X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38018
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Marta Deręgowska

Nauczany przedmiot język angielski

Staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego odbywany w okresie
od 01.09.2015 do 31.05.2018

Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego
w Zagórowie

Zagórów, dnia 15.06.2018

I. Wprowadzenie

Pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego rozpoczęłam w roku szkolnym 2005/2006 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. W następnym roku szkolnym to samo stanowisko objęłam w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. W czerwcu 2009 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego po odbyciu stażu w tej szkole . Aby kontynuować swój rozwój zawodowy i podnieść kwalifikacje, w 2011 złożyłam wniosek do dyrektora szkoły pani mgr Anny Eicke o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwający 2 lata i 9 miesięcy, tj. od 1 września 2011 do 31 maja 2014 roku w oparciu o powinności i wymagania, które nakłada na nauczyciela kontraktowego rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Został on przyjęty przez dyrektora szkoły 1 września 2011 roku. W lipcu 2014 roku pomyślnie przeszłam przez postępowanie egzaminacyjne i uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego stałam się nauczycielem Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie na skutek reformy.
Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

II. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu

Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego przewidywał realizację zadań umożliwiających mi uzyskanie wymagań niezbędnych do osiągnięcia stopnia nauczyciela dyplomowanego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu zawarłam również szereg zadań, których podjęłam się w trakcie stażu, a nie były wcześniej przeze mnie zaplanowane. Pracując w czasie stażu w gimnazjum a po reformie w szkole podstawowej ciągle poszukiwałam nowych pomysłów na różne przedsięwzięcia oraz chętnie podejmowałam się dodatkowych zajęć w celu własnego rozwoju, satysfakcji zawodowej, zaangażowania uczniów czy pogłębienia współpracy z innymi nauczycielami lub rodzicami uczniów. Dlatego też niniejsza praca jest poszerzona o wiele zadań, których nie mogłam przewidzieć pisząc plan rozwoju zawodowego we wrześniu 2015 roku. Pomysły na dane przedsięwzięcia zrodziły się w trakcie odbywania stażu bądź wynikały ze szkolnego kalendarza imprez. Jednocześnie, jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.

§ 8 ust. 2, pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły”.

1. POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W PROCESIE AKTYWNEGO UDZIAŁU W WEWNĄTRZSZKOLNYM I ZEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu zawodowego. Przestudiowałam akty prawne odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Przypomniałam sobie przede wszystkim :
• ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Korzystałam również z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz w serwisach edukacyjnych. Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej tj. statutu szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz planu pracy szkoły.
W trakcie stażu uczestniczyłam w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, co wykorzystałam w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. W ramach poszerzania wiedzy i umiejętności uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia:
- Stres w pracy nauczyciela (przyczyny, konsekwencje, sposoby przeciwdziałania)
- Szkolenie metodyczne zatytułowane „ Jak zainteresować uczniów- niespodziewane początki i zaskakujące zakończenia „ zorganizowane przez Wydawniectwo Macmillan, które poprowadził dr hab. Jacek Pyżalski , Prof. Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu.
- Szkolenie metodyczne Wydawnictwa Macmillan „ The fashion for a tailor-made exam focused lesson”
- Szkolenie metodyczne Wydawnictwa Macmillan „ The lexical plan for the gimnazjum exam preparation „

- Seminarium „ Ewaluacja Wewnętrzna „ organizowane przez Instytut Kształcenia Eko Tur.
- Kurs doskonalący : „ Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty ( w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
-Warsztaty metodyczne : Innowacje i eksperymenty pedagogiczne” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
- Konferencja metodyczna : „ Reforma oświaty i wdrażanie nowej podstawy programowej” organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
- Szkolenie: „ Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego , języka obcego , historii i wiedzy o społeczeństwie „ zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
- Szkolenie metodyczne : „ Using the right password. Multiple meanings and word building” organizowane przez Wydawnictwo Macmillan.
- Szkolenie: „ wykorzystanie filmu i muzyki podczas lekcji języka obcego „ zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
- Kurs „ Ocena pracy nauczyciela. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie? Organizowany przez Instytut Kształcenia EKO-TUR.
Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia, miały pozytywny wpływ na mój rozwój zawodowy. Wiedza i umiejętności jakie zdobyłam pomogły mi nie tylko w pracy dydaktycznej, ale również w pracy opiekuńczo - wychowawczej tak w szkole, jak i też po za nią. Udoskonaliły również mój warsztat zawodowy i podwyższyły jakoś pracy szkoły.

2.DZIAŁANIA W ZAKRESIE BADAŃ
POZIOMU I PRZYROSTU WIEDZY UCZNIÓW

Diagnoza osiągnięć uczniów obejmuje ocenę umiejętności, wiadomości i postawy ucznia w odniesieniu do podstaw programowych danego przedmiotu nauczania. W każdym roku szkolnym zajmowałam się diagnozą osiągnięć w celu poprawienia efektywności pracy własnej i uczniów. W tym celu przeprowadzałam test diagnostyczny w każdej klasie na początku danego roku szkolnego. Raz na półrocze przeprowadzałam ankietę wśród uczniów dotyczącą diagnozy postępów i potrzeb uczniów. Kolejną formą badania poziomu wiedzy wśród uczniów stosowaną przeze mnie było przygotowywanie i analizowanie testu na koniec roku szkolnego dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, którzy wkrótce kończyli jeden etap edukacyjny i zaczynali naukę w ówczesnym gimnazjum. Wśród uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych organizowałam raz na półrocze wewnątrzklasowe próbne egzaminy gimnazjalne.
Oprócz testów i prac pisemnych moja diagnoza odbywała się na podstawie własnych , codziennych obserwacji pracy uczniów na lekcji , rozmów i pogadanek z nimi. Wyciągałam wnioski i starałam się wdrażać je w dalszej pracy.

3. KONSTRUOWANIE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przez cały okres pracy w szkole byłam i jestem członkiem zespołu nauczycieli języków obcych. Wraz z innymi nauczycielami „ językowcami „ na początku każdego roku szkolnego lub tuż przed jego rozpoczęciem pracowałam nad ewaluacją i udoskonalaniem dotychczasowych przedmiotowych zasad oceniania z języka obcego. Za każdym razem wprowadzane zmiany oparte były o analizę rozporządzeń MEN dotyczących oceniania, statutu szkoły, ogólnych ram szkolnego systemu oceniania, celów edukacyjnych, treści nauczania i osiągnięć zawartych w podstawie programowej i programie nauczania danego przedmiotu. Niezwykle istotny i trudny stawał się problem uszczegółowienia umiejętności przedmiotowych. Źródłami inspiracji do ich określenia bywały cele edukacyjne zawarte w podstawie programowej i w programie nauczania danego przedmiotu. Wiele czasu poświęcano również na określenie specyficznych dla przedmiotu obszarów aktywności ucznia podlegających ocenie ( rodzaje wykonywanej pracy, rodzaje zadań oraz organizacja pracy). Bardzo ważną, trudną i odpowiedzialną czynnością było ustalenie wymagań programowych czyli oczekiwanych osiągnięć uczniów polegających na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie byli zapoznawani podczas lekcji z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. Co więcej, zasady te zamieszczane były na stronie internetowej a ogólny zarys prezentowany był podczas spotkań wychowawców z rodzicami.

