X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38016
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Magdalena Gacek
Pełniona funkcja, nauczany przedmiot: przyroda, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wychowawca
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach
Stopień awansu nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

W związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam się napisania planu rozwoju zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Przed skonstruowaniem planu zapoznałam się z dokumentami szkoły takimi jak: plan rozwoju szkoły, plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły na lata 2013-2018, program poprawy efektywności kształcenia na lata 2014-2017, statut szkoły.
Zadaniami szkoły, na których chciałabym się głównie skoncentrować i które są kontynuacją moich dotychczasowych działań są: troska o zdrowy styl życia uczniów, kształtowanie postaw ekologicznych oraz uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

Praca nad planem własnego rozwoju stała się dla mnie okazją do przeprowadzenia autodiagnozy własnych umiejętności i potrzeb oraz do głębszej analizy efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pozwoliła zastanowić się nad tym, które działania mogą być dla mnie trudne do wykonania i dlaczego. Sądzę, że poznanie swoich słabych punktów i ich przezwyciężenie może przynieść jedynie korzyści: mnie jako nauczycielowi, rodzicom, a przede wszystkim moim uczniom.

Planuję w dalszym ciągu pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, kursach i innych formach doskonalenia nauczycieli.

Cele stażu:
• Doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
• Podniesienie jakości pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji i uwagi
(Tabela - red.)

Realizacja zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN
Założenie teczki ,,awans zawodowy”
Wrzesień 2016 r.
Plan rozwoju zawodowego,
Teczka ,,Awans zawodowy”
2. Doskonalenie znajomości zasad funkcjonowania szkoły i organizacji jej zadań. Zapoznanie się z dokumentami szkoły: plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły na lata 2013-2018, statut szkoły, program poprawy efektywności kształcenia na lata 2014-2017, itp.
Wrzesień 2016 r.
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentacją szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie informacji o realizacji zadań.
Okres stażu
Zgromadzone dokumenty
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2019 r.
Sprawozdanie

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły - udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły;
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
- realizacja i ewaluacja rozkładów materiału do przyrody
Cały okres stażu
- zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego;
- przykładowe plany nauczania
2. Wzbogacanie metod i form pracy.
- wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym oraz oceniania kształtującego;
- wykonywanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych;
- gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Cały okres stażu
- dokumentacja szkolna;
- zdjęcia
3. Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów.
- zaprezentowanie umiejętności uczniów w czasie szkolnych i klasowych imprez i uroczystości;
- opieka nad kołem przyrodniczym (prowadzenie szkolnego ogródka)
- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych;
- przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów z przyrody;
- indywidualizacja nauczania na jednostkach lekcyjnych
Cały okres stażu
- zdjęcia,
- scenariusze,
- zaświadczenia,
- dyplomy
4. Praca z uczniem słabym. Wspomaganie rozwoju.
- realizacja działań dydaktycznych związanych z indywidualnym programem dla ucznia z niepełnosprawnością;
- dostosowanie form i metod pracy,
- indywidualna pomoc uczniom w nauce
Cały okres stażu
- dokumentacja szkolna
5. Organizacja imprez szkolnych i środowiskowych.
- organizacja akcji Sprzątania Świata;
- organizacja Akademii z okazji Dnia Ziemi
- pomoc przy organizacji innych uroczystości szkolnych i środowiskowych
Cały okres stażu
- zdjęcia
- dokumentacja szkolna
- scenariusze uroczystości
6. Organizowanie konkursów.
- organizacja cyklu konkursów międzyklasowych, których celem będzie propagowanie zdrowego odżywiania;
- organizowanie innych konkursów
Rok szkolny 2016/2017
Cały okres stażu
- zdjęcia
- dokumentacja szkolna
7. Rozwijanie zainteresowań, samorządności oraz społecznych postaw uczniów. - opieka nad Samorządem Uczniowskim, a w tym m.in.:
+ organizowanie akcji charytatywnych
+ udział w zorganizowanych akcjach ,,Góra Grosza” , ,,Szkoło pomóż i Ty”, zbiórka nakrętek dla konkretnych osób
+ organizacja Balu Karnawałowego Do momentu odwołania z funkcji - zdjęcia,
- dokumentacja szkolna,
- zaświadczenia
8. Organizacja wycieczek.
- organizowanie wycieczek klasowych oraz wyjazdów związanych z tematyką przyrodniczą
Cały okres stażu
- zdjęcia,
- karta wycieczki,
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
9. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
- zapraszanie do szkoły ludzi z pasją, potrafiących przekazać uczniom odpowiednie wartości;
- organizowanie ,,żywych lekcji przyrody”
Cały okres stażu
- zdjęcia;
- dokumentacja szkolna
10. Współpraca z rodzicami. - rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów,
- włączenie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły
Cały okres stażu
- dokumentacja w dzienniku

