X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37720
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

1. Nauczyciel stażysta: mgr XXX
2. Wykształcenie: pedagogika specjalna o specjalizacji resocjalizacja
3. Nazwa placówki: MOS
4. Zajmowane stanowisko: wychowawca
5. Okres stażu: od 01.09.2015 r. do 31.05.2016 r.
6. Opiekun stażu: mgr Joanna Maciakiewicz - psycholog

Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pana XXX

Stażysta zatrudniony jest jako wychowawca grupy II Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XXX od dnia 01.09.2015r. Odbył on staż niezbędny do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego we wskazanym terminie. Pan XXX ubiegając się o awans w okresie stażu realizował zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora placówki planie rozwoju zawodowego spełniając wskazane wymagania w sposób następujący:

1. Poznał organizację i zasady funkcjonowania placówki w stopniu dobrym.

Jako debiutujący wychowawca ośrodka socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży pan XXX w szczególności poznawał organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki (regulaminy, programy, statut), w tym sposoby prowadzenia obowiązującej dokumentacji: dziennik zajęć wychowawczych, zeszyt „Z”, zeszyt obserwacji i inne. Zapoznał się on z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, jak również uczestniczył w szkoleniu BHP. Wiedzę w tym zakresie pan XXX zdobywał także poprzez rozmowy i obserwację pracy kadry ZPR-S, zaznajamiając się jednocześnie z procedurami obowiązującymi w placówce. Nauczyciel stażysta zapoznał się również z dokumentacją wychowanków zawartą w ich aktach ze szczególnym uwzględnieniem podopiecznych przydzielonych nauczycielowi indywidualnie.
Na samym początku stażu nauczyciel zapoznał się z obowiązującą procedurą dotyczącą awansu zawodowego oraz przepisów prawa oświatowego tj.: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego. Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. W dniu 01.09.2015r. podpisano kontrakt ustalający cele i zasady współpracy, obowiązki stażysty i opiekuna. Przez cały okres stażu kontrakt był przestrzegany a współpraca z opiekunem układała się pomyślnie. Pan XXX wywiązywał się z ustaleń, terminowo realizował zadania, sporządzał notatki, gromadził materiały i zdawał relacje ustne i pisemne z dokonywanych działań.

2. Opanował umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych
zadań w stopniu dostatecznym

Wychowawca od początku stażu starał się być blisko wychowanków. Z dużym zaangażowaniem, ciekawością i otwartością poznawał swoich podopiecznych w bezpośrednim kontakcie indywidualnym, grupowym podczas własnych dyżurów, jak i przyglądając ich zachowaniom będąc obserwatorem zajęć innych, relacji z kadrą placówki. Dopytywał o ich dotychczasowe funkcjonowanie innych pracowników pedagogicznych. Studiował dokumentację wychowanków.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami stażysta, w wymaganym terminie założył swoim indywidualnym podopiecznym Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne lub je aktualizował. Dotyczyły one wychowanków takich jak: X,X,X,X,X.
Z przygotowania w/w dokumentacji wywiązuje się terminowo. Ponadto IPE-Ty prowadzone są w sposób prawidłowy, a wychowankowie informowani są o wnioskach i ustaleniach Zespołów ds. PiKUUPPP. Z każdym z wychowanków, których jest patronem, pan XXX prowadzi indywidualne rozmowy.

W relacjach z podopiecznymi pan XXX jest spokojny, opanowany, cierpliwy, stanowczy i konsekwentny. Systematycznie prowadził obowiązkową naukę własną oraz zajęcia programowe. Zdarzało się początkowo, że nie mieścił się w ramach czasowych i przedłużał prowadzone zajęcia, na co zwracano mu uwagę. Obecnie wychowawca nie ma problemu z przestrzeganiem planu dnia. Mimo znacznych nacisków i prób wymuszeń ze strony wychowanków pan XXX nie ulega ich wpływowi, starając się podejmować względem nich konsekwentne działania. Do swojej pracy wdraża także własne inicjatywy, np. opisowe notatki do zeszytu obserwacji jako podsumowanie dyżuru, założył wychowankom swojej grupy indywidualne zeszyty do nauki własnej, w których mogą robić notatki z ciekawych zajęć.
Nauczyciel stażysta diagnozował problemy edukacyjne uczniów i starał się tłumaczyć i pomagać w zrozumieniu tematu. Zależy mu na pogłębianiu ich wiedzy szkolnej, jak i poza obszarem edukacji, rozwijaniu umiejętności społecznych i praktycznych, przekazywaniu wartości pobudzaniu ich do myślenia i ponoszenia odpowiedzialności za własne życie.

