X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37921
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

MARIOLA SKARBIESZ

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11
W SZCZECINIE

Okres stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014
Opiekun stażu:

I. Wprowadzenie

Pracę w Zespole Szkół nr 11 podjęłam z dniem 1 września 2006 roku. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z siedmioletnim stażem. W 2006 roku ukończyłam studia magisterskie o kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam z dniem 1 września 2011 roku.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad własnym rozwojem oraz sprostaniem zadaniom, jakie założyłam do realizacji i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę, zdobywałam kolejne doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej oraz spotkaniach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zawartych w planie rozwoju zawodowego zadań.

II. Opis spełniania wymagań.

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego

Przed rozpoczęciem stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego dotyczącą nauczyciela mianowanego. Szczególnej analizie poddałam rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235 poz. 1543). Uwzględniłam również zapisy dotyczące awansu zawodowego zawarte w Karcie Nauczyciela.

Współpraca z opiekunem stażu

Na początku września 2011 roku nawiązałam współpracę z moim opiekunem stażu- panią Małgorzatą Róż. Podczas pierwszego spotkania zawarłyśmy kontrakt, w którym zostały ujęte
nasze oczekiwania dotyczące współpracy.
Realizując założone w planie rozwoju zadania prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu 2 razy w ciągu semestru. Opracowywałam scenariusze zajęć, konsultowałam oraz omawiałam je z opiekunem. Moje zajęcia omawiałyśmy pod względem stopnia realizacji założonych celów, trafności doboru metod pracy i środków dydaktycznych oraz stopnia aktywności i poziomu zainteresowania uczniów prowadzonymi zajęciami.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja zajęć prowadzonych przez mojego opiekuna stażu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyłam w zajęciach, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu podczas lekcji, rodzaje stosowanych środków dydaktycznych oraz metod i form pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, indywidualizację procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolniejszych i napotykających na trudności w nauce. Cenię sobie bardzo pracę koleżanki. Wiele się od niej nauczyłam i uzyskałam dużo cennych wskazówek do dalszej pracy.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Wiedząc, że nadrzędnym celem pracy nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego uwzględniając potrzeby własne oraz szkoły, a przede wszystkim samych uczniów. Poprzez uczestnictwo w tych szkoleniach pogłębiałam swoją wiedzę oraz doskonaliłam posiadane umiejętności, co wpływało na stałe podnoszenie jakości mojej pracy z uczniami.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
ROK SZKOLNY 2011/2012
- „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu”
- konferencja „O dzieciach uzdolnionych matematycznie”
- „Ratujemy i uczymy ratować” szkolenie WOŚP
ROK SZKOLNY 2012/2013
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Niebieska karta”
- „Obsługa dziennika elektronicznego”
- „Jak dokumentować organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną?”
- „Praktyczne metody pracy na lekcjach języka polskiego z uczniem niepełnosprawnym
intelektualnie w stopniu lekkim”
- „Coś z niczego, czyli bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów”
- „Prawo prasowe i prawo autorskie w szkole” – o czym powinien wiedzieć nauczyciel”
- „Tablice interaktywne”
- „Jak pomóc dziecku w nauce czytania” spotkanie dla chętnych nauczycieli i rodziców
ROK SZKOLNY 2013/2014

- Cykl szkoleń w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie miasta Szczecin” (I semestr):
• „Meta-umiejętności w pracy nauczyciela”
• „Rozwijanie kompetencji wychowawcy”
• „Organizacja zespołu klasowego. Planowanie pracy wychowawcy klasy”
• „Style pracy nauczyciela w kontekście nauczyciel – uczeń”
• „Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole”

- konferencja „Uczenie a emocje?„Jak uczyć skutecznie i w interesujący sposób?”
„Sztuka uczenia – indywidualizacja procesu nauczania w aspekcie różnic emocjonalnych dzieci 6 i 7 letnich” – ZCDN
- „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” – ZCDN
- „Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela”

