X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37906
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Warszawa, dnia 14.09.2011r
Plan Rozwoju Zawodowego – Nauczyciela chemii i fizyki
INFORMACJE PERSONALNE:

Imię i nazwisko: mgr Dorota Renata Michalczyk – nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Bekier

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2013r.

Wykształcenie: mgr chemii z fizyką z przygotowaniem pedagogicznym

Staż pracy zawodowej:
Od 01.09.2011r: Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie – nauczyciel fizyki
Od 01.09.2010r - do 27.01.2011r: Szkoła Rodzinna (Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum)
w Warszawie (Sulejówek)

Od 01.09.2009r – do 31.08.2011r: Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leopolda Staffa w Warszawie – nauczyciel chemii i fizyki

Od 01.09.2007r – do 28.02.2010r: Gimnazjum Nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie – nauczyciel chemii i fizyki

Od 11.07.2008r – do 29.07.2013r: Animator na Rekolekcyjnym Obozie w Mikaszówce (Caritas Diecezji Łowickiej)

Od 01.02.2006r – do 31.05.2006r: Staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim

01.09.2006r – 31.08.2007r: Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim - nauczyciel chemii i fizyki, praca w oddziałach OHP podlegających pod gimnazjum – nauczyciel chemii i fizyki, indywidualna praca z uczniem dysfunkcyjnym, praca w klasie integracyjnej

Wrzesień 2004r: Zespół Szkół Średnich im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim – nauczyciel praktykant

Od 01.09.2004r – 11.02.2005r: Gimnazjum w Starej Niedziałce – nauczyciel fizyki

12 – 30 lipca oraz 6-10 września 2004r: Instytut Farmaceutyczny Warszawa – praktyka zawodowa

Wrzesień 2003r : Gminne Gimnazjum im.Henryka Sienkiewicza w Dobrem – nauczyciel praktykant

Maj 1999r: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – praktyka zawodowa

Wrzesień 1998r: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim – praktyka zawodowa

Wymagania kwalifikacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §7 ust.2 pkt 1)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1
Opracowanie planu pracy zespołu przyrodniczego
współpraca przy opracowywaniu planu pracy zespołu przyrodniczego
analiza wniosków z prac zespołu z lat poprzednich
początek roku szkolnego
plany pracy zespołu przyrodniczego
2
Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i chemii
udział w spotkaniach metodycznych, kursach, konferencjach
zapoznanie się ze specjalistyczną lekturą
w czasie trwania stażu
świadectwa ukończenia kursów, warsztatów metodycznych
notatki
3
Doskonalenie metod i form pracy na lekcjach chemii i fizyki
prowadzenie lekcji z nauczanych przedmiotów z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy
w czasie trwania stażu
scenariusze lekcji
karty hospitacji
4
Samoocena pracy
określanie swoich słabych i mocnych stron na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dotyczącej moich lekcji
porównywanie zamierzonych celów z osiągniętymi rezultatami
w czasie trwania stażu
notatki
ankiety, wnioski
5
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
według planu hospitacji i lekcji otwartych
konspekty
notatki
karty obserwacji
6
Zdobywanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i umiejętności wychowawczych
szkolenia Rady Pedagogicznej
doskonalenie zawodowe
w czasie trwania stażu
zaświadczenia ze szkoleń
7
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych
prowadzenie zajęć dodatkowych
przeprowadzanie konkursów szkolnych
ankiety ewaluacyjne z zajęć dodatkowych
w czasie trwania stażu
określa regulamin
ankieta

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §7 ust.2 pkt 2)