W prowadzonych rozmowach z wychowawcą wiodącym odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji w II grupie MOS, wynika, że dobrze wywiązuje się on z obowiązków prowadzenia dokumentacji tj. dziennik wychowawczy, zeszyt obserwacji, zeszyt punktacji, zeszyt propozycji przepustek. Pan XXX w ramach odpowiedzialności za swoich podopiecznych zobowiązany był również do sporządzenia opinii semestralnych, z czego wywiązał się dość dobrze i w wymaganym terminie. W przypadku pojawiających się trudności wychowawczych w pracy z wychowankami, pan XXX zasięgał porad i konsultował swoje spostrzeżenia z psychologiem – opiekunem stażu, pedagogiem i innymi wychowawcami. Podczas uczestnictwa w zespołach ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel korzystał również z doświadczenia nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego.

Swoją wiedzę i umiejętności, stażysta poszerzał w ramach podejmowanego z własnej inicjatywy doskonalenia zawodowego. Uczestniczył w następujących formach kształcenia: trzy szkolenia online organizowane przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH: pt. "Rozwiązywanie konfliktów w szkole"; "Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych” oraz ”Dyscyplina w szkole”; dwa szkolenia stacjonarne organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w XXX: pt „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym cz. I” oraz „Szachy - gra wspierająca rozwój ucznia”; szkolenie stacjonarne organizowane przez XXX, „ABC wolontariatu”; szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie pt. „Kształtowanie kompetencji społecznych z elementami TZA oraz profilaktyki uzależnień”. Ponadto pan XXX brał udział w prowadzonej w placówce superwizji. Stosowne zaświadczenia potwierdzają uczestnictwo w w/w formach doskonalenia zawodowego złożone są przez stażystę w teczce pracowniczej oraz potwierdzone podpisem na listach obecności na superwizji.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym w trakcie trwania stażu było współorganizowanie i udział pana XXX w uroczystościach oraz imprezach odbywających się w placówce. W związku z tym zorganizował pierwszy raz w placówce Turniej Gier Planszowych, jako główny organizator i opiekun uczestniczył w siedmiu wyjazdach na wolontariat, współorganizował wieczór andrzejkowy dla wszystkich wychowanków placówki. Pan XXX pomagał również organizatorom podczas obchodów jubileuszu placówki, W powierzone i zaplanowane zadania stażysta angażował się w dużym stopniu. Miał ponadto dużo pomysłów i choć nie wszystkie, z braku czasu a niekiedy możliwości, zostały zrealizowane, to aktywizowanie wychowanków do zajęć pozalekcyjnych przez wychowawcę ocenić można bardzo dobrze. Podejmował się on różnych działań mających na celu urozmaicenie i atrakcyjne spędzenie czasu podopiecznym, umożliwienie rozwoju w różnych sferach funkcjonowania oraz zainteresowań. Stażysta organizował wycieczki rowerowe, wyjścia do parku oraz pokonanie ścieżki zdrowia PZU, na siłownię na świeżym powietrzu, długie spacery na terenie XXX, wyjście Mc Donalda na lody, zajęcia w sali komputerowej, wyjście do ośrodka kultury na spektakl teatralny „Biuro”, na Targi Pracy i Przedsiębiorczości, na rekolekcje i msze święte do kościoła, do Biblioteki Pedagogicznej. Akcje, w których biorą udział wychowankowie MOS, pan XXX często opisuje i zamieszcza na stronie internetowej ZPR-S. Stara się być osobą aktywną w tym względzie, jest autorem m.in. następujących artykułów:
- Wiosenno - słoneczne sadzenie drzew
- Bieg Firmowy 2016, nie przestajemy pomagać
- Wycieczki rowerowe
- I FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH pt. „zGRAna Placówka"
- Gitarowy Dzień Wiosny
- ABC wolontariatu
- Tamborrada
- Przyjdź posadź drzewo.
- Nowy rok. Nowa grupa.

