X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37994
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Karolina Fiedorowicz
Stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie
Staż pracy: 7,5 roku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2016
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:........................................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:........................................

CELE MOJEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy i doskonalenie umiejętności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych.
4. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
§ 8 ust. 1 pkt.1
- podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
-opracowanie planu rozwoju zawodowego i dokumentowanie jego realizacji;

2.
Analiza dokumentacji szkoły.
- zapoznanie się ze zmianami w statucie szkoły;
- zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym oraz tworzenie na ich podstawie programów dla oddziałów przedszkolnych;

3.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji.
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji;

4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- opracowanie planu współpracy z rodzicami; prowadzenie rozmów indywidualnych;
- zachęcanie rodziców do współpracy z wychowawcą, włącznie ich w życie klasy;

5.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych, wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- opracowanie narzędzi badawczych do diagnozy przedszkolnej oraz opracowanie wyników diagnozy;
- opracowanie niezbędnych narzędzi do ewaluacji pracy przedszkola oraz opracowanie wniosków z tej ewaluacji;
- przygotowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu oraz załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;

6.
Pogłębianie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy.
- zapoznanie z ustawami, rozporządzeniami i komunikatami ukazującymi się na stronach MENiS oraz kuratorium i CDN;
- wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji programu nauczania
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie oraz informacji na temat kursów, szkoleń, imprez, projektów;

§ 8 ust. 1 pkt.2
- realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

1.Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
- udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, praca w komisjach tj. Komisja Uchwał i Wniosków;
- planowanie pracy oddziałów przedszkolnych – propozycje rad szkoleniowych, tematów do planu rocznego, plan pracy zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego;
- praca w zespole nauczycieli wychowania przedszkolnego nad programem wychowawczym, profilaktycznym, kalendarzem imprez;
- analiza dokumentów: statut szkoły, koncepcja pracy przedszkola;
- opracowanie materiałów potrzebnych do ewaluacji pracy w oddziałach przedszkolnych;

2. Przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych
- opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych oraz zajęć otwartych dla nauczycieli;

3. Organizowanie imprez i spotkań klasowych z udziałem rodziców.
- opracowanie scenariuszy imprez szkolnych, zajęć otwartych z udziałem rodziców;

§ 8 ust. 1 pkt.3
- pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Udział w szkoleniach w ramach WDN-u.
- aktywny udział w szkoleniach prowadzonych przez innych nauczycieli;
- gromadzenie materiałów ze szkoleń, samodzielnie pogłębianie poruszanych zagadnień;

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach, warsztatach.
- ukończenie kursu w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji;
- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (kursy doskonalące, warsztaty, WDN);

3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji doskonalących umiejętności edukacyjne nauczyciela.
- ukończenie kursu kwalifikacyjnego zgodnego z aktualnymi potrzebami szkoły;

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki.
- realizacja programów na zajęciach prowadzonych w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6 letnie);

2.Wdrażanie opracowanych scenariuszy zajęć, zajęć otwartych i imprez szkolnych.
- prowadzenie zajęć wg opracowanych wcześniej scenariuszy z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej wychowanków.
- organizowanie imprez szkolnych, uroczystości apeli, również z udziałem rodziców wg. opracowanych scenariuszy;

3. Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach
- odkrywanie zdolności dzieci i prezentowanie ich umiejętności.
- przygotowanie dzieci do konkursów (plastycznych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych itp.)

4.
Stosowanie aktywnych metod pracy z wychowankami.
- dobieranie właściwych metod pracy do możliwości i umiejętności wychowanków oraz realizowanych treści;

5.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie szkoleń i warsztatów oraz z fachowej literatury.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczo - dydaktycznych;
- zastosowanie zdobytej wiedzy w kontaktach z rodzicami, organizowanie uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców;

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych;
- wykorzystanie opracowanych prezentacji multimedialnych na zajęciach, radach szkoleniowych, uroczystościach itp.
- przygotowywanie techniką komputerową materiałów dydaktycznych (krzyżówki, scenariusze, teksty, sprawdziany)i wykorzystanie ich do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- wykorzystanie opracowanych narzędzi badawczych do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej;
- wykorzystanie opracowanych narzędzi do ewaluacji pracy przedszkola;

2. Korzystanie z internetu.
- zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej szkoły (przekazywanie materiałów osobie prowadzącej stronę);
- przekazywanie drogą elektroniczną informacji o konkursach, inicjatywach szkoły, innym placówkom i instytucjom;
- zgłaszanie dzieci do udziału w konkursach, ciekawych inicjatywach, projektach;
- stałe podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystywanie pomysłów i inspiracji odnalezionych w Internecie;

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;

- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy lekcji i uroczystości, przekazanie ich do biblioteki szkolnej oraz indywidualnie zainteresowanym nauczycielom;

- dzielenie się wiedzą z nauczycielami uczącymi w klasach równoległych i o podobnym poziomie nauczania;

2. Dzielenie się swoją wiedzą w ramach WDN-u.
- dzielenie się wiedzą zdobytą podczas warsztatów i kursów, przekazywanie materiałów szkoleniowych;
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).