4. DOSKONALENIE WARSZTATU, METOD I FORM PRACY

W czasie zajęć, które prowadzę, często wykorzystuję metody aktywne. Pracę tymi metodami stosuję na wszystkich zajęciach. Metody aktywizujące najczęściej stosowane przeze mnie to:
-Aktywny wykład
-Burza mózgów, czyli fabryka pomysłów.
-Praca z tekstem
-Gorące krzesło -Mapa mentalna-
-Odgrywanie ról, scenek, drama ( inscenizacja)
-Gry i zabawy dydaktyczne- metoda twórcza pobudzająca dzieci do działania w mówieniu, pisaniu, obserwowaniu..
- Aktywne tłumaczenia-
-Piosenki. – metoda , która sprawdza się wśród uczniów młodszych.
-Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne.
-Praca w grupach
Praca metodami aktywnymi miała na celu podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, stworzenie warunków do pracy indywidualnej czy grupowej. Kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, uaktywnienie ucznia, rozbudzanie ciekawości oraz potrzeby współzawodnictwa motywowały do aktywnego udziału w zajęciach.
Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczy, dyskretnie inspirowałam i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami.

5.WZOGACANIE METOD I FORM PRACY POPRZEZ SAMODZIELNE STUDIOWANIE LITERATURY FACHOWEJ ORAZ STRON INTERNETOWYCH

Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Zaglądałam do pism metodycznych (The Teacher, English Teaching Professional) zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.angliści.pl, www.oup.com, www.longman.com.pl, www.anglomaniacy.pl i tym podobne. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na anglojęzycznych stronach internetowych (www.eslgamesworld.com,kidseslgames.com, www.englishbanana.com, www.busyteacher.com, www.go4english.com, www.agendaweb.com), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.

6.UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

W okresie stażu w ramach uczestnictwa w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji zaangażowałam się w opracowanie bądź modyfikację dokumentów niezbędnych do funkcjonowania szkoły i podwyższenia jakości jej pracy. W roku szkolnym 2015/2016 z uwagi na pełnienie funkcji przewodniczącej wychowawców klas drugich gimnazjum odpowiedzialna byłam za opracowanie tematyki lekcji z wychowawcą wśród klas na tym poziomie. Na początku roku szkolnego 2016/2017 jednym z zadań dotyczących tworzenia dokumentów szkolnych za jakie byłam odpowiedzialna było zredagowanie Planu współpracy z instytucjami, organizacjami i zakładami o zasięgu lokalnym i szerszym. We wrześniu 2016 zobligowana zostałam do przygotowania aktualnej wersji dokumentu Koncepcji Pracy Szkoły. Najtrudniejszym zadaniem w opracowywaniu dokumentacji szkolnej okazało się przygotowanie Raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Pełniąc funkcję przewodniczącej ośmioosobowego zespołu nauczycieli pracujących nad badaniem i analizą wymagania nr 5 ( Respektowane są normy społeczne ), odpowiedzialna byłam za sformułowanie i opracowanie ostatecznej wersji raportu. W roku szkolnym 2017/2018 odpowiedzialna byłam za przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów edukacyjnych w oddziałach gimnazjalnych. We wrześniu zajęłam się opracowaniem planu projektów w oparciu o propozycje poszczególnych nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym pełniłam funkcję nauczyciela wspierającego opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Z tej racji brałam udział we współtworzeniu planu pracy SU. W tym samym roku szkolnym należałam do tzw. komisji socjalnej. Wspólnie z innymi nauczycielami wchodzącymi w skład komisji pracowałam nad regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jako członek zespołu nauczycieli języków obcych brałam udział w tworzeniu: planów, harmonogramów, sprawozdań, protokołów spotkań. W ramach tej pracy co roku szczegółowo sporządzałam analizę wyników egzaminu gimnazjalnego, zarówno próbnego, jak i właściwego z kwietnia każdego roku szkolnego. Brałam również udział w ewaluacji i tworzeniu Przedmiotowymi Zasad Oceniania.

§ 8 ust. 2, pkt. 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej”.

1. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.1 Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia oraz dokumentów szkolnych.

Niemal codziennie w pracy wykorzystuję technologię komputerową podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych na zajęcia. Są to najczęściej prezentacje multimedialne wykonane w programie Power Point (np. Czas Present Simple, Present Contnuous, Past Simple , Present Perfect, Czasowniki modalne, Tradycje świąteczne w krajach anglojęzycznych, i wiele innych ), karty pracy, rebusy, krzyżówki, teksty piosenek z lukami do uzupełnienia, arkusze testów , sprawdzianów czy kartkówek. Co więcej za pomocą komputera przygotowuję materiały potrzebne do prac w parach czy grupach np. rozsypanki wyrazów/ zdań ,dialogi, zdania do tłumaczenia czy materiały powtórkowe przed sprawdzianami. Komputer jest mi również potrzebny do przygotowywania dokumentów szkolnych, takich jak: plany pracy, sprawozdania, ankiety, programy i regulaminy wycieczek, karty projektów, raporty ze spotkań z rodzicami itp. W tym zakresie program Microsoft Word jest niezbędny. W przypadku przygotowywania analizy przebiegu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego korzystam również z programu Microsoft Excel. Jednymi z najważniejszych dokumentów jakie tworzyłam za pomocą programu komputerowego były świadectwa szkolne moich wychowanków. Za pomocą kreatora świadectw mogłam dość sprawnie wygenerować te dokumenty dla wszystkich uczniów mojej klasy.

