwo w Internecie” objętym patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy była edukacja uczniów szkół podstawowych
w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz ochrony danych osobowych. W ramach projektu przeprowadzałem lekcje dotyczące bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej.
Promując bezpieczeństwo w sieci korzystałem podczas prowadzenia lekcji z serwisu internetowego „Sieciaki.pl”. Jest to serwis edukacyjny, skierowany do dzieci w wieku 9-11 lat, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych internautów na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Portal zawiera kompendium wiedzy o tym, jak należy korzystać
z Internetu, by unikać sytuacji niebezpiecznych, a także jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia online.

6. Opis i analiza działań związanych z promocją szkoły w Internecie.
Przez cały okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zajmowałem się redagowaniem strony szkoły w internetowym Biuletynie informacji Publicznej. Jako redaktor byłem odpowiedzialny za wprowadzanie aktualnych informacji i danych dotyczących szkoły, dbałem o wygląd i czytelność strony. Na bieżąco wprowadzałem zmiany dotyczące statutu
i organizacji szkoły, uaktualniałem informacje odnośnie regulaminów, statutu i majątku placówki edukacyjnej. Uzupełniałem ogłoszenia dotyczące bieżących spraw związanych
z funkcjonowaniem szkoły. Dodawałem informacje dotyczące ofert zatrudnienia pracowników na stanowiska. Brałem udział w modernizacji strony w trakcie przenoszenia jej na nową platformę. Regularnie doszkalałem się w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej aby dane umieszczane na stronie były dostępne dla szerokiego spektrum użytkowników.
Podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego dokumentowałem wydarzenia sportowe szkoły za pomocą narzędzi cyfrowych. Rejestrowałem aparatem cyfrowym udział uczniów w zawodach, festynach oraz imprezach rekreacyjnych, relacjonowałem je w postaci artykułów elektronicznych. Skanowałem dyplomy, medale i podziękowania uczestników wydarzeń by mogły one być umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły
oraz na oficjalnym koncie szkoły znajdującym się na znanym portalu społecznościowym.

§8. ust. 2, pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opis i analiza działań związanych z kształtowaniem umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Przeprowadziłem szkolenie dla nauczycieli z obsługi projektorów i tablic multimedialnych
w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie odbyło się podczas rady pedagogicznej w maju 2018. Uczestniczyli w nim wszyscy pedagodzy pracujący w szkole. Oprócz podstaw obsługi urządzeń w szkoleniu ująłem wiele użytecznych wskazówek i porad dotyczących konfiguracji sprzętu. Wyjaśniłem nauczycielom jak rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania tablic multimedialnych oraz zawarłem porady umożliwiające ochronę danych osobowych uczniów podczas jednoczesnego prowadzenia lekcji i korzystania z e-dziennika.

W związku z wdrożeniem przeze mnie programu autorskiego dotyczącego nauki programowania robotów, oraz zakupem przez szkołę zestawów do nauki programowania, postanowiłem przeszkolić nauczycieli klas młodszych z obsługi robota. Szkolenie miało miejsce podczas rady pedagogicznej w maju 2018 i objęło swoim zasięgiem pedagogów nauczania początkowego prowadzących zajęcia komputerowe w swoich zespołach klasowych. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z zestawem edukacyjnym oraz otrzymali instrukcje dotyczące pracy z robotem. Zapoznałem grono pedagogiczne z trybami pracy robota oraz zademonstrowałem jego działanie, przeszkoliłem z zakresu obsługi robota, wprowadzania poleceń oraz układania plansz edukacyjnych. Zaproponowałem optymalne warunki do przeprowadzania zajęć, przedstawiłem atrakcyjne scenariusze zajęć.

W mojej pracy staram się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami. Podczas stażu prowadziłem otwarte zajęcia dla nauczycieli stażystów i kontraktowych a także
dla pedagogów klas 1-3 prowadzących lekcje wychowania fizycznego i zajęcia komputerowe. Przeprowadziłem lekcje otwarte dla nauczycieli uczących zajęć komputerowych w klasach
1-3 oraz 4-6 z wykorzystaniem Ozobota – robota do nauki programowania. Dla klas młodszych były to zajęcia uczące programowania za pomocą kolorowych pisaków, a klasy starsze programowały robota na komputerach, za pomocą blokowego języka programowania. Poprzez udział w moich zajęciach nauczyciele mieli okazję skorzystać z wiedzy
i umiejętności praktycznych, organizacyjnych, metodyczny. Nauczyciele uznali moje zajęcia za ciekawe, pouczające i dające wiele radości zarówno im jak i uczniom.

