X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37988
Przesłano:

Opis i analiza realizacji wymagań w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Dypa
Nauczyciel mianowany
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ
realizowanych w celu uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego

okres stażu: 01.09.2015 r. –31.05.2018r.

Zwoleń
czerwiec 2018 roku

Wstęp

Jestem nauczycielem języka polskiego oraz wiedzy o kulturze z 11- letnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie „Technologie informacyjne i bibliotekoznawstwo” na Wydziale Administracyjno-Informatycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu.
Moja praca w szkolnictwie rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy to zostałam zatrudniona w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kozienicach. Po odbyciu rocznego stażu uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Następnym miejscem mojej pracy stało się Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, z którym jestem związana od 2008 roku.
1 września 2010 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który ukończyłam dnia 13 lutego 2014 r. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Egzaminacyjnej w dniu 31.07.2014 r. uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2015 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, tj. nauczyciela dyplomowanego. Mój staż zakończył się 31 maja 2018 roku.
Analizując potrzeby i zadania szkoły w oparciu o plan rozwoju placówki, plany dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, oceniając własne potrzeby i możliwości, przygotowałam Plan rozwoju zawodowego. Zaplanowałam i wyznaczyłam sobie część zadań, które wykraczały poza obowiązki służbowe tak, aby pozwoliły mi one na samorealizację i podniesienie jakości pracy szkoły. Będąc nauczycielem języka polskiego, skupiłam się przede wszystkim na działaniach obejmujących specyfikę przedmiotu i kształtujących postawy młodych ludzi. Moją pracą dydaktyczną i wychowawczą starałam się systematycznie rozwijać oraz doskonalić swój warsztat pracy i tym samym wpływać na podniesienie jakości pracy szkoły. W czasie trwania stażu zostałam wyróżniona przez Dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Nagrodą Dyrektora.
Starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z wyznaczonymi wcześniej zadaniami, a jednocześnie rozwijała siły twórcze i zdolności innowacyjne ucznia. Oprócz działań złożonych przeze mnie na początku stażu, podejmowałam wiele innych, które pojawiły się w ciągu tych 2 lat i 9 miesięcy.
Poniżej przedstawiam opis i analizę realizacji zadań ujętych w Planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jestem świadoma, że opisane przeze mnie działania stanowią jedynie część ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

a. Analiza i ocena własnych umiejętności.

Aby zaplanować wprowadzenie konkretnych działań podnoszących jakość pracy szkoły, po rozpoczęciu stażu, podjęłam wysiłek przeanalizowania swoich dotychczasowych osiągnięć i porażek oraz ich ewentualnych przyczyn. Dokonałam analizy swoich mocnych i słabych stron, zwracając szczególną uwagę na wrodzone zdolności i nabyte umiejętności, które mogłyby poprawić jakość pracy szkoły, a tym samym zwiększyć kompetencje uczniów, nakreśliłam kierunki osobistego rozwoju i zaplanowałam działania, uwzględniając konieczność rozwijania słabiej opanowanych umiejętności w różnych sferach życia zawodowego: dydaktycznej, wychowawczej i osobistej.
Przy planowaniu działań ważne było również zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego- przede wszystkim poprzez analizę przepisów prawa oświatowego.

Efekty:

• opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnych programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
• opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
• wymierne efekty wynikające z przygotowań uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (narzędzia badawcze, przeprowadzenie badań, wniosków do dalszej pracy),
• rozwinęłam swoje zainteresowania oraz poszerzyłam ofertę edukacyjną szkoły,
• poprawiłam jakość pracy z młodzieżą, a także jakość pracy placówki,
• przygotowane rozwiązania, przedsięwzięcia, programy korzystnie wpłynęły na sferę dydaktyczno – wychowawczą.

b. Udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne. Były one adekwatne do potrzeb i zainteresowań moich oraz uczniów, z którymi pracowałam. W dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często zachęcały mnie do działania i poprawy jakości własnej pracy.
W ramach doskonalenia metod i warsztatu pracy wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów OKE- dzięki niemu mogłam lepiej przygotowywać uczniów do egzaminów oraz uzyskałam kwalifikacje do sprawdzania i oceniania maturalnych zadań otwartych z języka polskiego oraz oceniania wypowiedzi podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego;
- „Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego”- dzięki zdobytej wiedzy mogłam pełnić funkcję przewodniczącej komisji;
- szkolenie dotyczące procedur ewaluacji zewnętrznej- zdobyta wiedza pomogła mi przygotowywać raporty z ewaluacji wewnętrznej;
- szkolenie dotyczące prowadzenia e-dziennika- pomogło mi w prawidłowym wdrażaniu e-dziennika, systematycznym informowaniu rodzica o postępach w nauce ucznia;
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy- zwróciło uwagę na zasady, do jakich powinnam się stosować by moja praca była bezpieczna;
- „Praca z uczniem z zespołem Aspergera”- szkolenie to dla mnie bardzo pomocne w pracy z uczennicą z zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu;
- „Uczeń z samouszkodzeniami i zaburzeniami odżywiania się w szkole – jak reagować?”
- zdobyta wiedza pomogła mi reagować w odpowiednim czasie na problemy uczniai lepiej zrozumieć przyczyny tych problemów;
- ochrona danych osobowych-szkolenie uświadomiło mi konieczność ochrony danych moich i uczniów;
- „W drodze do matury. Nauczycielskie sprawdziany przygotowujące uczniów
do egzaminów z języka polskiegoˮ- pomogło mi lepiej przygotowywać uczniów do matury;
- „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsceˮ- zdobyta wiedza pomogła mi w uświadamianiu problemu uczniom i przestrzeganiu ich przed jego skutkami;
- „Obraz i literatura- o kontekstualnej interpretacji tekstów ikonicznych na lekcjach języka polskiego”- wykłady stanowiły inspirację w tworzeniu scenariuszy lekcji;
- konferencja na temat chrztu Polski w świetle najnowszych badań oraz twórczości Jana Matejki na lekcjach języka polskiego i historii- niektóre ze wskazywanych źródeł wykorzystałam w trakcie zajęć z uczniami oraz przygotowując scenariusz uroczystości patriotycznej;
- „Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi”- wskazówki uzyskane w czasie szkolenia pomogły mi w pracy z uczniami cierpiącymi na omawiane zaburzenia.

Dzięki wsparciu mojej placówki, wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy, a także
dzielę się doświadczeniem z kolegami i koleżankami.
Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości staram się wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej, co przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Efekty:

• skuteczniejsze i ciekawsze nauczanie a tym samym większa akceptacja przedmiotu
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• unikanie błędów związanych z przestrzeganiem, wdrażaniem przepisów prawa i wewnątrzszkolnych instrukcji, co spowodowało lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych,
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
• wdrożenie do praktyki szkolnej zaleceń, warunków realizacji,
• podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela,
• podniesienie jakości współpracy z innymi nauczycielami.

c. Samodoskonalenie poprzez studiowanie publikacji z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka polskiego oraz wiedzy o kulturze.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, jak i odnoszących się do dydaktyki oraz metodyki nauczania języka polskiego, aby zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy rodzinne).
Przeczytałam wiele publikacji internetowych dotyczących takich problemów takich jak: autyzm, dysleksja, anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia (dopalacze, alkohol, papierosy, narkotyki, gry komputerowe, portale społecznościowe). Korzystałam również z publikowanych w Internecie porad metodycznych, scenariuszy lekcji, programów imprez i uroczystości.
Stosowałam aktywne formy pracy, ćwiczenia i działania wspomagające zapamiętywanie i zwiększające koncentrację uczniów (muzyka, pomoce wizualne uaktywniające pracę na lekcji).
Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju młodego człowieka i wpływu wychowania na późniejsze zachowanie, sukcesy i porażki w szkole i życiu społecznym.
Jako przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych podejmowałam wraz z innymi nauczycielami decyzje, co do wyboru podręcznika oraz różnych pomocy dydaktycznych. Aby podjąć najbardziej optymalną decyzję organizowałam konsultacje z przedstawicielami wydawnictw szkolnych.

Efekty:

• wybór pomocy dydaktycznych,
• poszerzanie swojej wiedzy teoretycznej, która pozwala mi w praktyce rozwiązywać, problemy zarówno o charakterze dydaktycznym jak i wychowawczym,
• doskonalenie technik uczenia,
• lepszy kontakt z uczniami,
• motywowanie uczniów, łatwiejsze przyswajanie wiedzy,
• wspomaganie uczniów w kształtowaniu postawy radzenia sobie z problemem
• ułatwienie kontaktu i współpracy z uczniami i rodzicami,
• podniesienie poziomu wiedzy psychologicznej, pedagogicznej w celu udoskonalenia oddziaływań wychowawczych,
• współpraca między nauczycielami skutkująca wspólna realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

d. d. Aktualizowanie i poszerzanie własnej bazy metodycznej.
e.
W ciągu trwania stażu W trakcie stażu opracowywałam i gromadziłam własną bazę materiałów metodycznych do nauczania języka polskiego; m.in. autorskie ćwiczenia, sprawdziany, arkusze badania wyników, testy oraz pozyskane w ramach współpracy z wydawnictwami szkolnymi, ćwiczenia i scenariusze lekcji. Gromadziłam także ciekawe artykuły z czasopism o tematyce edukacyjnej. Stworzyłam bazę ciekawych prac moich uczniów (np. prezentacji), które niejednokrotnie wykorzystuję w trakcie zajęć. Ważną pomoc w prowadzeniu lekcji języka polskiego i wiedzy o kulturze stanowią również filmy i spektakle, które wchodzą w skład filmoteki znajdującej się w mojej pracowni. Gromadzę również nagrania programów artystycznych realizowanych w ramach szkolnych uroczystości. Wykorzystuję ich fragmenty np. podczas zajęć teatralnych. Na szczególną uwagę zasługują,moim zdaniem, przygotowane przeze mnie porady dla maturzystów. Zawierają one omówienie najpowszechniejszych błędów na maturze ustnej i pisemnej, ćwiczenia pozwalające je wyeliminować, cenne wskazówki i podpowiedzi co do technicznych aspektów zdawania egzaminu oraz najistotniejsze elementy, o których uczeń powinien pamiętać na egzaminie, a o których często zapomina. Porady są przeze mnie co roku aktualizowane i modyfikowane w celu dostosowania do poziomu nauczanych klas.