Szkolenia pomogły mi poznać wiele atrakcyjnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, które na bieżąco wykorzystywałam w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi. Szczególną rolę w mojej pracy zawodowej odegrało szkolenie zorganizowane przez WOŚP – „Ratujemy i uczymy ratować”. Zaowocowało ono cyklem zajęć przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III przeze mnie we współpracy z koleżanką. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem dzieci, czego dowodem była bardzo duża liczba chętnych do udziału w konkursie na „Najlepszego ratownika” kończącym ten cykl zajęć.
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań we współpracy z innymi nauczycielami
Podczas stażu czynnie brałam udział w organizowaniu imprez szkolnych, takich jak: Pasowanie pierwszoklasistów, Święto pieczonego ziemniaka oraz Mikołajki, Bal karnawałowy, Rajd Czwójdzińskiego, Andrzejki, Dzień Teatru, Dzień Dziecka, konkursy, podchody, imprezy sportowe. Przez cały okres stażu systematycznie dokonywałam zmian dekoracji w sali lekcyjnej oraz na terenie szkoły zgodnie ze zmianą pór roku oraz aktualnymi świętami i uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.
Byłam odpowiedzialna za dokumentowanie oraz opis wydarzeń szkolnych, które przygotowywałam na stronę internetową naszej szkoły. Natomiast w roku szkolnym 2013/2014 we współpracy z pedagogiem szkolnym i koleżanką zorganizowałyśmy zajęcia pt. „Od ziarenka do bochenka” dla uczniów klas 0-III, podczas których dzieci mogły poprzez pokaz, doświadczenie oraz zabawę poznać proces powstawania chleba, a także spróbować różnorodnych rodzajów pieczywa.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Zespołu Ewaluacyjnego oraz spotkaniach Zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej. Wspólnie z innymi nauczycielami tworzyłam i modyfikowałam dokumenty regulujące pracę szkoły m.in. koncepcje pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości.
Bardzo dobrze układała się moja współpraca z koleżankami uczącymi w klasach młodszych. Podczas wspólnych spotkań analizowałyśmy wyniki osiągane przez uczniów i planowałyśmy działania mające na celu ich poprawę. Dzieliłyśmy się wiadomościami zdobytymi podczas szkoleń, ciekawymi pomysłami na pracę w dziećmi. Opracowywałyśmy narzędzia do badania wiadomości i umiejętności uczniów, wspólnie próbowałyśmy rozwiązać pojawiające się problemy.
Spotykałyśmy się również przed planowanymi uroczystościami i konkursami, aby je dokładnie zaplanować, podzielić się obowiązkami i omówić ich przebieg. Do wszystkich spotkań starannie się przygotowywałam, dzieliłam się swoimi pomysłami, służyłam pomocą podczas większości działań podejmowanych w klasach I-III.
Byłam inicjatorką i koordynatorem konkursów plastycznych i wiedzowych odbywających się na terenie szkoły i w środowisku lokalnym skierowanych do uczniów klas młodszych.

Moja współpraca nie ograniczała się jedynie do grona pedagogicznego, w realizacji podejmowanych przeze mnie zadań współdziałałam również z Samorządem Uczniowskim, pielęgniarką szkolną, biblioteką miejską, rodzicami a także instytucjami wspomagającymi szkołę m.in. Policją i Strażą Miejską.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy

Doskonaleniu warsztatu pracy służyło nie tylko uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach, ale również studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki, m.in.:
- M. Bogdanowicz „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu”
- M. Pisarski „Matematyka dla naszych dzieci”
- Kubicka D. „ Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej”
- A.Bryńska, A. Kołakowski, A Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk ,,ADHD- Zespół nadpobudliwości psychoruchowej” Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”;
- Maria Molicka ,,Bajki terapeutyczne” cz. 1 i 2;
- Hans P. Nolting ,,Jak zachować porządek w klasie?”.
Korzystając z zasobów bibliotecznych oraz internetowych pogłębiałam swoją wiedzę, doskonaliłam posiadane umiejętności oraz poszukiwałam ciekawych scenariuszy zajęć i pomysłów na pracę z dziećmi.
W trakcie trwania roku szkolnego przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne: karty pracy, zadania dodatkowe dla uczniów, prace domowe oraz sprawdziany. Na swoich zajęciach starałam się pokazać uczniom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale wręcz przeciwnie może być zabawą, która sprawia radość. Aby to osiągnąć często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne i manipulacyjne. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki aktywizujące:
• metody integracyjne (Turlamy piłkę, Pajęczynka lub Kłębek)
• metody tworzenia i definiowania pojęć (Burza Mózgów, Mapa Pojęciowa)
• metody twórczego rozwiązywania problemów (Burza mózgów, Mapa mentalna)
• metody ewaluacyjne (Kosz i walizeczka)

