X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37891
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393) oraz w oparciu o ustawy: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Czajkowska
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Katarzyna Lipińska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.)
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

Opracowała:
mgr Sylwia Czajkowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kwalifikacje:
• ukończenie studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• ukończenie studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Nagrody:
• Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2017 r.

Dokumenty związane z realizacją stażu:
• Plan rozwoju zawodowego,
• Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
• Ocena dorobku zawodowego,
• zaświadczenia.

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 51 im. Stefana Linkego w Łodzi. Mój staż pracy wynosi 12 lat. Obecnie zajmuję stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jestem wychowawcą klasy III i jest to moja pierwsza wychowawczo klasa, co stanowiło dla mnie wyzwanie, ale było też niezwykle cenną przygodą. Wcześniej, przez 9 lat zatrudniona byłam w świetlicy szkolnej jako jej wychowawca.
Posiadając wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w art.9, ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września
2015 r., a zakończyłam 31.05.2018 r. W planie rozwoju zawodowego uwzględniłam aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, opierałam się głównie o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami z 2007 r.) , Statucie Szkoły i Planie Pracy Szkoły. Pod uwagę wzięłam także specyfikę i potrzeby szkoły, dzieci i ich rodziców, własne umiejętności, wiedzę i doświadczenie pedagogiczne.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593).

§8 ust.2, pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Rozpoczynając staż ponownie zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i na ich podstawie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego:
- przeanalizowałam Kartę Nauczyciela oraz ustawy i rozporządzenia, w szczególności Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami w 2007 r.,
- korzystałam z informacji zgromadzonych na stronach internetowych Kuratorium Oświaty, MEN oraz innych zasobów internetowych,
- analizowałam dokumentację szkolną: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, system oceniania zachowania w klasach I-III, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, przepisy BHP, regulaminy i procedury.
Efekty:
• przedłożyłam dyrektorowi dokumenty związane z rozpoczęciem i realizacją stażu: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• zgromadziłam dokumenty dotyczące realizacji mojego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, świadectwa, scenariusze.

2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju zawodowego.
Efekty:
• po konsultacjach z dyrektorem i dokonaniu autorefleksji, poznaniu własnych mocnych i słabych stron, wyciągnięciu z nich wniosków oraz postawieniu sobie nowych celów opracowałam planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, a następnie wdrożyłam go w życie.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego dokumentowałam systematycznie, gromadząc zaświadczenia i opracowane dokumenty, dokonując ewaluacji po każdym półroczu pracy i przedstawiając dyrektorowi coroczne sprawozdania. Po zakończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji zadań wytyczonych planem rozwoju zawodowego i opracowałam wnioski do dalszej pracy.

Efekty:
• w okresie stażu zgromadziłam szereg dokumentów: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie za okres stażu, wszelkie zaświadczenia, arkusze klasyfikacyjne i ewaluacyjne, opracowane regulaminy konkursów, scenariusze lekcji i uroczystości, plany pracy wychowawczej, plany działań wspierających dla poszczególnych uczniów, narzędzia do diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, sprawdziany, testy i karty pracy, dyplomy, podziękowania, notatki, uwagi, arkusze obserwacyjne, albumy, plansze, prezentacje multimedialne, ilustracje i rozsypanki obrazkowe i wyrazowe, obrazki do kolorowania i wiele innych. Wszystkie zgromadzone dokumenty są teraz bazą do mojej dalszej pracy zawodowej.

4. Tworzenie i współtworzenie dokumentacji szkolnej.
W okresie stażu:
- brałam udział w pracach nad WO i programem wychowawczym edukacji wczesnoszkolnej, współtworzyłam program wewnątrzszkolnego oceniania,
- brałam udział w pracach nad ustalaniem sposobów promocji szkoły w środowisku lokalnym,
- ustalaniem harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
- tworzyłam plany pracy wychowawczej klasy I, II, III,
- samodzielnie opracowywałam arkusze śródrocznej oceny opisowej(dla uczniów klasy I, II i III),
- na podstawie wskazań opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzałam arkusze dostosowania wymagań dla poszczególnych uczniów,
- opracowała Plany Działań Wspierających dla uczniów przejawiających niewłaściwe zachowania lub/i problemy w uczeniu się,
- pisałam opinie o uczniach kierowanych do PPP,
- pisałam opinie o uczniach do sądu,
- dostosowałam program nauczania (MAC opracowanego do podręczników „ Nasza szkoła” oraz zeszytów „Moje ćwiczenia”) do indywidualnych potrzeb klasy,
- opracowałam program zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów „Przyroda i My”, oraz program „Informatyka na wesoło”,
- opracowałam programy zajęć dodatkowych „Koła plastycznego” oraz zajęć wspierających rozwój intelektualny uczniów „Gry i zabawy dydaktyczne”,
- sporządzałam protokoły ze spotkań z rodzicami i pedagogiem szkolnym.