Efekty:

• poprawa wyników na egzaminie maturalnym,
• stworzenie uczniom możliwości samooceny,
• wyeliminowanie błędów najczęściej popełnianych przez uczniów na egzaminie maturalnym,
• zmniejszenie poziomu stresu poprzez nabycie pewności co do własnych umiejętności.

e. Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Wykonywanie prac na rzecz Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.

W ramach pełnionej funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych opracowywałam projekty Planu pracy na podstawie rocznego Planu pracy szkoły, pisałam sprawozdania z realizacji wytyczonych zadań, organizowałam spotkania nauczycieli humanistów, podczas których omawiane były bieżące problemy (np. dobór podręcznika, zmiany w przedmiotowym systemie oceniania, organizacja imprez szkolnych). Zespołowo opracowywaliśmy wyniki wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz prezentowaliśmy je na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Mobilizowanie uczniów do poszerzania wiedzy.

W trakcie stażu starałam sięzachęcać uczniów do podejmowania wysiłku, poszerzania wiedzy. Cel ten realizowałam głównie poprzez:

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, m.in.:
- Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim,
- Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”;
- wskazywanie uczniom metod efektywnego uczenia się (zajęcia „Jak się uczyćˮ);
- stosowanie ciekawych form i metod pracy, np. realizowanie na lekcjach projektów zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;
- promowanie osiągnięć uczniów:
- omawianie i publikowanie wyników matur,
- przedstawianie losów absolwentów oraz zapraszanie ich na spotkania z uczniami,
- pisanie artykułów do prasy lokalnej na temat sukcesów uczniów, np. prezentowanie wyników konkursów,
- prowadzenie gabloty „Sukcesy licealistówˮ.

Praca z młodzieżą w ramach fakultatywnych zajęć rozwijających kompetencje polonistyczne.

Prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uczniami klas programowo najwyższych w ramach lepszego przygotowania ich do egzaminu maturalnego. Odbywały się również konsultacje indywidualne, w trakcie których tłumaczyłam trudniejsze zagadnienie, ćwiczyłam z uczniami umiejętności nieopanowane przez nich. Prowadziłam również zajęcia teatralne.

Efekty:

• wzrost uczestnictwa uczniów w konkursach ,
• wydatne podniesienie jakości kontaktów nauczyciel-uczeń,
• uczniom stworzona została możliwość autoprezentacji,
• promocja talentów i uzdolnień, uczniowie pokazują swoje mocne strony,
• uczniowie nauczyli się samodzielnej pracy, poszukiwania informacji, utrwalania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej,
• rozwijanie zainteresowań kulturą oraz kształtowanie wrażliwości na wartości humanistyczne,
• powodzenie uczniów w konkursach jest satysfakcją dla nauczyciela,
namacalnym owocem jego pracy,
• współpraca w organizacji konkursów z innymi nauczycielami,

f. Tworzenie i stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy
dydaktyczno- wychowawczej.

Regularnie stosowałam badania osiągnięć uczniów- testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne. W klasach I rokrocznie we wrześniu przeprowadzałam testy diagnostyczne sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów po gimnazjum. Porównywałam je z wynikami badania przeprowadzanego w czerwcu. W klasach II stosowałam badanie umiejętności kluczowych oraz testy wiedzy na początku i na końcu roku szkolnego. W klasach III przeprowadzałam pisemne matury próbne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz matury ustne. Dokonywałam analizy tych badań, a opracowane wnioski pozwalały mi lepiej planować pracę dydaktyczną.
Przeprowadzałam również ewaluację swojej pracy poprzez rozmowy z uczniami oraz badania ankietowe, co pozwalało mi na modyfikowanie Planu pracy wychowawcy czy dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów.

Efekty:

• ukierunkowanie metod i form pracy zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów,
• poprawa efektywności pracy szkoły,
• możliwość samooceny uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności polonistycznych,
• ocena stanu przygotowania do egzaminu maturalnego,
• wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
• sukcesy uczniów w konkursach.

g. Pełnienie innych dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych działań.

W trakcie odbywanego stażu pracowałam w różnych zespołach i komisjach, wykonując dodatkowe działania na rzecz szkoły:

- Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych (przewodnicząca),
- Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej,
- Zespół Nauczycieli ds. Opracowania Trzyletniego Planu Pracy Placówki,
- Zespół Nauczycieli ds. Opracowania Planu Pracy Szkoły,
- Zespół Nauczycieli ds. Opracowania Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły,
- Zespół ds. Promocji Szkoły
- Zespół ds. Promocji Czytelnictwa
- Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień

Ponadto realizowałam inne działania:

- współtworzyłam szkolną stronę internetową,
- prowadziłam kronikę szkolną,
- współtworzyłam diagnozę potrzeb szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu szansą na rozwój edukacjiˮ,
- byłam opiekunem Wolontariatu Szkolnego,
- pełniłam funkcję sekretarza Rady Pedagogicznej,
- byłam odpowiedzialna za kontakt z mediami, redagowałam artykuły do prasy lokalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa, powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Byłam jednym z inicjatorów jego założenia. Brałam aktywny udział w tworzeniu Stowarzyszenia i rejestracji. Czynnie włączyłam się w pracę członków. Powierzona mi została funkcja członka Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenie założyło Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, w którym pracowałam jako nauczyciel języka polskiego.

Efekty :

• koordynacja działań z zakresu rozwiązywania problemów dotyczących szkoły i uczniów,
• aktywne włączenie się w pracę szkoły
• włączenie wszystkich nauczycieli w opracowanie założeń do projektu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, dzięki czemu jest dostosowany do potrzeb szkoły oraz umożliwia identyfikację społeczności szkolnej z zaplanowanymi działaniami,
• wszechstronne wspieranie rozwoju edukacyjnego, psychicznego, kulturalnego, fizycznego, społecznego i patriotycznego dzieci i młodzieży,
• włączenie szkoły w życie społeczności lokalnej,
• poprawa wizerunku szkoły, utożsamianie absolwentów ze szkołą,
• poprawa efektywności przepływu informacji w społeczności szkolnej,
• tworzenie pozytywnego klimatu wokół szkoły.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

a. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie
dydaktyczno-wychowawczym.

Technologie informacyjne i komunikacyjne są w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem pracy każdego pedagoga. Uświadomiła mi to dotychczasowa praktyka dydaktyczna, jak również studia odbyte na kierunku technologie informacyjne
i bibliotekoznawstwo. Dzięki zdobytej wiedzy mogę uświadamiać swoim uczniom, jakie możliwości, ale i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z technologicznych osiągnięć (jako wychowawca brałam udział we wdrażaniu szkolnego programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo w sieciˮ).

Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :
- korzystanie z Internetu – przesyłanie uczniom zadań za pośrednictwem poczty elektronicznej, pobieranie informacji;
- wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych;
- korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy;
- wykorzystanie zasobów Internetu w poszukiwaniu informacji na temat pracy z uczniem autystycznym, dyslektycznym, cudzoziemskim, z depresją stanami lekowymi;
- redagowanie artykułów do prasy lokalnej;
- korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli;
- sporządzanie planów pracy, rozkładów materiału, regulaminów, protokołów, sprawozdań, ogłoszeń, zaproszeń;
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów)
przy użyciu komputera i Internetu;
- korespondencję z rodzicami w celu przekazywania informacji o uczniu za pomocą Internetu;
- komputerowe wykonywanie świadectw, listów gratulacyjnych, dyplomów;
- wymianę doświadczeń i materiałów z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą elektroniczną;
- publikacje materiałów dydaktycznych na stronach internetowych, m. in. Scenariusz programu poświęconego Janowi Kochanowskiemu (Portal edukacyjny Edux.pl);
- dokumentowanie przebiegu stażu, umieszczenie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego oraz opisu jego realizacji;
- prowadzenie lekcji z zastosowaniem prezentacji multimedialnych;
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) www.literka.pl, www.profesor.pl, www.matura.pl, www.liceum.pl, www.nowe-liceum.pl, www.interklasa.pl,
- korzystanie na lekcjach z DVD, odtwarzacza CD, rzutnika multimedialnego;
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu.
- prowadzenie e-dziennika- sprawne jego wdrożenie było możliwe dzięki udziałowi w szkoleniach w tym zakresie.

