X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37924
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Dane personalne:

• Imię i Nazwisko nauczyciela:****.
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
• Pełniona funkcja:
- rok szkolny 2015/2016 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
- rok szkolny 2017/2018 wychowawca świetlicy
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
3. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
4. Opiekun stażu: mgr **** .
5. Posiadane kwalifikacje: filologia polska- studia magisterskie, zintegrowane edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia podyplomowe.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2015 r. trwał on 2 lata i 9 miesięcy, z czego 2 lata stażu odbyłam na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 9 miesięcy na stanowisku wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Był to czas wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń planu rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i potrzeby uczniów uzdolnionych. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczyłam się czegoś nowego. Dążyłam do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego roku odkrywałam nowe rozwiązania, stosując ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów starałam się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. W trakcie trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, biblioteką szkolną, utrzymywałam stały kontakt z innymi nauczycielami, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Lilianną Muchą, która pomagała mi w tworzeniu planu rozwoju zawodowego i sprawozdania ze stażu. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy.
Sprawozdanie zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szczególności:
1. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. (§ 7, ust. 1, pkt. 1.)
2. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe. (§ 7, ust. 1, pkt. 2.)
3. Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty. (§ 7, ust. 1, pkt. 3.)
Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam zadania, zgodnie
z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Poznałam i realizowałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013 r.). Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego poprzez udział w kursach i szkoleniach. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami po zmianie stanowiska, we wrześniu 2017 r. przygotowałam aneks do planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
We wrześniu 2015 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram obserwacji. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy mocnych i słabych stron zajęć. Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami, na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.
Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania. Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią *** zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania. Dzięki temu wzbogaciłam mój własny warsztat pracy o pomysły
na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.

3. Dokumentowałam i realizowałam plan rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze, notatki, wydruki, zdjęcia. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – VI 2018 r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2018 r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w znacznym stopniu ułatwiło mi sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.

4. Organizowałam i doskonaliłam własny warsztat pracy, popularyzowałam wiedzę z własnego przedmiotu.
Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej, psychologicznej oraz przedmiotowej: R. Trześniowski Gry i zabawy ruchowe, Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej, E.J. Konieczna Arteterapia w teorii i praktyce, A. Faber Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.-wyd. WOM, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówił, M. Jędrychowska Lektura i kultura, M. Głoskowska - Sołdatow Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym, sprawdziany, gazetki, plakaty, prezentacje w programie komputerowym PowerPoint, itp. Prowadziłam dokumentację szkolną: dzienniki zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć pozalekcyjnych, dziennik zajęć świetlicowych, uzupełniałam arkusze ocen. Tworzyłam różnego rodzaju dyplomy, zaproszenia, zawiadomienia, podziękowania itp. przy użyciu komputera. Wzbogaciłam swoją szkolną płytotekę o nowe pozycje z piosenkami dla dzieci, z okazji różnych świąt. Gromadziłam stroje i rekwizyty przydatne podczas organizacji akademii, przedstawień, konkursów szkolnych. Dostosowywałam salę lekcyjną na potrzeby prowadzonych przeze mnie lekcji i by utrwalać poznane przez uczniów wiadomości (ekspozycja gazetek ściennych, modeli, hodowli roślin, prezentacji wyników pracy uczniów, ustawienie ławek). Odkrywanie sposobów motywowania uczniów do nauki, nowych pomocy dydaktycznych oraz użycie sprzętu komputerowego do rozbudowy własnego warsztatu pracy nie tylko przyniosło efekty w postaci stworzenia gotowych narzędzi do uatrakcyjniania i urozmaicania zajęć, ale i dostarczyło mi wiele radości, gdy okazało się, że potrafię wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i samodzielne rozwiązywać niektóre problemy w tym zakresie.

5. Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły.
Przygotowywałam i współorganizowałam imprezy szkolne: akademie z okazji Święta Edukacji Narodowej- 2015 r., 2016 r. Zorganizowałam: Dzień Otwarty Szkoły – 2017 r. Konkurs dla klas 3 - 4 pt. Jedynka - Moja Szkoła - 2017 r. Koordynowałam: festyny szkolne: W rodzinie siła - 2016 r., Aktywna rodzina- 2017 r., Witajcie w naszej bajce- 2018 r. Festiwal Wody - 2016 r. Wykonałam prezentację multimedialną dla klas 1-3 pt. Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie - 2016 r. Brałam udział w programach; Śniadanie daje moc- 2015 r., Zdrowo jem, więcej wiem- 2016 r., Ja czytam- 2015 r., Badacz wody - 2016 r. oraz akcji Pusta klasa 2016 r. Organizowałam wycieczki: Nadleśnictwo w Siewierzu, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, zwiedzanie Starego Młyna oraz udział w warsztatach w Żarkach, wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt. Czarno na białym. Uczestniczyłam jako wychowawca w zielonych szkołach. Byłam również opiekunem podczas wycieczek szkolych. Organizowałam uroczystości klasowe: dyskoteka andrzejkowa, mikołajki, wigilie klasowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zajęcia otwarte dla rodziców Spotkanie z kolędą, Wielkanocne zwyczaje.
Jako wychowawca świetlicy współorganizowałam: Pasowanie na świetliczaka, bal andrzejkowy, dyskotekę cekinową, Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, dzień Języka Ojczystego, Dzień Kobiet, Dzień Kosmosu, Urodziny H. Ch. Andersena, Dzień Unii Europejskiej, Kolędowanie na ludową nutę, zajęcia otwarte dla przedszkolaków - Wiosenne spotkanie. Konkursy: Konkurs walentynkowy na najsympatyczniejszego świetliczaka, poetycki - Wiersz dla nauczyciela, plastyczny - Najpiękniejsza ozdoba choinkowa, Wielkanocne jajko, Pejzaż zimowy, Mój bajkowy świat. Służyłam pomocą przy nagłaśnianiu i wykonaniu dekoracji podczas uroczystości szkolnych. Pozyskałam sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i nagród dla uczniów.

6. Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez opracowywanie konspektów, prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz opiekuna stażu. Ocena i analiza moich zajęć dokonywana podczas konsultacji była bardzo przydatna w procesie planowania dalszej pracy. Wypracowane wnioski starałam się wdrażać w życie celem podniesienia jakości mojej pracy. Pracowałam w zespole edukacji wczesnoszkolnej, w zespole ds. ewaluacji pracy szkoły, ds. procedur i kontroli zarządczej. W ramach ewaluacji, wspólnie z przewodniczącą zespołu, opracowywałam i analizowałam wywiady i ankiety dla nauczycieli i dyrekcji. Dokonywałam zestawienia wyników Kontroli zarządczej. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego oraz zespołów zadaniowych umożliwiła wymianę doświadczeń oraz wspólne planowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1. Obserwowałam i analizowałam możliwości uczniów.
Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów. Poznawałam potrzeby i oczekiwania uczniów. Prowadziłam obserwację i analizę możliwości uczniów. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.
Sporządzałam opinię o uczniu do Powiatowej Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej. Dokonywałam oceny gotowości ucznia do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach szkoły podstawowej. Chcąc odkrywać i rozwijać zainteresowania i możliwości uczniów, przygotowywałam swoich wychowanków do konkursów: Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej- I, II, III m., Szkolny Konkurs Plastyczny Moja Aktywna Rodzina - I, II, III m., Szkolny Konkurs Recytatorski- II m., Miejski Konkurs Plastyczny Czeladzkie Talenty - III m., Szkolny Konkurs Czytelniczy klasy 1- 6- Im., Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny- IV m., Międzynarodowy Konkurs Badacz wody - finalista Suknia Kopciuszka, Smok będziński, Przygoda Kotka Cukierka, Miejskie Rozgrywki Drużynowe Mini Euro, Ogólnopolski konkurs Zdrowo jem, więcej wiem, Internetowy Przegląd Teatrów Szkolnych, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bajkowe Kukiełki, III Regionalny Konkurs Recytatorsko - Plastyczny poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego, Ornitologiczny Konkurs Plastyczny, Konkurs Plastyczny Reaguję na przemoc. Prowadziłam zajęcia dodatkowe dla dzieci mających trudności w nauce. Realizowałam również zajęcia w Sali Doświadczania Świata w ramach programu „Rozwińmy skrzydła". Celem zajęć prowadzonych w Sali Doświadczania Świata było wspomaganie całościowe, odprężenie fizyczne i psychiczne, koncentracja podczas nauki, wszechstronny rozwój uczniów, a także stymulacja materiałami sensorycznymi zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, powonienia. Sala Doświadczania Świata pomogła uczniom w zdobywaniu pewności siebie, ułatwiła pokonywanie lęków, zwiększyła wrażliwość uczniów, poprawiła koncentrację uwagi, miała istotny wpływ na rozwój funkcji emocjonalnych, poznawczych, komunikacyjnych, społecznych, ruchowych.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Przez cały okres stażu stale obserwowałam i wspierałam swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków. Na bieżąco rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami. Ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym, który służył mi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów.
W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się nawiązać silną więź emocjonalną i nić sympatii z moimi wychowankami. Pozwoliło mi to osiągać lepsze wyniki w mojej pracy dydaktyczno - wychowawczej, gdyż byłam właściwie zorientowana w sytuacji rodzinnej, środowiskowej i materialnej uczniów, a co za tym idzie mogłam odnaleźć najkorzystniejsze formy pomocy i rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci.

