X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37981
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

1.
§7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Współpraca z gronem pedagogicznym

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Współpraca podczas organizacji apeli szkolnych i różnorodnych imprez

3. Współpraca z Radą Rodziców

4. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole
• Analiza wyników egzaminów próbnych
• Praca w komisjach egzaminacyjnych powoływanych w szkole

5. Organizowanie apeli szkolnych, imprez i uroczystości, konkursów wynikających z planu pracy na dany rok szkolny
• Organizacja i uczestnictwo w formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek,
imprez i wyjść pozaszkolnych

2.
§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych , samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
2. Udział w konferencjach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
3. Aktywne uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
4. Gromadzenie własnej biblioteki
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej
6. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
7.Prowadzenie dokumentacji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
• Plany wynikowe
• Przedmiotowy system oceniania
• Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Kontrakty między nauczycielem a uczniem
• Plan pracy z uczniami na zajęciach dodatkowych
8. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Wzbogacanie pracy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, płyt z muzyką, plansz edukacyjnych
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych
• Analiza wyników nauczania edukacji wczesnoszkolnej na podstawie testów kompetencji klasy 3
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i elementów oceniania kształtującego.
10. Diagnozowanie działalności wychowawczej w klasie (ankieta i jej analiza)
11. Samoocena pracy

3.
§ 7 ust.1 pkt 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Analiza dokumentacji
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady organizacji szkoły:
• Statutu Szkoły
• Szkolnego programu wychowawczego
• Regulaminów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
• Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
3. Praca w zespole zajmującym się tworzeniem, ewaluacją dokumentów, składających się na wewnątrzszkolne prawo oświatowe.
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowa i ustalenie zasad współpracy w trakcie odbywania stażu
• Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć
5. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej

4.
§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy , dokonywanie ewaluacji własnych działań a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2. Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
3. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli - konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
• Opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem
• Stosowanie aktywnych metod nauczania np. metoda projektów, gry i zabawy ortograficzne
• Opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, tablice dydaktyczne
• Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy
5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Prowadzenie dzienników lekcyjnych
• Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych
• Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dzienników klas wychowawczych, arkuszy ocen, itp.

5.
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów , problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina).
• Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
• Praca z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi.
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki.
2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
• Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci
• Diagnoza wychowawcza i dydaktyczna
• Analiza diagnoz
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
3.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych (kultura wolnego czasu)
• współorganizowanie wycieczek szkolnych
4.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym oraz programem profilaktycznym
• Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę

6.
§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Przygotowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela , np. : planu rozwoju zawodowego , sprawozdań , scenariuszy zajęć , planów nauczania , prac klasowych , testów itp.
• Wykorzystanie tablicy multimedialnej do prowadzenia zajęć
• Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, korzystanie multibooka oraz e-podręczników
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych , prezentacji multimedialnych
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela
• Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw oraz innymi nauczycielami
3. Przygotowywanie wystroju sali lekcyjnej – gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń i informacji dla rodziców.
4.Publikacje w Internecie
5.Śledzenie strony internetowej kuratorium i MENiS

7.
§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki , psychologii i dydaktyki
• Na różnego rodzaju formach doskonalenia
• Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawnictw z w/w dziedzin
• Śledzenie aktów prawnych dotyczących organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
• Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn
• Organizowanie indywidualnej pomocy wychowankom
• Objęcie szczególną troską uczniów mających trudności w nauce
• Opieka nad uczniami szczególne uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy Podnoszenie znajomości obowiązków i praw uczniów
3.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne
• Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami ( służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych )
• Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
4.Stosowanie na lekcjach zróżnicowanych , wielopoziomowych form pracy z uczniami.
5. . Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi

8.
§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich , w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywał staż

1.Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty , Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów
2.Praca w komisjach lub zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań bądź modyfikacji.
3. Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów szkolnych
4.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
5.Pomoc przy organizowanych przez szkołę akcjach charytatywnych.
6. Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.