Efekty:

Technologia informacyjna:
• umożliwiła wykonywanie tekstów użytkowych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem technologii komputerowej,
• pozwoliła na pozyskanie informacji i pomocnych materiałów, zawartych w Internecie (przepisy prawne, ciekawe teksty i pomoce do zajęć),
• wyzwoliła w uczniach aktywność i ciekawość poznawczą.

b. Udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej.

Przez cały okres stażu należałam do grupy osób odpowiedzialnych za wygląd i zawartość szkolnej strony internetowej, która jest systematycznie aktualizowana. Redagowałam artykuły, publikowałam ogłoszenia, sprawozdania, zdjęcia z wycieczek, imprez i uroczystości. Promowałam również osiągnięcia i talenty uczniowskie, zamieszczając prace licealistów.
Zajmowałam się również przeszkoleniem uczniów do pisania artykułów i zamieszczania ich na stronie.

Efekty:

• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, poprawa efektywności działań,
• promocja szkoły w środowisku,
• wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną,
• pozyskiwanie informacji i pomocnych materiałów zawartych w Internecie (przepisy prawne, ciekawe teksty i pomoce do zajęć z uczniami),
• sprawne wykonywanie tekstów użytkowych i narzędzi badawczych,
• wdrażanie do sprawnego korzystania z e-dziennika,
• szczególne zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na współczesne problemy i zagrożenia w sieci,
• usprawnienie komunikacji między nauczycielem a uczniem oraz jego rodzicami za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu,
• wskazanie uczniom możliwości wykorzystania materiałów zawartych w Internecie do utrwalenia, poszerzenia wiedzy i umiejętności.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, powadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

a. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, w kwietniu 2018 roku wraz nauczycielką biologii przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Blaski i cienie modyfikacji genetycznych”. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem grona nauczycieli, gdyż omawiane przez nas treści były bliskie każdemu z nas- np. wpływ żywności GMO na zdrowie człowieka. W trakcie szkolenia miałyśmy również szansę udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

b. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.

W czasie trwania całego stażu pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.W ramach współpracy z członkami tej grupy na bieżąco oraz w trakcie cyklicznych spotkań wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, materiałami do zajęć. Omawialiśmy także problematykę konferencji szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyliśmy oraz ocenialiśmy wartość otrzymywanych materiałów szkoleniowych. Zajmowaliśmy się również opracowaniem arkuszy badań wyników, analizą egzaminów maturalnych i sprawdzianów, tworzeniem scenariuszy uroczystości. Wspólnie przeprowadzaliśmy konkursy, konsultowaliśmy również przypadki niektórych uczniów, udzielając sobie wskazówek do pracy z nimi. Modyfikowaliśmy Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodnie z potrzebami uczniów.

c. Współpraca z biblioteką szkolną.

Dla nauczyciela przedmiotów humanistycznych współpraca ze szkolną biblioteką
jest niezwykle istotna. Prowadziłam ją, podejmując różnorodne działania. Było to m.in:

- diagnozowanie potrzeb czytelniczych, konsultowanie zakupów książek,
- organizowanie konkursów,
- sporządzanie rankingów ulubionych lektur,
- przygotowywanie wystaw nowości czytelniczych, tablic tematycznych,
- organizowanie spotkań z twórcami,
- opracowanie programu promocji czytelnictwa,
- udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

d. Przeprowadzenie zajęć otwartych, udział w lekcjach koleżeńskich, pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.

W trakcie mojego stażu prowadziłam zajęcia otwarte dla studentki psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, udzielając jej wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą. Brałam udział w lekcjach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych z naszej szkoły.
Ważnym doświadczeniem było sprawowanie przeze mnie opieki nad odbywającą praktyki studentką filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Po każdej lekcji wspólnie omawiałyśmy mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć (przygotowanie, sposób przeprowadzenia, dobór pomocy dydaktycznych, metod i form pracy, reakcje uczniów), odpowiadałam też na wiele pytań, które kierowała do mnie studentka.
W jednej z rozmów poruszyłyśmy temat profilaktyki uzależnień- wówczas dziewczyna doradziła mi skontaktowanie się z jej wykładowcą, który ma duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Konsultacje z tym specjalistą pomogły mi w trakcie organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki Pat.

e. Konsultacje i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół.

Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka polskiego i wiedzy o kulturze uczącymi w innych szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, z którymi dzielę się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami i materiałami. Organizuję też konkursy międzyszkolne. W tym zakresie współpracuję przede wszystkim z osobami zatrudnionymi w Niepublicznym Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu oraz Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Bardzo ważne są również konsultacje i współpraca przy okazji wspólnego udziału w imprezach środowiskowych- głównie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu
Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania. Bardzo ważne jest także dzielenie się doświadczeniami podczas spotkań przy okazji organizowanych w naszej szkole imprez i uroczystości (gościmy wówczas okoliczne szkoły) oraz w trakcie pracy w charakterze egzaminatora OKE.

Efekty:

• wymiana doświadczeń i poglądów wpłynęła, na poprawę procesu dydaktycznego,
• wdrażanie ciekawych pomysłów i rozwiązań w codziennej pracy wpłynęło na atrakcyjność i efektywność zajęć,
• satysfakcja z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• umocnienie współpracy z pozostałymi nauczycielami przedmiotu,
• wzrost motywacji do poszukiwania bardziej efektywnych metod pracy z uczniami,
• prowadzone zajęcia otwarte wzbogaciły o nowe doświadczenia i inspirowały obserwatorów,
• przekazanie praktycznych wskazówek i rozwiązań,
• wzrost czytelnictwa wśród uczniów,
• rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

a. Opracowanie i wdrożenie projektu Programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Wspólnie członkami Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień opracowałam projekt Programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, który został przyjęty przez Radę Pedagogiczną do realizacji i wpisany do szkolnego zestawu programów oraz wdrożony w życie. Program profilaktyczny określa cele szkoły, cele edukacyjne oraz cele dla nauczyciela i uczniów.
Charakteryzuje się nastawieniem na całoroczne działanie obejmuje przede wszystkim promowanie pozytywnych postaw, angażuje uczniów do działań artystycznych, prozdrowotnych, wolontariackich.
W ramach tego programu dwukrotnie byłam współorganizatorem, wraz z koordynatorem powiatowym, Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki PaT organizowanego w naszej szkole.
W Pacie biorą udział nie tylko nasi uczniowie, ale również szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego powiatu zwoleńskiego. W ramach realizacji zadań programu ściśle współpracowałam z Policją, Starostwem Powiatowym oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Zwoleniu.
W związku z przeprowadzonąpo pierwszym roku ewaluacją zdecydowaliśmy się zmodyfikować jego przebieg:
• wykłady zostały zastąpione warsztatami,
• duży nacisk położyliśmy na wskazanie uczniom alternatywy wobec
uzależnień- stąd promowaliśmy zdrowy styl życia oraz pokazywaliśmy, jak można rozwijać swoje zainteresowania i talenty,
• uczniowie wspólnie ze mną i innymi nauczycielami przygotowali własne materiały: prezentacje multimedialne, plakaty, programy artystyczne oraz filmy co spowodowało autentyczne zainteresowanie młodzieży problematyką uzależnień i zdecydowanie bardziej pozytywny odbiór prezentowanych treści,
• ważnym elementem wspierającym działania profilaktyczne jest wolontariat, stąd dużo uwagi w trakcie Pat-u poświęcono tej formie działalności naszej młodzieży,
• młodzież na podstawie ankiet, obserwacji sformułowała wskazówki dla dorosłych dotyczące wsparcia młodzieży, uchronienia jej przed używkami.
Założenia opracowanego programu realizowałam również w trakcie pracy wychowawczej, włączając w tematykę godzin wychowawczych zagadnienia związane z uzależnieniami, przeprowadzając z uczniami rozmowy indywidualne, dyskutując o problemie podczas spotkań z rodzicami.

b. Opracowanie i wdrożenie Indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

Najtrudniejszym zadaniem realizowanym w trakcie stażu była praca z uczennicą autystyczną (omawiam ten przypadek w dalszej części sprawozdania). Po dokładnej analizie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacjach z rodzicami, specjalistami, pedagogiem i nauczycielami, opracowałam Indywidualny programu edukacyjno- terapeutyczny. Sukcesywnie realizowałam wskazane w nim cele edukacyjne i terapeutyczne. Skupiłam się na:

• opanowaniu przez uczennicę zasobu wymagań zawartych w podstawie programowej z uwzględnieniem metod, form pracy określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
• ocenianiu za wysiłek, wkład pracy, zaangażowanie,
• pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego,
• zapewnieniu uczennicy stabilnego, uporządkowanego i bezpiecznego otoczenia,
• wzmacnianiu stabilności emocjonalnej i poczucia własnej wartości.