W ramach w/w wymagania nauczyciel uczestniczył w Radach Pedagogicznych, co jest potwierdzone stosownym podpisem na listach obecności załączanych do protokołów. Pan XXX w miarę możliwości był obecny również na zwoływanych zespołach ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawsze rzetelnie przygotowywał niezbędną dokumentację.
Poprzez udział w spotkaniach kadry pedagogicznej pan XXX miał okazję poznać sposób prezentowania informacji o całościowym funkcjonowaniu podopiecznych, uczestniczyć w dyskusji i podejmowaniu decyzji dotyczących rodzaju oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Nadal nabywa umiejętności prawidłowej obserwacji, diagnozowania, udzielania wsparcia i wyciągania wniosków do dalszej pracy z wychowankami.
Opiekun stażu podczas własnych dyżurów pełnił również rolę obserwatora zajęć i interakcji zachodzących między stażystą a grupą wychowawczą, którą się opiekował, dodatkowo niespodziewanie pojawiał się podczas pełnionych przez pana XXX dyżurów. Nie zaobserwowano wówczas problemów, z którymi nie radził sobie. Wychowawca reagował na niewłaściwe zachowania i funkcjonowanie wychowanków od razu. To, że jest nowym wychowawcą, powodowało podejmowanie prób przez podopiecznych mających na celu sprawdzenie go w różnych sytuacjach. Zdarzało się, że swoją konsekwencją i decyzjami, których czasem nie potrafił zrozumiale dla wychowanków wyjaśnić, powodował negatywne reakcje nieletnich. Skumulowane, jak w przypadku xx czy xx, sprzyjały pojawieniu się napięć i konfliktów. Jednak sytuacje te zostały wyjaśnione, pan XXX rozmawiał zarówno z wychowankami, ich matkami, jak i z opiekunem stażu.
Ponadto pan XXX stara się poszukiwać różnych sposobów na dyscyplinę i porządek w grupie, zdarzały mu się nawet odstępstwa od reguł, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Stażysta wymagał w tym względzie ukierunkowywania, przypominania o ścisłej współpracy kadry ośrodka oraz konieczności konsultowania wprowadzanych zmian i wspólnego ustalania zwyczajów z pozostałymi wychowawcami w grupie. Szczególnie podczas początkowego okresu stażu współpraca ta była utrudniona ze względu na odmienne priorytety, brak doświadczenia, dużą ilość spraw do opanowania przez nowego współpracownika, ale też czasem nie przyjmowanie wskazówek i rad osób bardziej doświadczonych, bądź nadawanie im mniejszego znaczenia. Aktualnie stażysta czuje się pewnie w swojej roli, potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące grupy, ale też stara się współpracować z pozostałymi wychowawcami.
Na pytania o problemy podczas swojej pracy nigdy się nie skarżył, a jeśli pojawiały trudności, zgodnie z umową zgłaszał się po wsparcie do opiekuna lub innego pracownika placówki, prosił o wsparcie merytoryczne, wsparcie lub mediacje w rozmowie z wychowankiem czy rodzicem. Jest to dowodem na otwartość stosowania różnorodnych sposobów porozumienia się z podopiecznymi naszej placówki, jak i ich opiekunami. Pan XXX współpracował z pedagogiem w sprawie funkcjonowania grupy II. Sporządzał notatki służbowe, m.in. z naruszenia nietykalności cielesnej, ucieczki wychowanków podczas wycieczki rowerowej. Współpracował z lokalną policją.

Pan XXX jest osobą rozmowną, z poczuciem humoru, chętnie przebywającą wśród wychowanków i podejmującą wspólnie z nimi różnorodne aktywności. Wyraźnie zależy mu na rozbudzeniu ich energii, natchnieniu i zmotywowaniu do podejmowania ciekawych działań. Zdarzają mu się sytuacje trudne i konfliktowe, ale stara się je rozwiązywać samodzielnie, budując tym samym swój autorytet. Przez wychowanków odbierany jest głównie jako osoba wymagająca, konkretna i stanowcza. Myślę, że taka postawa pomaga wychowawcy w przestrzeganiu zasad, utrzymaniu porządku w grupie i panowaniu nad podopiecznymi, którzy tworzą energiczną, silną i niekiedy trudną grupę wychowawczą. Pan XXX jako nowy pracownik miał dodatkową trudność rozpoczynając pracę z wychowankami, którzy byli zapoznani ze sobą, kadrą, warunkami i zasadami funkcjonowania MOS, ponieważ większość z nich przebywała w placówce już drugi rok. Wdrożył się jednak w swoje obowiązki i z energią je realizuje, co widać w jego postawie, uśmiechu, zaangażowaniu i nowych pomysłach. Stara się być otwarty i włącza się w życie ośrodka. Jest także aktywnym uczestnikiem Rad Pedagogicznych i Zespołów PiKUUPPP.