3. Pracowałam na rzecz środowiska lokalnego, współpracowałam ze strukturami samorządowymi.
Nawiązałam współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi- udział w warsztatach Telewizją Polską - oddział w Katowicach - Internetowy Przegląd Teatrów Szkolnych, Komisariatem Policji w Czeladzi, Ratownictwem medycznym w Będzinie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym w Katowicach, Szkołą Sztuk Walki, zespołem Jaworznik Akademią Wyobraźni Kayune, Przedszkolem Publicznym nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi. Byłam autorką artykułu w miesięczniku samorządowym Echo Czeladzi nr 4/301 pt. Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek, s. 15.

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Przez cały okres trwania stażu miałam na uwadze fakt, iż zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Pomocne w kształtowaniu poczucia tożsamości ucznia jest poznanie przez niego historii własnej rodziny, swojej miejscowości, regionu. Dlatego też opracowałam program cyklicznych zajęć pt. Historia Czeladzi dla najmłodszych, w którym współpracowałam z Muzeum Saturn, Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi oraz Galerią Elektrownia. W ramach tego programu odbyły się zajęcia: Z dziejów naszej szkoły- jak wyglądała nauka w naszej szkole kilkadziesiąt lat temu, Zapoznanie dzieci z czeladzkimi legendami oraz znaczeniem historycznym miasta, Górnicza Czeladź, Zwyczaje wielkanocne Zagłębia. Wraz z podopieczną klasą oraz wychowankami świetlicy brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców pt. Spotkanie z kolędą, podczas których rodzice wraz z dziećmi śpiewali kolędy i pastorałki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akademiach, podczas których recytowali wiersze, odgrywali scenki czy przygotowywali dekoracje. Wraz z uczniami przygotowałam nagranie przedstawienia pt. Poranek, w którym to wykorzystałam wiersze autorstwa Stanisława Jachowicza oraz skomponowałam muzykę i słowa piosenek. Nagranie to brało udział w Internetowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych pt. Nasza Klasyka zorganizowanym przez Telewizję Polską. Ponad to przygotowałam przedstawienia: Rzepka, Ptasie radio, Podróż do krainy bajek, Dziewczynka z zapałkami, Misja w kosmos, Kaczka dziwaczka, Szkolny pochód kolędników. Organizowałam i wspólnie z uczniami brałam udział w konkursach plastycznych i literackich. Współpracowałam z biblioteką szkolną. Poprzez współpracę rozwijałam zainteresowania czytelnicze uczniów oraz przygotowywałam ich do odbioru tekstów kultury. Efektem tej współpracy było rozwinięcie wśród uczniów zainteresowań czytelniczych. Uczniowie potrafili samodzielnie korzystać ze zbiorów bibliotecznych, uczestniczyli w imprezach organizowanych w bibliotece oraz poszerzali źródła informacji.
Działania te umożliwiły poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, pomogły utrwalić i usystematyzować wiadomości o społeczeństwie, kulturze, nauce, technice, rozwinęły zainteresowania i zdolności poznawcze.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystywałam Internet i komputer do poszukiwania informacji.
W okresie odbywanie stażu miałam świadomość, że żyję w dobie gwałtownego rozwoju technologii komputerowej i informatycznej. Jako współczesny nauczyciel, stałam przed nowymi wyzwaniami i zadaniami. Komputer i Internet stał się nowym, potężnym narzędziem dydaktycznym motywującym zarówno ucznia, jak i nauczyciela, a w rezultacie umożliwiającym lepsze i efektywniejsze kształcenie i samokształcenie. Wykorzystując Internet w procesie dydaktycznym doskonaliłam podstawowe zasady pracy z hipertekstem oraz z obsługą Internetu. Biegle poruszałam się po stronach internetowych w celu wyszukiwania potrzebnych informacji, zapisywałam adresy stron lub ich fragmenty, pobierałam pliki z Internetu. W pracy dydaktycznej bardzo przydatną okazała się umiejętność posługiwania się pocztą e-mail. Przeglądając najważniejsze internetowe zasoby edukacyjne można zapoznać się z medialnymi pomocami dydaktycznymi, poradnikami, konspektami lekcji. Korzystałam również z internetowych encyklopedii i słowników. Wymieniałam się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami na Facebooku, należałam do grup: Awans mianowany- świetlica, Twórcza świetlica, Świetlicowe inspiracje, Plastyka dla dzieci i nie tylko, Wychowawca świetlicy. W trakcie stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego nauczyciela na poświeconych tej tematyce portalach internetowych. Brałam udział w niezwykle popularnych wśród nauczycieli
e-konferencjach. W Internecie wyszukiwałam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.gwo.pl; www. wszpwn.pl; www.mac.pl.
Dzięki dostępowi do Internetu i rozmaitych stron internetowych, śledzenie zmian w prawie oświatowym odbywało się szybciej, a wykorzystanie wybranych informacji i portali wpłynęło na zwiększenie się atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć w oczach uczniów. Stanowiło także urozmaicenie i wspomagało proces dydaktyczny. Nowościami i ciekawostkami płynącymi z Internetu dzieliłam się także z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów.

2. Publikacje w Internecie.
Umieściłam w Internecie publikacje dotyczące pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na stronach portalu www.edux.pl, co także było jednym z kryteriów opracowanych na etapie pisania przeze mnie planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco aktualizowałam wydarzenia z życia szkoły na stronie internetowej
www. sp1.czeladz.p i na szkolnym Facebooku www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-1-im-Stanisławy-Łakomik-w-Czeladzi.
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.