Ponadto opracowałam dla uczennicy Arkusz wielospecjalistycznej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz Kartę indywidualnych potrzeb ucznia.
Ewaluacja realizacji Indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego oraz obserwacja zachowań uczennicy i rozpoznawanie jej potrzeb, wiązały się z wprowadzaniem modyfikacji dotychczasowych działań:
• starałam się złagodzić stres uczennicy nasilający się przed studniówką i maturą,
• położyłam większy nacisk na preorientację zawodową,
• włączałam uczennicę w życie szkoły,
• częściej rozmawiałam z rodzicami na temat przyszłego funkcjonowania ich dziecka w społeczeństwie.

c. Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy.

W zawiązku z opieką sprawowaną nad powierzonym mi zespołem klasowym starałam się rozpoznawać i rozwiązywać problemy wychowawcze. Opracowałam i sukcesywnie realizowałam Plan pracy wychowawcy.
W pracy z nowymi wychowankami wykorzystywałam wnioski z poprzednich doświadczeń, choć napotkałam na problemy, których wcześniej nie znałam. Musiałam zatem, korzystając z pomocy dyrekcji, innych nauczycieli oraz specjalistów, wypracować sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Realizując zadania wychowawcy klasy, starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom jej potrzebującym. Rozmawiałam z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Starłam się również zasięgnąć informacji o przyczynach pojawiających się trudności, przeprowadzając wywiady środowiskowe. Stale współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne
moich podopiecznych. Zaistniałe problemy omawiałam panią dyrektor, innymi nauczycielami i Radą Pedagogiczną.
W miarę możliwości starałam się pomóc uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej i finansowej w dostępie do tańszych podręczników, skorzystania ze zwolnień, zniżek od obowiązkowych opłat, a także z kosztów związanych z wycieczkami szkolnymi, np. zdobywając darmowe bilety wstępu do teatru. Pomagałam również w uzyskaniu dopłaty do studniówki. Pomoc organizowałam również dla uczniów mających trudności w nauce.
Uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mających trudności z odnalezieniem się w środowisku szkolnym włączałam do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział, np. w szkolnych akademiach. Starałam się odkrywać i promować ich talenty, np. prezentując w szkole ich prace.
Jednym z istotnych zadań, które realizowałam była pomoc uczniom „poszkodowanym”, mającym problemy z akceptacją w środowisku rówieśniczym ze względu na swoją odmienność. Ważne było udzielenie im wsparcia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz podniesienie samooceny.
Organizowałam również klasowe andrzejki, mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, spotkania wigilijne i okolicznościowe dla uczniów. Wszystkie wymienione działania były przejawem mojej reakcji na potrzeby uczniów, pomogły mi lepiej poznać i zrozumieć swoich wychowanków, którzy dzięki wspólnym działaniom integrowali się, kształcili umiejętność współpracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za klasę i innych ludzi.
Dokonując ewaluacji swojej pracy wychowawczej, wprowadzałam do niej potrzebne modyfikacje, np. włączyłam do tematyki zajęć z wychowawcą nowe zagadnienia: etyczny aspekt ściągania, uzależnienie od telefonów komórkowych, zasady współpracy w grupie, wartości materialne a duchowe, sposoby efektywnego uczenia się.

d. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Od września 2015 jako przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych wspólnie z koleżankami i kolegami rokrocznie opracowuję Plan Pracy ZNPH. Odnoszę się w nim do Planu Pracy Szkoły opracowanego na dany rok szkolny uwzględniając wskazania i priorytetowe zadania, które dotyczą nauczycieli humanistów. Na zakończenie każdego semestru sporządzam pisemne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Pracy ZNPH.

Ponadto w trakcie stażu opracowywałam i wdrażałam inne programy i plany działań, m.in. program promocji czytelnictwa czy obchodów Roku dla Niepodległej.

Efekty:

• poszerzenie działalności szkoły poprzez wprowadzenie programów,
• integracja międzyprzedmiotowa,
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
• wzmocnienie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
• zdobycie doświadczenia w pracy z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego,
• poprawa funkcjonowania uczniów poprzez włączenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
• nabycie umiejętności oceny własnej pracy oraz modyfikowania podejmowanych działań.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub innych środków dydaktycznych.

a. Przystąpienie do szkolenia i ukończenie kursu dla egzaminatorów OKE.

Posiadając kwalifikacje określone w art. 9c, ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, złożyłam wniosek o przyjęcie mnie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Mój wniosek został zakwalifikowany i w 2015 roku uczestniczyłam w zajęciach organizowanych przez OKE Warszawa, których celem było poznanie systemu oceniania i egzaminowania zewnętrznego, rozwinięcie u uczestników umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania prac pisemnych, punktowania i oceniania zadań otwartych oraz wypowiedzi ustnych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania.
W czasie szkolenia zapoznałam się ze standardami egzaminacyjnymi, czynnościami egzaminatora, rodzajami błędów uwzględnianych przez egzaminatorów oraz z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatora zakończone było egzaminem, który zaliczyłam pozytywnie. Uzyskałam kwalifikacje do sprawdzania i oceniania maturalnych zadań otwartych z języka polskiego oraz oceniania wypowiedzi podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Otrzymałam decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

b. Wykonywanie zadań egzaminatora – sprawdzanie pisemnych prac maturalnych na poziomie podstawowym.

W roku 2016, 2017 oraz 2018 zostałam powołana przez OKE w Warszawie do pracy w charakterze egzaminatora oceniającego prace uczniów zdających egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podczas sesji ustnych egzaminów zostałam powołana do pracy w komisjach egzaminacyjnych w funkcji przewodniczącej oraz członka. Biorąc udział w pracach komisji, oceniałam zdających według kryteriów i zasad poznanych podczas szkolenia. Pełniąc funkcję przewodniczącej, odpowiadałam za przebieg egzaminu.

c. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce - przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów maturalnych z języka polskiego.

Zdobyte w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora doświadczenia wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Przygotowując sprawdziany, zarówno ustne, jak i pisemne, staram się układać zadania o podobnym charakterze, co zadania w arkuszach maturalnych.
Prace sprawdzam według ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania.
Pracując jako egzaminator zaobserwowałam pewne prawidłowości w brakach i niedociągnięciach w pracach uczniowskich, co jest niezmiernie przydatne w codziennej pracy dydaktycznej i planowaniu dalszych działań edukacyjnych. Pozwoliło mi to na głęboką analizę efektywności mojej pracy i doskonalenia warsztatu pracy.

Efekty:

• uczniowie są rzetelnie przygotowywani do egzaminu maturalnego,
• uczniowie są zapoznani z ustalonymi kryteriami oceniania i przyjętymi schematami punktowania,
• przygotowuję próbne egzaminy maturalne z zadaniami o podobnym charakterze co zadania maturalne
• uczniowie znają zasady oceniania zewnętrznego i poznają typowe błędy popełniane przez zdających,
• wysokie wyniki z egzaminu zewnętrznego.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

a. Organizowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Dzień Otwarty Szkoły

Corocznie jestem koordynatorem organizacji Dnia Otwartego w naszej szkole,
które jest połączony z występami artystycznymi, pokazami chemicznymi, fizycznymi oraz prezentacjami multimedialnymi. W realizacji zadań aktywnie współpracowałam z nauczycielami.
Mój udział obejmował:
- planowanie i organizację Dnia Otwartego w szkole,
- zaproszenie dyrektorów, opiekunów i uczniów z okolicznych gimnazjów,
- pomoc w wyborze, zakupie i przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz zaproszeń,
- czuwanie nad przebiegiem całości,
- opracowanie i realizację części artystycznej: przygotowanie konferansjerów, programu kabaretowego oraz wystroju sceny,
- przygotowane uczniów prezentujących działalność Wolontariatu Szkolnego oraz ofertę profilu humanistyczno-językowego
W bieżącym roku szkolnym zmieniliśmy formułę prezentacji i promocji szkoły
- tym razem grupy uczniów wraz z opiekunami odwiedziły okoliczne gimnazja, przedstawiając ofertę liceum. Moja rola polegała na:
- pomocy w wyznaczeniu i przygotowaniu do prezentacji uczniów,
- opieka nad uczniami przygotowującymi film promocyjny o szkole,
- przygotowanie ulotek i plakatów przedstawiających ofertę szkoły.

Ogólnopolski Głos Profilaktyki Pat, który odbywa się w naszej szkole od 3 lat i jest okazją do promowania takich wartości jak zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna, a przede wszystkim wolność od przemocy i uzależnień. Młodzi ludzie zachęcali rówieśników do aktywności społecznej oraz rozwoju poprzez odkrywanie własnych pasji.

Mój udział obejmował:
- planowanie i organizację imprezy w szkole,
- zaproszenie dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obchody uroczystości w szkole,
- opracowanie i realizację części artystycznej: przygotowanie konferansjerów przygotowanie wraz z uczniami oraz innymi nauczycielami prezentacji pt. lepszego „Wolontariat drogą do samorozwoju ucznia” oraz pantomimy „Jezus żyje” przedstawiającej walkę człowieka z pokusami,
- czuwanie nad przebiegiem całej imprezy,
- zorganizowanie koncertu grupy „Wyrwani z niewoli”
- przygotowanie wystaw prezentujących zainteresowania i talenty uczniów.