Ponadto stosowałam elementy m.in.:
• Metody Dobrego Startu
• Metody Weroniki Sherborne
• Programu Ortograffiti

Poza zajęciami edukacji wczesnoszkolnej, prowadziłam również zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci: koło plastyczne oraz koło teatralne. W związku z powyższym poszukiwałam informacji, gromadziłam i tworzyłam materiały niezbędne do pracy z dziećmi, a dotyczące tego zakresu. Efektem prowadzonych przeze mnie zajęć był nie tylko rozwój zainteresowań i zdolności uczniów, zaznajomienie ich z nowymi technikami plastycznymi, ale również sukcesy osiągane przez moich podopiecznych w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych, różnorodne dekoracje w sali i na korytarzu. W ramach koła teatralnego przygotowałam z jego uczestnikami przedstawienie pt. „Powitanie wiosny”, które zaprezentowaliśmy uczniom z klas 0-III oraz ich rodzicom. Samodzielnie opracowałam scenariusz, dobrałam muzykę oraz przydzieliłam role. Z pomocą uczniów przygotowałam scenografię, natomiast rodzice zadbali o stroje dla dzieci.

W swojej pracy dużo uwagi poświęcałam również uczniom słabszym, starałam się ich otoczyć szczególną opieką podczas codziennych zajęć edukacyjnych, jak również w trakcie zajęć wyrównawczych. Systematycznie współpracowałam z ich rodzicami, wskazując w jaki sposób mogą pomóc swoim dzieciom w nauce. Poszukiwałam takich metod pracy oraz stosowałam takie środki dydaktyczne, które angażowały różne zmysły, uczyły rozwiązywania problemów, a także wskazywałam sposoby ułatwiające uczenie się. Organizowałam sytuacje wychowawcze i dydaktyczne w taki sposób, aby dzieci te mogły osiągnąć sukces, doceniałam ich wysiłek oraz chwaliłam nawet drobne osiągnięcia..

Zupełnie nowym doświadczeniem i wyzwaniem było dla mnie pełnienie roli opiekuna praktyk dla studentki Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum” w roku szkolnym 2013/2014. Prowadziłam dla niej lekcje pokazowe, omawiałam je, a także pomagałam w zaplanowaniu jej własnych lekcji. Dzieliłam się z nią zdobytą wiedzą i doświadczeniem a zarazem pogłębiałam swój warsztat pracy.

Dokumentowanie i samoocena pracy
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego systematycznie dwa razy w ciągu roku wypełniałam arkusz samooceny przygotowany przez Dyrektora szkoły. Rzetelne dokonanie samooceny i wypełnienie arkuszy wymagało ode mnie: analizy własnych działań realizowanych w minionym półroczu, określenie swoich mocnych i słabych stron oraz wysunięcie wniosków do dalszej pracy. Każda samoocena wpływała na doskonalenie w sobie tego, co jeszcze w pełni mnie nie satysfakcjonuje. Wysunięte wnioski wpływały na modyfikowanie i poszerzanie zakresu podejmowanych przeze mnie działań.
Systematycznie dokumentowałam swoją pracę poprzez staranne i prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej: dziennika lekcyjnego, dzienników zajęć dodatkowych (kółka teatralnego, kółka plastycznego, zajęć wyrównawczych) oraz teczki wychowawcy, arkuszy ocen, arkuszy pracy nauczyciela, kart analizy wyników nauczania, a także sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań ( np. uroczystości, konkursów).
Byłam również odpowiedzialna za umieszczanie informacji dotyczących edukacji wczesnoszkolnej na stronie internetowej szkoły.

