X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37908
Przesłano:

100 pytań na mianowanie

100 pytań na mianowanego
1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? (burza mózgów, twórcze rozw. Problemów, metody dyskusyjne, gry dydaktyczne)
2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów? (w świetlicy często występuje sytuacja, że z jednym dzieckiem robię lekcję, a inne wykonuje pracę plastyczną itp.)
3. Wymień co najmniej dwa kryteria wymagań na oceny szkolne.(uczeń posiadł najbardziej przystępne treści zajęć edukacyjnych; potrafi rozwiązać problem najprostszy z pomocą nauczyciela, potrafi rozwiązać typowe zadania teoretyczne i praktyczne itd.)aktywność, systematyczność, opanowanie podstawy programowej, zgłaszanie się.
4. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Ci najbliższe?
5. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły? (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Statut Szkoły, Program rozwoju szkoły, Regulamin Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Program wychowawczy szkoły)
6. Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
7. Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło Ci największą satysfakcję? (zajęcie I miejsca w konkursie międzyświetlicowym, warsztaty z klasami itp.)
8. W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełniasz się najlepiej? (warsztaty)
9. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają Ci się najlepsze? (warsztaty, praktyczne zajęcia, praca w zespołach)
10. Jak dążysz do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizją absolwenta? (dbam o to, by dzieci nie obawiały się przyznać do winy, by znały swoje atuty i je rozwijały)
11. Jak planujesz i wdrażasz współpracę z rodzicami? (kontakt telefoniczny, rozmawiam z nimi podczas odbioru dzieci ze świetlicy, podchodzę do nich w szkole i rozmawiam)
12. Jakie korzyści wyniosłeś z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i jak wykorzystasz je w prowadzeniu swoich zajęć? (modulowanie głosem, postawa ciała wyprostowana, nie przekrzykiwanie dzieci)
13. Scharakteryzuj wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej rozwiązania. (Przemek Tomczak – pociął sobie nadgarstki, rozmowa z nim , rozmowa z psychologiem o nim)
14. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np: w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen? (parafka musi być pod korektą) pieczęć w arkuszach ocen, na czerwono pisana
15. Jaki program nauczania wybrałeś i dlaczego ten, a nie inny?
16. Wymień dokumenty wewnątrzszkolne i omów jeden z nich. (Statut Szkoły, Program rozwoju szkoły, Regulamin Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Program wychowawczy szkoły)
17. Wyjaśnij kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze. (nie może przekraczać 40 godzin)
18. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach matematyki?
19. Jak rozwiązujesz konflikty powstające w zespole klasowym? (gorące krzesła – uczniowie na nich siadają i rozw. Konflikt oddzieleni od grupy)
20. Kto powołuje dyrektora placówki? (organ prowadzący szkołę)
21. Jak długo trwa rok szkolny? (odpowiedź: do 31 sierpnia)
22. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np. kontraktowym? (umowa o pracę na czas nieokreślony)
23. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole? (wywiad wśród sąsiadów, dzieci)
24. Jak motywujesz uczniów do pracy? (doceniam nawet najmniejszy ich wkład pracy)
25. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?(organ prowadzący szkołę)
26. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych? Są to cele mówiące jakie umiejętności zakładam, że dzieci posiądą w wyniku zajęć, co chcę w nich kształtować. rozwijać
27. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie znasz formy doskonalenia zawodowego? (kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe)
28. Dyskusja na temat jednej z przeczytanych lektur. Bajki terapeutyczne dla dzieci Molicka Maria; Eichelberger dobre rozmowy, które powinny odbyć się w każdym domu; Portman , Gry i zabawy przeciwko agresji)
29. Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela? (Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym)
30. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z nic np.burza mózgów;.
31. Jaki sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniosłeś w okresie stażu? (pracowałam z dziećmi mającymi trudności w nauce, pomagałam im podczas pisania sprawdzianów w świetlicy, tłumaczyłam zadania chłopcu z Bułgarii itd.)
32. Czy nauczyciel kontraktowy może uczyć według własnego programu? Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania. Program lub podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów. 