1
Przeprowadzanie konkursów o tematyce chemicznej i fizycznej
organizowanie konkursów
„Z Fizyką za Pan Brat”
„Fotografujemy zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne”
w czasie trwania stażu
2011/2012
2012/2013
regulaminy i wyniki konkursów
2
Współpraca z Muzeum Marii Curie – Skłodowskiej na
ul. Freta w Warszawie, Muzeum Techniki w Warszawie ,
Planetarium – Centrum Nauki Kopernik
wyjścia z uczniami na lekcje muzealne z chemii i fizyki
w czasie trwania stażu
karty wyjść
3
Współpraca z zespołem do spraw promocji szkoły
współudział w przygotowywaniu dnia otwartego dla szóstoklasisty
w czasie trwania stażu
04.2012r
04.2013r
prezentacja prac konkursowych
4
Przygotowanie wystawy plakatów w Dniu Nauk Przyrodniczych, oraz ściennych gazetek okolicznościowych
gromadzenie materiałów do gazetek
gromadzenie plakatów i prac wykonanych przez uczniów
przygotowanie wystaw
w czasie trwania stażu
dokumentacja fotograficzna
5
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, oraz uczniów zdolnych
przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych
pomoc w nadrobieniu zaległości w nauce
w czasie trwania stażu
prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych

6
Praca w zespołach klasowych
mobilizowanie ucznia do nauki
pomoc w nadrobieniu zaległości w nauce
w czasie trwania stażu
notatki

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §7 ust.2 pkt 3)

1
Korzystanie z komputera przy opracowywaniu dokumentów, konspektów, ćwiczeń dla uczniów klas integracyjnych
korzystanie z programów komputerowych przy opracowywaniu dokumentów, kart pracy, prezentacji
w czasie trwania stażu
dokumenty oraz scenariusze
2
Prowadzenie zajęć w pracowni fizycznej z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej
przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów komputerowych
w czasie trwania stażu
scenariusze lekcji
prezentacje na płytach CD
3
Statystyczne opracowywanie próbnych testów gimnazjalnych z przedmiotów przyrodniczych
przygotowanie statystki
przygotowanie wniosków
praca w Excelu
według harmonogramu
wydruki statystyki testu
wydruki analizy i wniosków do testu
4
Prowadzenie dziennika elektronicznego LIBRUS
wpisywanie ocen
komunikowanie się z rodzicami
w czasie trwania stażu
wpisy w dzienniku elektronicznym
5
Poszerzanie wiadomości uczniów
korzystanie z encyklopedii multimedialnej i stron internetowych
w czasie trwania stażu
wykonywane prace
referaty

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §7 ust.2 pkt 4)


1
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
w czasie trwania stażu
świadectwo uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach
2
Doskonalenie z zakresu języków obcych
uczestniczenie w kursie języka francuskiego
w czasie trwania stażu
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie
3
Znajomość najnowszych propozycji z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
samodzielne studiowanie literatury
współpraca z pedagogiem i psychologiem
w czasie trwania stażu
notatki z wybranych propozycji lekturowych
4
Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy w ramach prowadzenia
prowadzenie zajęć z młodzieżą mającą trudności w nauce
stosowanie się do opinii i zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
przygotowanie dodatkowych zadań dla uczniów zdolnych
przygotowanie do konkursów
w czasie trwania stażu
notatki, konspekty
5
Współpraca z zespołem wychowawczym szkoły i zespołami klasowymi
wymiana doświadczeń z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem
współpraca z pedagogiem wspomagającym
w czasie trwania stażu
uczestnictwo w posiedzeniach zespołów klasowych i wychowawczych
spotkania z pedagogiem szkolnym i psychologiem

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli §7 ust.2 pkt 5)

1
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
analiza przepisów związanych z awansem
opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2011
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
2
Współpraca z opiekunem stażu
zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
spotkania z opiekunem stażu
IX 2011
IX 2012
IX 2013
w czasie trwania stażu
kontrakt
3
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i scenariuszy lekcji
w czasie trwania stażu
dokumentacja
4
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, w tym Karty Nauczyciela i rozporządzeniami MEN i S
gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i scenariuszy lekcji
w czasie trwania stażu
notatki

W związku z możliwością wystąpienia pewnych nieprzewidzianych okoliczności zastrzegam sobie możliwość zmian w planie rozwoju zawodowego. Wszelkie zmiany zostaną szczegółowo opisane w sprawozdaniu z przebytego stażu.

Opracowała: Dorota Renata Michalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.