Z moich spostrzeżeń wynika, że pan XXX jest otwarty i chętny do rozmów. Z racji skłonności wychowawcy do długich i wielowątkowych wypowiedzi podopieczni niekiedy reagowali niechęcią na próby pogłębienia relacji ze strony pana XXX lub prowadzenia dyskusji. Zdarzały się też sytuacje konfliktowe z wychowankami, wynikające ze stanowczości, konsekwencji i nieugiętej postawy wychowawcy, a z drugiej strony niezrozumienia jego intencji oraz poczucia wychowanków o niesprawiedliwym potraktowania przez nauczyciela. Chłopy próbowali wywrzeć wpływ na nowego członka kadry pedagogicznej, dlatego często oponowali, poddawali w wątpliwość jego decyzje. W takich momentach pan XXX spokojnie rozmawiał, argumentował, starał się od razu rozwiązać problem, co nie zawsze mu się udawało. Często podejmował indywidualne interwencje, ale w niektórych sytuacjach zwracał się o wsparcie do psychologa – opiekuna stażu oraz pedagoga. Uważnie słuchał wskazówek i deklarował wdrożenie ich w codzienną pracę, odbywało się to jednak z różnymi jednak efektami. Do chwili obecnej zdarza się, że nieletni zgłaszają trudności w porozumieniu się lub z akceptacją zaskakujących dla nich decyzji wychowawcy. Pan XXX stara się bowiem poszukiwać różnych sposobów na dyscyplinę i porządek w grupie, zdarzały mu się nawet odstępstwa od reguł, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Stażysta wymagał w tym względzie ukierunkowywania, przypominania o ścisłej współpracy kadry ośrodka oraz konieczności konsultowania wprowadzanych zmian i wspólnego ustalania zwyczajów z pozostałymi wychowawcami w grupie. Szczególnie podczas początkowego okresu stażu współpraca ta była utrudniona ze względu na odmienne priorytety, brak doświadczenia, dużą ilość spraw do opanowania przez nowego współpracownika, ale też czasem nie przyjmowanie wskazówek i rad osób bardziej doświadczonych, bądź nadawanie im mniejszego znaczenia.

Obserwując pracę stażysty z młodzieżą, prowadzone przez niego zajęcia mogę wskazać następujące pozytywne strony jakie udało mu się uzyskać:
- na początku zajęć krótkie przypomnienie obowiązujące zasady
- spokojny sposób mówienia do wychowanków i zwracania się bezpośredni do nich
- zadawanie dużej ilości pytań do poruszanego tematu, na które chłopcy poszukują odpowiedzi
- podpowiadanie wychowankom, naprowadzanie
- właściwe wyjaśnienia
- podział na grupy, rozdzielanie zadań
- sprawdzanie postępów i pracy grup
- zachęcanie, mobilizowanie do podejmowania wysiłku, starań, używanie komentarzy
odzwierciedlających wiarę prowadzącego w wychowanków
- ciekawy i różnorodny dobór tematów
- udzielanie adekwatnych i konkretnych porad dotyczących życia codziennego
- zaangażowanie prowadzącego
- chęć przedstawienia rzeczowych informacji i bogatej wiedzy
- kontrolowanie własnych reakcji w sytuacji niewłaściwego zachowania podopiecznych, umiejętność
niepoddawania się prowokacji
- wykorzystywanie sprzętów, działanie na różne zmysły

3. Poznał środowisko wychowanków, ich problemy oraz wykazał się umiejętnością współpracy ze
środowiskiem uczniów w stopniu dostatecznym