Efekty:
• dzięki wspólnej pracy w zespole edukacji wczesnoszkolnej opracowałyśmy szereg dokumentów, których wykorzystanie i realizowanie zawartych w nich wytycznych przyczyniło się znacząco do podniesienia jakości pracy szkoły,
• dzięki właściwej, rzetelnej diagnozie potrzebujący uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczo-pedagogiczną, a opracowanie Planów Działań Wspierających dla wielu moich uczniów pomogło mi zorganizować pracę z nimi (zajęcia wyrównawcze, terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, czytelnicze, sportowe, rozwijające zainteresowania, spotkania ze specjalistami) i skutkowało poprawą wyników nauczania i zachowania oraz ogólną poprawą rozwoju dzieci objętych tymi działaniami, a także wzrost ich samooceny,
• zauważalny jest także wzrost zaufania rodziców do mnie i placówki, która fachowo rozpoznaje potrzeby dzieci i właściwie na nie reaguje.

5. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.

Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy. W toku trwania stażu systematycznie dbałam więc o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące rozwojowi. Studiowałam na bieżąco literaturę fachową z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz czasopism dla nauczycieli. Chętnie korzystałam także z sugestii kolegów i koleżanek w zakresie prowadzenia ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, integracji, alternatywnych metod komunikacji oraz aktywizujących i terapeutycznych metod nauczania wspierających rozwój dziecka, pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Śledziłam także portale internetowe dla nauczycieli, studiowałam zamieszczane tam artykuły i opracowania. Uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności m.in.:

- wewnątrzszkolne doskonalenie:
aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- „Pokolenie X, pokolenie Y”,
- „Żyrafa kontr szakal” – jak pracować z roszczeniowym rodzicem,
- „Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym”,
-„Nowa podstawa programowa w aspekcie oferty wydawniczej Grupy Mac”,
-„Zmiany w podstawie programowej”,
- „Praca z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera”,
- „Myślenie algorytmami - nauka programowania”,
- „Plan daltonowski – od czego zacząć”,

- kursy zewnętrzne:
- „Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem” - Pracownia Inżynierii Personalnej,
- „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” – WODN,
- „Dyscyplina w klasie” – WODN,
- „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki w szkole masowej”- WODN,
-„Zabawy badawcze i eksperymenty w edukacji elementarnej”- WODN,
-„Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci” – WODN,
- Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły”- ŁCDN i KP,
- „Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka” – konferencja w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych w Łodzi. Głównym wykładowcą była Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska,
- „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej?” WODN,
- „Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela edukacji elementarnej” WODN,
- Konferencja: „Zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wychowanie do wartości elementem wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci” WODN,

- e-konferencje:
- „Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów – łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej” MAC,
- „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów” MAC,
- „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - szkolenie teoretyczne” MAC,
- „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - szkolenie praktyczne” MAC,
- „Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów” MAC,
- „Pozwólmy dzieciom uczyć się i rozwijać w szkole” edunews.pl,
- „Ocenianie kształtujące w klasach I-III szkoły podstawowej” MAC,

- samodoskonalenie;
- samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
- gromadzenie materiałów z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej, w tym również udostępnionych w Internecie,
Wybrane pozycje z literatury:
• „Bezpieczeństwo młodzieży”- poradnik prawny Wesołowska Anna Maria,
• M. Ludian, I. Wójcik „Klanza”,
• red. M. Ozimek „Klanza w zabawie i edukacji”,
• E. Nowak, A Wasilak „Klanza. Stare i nowe zabawy podwórkowe” ,
• L. Bzowska, R. Kownacka „Klanza. Uczymy się bawiąc”,
• A. Wasilak „Zabawy z chustą”,
• Marta Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania.” Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Wydawnictwo HARMONIA,
• Anna Tońska – Mrowiec „Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”. Wydawnictwo HARMONIA,
• Jadwiga Andrychowska – Biegacz „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych”. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,
• D. Sobieraj, M. i M. Dzieszko, J. Mierwińska „Ortografia polska, liczenie w pamięci, szybkie czytanie błyskawiczny kurs”. Wydawnictwo PUBLICAT,
• Seweryn Sulisz „Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym” Wydawnictwo WSiP,
• Mirosław Dąbrowski „Pozwólmy dzieciom myśleć!”. Warszawa 2007,
• Mariola Malkiewicz „Chodźmy się bawić 150 zabaw dla dzieci”. Wydawnictwo HARMONIA,
• Doris Brett „Bajki, które leczą” część I i II. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
• M. Napierała ”Zbiór zabaw i gier ruchowych” Akademia Bydgoska, wyd. uczelniane 2001,
• M. Bondarowicz „Zabawy w grach sportowych” Warszawa 1995, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
• T. Bohner „Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów” wyd. Jedność, Kielce 2002,
• J. Griesbek (przekład M. Jałowiec) „Zabawy dla grup”, wyd. Jedność, Kielce 1999,
• S. Słysz, M. Tokarczyk „Gry i zabawy” Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, Warszawa 1978,
• A. Kizlich „Przykładowe scenariusze zajęć w-f” Juka, Warszawa,
• J. Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”,
• E.Kędzior-Niczyporuk „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy”,
• M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”,
• E. Waszkiewicz „Pracuję z sześciolatkiem – poradnik dla nauczycieli i rodziców”,
• B. Harwas – Napierała, J. Trempała red. ”Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka.”,
• I. Adamek „Podstawy edukacji wczesnoszkolnej”,
• R. Więckowski „Pedagogika wczesnoszkolna”,
• B. Niemierko „Ocenianie szkolne bez tajemnic”,
• J.Bielski „Życie jest ruchem”;
• Brzezińska A. „Społeczna psychologia rozwoju:,

