X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37904
Przesłano:

Częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Natalii Prask

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Natalia Prask
b. Miejsce pracy: Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze
c. Pełniona funkcja: nauczyciel fizyki i matematyki
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2014r. – 31.05.2017r.

2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp.
Zrealizowane zadania
Uzyskane efekty
(Tabela - red.)

1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Na początku roku szkolnego i w czasie trwania dotychczasowego okresu stażu analizowałam dokumentu szkolne i ich modyfikacje. Dotyczyło to głównie Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
2. Udział w różnych formach pracy szkoły
Brałam czynny udział w zwoływanych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Stale współpracowałam z Dyrektorem szkoły i nauczycielami uczącymi w zespole szkół.
Brałam aktywny udział w pracach Zespołu Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych i w Zespole Wychowawczym, w roku szkolnym 2014/2015 pomoc przy organizacji festynu, w 2016/2017 – współorganizacja Gimnazjady oraz pomoc przy organizacji festynu. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłam zajęć z fizyki dla dzieci i rodziców na dniach otwartych szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 czynnie uczestniczyłam wraz z klasą w trakcie świątecznych kiermaszu. W roku szkolnym 2014/2015 w trakcie ferii prowadziłam zajęcia dodatkowe z fizyki dla klas 2 i 3 gimnazjum oraz warsztaty matematyczne Zabawa z tangramem dla klasy 5. W ciągu całego roku prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla klasy 1 gimnazjum z matematyki, zajęcia dodatkowe dla klasy 5 oraz zajęcia przygotowujące do testów gimnazjalnych dla klas 3. Ponadto w grudniu dla swojej klasy zorganizowałam warsztaty Mikołajkowe, a w czerwcu ognisko klasowe. W trakcie roku szkolnego okresowo pracowałam z uczniem słabym K.S. oraz z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursu H.P. W roku szkolnym 2015/2016 pracowałam z uczniem zdolnym H.P., prowadziłam zajęcia wyrównawcze. Przygotowałam i opracowałam szkielet projektu edukacyjnego, który po moim przejściu na zwolnienie lekarskie został przekazany Pani K.J. . W roku szkolnym 2016/2017 pracowałam z uczniem zdolny H.P oraz prowadziłam zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas gimnazjalnych.
3. Współpraca z Radą Rodziców
Jako wychowawca klasy organizowałam spotkania z rodzicami. Bardzo często brałam również udział w konsultacjach indywidualnych. Uzyskałam od Rady Rodziców dofinansowanie do pomocy dydaktycznych oraz na wycieczkę dydaktyczną do Instytutu Astronomii we Wrocławiu.

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Współpraca z opiekunem stażu Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu . Obserwowałam zajęcia prowadzone przez Opiekuna stażu, co pozwoliło mi na wzbogacenie własnego warsztatu pracy o cenne wskazówki, ciekawe metody i formy pracy oraz znaczenie i zasady wykorzystywania pomocy dydaktycznych. Zwracałam uwagę na indywidualizację nauczania zarówno z uczniem zdolnym jak i tym, który wymaga stałego wsparcia nauczyciela.
W obecności Opiekuna stażu przeprowadzałam lekcje. Przed każdą taką obserwacją konsultowałam się z Opiekunem i omawiałam przygotowany konspekt zajęć pod względem przyjętych celów i sposobów ich realizacji. Po każdej takiej lekcji wspólnie omawiałyśmy podjęte przeze mnie działania. Dzięki temu mogłyśmy na bieżąco pracować nad eliminacją słabych stron mojej pracy dydaktycznej i udoskonalaniem mojego warsztatu pracy.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. Mając na uwadze potrzebę własnego rozwoju brałam udział w szkoleniach organizowanych w szkole, w której odbywałam staż, a także w Gimnazjum nr 4 Jeleniej Górze, gdzie pracowałam w tym czasie w wymiarze 10/18 .
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1. „Budowanie wizerunku nauczyciela, szkoły – nowe wyzwanie.”
2. „Nowoczesne metody, formy i sposoby pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem neurodydaktyki.”
3. „Poprawa efektów kształcenia i wychowania poprzez wzmocnienie i polepszenie relacji pomiędzy podmiotami szkoły.”
Każda z form doskonalenia zawodowego przyczyniała się do wzbogacania mojej wiedzy i umiejętności we wszystkich obszarach życia szkoły, a co za tym idzie mogłam doskonalić się w pracy z uczniem i wszystkimi podmiotami, które jemu towarzyszą. To z kolei miało również wpływ na jakość pracy szkoły. Ważne były również poznane doświadczenia nauczycieli biorących udział w szkoleniach, czy też rozmowy indywidualne, które z nimi przeprowadzałam. Zawód nauczyciela wymaga stałego doskonalenia się, aby zajęcia były jak najbardziej efektywne i efektowne, jak najlepiej pracować z każdym uczniem i pozwalać każdemu z nich na osiąganiu sukcesu na miarę ich możliwości.
We własnym zakresie studiowałam literaturę fachową i publikacje, korzystałam z portali internetowych dla nauczycieli np. Matematyka w szkole, Pomagamy uczyć.
W roku szkolnym 2016/2017 podjęłam i skończyłam studia podyplomowe nauczanie chemii.