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego
W trakcie stażu starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez systematyczną obserwację, analizowanie wytworów uczniów oraz opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także prowadząc rozmowy z rodzicami. Głównym sposobem diagnozowania była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam poznać swoich wychowanków w różnorodnych sytuacjach m.in. podczas samodzielnego wykonywania prac i zadań szkolnych, gdy współpracowali z rówieśnikami, w czasie zabaw i gier ruchowych – gdzie zwracałam uwagę na przestrzeganie zasad, reagowanie na wygraną i przegraną, w czasie wycieczek, uroczystości oraz wspólnych spotkań z rodzicami. Pomagałam dzieciom, które miały trudności w nauce - poświęcałam im więcej czasu i uwagi, kierowałam na zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne. W przypadku uczniów uzdolnionych stosowałam zadania o zwiększonym stopniu trudności, wskazywałam im koła zainteresowań, na których mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, angażowałam ich do pomocy dzieciom mającym trudności w nauce. Poza tym zachęcałam je do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których często pełniłam rolę koordynatora i opiekuna.
W roku szkolnym 2011/2012 z reprezentacją klas pierwszych uczestniczyłam w VIII Festiwalu Matematycznym Klas Początkowych Miasta Szczecina. Czuwałam również nad zebraniem i dostarczeniem prac plastyczno – technicznych w konkursach: „Anioły”, „Zdrowy krok w nowy rok”, „Tuwim napisał – dzieci rysują”, „Bałwanek”, „Moje miasto – Szczecin”. Byłam bardzo dumna ze swojej uczennicy, która zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Dbam o zdrowie od najmłodszych lat” zorganizowanym przy okazji przeprowadzanego w naszej szkole programu badań profilaktycznych „ Zdrowy Krok w Nowy Rok”. Napłynęło wówczas do organizatora ok. 400 prac wykonanych różnymi technikami. Jury wyróżniło 12 prac, które zostały umieszczone w kalendarzu na rok 2014, opracowanym i wydanym przez Fundację Akademia Zdrowia i Rozwoju. Poza tym w konkursie dotyczącym twórczości Tuwima, zorganizowanym przez Książnicę Pomorską uczennica naszej szkoły zajęła III miejsce, zdobyła dyplom oraz nagrodę. Były również wyróżnienia w konkursie „Bałwanek” dla trzech dziewczynek naszej szkoły.
W roku szkolnym 2013/2014 z reprezentacją klas trzecich uczestniczyłam w „X Turnieju Jaskółki”, podczas którego uczniowie próbowali swoich sił w grze w „Dwa ognie”
i w rezultacie zajęli V miejsce........................................
Podczas stażu systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz pozostałymi nauczycielami uczącymi moją klasę. Omawiałyśmy trudności w nauce i w zachowaniu moich uczniów, wspólnie poszukiwałyśmy sposobów na rozwiązanie pojawiających się problemów.
Ustalałyśmy jednolite metody pracy, obserwowałyśmy ich rezultaty i modyfikowałyśmy je w miarę potrzeb. Organizowałyśmy spotkania z rodzicami, aby pozyskać ich do współpracy.
Współpraca z rodzicami jest moim zdaniem konieczna i niezbędna do uzyskiwania sukcesów w pracy z uczniami. W związku z powyższym starałam się utrzymywać z nimi systematyczne kontakty i wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi dzieci. Kontaktowałam się z rodzicami podczas zebrań klasowych i indywidualnych konsultacji, w razie potrzeby kontaktowałam się również z nimi telefonicznie.
Swoją współpracę z rodzicami starannie planowałam, m.in. opracowując plan wychowawczy klasy, który uwzględniał założenia Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego Szkoły oraz był uzupełniany o działania będące propozycjami uczniów i rodziców. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy doskonalące umiejętności pedagogiczne rodziców, starałam się połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców, aby wspólnie rozwiązywać problemy, które pojawiały się w klasie. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się jak zachęcić dzieci do nauki i pomóc im uczyć się w bardziej efektywny sposób, wspierając je, ale nie wyręczając. Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Starałam się w miarę możliwości organizacyjnych wskazać możliwość zakupu tańszych podręczników, pomagałam uzyskać zwolnienie lub zniżki w opłatach np. za wycieczki, jeśli wymagała tego sytuacja finansowa rodziny. Zawsze starałam się służyć pomocą i być do dyspozycji rodziców. Zaowocowało to bardzo dobrze układającą się współpracą i aktywnym udziałem rodziców w życiu klasy i szkoły. Razem z nimi zorganizowałam wiele imprez klasowych takich jak: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilię, Dzień Kobiet, Dzień Rodzinki. Rodzice pomagali również w organizacji imprez ogólnoszkolnych takich jak „Święto pieczonego ziemniaka”, „Dzień teatru”, „Dzień Rodzinki”. Zawsze mogłam również liczyć na ich pomoc podczas organizowania klasowych wycieczek.