Efekty:
• mam poczucie, iż dzięki doskonaleniu zawodowemu pogłębiłam i usystematyzowałam wiedzę,
• moja praca jest dobrze zorganizowana, właściwie zaplanowana i właściwie dokumentowana,
• szkolenia podniosły efektywność mojej pracy, stosuję nowe metody i techniki, wprowadzam ciekawe rozwiązania, wykorzystuję zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób zaczęłam stosować ocenianie kształtujące, elementy planu daltońskiego, czy szereg metod aktywizujących, których wcześniej nie znałam. Podczas zajęć ruchowych chętnie sięgam po propozycje Klanzy, gdyż nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale wpływają pozytywnie na integrację zespołu.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- współpracowałam z Samorządem Uczniowskim.
- uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (wspólne opracowanie programów wychowawczych, udział w pracach nad WO, ustalanie kalendarza imprez i uroczystości, ustalanie sposobów promocji szkoły w środowisku lokalnym),
- uczestniczyłam w pracach zespołów w ramach badań jakości pracy szkoły,
- pracowałam nad poprawą wizerunku szkoły udzielając się w zespole do spraw remontu budynku naszej placówki,

Efekty:
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy własnej,
• udoskonaliłam umiejętność pracy w zespole,
• potrafię wymieniać doświadczenia z innymi nauczycielami,
• poprawa efektów kształcenia,
• wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich umiejętności i pasji poprzez korzystanie z szerokiej bazy zajęć pozalekcyjnych,
• realizacja programów profilaktycznych wpłynęła na pogłębienie wiedzy i świadomości uczniów co do różnego rodzaju zagrożeń, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa,

7. Podnoszenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W celu podnoszenia efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej:
- stosowałam w pracy zasady oceniania kształtującego,
- opracowywałam scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, regulaminy przeprowadzonych konkursów, scenariusze lekcji koleżeńskich, plany pracy wychowawczej, plany działań wspierających dla poszczególnych uczniów, narzędzia do diagnozowania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, sprawdziany, testy i karty pracy, protokoły ze spotkań z rodzicami i pedagogiem szkolnym, dyplomy, podziękowania, notatki, uwagi, arkusze obserwacyjne, albumy, plansze, prezentacje multimedialne, ilustracje i rozsypanki obrazkowe i wyrazowe, zbiór płyt CD z piosenkami dla dzieci, zabawami muzyczno – ruchowymi, dźwiękowymi, płyty DVD z bajkami dla dzieci, dydaktyczne gry komputerowe. itp., gromadziłam okazy przyrodnicze do klasowego kącika przyrody, sadziłam z uczniami rośliny, przeprowadzała liczne doświadczenia, zgromadziłam w klasie księgozbiór literatury dziecięcej, przygotowywałam gazetki tematyczne, doposażałam pracownię w gry, puzzle, i sprzęt sportowy),
- obserwowałam lekcje koleżeńskie,
- prowadziłam lekcje koleżeńskie:
Temat: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia,
Lekcja otwarta – zabawy integrujące zespół klasowy,
Szereg lekcji otwartych dla rodziców,
- pedagogizowałam rodziców,
- stosowałam aktywizujące metody pracy (każdej wprowadzanej partii materiału programowego towarzyszył ruch, muzyka, praca plastyczna, zabawy w kręgu, wszelkiego rodzaju wyjścia ze szkoły, spacery, spotkania z różnymi osobami, wycieczki, wykorzystywałam ciekawe formy i techniki pracy z dziećmi, w tym zabawy dramowe, teatr cieni, burza mózgów, czy technika niedokończonych zdań, śnieżna kula itd.),
- wdrożyłam uczniów do pracy metodą projektu edukacyjnego („Kultury świata”, „Kraje Europy”, „Świat baśni i lektur”),
- prowadziłam dodatkowe zajęcia czytelnicze, wyrównawcze, relaksacyjne, przyrodnicze – przez dwa lata prowadziłam cykl zajęć „Przyroda i My”, odbywających się dwa razy w tygodniu, opartych o szereg przygotowanych przez mnie prezentacji multimedialnych, wycieczek tematycznych i doświadczeń,
- organizowałam konkursy i przygotowywałam uczniów do licznych konkursów zewnętrznych m.in. ”Kangurek matematyczny”, „Alfik”, „”Międzyszkolny Konkurs Warcabowy, „Konkurs wiedzy przyrodniczej”, szereg konkursów plastycznych, w tym: „Świąteczny Anioł”, „Portret Mamy”,
- konkurs kulinarny,
- przygotowałam uczniów do licznych konkursów pozaszkolnych,
- wdrażałam uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- dbam o wygląd klasy i aktualizację gazetek klasowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, uroczystości , świąt czy następujących po sobie pór roku. Istotną rolę odegrała tutaj warstwa informacyjna wzbogacona różnorodnością środków ekspresji plastycznej oraz wspierana przez technologię komputerową. Do tych działań wprowadzałam swoich uczniów wykorzystując ich pomyły i prace. Systematycznie dokonywałam również prezentacji prac uczniowskich zarówno w klasie jak i w założonej dla rodziców moich uczniów grupie na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej szkoły,
- zorganizowałam moim uczniom nocowanie w szkole przed wyjazdem do „zielonej szkoły”, by mogły nauczyć się samodzielności i radzenia sobie w sytuacji rozstania z rodzicem,
- prowadziłam zajęcia ukierunkowane na rozwój słownej twórczości dziecięcej, co zaowocowało licznymi uroczystościami szkolnymi, w których moi uczniowie brali udział od najmłodszych lat. Przygotowałam ich do kilku konkursów recytatorskich, a także wystawiłam z ich udziałem programy artystyczne:
• Jasełka (grudzień 2017r.)
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Rodzica,
• uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
• zakończenie roku szkolnego 2016/2017,
• coroczne występy w Dniu Patriotycznym,
• apel dotyczący bezpiecznych wakacji.

