X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37982
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA:
Imię i nazwisko: Beata Głuch-Janus
Wykształcenie: filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczany przedmiot: język polski

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji
(Tabela - red.)

1. § 7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Analiza dokumentacji placówki :
- statutu,
- programu rozwoju,
- planu pracy,
- regulaminów,
- inne dokumenty.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego.

3. Uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.

4. Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
- zebrania ogólne,
- współpraca z rodzicami,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- współorganizowanie imprez szkolnych.

W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu
W ciągu całego stażu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz.393)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


2. § 7.2.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp;
- Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
- Analiza sprawdzianu po szkole podstawowej.

3. Publikacje własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

W ciągu całego stażu
IX 2012
IX 2012
Raz w miesiącu

2 razy w semestrze

2 razy w semestrze

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu


3. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
- Przygotowanie uczniów do konkursów z języka polskiego i historii;
- Organizowanie konkursów z języka polskiego i historii.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego;
- Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego;
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce humanistycznej.

4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki.

5. Współorganizacja i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje.

Wg potrzeb

Wg harmonogramu szkoły

W ciągu całego stażu

Co roku
Wg potrzeb

W ciągu całego stażu


4. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu na lekcji języka polskiego.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb


5. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleć
w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
- Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe.

4. Stosowanie na lekcjach języka polskiego zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.


6. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
- Zespoły ewaluacyjne;
- Opiekun samorządu uczniowskiego;
- Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
- Inne.

3. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

4. Współpraca z Radą Rodziców.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wg planu pracy komisji

Wg harmonogramu

Wg potrzeb

........................................
(data i podpis nauczyciela)

Data zatwierdzenia do realizacji planu rozwoju zawodowego:

........................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.