33. Podaj przykłady realizacji ścieżek edukacyjnych na swoich zajęciach? Ścieżek już nie ma
34. Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego? (umowa mianowania zamiast umowy o pracę)
35. Czy lepiej czujesz się jako wychowawca, czy jako nauczyciel przedmiotu?
36. Jak rozwiązujesz problemy wychowawcze w klasie? Kogo prosisz o pomoc? Psychologa
37. Na jakiej podstawie prawnej wystawiasz oceny końcoworoczne?
38. Co sądzisz o reformie edukacji? Np. wprowadzenie nowej podstawy programowej – podoba mi się...
39. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela? Zawarte w karcie nauczyciela i ustawie o systemie oświaty itp.
40. Kryteria diagnozowania potrzeb RP w ramach WDN.
41. Jakie znasz sposoby dokonywania analizy wyników testów pomiaru osiągnięć?
42. Wymień prawa i obowiązki nauczyciela. (prawo do urlopu na podratowanie zdrowia po 7 latach, prawo do dokształcania, prawo do wynagrodzenia, urlopu ;obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowania godności ucznia,
43. Jakie są funkcje rady pedagogicznej? (zatwierdzanie planów pracy szkoły, wyników klasyfikacji i promocji uczniów, organizowania wewnętrznego dokształcania, zatw. Statutu szkoły i wpr. Do niego zmian, wyrażanie zgody na przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych)
44. Jaki są cele ewaluacji? (obiektywna ocena, mierzenie rezultatów pracy szkoły, celem wprowadzenie poprawek)
45. Wymień akty prawne regulujące pracę w oświacie. (Karta nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty)
46. Co może zrobić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku? (raz w ciągu toku edukacji można ucznia promować do klasy programowo wyższej z oceną niedostateczną, gdy nie zdał egzaminu poprawkowego; egzamin poprawkowy- termin wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich)
47. W jaki sposób oceniasz uczniów? (pytanie dotyczy wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania).
48. Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego? (w przypadku nauczyciela dyplomowanego konieczny jest dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka obcego;opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, prowadzenie zajęć otwartych, publikacje, referaty, współpraca ze strukturami samorządowymi)
49. W jaki sposób angażujesz uczniów do pracy na rzecz szkoły? (konkursy, występy)
50. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli? (rozp.ministra i karta nauczyciela)
51. Twoje zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego. ewaluacja planu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, rozmowy z rodzicami i uczniami, warsztaty dotyczące przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, własne dokształcanie się w tym zakresie.
52. Jakie wymagania stawiasz uczniom, żeby nie zniechęcić ich do lekcji wychowania fizycznego?
53. Jakie czynności podejmiesz w stosunku do ucznia w wypadku, gdy ze wszystkich przedmiotów ma oceny bardzo dobre i celujące, a z wychowania fizycznego ocenę dostateczną?
54. Omów procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy
55. Jak podjęte przez Ciebie doskonalenie zawodowe wpłynęło podnoszenie jakości pracy szkoły? Tu o moich studiach podyplomowych, warsztatach, konkursach zewnętrznych
56. Twoje działania na rzecz szkoły wynikające z planu pracy szkoły. (doskonalenie zawodowe, praca z uczniami zdolnymi i mającymi trudności, rozpoznawanie ind. Możliwości uczniów, dbałość o estetykę szkoły, współpraca z rodzicami, opieka nad dziećmi)
57. Twoja praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.(to w mojej prezentacji)
58. Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo? (pomoc materialna ze strony szkoły, pomoc ze strony psychologa i pedagoga szkolnego)
59. W jaki sposób zachęcasz i wdrażasz uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera?
60. Wymień organy szkoły i powiedz, które z nich są organami społecznymi? (Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Szkoły, Zespół Doradczy)
61. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela? (dyrektor szkoły)
62. Jak nazywa się organ prowadzący Twoją szkołę? (Miasto Poznań)
63. W jaki sposób, oprócz opracowywania testów, sprawdzianów, gromadzenia informacji (np. Internet, encyklopedia multimedialna) wykorzystujesz technologię komputerową w swojej pracy?moja prezentacja