Nauczyciel rozpoczynając pracę wychowawczą zapoznał się z dokumentacją wychowanków MOS, ze szczególnym uwzględnieniem osobistych podopiecznych, których został patronem. Analizował ich problemy i potrzeby, środowisko z jakiego się wywodzą i dysfunkcje jakie ewentualnie pojawiają się w środowisku rodzinnym i szkolnym. Zwracał uwagę na więzi i relacje między członkami rodziny, które według niego są ważnym czynnikiem kształtującym młodego człowieka. Nauczyciel dużo wiedzy uzyskał przygotowując Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne swoich podopiecznych ponieważ wiązało się to ze spotkaniami, wnikliwą rozmową, wywiadem.
W celu pogłębienia wiedzy o środowisku uczniów Pan XXX prowadził na terenie placówki oraz telefonicznie rozmowy z rodzicami i opiekunami wychowanków na temat funkcjonowania ich synów (podopiecznych), stwarzanych problemów, sukcesów i sytuacji w MOS. Współpracował w tym zakresie z innymi wychowawcami, pedagogiem i psychologiem, zwłaszcza w przypadku pojawiających się wątpliwości.
W ramach opieki zdrowotnej opiekował się wychowankami podczas wizyt lekarskich, w tym u psychiatry. O podejmowanych działaniach świadczą wpisy w dzienniku, zeszytach „Z” i obserwacji oraz notatki własne.
Jedną z ważniejszych, dodatkowo specyficznych okazji na poznanie podopiecznych w odmiennych warunkach poza ośrodkiem były wyjazdy na wolontariat, zapoczątkowane i organizowane właśnie przez pana XXX. Podkreślić należy duże zaangażowanie nauczyciela w działalność wolontariatu, wymagającą od stażysty doboru i motywowania wychowanków, kontaktów z ich rodzicami lub opiekunami, dopilnowanie spraw organizacyjnych, pełnienia stałej opieki i odpowiedzialności za chłopców trwającej od kilku godzin do nawet kilku dni. W ciągu całego okresu stażu wyjazdów tych odbył 7, a związane one były m.in. z akcją sadzenia drzew, biegiem na orientację, imprezą muzyczną Tamborrada. Akcje wolontariatu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nieletnich, podejmowali się ich nawet kosztem rezygnacji z przepustki do domu rodzinnego.

Ponadto stażysta obserwował zachowania i sposoby radzenia sobie wychowanków w różnych sytuacjach. Zachęcałam go do analizowania wpisów innych osób do zeszytów obserwacji. Pan XXX starał się indywidualnie rozmawiać z wychowankami, wspierać ich i pomagać im, także w kłopotach (np. wychowankowie, którzy dopuścili się ucieczki). Motywował do właściwych zachowań poprzez wskazywanie pozytywów, wzmocnienia pozytywne i konstruktywną krytykę oraz opisowe oceny w zeszycie obserwacji.
Pan XXX kilkakrotnie uczestniczył w rozmowach wyjaśniających sytuacje konfliktowe z rodzicami w obecności psychologa, pedagoga a także dyrektora. Do każdej z nich nauczyciel był przygotowany, sporządzał stosowne notatki. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i przyniosły uspokojenie relacji między wychowawcą a wychowankiem i rodzicem. Z jedną matką pan XXX nawiązał bliższą współpracę, mimo iż nie jest patronem chłopca, polegającą na natychmiastowym informowaniu jej o pojawiających się trudnościach i niewłaściwych zachowaniach oraz omówieniu sytuacji, przyczyn i konsekwencji.
Podejmowanie powyższych działań pozwala stażyście na zbieranie informacji niezbędnych do sporządzania o wychowankach opinii: semestralnych, okazjonalnych na potrzeby przekazania informacji do sądów a wkrótce końcoworocznych. Dotychczas terminowo realizował zadania.