Podczas dni otwartych szkoły przeprowadziłem lekcje pokazowe z gier i zabaw sportowych dla nauczycieli klas 1-3. Podczas lekcji starałem się przekazać nauczycielom jak optymalnie wykorzystać czas lekcji, w jaki sposób przeprowadzić rozgrzewkę ukierunkowaną do gier
i zabaw oraz dającą możliwość uniknięcia kontuzji. Udzieliłem porad w jaki sposób dzielić uczniów na drużyny aby uniknąć sporów i aby gra była wyrównana. Położyłem duży nacisk na przestrzeganie reguł gry oraz zasad fair-play. Wskazałem jak podsumowywać zabawy aby dzieci nie przykładały największej wagi do zwycięstwa i porażki lecz przede wszystkim cieszyły się z samego udziału w aktywności.

Prowadziłem lekcje otwarte dla nauczyciela wychowania fizycznego rozpoczynającego pierwszy rok pracy na tym stanowisku w naszej szkole. Podczas tych lekcji starałem się zademonstrować jak sprawnie przeprowadzić część organizacyjno-porządkową lekcji, w jaki sposób zaangażować uczniów w prowadzenie rozgrzewki i poszczególnych części lekcji. Dzieliłem się moją wiedzą dotyczącą nauczania elementów lekkoatletyki w szkole. Przekazałem wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania czasu lekcji a także wskazówki dotyczące prowadzenia ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych na zakończenie zajęć.

Pełniąc rolę opiekuna Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej przeprowadzałem indywidualne szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi skanera oraz drukarki, dostępnych
w bibliotece oraz pokoju nauczycielskim. Pedagodzy mogli liczyć na moją pomoc
w problemach dotyczących skanowania dokumentów a także w zapisywaniu i konwertowaniu zeskanowanych obiektów do interesujących ich formatów. Moje rady dotyczyły drukowania dwustronnego a także druku kilku stron dokumentów na jednej kartce. Instruowałem nauczycieli jak bezpiecznie i optymalnie przenosić dane pomiędzy komputerami. Doradzałem jak ustawić domyślną drukarkę. Moje porady dotyczyły również rozwiązywania problemów
z drukowaniem na prywatnych komputerach nauczycieli.

Dzieliłem się moją wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami klas trzecich, przygotowującymi reprezentację szkoły do udziału w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Dwa Ognie dzieci klas trzecich. Pomagałem nauczycielom wyselekcjonować najlepszych uczniów do drużyny, wyjaśniałem przepisy gry, wskazywałem najlepsze ćwiczenia poprawiające umiejętności uczniów w dwa ognie oraz przedstawiałem najlepsze strategie taktyczne dla osiągnięcia sukcesu.

Jako nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki posiadam dużą wiedzę o obsłudze sprzętu informatycznego. Podczas realizacji stażu z przyjemnością pomagałem innym nauczycielom w codziennych problemach ze sprzętem komputerowym. Moje porady dotyczyły między innymi kalibracji tablic multimedialnych, ustawień projektora, obsługi drukarki i skanera, instalowania sterowników sprzętu, nagrywania materiałów audio-video, przesyłania danych pomiędzy urządzeniami, obsługą sieci Internet, instalowaniem oprogramowania od wydawnictw pedagogicznych. Pomagałem także w podłączaniu
i obsłudze urządzeń w gabinecie rewalidacyjnym, instalowałem profesjonalne oprogramowanie do zajęć logopedycznych.

Dokumentacja w szkole prowadzona jest przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.
Z uwagi na ukończenie przeze mnie kursów „Administrowanie systemem e-Dziennik”, „System bezpieczeństwa sieci”, „Zarządzanie platformą miejską” oraz „Korzystanie
z systemu e-Dziennik” posiadam znaczną wiedzę z zakresu obsługi i prowadzenia dziennika elektronicznego. Wiedzą tą chętnie dzieliłem się z gronem pedagogicznym podczas codziennej pracy w szkole. Każdy nauczyciel mógł liczyć na moją pomoc, cierpliwość
i wyrozumiałość przy rozwiązywaniu problemów z wypełnianiem dokumentacji, logowaniem się do systemu elektronicznego czy korzystaniem z e-dziennika w domu.
Dzieliłem się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami pomagając
w przygotowaniach do szkoleniowych rad pedagogicznych. Wspierałem pedagogów prowadzących wewnątrzszkolne doskonalenie przygotowując komputery, projektory i tablice multimedialne, zapewniając nagłośnienie oraz obsługując aplikacje podczas doskonalenia nauczycieli.

2. Opis i analiza działań związanych z upowszechnianiem i promowaniem własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Opracowałem i upowszechniałem scenariusze zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Upowszechniłem efekty mojej pracy współtworząc bazę scenariuszy międzyszkolnej sieci nauczycieli. Promowałem własne doświadczenia i metody pracy udostępniając materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć oraz testy nauczycielom naszej szkoły, nauczycielom uczącym w innych gdyńskich placówkach.
Udostępniałem wytworzone przeze mnie materiały w sieci Internetowej.

