X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37925
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr ****
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
• Imię i Nazwisko nauczyciela****
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi
• Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
3. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
4. Opiekun stażu: mgr *****
5. Posiadane kwalifikacje: filologia polska- studia magisterskie, zintegrowane edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- studia podyplomowe.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. IX/X 2015r. Notatki (rozmowy z przewodniczącym ds. Statutu Szkoły).
2. Udział w różnych formach pracy szkoły.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Aktywna działalność w zespole edukacji wczesnoszkolnej. Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły Notatki z posiedzeń RP

Potwierdzenia, notatki
3. Współpraca z Radą Rodziców.
Organizowanie spotkań z rodzicami.
Udział w konsultacjach indywidualnych.
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Wg harmonogramu
W okresie stażu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach,
Scenariusze

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty

1. Współpraca z opiekunem stażu. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Konsultacje.
Wg harmonogramu
obserwacji
Wg harmonogramu
obserwacji
Wg harmonogramu
Konsultacji Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki, uwagi

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli. W okresie stażu
Wg oferty przez okres stażu
W okresie stażu
W okresie stażu Zaświadczenia,
Notatki

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty

1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego.
Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.
W okresie stażu Potwierdzenia opiekuna, wydruki.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. VIII – IX 2015r.
VIII – IX 2015r.
VI 2018r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Notatki ( rozmowy z przewodniczącym ds. Statutu Szkoły).
Sprawozdanie z przebiegu stażu.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
IX.2015r.
Kontrakt

3. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
W okresie stażu
VI 2018r.
VI 2018r.
Wpisy w dokumentacji stażu.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Wniosek wraz z dokumentacja formalną.

4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu. Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy).
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Wg harmonogramu
W okresie stażu
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Testy, sprawdziany, CD.
Scenariusze zajęć,
prace klasowe
pomoce dydaktyczne,
regulaminy,
sprawozdania, scenariusze.
Dzienniki

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych
Dokumentowanie dorobku kulturalnego klasy, szkoły.
Wg harmonogramu
W okresie stażu Scenariusze, zdjęcia imprez, uroczystości.
Strona internetowa szkoły

6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. Opracowanie szczegółowych konspektów.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej oraz w zespole ewaluacji pracy szkoły.
Wg harmonogramu hospitacji
W okresie stażu
Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach.
Protokoły, notatki, plany pracy

V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji na temat uczniów.
Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie ich do konkursów.
IX 2015r.,
W okresie stażu
Notatki, ankiety.
Dzienniki zajęć wyrównawczych, plany pracy.
Dzienniki zajęć, protokoły, dyplomy

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
Aktywna współpraca z nauczycielami, pedagogiem i świetlicą szkolną.
Wg harmonogramu spotkań.
W okresie stażu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach,
Wpisy w dziennikach
Notatki

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Saturn, Policją, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Galerią Elektrownia.
W okresie stażu Notatki, zdjęcia

4 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych i przedstawieniach.
Udział w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych pod hasłem "Nasza klasyka".
Współorganizowanie wycieczek i wyjść kulturalnych (wyjazdy do teatru, udział w warsztatach).
Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskiego, czytelniczego.
Wg harmonogramu.
IX 2015r.
W okresie stażu
Wg harmonogramu Scenariusze, zdjęcia
Karty wycieczek
Scenariusz, zdjęcia
Formularz zgłoszeniowy.

VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty

1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.gwo.pl; www.oeiizk.edu.pl; www. wszpwn.pl
W okresie stażu

W okresie stażu Wydruki, notatki.

2. Publikacje w Internecie. Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
W okresie stażu
Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni komputerowej.
Dokumentowanie przebiegu stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu
Wg potrzeb
W okresie stażu
W okresie stażu
Strona internetowa
Zaproszenia, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach i szkoleniach
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
W okresie stażu Zaświadczenia.
Notatki, potwierdzenia opiekuna.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
IX 2015r.
IX 2016r.
IX 2017r.
IX 2018r.
Wg potrzeb Notatki
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcy.

VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. Na bieżąco.
Wg harmonogramu
Notatki własne.
2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analiza przepisów prawa oświatowego. W okresie stażu Notatki

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

........................................
........................................
Podpis opiekuna stażu
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.