4. Potrafi omawiać prowadzone oraz obserwowane zajęcia w stopniu dostatecznym

Pan XXX w trakcie całego stażu uczestniczył w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz różnych pracowników pedagogicznych placówki – w charakterze obserwatora, a czasem uczestnika zajęć np. podczas socjoterapii lub zajęć otwartych realizowanych przez opiekuna. Miał przez to okazję do zapoznania się z różnorodnymi metodami i formami pracy z młodzieżą, a następnie przeniesienia ich na grunt własnej grupy wychowawczej, po omówieniu ich z prowadzącym.
Zajęcia stażysty były również obserwowane przez opiekuna, dyrektora i wicedyrektora placówki, jak również innych pracowników ubiegających się o awans zawodowy. Podlegały one analizie i omówieniu z poszczególnymi osobami. Wychowawca otrzymywał każdorazowo informacje zwrotne na temat przebiegu spotkań, zarówno pozytywnych i negatywnych. Przyjmował je z uwagą, czasem z rezerwą. Starał się eliminować błędy od razu, które po pewnym czasie wracały. Zdobytą wiedzę wychowawca nie zawsze stosował w praktyce, a przekazywane przez obserwatorów wnioski nie do końca były uwzględniane.
Nauczyciel wykazywał się w tym względzie słabą umiejętnością dokonywania ewaluacji własnych zadań, oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Często popełniał te same błędy, zapominał o udzielanych mu wskazówkach i poprzednich wnioskach. Podczas prowadzenia zajęć starał się skrupulatnie i sztywno realizować scenariusz, był mało elastyczny, zdarzało mu się nie reagować na dynamikę i sygnały z grupy. W ocenie obserwatorów zajęcia były początkowo prowadzone w sposób niezadowalający. Stażysta pod tym względem wymaga nieustannego doskonalenia warsztatu pracy oraz krytycznej autoanalizy, nie potrafi jeszcze dokonać w pełni merytorycznej oceny prowadzonych przez siebie zajęć. Ważne w dalszej pracy wychowawczej nauczyciela jest stosowanie się do zaleceń i wskazówek.

Podsumowując, nauczyciel stażysta w trakcie dziewięciomiesięcznego stażu, w różnym stopniu realizował wymagania niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego , ale w zdecydowanej większości, zrealizował zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, tym samym osiągnął założone cele:
1. poznanie i analiza aktów prawnych regulujących pracę nauczycieli;
2. poznanie organizacji, zadań i funkcjonowania placówki;
3. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
4. poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce i zasad jej prowadzenia;
5. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicz¬nych warunków odbywania zajęć;
6. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli czy wychowawców i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
7. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora oraz omawianie ich przebiegu;
8. uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, zewnętrznych i samokształceniowych formach doskona¬lenia zawodowego nauczycieli;
9. pogłębianie kontaktów z podopiecznymi placówki oraz z ich rodzicami;
10. nawiązywanie współpracy z nauczycielami, pedagogami, psychologami, pozosta¬łymi wychowawcami, pracownikami administracji w celu zapewnienia prawidło¬wego przebiegu socjalizacji wychowanka;
11. nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi działalność placówki.

Pan XXX jako początkujący pedagog, nauczyciel, wychowawca wymaga systematycznego doskonalenia warsztatu pracy i zdobywania dalszego doświadczenia oraz czerpania z doświadczeń innych, przez co będzie mógł w przyszłości wypracować własny styl pracy z dziećmi i młodzieżą. W chwili obecnej ważne jest zrozumienie przez niego, że stopniowe budowanie własnego autorytetu wśród podopiecznych wymaga czasu, uwagi, autentycznego zainteresowania, wrażliwości na potrzeby innych oraz akceptowania i wspierania wychowanków.
Niewątpliwą zaletą nauczyciela stażysty jest duże zaangażowanie i chęci do pracy, aktywizowania, edukowania i wychowywania powierzonych mu nieletnich oraz pomysły, także innowacyjne w zakresie wskazywania różnorodnych aktywności. Posiadane przez niego cechy takie jak konsekwencja, stanowczość, wyważony sposób i ton mówienia, umiejętność opanowana się i kontroli emocji z pewnością sprzyjają realizowaniu zadań wychowawcy i osiąganiu pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych. Jednocześnie przy zbyt małej elastyczności, restrykcyjności, niekiedy autorytaryzmie, narzucaniu innym własnego zdania, mogą powodować konflikty i nieporozumienia.
Nauczycielowi zależy na dobrych relacjach interpersonalnych, dlatego jestem pełna nadziei na jego wnikliwą analizę, wgląd we własne działania oraz systematyczne wdrażanie wniosków w codzienne kontakty z podopiecznymi. Na razie brakuje mu czasem odwagi i pewności co do podejmowanych działań, dystansu, elastyczności i zindywidualizowanego podejścia do wychowanków także w grupie. Wówczas łatwiej będzie mu zacząć budować swój autorytet.

Na podstawie rozmów ze współpracownikami, własnych obserwacji, analizy poszczególnych efektów, pomysłów i zaangażowania w pracę z podopiecznymi oraz po zapoznaniu się z dokumentacją związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Pana XXX proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

XX, dn. 02.06.2016r. ........................................
podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.