Opublikowałem w Internecie na portalach www.edux.pl i www.literka.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym – plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Pracując w szkole zdobyłem duże doświadczenie jako organizator imprez, stworzyłem bogatą bazę scenariuszy zajęć, programów festynów szkolnych, szablonów do tworzenia plakatów
i dyplomów z uroczystości. Bardzo chętnie dzielę się tymi zasobami z pozostałymi pedagogami ułatwiając im pracę i służąc pomocą w organizacji różnych inicjatyw. Współtworząc życie kulturalne szkoły nawiązałem wiele znajomości z osobami i instytucjami zajmującymi się promocją aktywności fizycznej oraz organizacją profesjonalnych uroczystości, kontakty te chętnie przekazuję nauczycielom naszej szkoły lub pełnię rolę pośrednika w komunikacji.

3. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z nauczycielami pracującymi w szkole.

Podczas stażu działałem aktywnie jako członek zespołu samokształceniowego, działającego
w ramach międzyszkolnej sieci nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, uczestniczyłem w opracowaniu procedur przeciwdziałania cyberprzemocy, przeprowadzałem oraz brałem udział w lekcjach otwartych. W ramach zespołu współtworzyłem spis przydatnych w nauczaniu
i uczeniu się aplikacji. Aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego. Wraz z zespołem ustaliłem harmonogram i przeprowadziłem próbne sprawdziany dla klas szóstych, współtworzyłem test analizy umiejętności matematycznych, przyrodniczych i pomagałem w przeprowadzeniu go w klasach czwartych i piątych, wspólnie z zespołem opracowałem wyniki i przygotowałem analizę testów. Współpracowałem nad zmianami w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, spotykałem się z przedstawicielami wydawnictw i współdziałałem przy wyborze podręczników szkolnych.

Współdziałanie nauczycieli z pedagogiem szkolnym ułatwia właściwy podział zadań
i kompetencji oraz ich skuteczną realizację. Przez cały okres stażu współpracowałem
z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie zadań zarówno dydaktycznych, jak
i wychowawczych podejmowanych wobec ucznia. Moja współpraca dotyczyła przede wszystkim rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów, zapewnienia im bezpieczeństwa, rozpoznawania deficytów wśród uczniów i inicjowania dla nich pomocy oraz kierowania ich do odpowiednich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Współdziałałem
z pedagog i psycholog w przeciwdziałaniu przemocy i agresji wśród uczniów, konsultowałem kwestie dostosowania wymagań i standardów oceniania do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomagałem w przygotowywaniu szkoleń prowadzonych przez psycholog
z zakresu doradztwa zawodowego skierowanych do uczniów naszej szkoły.

Współpracowałem z nauczycielem zajęć przyrodniczych w przygotowaniu uczniów szkoły
do VII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z”. Wspólnie wybraliśmy uczniów uzdolnionych zarówno informatycznie jak i przyrodniczo, pomogłem uczniom w stworzeniu prezentacji multimedialnej dotyczącej ochrony środowiska, przygotowałem ich do rozwiązania ćwiczeń praktycznych z zajęć komputerowych. Dzieląc się obowiązkami w tym między przedmiotowym konkursie udało nam się przygotować uczniów do godnego reprezentowania szkoły oraz osiągania sukcesów w rywalizacji.

Konsultowałem się w sprawach dydaktycznych i wychowawczych uczniów z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowym. Współpracowałem z pedagogami w celu podejmowania jednomyślnych i stanowczych działań przeciwdziałających przemocy
i patologii wśród dzieci. Konsultowałem działania mające na celu podwyższenie jakości pracy klasy oraz działań z poszczególnymi uczniami. Zgłaszałem i omawiałem na radach pedagogicznych zauważane przeze mnie problemy i wspólnie z gronem pedagogicznym wyciągaliśmy wnioski i opracowywaliśmy plany działań naprawczych.

Organizowałem dla nauczycieli naszej szkoły cykliczne rozgrywki w piłkę siatkową. Tworzyłem drużynę złożoną z pedagogów, koordynowałem terminy rozgrywek, zapraszałem Radnych Dzielnicy Mały Kack do uczestnictwa w meczach. Organizowałem salę i sprzęt sportowy, pełniłem rolę sędziego oraz brałem aktywny udział w rozgrywkach. Moje działania integrowały grono pedagogiczne, mobilizowały nauczycieli do aktywnego wypoczynku, sprawiały dały możliwość wspólnego przeżywania emocji.