Efekty:
• pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy własnej,
• poprawa efektów kształcenia,
• wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności i pasji,
• poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o swoje propozycje,
• realizacja programów profilaktycznych wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• podniesienie jakości stosowanych metod pracy i bogacenie własnego warsztatu.

8. Poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrażanie nowych pomysłów w swojej pracy.

Poszukując nowych rozwiązań i pomysłów w swojej pracy korzystałam z portali internetowych poświęconych edukacji wczesnoszkolnej, czytałam czasopisma i literaturę pedagogiczną oraz czerpałam z doświadczeń innych nauczycieli gromadząc notatki, zestawienia bibliograficzne. Korzystałam z oferty Centrum kultury Młodych, biblioteki rejonowej, oferty teatrów i kin oraz biur podróży. Samodzielnie nawiązywałam też współpracę z instytucjami, muzeami i różnymi placówkami. Podjęłam wyzwanie i pracowałam z uczniami metodą projektu. Stosowałam w swojej pracy ocenianie kształtujące. W ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu organizowałam dzieciom gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia koła plastycznego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze. W celu integracji zespołu i urozmaicenia działań organizowałam wyjścia, wycieczki, nocowanie w szkole, wspólne gotowanie i zajęcia twórcze.
Efekty:
• wyszłam naprzeciw potrzebom uczniów i organizowałam nietuzinkowe zajęcia i realizowałam pomysły edukacyjne (zabawy integracyjne i dydaktyczne, teatr cieni, inscenizacje, zabawy twórcze z kośćmi „Story cubes”, wykorzystanie podczas lekcji bajek terapeutycznych, prowadzenie doświadczeń, zajęć w terenie, pikniki, zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem materiałów „Klanzy”, zabawy ruchowe, wycieczki i wyjścia tematyczne, nauka przez bezpośrednie doświadczanie, nocowanie w szkole),

• wykształciłam w uczniach postawę badawczą,

• wdrożyłam uczniów do pracy metodą projektu,
• założyłam z dziećmi kącik prawny ,co wpłynęło na twórcze rozwiązywanie problemów wspólnie z uczniami. Uświadomienie im praw i obowiązków dzieci, rodziców, nauczycieli, społeczeństwa, rozwinięcie potrzeby brania odpowiedzialności za własne czyny, przybliżenie im terminów prawnych. Nakłonienie uczniów do refleksji nad własnym postępowaniem i wskazanie na odpowiedzialność prawną jakiej wszyscy obywatele społeczeństwa podlegają,
• wdrożyłam się w stosowanie metod oceniania kształtującego (podawanie uczniom celu lekcji sformułowanego w ich języku, podawanie kryteriów sukcesu, NaCoBeZU, stosowanie na co dzień informacji zwrotnej, wdrażanie do oceny koleżeńskiej i samooceny, stosowanie metody patyczków, świateł, praca w parach i grupach), dzięki czemu solidniej i skuteczniej podkreślam mocne strony uczniów. Pomagam im się uczyć, a nie nauczam ich. Wskazuję na niedociągnięcia i udzielam instrukcji jak osiągnąć sukces.
• nauczyłam uczniów współpracy w zespole i dzięki swoim działaniom przyczyniłam się do zintegrowania klasy.

