X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37922
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Czas trwania stażu : 1.09.2017r. – 31.05.2018r.

Niniejsze sprawozdanie jest zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stanowi podsumowanie z realizacji celów i założeń zawartych w planie rozwoju zawodowego. Z dniem 1 września 2017r. rozpoczęłam staż, w wymiarze 9 miesięcy, na nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) ,Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 06. 97. 674 ze zm.) oraz roczny plan przedszkola. Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności rozpoczęłam szczerze wierząc, że podniesie to efektywność moich działań edukacyjnych, umiejętności pedogaogicznych, a także jakości mojej pracy, co przełoży się na pracę i funkcjonowanie całego przedszkola.
Dokumentację oraz opis przeprowadzonych działań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Pierwszym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do zrealizowania zasad współpracy z opiekunem stażu, co zostało uwzględnione we wspólnie podpisanym kontrakcie. Razem z opiekunem stażu, panią Ewą Kijora, ustaliłyśmy harmonogram spotkań, zajęć obserwowanych, wstępne terminy zajęć prowadzonych w jego obecności, jak również zasady przygotowania scenariuszy zajęć i ich omawiania.
Następnym krokiem , który podjęłam było zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego , oraz dokonanie analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MEN. Zapoznałam się także z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola jak: Statut Przedszkola, podstawa programowa, roczny plan pracy przedszkola, podstawowe zasady BHP, dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dzienniki zajęć). Dzięki tej lekturze zrozumałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie, jakie są moje prawa i obowiązki, zapoznałam się z moimi zadaniami programowymi i dodatkowymi.
Rozpoczynajac staż jako nauczyciel wychowaca grupy dzieci 5-letnich (gr. II – Sówki) zapoznałam się obowiązującą dokumentacją i zakresem czynności nauczyciela. Bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie jego struktury, prowadziłam dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pacy, dziennik zajęć, diagnoza jesienna i wiosenna). Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z planem posiedzeń oraz zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów z Rad Pedagogicznych. Przystępując do realizacji zadań zawartych w planie rozwoju oraz rocznym planie pracy przedszkola, korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu, współpracujących z przedszkolem nauczycieli, co pomogło mi w dużej mierze w pracy z małymi dziećmi. Poznanie zasad organizacji , zadań i zasad funkcjonowania przedszkola wzbogaciło moja wiedzę merytoryczną, co wpłynęło na lepszą jakość mojej pracy.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