Konferencja Profilaktyki Zdrowia, Wolontariatu i Doradztwa Zawodowego
połączona z koncertem profilaktycznym

Podejmowane przeze mnie działania:
- opracowanie scenariusza konferencji, pomoc w przygotowaniu dekoracji sceny, przygotowanie uczniów do prezentacji pt:,, Wolontariat jako inspiracja do samorozwoju”,
- zaproszenie p. Łukasza Wieczorka na koncert profilaktyczny,
- zaproszenie p. Eweliny Balcerowskiej-Mróz, która przygotowała prezentację dotyczącą profilaktyki zdrowia,
- współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery w Zwoleniu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zwoleniu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu, Starostwem Powiatowym oraz Policją Powiatową w Zwoleniu.

Debata społeczna „Narkotyki, dopalacze- nie tędy drogaˮ

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej głos zabrali
goście- przedstawiciele Policji, Sądu, KARANu, Sanepidu i Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu. Odpowiadali też na pytania przygotowane przez uczniów.
W drugiej części spotkania licealiści przedstawili alternatywę – zamiast środków odurzających – oddanie się pasji.
Zadania przeze mnie realizowane:
- opieka nad uczniami prezentującymi swoje pasje.
- przygotowanie pantomimy „Jezus żyjeˮ przedstawiającej walkę z pokusami,
- pomoc w opracowaniu scenariusza debaty,
- przygotowanie dekoracji sceny,

Efekty:

• praktyczne pokazanie uczniom różnorodnych, atrakcyjnych, nieryzykownych form aktywności,
• promocja talentów i uzdolnień, uczniowie pokazują swoje mocne strony, uczą się akceptować innych, komunikacji,
• budowanie relacji w grupie w trakcie wspólnej pracy związanej z przygotowaniem kolejnych edycji imprezy,
• wzmocniłam poczucie wartości u młodzieży, ich wiarę we własne siły,
• udowodnienie uczniom, że ich działanie ma sens,
• powodzenie w szkolnych konkursach uczniów jest satysfakcją dla nauczyciela namacalnym owocem jego pracy,
• organizowane uroczystości wpłynęły na promocję szkoły w środowisku,
• współpraca w organizacji konkursów z innymi nauczycielami.

b. Aktywny udział w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych.

Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych.

W czasie całego stażu na nauczyciela dyplomowanego, byłam kilkakrotnie opiekunem i kierownikiem wycieczek szkolnych. Do moich zadań należało ustalenie programu wycieczki, opracowanie regulaminu oraz zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i opieka nad uczniami w trakcie wycieczki. Wyjazdy te pozwoliły mi na obserwację
moich wychowanków w sytuacjach pozaszkolnych oraz poznawanie przez uczniów piękna ziemi ojczystej oraz historii poszczególnych regionów kraju.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Aktywnie współpracowałam z Samorządem Uczniowskim w ramach organizowania dyskotek i wycieczek szkolnych, pełniąc funkcję opiekuna młodzieży.
Wspólnie przeprowadzaliśmy również akcje charytatywne. Ponadto jako członek Rady Pedagogicznej, opiniowałam kandydatury uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Efekty:

• obserwacja uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,
• poznawanie przez uczniów piękna ziemi ojczystej oraz historii poszczególnych regionów kraju,
• rozwijanie sfery kulturalnej dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych
i projekcjach filmów,
• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych miejscach,
• wdrażanie zdrowego stylu życia, z dala od używek i nałogów.

c. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej oraz inicjatyw
na rzecz edukacji kulturalnej.

Współorganizowałam akcje plakatowe, programy, akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości szkolne oraz środowiskowe:
- Dzień Edukacji - program artystyczny
- odrodzenie II Rzeczypospolitej- audycja, akcja plakatowa
- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- audycja, akcja plakatowa
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- program artystyczny, uroczystość środowiskowa
- Dzień Otwarty- impreza szkolna
- Imieniny Pana Jana- program artystyczny, impreza środowiskowa
- Ogólnopolska Noc Profilaktyki PaT- impreza w ramach inicjatywy ogólnokrajowej,
- Dni Patrona- obchody szkolne
- Orszak Trzech Króli- akcja środowiskowa
- Debata „Narkotyki, dopalacze- nie tędy drogaˮ- impreza środowiskowa,
- Konferencja Profilaktyki Zdrowia, Wolontariatu i Doradztwa Zawodowego- impreza środowiskowa,
- spotkanie z poetką Justyną Pyrgiel
- spotkanie autorskie z p. Władysławem Barą-Kapciakiem
- spotkanie absolwentów w ramach obchodów 75. rocznicy funkcjonowania szkoły- program artystyczny, impreza szkolna
- piknik integracyjny- impreza szkolna

Ponadto brałam udział w projekcjach filmowych, spektaklach, lekcjach muzealnych, teatralnych i filmowych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

Efekty:

• imprezy szkolne umożliwiają integrację uczniów szkoły,
• kształtowany jest nawyk kulturalnego spędzania czasu wolnego,
• uczniowie poszerzają swoją wiedzę humanistyczną,
• wpajane są uczniom właściwe postawy patriotyczne.

d. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

• Biblioteka Pedagogiczna w Zwoleniu (lekcje biblioteczne, spotkania z twórcami, wystawy),
• Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Zwoleniu (wyjścia na wystawy, spektakle, imprezy, spotkania z ludźmi kultury),

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, Pogotowie Autyzm w Skarżysku-Kamiennej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie (konsultacje, wymiana doświadczeń na temat pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych),
• Młodzieżowe Centrum Kariery (spotkania dotyczące preorientacji zawodowej, szkolenia dla uczniów i absolwentów)

Efekty:

• podniesienie jakości pracy szkoły,
• lepsza integracja ze środowiskiem lokalnym,
• uzyskanie rzeczywistej pomocy dla uczniów.

e. Podejmowanie działań poszerzających działalność dydaktyczną szkoły.

Inicjowanie i organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych , m. in.:

- Wielkiego Szkolnego Dyktanda,
- Konkursu na Reklamę Książki „Tę książkę polecam”,
- Konkursu na Projekt Okładki Ulubionej Książki,
- Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Ojczyzna widziana oczami młodychˮ,
- Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Literatura w komiksieˮ,
- Konkursu na Recenzję Książki.

Inicjowanie ciekawych projektów i kontrolowanie ich realizacji.
Tę formę pracy stosuję zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i wiedzy o kulturze. Jest ona lubiana przez uczniów, gdyż stwarza im możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, talentów, umiejętności i zdobytej wiedzy. Ważnym aspektem projektów jest praca w zespołach, co sprzyja integracji uczniów.
Z realizowanych projektów największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się „Sztuka z odzyskuˮ (licealiści tworzyli sztukę użytkową z materiałów pochodzących z odzysku) oraz „Promocja szkołyˮ (młodzież przygotowała materiały promocyjne- filmiki, plakaty, ulotki).

Podejmowanie działań mających na celu włączanie szkoły do przedsięwzięć i akcji o zasięgu pozaszkolnym, m.in.:

- zgłoszenie szkoły do projektu Filmoteki Szkolnej „Wędrujący Filmoznawcyˮ,
- opracowanie diagnozy potrzeb szkoły do Regionalnego Programu Operacyjnego „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu szansą na rozwój edukacjiˮ,
- udział w Narodowym Czytaniu „Quo vadisˮ, „Lalkiˮ oraz „Weselaˮ,
- udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Efekty:

• wzbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotami humanistycznymi,
• stworzenie uczniom możliwości prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,
• mobilizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy,
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

a. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy międzyszkolnej.

Wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom naszych uczniów oraz mieszkańców Zwolenia, we współpracy z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zwoleniu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu, Starostwem Powiatowym, Policja Powiatową w Zwoleniu a także z nauczycielami Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, zorganizowaliśmy Konferencję Profilaktyki Zdrowia, Wolontariatu i Doradztwa Zawodowego połączoną z Dniem Otwartym naszej szkoły.
Naszym celem było zaprezentowanie oferty edukacyjnej dla uczniów gimnazjów z naszej gminy i gmin ościennych w ramach promocji szkoły oraz zapewnienie uczniom naszego liceum ewentualnych miejsc pracy oraz przedstawienie wymagań koniecznych do wykonywania danego zawodu.

b. Podejmowanie działań na rzecz drugiego człowieka w ramach Wolontariatu Szkolnego- we współpracy z osobami prywatnymi, firmami oraz instytucjami

Wraz z p. Anną Gałązkiewicz sprawowałam opiekę nad Wolontariatem Szkolnym.
W realizowaniu zamierzonych celów konieczna była współpraca z szeregiem osób prywatnych, firm oraz instytucji. Wiązała się ona nie tylko z pozyskiwaniem sponsorów,
ale również wspólnym organizowaniem akcji charytatywnych.