8 ust.2, pkt 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w praktyce zawodowej.
Technologie komputerowe i informacyjne to bez wątpienia w chwili obecnej niezbędny element w pracy każdego nauczyciela, wychowawcy. Ja również nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy bez komputera i Internetu. Pozwalają one na poszerzanie wiedzy i umiejętności samego pedagoga, jak i wzbogacenie i uatrakcyjnienie prowadzonych przez niego zajęć.

Efekty:
• wzrost jakości pracy szkoły poprzez wszechstronne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w praktyce do:
- prowadzenia zajęć komputerowych w klasie I, II i III,
- prowadzenia lekcji z wykorzystaniem projektora i zasobów multimedialnych,
- tworzenia i odtwarzania prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint,
- korzystania z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych,
- przygotowania analizy wyników sprawdzianu po trzeciej klasie,
- prowadzenie dziennika elektronicznego i kreatora świadectw programu „Librus”, do tworzenia ocen opisowych,
- opracowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i imprez, referatów, kart informacyjnych dla rodziców, wszelkiego rodzaju zgód, list klasy, kart pracy dla dzieci, opracowywania regulaminów konkursów, planów wycieczek, projektowania dyplomów i podziękowań,
- wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w ich prowadzeniu,
- poszukiwania ciekawych publikacji na portalach edukacyjnych,
- przygotowywania arkuszy klasyfikacyjnych i ewaluacyjnych,
- opracowywania dokumentacji szkolnej: oceny śródrocznej i rocznej uczniów, świadectw, arkuszy ocen, analizy sprawdzianów, planów pracy, programów na dany rok szkolny, opinii o uczniach, dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłania dokumentów, prac drogą e-mailową,

• pogłębienie wiedzy związanej z awansem zawodowym:
- pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii,
- systematyczne śledzenie stron Internetowych MENiS oraz portali edukacyjnych, wyszukiwanie informacji z zakresu prawa oświatowego,
- oglądanie e-konferencji,
- dokumentowanie przebiegu stażu,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymienianie się informacjami z nauczycielami na forach internetowych,

• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez publikowanie aktualności na jej temat:
- prowadzenie grupy tajnej na portalu społecznościowym dla rodziców dzieci z mojej klasy,
- utworzenia i prowadzenie oficjalnej strony szkoły na portalu społecznościowym,
- uaktualniania informacji z życia klasy na stronie internetowej szkoły,
- prowadzenia dziennika elektronicznego „Librus”,

• udoskonaliłam swoje umiejętności informatyczne: potrafię opracowywać dokumenty w przejrzystej formie elektronicznej, tworzyć prezentacje multimedialne, prowadzę dziennik elektroniczny, korzystam z poczty elektronicznej i aplikacji mobilnych, prowadzę grupę dla rodziców na portalu społecznościowym,
• wykorzystuję technologię informatyczną do prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej,
• przekazywałam swoją wiedzę i umiejętności dzieciom, moi uczniowie potrafią posługiwać się w sposób bezpieczny komputerem i obsługiwać poznane programy, w tym edytor tekstowy i graficzny, potrafią wyszukiwać w Internecie informacje, posługiwać się podstawowymi narzędziami, znają także zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i zawieraniem znajomości w sieci.

3. Promocja szkoły w Internecie.
- Przez cały okres stażu publikowałam na stronie internetowej szkoły oraz w grupie rodziców na portalu społecznościowym tekstów, zdjęć i informacji z życia klasy i szkoły, rozpowszechnianie osiągnięć uczniów, oferty szkoły oraz innych ważnych wydarzeń w środowisku lokalnym.
- Założenie i pełnienie roli administratora oficjalnego profilu szkoły na portalu społecznościowym.
Aktualizowanie jej, dodawanie postów z ważnymi wydarzeniami związanymi z funkcjonowaniem naszej placówki.

Efekty:
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy.

4. Publikacje własne na stronach internetowych.

- W okresie stażu wielokrotnie publikowałam na stronie Edux.pl tworzoną dokumentację: planu rozwoju zawodowego oraz autorskie programy, scenariusze lekcji, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty:
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

§8 ust.2, pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Publikacje na Internetowym portalu edukacyjnym.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej.
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, doskonalić warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację dalszego rozwoju zawodowego. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. W okresie stażu prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców i lekcje koleżeńskie. Uczestniczyłam również w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez koleżanki, po których analizowałyśmy scenariusze, omawiałyśmy przebieg lekcji, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wnioskami.
W ramach realizacji tego zadania podjęłam następujące działania:
- Prowadziłam lekcje koleżeńskie i zajęcia otwarte dla rodziców:
- lekcje koleżeńskie: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Zabawy integrujące zespół klasowy,
- zajęcia otwarte dla rodziców: zabawy integracyjne oraz zajęcia przeciwdziałające agresji,
- organizowałam otwarte imprezy okolicznościowe:
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017,
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017,
- Ślubowanie klas pierwszych,
- Spotkania Wigilijne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- bezpieczne wakacje,
- pikniki rodzinne,