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
Podczas trwania stażu organizowałam spacery i wycieczki, zarówno po najbliższej okolicy - do pobliskiego lasu czy na cmentarz , jak również do instytucji kulturowych znajdujących się w Szczecinie. Dzieci zyskały dzięki temu wiedzę o środowisku lokalnym, uczyły się obcowania z kulturą, przeżyły wiele doświadczeń i zdobyły umiejętności potrzebne w codziennym życiu ( np. zachowania się w środkach komunikacji, teatrze, muzeum) a także w codziennej nauce. Wycieczki są bardzo atrakcyjną formą edukacji, dlatego wspólnie z koleżankami zorganizowałam następujące wyjazdy:
- Opera w Szczecinie – balet pt.: „W krainie bajek”
- Wycieczka do Muzeum Narodowego w Szczecinie
- Coroczne wyjazdy do teatru lalek Pleciuga na przedstawienia pt. „Słoń”, „Krzesiwo”, „Tańcząca gazela i magiczny tam-tam”
- Wyjazd do kina „Helios” na filmy pt. „Dinomama” oraz „Pan Peabody i Sherman”
- Wycieczka po Szczecinie – na wystawę interaktywnych doświadczeń „Eureka” oraz zwiedzanie z przewodnikiem Wałów Chrobrego i Zamku Książąt Pomorskich;
- Siadło Dolne – zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym „Najderówka”

Udział w szkolnych wycieczkach pozwolił mi lepiej poznać moich uczniów, zbliżyć się do ich problemów szkolnych i pozaszkolnych, korzystnie wpłynął na wzajemne relacje uczniów, zintegrował klasy, dał dzieciom wiele radości i zadowolenia. Poprzez organizowanie wycieczek szkolnych miałam okazję sprawdzić się w roli organizatora i opiekuna. Doskonaliłam umiejętność planowania, podejmowania decyzji, wytrwałości w dążeniu do celu, a także korzystania z technologii komunikacyjnej i informatycznej.

Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Niezwykle ważnym elementem pracy wychowawczej jest kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, dlatego zachęcałam uczniów mojej klasy do udziału w różnych akcjach charytatywnych, m.in.:
- akcji „Góra Grosza”
- „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”
- akcji „Paczka dla zwierzaczka”
- zbiórce ubrań, środków czystości i higieny dla dzieci z domów dziecka

Dużo uwagi w pracy wychowawczej poświęciłam ochronie środowiska naturalnego. Przy każdej okazji uwrażliwiałam swoich wychowanków na piękno przyrody i podkreślałam jej znaczenie w życiu człowieka oraz konieczność jej ochrony przed szkodliwym wpływem cywilizacji. Chcąc ukształtować u moich wychowanków postawę proekologiczną każdego roku zachęcałam ich do udziału w akcji „Sprzątanie świata”, podczas której wspólnie porządkowaliśmy najbliższą okolicę. Poza tym moi uczniowie sadzili krokusy wokół szkoły oraz uczestniczyli w szkolnych obchodach „Dnia ziemi”. Ochronie środowiska służył również udział klasy w zbiórce plastikowych nakrętek, makulatury oraz zbieraniu elektrośmieci.
Dzieci chętnie brały udział w tych przedsięwzięciach, przez co nauczyły się podejmowania działań na rzecz środowiska, zwierząt oraz innych ludzi.
Istotnym problemem w obecnych czasach jest złe odżywianie. Aby wdrażać uczniów do nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych w naszej szkole uczniowie biorą udział w programach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”. Aby poszerzyć zakres działań podejmowanych w tym zakresie zorganizowałam w mojej klasie „Tydzień Zdrowego Żywienia”, podczas którego przeprowadziłam cykl zajęć, podczas których uczniowie zapoznali się z piramidą zdrowego żywienia, przygotowali plakaty na temat wartości odżywczych warzyw i owoców, samodzielnie wykonywali sałatki i kanapki. Takie działania zachęcają dzieci do dbałości o zdrowie swoje i innych oraz kształtują u nich zdrowe nawyki żywieniowe.
W celu zapoznania z zagrożeniami w codziennym życiu dzieci uczestniczyły w licznych zajęciach poruszających tę tematykę, które były prowadzone przeze mnie, pedagoga oraz pracowników policji i staży miejskiej. Współpracowałam również z pielęgniarką szkolną, która przeprowadziła w mojej klasie pogadanki dotyczące tematyki zdrowotnej m.in. higieny jamy ustnej oraz o szkodliwości palenia papierosów.