W ramach sprawowanej opieki podejmowałam m. in. następujące działania:
- Udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka,
- Udział w realizacji programu „Adopcja na odległość”, polegającej na opłacaniu rocznej składki mającej pomóc w sfinansowaniu utrzymania i kształcenia dziecka z kraju afrykańskiego;
- Współpraca ze zwoleńskim oddziałem Caritas, w ramach której wolontariuszki przyjmowały, rozdzielały i wydawały dary dla ubogich;
- Organizowanie zbiórek na rzecz schronisk dla zwierząt w Pionkach i w Puławach;
- Przygotowanie paczek dla najbiedniejszych osób wskazanych przez opiekę społeczną lub pedagoga szkolnego w ramach współpracy z dwiema zwoleńskimi parafiami;
- Organizowanie zbiórek plastikowych nakrętek i etykietek „Lipton” na rzecz chorych dzieci;
- Przeprowadzanie zbiórek środków czystości na cele misyjne;
- Pisanie listów do chorych dzieci w ramach akcji Marzycielska Poczta;
- Organizowanie zbiórek pieniędzy na leczenie dzieci będących pod opieka fundacji
„Zdążyć z pomocą”;
- Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Gródku (koncert kolęd, upominki
dla podopiecznych);
- Organizowanie zbiórek na rzecz pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych.

c. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących analizy wyników pracy
Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej.

Wspólnie z p. Anną Gałązkiewicz oraz p. Magdaleną Maciejczyk opracowałyśmy i przeprowadziłyśmy ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące sposobu analizy wyników egzaminów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Badałyśmy, jaka część nauczycieli korzysta z ich wniosków w swojej pracy i czy wdraża te wnioski.

Efekty:
• współpraca z tymi instytucjami wzbogaciła naszą szkołę o nowe doświadczenia oraz podniosła jakość pracy szkoły,
• imprezy szkolne integrują uczniów szkoły, uczą pracy w grupach oraz podnoszą ich samoocenę.
• motywacja do samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy,
• kształtowanie właściwych postaw społecznych,
• satysfakcja z osiągniętych sukcesów,
• możliwość oceny własnych osiągnięć na tle szkół i uczniów z terenu,
• pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia,
• młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą szkół wyższych oraz wymaganiami dotyczącymi wykonywania niektórych zawodów,
• szkoła została zaprezentowana w szerszym środowisku.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Sukcesy uczniów w konkursach.

W codziennej pracy skupiałam się nie tylko na pomocy uczniom z trudnościami, ale starałam się zająć także uczniem zdolnym, rozwijając jego zainteresowania.
Rokrocznie przygotowywałam swoich podopiecznych do konkursów. Na wyróżnienie zasługują sukcesy ucznia klasy humanistyczno-językowej odnoszone w Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej. W kolejnych latach były to następujące wyniki:

- wyróżnienie na szczeblu diecezjalnym ( rok szkolny 2016/2017),
- I miejsce na szczeblu diecezjalnym (rok szkolny 2017/2018).

Wysokie wyniki z egzaminu maturalnego.

Stałe diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, doskonalenie warsztatu pracy, zajęcia dodatkowe i konsultacje z maturzystami owocują wysokimi wynikami z egzaminów zewnętrznych. Wszyscy moi uczniowie zdają maturę, a średnie uzyskiwane przez klasy zawsze przewyższają wyniki w kraju.
W roku szkolnym 2015/2016 moi uczniowie osiągnęli wynik 69,29%, w roku 2016/2017 była to średnia 60,94%.

Uzyskanie Nagrody Dyrektora.

Pełniąc obowiązki nauczyciela i wychowawcy, dokładałam wszelkich starań w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Podejmowane przeze mnie działania zostały dostrzeżone, czego wyrazem jest przyznanie mi w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Nagrody Dyrektora za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Równie ważne są dla mnie każde podziękowania za codzienną pracę, które słyszę
od dyrektora, innych nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Otrzymanie podziękowań za współpracę od placówek, instytucji, organizacji.

Dowodem uznania dla mojej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej są z pewnością gratulacje, podziękowania oraz dyplomy. W okresie stażu podziękowanie za współpracę otrzymałam od:

- Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego (za udział w akcji „Adopcja na Odległośćˮ),
- Szlachetnej Paczki (za udział w ogólnopolskiej akcji pomocy ubogim rodzinom),
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gródku (za zorganizowanie koncertu kolęd),
- Szefa Sztabu WOŚP w Zwoleniu ( za kwestowanie na rzecz Orkiestry),
- Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu ( za przeprowadzenie zbiórki środków czystości na cele misyjne),
- Starosty Zwoleńskiego i Burmistrz Zwolenia (za udział w Orszaku Trzech Króli),
- organizatorów Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej (za przygotowanie uczniów do konkursu).

Publikacje przygotowanych przeze mnie artykułów.

Systematycznie redagowałam artykuły, które ukazywały sie w prasie lokalnej
(„Echo Dniaˮ, „Głos Zwoleńskiˮ) oraz na portalu zwoleń24.pl. Dotyczyły one m.in. oferty edukacyjnej szkoły, osiągnięć i zainteresowań uczniów, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz działalności społecznej szkoły.

Efekty:

• podniesienie poziomu własnych umiejętności i wiadomości,
• motywowanie uczniów do rywalizacji i poszerzania wiedzy,
• wzrost poziomu wiedzy o humanistycznej,
• skuteczna promocja szkoły w środowisku,
• szerzenie wśród uczniów właściwych postaw społecznych,
• wzmacnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
• podnoszenie zdolności organizacyjnych własnych oraz uczniów,
• zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy,
• wzrost motywacji do podejmowania dalszych działań.

Opis i analiza
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

a. Analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne, które mają w efekcie doprowadzić do spełnienia nadziei pokładanych w zindywidualizowanym kształceniu dzieci, muszą być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela potrzeb i możliwości uczniów oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej spotykałam się z różnymi problemami natury wychowawczej i dydaktycznej. Przynajmniej kilkanaście zasługuje na szczególne omówienie. Z nich wybrałam dwa, które są przykładem działań, wykraczających poza schemat codziennej pracy metodycznej.

Przypadek I

Identyfikacja problemu

Gdy obejmowałam wychowawstwo w I klasie, dowiedziałam się, że jedna z uczennic, Magda, jest dzieckiem autystycznym. Moje pierwsze spotkanie z nią poprzedziła rozmowa z mamą, która starała się przedstawić mi specyfikę funkcjonowania Magdy. Poinformowała mnie o jej problemach i potrzebach. Przedstawiła również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyczuwalne były wówczas obawy rodzica związane ze zmianą otoczenia przez córkę.
Już z pierwszych obserwacji Magdy wynikało, że wyraźnie izoluje się od grupy, z nikim nie rozmawia, jest zagubiona. Ma przy tym poważny wyraz twarzy, nie uśmiecha się- nawet gdy ktoś żartuje.
Wówczas moja wiedza o autyzmie była czysto teoretyczna. Praca z dzieckiem autystycznym stanowiła zatem duże wyzwanie.

Geneza i dynamika problemu

Przed rozpoczęciem pracy z Magdą zapoznałam się treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.Z tego orzeczenia wynikało, że uczennica jest osobą ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu. Jest niepewna siebie, ma obniżoną samoocenę i poczucie własnej wartości. Manifestuje sztywność zachowań i stroni od kontaktu z rówieśnikami. W pracy jest wytrwała (tempo wolniejsze), działa schematycznie, wypowiada się w sposób komunikatywny, ale ma problem z prawidłowym prowadzeniem dialogu np. nie nawiązuje do kontekstu usłyszanej wypowiedzi. Ogranicza kontakt wzrokowy, jest skłonna do zamartwiania się i płaczliwa (wahania nastroju). Uczennica nie lubi być traktowana inaczej niż pozostali. Jest podatna na wzmocnienia pozytywne.

Znaczenie problemu

Magda chciała bardzo chodzić do szkoły publicznej. Zależało jej
na zdobywaniu dobrych ocen, a w przyszłości - na przystąpieniu do matury. Miała jednak wiele obaw, przejawiała niską samoocenę, nie wierzyła we własne możliwości. Widoczna była u niej skłonność do zamartwiania się. Ponadto Magda nie miała pozytywnych doświadczeń szkolnych z poprzednich etapów kształcenia- czuła, że do tej pory nie była w pełni akceptowana i rozumiana.
Wszystko to rodziło poważne obawy, że sukces uczennicy będzie trudny do osiągnięcia i zależał będzie przede wszystkim od stworzenia jej stabilnego otoczenia oraz poczucia większej pewności siebie.

Prognoza pozytywna

• systematyczne uczęszczanie do szkoły,
• oceny pozytywne,
• ukończenie szkoły,
• zdana matura i dalsze kształcenie,
• lepszy kontakt z rówieśnikami,
• wyższa samoocena.

Prognoza negatywna

• opuszczenie szkoły i zaprzestanie kształcenia,
• izolacja społeczna,
• brak motywacji do działania i chęci podejmowania nowych wyzwań,
• ataki agresji i autoagresji.

Propozycje rozwiązania

Najważniejszym zadaniem stało się dla mnie na początku poszerzenie wiedzy na temat autyzmu oraz szukanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem autystycznym. Należało omówić sytuację Magdy z osobami uczącymi ją, przedstawić zalecenia poradni. Konieczne było opracowanie Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, Arkusza wielospecjalistycznej pomocy oraz wprowadzenie zmian w PSO.

Określiłam następujące cele edukacyjne i terapeutyczne:

CELE EDUKACYJNE
ogólne
• opanowanie przez uczennicę zasobu wymagań zawartych w podstawie programowej z uwzględnieniem metod, form pracy określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
• ocenianie za wysiłek, wkład pracy, zaangażowanie,
• pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.

szczegółowe
• w ramach przedmiotów uwzględnienie zaleceń z celów ogólnych,
• cele szczegółowe oraz sposoby realizacji programu z poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów pokrewnych (np. przedmiotów humanistycznych) określone są w załącznikach do Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
• sposoby indywidualizacji oceniania określone zostały w załącznikach do PSO.