- rozwijając własne umiejętności dzieliłam się wiedzą z innymi publikując na portalu internetowym Edux pl. materiały związane z wykonywaną pracą: programów autorskich, scenariuszy imprez i innych materiałów dydaktyczno-wychowawczych,

- wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielkami podczas prac zespołu klas I-III:
- współtworzenie programów, projektów i dokumentów szkolnych,
- omawianie metod pracy z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem z trudnościami,
- rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu dydaktyki i wychowania,
- szukanie rozwiązań zwiększenia efektywności nauczania,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym w tym: promocja szkoły w ramach ostatecznie wygranego po
raz trzeci Budżetu Obywatelskiego, organizacja corocznych imprez z udziałem rodziców – pikniki, kiermasz „51 rad na wszystko”, organizacja „Dni Otwartych” , „Pikników rodzinnych” itp.,

- wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz na portalach internetowych,
- współpracowałam z pedagogiem oraz nauczycielami i wychowawcami w celu wymiany doświadczeń, opinii i informacji o uczniach, ich postępach, uzyskiwaliśmy porady,
- aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek przedsięwzięć, konkursów, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz opieki nad dziećmi podczas imprez, czy wyjść poza teren szkoły,
- udostępniłam koleżankom scenariusze zajęć, imprez, przykładowych ćwiczeń, sprawdzianów, dokumentację związaną ze stażem, plany pracy wychowawczej, plany działań wspierających i szereg innych tworzonych przeze mnie dokumentów
- konsultacje, wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami innych przedmiotów uczącymi na tym samym poziomie,
Efekty:
• własny rozwój zawodowy, podnoszenie własnych kompetencji zawodowych,
• zdobywanie nowych doświadczeń, czerpanie z doświadczenia koleżanek i przekazywanie im własnej wiedzy i pomysłów,
• wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów,
• podejmowanie decyzji, co do najlepszych sposobów niesienia pomocy uczniom,
• umiejętność prezentowania dorobku zawodowego,
• opracowanie spójnych zasad postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
• praca w zespole pozwoliła nam na określenie własnych mocnych i słabych stron, wsparcie wzajemne, opracowanie planów pracy wychowawczej i zasad postępowania w poszczególnych, trudnych przypadkach, szukanie rozwiązań zaistniałych problemów, zapobieganie wielu problemom lub minimalizowanie ich skutków,
• budowanie miłej i przyjaznej atmosfery wśród nauczycieli pozwoliło nam lepiej się poznać i dzięki temu efektywniej współpracować, wspólnie ustalałyśmy tematykę szkoleń, konkursów dla dzieci, priorytetów na dany rok szkolny,
• doskonaliłam swój warsztat, by móc innym pokazać ciekawe techniki, czy metody,
• potrafię dzielić się wiedzą, udostępniam innym opracowane przeze mnie dokumenty, co przyczynia się do budowania ich warsztatu pracy, doskonalę własne umiejętności, skutecznie komunikuję się z innymi nauczycielami i potrafię współpracować w grupie,
• odczuwam satysfakcję z efektów swojej pracy, tym bardziej wiedząc, że jest ona ceniona,
• jestem także dumna z moich uczniów, którzy odnoszą sukcesu na różnych polach i potrafią prezentować swoje umiejętności na forum klasy, szkoły, a także poza nią,
• cieszę się , kiedy mogę służyć pomocą, wiedzą , doświadczeniem, radą innym nauczycielom, dzieciom, czy rodzicom,
• zajęcia otwarte były doskonałą promocją mojej osoby, okazją do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, podejścia do wykonywanych obowiązków i nastawienia na harmonijny rozwój uczniów, a także ciągłe poszukiwanie i przyswajanie nowej wiedzy,
• udoskonaliłam własne kompetencje interpersonalne i organizacyjne,
• miałam możliwość promowania swoich osiągnięć.

4. Pedagogizacja rodziców i organizacja współpracy z rodzicami.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami poprzez:
- organizowanie spotkań bezpośrednich - zebrania klasowe, konsultacje, rozmowy po lekcjach, pośrednie - pisanie e-maili, rozmowy telefoniczne, „Librus”, „Massenger”, wywiady środowiskowe,
- zachęcanie ich do organizacji imprez klasowych, zakupów klasowych oraz opieki podczas wycieczek i wyjść,
- zorganizowałam:
• zajęcia otwarte dla rodziców,
• każdego roku włączyłam rodziców w przygotowania uroczystości i imprez klasowych i szkolnych:
- „51 rad na wszystko”,
- piknik rodzinny,
- bale karnawałowe,
- Dzień Rodziny,
- Spotkania wigilijne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Dziecka,
- wspólne wyjścia, spacery, wycieczki,
- w skrajnych przypadkach pisałam opinie do sądu.