1.2 Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i sieci Internet
w pracy pedagogicznej
Dla mnie komputer jest niezbędnym narzędziem pracy, które wykorzystuję do opracowania materiałów lekcyjnych i dokumentów szkolnych, samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności. W pracy używam różnych form wymiany informacji:
- e-mail,
- komunikatory
- platformę edukacyjną
- portale społecznościowe
- nośniki informacji takie jak płyty CD i DVD,
- pamięć zewnętrzną – pendrive, karty pamięci i dyski przenośne.
Poczta elektroniczna, komunikatory , portale społecznościowe, i platformy edukacyjne ułatwiają mi komunikację z uczniami i nauczycielami nie tylko naszej szkoły, po to, by wymieniając się z nimi pomysłami, doświadczeniami w pracy poszerzać swoje horyzonty i mieć wpływ na ewaluację szkoły. Często korzystam z poczty elektronicznej zadając prace domowe, projekty czy prace pisemne do wykonania. Wiele razy uczniowie przesyłali prace do sprawdzenia właśnie tą drogą. Uczniowie chętnie wykorzystywali ten rodzaj przesyłania informacji, gdyż okazał się dla nich wygodniejszy z racji, że wiele wolnych chwil spędzają przed komputerem. Ten sposób pozwalał również na szybsze sprawdzenie prac i odesłanie poprawek nawet w czasie wolnym, poza lekcją. W pracy z uczniami korzystam również z telefonu komórkowego. Podczas wielu lekcji uczniowie mogą korzystać z własnego urządzenia zaglądając do słowników multimedialnych oraz poszukując informacji niezbędnych na lekcji przeszukując Internet. Na tym etapie uczniowie zawszy byli bardzo aktywni i tego rodzaju zadania nie sprawiały im problemu z racji, że telefon komórkowy jest obecnie niezbędnym urządzeniem bez którego młodzież nie wyobraża sobie funkcjonowania na co dzień. Technologię informacyjną wykorzystuję podczas prowadzenia zajęć
z języka angielskiego korzystając z projektora multimedialnego, co powoduje, że lekcje są o wiele atrakcyjniejsze. Owy projektor stał się niezbędnym narzędziem w mojej pracy. Przy pomocy tego urządzenia wzbogacam lekcje o filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne i wiele innych. Za pomocą tego przyrządu na każdej lekcji wyświetlam wszystkie zadania z podręcznika czy zeszytu ćwiczeń dzięki oprogramowaniom multimedialnym do danych podręczników lub bezpośrednio z Internetu. Cennym narzędziem stała się platforma edukacyjna, z której miałam sposobność korzystać podczas pracy z uczniami. Platforma stworzyła mi możliwość dzielenia się wiedzą i materiałami z uczniami oraz innymi nauczycielami naszej szkoły. Dzięki tej innowacji mogłam udostępniać uczniom wszelkie pomoce, materiały, karty pracy, zadania domowe i wiele innych. Platforma umożliwiała komunikowanie się z uczniami w czasie wolnym od lekcji. Wszyscy uczniowie korzystający z owej platformy mieli również okazję tworzenia własnych zadań i udostępniania ich.

§ 8 ust. 2, pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”.

1. DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI

1.1 LEKCJA OTWARTA NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ

W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącu kwietniu, w klasie , w której pełniłam rolę wychowawcy podjęłam się zadania przygotowania i przeprowadzenie lekcji otwartej. Zajęcia poświęcone były tradycjom wielkanocnym i przygotowane zostały we współpracy z uczniami klasy III c, w której miała odbyć się lekcja. Na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele i dyrekcja szkoły. Lekcja po części poprowadzona została przez uczniów. Celem zajęć było przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi , jak również zapoznanie słuchaczy z mniej znanymi zwyczajami i obrzędami nie tylko obowiązującymi w naszym kraju.

1. 2. PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

W roku szkolnym 2016/2017 przejęłam rolę opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego w zastępstwie za koleżankę, która podjęła roczny urlop dla poratowania zdrowia. W tym czasie sprawowałam opiekę nad przebiegiem stażu na mianowanie naszej koleżanki, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. Podejmując współpracę z nauczycielką na początku omówiłyśmy wcześniej opracowany kontrakt z moją poprzedniczką, poszerzając go o kilka zadań, które miały nas obowiązywać przez nadchodzące miesiące. Przeanalizowałyśmy również wcześniej opracowany harmonogram stażu, w którym zawarte zostały przewidywane do realizacji zadania oraz wyznaczone efekty, jakie miały zostać osiągnięte. Podczas wspólnych spotkań analizowałyśmy oświatowe przepisy prawne, przepisy wewnętrzne oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
W ciągu całego roku kilkukrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją podopieczną i na bieżąco dokonywałam ewaluacji działań nauczycielki. Oceniając zajęcia przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające koleżance dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony zajęć i doskonalić te mocne. Obserwowanie i omawianie zajęć pozwoliło koleżance stażystce nabywać kompetencji w zakresie pracy nauczyciela języka niemieckiego, doskonalić swoje zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym.

1.3. PRACA W ZESPOLE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

W ramach pracy zespołu nauczycieli języków obcych wspólnie z nauczycielami anglistami i germanistami realizowaliśmy zadania określone planem pracy zespołu, który został przez nas przygotowany na początku każdego roku szkolnego. Zanim plan pracy naszego zespołu zyskał ostateczną wersję omawiałam wspólnie z innymi zadania, jakie planowaliśmy na cały nadchodzący rok. Dzieliłam się pomysłami na przedsięwzięcia lub formułowałam wnioski do dalszej pracy. Ostateczna wersja planu została za każdym razem zatwierdzona przez dyrekcję a członkowie zespołu od tej pory przechodzili do działania. Jednym z nich było analizowanie i udoskonalanie przedmiotowych zasad oceniania. Na spotkaniach zespołu, które odbywały się raz w miesiącu opracowywano efektywne techniki i metody pracy z uczniami. Akcentowano metody aktywizujące mające na celu zwiększenie motywacji uczniów w klasach o zróżnicowanych stopniach kompetencji językowych. Dyskutowano nad metodami pracy z uczniem słabszym i uczniem zdolnym. Na tym etapie dzieliłam się doświadczeniami czy umiejętnościami nabytymi w toku pracy pedagogicznej. W ramach tej współpracy proponowałam również coroczne konkursy, nie tylko z języka angielskiego. Był to „ Szkolny Konkurs języka angielskiego” , „ konkurs na najciekawiej wyciętą dynię z okazji święta Halloween, „ Konkurs na najciekawsze przebranie z okazji święta Halloween „ których w całości byłam organizatorem, Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PINGWIN oraz PANDA z języka angielskiego, którego koordynatorem byłam przez wszystkie lata stażu i nie tylko, czy Ogólnopolski Konkurs MEMORY MASTER.

1.4 PRACA W ZESPOLE DO SPRAW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przez wszystkie lata stażu brałam czynny udział w pracach zespołów do spraw organizacji ewaluacji wewnętrznej. Nie lada wyzwaniem dla mnie było pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017, zajmującego się badaniem i analizą wymagania nr 5 („Respektowane są normy społeczne „ ). Przed rozpoczęciem prac zespołu zaznajomiłam się z niezbędną dokumentacją oraz raportami z ubiegłych lat. Na pierwszym spotkaniu zapoznałam zespół z celami, jakie mamy do zrealizowania, przedstawiłam im narzędzia badań, jakie można wykorzystać oraz rozdysponowałam zadania poszczególnym członkom zespołu. Wynikiem końcowym naszych działań był sporządzony przeze mnie raport, który zawierał opis poszczególnych narzędzi badań, analizę danych, mocne i słabe strony oraz rekomendacje.