3. Wykorzystywałam komputer i Internet w pracy.
W obliczu stale rozwijającej się technologii i elektroniki, nie sposób obejść się bez użycia rozmaitego sprzętu komputerowego i elektronicznego. W trakcie zajęć posługiwałam się m.in. komputerem i urządzeniami multimedialnymi. Musiałam także zaznajamiać się z bieżącymi zmianami w funkcjonowaniu niezbędnych mi do pracy programów komputerowych (m.in. pakiet Microsoft Office – Word, PowerPoint, Excel . Dzięki temu, że z dużą uwagą przyglądam się rozwojowi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nie napotkałam większych trudności w tym zakresie. Często sama odkrywałam sposoby funkcjonowania programów komputerowych czy innych tego typu narzędzi. Dzięki temu opracowywanie dokumentów, prezentacji, materiałów dydaktycznych, dyplomów, plakatów, ogłoszeń nie nastręczało mi wielu trudności, a wręcz dostarczało wiele satysfakcji. Komputer stał się również niezbędnym narzędziem do promowania szkoły, w której odbywałam staż. W tym celu poznałam program komputerowy, który pozwolił na stworzenie filmu i bilbordu reklamującego szkołę. Także komunikowanie się przeze mnie z innymi nauczycielami czy rodzicami przy użyciu dostępnej technologii wpływało korzystnie na szybkość przepływu informacji i stanowiło duże ułatwienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne.
Aby sprostać rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy,
jako nauczyciel na bieżąco uaktualniałam swoją wiedzę jak również doskonaliłam
swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele
instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie
odbytego stażu pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W ramach wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli uczestniczyłam w szkoleniach:
Planowanie ewaluacji wewnętrznej wybranego obszaru pracy szkoły.13.102015 r.
Na czym polega ocenianie kształtujące w szkole. 07.04. 2016 r.
Obsługa oprogramowania tablicy interaktywnej 07.11.2016 r.
Szkolenie Dla Pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. 09.01.2017 r.
Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne uczestniczyłam również w kursach, szkoleniach i e - konferencjach:
rok 2015
Bezetki czyli bezpieczne, rozwijające gry i zabawy w szkole i świetlicy szkolnej. 26.10.
Udana współpraca z rodzicami. 02.11.
W świecie komiksu. 18.11.
rok 2016
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 22.02.
Prawo oświatowe dla młodych nauczycieli - awans, przepisy dotyczące systemu oświaty. 25.02.
Arteterapia i choreoterapia w edukacji. 12.03.
Pierwsza pomoc przedmedyczna. 09.04.
Szkoła promująca zdrowie - szkolny system promocji zdrowia. 14.04.
Programowanie w Balite (I – III SP). 14.11.
E - konferencje
Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania relacji z rodzicami. 07.03.
Pozwólmy dzieciom mówić! Jak poprowadzić ciekawe zajęcia z tekstem poetyckim? 14.04.
Nakręć i puść! Jak sprawić, żeby tekst stał się kluczem do fascynujących zajęć? 27.04.
Ucz geometrii na boisku szkolnym! O metodzie nauczania matematyki w klasach 1 - 3 według prof. Jadwigi Hanisz. 17.05.
rok 2017