W ramach realizacji zadań z zakresu pedagogizacji rodziców poruszałam podczas zebrań następujące zagadnienia:
- „Promocja zdrowia i właściwej higieny”- zapoznanie rodziców podczas zebrania z wynikami obserwacji własnych, pielęgniarki szkolnej i lekarza stomatologa, zwrócenie uwagi na bardzo zły stan uzębienia uczniów; pogadanka na temat profilaktyki próchnicy, poszerzona o instruktaż właściwego mycia zębów, właściwego odżywiania i kształtowania nawyków higienicznych,
- „Bezpieczny Internet” - zapoznanie rodziców z zagrożeniami wynikającymi z korzystania przez dzieci z Internetu, przekazanie rodzicom adresów stron internetowych bezpiecznych dla dzieci i wspierających ich wszechstronny rozwój,
- „Obowiązki rodzica” – pogadanki podczas zebrań oraz rozmowy indywidualne z rodzicami, co do których zaobserwowano niedostateczne wypełnianie obowiązków rodzicielskich (pogadanka na temat obowiązków rodzica - przypomnienie o odpowiedzialności za postępy dzieci (przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych, nadrabianie zaległości szkolnych (30.03.2017, 15.11. 2017, 24.01.2018),
- „Zdrowe odżywianie” – przykładanie szczególnej wagi do zdrowych, zbilansowanych śniadań, zastępowanie niezdrowych przekąsek zdrowymi, wykazanie wpływu odżywiania na zdrowy rozwój dzieci - pogadanka dla rodziców przeprowadzona podczas zebrania (18.05.2016),
- pogadanka na temat aktywnego spędzania czasu wolnego (11.05.2017),
- „Profilaktyka agresji” – jak rozpoznać niepokojące symptomy, jak radzić sobie z przejawami agresji u dziecka, sposoby rozładowania napięć” (15.11.2107 r.),
- przeprowadziłam szereg rozmów z rodzicami uczniów, indywidualnych bezpośrednich i za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia zasad postępowania wychowawczego, również w oparciu o elementy terapii behawioralnej, z uwzględnieniem poziom rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze. Poruszałam wielokrotnie problemy dotyczące niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, czy konfliktów między uczniami,
- prowadziłam rozmowy z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego, dyrektora, zespołu nauczycieli, przebieg rozmów dokumentowałam w protokołach,

Efekty:
• podniesienie poziomu elementarnej wiedzy rodziców,
• stworzenie atmosfery życzliwości, a co za tym idzie zbudowanie zaufania i nawiązania owocnej współpracy,
• doprowadzenie do wykonania badań psychologicznych i pedagogicznych wybranych uczniów (nie było to zadanie łatwe, gdyż przez długi czas rodzice kategorycznie odmawiali przeprowadzania badań, postrzegając je jako coś wstydliwego i niepotrzebnego),
• uzyskanie opinii PPP pomogło mi dobrać właściwe metody pracy, a rodzicom dostrzec problemy z jakimi borykają się ich dzieci,
• rozwiązanie licznych problemów wychowawczych, w tym doprowadzenie do udziału ucznia w terapii gniewu,
• wypracowanie spójnych wzorców postępowania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
• podniesienie poziomu kształcenia poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych i kontynuowanie pracy z dzieckiem przez rodzica według moich zaleceń w domu,
• doprowadzenie do znaczącego wzrostu frekwencji jednego z uczniów, którego rodzice nie dopełniali właściwie obowiązku szkolnego,
• szybkie reagowanie i rozwiązywanie konfliktów zaistniałych w klasie,
• wzrost poziomu higieny, w szczególności jamy ustnej,
• przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania,
• za ogromny sukces poczytuję sobie wypracowanie płaszczyzny porozumienia i dobrych stosunków z rodzicami i doskonałą współpracę z Radą Oddziałową oraz Radą Rodziców, szczególnie, że w klasie pierwszej te stosunki były napięte. Wielu uczniów mojej klasy pochodzi z rodzin niewydolnych wychowawczo, stosunki z ich rodzicami nie były więc łatwe. Musiałam nauczyć się pracować z dziećmi agresywnymi, bez wpojonych zasad właściwego zachowania, z dziećmi nadpobudliwymi. Ponieważ wkładam dużo serca i ogromne zaangażowane w swoją pracę, poświęcam wychowankom czas również poza naszymi obowiązkowymi godzinami, zostało to przez rodziców dostrzeżone i docenione. Nauczona doświadczeniem wykazałam się w kontaktach z rodzicami większą dozą stanowczości, postawiłam jasne, granice, tak, aby rodzice nie mieli negatywnego wpływu na życie klasy, a wspierali moje działania na rzecz społeczności klasowej. Staram się być dla nich partnerem, wspierającym ich w procesie wychowania i kształcenia dzieci, a nie osobą oceniającą, czy krytykującą. Uświadamiam im jednak ich obowiązki wynikające z roli jaką pełnią. Jestem otwarta, zawsze służę radą i pomocą. Kontakty z rodzicami i dziećmi opieram zawsze na szacunku, tolerancji i empatii.