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

Technologia komputerowa odgrywa bardzo dużą rolę w mojej pracy, a komputer jest jedynym z najczęściej wykorzystywanych przez mnie narzędzi pracy. Z jego pomocą przygotowuję różne pomoce dydaktyczne do zajęć, informacje dla uczniów i rodziców, zadania dodatkowe czy domowe. Korzystam z programów komputerowych przygotowując scenariusze zajęć, pisząc plany, opracowując sprawozdania oraz tworząc materiały do teczki wychowawcy.
Drogą elektroniczną dokonywałam zgłoszeń na interesujące mnie szkolenia, zgłaszałam uczniów do konkursów, czy też dokonywałam rezerwacji np. biletów do kina.
Poprzez Internet i komunikatory porozumiewałam się z rodzicami i innymi nauczycielami. Oszczędzałam dzięki temu swój czas i usprawniałam swoją pracę oraz umiejętność korzystania z urządzeń nowoczesnej technologii........................................
Potwierdzeniem znajomości obsługi komputera oraz umiejętności wykorzystania programów komputerowych jest m.in. fakt, iż roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam zajęcia komputerowe dla uczniów. Realizując wybrany program zapoznałam dzieci z zasadami pracy z komputerem, wskazałam na sposoby jego wykorzystania w codziennym życiu, zaznajomiłam z elementami zestawu komputerowego i ich funkcją. Uczyłam dzieci korzystania z takich aplikacji jak Paint, Notatnik oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer. Wykonując zadania znajdujące się na płycie CD, będącej w zestawie do ćwiczeń, dzieci w formie zabawy uczyły się obsługi komputera i korzystania m.in. z edytora tekstu MS Word.

W związku z odbywanym stażem na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystałam do:
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (edukacyjne portale internetowe),
- poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowania,
- gromadzenia wybranych aktów prawa oświatowego w formie elektronicznej,
- przygotowania dokumentacji stażu.

Aby uatrakcyjnić zajęcia korzystałam z różnorodnych multimedialnych programów komputerowych, filmów i programów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.

Korzystanie z edukacyjnych zasobów internetowych

Internet, a w szczególności portale edukacyjne oraz strony poświęcone edukacji wczesnoszkolnej były dla mnie pomocne podczas poszukiwania potrzebnych informacji, przygotowywania scenariuszy zajęć oraz imprez szkolnych, sprawdzianów oraz kart pracy dla uczniów. Były cennym źródłem różnorodnych i ciekawych propozycji zajęć, uroczystości, konkursów, imprez oraz skarbnicą propozycji prac plastycznych oraz technicznych, które chętnie wykorzystywałam w swojej pracy.

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W roku szkolnym 2011/2012 wzięłam udział w konferencji z cyklu „O dzieciach uzdolnionych matematycznie”. Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyłam w:
- szkoleniu „Praktyczne metody pracy na lekcjach języka polskiego z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim”
- spotkaniu dla chętnych nauczycieli i rodziców nt. „Jak pomóc dziecku w nauce czytania”.
Dzięki uczestnictwu w tych formach doskonalenia wzbogaciłam swój warsztat pracy, uzyskałam wiele wskazówek i praktycznych rad do pracy z dziećmi.
Inspiracją do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne była dla mnie lektura książki „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”. Przeprowadziłam w swojej klasie kilkakrotnie zajęcia oparte na scenariuszu, pochodzącym ze wspomnianej lektury. Poprzez organizację tego typu zajęć chciałam przede wszystkim zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, oddziaływać stymulująco - a przy okazji i terapeutycznie - na wychowanków. Zajęcia oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne sprzyjają rozwojowi umiejętności komunikacyjnych (zwłaszcza pozawerbalnych), usprawniają ruchowo, budzą aktywność i inicjatywę.
Zajęcia bardzo przypadły do gustu moim uczniom, ponieważ były okazją do spożytkowania ich naturalnej potrzeby ruchu. Proponowane ćwiczenia były bardzo urozmaicone, a przebieg zajęć miał charakter przyjemnej, relaksującej zabawy, w której liczył się każdy uczestnik. Uważam, że wspólne zajęcia ruchowe, wykorzystujące ćwiczenia bazujące na metodzie Weroniki Sherborne dostarczyły moim uczniom pozytywnych wrażeń, działając korzystnie na ich psychikę i ciało.
Wiedząc, że najbardziej typową i rozwiniętą formą aktywności dzieci jest zabawa chętnie korzystałam ze wskazówek zawartych w książce pt. : „Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo – zadaniowej”. Dowiedziałam się m.in. jak dziecko tworzy, jak organizuje własne czynności, które prowadzą do wyróżnionych, wyjątkowych, twórczych rezultatów oraz, że nie jakość jego wytworów jest najważniejsza a samo działanie. W pracy z dziećmi starałam się zatem dostrzegać i doceniać nawet ich najmniejsze dokonania, próby rozwiązania postawionego przed nimi zadania. Dzięki temu uczniowie czuli się docenieni i zmotywowani do dalszej pracy.
Umiejętności przydatne podczas rozwiązywania zadań matematycznych staram się rozwijać
wykorzystując gry i zabawy proponowane przez M. Pisarskiego w książce „Matematyka dla naszych dzieci”. Dowiedziałam się z niej również, jakie mogą być przyczyny trudności w rozumieniu matematyki u małych dzieci oraz jak nie popełniać typowych błędów metodycznych.