§ 8 ust. 2, pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1. ORGANIZACJA LUB WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH I KLASOWYCH ORAZ KONKURSÓW

O jakości pracy szkoły świadczą uroczystości szkolne, skupiające całą szkolną społeczność, a także zaproszonych gości. W okresie trwania mojego stażu aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu kilku imprez oraz akademii.
Tradycją już stały się coroczne obchody święta Halloween w naszej szkole. Odkąd zaczęłam pracę w ówczesnym gimnazjum w ostatnich dniach października każdego roku szkolnego organizuję obchody tego święta na wesoło udowadniając, że Halloween to nie tylko pogańskie obrzędy. Co roku z tej okazji organizuję międzyklasowy konkurs na najciekawiej wyciętą dynię, konkurs na przebranie halloweenowe.
Co roku biorę czynny udział w organizacji Dnia Patrona i Festiwalu Nauki. Przez wszystkie lata stażu przygotowywałam na ten dzień przedstawienia w języku angielskim („ Wykrywacz kłamstw” , „ Czerwony Kapturek” ) które były prezentowane całej społeczności naszej szkoły a także zaproszonym gościom , jak również uczniom innych szkół ( Szkoła Podstawowa w Zagórowie, Szkoła podstawowa w Łukomiu) , którzy odwiedzali nasz budynek tego dnia w ramach drzwi otwartych. Festiwal Nauki to również świetna okazja do sprawdzenia wiedzy uczniów. Z tej okazji również organizowałam quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, w którym swoje możliwości mogli sprawdzić chętni uczniowie.
Dużym wydarzeniem dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych jest coroczny bal. W roku szkolnych 2016/2017 gdy kończyłam współpracę z wychowankami podjęłam się współorganizacji tego balu we współpracy z rodzicami i pozostałymi wychowawcami klas trzecich.
W roku szkolnym 2017/2018 pełniąc funkcję nauczyciela wspomagającego opiekuna Samorządu Uczniowskiego podjęłam się zadania współorganizacji obchodów Dnia Wiosny.
Poza imprezami i uroczystościami wielokrotnie poświęcałam czas na przygotowanie i przeprowadzenie różnorodnych konkursów. Od wielu lat pełnię funkcję szkolnego koordynatowa Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych Edi PANDA oraz PINGWIN. Oprócz wspomnianego konkursu przygotowuję co roku własny, autorki konkurs szkolny z języka angielskiego na poziomie klas. Konkurs co roku odbywa się w maju i sprawdza umiejętności uczniów z zakresu leksyki, gramatyki, znajomości historii i geografii krajów anglojęzycznych.

2. PEŁNIENIE ROLI WYCHOWAWCY KLASY

Przez dwa pierwsze lata odbywania stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy gimnazjalnej. Była to grupa mieszana, z większością chłopców. Większa część z nich uczęszczała wcześniej do Szkoły podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie , kilkoro natomiast przed przyjściem do gimnazjum było uczniami Szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu. Byli to uczniowie, osiągający raczej średnie i słabe wyniki nauczania (dokonałam rekrutacyjnej analizy ocen i testów kompetencji). Stąd też wiedziałam, że czeka mnie sporo pracy. Na początku podjęłam szereg działań ułatwiających moim uczniom aklimatyzację w nowym środowisku. Zapoznałem ich z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole i wyjaśniłem moje oczekiwania wobec nich. W ciągu kolejnych miesięcy poznawałam swoich wychowanków, ich możliwości, zdolności i talenty, wspierałam i motywowałam ich do pracy i udziału w konkursach i zawodach. Zachęcałam do udziału w życiu szkoły. Wynikiem tych działań było liczne uczestnictwo w imprezach szkolnych i międzyszkolnych oraz działalność charytatywna: ( Wolontariat, Szkolne drużyny sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, Konkursy przedmiotowe, Szkolne imprezy. Koła zainteresowań ). Wspólnie przygotowywaliśmy lub braliśmy udział w apelach, Szkolnym Tygodniu Kariery, przygotowywaliśmy audycje radiowe , wystawy tematyczne z okazji Dnia Europy, święta Halloween. Współpracowaliśmy z ówczesną Placówką opiekuńczo-wychowawczą „ Dom Wspomożycielki „ w Dobieszczyźnie.
Niepisaną tradycją wielu klas są pewne stałe imprezy klasowe, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, czy Wigilia. Również w mojej pracy wychowawczej starałam się pielęgnować te tradycje, gdyż uważam, że mają bardzo pozytywny wpływ na zgranie klasy oraz ogólnoludzkie zachowania. Motywowałem moich uczniów do systematycznego udziału w zajęciach sportowych, na których odnosili sukcesy.
Prowadziłam systematycznie zebrania z rodzicami i rozmowy indywidualne, korzystając z różnych możliwości wymiany informacji (spotkania osobiste, telefoniczne, SMS, email). Tematyka zebrań była różnorodna.
Klasa, której miałam przyjemność być wychowawcą, stała się w pełni zgranym zespołem. Wymagało to czasu i dodatkowej aktywności. Mam nadzieję, że wpoiłam swoim wychowankom pewne zasady i normy, a czas spędzony ze mną w szkole będą wspominać w przyszłości jako okres ciężkiej pracy, ale też doskonałej zabawy.

3. PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

W okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku sprawowałam opiekę nad dwiema studentkami I roku studiów magisterskich filologii angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które zgłosiły się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie im odbycia praktyki.
Organizacja praktyki studenckiej obejmowała 60 godzin obserwacji zajęć. W ich trakcie zapoznałam studentki z dokumentami szkoły tj. Statutem, Regulaminem zachowania uczniów na terenie szkoły, Planem Pracy Szkoły czy Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym
Przez cały okres praktyk studentki obserwowały prowadzone przeze mnie lekcje pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania w zakresie języka angielskiego. Po odbytych obserwacjach zawsze omawiałyśmy zajęcia, metody i formy pracy na nich zastosowane. Podczas tych spotkań dzieliłam się ze studentkami pomysłami oraz wnioskami z przeprowadzonych lekcji. Omawiałyśmy mocne i słabe strony. Studentki chętnie dzieliły się własnymi spostrzeżeniami, często też pytały o rady. Opieka nad praktykantkami dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły. Wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich.

4. PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego. Często były to zajęcia wyrównawcze lub rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego. Co roku też prowadziłam zajęcia dla klas III ( oddziały gimnazjalne ) przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Wszystkie te spotkania były realizowane społecznie lub w ramach tzw. godzin karcianych. W roku szkolnym 2017/2018 opracowałam plan pracy z uczniami w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności z języka angielskiego. Dzięki temu ,że zajęcia prowadzone były dość dynamicznie, z wykorzystaniem materiałów autentycznych ( ulotki, czasopisma, pieniądze, mapy ) oraz szerokiego wachlarza metod aktywizujących ( komunikacyjna, projekt, burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, praca samodzielna, pogadanki, gry i zabawy językowe ) cieszyły się popularnością wśród uczniów.

5. OPRACOWANIE I WDROŻENIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli uczących w klasie integracyjnej, jaka została utworzona na lata 2015-2018 w naszej szkole. Jedną z głównych ról zespołu było opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Program został opracowany po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów oraz po uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Programy opracowane zostały na czas trzyletniej nauki w szkole. Zespół dwa razy do roku dokonywał wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, uwzględniając przy tym ocenę efektywności udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokonywał modyfikacji programu, jeśli zaszła taka potrzeba. Indywidualne programy, jakie opracowywałam wraz z zespołem określały zakresy i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi. Dokumenty opisywały zintegrowane działania nauczycieli o charakterze rewalidacyjnym, jak również określały formy udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. W programach określane zostały również zakres współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. Po opracowaniu programów zespół zaznajamiał rodziców z dokumentami

6. OPRACOWANIE, WDROŻENIE I EWALUACJA PLANU PRACY ZAJĘĆ KLUBU MŁODYCH ANGLISTÓW

Przez wszystkie lata pracy, nie tylko w okresie staży prowadziłam zajęcia pozalekcyjne. Były to zarówno zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, jak również te przygotowujące do konkursów czy egzaminów gimnazjalnych. Na potrzeby zajęć co roku opracowywałam plan pracy, który wdrażałam z uczniami, a na koniec każdego półrocza dokonywałam jego ewaluacji i formułowałam wnioski do dalszej pracy, które następnie starałam się realizować. W roku szkolnym 2017/2018 wszelkie zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego odbywały się w ramach Klubu Młodych Anglistów. Plan pracy został przygotowany przeze mnie na początku września i zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

1. WSPÓŁPRACA Z SALEZJAŃSKĄ PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ „ DOM WSPOMOŻYCIELKI „ W DOBIESZCZYŹNIE

Przez dwa lata odbywania stażu starałam się włączać we współpracę z Domem Dziecka w Dobieszczyźnie, którą zapoczątkowała koleżanka, nauczycielka biologii w naszej szkole. Współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach. Polegała na pomocy rzeczowej podopiecznym, wspólnych spotkaniach i wyjazdach wraz z naszymi uczniami. W naszej szkole utworzona została grupa chętnych uczniów , która na stałe i regularnie brała udział we współpracy. Z racji, że w tym okresie sprawowałam wychowawstwo klasy to miałam okazję również włączyć się w te akcje z moimi podopiecznymi. Spotkania z mieszkańcami „ Domu Wspomożycielki „ odbywały się dość często w ich placówce lub zapraszaliśmy naszych przyjaciół do odwiedzania ówczesnego gimnazjum. Dzieci z Dobieszczyzny wielokrotnie miały okazję brać udział w naszych lekcjach, apelach, uroczystościach czy nawet dyskotekach. Udało się również zebrać fundusze podczas wywiadówek na zorganizowanie wspólnej wycieczki, która odbyła się w czerwcu 2016 roku do Poznania. Wspólnie z uczniami włączaliśmy się w akcje organizowania i zbierania odzieży dla tych dzieci, co roku cała społeczność naszej szkoły organizowała prezenty świąteczne dla wszystkich podopiecznych placówki. Współpraca okazała się nie tylko świetną okazją do zawarcia nowych znajomości. Nasi uczniowie mogli zdobyć pewne nowe doświadczenia, uwrażliwili się na potrzeby innych i zaczęli bardziej doceniać to, co mają.

2. WSÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ NIEMIECKĄ
HARANNI- GYMNASIUM W HERNE

Od kilku lat biorę aktywny udział w organizacji i przeprowadzeniu wymiany uczniowskiej pomiędzy uczniami naszej szkoły a uczniami z Haranni – Gymnasium w Herne. Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Udział w jej organizacji był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem w mojej pracy zawodowej. Już na długi czas przed rozpoczęciem stażu uczestniczyłam wraz z uczniami w wyjazdach do miasta Herne w Niemczech w ramach tej współpracy. Niejednokrotnie brałam udział w układaniu planów wymian, a także w organizacji wizyt gości z Niemiec w naszym kraju. Podczas przygotowywania planów spotkań polsko - niemieckiego kontaktowałam się także z naszymi partnerami z II LO w Koninie, którzy również byli uczestnikami owej współpracy z naszymy zachodnimi sąsiadami.
Pomimo, że wyjazdy do Niemiec zostały obecnie zawieszone ze względu na niebezpieczny napływ imigrantów to i tak pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sąsiadami. Uczniowie komunikują się mailowo oraz przez inne komunikatory typu Messanger. Wspólnie śledzimy również ich losy na Facebooku

3. WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ ORAZ PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów. Współpraca z pedagogiem szkolnym okazała się niezbędna. Wielokrotnie zauważałam problemy i starałam się w miarę możliwości zapobiegać im. W międzyczasie sygnalizowałam o nich pedagogowi by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Dlatego też często zasięgałam porad i opinii pedagoga w wielu kwestiach. Często dotyczyło to sfery zachowania uczniów, wzajemnych relacji rówieśników czy sytuacji rodzinnej. Wspólnie z panią pedagog podjęłyśmy kroki, które doprowadziły również do przekazania ucznia mojej klasy na ponowne badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. We współpracy z panią pedagog odbyły się również w mojej klasie lekcje przez nią poprowadzone. Dotyczyły technik uczenia się oraz z zakresu zawodoznawstwa. Pani pedagog obserwowała również moją lekcję otwartą dotyczącą tradycji Wielkanocnych.

4.WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWAMI

Przez wszystkie lata pracy , nie tylko w okresie stażu byłam w stałym kontakcie z wydawnictwami , a zwłaszcza z wydawnictwem Macmillan, z którego podręczników korzystają uczniowie naszej szkoły od kilku lat. Współpracując z przedstawicielami konsultowałam wybór podręczników, porównywałam je z ofertą innych wydawnictw. Wielokrotnie kontaktowałam się z przedstawicielami w celu pozyskania materiałów pomocniczych, bądź nagród dla uczniów. Były to tablice tematyczne, plakaty, gadgety w postaci breloczków, książeczek typu „ Readers” , płyt CD. Współpraca zaowocowała pozyskaniem dla szkoły oprogramowania do tablicy interaktywnej kompatybilnego z podręcznikami dla klas I i II ówczesnego gimnazjum a w roku bieżącym dla klas 7 szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2015/2016 udało mi się pozyskać kilka darmowych egzemplarzy podręczników i zeszytów ćwiczeń ,które zasiliły księgozbiór szkolnej biblioteki, jak również udostępnione zostały uczniom na cały rok szkolny, których nie stać było na ich zakup. Wydawnictwo to organizowało również szkolenia on-line , z których mogłam dowiedzieć się o wielu ciekawych formach i metodach pracy na lekcji. Np. jak motywować uczniów do pracy, jak budować poprawną strukturę lekcji pod kontem wymogów egzaminu gimnazjalnego, jakie są strategie powtarzania słownictwa.