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Wnikliwa analiza prawa oświatowego
Stale analizowałam akty prawne takie jak: Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Na bieżąco analizowałam przepisy wprowadzane na okres przejściowy na czas reformy szkolnictwa.
Zapoznawałam się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- stworzyłam na własny użytek biblioteczkę tekstów aktów prawnych
dotyczących awansu;
- napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju,
- uaktualniałam własną wiedzę na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa).
Przeanalizowałam dokumentację związaną z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju Stale gromadzę dokumentację związaną z planem awansu zawodowego w formie zaświadczeń, programów, potwierdzeń realizacji działań, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
Napisałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Na początku roku szkolnego 2014/2015 natychmiast nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – Bernadettą Szalą . Ustaliłyśmy zasady naszej pracy, co zostało zawarte w opracowanym kontrakcie w sposób jednoznaczny i przejrzysty.
Jednym z pierwszych działań było zapoznanie z procedurą awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego. W oparciu o aktualne przepisy, we wrześniu przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i opracowałam plan rozwoju zawodowego. Dokumenty te złożone Dyrektorowi Szkoły we wskazanych terminach, zostały przez niego zatwierdzone.

Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu Opracowałam rozkłady materiałów z fizyki i matematyki.
Gromadziłam i stale aktualizowałam, oraz uzupełniałam zaplecze samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne.
Analizowałam wyniki nauczania i wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
Stale wdrażam aktywizujące metody nauczania w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć.
Opracowują prace klasowe, sprawdziany.
Samodzielnie wykonuję pomoce dydaktyczne w formie gazetek, prezentacji multimedialnych, testów, kart pracy itp.
Organizowałam lub współorganizowałam konkursy z fizyki i matematyki.
Prowadziłam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Byłam współautorem innowacji pedagogicznej „Poznać Naturę”.
Zorganizowałam i przeprowadziłam wycieczkę do centrum edukacyjnego do Salamandry, do Instytutu Astronomii we Wrocławiu, w trakcie pracy w Gimnazjum nr 4 – do sztolni w Kowarach
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły Współorganizowałam uroczystość pasowania na gimnazjalistę. Uczestniczyłam w uroczystościach szkolnych.
Pracowałam w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.
Dokumentowałam dorobek kulturalny szkoły w formie gazetek.
Uczestniczenie w procesie mierzenia, jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach Opracowywałam szczegółowe konspekty lekcji.
Opracowywałam diagnozy z fizyki.
Stale konsultowałam moje działania z Opiekunem stażu.
Dokonywałam analizo mocnych i słabych stron przeprowadzonych lekcji.
Pracowałam w Zespole Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych, w Zespole Wychowawczym.
Brałam udział w diagnozach zewnętrznych „Sesje z plusem”.
Analizowałam próbne egzaminy gimnazjalne.

I. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

Obserwacja i analiza możliwości uczniów W okresie stażu zdiagnozowałam potrzeby uczniów zarówno środowiskowe, jak i rozwojowe, ich zainteresowania i możliwości. Obserwowałam uczniów na zajęciach lekcyjnych i w czasie przerw. Bardzo dużo informacji dały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami, a także z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Dzięki tym informacjom poznawałam problemy jakie występują w środowisku. Chętnie służyłam pomocą uczniom z trudnościami w nauce, organizując zajęcia wyrównawcze, sprawowałam opiekę nad uczniami uzdolnionymi przyczyniając się do ich rozwoju.
Przygotowywałam uczniów do szkolnego konkursu fizycznego dla uczniów gimnazjum „Trzy stany skupienia”, matematyczny „Mistrz Rachunków”, fizyczny „Lwiątko”, matematyczne Alfik, Kangur, Zdolny Ślązaczek i Zdolny Ślązak.
Pomagałam uczniom klasy I gimnazjum w przejściu do nowego etapu edukacyjnego

Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów Jako wychowawca klasy I Gimnazjum, potem II organizowałam zebrania oraz indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami, efektywnie rozwiązując problemy wychowawcze. Angażowałam społeczność uczniowską w organizację uroczystości i imprez szkolnych i klasowych.
W swojej działalności w charakterze wychowawcy klasy bardzo aktywnie włączyłam do działań integrujących uczniów ich rodziców, co zaowocowało wieloma sukcesami klasy, a w szczególności wyrobieniu w uczniach współodpowiedzialności za koleżankę i kolegę. Ponadto ważnym było, że we wszystkich spotkaniach integracyjnych brali udział wszyscy uczniowie z mojej klasy.
Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami z klas w których uczyłam matematyki i fizyki.
Bardzo często spotykałam się z rodzicami w ramach rozmów indywidualnych.
Aktywnie współpracowałam z wychowawcami klas i nauczycielami.

Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Zapoznawałam się i stale zapoznaję z opiniami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej dotyczącej pracy z konkretnymi uczniami stosując się do wskazanych zaleceń w czasie pracy na lekcji.

Przekazywanie dziedzictwa kulturoweg Czynnie i biernie uczestniczyłam w uroczystościach szkolnych
Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych
Zorganizowałam wycieczki edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, oraz do Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na zajęcia w obserwatorium astronomicznym (pozyskałam też częściowe dofinansowanie do biletów autobusowych), wyjścia kulturalne do teatru, kina.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji Poszukiwałam wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystałam ze stron MENiS, www.oswiata.abc.com.pl, www.ore.edu.pl, www.wroclaw.pl/awans-zawodowy , www.cen.edu.pl.
Wyszukiwałam i wykorzystywałam filmy, ćwiczenia, ilustracje w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć w celu uatrakcyjniania lekcji i pełniejszego wyjaśniania omawianych zagadnień.
Publikacje w Internecie. Przekazywałam na bieżąco administratorowi w formie elektronicznej informacje o organizowanych konkursach i imprezach przeze mnie organizowanych.

Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. W swojej pracy systematycznie stosowałam i wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną, dzięki której:
• pozyskiwałam informacje na temat awansu zawodowego,
• dostarczałam materiały na stronę internetową szkoły,
• opracowywałam materiały, pomoce dydaktyczne, plany, programy, sprawozdania, zaproszenia, dyplomy,
• dokumentowałam przebieg stażu,
• prowadziłam zajęcia w szkolnej pracowni komputerowej,
• wykorzystywałam tablicę multimedialną oraz e-booki do prowadzenia zajęć,
• korzystałam z programu komputerowego „kompozytorklasówek”,
• założyłam grupę na portalu społecznościowym (facebook) zarówno dla rodziców jak i młodzieży, dzięki czemu była z nimi w stałym kontakcie i na bieżąco informowała o zbliżających się sprawdzianach, wyjściach, imprezach, a także przekazywałam zadania itp.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

Brałam udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów, nauczanie matematyki na styku dwóch etapów edukacyjnych).
Aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych Poznałam sytuacje rodzinne uczniów poprzez bezpośrednie rozmowy z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami, a także przez obserwacje własne.

Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego Dostosowałam przedmiotowy system oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
Brałam czynny udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych (np. testy gimnazjalne, konkurs matematyczno-przyrodniczy).
Brałam aktywnie udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
Na bieżąco zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego oraz aktualizowałam swoją wiedzę na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.