CELE TERAPEUTYCZNE
ogólne
• zapewnienie uczennicy stabilnego, uporządkowanego i bezpiecznego otoczenia,
• wzmacnianie stabilności emocjonalnej i poczucia własnej wartości.

szczegółowe
• motywowanie uczennicy do podejmowania wysiłku mimo napotykanych trudności,
• kształtowanie umiejętności kontrolowania i wyrażania w prospołeczny sposób emocji,
• rozwijanie cierpliwości,
• poszerzenie zasobu słownictwa, zachęcanie do wypowiadania się,
• rozwijanie umiejętności asertywnych,
• wspieranie uczennicy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, włączać w pracę zespołową,
• wykorzystywanie zainteresowań uczennicy w celu budowania poczucia własnej wartości.

Wdrażanie oddziaływań

Swoją pracę z Magdą rozpoczęłam od nawiązania z nią kontaktu oraz próby poznania jej potrzeb. Zapoznałam się z wieloma publikacjami na temat autyzmu. Dotarłam do specjalisty- oligofrenopedagoga pracującego z dziećmi autystycznymi. Podczas spotkania z nim uzyskałam wiele cennych wskazówek, które pomogły mi zrozumieć specyfikęfunkcjonowania mojej uczennicy oraz właściwie z niąpostępować.
Opracowałam Indywidualny programu edukacyjno-terapeutycznego, Arkusz wielospecjalistycznej pomocy Kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz wprowadziłam zmiany w PSO (dostosowanie do warunków rozwojowych i możliwości uczennicy).

Stosowałam różne sposoby realizacji wyznaczonych na początku celów edukacyjnych i terapeutycznych:
• polecenia formułowałam w sposób zwięzły oraz umożliwiający etapowanie zadań, w razie potrzeby powtarzałam je nawet kilkakrotnie,
• ograniczałam zadania wymagające umiejętności złożonych,
• dostosowałam tempo pracy, czas i warunki do możliwości uczennicy,
• wzmacniałam motywację poprzez docenianie wysiłku, wkładu pracy, zaangażowania,
• wykonywanie trudniejszych zadań dzieliłam na etapy,
• stosowałam wydłużenie czasu na realizację zadań,
• rezygnowałam z treści, które wymagają nieschematycznego myślenia,
• w trakcie omawiania wybranych treści odwoływałam się do konkretnych sytuacji z życia, podawałam proste przykłady,
• systematycznie sprawdzałam rozumienie realizowanej przez uczennicę treści materiału (w razie potrzeby stosowałam synonimów),
• stosowałam ocenianie informacyjne, wspierające i motywujące uczennicę,
• podczas odpowiedzi ustnych udzielałam wsparcia w postaci dodatkowych pytań,
• stwarzałam sytuacje, w których uczennica miałaby poczucie sukcesu,
• kierując polecenie do klasy, upewniałam się, czy uczennica przyjmowała je jako kierowane równieżdo niej,
• jako wychowawca dbałam o integrację i spójność klasy, uwrażliwiałam uczniów na nieoczekiwane zachowania Magdy,
• po wykonaniu zleconych klasie zadań, starałam się zauważyć i wyeksponować na tle klasy jej sukces, ale nie traktowałam Magdy w inny sposób niż pozostałych,
• reagowałam na niepokojące zachowania uczennicy, wyjaśniałam jej wątpliwości, poświęcałam czas na rozmowy z nią.

Wprowadziłam zróżnicowane metody i formy pracy
• metody aktywizujące,
• metody praktyczne,
• reagowanie na niezwerbalizowane oczekiwania uczennicy,
• obserwacja,
• praca w grupach- podział zadań z uwzględnieniem sugestii nauczyciela,
• praca indywidualna- w trudniejszych przypadkach dyskretne wspomaganie uczennicy,
• konsultacje, porady.

Opracowałam działania wspierające rodziców uczennicy
• stały kontakt osobisty i telefoniczny z wychowawcą,
• porady, konsultacje prowadzone przez poszczególnych nauczycieli (w razie potrzeby),
• spotkania z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem (co najmniej 1 raz na kwartał).

Współpracowałam z wieloma osobami, ośrodkami, instytucjami
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- przedstawienie rodzicom uczennicy oferty pomocy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• poradnia dla osób z autyzmem- Pogotowie Autyzm w Skarżysku-Kamiennej (konsultacje ze specjalistą prowadzącym terapię Magdaleny),
• współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Opactwie ( konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia z dziećmi autystycznymi),
• nawiązanie kontaktu z przedstawicielką Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu,
która pomogła Magdzie w planowaniu dalszego kształcenia,
• organizowałam cykliczne spotkania z zespołem nauczycieli uczących Magdę.

Efekty oddziaływań

Największym sukcesem wszystkich osób wspierających funkcjonowanie Magdy w liceum, było poczucie bezpieczeństwa, które udało się stworzyć dla uczennicy.
Mama dziewczynki przyznała, że jest to pierwsza szkoła, która zrozumiała jej potrzeby i którą ona zwyczajnie polubiła. Dla rodziców nowością było to, że Magda uczestniczyła w uroczystościach szkolnych, dyskotekach, wycieczkach, śpiewała w zespole wokalnym.
Ja, jako wychowawca Magdy, przekonałam się, że uczennica pozytywnie wpływa
na rówieśników z klasy- obcowanie z nią nauczyło ich cierpliwości, empatii, tolerancji i wrażliwości.
Magda ukończyła szkołę, zdała maturę, uczestniczyła w kursach organizowanych
przez Młodzieżowe Centrum Kariery, np. kosmetologicznym. Obecnie uczęszcza do szkoły policealnej, kształci się w kierunku asystentka stomatologa. Ukończyła również kurs
na prawo jazdy.
Jestem w kontakcie z uczennicą i jej rodzicami. Podczas ostatniego spotkania z Magdą zaobserwowałam, że jest pogodniejsza i pewniejsza siebie.
Praca z tą uczennicą była dla mnie najtrudniejszym wyzwaniem, ale też dała mi najwięcej radości i satysfakcji.

Przypadek II

Identyfikacja problemu

Angelika jest uczennicą klasy drugiej. Poznałam ją, gdy rozpoczynała naukę w liceum, w bieżącym roku szkolnym zostałam jej wychowawcą.
Dziewczyna już na początku zwracała uwagę swoim "niestandardowym"
wyglądem- masywna budowa ciała, mocny makijaż, kolorowe soczewki w oczach, wyrazisty kolor włosów, tunele w uszach.
Wygląd ten nie współgra jednak z zachowaniem uczennicy- jest raczej spokojna,
wręcz wyciszona i wycofana, momentami sprawia wrażenie, jakby myślami była w innym miejscu.
Angelika przejawia ogólne trudności w nauce związane z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznymi. Na poprzednich etapach kształcenia nie korzystała z pomocy oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ukończyła natomiast terapię psychologiczną. Pozostaje nadal pod specjalistyczną opieką lekarską (lekarz psychiatra) z uwagi na rozpoznanie z OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne postać mieszana), objęta jest farmakoterapią. Angelika cierpi również na schorzenia, z których najpoważniejsze związane są z gospodarką hormonalną.
Od marca 2018 roku uczennica została objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie opinii poradni.

Geneza i dynamika zjawiska

Angelika dość dobrze zaklimatyzowała się do środowiska szkolnego.
Została pozytywnie przyjęta przez grupę klasową. Stara się wywiązywać z powierzanych jej obowiązków, nie przysparza problemów wychowawczych.
U uczennicy wyraźnie zaznacza się potrzeba uznania, czemu towarzyszy niskie poczucie własnej wartości.Podczas zajęć lekcyjnych dają się zaobserwować trudności z koncentracją oraz tendencja do wycofywania się i bierności- szczególnie w sytuacji przewidywania własnej porażki.
Duży problem stanowi dla Angeliki opanowanie materiału dydaktycznego (głównie z matematyki i języka polskiego), pomimo wkładanego przez nią wysiłku i poświęcanego czasu. Trudności przysparza uczennicy sama sytuacja egzekwowania wiedzy i ocena nabytych kompetencji, generująca wysoki pozom stresu i lęku.
Słabsze strony uczennicy to ponadto obniżona ogólna spostrzegawczość oraz niższy, w stosunku do rówieśników,stopień integracji wzrokowo-ruchowej.
Mocną stroną Angeliki jest zdolność logicznego myślenia oraz rozumowania przez analogię. Dziewczyna przejawia zainteresowania artystyczne (fotografuje), interesuje się modą i wizażem.

Rozpatrując przypadek Angeliki, stosowałam następujące metody badawcze:
• rozmowy z uczennicą,
• obserwacja uczennicy w różnych sytuacjach szkolnych,
• wywiad i rozmowy z rodzicem,
• konsultacje z pedagogiem szkolnym.