W ramach tego zadania przeanalizowałam podstawę programową , zapoznałam się z przyjętym w placówce pogramem wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” oraz kartami pracy „Paczka Puszatka – pięciolatek”.
Do zajęć przygotowywałam pomoce dydaktyczne (dokumentacja zdjęciowa – przykłady), tworzyłam własny warsztat pracy : teczki z pracami dzieci, tablice na ekspozycje prac dzieci, kąciki tematyczne, dekoracje sali a także starałam się wykorzystywać różne dostępne materiały do prac plastycznych i zajęć.
W trakcie całego okresu stażu, oprócz wykonywania wszystkich podstawowych obowiązków, wraz z drugim nauczycielem organizowałam różne uroczystości i inne aktywności przedszkola, przygotowywałam scenariusze wystąpień, oprawę muzyczną, dekorację. Lista tych uroczystości i aktywności znajduje się w teczce stazysty.
Byłam też koordynatorem ogólnopolskich programów edukacyjnych „Akademia Aquafresh” oraz „Mamo, Tato, wolę wodę”. Po otrzymaniu materiałów edukacyjnych zajęcia zostały przeprowadzone w obydwu grupach przedszkolnych. Zarówno scenariusze jak i dokumentacja zdjęciowa dotycząca realizacji tych programów znajduje się teczce stażysty . Byłam również współorganizatorką przedszkolnej akcji czytelniczej „Moja przyjaciółka – Książka”. W ramach tej akcji współpracowałam z bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu. Nasze spotkania odbywały się ok 2-3 razy w miesiącu, zarówno w przedszkolu jak i w bibliotece, i miały na celu zachęcić dzieci nie tylko do wspólnego czytania, ale także do korzystania z zasobów tejże biblioteki. Kolejną akcja czytelniczą była „Cała Polska czyta dzieciom”, w której braliśmy udział my, jako pracownicy przedszkola, ale także zaproszeni goście , m.in. starsze rodzeństwo naszych podopiecznych, rodzice. Zrealizowałam jeden konkurs plastyczny pod tytułem „ Okładka mojej ulubionej książki” do którego zaprosiłam do udziału dzieci wraz z rodzinami. Konkurs i ogłoszenie jego wyników odbyło się w lutym 2018r. Nagrody rzeczowe zakupiłam z własnych środków finansowych.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy wykorzystywałam komputer do tworzenia scenariuszy, dokumentacji przedszkola jak i przebiegu stażu, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, a także tworzenia dokumentacji zdjęciowej, prowadzenia kroniki i profilu przedszkola na facebooku. Korzystając z dostępnych w internecie programów dostosowywałam oprawę muzyczną na uroczystości przedszkolne (Pasowanie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty). Dokonałam także publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (www.publikacje.edux.pl ). Starałam się na bieżaco śledzić najnowsze publikacje, propozycje scenariuszy i zadań oraz nowości wydawniczych na łamach różnych stron edukacyjnych, m.in. www.edux.pl, www.ucze.pl, www.szkolnictwo.pl, www.pwn.pl, www.chomikuj.pl. Swoja wiedzę i umiejętności wzbogacałam czytając czasopisma pedagogiczne, takie jak „Nauczycielka Przedszkola”, „Mój żłobek, moje przedszkole”.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularny udział w jej posiedzeniach:
1.09.2017 – dotycząca m.in. zatwierdzenia planu rocznego przedszkola oraz przedstawienia zmian w prawie oświatowym.
13.09.2017r – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, przypomnienie zasad awansu zawodowego nauczycieli
13.11.2017 – rada szkoleniowa dotycząca nowej podstawy programowej w edukacji – zadania, warunki i sposoby realizacji
5.02.2018 – sprawozdanie z realizacji planu nadzoru za pierwsze półrocze roku przedszkolnego 2017/2018 oraz przedstawienie sprawozdań z pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej wychowawców grup przedszkolnych.
26.02.2018r. - rada szkoleniowa na temat „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu – procedury” - bezpieczeństwo na terenie przedszkola oraz poza nim, procedury postępowania w sprawach wypadków dzieci, procedury związane z opieką medyczną, zasady postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo cyfrowe
Oprócz rad szkoleniowych, uczestniczyłam również w dodatkowych formach doskonalenia zawodowego. W październiku uczestniczylam w warsztacie taneczno – sportowym „ Taneczne wariacje, cz.I”, a wiosną w „Polskim Maratonie Artystycznym” na który składały się trzy warsztaty: taneczny, muzyczny i plastyczny. Nabyte umiejętności wykorzystałam w codziennej pracy z dziećmi oraz podczas róznorodnych imprez i aktywności w przedszkolu, m.in. Pasowanie, Mikołajki, Bal karnawałowy, Uważam , że takie formy kształcenia zawodowego , zarówno wewnątrzprzedszkolne jak i poza przedszkolne za bardzo wartościowe pod względem merytorycznym, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kompetencji . Udział w warsztatch sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze i bardziej interesujące dla dzieci, a mnie zmotywowały do dalszego samodoskonalenia się.

§6 ust.2 pkt. 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

W prowadzonych przeze mnie działaniach edukacyjnych starałam się uwzgędniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania. Poprzez codzienny kontakt i rozmowy z rodzicami na bieżaco uzupełniałam informacje o środowisku dzieci, ważnych dla nich wydarzeniach, problemach. W takich sytuacjach starałam się dzielić
z rodzicami swoją wiedzą, radą i wsparciem, co myślę, miało duży wpływ na nasze pozytywne i dobre relacje, a także brałam pod uwagę ich propozycje wyłaniające się podczas indywidualnych konsultacji.
Brałam udział w zebraniach z rodzicami, na których poruszaliśmy kwestie bieżące jaki plany dalszej współpracy. Swoją postawą starałam się zachęcać rodziców do udzielania się w życiu przedszkola, np. organizowanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych przygotowywanie kącików tematycznych, uczestnictwo w konkursie plastycznym. Rodzice chętnie uczestniczyli w ważnych uroczystościach przedszkolnych, do których wraz z drugim nauczycielem przygotowywałam dekorację, oprawę muzyczna, scenariusze przedstawień, upominki, zaproszenia, życzenia, itp.
Były to:
1.Pasowanie
2.Jasełka
3.Dzień Babci i Dziadka
4.Dzień Mamy i Taty

Aby dzieciom urozmaicić pobyt w przedszkolu to oprócz realizacji treści podstawy programowej wspólnie z koleżanką z pracy organizowałyśmy zajęcia i zabawy z takich okazji jak:
Dzień Chłopaka
Dzień Przedszkolaka
Dzień Pluszowego Misia
Andrzejki
Mikołajki
Strojenie choinki
Karnawał
Walentynki
Dzień Dinozaura
Dzień kobiet
Dzień wiosny
Święto Ziemi
Wielkanocne śniadanie