Gry i zabawy logiczno - matematyczne w edukacji najmłodszych. Klub Twórczego Nauczyciela. 19.01.
Statut zreformowanej szkoły podstawowej. 04.05.
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. 23.05.
e – konferencje:
Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej w obliczu nowej podstawy programowej. 30.03.
Pomiędzy historią, legendą a wyobraźnią. 04.04.
Ja i moja szkoła - cykl zainspirowany teorią inteligencji wielorakich H.Gardnera. 04.04.
Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. 13.04.
Relacja z kongresu „Zmiany w systemie oświaty” - najlepsze źródło informacji o reformie 19.04.
Dzień z pomysłem w przedszkolu - lekcja pokazowa. 20.04.
O języku współczesnej młodzieży. 25.04.
Projekty w edukacji wczesnoszkolnej. 27.04.
Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju. 09.05.
Poznajemy tajemnice przyrody. 11.05.
„Gra w kolory” - radość ze zdobywania wiedzy. 15.05.
Wybieraj z głową - jak świadomie wybierać publikacje dla dzieci. 07.09.
Szach - mac! Jak nauczać gry w szachy uczniów w kl. 1-3. 14.09.
Szkolenie praktyczne - Pola i bierki szachowe- nazwy, ruchy, bicia. 19.09.
Jak korzystać z serwisów internetowych WSiP. 25.09., 28.09.,02.10.
Szkolenie praktyczne - Podstawowe pojęcia i ruchy specjalne w szachach. 26.09.
Szkolenie praktyczne - Trening szachowy - strategia i taktyka w szachach. 10.10.
Szkolenie praktyczne - Przykładowa partia szachów. 17.10.
Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu - jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności? 26.10.
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. - szkolenie teoretyczne. 31.10.
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. - szkolenie praktyczne. 14.11.
Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami. 23.11.
rok 2018
Awans zawodowy - egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 06.02.
e- konferencje:
Karta Nauczyciela 2018 w ujęciu praktycznym.
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów. 11.01.
Charakteryzacja przedszkolnego aktora. 01.02.
Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów - łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej. 22.02.
Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów. 22.03.
Ocenianie kształtujące w klasach I –III szkoły podstawowej. 17.04.
Placówki szkolne w dobie terroryzmu. 10.04.
Efektywność osobista - jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela? 24.05.
Szkolenia, kursy seminaria i konferencje w których uczestniczyłam, przede wszystkim miały wpływ na rozbudowę mojego warsztatu metodycznego oraz były pomocne w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykałam się na co dzień w swej pracy zawodowej. Dały także solidną podbudowę teoretyczną, pozwoliły rozwijać mi się jako wychowawcy i zaowocowały uatrakcyjnieniem zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz przeglądałam nowe pozycje wydawnicze pojawiające się na rynku. Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej, starałam się śledzić nowości książkowe i czasopisma. Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną, przedmiotową i psychologiczną.

2. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
Przez cały okres trwania stażu starałam się sumiennie przygotowywać do zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i zajęć świetlicowych. Prowadziłam wymaganą dokumentację procesu dydaktyczno - wychowawczego. Starałam się poznać sytuację rodzinną wychowanków, przeprowadzałam rozmowy wychowawcze, obserwowałam na bieżąco zachowania uczniów. Zajmowałam się bieżącym rozwiązywaniem problemów wychowawczych i dydaktycznych. Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomość prawa oświatowego do diagnozowania i sugerowania rodzicom konieczności konsultowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPPP. Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i wszelkiego rodzaju wyjść. Dwukrotnie byłam wychowawcą podczas organizowanych zielonych szkół. Aktywnie pracowałam w zespołach wychowawczych.
Pełniąc przez 2 lata rolę wychowawcy klasowego oraz przez 9 miesięcy nauczyciela świetlicy, miałam możliwość dość dobrze poznać moich wychowanków, uczniów i ich rodziców. Dbałam o to, by dzieci były bezpieczne, pozostając pod moją opieką.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych. Brałam czynny udział w pracach zespołu Edukacji wczesnoszkolnej. Byłam członkiem zespołu ds. Ewaluacji pracy szkoły, ds. Procedur i kontroli zarządczej, ds. Promocji zdrowia, ds. Prawa wewnątrzszkolnego. Jako wychowawca opracowywałam plany wychowawczy klasy, plan zielonej szkoły, analizowałam plany wynikowe i programy nauczania Pełniąc funkcję nauczyciela świetlicy opracowałam plan pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. Poszerzałam i aktualizowałam wiedzę z zakresu prawa i wykorzystywałam ją w bieżącej działalności.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Podstawa Programowa, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły m.in. ze Statutem Szkoły , Programem Wychowawczo - profilaktycznym. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć świetlicowych, dzienniki zajęć
dodatkowych.
Okres stażu i podjęte w trakcie jego trwania działania uświadomiły mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Ponadto zdałam sobie sprawę z istoty rozwoju zawodowego w życiu nauczyciela oraz niezbędnej znajomości przepisów prawa oświatowego.

Podsumowanie

Realizacja planu rozwoju zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji. To co zrobiłam, z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz mam nadzieję, lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizowała w kolejnych latach mojej pracy. Efekty, jakie uzyskałam w swojej pracy pedagogicznej nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez życzliwości Pani dyrektor, z rąk której w roku 2017 dostałam Nagrodę Dyrektora, cennych wskazówek opiekuna stażu oraz współpracy z innymi nauczycielami. Myślę, że przyniosły one korzyści mnie, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom.
Uważam, iż zrealizowałam zadania i cele, których wykonanie założyłam przed trzema
laty, spełniając tym samym wymagania egzaminacyjne przewidziane dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Wypracowane umiejętności – znajomość technik komputerowych, znajomość prawa oświatowego, szeroko rozumiane udoskonalenie własnego warsztatu pracy – zamierzam nadal rozwijać, by móc wykorzystać je w dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.