7. WSPÓŁPRACA Z CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH EL MUNDO W SŁUPCY

Poza pracą w szkole, objęłam również stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych w Słupcy. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia z uczniami w różnym wieku. Byli to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich , jak również dorośli. Każde zajęcia dostosowane były do potrzeb uczęszczających. Były to kursy przygotowujące do egzaminów, kursy przedmaturalne, czy kursy nastawione na komunikację odbywające się dorosłymi. Współpracując z tą prywatną szkołą udało nam się zorganizować w naszym mieście edycję konkursu „ Czy Zagórów zna angielski ?” Był to konkurs pod patronatem El Mundo w Słupcy i skierowany został do wszystkich mieszkańców Zagórowa i okolic. Konkurs okazał się wielkim sukcesem. Zainteresowanie było ogromne. Cały event odbywał się w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie. Do zmierzenia się z zadaniami konkursowymi zgłosiło się ponad 100 chętnych. Konkurs miał formę pisemną. Sprawdzał umiejętność stosowania słownictwa, gramatyki, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz stosowania funkcji językowych. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów udało się zdobyć wiele ciekawych nagród dla uczestników. Konkurs był świetną okazją do sprawdzenia swoich możliwości prze moich uczniów. Wielu z nich wzięło udział i dość dobrze poradziło sobie z zadaniami.

8. Współpraca ze Strażą pożarną i Policją oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

W trakcie odbywania stażu, pełniąc rolę wychowawcy kasy miałam okazje współpracować w policją podczas organizacji spotkania dotyczącego bezpieczeństwa podczas wakacji. Było to spotkanie organizowane we współpracy z pedagogiem szkolnym tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2015/2016. Spotkanie odbyło się w budynku naszej szkoły w postaci prelekcji wzbogaconej prezentacją multimedialną. W trakcie przybliżonych zostało wiele przykładów niebezpiecznych i bezmyślnych zachowań prowadzących do niebezpiecznych wypadków, do których doszło na terenie naszego kraju w okresie wypoczynków letnich. Uczniowie mieli okazje zadawać pytania i dowiedzieć się gdzie i w jakich przypadkach można poszukiwać pomocy.
Drugie spotkanie moich wychowanków z policją dotyczyło niebezpieczeństwa płynącego z zażywania tzw. dopalaczy. Uczniowie zasięgnęli wiedzy na temat negatywnych skutków i zagrożeń , z jakimi mogą borykać się wszyscy zażywający. Prelegenci zaznajomili słuchaczy z typowymi, dostępnymi na rynku nazwami dopalaczy, oraz postaciach , w jakich mogą być dostępne.
W roku szkolnym 2016/2017 miałam okazję uczestniczyć w uczniami mojej klasy w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanej przez straż pożarną naszego miasta. Podczas tego spotkania jeden z wykładowców przedstawił typowe wypadki w gospodarstwie domowym, do jakich dochodzi najczęściej. Do każdego przypadku demonstrowane były sposoby pomocy w tych nagłych wypadkach. Uczniom przypomniano również o alarmowe numery telefoniczne oraz krótkie video a akcji ratunkowych oddziałów straży pożarnej naszego kraju.
Kolejna instytucja , z jaką miałam możliwość współpracy był MOPS w Zagórowie. W skład klasy, której byłam wychowawcą wchodzili uczniowie z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz dwoje uczniów z rodziny niepełnej, nad którymi opiekę sprawował jedynie ojciec, po rozstaniu z matką dzieci. Uczniowie ci znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej a dzięki współpracy w ośrodkiem udało się zorganizować zbiórkę odzieży dla uczniów potrzebujących.

§ 8 ust. 2, pkt. 4f

„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.”

1. UZYSKANIE NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY

W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej starałam się zawsze rzetelnie i sumiennie wykonywać wszystkie zadania wypływające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Praca z uczniami dawała mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam w latach 2017, 2015, 2014, 2013 Nagrody Dyrektora Szkoły. Uzyskane nagrody są potwierdzeniem mojego wkładu w podnoszenie jakości pracy placówki. Otrzymane nagrody i podziękowania ustne były dla mnie motywacją do dalszej pracy i upewniały mnie w przekonaniu, że podejmowane przez mnie działania dały pozytywne efekty. Całokształt mojej pracy pozwolił na podniesienie efektywności kształcenia, realizowanie funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów.
Otrzymane nagrody są dla mnie wyrazem docenienia mojej pracy i utwierdzenia w tym co robię oraz mają działanie mobilizujące do dalszych działań. Motywują mnie one do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz szkoły, ucznia i środowiska lokalnego.

2. Sukcesy uczniów

Przez cały okres stażu, i nie tylko pracowałam z uczniami w ramach przygotowań do konkursów, olimpiad, warsztatów językowych. W mojej karierze zawodowej kilkukrotnie moi uczniowie zdobywali wysokie noty na owych zmaganiach.
W roku szkolnym jedna z uczennic zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Edi Panda, zajmując 7 miejsce. W bieżącym roku ta sama uczennica zdobyła kolejne wyróżnienie w tym samym konkursie, zajmując 9 miejsce na szczeblu ogólnopolskim. Ogromny sukces uczennica odniosła pomyślnie przechodząc przez kwalifikacje do matury międzynarodowej. Podjęła się tego zadania już w trzeciej klasie ( oddziały gimnazjalne ) i świetnie sobie poradziła z tym nie lada wyzwaniem.
W listopadzie 2017 kilkoro moich uczniów brało udział w Ogólnopolskim Konkursie leksykalnym Memory Master. Tym razem dwie uczennice zdobyły wyróżnienie, kolejna uzyskała tytuł laureata II stopnia , inna zaś została laureatką III stopnia w tym samym konkursie.
Wszystkie wyżej wymienione sukcesy są efektem wspólnej pracy z uczniami. Przygotowując uczniów do konkursów przepracowaliśmy wspólnie wiele godzin w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na spotkaniach pracowaliśmy nad opanowywaniem struktur gramatycznych, leksykalnych, jak również zaznajamiałam uczniów z ciekawostkami z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych. Praca z uczniami przyniosła zamierzone rezultaty w postaci dobrych wyników niektórych uczniów w zmaganiach konkursowych.