Dodatkową atrakcją dla dzieci było zorganizowanie w porozumieniu z rodzicami dwóch wycieczek: we wrześniu do Mega Parku w Grudziądzu oraz w kwietniu do Sali Zabaw MINIDISCO w Brodnicy..
Bardzo pozytywnym przejawem aktywności rodziców i dzieci było angażowanie się w akcje charytatywne organizowane w przedszkolu takie jak : zbieranie plastikowych korków dla chorego chłopca (przez cały rok) , zbiórka karmy i akcesoriów dla OTOZ Animals Schronisko dla zwierząt w Iławie.
Prowadziłam obserwację diagnozy jesiennej i wiosennej i uzupełniałam ją kartami pracy, a wyniki omawiałam indywidualnie z rodzicami dziecka. Poprzez własne zaangażowanie i chęć niesienia pomocy w sytuacjach trudnych zarówno dla dziecka, jak i rodzica , chciałam pokazać im, jak ważna i kluczowa dla mnie jest nasza współpraca i , że dobro ich dziecka jest dla mnie priorytetem.
Na bieżąco realizowałam zadania dodatkowe m.in. prowadzenie kroniki przedszkolnej, profilu na facebooku, współpracowałam ze środowiskiem lokalnym. Na podstawie planu pracy przedszkola wraz z drugim nauczycielem rozpoczęłyśmy współpracę z Oddziałami Zerowymi ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu. Pierwszym etapem było sporządzenie projektu współpracy i jego akceptacja przez dyrektorów obydwu placówek i nauczycieli. W ramach wspólnych działam odbyły się spotkania nt. :
1. „Bezpieczni na drodze i w zabawie” - w naszym przedszkolu
2. „Bal Świeżaków” - tematyka prozdrowotna – w szkole.
3. Udział w występie grupy cyrkowej „Szok” - integracja przedszkolaków z dziećmi szkolnymi.

W minionym roku starałam się udzielać pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom, które tego potrzebowały. Inspirowałam dzieci uzdolnione plastycznie do rozwijania swoich talentów poprzez powierzanie im twórczych zadań, w czasie których poznawały nowe techniki, niekonwencjonalne materiały plastyczne, itp. W czasie zajęć popołudniowych skupiłam się również na dzieciach , u których występowały trudności w przyswajaniu wiedzy – praca z dzieckiem, które nie potrafiło liczyć w zakresie 10, nie kreśliło szlaczków literopodobnych, wymagało ćwiczenia sprawności manualnej. W konsultacjach indywidualnych z rodzicami nakreślałam kierunek dalszej pracy z dzieckiem w domu i omawiałam jego postępy

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez okres trwania stażu raz w miesiącu przygotowywałam konspekty zajęć, które realizowałam w obecności opiekuna stażu. Zajęcia te były poprzedzone rozmową z opiekunem stażu, a po ich przeprowadzeniu omawiane i analizowane cele zamierzone i zrealizowane.
W trakcie stażu obserwowałam zajęcia innych nauczycieli i sporządzałam z nich notatki. Były to : 1. Język angielski – zajęcia prowadzone przez doświadczonego nauczycieala.
2.Logopedia – prowadzona przez nauczyciela logopede z wieloletnim doświadczeniem
3.Zajęcia grupy „Misiaki – wesołe dzieciaki” - prowadzone przez nauczyciela stażystę.
Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu, a także z rad i wskazówek koleżanek z pracy, które pozwoliły mi lepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętnoęci w codziennej pracy z dziećmi. Kazdy swój bład, niedopatrzenie czy uwagi opiekuna stażu starałam się przeanalizować i wyciągnąć wnioski na przyszłość, by moja praca była bardziej efektowna i produktywna. Stałam się bardziej otwarta na krytykę czy też pochwałę, nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli pozwoliła mi poznać różne metody i formy pracy z dzieckiem.
Jednym z ważniejszych wniosków jakie wyciągnęłam, jest to, że czasem mimo pięknie ułozonego planu działania czy scenariusza trzeba być przygotowanym na nagłe zmiany, np. gdy grupa nie reaguje tak , jak założyłąm, lub jest pobudzona bądź znużona, w zależności od kondycji psychoruchowej dzieci. W takich sytuacjach warto mieć w zanadrzu dodatkowa zabawę, alternatywę pracy plastycznej lub zajęcia relaksacyjne.

PODSUMOWANIE
Minione dziewięć miesięcy były dla mnie okresem wytężonej pracy, nauki, były sprawdzianem mojej wiedzy, umiejętności i zaangażowania w pracę nauczyciela jak i życiu placówki. Czas stażu pozwolił mi poznać swoje mocne i słabe strony. Sadzę, że dałam się poznać jako osoba chętna do współpracy, nauki , niesienia pomocy. Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się, poszerzania wiedzy i umiejętności , które są nieodłącznym elementem tej pracy. Okres stażu uświadomił mi jak ważne jest by nauczyciel, pedagog, wychowawca zawsze spoglądał na dziecko świeżym okiem i nie popadał w rutynę, gdyż każde z nich jest wyjątkowe. Jestem świadoma, że w swojej pracy niejednokrotnie napotkam trudności, popełnię błędy, ale wiem też, że dzięki temu zawszę będę się starać by: błędy naprawiać, trudności pokonywać, wyciągac wnioski i doskonalić swój warsztat pracy.

........................................
(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.