Aktywna realizacja zadań nauczyciela wychowawcy

Rozpoczynając staż objęłam wychowawstwo w klasie I szkoły podstawowej i prowadziłam ją przez czas trwania mojego stażu. Bardzo zżyłam się ze swoimi podopiecznymi.
Jako wychowawca wykorzystywałam wiedzę z zakresu psychologii podczas opracowywania planu wychowawczego klasy, doboru metod i form pracy, które uwzględniały potrzeby uczniów i ich zainteresowania. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Przez cały okres stażu analizowałam literaturę, która dotyczyła specyficznych trudności w nauce. Starałam się dostosować metody nauczania oraz formy pracy do możliwości moich wychowanków, a także do zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz wskazówek pedagoga. W czasie stażu starałam się również umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu dydaktyki. Wiedząc, iż uczniowie najlepiej uczą się przez działanie, angażując różne zmysły, starałam się tak organizować zajęcia, aby im to umożliwić. W realizacji tego zadania pomogło mi wykorzystanie różnych metod aktywizujących i zabawowych form pracy. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, często nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody te rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
Aby zlikwidować, lub zminimalizować pojawiające się problemy w procesie nauczania i wychowania podejmowałam następujące działania:
• omawiałam problemy uczniów z nimi samymi oraz ich rodzicami i pedagogiem
• poszukiwałam i proponowałam środki naprawcze
• stosowałam metody aktywizujące
• prowadziłam konsultacje dla uczniów
• współpracowałam z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• wskazywałam rodzicom potrzebę badania dzieci w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej
• uwzględniałam zalecenia specjalistów w planach dydaktycznych i wychowawczych oraz
codziennej pracy z uczniami.

