X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

KATARZYNY DYPY

nauczycielki języka polskiego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OGÓLNE INFORMACJE O NAUCZYCIELU I STAŻU

1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:
mgr Katarzyna Dypa

2. Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie (mgr filologii polskiej) na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie „Technologie informacyjne i bibliotekoznawstwo” na Wydziale Administracyjno-Informatycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu, egzaminator okręgowej komisji egzaminu maturalnego z języka polskiego

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel języka polskiego
5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany
6. Staż pedagogiczny:
7 lat
7. Okres odbywania stażu:
1. 09. 2015 r. – 31. 05. 2018 r.

LP.
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI
(Tabela - red.)

Czynności organizacyjne

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.
Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie Planu rozwoju zawodowego.
VIII 2015
na bieżąco
IX 2015
Rejestr wybranych ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego.
Orientacja w zmianach i posiadanie aktualnych wiadomości.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego i podwyższanie kwalifikacji.
okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia.

3. Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego
Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
V/VI 2018
Opis i analiza konkretnych zadań, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb i zainteresowań nauczyciela oraz jego uczniów.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. wg harmonogramu proponowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań młodzieży.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania
języka polskiego.
2015/2016
Formularze ankiet, analiza wyników, wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy.

3. Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.
Inicjowanie i organizacja szkolnych oraz międzyszkolnych konkursów humanistycznych.
okres stażu
Podziękowania, dyplomy, prace młodzieży, notatki prasowe.

4. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym Publikowanie artykułów na szkolnej stronie internetowej.
Pomoc w prowadzeniu kroniki szkolnej
Redagowanie artykułów do prasy lokalnej
Udział w organizowaniu Dnia Otwartego.
w okresie stażu
Artykuły na szkolnej stronie internetowej, fotografie.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
Zespołowe opracowywanie wyników wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz prezentowanie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. zgodnie z planem pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych oraz harmonogramem pracy RP Sprawozdania ze zrealizowanych przedsięwzięć uwzględniające graficzne opracowanie wyników i wnioski do dalszej pracy.

6. Praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższych w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego.
Prowadzenie koła teatralnego.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie w pracy publikacji internetowych, zapoznawanie się z opracowaniami innych nauczycieli.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
okres stażu
Opis wykorzystania na lekcji, notatki.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
wg harmonogramu proponowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli
Zaświadczenia z odbytych form doskonalenia.

2. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w pracowni informatycznej.
Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.
Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
okres stażu
Konspekty lekcji,
środki dydaktyczne,
karty pracy, testy,
prezentacje multimedialne,
prace uczniów, rejestr stron internetowych i wykaz multimedialnych środków edukacyjnych,
materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.

3. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela
Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno--wychowawczym.
Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów.
na bieżąco
Scenariusze uroczystości szkolnych, wzory dyplomów, zaproszeń, ankiet, podziękowań, protokoły, rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu.

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się.
w miarę potrzeb
Zrzuty ekranu, adres własnej strony www.

5.

6. Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
Udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej
Umieszczenie Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
na stronie internetowej.
Redagowanie i zamieszczanie na stronie artykułów.
Przeszkolenie uczniów do pisania i publikowania artykułów
V 2018
Okres stażu
Certyfikat publikacji lub adres strony www.
Adres szkolnej strony internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
rok szkolny 2015/2016
Kontrakt, harmonogram konsultacji, wykaz lekcji hospitowanych przez opiekuna i obserwowanych przez stażystę, Przykładowe konspekty, projekt oceny, ewaluacja.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej, aktywne uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego.
wg potrzeb
Plany pracy i sprawozdania zespołu, materiały szkoleniowe.

3. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli humanistów i udział w lekcjach koleżeńskich.
Konsultacje z nauczycielami.
okres stażu
Notatki, scenariusze zajęć.

4. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych z wykonywanym zawodem
Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych.
okres stażu
Adresy stron internetowych, zrzuty ekranu.

5. Współpraca z gronem pedagogicznym
Gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich nauczycielom.
Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów.
okres stażu
Notatki

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyki uzależnień
Poznanie procedur tworzenia programów.
Analiza zatwierdzonych programów profilaktycznych.
Opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w ramach pracy w Zespole ds. Profilaktyki Uzależnień.
trzyletni cykl kształcenia 20015 - 2018
Wypracowane materiały i zdjęcia dokumentujące działalność młodzieży, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowanąnad zespołem klasowym Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy
Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów
oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.

Aktywna współpraca z rodzicami:
cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami.
Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji i przeprowadzenie szkoleń.
Włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Regularna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
okres pełnienia funkcji wychowawcy
Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, karty wycieczek, fotografie z uroczystości klasowych, kserokopie stron dziennika lekcyjnego, referaty, protokoły spotkań z rodzicami

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji.
wg harmonogramu OKE w Warszawie
Zaświadczenia OKE.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizowanie szkolnych akademii. wg kalendarium uroczystości szkolnych Przykładowe montaże słowno-muzyczne, dokumentacja fotograficzna.

2. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli Współudział w organizacji spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki.
Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym
regionu i kraju.
okres stażu
Notatki, zdjęcia, ewentualne dyplomy.
Karty wycieczek.

3. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty
Stały Kontakt z Biblioteką Pedagogiczną w Zwoleniu:
- lekcje biblioteczne,
- spotkania z twórcami.
Współpraca z Domem Kultury i Muzeum Regionalnym:
- wyjścia na wystawy, spektakle, imprezy,
z Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną w Zwoleniu.
Wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach współpracy lokalnymi uczelniami wyższymi.
Współpraca ze specjalistami, z Poradni Psychologiczno-
- Pedagogicznej w zakresie preorientacji zawodowej oraz wymiany doświadczeń na temat pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. w okresie stażu Zaświadczenia, zdjęcia, potwierdzenia kadry kierowniczej placówek.

4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

5. Mobilizacja uczniów i koordynacja ich pozytywnych działań w pracy na rzecz szkoły Sukcesywna modernizacja sali nr 18 w oparciu o fundusze pozyskane od Rady Rodziców.
Doposażenie klasopracowni w nowe środki dydaktyczne oraz aktywowanie uczniów do systematycznej pracy
nad aranżacją sali lekcyjnej.
na bieżąco w okresie stażu
Fotografie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania.
w okresie stażu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Dwa potwierdzone opracowania studium przypadku wykonane według schematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.