Na podstawie wyżej wymienionych działań pozyskałam pełniejszy obraz sytuacji dziecka. Skłoniło mnie to do zasugerowania mamie uczennicy złożenia wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie badania Angeliki w związku z jej trudnościami szkolnymi.
Wspomniane badanie zostało przeprowadzone w lutym 2018 roku, a analiza wydanej przez poradnię opinii pozwoliła mi zaplanować dalszą pracę z uczennicą.

Znaczenie problemu

Trudności szkolne Angeliki mają charakter złożony. Ich ważną przyczyną są wspomniane zaburzenia funkcji percepcyjno- motorycznych. Uczennica potrzebuje także zrozumienia dla jej problemów natury zdrowotnej oraz specyfiki funkcjonowania, spokojnej, akceptującej atmosfery pracy. Niezwykle istotne jest wsparcie ze strony wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli przedmiotów, w zakresie których ujawnia największe trudności dydaktyczne. Ważna jest również pomoc w identyfikacji predyspozycji zawodowych.
Dzięki temu możliwe stanie się stworzenie uczennicy poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

Prognoza negatywna

• pogorszenie kondycji psychicznej,
• pogłębienie trudności w nauce,
• ograniczenie możliwości nabywania nowych kompetencji,
• zaniżona samoocena,
• izolacja wśród rówieśników,
• obniżenie motywacji do nauki,
• niewykorzystane zdolności artystyczne.

Prognoza pozytywna

• poprawa wyników w nauce,
• wzrost samooceny, większe poczucie własnej wartości,
• poznanieswoich mocnych stron,
• realizacja pasji artystycznych,
• poprawa komunikacji z otoczeniem,
• sukces na egzaminie maturalnym,
• zwiększenie szans edukacyjnych na następnym etapie kształcenia.

Propozycje rozwiązań

• pogłębienie wiedzy i poszerzenie własnych umiejętności w zakresie pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia występujące u Angeliki,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczennicy,
• okazywanie uczennicy życzliwości, cierpliwości, akceptacji, zrozumienia, szacunku we wzajemnych relacjach,
• monitorowanie przebiegu podejmowanych przez uczennicę działań, zachęcanie do wysiłku, mimo niepowodzeń,
• tolerancyjne wskazywanie błędów i bieżące ich korygowanie,
• rozwijanie cech charakteru, takich jak: systematyczność, pracowitość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie, kreatywność,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
• wspomaganie uczennicy w budowaniu efektywnej komunikacji społecznej, w skutecznym współdziałaniu w zespole,
• kształtowanie umiejętności adekwatnego odreagowywania emocji, wskazywanie efektywnych strategii radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, stresem szkolnym,
• pomoc uczennicy w identyfikacji i akcentowaniu jej mocnych stron, budowaniu realistycznego obrazu siebie i własnych możliwości,
• doskonalenie umiejętności i kształtowanie postaw niezbędnych w planowanej karierze zawodowej (m.in. planowanie, odpowiedzialność, empatia),
• zindywidualizowanie metod nauczania i kryteriów ocen.

Wdrażanie oddziaływań

• bardzo wnikliwe przeanalizowałam opinię wydaną przez poradnię, przedstawiłam zalecenia w niej zawarte wszystkim nauczycielom Angeliki,
• stworzyłam uczennicy możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji, podczas których objaśniałam trudniejsze zagadnienia z języka polskiego, ustalałam z Angeliką warunki zaliczenia materiału,
• stawiałam realistyczne wymagania w celu kształtowania pewności siebie i właściwej motywacji,
• w związku z trudnościami w redagowaniu dłuższych wypowiedzi pisemnych rozwijałam u Angeliki tworzenie schematów pracy, planowanie kompozycji wypowiedzi, sporządzanie krótkich notatek,
• w trakcie samodzielnej pracy uczennicy podchodziłam do niej i ewentualnie udzielałam dodatkowych instrukcji oraz wskazówek,
• stale kontrolowałam stopień skupienia uczennicy w czasie lekcji,
• częściej zadawałam uczennicy pytania w trakcie lekcji- ale takie, które nie sprawią jej trudności,
• umożliwiałam Angelice zaliczanie materiału partiami,
• przedstawiałam uczennicy skuteczne techniki uczenia się,
• doceniałam nie tyle efekty pracy, co starania i wysiłek włożony w przezwyciężanie trudności,
• przydzielałam Angelice różnorodne zadania, którym była w stanie sprostać, aby miała
tym samym poczucie satysfakcji z najmniejszego nawet osiągnięcia, sukcesu,
• motywowałam uczennicę pochwałą, zachętą, natomiast unikałam ewentualnego wzbudzania rywalizacji czy porównywania jej efektów z pracą innych (aby nie nasilać w ten sposób niepokoju czy poczucia mniejszej wartości),
• unikałam krytyki, komentowania słabszych efektów pracy uczennicy na forum,
• wspierałam Angelikę w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, np. wystawianie ocen
na koniec semestru,
• konsultowałam sprawę Angeliki z dyrektorem, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów
• promowałam zainteresowania i talenty uczennicy, zorganizowałam wystawę jej prac fotograficznych,
• angażowałam uczennicę do występów w programach artystycznych
• kształtowałam u Angeliki nawyki interpersonalne, budowałamprzekonanie, że możliwe jest poszukiwanie pomocy u innych osób oraz jej uzyskanie, gdy zachodzi taka potrzeba,
• przeprowadziłam wiele rozmów z uczennicą, stosowałam aktywne słuchanie,
• Utrzymywałam stały kontakt z mamą Angeliki.

Efekty oddziaływań

• większa śmiałość Angeliki,
• poprawa oceny z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki,
• lepsza komunikacji językowej,
• dobre relacje z kolegami oraz nauczycielami,
• większe zaangażowanie w pracę na lekcji,
• zwiększenie aktywności uczennicy na forum klasy i szkoły (pełnienie funkcji skarbnika klasowego, udział konkursach szkolnych i uroczystościach),
• bardziej optymistyczne myślenie o przyszłości, świadome planowanie ścieżki rozwoju.

b. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

W ramach lepszego poznania sytuacji uczniów stosowałam następujące działania:
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- otoczenie szczególnąopieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- udzielenie, w miarę możliwości, pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych,
- obserwacje,
- wywiady środowiskowe.

Efekty:

• uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania uczniów,
• poznanie przyczyn niektórych zachowań młodzieży,
• poprawa trudnej sytuacji uczniów.

c. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów

Praca z różnymi zespołami klasowymi pokazała, że konieczna jest indywidualizacja pracy z uczniem, dostosowanie moich działań do jego potrzeb. Realizowałam to założenie poprzez:

- współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (konsultacje, kierowanie uczniów na badania, wystawianie opinii),
- pomoc uczniom z trudnościami poprzez tworzenie specjalnych kart pracy,
- pracę z uczniem zdolnym, dyslektycznym, autystycznym, cudzoziemskim, z depresją, deficytami percepcyjno-motorycznymi,
- włączanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, np. poprzez udział w szkolnych akademiach, promowanie ich talentów,
- przygotowanie uczniów do konkursów, współorganizowanie konkursów.

Efekty:

• podniesienie samooceny uczniów z trudnościami,
• stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu,
• integracja środowiska uczniowskiego.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy zawodowej. Każdy rok przynosił nowe oczekiwania, doświadczenia, wymagania i odkrywał przede mną różne możliwości rozwiązywania problemów, na które trafia nauczyciel w swojej pracy zawodowej.
Jestem osobą, która nie boi się nowych zadań wyznaczanych przez dyrekcję szkoły jak również jej uczniów. Inicjuję i realizuję wiele zadań wynikających z planu pracy, ale też wykraczających poza ten plan, a dających szansę na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów, jak i mój osobisty.
Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego były dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi, jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Szybko zdałam sobie sprawę z tego, jak duża odpowiedzialność spoczywa na mnie jako osobie, która powinna jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego. Od jego wyniku w znacznym stopniu zależy przecież przyszłość młodego człowieka. Zadanie to realizowałam z ogromnym zaangażowaniem, poświęcając czas zarówno uczniom zdolnym, jak i tym przeciętnym czy przejawiającym trudności w nauce. Osiągnięcia licealistów na egzaminie maturalnym pokazują, że wkład pracy włożony przez ucznia i nauczyciela przynosi efekt.
Bardzo ważną częścią mojej drogi zawodowej było pełnienie funkcji wychowawcy. Przyszło mi pracować z uczniami często bardzo odmiennymi pod względem osobowości, sposobu wyrażania emocji, poziomu intelektualnego czy wrażliwości. Starałam się kierować dobrem każdego z nich i dostrzegać potencjał, którego często sami nie byli świadomi. Podczas pracy z zespołem klasowym nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy
- konsekwentnie, z potrzebnym zaangażowaniem i cierpliwością.
Analizując działania realizowane przeze mnie w czasie odbywania stażu,
mogę stwierdzić, że założone w planie rozwoju zawodowego cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej placówki. Starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki i rozwijania własnych zainteresowań. Kierując się w swojej pracy dobrem ucznia i szkoły, nie zapominałam o osobistym rozwoju zawodowym.
Dzień, w którym zakończyłam staż, nie oznacza końca pracy nad sobą.
Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy i jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. W kolejny etap drogi zawodowej wkraczam z pokorą, cierpliwością, ale też z ciekawością i odwagą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.