X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37923
Przesłano:

Dostosowany plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

DOSTOSOWANY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: J. O.
2. Nauczane przedmioty: język angielski, dwujęzyczna wiedza o krajach anglojęzycznych
3. Czas stażu: 1. 09. 2015 - 31. 08. 2016r. w Szkołach i Przedszkolach .... w Warszawie
1. 09. 2016r. - 31. 05. 2018r w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym ... z Oddziałami Gimnazjalnymi w Warszawie.
4. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie w Białymstoku z przygotowaniem pedagogicznym
b) Studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
c) Studia Podyplomowe kwalifikacyjne do nauczania geografii i przyrody na Uniwersytecie Warszawskim

II. Czynności organizacyjne

L.P.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI

1 Przypomnienie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- śledzenie stron internetowych MEN
- prawidłowo sformułowany wniosek o kontynuację stażu VIII- IX 2016
2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO, Punktowy system oceniania dla Gimnazjum
- dostosowany plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły VIII- IX 2016
3 Wstępna ocena własnych umiejętności
4 Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły - podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
- aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
- analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, Punktowy system oceniania dla Gimnazjum, kryteria oceniania
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy II gimnazjum
- współpraca z rodzicami: zebrania otwarte, zebrania rodziców, spotkania indywidualne
- złożenie wniosku o kontynuację stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
IX.2016
W czasie stażu
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
W czasie stażu
6 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza dokumentacji
- autorefleksja
- autoanaliza
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- sprawozdanie V.2018

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne np. Erasmus+
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu. W czasie stażu
2 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testów semestralnych i analiza wyników
- kopia testów semestralnych, wyniki W czasie stażu
3 Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego i anglojęzycznej wiedzy o krajach anglojęzycznych
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- notatka IX.2016/2017
4 Doskonalenie metod i form pracy
- stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
- projekt językowy w klasach dwujęzycznych
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów np. Program Naprawczy - scenariusze, recenzje literatury
W czasie stażu
5 Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym
- organizowanie gazetek tematycznych w klasie 213
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki
- zdjęcia i notatki
W czasie stażu
6 Przygotowywanie uczniów do konkursów - praca indywidualna z uczniem zdolnym
- prowadzenie raz w tygodniu konsultacji
- udział uczniów w konkursach kuratoryjnych, OJAG, English High Flier, Super Speller
- zaświadczenia i notatki W czasie stażu
7 Prowadzenie pomiaru dydaktycznego - badanie wyników nauczania języka angielskiego - kserokopia testu pomiaru, zaświadczenia, analiza sprawozdań 2016/2017/2018
8 Samodzielne studiowanie literatury.
- literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
- wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism
- recenzje W czasie stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
W czasie stażu
2 Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
- scenariusze zajęć
- notatka z przebiegu zajęć W czasie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami - aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli
- opracowanie scenariuszy
(podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń),
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły Rok szkolny 2016/17/18
Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4

1 Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a)
- Opracowanie i wdrożenie nowego dwujęzycznego przedmiotu `Wiedza o krajach anglojęzycznych`
- Plan Pracy Wychowawczej
- Szkolny Program Profilaktyki
- notatki W czasie stażu
2 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)
- organizacja wycieczek do krajów anglojęzycznych, imprez klasowych i szkolnych
- organizacja międzyszkolnego konkursu z wiedzy o krajach anglojęzycznych
- praca z uczniem słabym - zaświadczenie dyrektora W czasie stażu
3 Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
(§8 ust 2 pkt 4 d)
- kontynuacja nauki języka włoskiego - zaświadczenie W czasie stażu
4 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt 4 e) - wywiad wśród uczniów klasy, w której pełnię rolę wychowawcy
- przygotowanie i publikacja scenariusza lekcji języka angielskiego
- spotkania z pedagogiem szkolnym
- spotkanie z pielęgniarką szkolną - potwierdzenie o publikacji na szkolnej stronie internetowej W czasie stażu
5 Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§8 ust 2 pkt 4 f) - współpraca z czasopismem „THE TEACHER”
- udział w projekcie unijnym `EUROPASS - MOBILITY` dla nauczycieli -publikacje
-zaświadczenie W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1 Współpraca z pedagogiem szkolnym - przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców
- potwierdzenie pedagoga szkolnego W czasie stażu
2 Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne, telefoniczne - notatki W czasie stażu

Plan zatwierdzono Podpis

...................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.