§ 8 ust. 2, pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

1. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU EDUKACYJNEGO

1.1 UCZEŃ WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONY

Identyfikacja problemu

Studium przypadku dotyczy uczennicy klasy trzeciej ( oddział gimnazjalny ) szkoły podstawowej, której jestem nauczycielem od trzech lat. Hanna (imię zmienione) – lat 15.
Dziewczynę poznałam już w przedszkolu, gdzie wówczas prowadziłam zajęcia języka angielskiego. Już wtedy wyróżniała się na tle grupy. Bliżej jednak miałam okazję poznać Hanię gdy zaczęła uczęszczać trzy lata temu do gimnazjum. Bardzo szybko zorientowałam się, iż jest ona wszechstronnie uzdolniona, nie tylko językowo, ale także z innych przedmiotów, jak również artystycznie. . Objawiało się to zwiększoną aktywnością uczennicy podczas pracy na lekcji a także uczęszczaniem na zajęcia dodatkowe z innych dziedzin, nie tylko języka angielskiego. Na moich lekcjach Hania wykonywała wszystkie polecenia bezbłędnie i szybko, poprawnie wymawiał wszystkie nowe i wcześniej poznane słowa, szybko je zapamiętywała i długo przechowywała w pamięci, potrafiąc wykorzystać je po dłuższym czasie. Ćwiczenia gramatyczne z zakresu bieżącego materiału językowego nie stanowiły dla niej żadnego problemu, gdyż wykraczała wiadomościami poza podstawę programową. Hanna chętnie wykonywała dodatkowe zadania domowe, także te o podwyższonym stopniu trudności. Wykazywał większą niż pozostali uczniowie wiedzę z zakresu historii i kultury Wielkiej Brytanii.
Problemem w pracy z uczennicą było takie ukierunkowanie jej wysiłków, aby w maksymalny sposób wykorzystać jej możliwości, a także zadbać o interesujący przebieg przyswajania wiedzy, aby nie straciła pasji i zaangażowania z jakim podchodziła do przedmiotu na rzecz pozostałych dziedzin, którymi się interesowała.

Efekty oddziaływań

Myślę, że dzięki podjętym przez mnie działaniom, Hanna rozwinęła swoje zainteresowania i uzdolnienia językowe. Faktem potwierdzającym zasadność pracy indywidualnej z uczniem jest chęć podjęcia przez uczennicę studiów na zagranicznej uczelni. Uczennica wielokrotnie brała udział w wielu konkursach językowych, niejednokrotnie zajmując wysokie lokaty ( I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego na poziomie klas I -2016 r. , I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego na poziomie klas II -2017 r. , I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego na poziomie klas III -2018 r. , 9 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Panda 2018, tytuł Laureata II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Memory Master ). W czerwcu bieżącego roku Hanna przystąpiła do testu kwalifikującego na maturę miedzynarodową w Poznaniu. Test przeszła pomyślnie. Uczennica co roku brała udział w szkolnym etapie Konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego i za każdym razem bardzo dobrze sobie z nimi poradziła. Do przejścia do etapu rejonowego zabrakło jej jedynie 3pkt. ( 2016 r. ) oraz 2 pkt. ( 2017r.). Co więcej, uczennica brała udział w warsztatach konkursowych „ Let’s revise together „ , organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Słupcy w marcu 2017 roku , na których zaskakiwała wiedzą i umiejętnościami. Poza tym , podczas ferii zimowych 2018 roku uczennica brała udział w koloniach językowych prowadzonych w języku angielskim przez tzw. native speaker’ów. Uczennica rokuje zakończenie nauki języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej ( oddziały gimnazjalne ) z oceną celującą. Pozostała przy tym uczennicą o silnie zakorzenionej potrzebie własnego rozwoju i odporności na wpływ postrzegania przez rówieśników.

1.2 UCZEŃ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU LEKKIM

Identyfikacja problemu
Ewa ( imię zmienione ) to 15- letnia uczennica klasy trzeciej, integracyjnej oddziału gimnazjalnego Szkoły podstawowej im. Michała Okurzałego. Uczęszcza do szkoły masowej, gdzie realizuje program kształcenia specjalnego z uwagi na lekką niepełnosprawność intelektualną. (Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Na lekcjach pracuje z nią nauczyciel wspierający. Jako jedyna z trójki uczniów niepełnosprawnych w tej klasie z własnego wyboru podjęła naukę drugiego języka obcego ( angielskiego ), a tym samym uczestniczy w moich zajęciach w przeciwieństwie do dwójki rówieśników z orzeczeniem. Patrząc na dziewczynkę nie zauważa się z pozoru deficytów rozwojowych w wyglądzie czy zachowaniu dziecka. Dopiero dłuższa obserwacja, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Ewą ujawnia jej niepełnosprawność.
Po wywiadzie z mamą w pierwszych dniach po przyjściu Ewy do naszej szkoły dowiedziałam się, że uczennica interesuje się modą i muzyką, chętnie uczy się języków obcych, bardzo lubi zwierzęta, podoba jej się nowa szkoła, klasa i nauczyciele. Z dalszych obserwacji nauczycieli i wychowawcy wynika, że dziewczynkę charakteryzuje słaba zdolność definiowania słów i pojęć, wolne tempo w wykonywaniu prac graficznych, problemy z widzeniem przestrzennym, często mechanicznie krótkotrwałe przyswajanie wiedzy bez jej rozumienia, duża wrażliwość emocjonalna. Do słabych stron Ewy należy lęk przed nowymi trudnymi ćwiczeniami, niska gotowość i pojemność bezpośredniej pomięci słuchowej, niechęć wypowiadania się na forum klasy, trudności z przyswajaniem treści i pojęć w pamięci długotrwałej, niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, problemy z przyswajaniem wiedzy wymagającej logicznego uporządkowania faktów, brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości. Uczennica cicho mówi, raczej stroni od towarzystwa rówieśników, nie lubi pracować w grupie, jest nieśmiała, wycofana, stroni od rówieśników. Obawia się samodzielnego poruszania poza terenem szkoły i domu.
Do mocnych stron należą: bardzo dobra sprawność fizyczna, szybkie tempo pisania , czytelne pismo, szybkie tempo pisania na klawiaturze, dobre tempo uczenia się wzrokowego, poprawne artykułowanie wszystkich głosek, umiejętność myślenia w oparciu o materiał konkretno-obrazowy, szybkie pamięciowe uczenie.
Uczennica poświęca bardzo dużo czasu na przydzielone jej zadania, prace są czyste, estetyczne, pismo ładne, czytelne. Prace domowe wykonuje systematycznie i sumiennie, bardzo często korzysta z pomocy siostry przy ich wykonywaniu. Poza tym uczennica jest grzeczna, miła, nie sprawiająca kłopotów wychowawczych. Samodzielnie podjęła decyzję o nauce drugiego języka, lubi pracować indywidualnie lub z pomocą nauczyciela specjalisty.
Na początku roku szkolnego 2015/2016, gdy uczennica trafiła do pierwszej klasy ówczesnego gimnazjum, odbyła jednorazową konsultację z psychologiem na temat odnalezienia się w nowej szkole i jej samopoczucia w nowej grupie rówieśniczej. W kolejnych latach odbyła rozmowy na temat braku pewności siebie i trudności przełamania tremy w czasie wypowiadania się oraz konsultacje na temat własnego poczucia wartości. Do jej mocnych stron należy dobrze wykształcona technika głośnego czytania. Jednakże trudności pojawiają się u niej, gdy materiał musi dodatkowo przetworzyć w pamięci.
Dostrzeganie wysiłków dziewczynki i jej zaangażowania motywuje ją do pracy i wówczas stara się wypaść jak najlepiej, ale mimo to często podczas pracy jest rozkojarzona. Stąd też w pisaniu zauważalne są liczne błędy o różnym charakterze, chociaż należy zaznaczyć, iż dziewczynka pisze czytelnie, mimo wolnego tempa pracy.

