X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37934
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

KATARZYNY KUCZEWSKIEJ

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015

Data zakończenia stażu : 31.05.2018

Opiekun stażu : Anna Kłopocka

Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Katarzyna Kuczewska odbyła staż w
wymiarze – 2 lata i 9 miesięcy w Szkole Podstawowej w Nadarzynie.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli i po spotkaniach z dyrektorem szkoły i opiekunem stażu, których celem było szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami i uzyskanie dodatkowych wskazówek dotyczących sporządzania dokumentacji, pani Katarzyna opracowała plan rozwoju zawodowego. Zawarła w nim zadania, uwzględniając specyfikę pracy na zajmowanym stanowisku nauczyciela świetlicy szkolnej, potrzeby szkoły oraz uczniów.

Na początku roku szkolnego 2015/ 2016 rozpoczęłam współpracę z panią Katarzyną, nakreślając zadania i formy naszej współpracy. Cel to realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.
W trakcie trwania stażu pani Katarzyna wykazała się umiejętnością organizacji i doskonalenia warsztatu pracy.

Wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją stażystkę i przyznaję, że posiada ona wiedzę merytoryczną z zakresu pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości psychiki dziecka w wieku szklonym.

W swojej pracy stosuje różnorodne formy i metody pracy, duży nacisk kładzie na indywidualne potrzeby ucznia, ale też jego prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Stosuje bardzo lubiane przez uczniów, zabawy z elementami aktywności fizycznej, wykorzystuje szereg ciekawych pomocy. Już tutaj pragnę zwrócić na odbyte przez panią Katarzynę szkolenie
,,Kostka sportowa w akcji ‘’ – wychowanie przez sport i zabawę, które bardzo rozbudowało warsztat pracy i metody aktywizujące , które nauczycielka z powodzeniem wykorzystuje do dziś.

Doskonaląc swój warsztat pracy w ciągu przebiegu stażu uczestniczyła w wewnętrznych szkoleniach:

- Jak rozmawiać z rodzicami ucznia trudnego

- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Jaka rola nauczycieli w profilaktyce ?

- Dziennik elektroniczny

- Komunikacja interpersonalna

- Ochrona danych osobowych

- Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

- Dopalacze – jak uchronić dzieci przed ich wpływem

- Podnoszenie jakości nauczania. Analiza egzaminów zewnętrznych

- Dostosowanie wymagań, metod i form pracy- bieżące wsparcie ucznia

- Wczesne wspomaganie placówki przez Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne
- ,,Superlekcja” – ocenianie kształtujące

- Techniki komunikacyjne

Uczestniczyła w następujących szkoleniach zewnętrznych:

- Kostka sportowa w akcji

- Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje kreatywne

- Warsztaty plastyczne dla nauczycieli „Kalendarz plastyczny”

- Kompetencje społeczne ucznia i nauczyciela : coaching, tutoring w edukacji

- Rozgrzewka funkcjonalna

- Podziel się sobą – wolontariat w szkole

Po odbytych szkoleniach chętnie dzieliła się wiedzą i zebranymi materiałami z nauczycielami świetlicy. Po szkoleniu – Kostka sportowa w akcji – pani Katarzyna zaprezentowała metody pracy mające na celu konstruktywne budowanie relacji międzyludzkich, których punktem wyjścia jest: wzajemny szacunek, pomoc koleżeńska, uczciwość w postepowaniu, umiejętność słuchania i przepraszania.
Metody te odpowiednio wpisują się w prawidłowe funkcjonowanie grupy świetlicowej.

W trakcie odbywanego stażu pani Katarzyna przygotowywała i prowadziła ciekawe zajęcia sportowe i plastyczne, podczas których prezentowała przygotowywane przez siebie materiały w formie zdjęć, plakatów i prezentacji multimedialnych.

Brała aktywny udział w pracach zespołu do spraw świetlicy, uczestniczyła w planowaniu działań opiekuńczo– wychowawczych, tworzeniu planu pracy świetlicy, planu pracy zespołu wychowawców świetlicy i regulaminu świetlicy.

Aktywnie współpracowała z wychowawcami klas I – IV, psychologiem i pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami i logopedą. Pozwoliło jej to udoskonalać warsztat pracy na bieżąco i podejmować skuteczne działania wychowawcze, rozwiązywać niekiedy poważne problemy wynikające ze specyfiki zajmowanego stanowiska pracy.
Chcę tu zaznaczyć, że pani Katarzyna jest osobą niezwykle komunikatywną co ułatwia jej kontakty interpersonalne nie tylko ze współpracownikami, ale również na płaszczyźnie nauczyciel- rodzic.
Podejmowała współpracę z rodzicami i wychowawcami w celu rzetelnego rozpoznania potrzeb i zainteresowań uczniów.

Pani Katarzyna aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach szkolnych:

- Przygotowywanie Pikniku Rodzinnego

- Przygotowanie i udział w Bożonarodzeniowym Kiermaszu Szkolnym

- przygotowanie i udział w organizowanych dniach otwartych szkoły: prowadziła pokazowe zajęcia sportowe i plastyczne,
przygotowała mecz piłki siatkowej rozegrany pomiędzy mamami i córkami.

W ramach współpracy z opiekunem stażu aktywnie włączyła się w szereg prowadzonych przeze mnie zadań:

- pomoc w przygotowaniu uczniów do Gminnych Konkursów Kolęd w Ruścu

- udział w przygotowywaniu oprawy muzycznej uroczystości szkolnych

- aktywna praca w komisji Konkursu Ludowego
Kukułeczka kuka

- pomoc w zadaniach koła muzycznego , prowadzenie rozśpiewki, dobór i wyszukiwanie ciekawego repertuaru muzycznego,

- pomoc w przygotowaniu uczniów do występów podczas Pikniku Rodzinnego i Pikniku GODM Tęcza.

Pani Katarzyna bardzo chętnie wspierała mnie podczas w zadań artystyczno– muzycznych.

W czasie trwania stażu współpracowała z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Nadarzynie,
promowała w środowisku uczniowskim zdrowy i aktywny styl życia.
Współpracowała ze Strażą Gminną , włączając się w projekt „B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”.
Zorganizowała zawody dla uczniów klas III z zakresu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spotkanie z policjantem dla uczniów świetlicowych.
Opublikowała artykuł w Wiadomościach Nadarzyńskich, który miał na celu przedstawić działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów.

Pani Katarzyna wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną.
Do prowadzonych, zajęć wykorzystuje zasoby Internetu w celu urozmaicenia zajęć w świetlicy. Często sięga po filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, rebusy i krzyżówki, wykorzystuje bardzo chętnie tablice multimedialne i rzutnik.
Korzysta ze sprzętu audio – video i odtwarzacza DVD,
Korzysta z poczty elektronicznej i platformy Synergia Librus.
Wykorzystuje technologię komputerową do przygotowywania pomocy naukowych:
Scenariuszy zajęć, sprawozdań, dokumentacji szkolnej.

Pani Katarzyna stosuje wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, jest nauczycielem kreatywnym i aktywnym, chętnie współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, stara się podejmować konstruktywny dialog z rodzicami, który ma na celu dobre funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.

Zna organizację i specyfikę szkoły, wykazuje zaangażowanie w wykonywanie zadań, które maja na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy, poszerza i udoskonala umiejętności w swojej pracy pedagogicznej.
Jest osobą dobrze przygotowaną do zajęć i zaangażowaną w życie szkoły.

Proponuję pozytywnie ocenić dorobek zawodowy pani Katarzyny Kuczewskiej.

Anna Kłopocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.