Jako wychowawca klasy prowadziłam spotkania z rodzicami, które były poświęcone analizie wyników w nauce osiąganych przez uczniów oraz problematyce wychowawczej. Stanowiły one znakomitą okazję do dzielenia się z rodzicami moimi spostrzeżeniami, wnioskami, wątpliwościami, ale także służyły zachęceniu rodziców do wspierania mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Rozmowy indywidualne z rodzicami, moimi uczniami oraz spotkania z nimi pozwoliły mi lepiej poznać sytuację społeczno – ekonomiczną rodzin. Mogłam dzięki nim zorientować się w potrzebach dzieci, przyczynach ich zachowań, zainteresowaniach. Jako wychowawca interesowałam się wszelkimi formami pomocy społecznej, z których mogliby skorzystać moi uczniowie i ich rodziny, które następnie wskazywałam rodzicom (głównie chodziło o bezpłatne obiady dla dzieci z najuboższych rodzin refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz stypendia socjalne).
W pracy z dziećmi niejednokrotnie spotykałam się z zachowaniami agresywnymi. Próbowałam znaleźć ich przyczynę oraz podjąć odpowiednie działania, aby je złagodzić. W takich sytuacjach trzeba było wiele cierpliwości, czasu i zaangażowania z mojej strony jako wychowawcy. Ogromnym sukcesem była dla mnie zmiana w zachowaniu mojej nadpobudliwej, próbującej zwrócić na siebie uwagę uczennicy, która miała również problemy w nauce. Dzięki rozmowom, poświęceniu jej większej uwagi i zrozumieniu jej sytuacji rodzinnej udało mi się zyskać sympatię dziewczynki. Po zdiagnozowaniu jej umiejętności starałam się dostosować zadnia tak , aby przekonała się, że nauka nie zawsze musi być trudna i może dać wiele satysfakcji. Zaczęło jej zależeć na osiąganiu lepszych wyników w nauce, na utrzymywaniu dobrych kontaktów z rówieśnikami. Stała się częścią klasy i dzięki temu chętnie uczestniczyła w zajęciach.
Starałam się również na podstawie diagnozy poziomu wiadomości i umiejętności osiąganych przez uczniów modyfikować pracę poprzez zwiększanie ćwiczeń z danego zakresu. Zachęcałam do udziału w kółkach zainteresowań oraz konkursach. Propagowałam czytelnictwo poprzez utworzenie w sali lekcyjnej klasowej biblioteczki, czytanie baśni Andersena oraz legend. Swoimi umiejętnościami moi uczniowie mogli pochwalić się przed najmłodszymi dziećmi w naszej szkole – biorąc udział w programie wydawnictwa Operon „Poczytaj Bratkowi”, którego założeniem było rozpowszechnianie czytania. Uczniowie klas trzecich w podziękowaniu otrzymali dyplomy „Mistrza czytania”.
Podczas zajęć wychowania fizycznego wskazywałam moim uczniom różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego poprzez stosowanie gier i zabaw ruchowych. Dzieci chętnie uczestniczyły w imprezach rekreacyjno – sportowych, takich jak: biegi przełajowe, dzień sportu, Mikołajki na sportowo, podchody, mecze piłki nożnej. Działania te miały na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla wielogodzinnego spędzania czasu przed komputerem.

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Analiza dokumentacji szkolnej

Aby prawidłowo wywiązywać się ze swoich obowiązków, zapoznałam i dokonałam analizy następujących dokumentów szkolnych:
- Statut ZS 11,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Szkolny program wychowawczy,
- Szkolny program profilaktyki,
- WSO,
- Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZS11,
- Koncepcje pracy szkoły

Systematycznie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych oraz pracach mających na celu opracowywanie lub modyfikację dokumentów wewnątrzszkolnych - planu pracy szkoły oraz harmonogramu imprez szkolnych, Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego.
Uwzględniałam ich zapisy podczas planowania własnej pracy wychowawczej.
Wykorzystywałam znajomość wskazanych dokumentów do właściwej organizacji procesu nauczania, sprawdzania osiągnięć, oceniania zachowania oraz wiadomości i umiejętności uczniów.

Poszerzenie i wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Przez cały okres stażu zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia i nieustannie zachodzące w nich zmiany, studiowanie przepisów prawa na pewno nie skończy się wraz z zakończeniem stażu.
Poprzez śledzenie stron internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty aktualizowałam na bieżąco wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Przeanalizowałam następujące dokumenty:
- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
Znajomość przepisów wykorzystałam nie tylko podczas planowania swojego awansu zawodowego, ale przede wszystkim w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Uwzględniając zapisy prawa dbałam o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas codziennych zajęć na terenie szkoły, jak również podczas wycieczek szkolnych. W oparciu o nie organizowałam dla swoich wychowanków pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Na bieżąco dbałam o realizację podstawy programowej, uwzględniając ją zarówno podczas wyboru programu nauczania, podręczników, jak również monitorując systematycznie jej realizację pod względem ilościowym i jakościowym. Znajomość umiejętności, które powinien posiąść uczeń kl. I i kl. III określonych w podstawie programowej, posłużyła mi do opracowania narzędzi diagnostycznych do oceny osiągnięć uczniów oraz sporządzania oceny opisowej, która je uwzględniała.
Znajomość przepisów pozwoliła mi również na prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu nauczania oraz właściwe pełnienie funkcji członka Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

III. Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie ważnym etapem na drodze rozwoju zawodowego. Uważam, że założone w planie cele zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, jak również unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Pracowałam nad systematycznością, cierpliwością, właściwą organizacją czasu, pogłębieniem umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
Uwzględniłam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych. Myślę, że sprawdziłam się również w roli wychowawcy, czego dowodem jest sympatia zarówno dzieci jak i rodziców oraz stworzenie zgranego zespołu klasowego.
Okres ten zachęcił mnie do głębokiej analizy podejmowanych przeze mnie działań i wyznaczania kierunków pracy na przyszłość. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.