64. Jakie sukcesy wychowawcze odniosłeś w ramach współpracy z organami społecznymi szkoły? -
65. Jak należy rozumieć pojęcie "uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem"?
66. W jaki sposób wykorzystujesz wiedzę zdobytą podczas analizowania dokumentów dotyczących systemu oświaty? Tu coś wymyślę
67. W jaki sposób kształtujesz u uczniów takie umiejętności, jak asertywność i empatia? Warsztaty, pogadanki
68. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy konspektem a scenariuszem? (konspekt lekcji a scenariusz imprezy, przedstawienia, konkursu scenariusz to scenopis rozpisany na poszczególne sceny, ujęcia)
69. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
70. Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu pracy uważasz za najbardziej istotne i dlaczego? (warsztaty rozwojowe, studia podyplomowe)
71. Jakie metody i formy pracy stosujesz w trakcie prowadzenia zajęć. Podaj rezultaty. Zajęcia warsztatowe, forma burzy mózgów....
72. W jaki sposób aktywizujesz uczniów w procesie dydaktycznym?
73. Od kogo i w jaki sposób otrzymujesz informacje zwrotne dotyczące własnych działań? opiekun stażu, dyrektor, inni nauczyciele, psycholog
74. W jaki sposób wpłynąłeś na własny na rozwój zawodowy? Przez udział w szkoleniach
75. Jakie korzyści odnosi uczeń z Twojej aktywności w zakresie realizacji zadań ogólnoszkolnych? (organizowanie apelów, konkursów, uroczystości)
76. Jaki jest Twój wkład w realizację programu wychowawczego szkoły i ścieżki edukacyjnej?(imprezy: dzień pluszowego misia, andrzejki; uroczystość pasowania na świetlika, zajęcia warsztatowe; integracja zespołu, kształtowanie współpracy itp.
77. Jakie widzisz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
78. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego? Odnieś się do wybranej literatury. Trening Kreatywności, Krzysztof Szmidt
79. Wskaż instytucje, z którymi współpracujesz w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i podaj przykłady współpracy. PPP, Straż miejska
80. Jakie narzędzia badawcze można wykorzystać do zdiagnozowania problemu wychowawczego? (rozmowa, wywiad środowiskowy, kwestionariusz ankiety, analiza przypadku, dokumentacja dziecka , wywiad z rodzicem, wychowawcą, arkusz obserwacji)
81. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z nich. Burza mózgów
82. Ile postawiłeś szóstek na koniec roku, a ile jedynek? Co o tym myślisz?
83. W jaki sposób koordynujesz współpracę rodziców z pedagogiem szkolnym?
84. Jakie są prawa i obowiązki dyrektora? (kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawcza szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opieki nad uczniami, realizowanie uchwał rady pedagogicznej,; prawo zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych, dysponowanie budżetem szkoły it.
85. Jak radzisz sobie z uczniami notorycznie utrudniającymi prowadzenie zajęć? Inf. rodziców, wychowawcę, rozmawiam z takim ucziem indywidualnie.
86. Z jakiego podręcznika korzystasz i dlaczego?
87. Jak motywujesz uczniów do udziału w konkursach?
88. Jakimi kryteriami się kierujesz wybierając podręczniki?
89. Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło Ci kłopoty i jak sobie poradziłaś? Prowadzenie świetlicowych spotkań z książką
90. Na czym polegała Twoja współpraca z opiekunem stażu?
91. Które komputerowe programy edukacyjne poleciłbyś innym i dlaczego?
92. W jaki sposób przygotowujesz się do spotkań z rodzicami?
93. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły? (jakościowemu i ilościowemu mierzeniu jakości nauczania; rzetelną informację zwrotną o przebiegu pracy i działalności szkoły w każdym z jej obszarów działania; kuratorium
94. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego?
95. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów?
96. Jaką, Twoim zdaniem, rolę odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
97. Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami? Kontakt osobisty, w określonej Sali, nie na korytarzu, na stojąco, skupienie się tez na pozytywach dziecka i od nich rozpoczęciem rozmowy).
98. Wymień walory wychowawcze wycieczek, biwaków i innych imprez turystycznych.
99. Jeśli przygotowując scenariusz zajęć zaplanowałeś pracę w zespołach, w jaki sposób utworzysz zespoły? losowo
100. W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach? (scenki, warsztaty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.