§8. ust. 2, pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opis i analiza działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem programu autorskiego zajęć pozalekcyjnych „Lekkoatletyka ogólnorozwojowa”.

Posiadam dyplom instruktora lekkoatletyki i od 2009 roku regularnie prowadzę zajęcia w klubie sportowym. Dzięki doświadczeniu i współpracy z Wojskowym Klubem Sportowym „Flota” Gdynia umożliwiam uczniom szkoły trenowanie lekkoatletyki zarówno rekreacyjnie jak i wyczynowo. Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem w tego typu zajęciach, opracowałem i wdrożyłem program autorski zajęć pozalekcyjnych z lekkoatletyki, skierowany do uczniów naszej szkoły. Program adresowany był do uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej. Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną pod nazwą „Lekkoatletyka ogólnorozwojowa” wdrożyłem i zrealizowałem w II semestrze roku szkolnego 2017-2018. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny na hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu.

Program zrealizowano do końca maja 2018 roku. Treści programu były odpowiednio dobrane do wybranej grupy uczniów co pozwoliło im w pełni opanować treści programu. Efekty zamierzone w programie zostały osiągnięte dzięki profesjonalnemu obiektowi sportowemu. Sprawdziany kontrolne wykonane na początku realizacji programu w porównaniu z wynikami kontroli po jego zrealizowaniu wskazują wzrost sprawności i umiejętności lekkoatletycznych uczestników. Duża frekwencja udziału w zajęciach wskazuje na potrzebę realizacji zajęć dodatkowych. Udział w zajęciach zwiększył wśród uczniów zainteresowanie lekkoatletyką oraz zachęcił ich do dalszej pracy nad sobą. Poprzez udział w zawodach w czwórboju lekkoatletycznym mogłem porównać wyniki osiągane przez uczestników programu
z rezultatami ich rówieśników z innych szkół gdyńskich. Analiza ta wskazała, że uczniowie realizujący program „Lekkoatletyka ogólnorozwojowa” wyróżniali się pod kątem sprawności fizycznej. Podobne wnioski uzyskałem porównując wyniki pomiarów sprawności
w konkurencjach lekkoatletycznych osiągane przez dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe w odniesieniu do ich rówieśników z klasy. Uczniowie wyrazili chęć kontynuowania swojego udziału w zajęciach co skłania mnie do dalszej realizacji programu
w przyszłym roku szkolnym a dodatkowo poszerzenie go o dodatkowe konkurencje lekkoatletyki.

1. Opis i analiza działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem programu autorskiego nauki programowania robota „DOC uczy programowania”
Opracowałem i wdrożyłem w roku szkolnym 2017-2018 program autorski „DOC uczy programowania”. Program ten uzyskał akceptację Dyrektor szkoły oraz Rady Pedagogicznej. Program skierowany był do uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, zarówno dziewcząt jak
i chłopców. Został opracowany w oparciu o aktualną podstawę programową z informatyki. Zajęcia odbywały się podczas koła informatycznego realizowanego w ramach projektu „Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”. Liczba godzin lekcyjnych przeznaczona na realizację programu wyniosła 8 jednostek
i uzależniona była od tempa pracy i szybkości przyswajania wiedzy przez grupę. Bazą do zajęć była pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni.
Treści programu były odpowiednio dobrane do wybranej grupy uczniów co pozwoliło im
w pełni opanować treści programu. Efekty zamierzone w programie zostały osiągnięte dzięki atrakcyjnej formie zajęć i dostosowaniu tempa pracy do możliwości uczniów. Duże zainteresowanie programowaniem robota wskazuje na potrzebę kontynuowania tematu podczas zajęć dodatkowych oraz rozwój programu w kolejnych latach. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom lepiej zrozumieć, analizować i rozwiązywać problemy. Realizacja programu wpłynęła pozytywnie na rozwój kompetencji społecznych podczas pracy w grupie oraz projektach zespołowych. Uczniowie wypowiadali bardzo pozytywne opinie o programie i wyrazili chęć kontynuowania swojej przygody z robotyką i nauką programowania.

§8. ust. 2, pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opis i analiza działań związanych z organizacją ferii zimowych w szkole.

W trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego starałem się poszerzać zakres zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły. Współorganizowałem ferie zimowe dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2016-2017. Ferie w szkole obfitowały
w różnego rodzaju wyjścia i wycieczki. Razem z uczestnikami odwiedziliśmy miejscową kręgielnie, w której uczniowie rozwijali swoje umiejętności sportowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do parku trampolin, podczas której uczniowie odkrywali swoje talenty akrobatyczne. Podczas ferii umożliwiałem uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez wyjścia do kina. Dla uczestników ferii współorganizowałem gry
i zabawy świetlicowe: towarzyskie, zręcznościowe, konstrukcyjne, planszowe. Prowadziłem także zajęcia sportowe z gier zespołowych oraz zajęcia komputerowe.