Efekty
Uczennica w porównaniu z pierwszym rokiem w naszej szkole o wiele chętniej pracuje, nie sprzeciwia się. Można zauważyć postępy w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Na moich lekcjach potrafi zapamiętać większy zakres słów lub czasem całe zdania w języku angielskim. Jej mowa stała się bardziej zrozumiała. Chętniej wypowiada się na forum klasy. Uczennica zaczęła częściej podchodzić do tablicy, wielokrotnie sama zgłaszała się do rozwiązania np. pracy domowej. Początkowo krępowała się czytać głośno w klasie , z czasem jednak nabrała pewności siebie i przestało to być dla niej dużym problemem. Niejednokrotnie uczennica była chwalona za swoje wysiłki a tym samym wzrosło jej poczucie wartości oraz rozwinęła się jej wiara we własne siły. W kontaktach z rówieśnikami widoczna jest współpraca. Bez wahania włącza się w prace w grupach lub parach, z czym był problem na początku zajęć . Praca z dziewczynką przyniosła efekty, zwłaszcza jeśli chodzi o społeczną integrację w środowisku szkolnym. Dziewczynka w szkole czuje się bezpiecznie, może zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak poczucie sukcesu, uznania, akceptacji oraz kreatywności na miarę swoich możliwości. Koledzy akceptują Ewę. Dziewczyna ma kilka koleżanek, w których towarzystwie spędza czas na przerwach. Można stwierdzić, że uczennicy udało się odnaleźć w środowisku rówieśniczym. Dziewczynka uzyskuje wsparcie ze strony kilku kolegów.
Jeśli chodzi o procesy poznawcze u dziewczynki, to można stwierdzić, że wiele trudności udało się pokonać, gdyż usprawniła umiejętność czytania ze zrozumieniem, jej poziom pisma jest o wiele ładniejszy, jeśli chodzi o stronę graficzną. Nadal jednak pisze wolno oraz popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Nie potrafi pisać zgodnie z poleceniem oraz nie opanowała wielu form wypowiedzi. Te natomiast, które opanowała wymagają utrwalenia i przypomnienia, a opanowane umiejętności są na poziomie minimalnym, bardzo schematyczne i uproszczone. Nadal też Ewa ma trudności z podejmowaniem inicjatywy edukacyjnej, z zadaniami wymagającymi twórczego myślenia i samodzielnego zaangażowania. Dlatego też dziewczynka najlepiej pracuje metodami indywidualnymi, gdyż dopiero ukierunkowana podejmuje się odpowiednich działań. Przy czym bardzo ważna w pracy z nią jest indywidualizacja i to szeroko pojęta, począwszy od doboru tematu, poprzez zadania na lekcji i zadania domowe. Dopiero odpowiednio skonstruowane polecenia, na odpowiednim poziomie i odpowiednim stopniu, mogą u dziewczynki zapewnić sukces, który jest niezbędnym warunkiem, by zmotywować ją do nauki i innych działań edukacyjnych. Można zatem stwierdzić, że w obszarze poznawczych trudności, część z nich udało się pokonać lub zniwelować, natomiast część wymaga ciągłego usprawniania i dalszych ćwiczeń. Nadal trzeba pracować nad kształceniem u dziewczynki umiejętności językowych i komunikacyjnych, przy czym można stwierdzić, że największym sukcesem kończą się działania i praca podejmowana metodą dramy, pracy w parach (przy indywidualizacji zadań),czy też rozmowa kierowana. Bardzo dobrze wpływa na dziewczynkę pochwała, uśmiech oraz życzliwa atmosfera. Ważne też jest, by dostosować tempo pracy do jej możliwości.
Można powiedzieć, że wsparcie ze strony szkoły, objęcie Ewy zajęciami wyrównawczymi, rewalidacyjnymi, pomocą koleżeńską, wsparciem od nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zaowocowała uzyskaniem dość dobrych wyników końcowo- rocznych z poszczególnych przedmiotów.
Jak widać praca z Ewą przynosi pozytywne efekty, które zaowocują w przyszłości i pozwolą dziewczynie na realizację siebie w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Jednak nadal należy podejmować wysiłek, by podjęte kroki nie uległy zaprzepaszczeniu. Uważam, że Ewa ma szansę odnaleźć się w środowisku i jako dorosła osoba prawidłowo w nim funkcjonować.

PODSUMOWANIE

Okres stażu to zawsze cenny czas, który pozwala na rozwój osobisty, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycielskich. Czas, który przyczynia się do lepszego, sprawniejszego funkcjonowania szkoły, jak i podniesienia jakości jej pracy. Pomimo, że jest to okres intensywnej działalności, niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów. Tak też było i w moim przypadku. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco i sumiennie. Zawsze starałam się wywiązywać z zaplanowanych zadań lub powierzonych obowiązków ( nie tylko w okresie stażu ). Wykonywane zadania stały się dla mnie natchnieniem do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w przyszłości. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szanse i umieściłam je w niniejszym sprawozdaniu. Niestety wśród wielu zaplanowanych zadań znalazły się też i takie, których realizacja nie udała się w takim stopniu jakim bym oczekiwała. Nie odbieram jednak tej sytuacji jako porażki, lecz jako motywację do dalszych działań. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Stałam się również bardziej twórcza i kreatywna. Staż zdopingował i zmotywował mnie do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim nie spędziłabym wielu godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Mimo dużej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania i poświęconego wolnego czasowego przyznać mogę, że daje mi ona niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.