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia;
- korzystanie z technik komputerowych do sporządzania sprawozdań oraz innej dokumentacji potrzebnej do pracy;
- przygotowanie scenariuszy lekcji, uroczystości, konkursów itp.;
- opracowywanie dyplomów
Cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne,
- scenariusze lekcji,
- scenariusze uroczystości,
- sprawozdania
2. Publikacje własne, wymiana doświadczeń w Internecie - zamieszczanie na stronach internetowych portali edukacyjnych wybranych scenariuszy uroczystości, konkursów, itp.;
- korzystanie z portali edukacyjnych
Cały okres stażu
- zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności stażystów lub kontraktowych;
- konsultacje i wymiana poglądów z nauczycielami uczącymi przedmiotów ścisłych, wychowawcami, osobami ubiegającymi się o stopień awansu nauczyciela;
- dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi nauczycielami;
- opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
- zaświadczenia,
- notatki
2. Współpraca z nauczycielami w przygotowaniu konkursów oraz imprez szkolnych - współpraca z nauczycielami w przygotowaniach i realizacji konkursów i imprez szkolnych
Cały okres stażu
- zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Program współpracy z rodzicami uczniów.
- pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne;
- prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców;
- angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych i szkolnych;
- wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym
Cały okres stażu
- program
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
2. Wdrażanie zagadnień z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły do realizacji z zespołem klasowym - opracowanie dla swojej klasy planu wychowawczego zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
Początek roku szkolnego
- plan wychowawczy szkoły
3. Opracowanie i wdrożenie programu ,,Edukacja prozdrowotna” - opracowanie i wdrożenie programu Do końca stażu - program
- zdjęcia
- wyniki realizacji potwierdzone przez dyrektora
4. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania przyrody dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim - opracowanie i wdrożenie programu zgodnie z podstawą programową
Cały okres stażu
- program
5. Opracowanie i wdrożenie programu rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
- opracowanie i wdrożenie programu
Cały okres stażu
- program

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach;
- przygotowywanie uczniów do apeli, uroczystości i akcji szkolnych;
Cały okres stażu
- zaświadczenia
- zdjęcia
2. Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego.
- uczestnictwo w formach szkolenia przewidzianych w planie szkoły oraz dobór szkoleń do indywidualnych potrzeb
Cały okres stażu
- zaświadczenia
3. Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego.
- opieka nad SU
- organizacja Balu Karnawałowego
- organizacja lub współudział w organizowaniu wyjść edukacyjnych, wycieczek;
- udział w zorganizowanych wycieczkach;
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Cały okres stażu
- zaświadczenia
- zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1. Współpraca z organizacjami charytatywnymi.
- organizowanie i przeprowadzenie akcji ,,Góra grosza”, ,,Szkoło pomóż i Ty”
- zbiórka dla Fundacji ,,Dzięki Tobie”
- zbiórka korków na sprzęt rehabilitacyjny
Cały okres stażu
- podziękowania,
- zdjęcia
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną - sporządzanie opinii o uczniach;
- wdrażanie zaleceń poradni podczas zajęć lekcyjnych;
- kierowanie uczniów na badania do poradni
Cały okres stażu
- dokumentacja szkolna
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- rozmowy i konsultacje w sprawie uczniów mających trudności w nauce, sprawiających problemy wychowawcze
Cały okres stażu
- potwierdzenia pedagoga

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury wychowawczej i edukacyjnej.
- opisy przypadków niepełnosprawności, analiza przyczyn, pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych, praca nad rozwiązaniem problemu
Cały okres stażu
- opis i analiza przypadków

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych w powyższym planie rozwoju zawodowego.

Opracowała: Magdalena Gacek

.......................................

Zatwierdzam do realizacji ........................................

Miejscowość, data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.