2. Opis i analiza działań związanych z prowadzeniem zajęć dodatkowych.

Uczniowie wyrazili potrzebę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach komputerowych
na których mogliby rozwijać swoje zainteresowania informatyczne, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w trakcie odbywania stażu regularnie prowadziłem kółko informatyczne. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy informatycznej uczniów, kształcenie możliwości posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, umiejętne i właściwe wykorzystanie komputera do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Koło zainteresowań umożliwiło przygotowanie uczniów do udziału z zawodach komputerowych.
Chcąc sprostać potrzebą rozwoju fizycznego uczniów podczas stażu prowadziłem koła sportowe dla uczniów uzdolnionych sportowo. Plan zajęć dostosowywałem
do harmonogramu zawodów rejonowych rywalizacji gdyńskich szkół. Podczas koła dzieci rozwijały umiejętności z unihokeja, tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej oraz dwóch ogni usportowionych. Dałem uczniom możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego, rozładowania negatywnych emocji i nadmiaru energii, nauki i doskonalenia umiejętności ruchowych oraz zadbania o własne zdrowie. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie rozwijali swoje talenty sportowe oraz przygotowywali się do udziału w zawodach, na których osiągali liczne sukcesy.
W związku z dużym zainteresowaniem programowaniem komputerowym wśród uczniów, zgłosiłem naszą szkołę do III oraz IV edycji „Mistrzowie Kodowania”, dającej możliwość nauki podstaw programowania i robotyki. Podczas przeprowadzania zajęć korzystałem
ze scenariuszy udostępnionych przez organizatora a po ich zrealizowaniu kontynuowałem zajęcia przez cały rok szkolny 2015/2016 i 2017/2018. Uczniowie korzystali z nowoczesnego oprogramowania, dostosowanego do ich wieku i umiejętności uczyli się rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera.

3. Opis i analiza działań związanych z organizowaniem meczy towarzyskich
z Amerykańską Szkołą Podstawową w Gdyni.

Na terenie dzielnicy Mały Kack oprócz „trzynastki” funkcjonuje także Amerykańska Szkoła Podstawowa, z którą od lat współpracuję organizując w naszej szkole rozgrywki piłki koszykowej i siatkowej. W trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego kontynuowałem współpracę pomiędzy szkołami. Działania organizacyjne realizowane przeze mnie to ustalanie terminów spotkań, kontakt z nauczycielami i zaproszenie drużyny, przeprowadzanie rozgrywek i sędziowanie, zaprojektowanie dyplomów, zorganizowanie pucharów i drobnych nagród dla uczestników. Rozgrywki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, są okazją do nawiązania nowych znajomości i utrwalaniu dobrych relacji pomiędzy uczniami obu szkół. Uczniowie oprócz rozwijania umiejętności sportowych uczą się przestrzegania zasad fair-play, szacunku do przeciwnika oraz kulturalnego kibicowania. Nauczyciele wykorzystują okazję do wymiany doświadczeń i umiejętności trenerskich.

4. Opis i analiza działań związanych z organizacją zajęć sportowych.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego staram się rozwijać u uczniów zamiłowanie
do sportu i aktywności fizycznej, staram się także rozpoznać wśród uczniów talenty
i predyspozycje do poszczególnych dyscyplin sportu. Każdego roku, w październiku, organizuję dla uczniów naszej szkoły mistrzostwa w tenisie stołowym. W każdej klasie przeprowadzam eliminacje aby wyłonić najlepszych tenisistów, którzy rywalizują między sobą w grupach o wejście do ścisłego finału. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują oceny celujące za udział z zawodach a finaliści Mistrzostw Szkoły reprezentują ją na zawodach rejonowych. Dla zwycięzców zawsze przewidziane są dyplomy oraz medale. Dzięki zawodom uczniowie chętniej korzystają ze stołów do tenisa znajdujących się na korytarzach szkolnych doskonaląc swoje umiejętności oraz osiągają sukcesy w zawodach pozaszkolnych.