3.Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
- opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju zawodowego, przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości, materiałów szkoleniowych i referatów poruszających zagadnienia pedagogiczne;

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie;
- prowadzenie zajęć otwartych nauczycielowi kontraktowanemu;
- plan rozwoju opracowany wraz z nauczycielem kontraktowym;
- scenariusze z arkuszami obserwacji;

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie, wdrożenie autorskiego programu pt. "Mały ratownik też może być skuteczny"
- opracowanie programu;
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
- pozyskanie środków na doposażenie sali przedszkolnej, a w szczególności kącików tematycznych;
- organizowanie kiermaszu świątecznego;
- współpraca z rodzicami;

2.Prowadzenie 9 Gromady Zuchowej "Roześmiane nutki" na terenie szkoły.
- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych szkoły;
- prowadzenie zbiórek zgodnie z metodyką zuchową, udział z zuchami w imprezach szkolnych i pozaszkolnych;

3.Współpraca z Harcerskim Klubem Ratowniczym "PULS" przy realizacji autorskiego programu "Mały ratownik też może być skuteczny"
- nawiązanie współpracy z klubem;
- przygotowanie harmonogramu spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie;
- pomoc w przeprowadzeniu zajęć;

4.Organizowanie Dni Otwartych Drzwi w ramach promowania szkoły i poszerzania współpracy
z rodzicami.
- prezentowanie dorobku szkoły, promowanie jej w środowisku, zachęcanie rodziców do korzystania z oferty szkoły;

5.Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
- zapraszanie gości do udziału w akcji (przedstawicieli władz miasta, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli instytucji i organizacji)

6 Organizacja uroczystości i konkursów wewnętrznych i zewnętrznych
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie pracy szkoły;
- przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "Z piosenką w plecaku" - dla wszystkich szkół i przedszkoli w mieście;

7.Udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły i przedszkola oraz instytucje
- promowanie talentów dzieci w konkursach zewnętrznych;

8.Organizowanie spotkań dzieci z ciekawymi ludźmi, z reprezentantami różnych zawodów.
- przygotowywanie spotkań dzieci na terenie szkoły
i poza nią (np. wizyta w Straży Pożarnej, w Policji);
- współpraca z instytucjami i osobami indywidualnymi, zapraszanie gości, przygotowanie podziękowań;

9. Udział w akcjach charytatywnych.
- zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach charytatywnych, dzieci, młodzieży, a także rodziców i nauczycieli;
- przygotowanie i przeprowadzenie "Świątecznej Zbiórki Żywności" oraz "Wielkanocnej Zbiórki Żywności" - koordynator w Braniewie, dzięki której dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej otrzymują paczki żywnościowe;
- udział w innych akcjach na terenie szkoły i miasta dzięki;

10. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- prowadzenie zajęć otwartych;
- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej szkoły;
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty;

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Braniewie.
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych; kierowanie uczniów do poradni w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnozy przedszkolnej;
- zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów
w poradni psychologiczno- pedagogicznej;
- wdrażanie zaleceń poradni do pracy z uczniem podczas zajęć, realizacja zaleconych ćwiczeń;

2. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną celem rozwijania zainteresowań czytelniczych.
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez wizyty w bibliotece, organizowanie zajęć z udziałem bibliotekarza;
- wypożyczanie książek i bajek oraz zachęcanie do czytania przez rodziców lub dzieci;
- udział dzieci w uroczystości pasowania na czytelnika.

3.Współpraca z Braniewskim Centrum Kultury
- realizowanie zagadnień związanych z edukacją artystyczną oraz kulturalną poprzez nawiązanie współpracy z BCK i jego pracownikami (np. wizyty w pracowni malarskiej, modelarskiej, spotkania z muzykiem)
- udział w akcjach proponowanych przez tę instytucję.

4.Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego - Hufcem im. M. Kopernika w Braniewie.
- pełnienie funkcji zastępcy komendanta hufca
- prowadzenie 9 GHDS im Obrońców Poczty Gdańskiej, której członkowie współpracują ze szkołą, wspierają organizację niektórych imprez i uroczystości;
- promocja harcerstwa w środowisku, jako organizacji wspierającej proces wychowawczy dzieci i młodzieży;

5.Współpraca z Klubem Garnizonowym 9 Brygady Kawalerii Pancernej
- rozwijanie zainteresowań dzieci turystyką, poprzez udział w Rajdzie Pieszym Braniewska Jesień, Braniewska Wiosna;
- rozwijanie i prezentowanie talentów dzieci poprzez udział w imprezach klubu;

6.
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w mieście i okolicach
- udział dzieci w konkursach, inicjatywach pozaszkolnych;
- organizowanie wycieczek, współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych, miejskich;
- realizowanie zagadnień zawartych w programie nauczania;

§ 8 ust . 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków z problemem edukacyjnym lub wychowawczym.
- opracowanie charakterystyki wybranego problemu, skonstruowanie indywidualnego planu pracy, wdrażanie oddziaływań przewidzianych planem, podsumowanie i opis efektów oddziaływań oraz uzyskanych rezultatów, opracowanie wniosków końcowych;

2. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi wychowawcami, rodzicami.
- konsultowanie zaistniałych sytuacji problemowych ze specjalistami na terenie szkoły, zachęcanie rodziców do współpracy w celu rozwiązania problemu;
- potwierdzenie psychologa i pedagoga szkolnego oraz innych nauczycieli i wychowawców;

3.Poznawanie środowiska wychowanków, diagnozowanie
i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych drobnych problemów w grupie.
- podjęcie właściwych kroków rozwiązania zaistniałej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej;
- próby poznania środowiska rodzinnego wychowanka, w celu właściwego rozpoznania i skutecznego rozwiązania problemu;
- wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej;

Opracowała:

mgr Anna Fiedorowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.