Organizowałem wyjazdy uczniów oraz opiekowałem się nimi podczas licznych zawodów szkolnych. Przygotowywałem uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach na szczeblu rejonowym oraz miejskim. Rokrocznie wraz z uczniami uczestniczyłem w:
Rejonowych zawodach w unihokeju,
Rejonowych zawodach w tenisie stołowym,
Rejonowych zawodach w siatkówkę,
Rejonowych zawodach w koszykówce,
Rejonowych zawodach w piłce nożnej,
Gdyńskiej Lidze Lekkoatletycznej,
Mistrzostwach Gdyni w biegach przełajowych,
Mistrzostwach Gdyni w dwa ognie usportowione,
Mistrzostwach Gdyni w pływaniu drużynowym,
Mistrzostwach Gdyni w czwórboju lekkoatletycznym,
Udział w zawodach dał możliwość wykazania się uczniom w bezpośredniej rywalizacji
z innymi szkołami, był wyróżnieniem na tle klasy i szkoły. Liczne sukcesy podbudowały
u uczniów wiarę we własne możliwości a porażki utemperowały zbytnią pewność siebie oraz nauczyły doceniać rywala.

Podczas odbywania stażu, pod koniec każdego roku szkolnego umożliwiałem uczniom zdobycie karty pływackiej. Przygotowywałem uczniów zarówno pod względem technicznym jak i wydolnościowym do spełnienia wymagań przewidzianych do otrzymania zaświadczenia o opanowaniu umiejętności pływackich. Prowadziłem rozmowy o bezpieczeństwie nad wodą. Pod nadzorem ratownika WOPR przeprowadzałem egzamin praktyczny z pływania
i przekazywałem listę osób uprawnionych do otrzymania karty. Podczas apelu na uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczniowie otrzymywali karty pływackie będąc wyróżnionymi przed rówieśnikami.

5. Opis i analiza dodatkowych czynności poszerzających zakres działań szkoły.

Dzięki ukończeniu Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa oraz Podyplomowych Studiów Podstaw Informatyki uzyskałem kwalifikacje do prowadzenia w szkole Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej zapewniając dzieciom dostęp
do stanowisk komputerowych zaopatrzonych w dostęp do Internetu. Pełniąc rolę opiekuna centrum zapewniałem uczniom opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych. Służyłem uczniom pomocą w poszukiwaniu informacji w formie elektronicznej, pomagałem w odrabianiu zadań domowych oraz zapewniałem atrakcyjny i rozwijający sposób spędzania czasu. W moich działaniach skupiałem się także nad pracą z uczniami posiadającymi deficyty prowadząc zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz nauki pisania na klawiaturze. Zajęcia cieszyły się bardzo dużą popularnością i znacznie poszerzyły zakres działań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły.

Organizowałem jubileusz 80 lecia Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni.
6 października 2016 roku nasza szkoła obchodziła 80 lecie istnienia. W związku z tym jubileuszem pedagodzy wraz z dyrektorem szkoły zorganizowali uroczyste obchody, na które zaproszeni zostali byli pracownicy szkoły oraz absolwenci. Moim wkładem w organizację obchodów było przygotowanie gazetki ściennej z archiwalnymi sukcesami szkoły
w zawodach sportowych a także przygotowanie kronik szkoły oraz zaznaczenie w nich pamiątek z życia sportowego szkoły. Pomagałem przy realizacji przedstawienia teatralnego dotyczącego historii Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni.

§8. ust. 2, pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z parafialnym zespołem Caritas.

W trakcie odbywania stażu współpracowałem z parafialnym zespołem Caritas w akcjach charytatywnych i przy organizacji festynów. Wspierałem zespół rozstawiając scenę przeznaczoną do występów zespołów muzycznych, oraz stawiając namioty i stoły
dla uczestników festynów. Prowadziłem stanowiska sportowo rekreacyjne podczas festynów parafialnych. Festyn umożliwił integrację lokalnej społeczności, zwrócił uwagę na problemy osób ubogich, umożliwił uczniom naszej szkoły udział w aktywności rekreacyjnej
i charytatywnej.

2. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z Radą Dzielnicy Mały Kack.

Od roku 2009 jestem Radnym Dzielnicy Mały Kack, w której działam aktywnie na rzecz naszej szkoły oraz okolicznych mieszkańców. Pełnię funkcję koordynatora współpracy szkoły z Radą Dzielnicy. Dzięki tej współpracy szkoła brała udział w wielu przedsięwzięciach i projektach, dzięki którym pozyskała między innymi stół do piłkarzyków, zewnętrzne stoły to tenisa stołowego, urządzenia do outdoor fitness (siłowni na świeżym powietrzu). Szkoła wspólnie z Radą organizuje co roku „Paradę Mikołajów” połączoną
z rozgrywkami sportowymi. Jest to impreza, w której uczniowie naszej szkoły
w przebraniach Mikołaja, uczestniczą w rozgrywkach sportowych a następnie w przemarszu ulicami Małego Kacka, odwiedzając przedszkolaków z Przedszkole nr 23 i rozdając słodkie upominki napotkanym osobą. Impreza kończy się ciepłym posiłkiem w postaci tradycyjnego bigosu dla każdego uczestnika parady. Impreza dofinansowywana jest z budżetu Rady Dzielnicy Mały Kack. Dzięki mojej współpracy z Radą Dzielnicy, pozyskuję co roku finanse na organizacje „Dni sportu” w naszej szkole. Podczas tego festynu promowany jest zdrowy
i aktywny styl życia. Organizuję biegi przełajowe dla uczniów klas starszych, a dla młodszych stacje z ćwiczeniami sprawnościowymi oraz tory przeszkód. Uczniowie nagradzani są medalami i pucharami oraz otrzymują nagrody rzeczowe.
Współpracując z Radą Dzielnicy daje uczniom naszej szkoły możliwość uczestnictwa
w turniejach, konkursach i festynach organizowanych przez Radę Dzielnicy Mały Kack, informuję ich na bieżąco o wydarzeniach oraz organizuję drużyny reprezentujące szkołę.

3. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z Wojskowym Klubem Sportowym Flota Gdynia.

Od 2012 roku Współpracuję z Wojskowym Klubem Sportowym Flota Gdynia w promowaniu wśród dzieci i młodzieży sportu. ”FLOTA” jest organizacją pożytku publicznego. Stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej daje szansę zredukowania poziomu agresji i patologii społecznych wśród młodych ludzi. Organizuję zajęcia lekkoatletyczne odbywające się do 6 razy w tygodniu dla nastolatków z gdyńskich szkół chętnych do spróbowania swoich sił w treningu lekkoatletycznym. Trenując swoich wychowanków poświęcam wiele uwagi na wpojenie im zasad zdrowego stylu życia, dbałości o higienę osobistą i estetyczny wygląd, kładę nacisk na kulturę osobistą i przestrzeganie zasad fair-play. Uprawianie sportu zazwyczaj idzie w parze z zachowaniami służącymi zdrowiu i jest pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów. Moi wychowankowie osiągają sukcesy na poziomie Mistrzostw Polski.

4. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z organizacjami działającymi charytatywnie.

Podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego współorganizowałem oraz brałem udział w akcjach charytatywnych. Jedną z akcji, regularnie organizowaną przez naszą szkołę jest zbiórka karmy oraz koców dla zwierząt ze schroniska „Ciapkowo” w Gdyni. Brałem czynny udział w zbiórce potrzebnych artykułów, składowaniu ich oraz dostarczeniu zebranych darów do schroniska. Dzięki tej inicjatywie udało się pomóc zwierzętom przetrwać chłodną zimę a nasi uczniowie stali się bardziej wrażliwi na los bezdomnych zwierząt.
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Wspierałem uczniów szkoły w zbiórce pieniędzy oraz organizacji przekazania zebranych środków fundacji.
Współorganizowałem na terenie naszej szkoły festyn sportowy połączony z charytatywną zbiórką pieniędzy na Szkołę Podstawową w Ostrowitem w powiecie chojnickim, która poniosła ogromne straty w czasie sierpniowej nawałnicy. Festyn odbył się 30 września 2017 roku dla uczestnicy wydarzenia uczestniczyli w licznych atrakcjach, m.in.: warsztatach makijażu, konkurencjach sportowe, zajęciach plastycznych, występach tanecznych, grach wielkoformatowych, podczas festynu funkcjonowała także kawiarenka. Oprócz czynności organizacyjnych moje działania polegały na pozyskaniu sponsorów, którzy sfinansowali zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynu oraz nagród i poczęstunku dla uczestników.

5. Opis i analiza działań związanych ze współpracą z Gdyńskim Centrum Sportu.

Od początku mojej pracy w szkole współpracuję z Gdyńskim Centrum Sportu a wcześniej Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Nasza współpraca polegała na promocji sportu
i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Współdziałałem z GCS podczas szkolenia dzieci i młodzieży, korzystając z obiektów sportowych Centrum do organizacji zajęć. Kooperowałem z pracownikami GCS podczas organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
w naszej szkole, wypożyczałem sprzęt sportowy służący przeprowadzaniu zawodów
i festynów. Zasięgałem porad pracowników centrum w sprawach konserwacji obiektów sportowych na terenie szkoły. Współpracowałem z Gdyńskim Centrum Sportu organizując wyjazd reprezentacji szkół gdyńskich na Wojewódzkie Mistrzostwa w Lekkoatletyce
w Słupsku.

6. Opis i analiza dodatkowej współpracy z instytucjami.

Współpracowałem z Gdyńskim Towarzystwem Koszykówki oraz Fundacją Helios biorąc udział z uczennicami szkoły w turnieju koszykówki Gdynia Młoda Liga. Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia było uczestnictwo w systemie rozgrywek koszykówki dziewcząt rozgrywanych pomiędzy szkołami podstawowymi na terenie miasta Gdyni. Celem turnieju było rozpowszechnianie koszykówki, jako sportu ogólnorozwojowego wśród dziewcząt szkół podstawowych.
Współpracowałem z Gminą Miasta Gdyni - Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni jako koordynator konkursu „Do pracy jadę rowerem”. Zgłosiłem udział naszej szkoły w konkursie „Do pracy jadę rowerem”. Celem konkursu jest zachęcenie pracowników szkoły
do regularnych podróży do i z pracy rowerem. Jako koordynator w szkole odpowiedzialny byłem za:
• zarejestrowanie firmy do udziału w konkursie poprzez stronę internetową konkursu,
• poinformowanie nauczycieli o możliwości udziału w konkursie,
• koordynację rozdysponowania śniadań rowerowych w szkole (w tym powołanie osób odpowiedzialnych za odbiór śniadań rowerowych w oddziałach firmy biorących udział
w konkursie),
• bieżącą współpracę z Organizatorem i Wykonawcą konkursu,

§8. ust. 2, pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem, swoją karierę zawodową rozpocząłem
w roku 2008. Od samego początku mojej pracy w szkole starałem się, aby przynosiła ona jak najlepsze efekty i z roku na rok podnosiła jakość pracy szkoły. Jako nauczyciel wychowania fizycznego starałem się wyszukiwać w naszej szkole ukryte talenty i rozwijać je najlepiej jak tylko mogłem. Dzięki sumiennej pracy z uczniami osiągałem sukcesy w konkursach
i zawodach. Prowadziłem bezpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami zdolnymi poszerzając ofertę szkoły, współpracowałem z organizacjami działającymi na terenie szkoły jak i poza szkołą, samorządem uczniowskim. Organizowałem różne imprezy sportowo-turystyczne
i kulturalne dla uczniów. Pozyskiwałem sponsorów dla szkoły, nieustannie uczestniczyłem
w różnych formach doskonalenia zawodowego i podwyższania kwalifikacji nauczycielskich. Moja praca na rzecz kreowania dobrego wizerunku szkoły została doceniona. Dnia
14 października 2015 roku otrzymałem z rąk Prezydenta Gdyni Medal Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymanie przeze mnie tak ważnego odznaczenia w tak młodym wieku, jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, które podniosło mój autorytet wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Docenienie mojego wysiłku i wkładu pracy jest bodźcem do dalszej wytężonej pracy nad sobą, do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, tak by moje działania podniosły jakość pracy szkoły, pozwalały uczniom na realizację potrzeb
i ukazywały pozytywny wizerunek szkoły w województwie.
2. Nominacja do konkursu „NAUCZYCIEL ROKU”.

Za znaczące osiągnięcie w mojej pracy zawodowej uznaję wyróżnienie mnie z pośród grona pedagogicznego naszej szkoły nominacją do konkursu Klubu Rotary „NAUCZYCIEL ROKU” edycja 2017-2018 pod patronatem prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
W maju 2018 roku, podczas Rady Pedagogicznej dyrekcja szkoły oraz nauczyciele postanowili wyróżnić mnie za pracę, osiągnięcia zawodowe oraz wkład w rozwój naszej szkoły i miasta i poparli moją kandydaturę do udziału w konkursie.

3. Przygotowywanie i wspieranie uczniów szkoły w zdobywaniu osiągnięć w konkursach i zawodach pozaszkolnych.

Uczniowie przygotowywani przeze mnie do zawodów osiągali znaczące sukcesy
w rywalizacji sportowej szkół. Sukcesy moich podopiecznych uznaję także jako znaczące osiągnięcia w mojej pracy zawodowej Podczas realizacji awansu zawodowego,
do największych sukcesów moich uczniów mogę zaliczyć:
- Osiągnięcia uczennicy naszej szkoły Kingi, która pod moją opieką trenuje lekkoatletykę:
• Mistrzostwa Województwa w Lekkoatletyce 23.05.2018r. - I miejsce w sztafecie 4x100m jako reprezentacja Gdyni;
• Mistrzostwa Województwa w Lekkoatletyce 23.05.2018r. - VI miejsce w biegu
na 100m indywidualnie;
• Halowe Mistrzostwa Gdyni w lekkoatletyce 10.10.2016r.– I miejsce w biegu
na 50m;
• Halowe Mistrzostwa Gdyni w lekkoatletyce 8.03.2017r.– I miejsce w biegu na 50m;
- Zdobycie Mistrzostwa Gdyni w Dwa Ognie Usportowione chłopców 7.04.2016r.
Podczas mojego stażu, dzięki sumiennym przygotowaniom, moi podopieczni osiągnęli sukces w zawodach komputerowych:
- IV Zawody Komputerowe dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni 22.04.2016 - I miejsce drużynowo..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.