§8 ust.2, pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych.
Kiedy obejmowałam wychowawstwo klasy pierwszej, od samego początku moim założeniem prócz celów czysto dydaktycznych i wychowawczych było nastawienie się na promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Ponieważ moją pasją jest sport, trenuję biegi długodystansowe, chodzę po górach, pływam, jeżdżę na rowerze i uczęszczam na zajęcia fitness, pragnęłam zaszczepić potrzebę zdrowego trybu życia u moich podopiecznych. Przerażona stanem uzębienia uczniów i zawartością „śniadaniówek” podjęłam również walkę o wyrobienie w nich właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych. Tak zrodził się pomysł na realizację z wyjątkowo silnym naciskiem programów prozdrowotnych.
Drugi profil moich działań skierowany był na realizację programów proekologicznych, poświęconych poznawaniu i ochronie przyrody.

- Opracowałam i wdrożyłam autorski program w zakresie edukacji przyrodniczej „Przyroda i My” ( kl. II i III).
Celem ogólnym cyklu zajęć przyrodniczych było poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat otaczającego ich świata, budzenie zainteresowań przyrodą, kształcenie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie jej praw, a także rozumienie roli przyrody w życiu człowieka. Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu przez cały rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Zajęcia wzbogaciłam o doświadczenia, wycieczki, zajęcia plenerowe oraz szereg przygotowanych przeze mnie prezentacji multimedialnych podzielonych na działy:
I. Ekosystemy:
1. Las
2. Łąka
3. Pole uprawne
II. Fauna:
1. Owady
2.Ptaki
3.Ssaki
a) Zwierzęta hodowlane
b) Zwierzęta lasów
c) Ssaki wodne
4. Gady
5. Płazy
6. Ryby
7. Najdziwniejsze zwierzęta świata
8. Łańcuchy troficzne
III. Geografia Polski:
1. Wybrane duże miasta
2. Zbiorniki wodne ich rodzaje
3. Góry w Polsce
VI. Geografia świata:
1. Europa
2. Azja
3. Ameryka Północna
4. Ameryka Południowa
5.Ameryka Środkowa
6. Afryka
7. Australia i Oceania
8. Strefy okołobiegunowe
V. Ekologia
W ramach realizowanych zajęć przyrodniczych „Przyroda i My” uczniowie sadzili rośliny, założyli hodowlę fasoli, przynosili okazy do „kącika przyrody”, włączali się w pomoc w schronisku dla zwierząt, oglądali prezentacje multimedialne i filmy przyrodnicze, odbywali wycieczki m.in. Warszawy, Wrocławia, Torunia, Ciechocinka, do stadniny koni, lasu, parku, planetarium, Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, „Afrykarium” i „Hydropolis” we Wrocławiu, Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, czy „Palmiarni”.

- Wdrożyłam moich uczniów do udziału w cyklu zajęć „Eko-Dzieciaki” organizowanym przez Centrum Kultury Młodych.
Było to cykl zajęć poświęconych ekologii, prowadzony w formie warsztatów z wykorzystaniem technik multimedialnych i plastycznych. Tematyka zajęć obejmowała zasoby wody na świecie i sposoby jej oszczędzania, bliższe poznanie ekosystemu leśnego, jego poszczególnych warstw, mieszkańców i zależności pokarmowych oraz niebezpieczeństw czyhających na dzieci w kontakcie z dzikimi zwierzętami oraz zagrożenia dla lasu wynikające z działalności człowieka. Uczniowie mieli również okazję wykorzystać w sposób twórczy odpady i surowce wtórne, nadając im nowe zastosowanie.

- Wdrożyłam uczniów do udziału projekcie „Wiem co jem!” realizowanym przez Centrum Kultury Młodych , w ramach którego uczniowie uczestniczyli średnio raz w miesiącu w zajęciach kulinarnych, poznawali zasady zdrowego żywienia, przygotowywali i degustowali potrawy,

- Wdrożyłam uczniów do udziału projekcie „Kultury świata” realizowanym przez Centrum Kultury Młodych ,
sprowadzających się do poznawania różnych krajów świata, ich kultury, ludowych tradycji, tańców i kulinariów. W oparciu o własne materiały kontynuowałam te zajęcia w klasie.

- Opracowałam program zajęć komputerowych „Informatyka na wesoło”.
Głównym celem działania programu było przygotowanie uczniów najmłodszych do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym i obejmował przygotowanie dziecka do posługiwania się komputerem i technologią informatyczną, wykorzystania komputera w nauce, pracy, zabawie, poszerzanie wiedzy, wdrażanie do bezpiecznego i racjonalnego korzystania z komputera.

- Wdrażałam Szkolny Program Profilaktyki.
Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrabiania właściwych postaw
i zachowań.
a) W ramach dbałości o bezpieczeństwo:
- zaznajamiałam uczniów z zasadami bezpiecznej drogi do i ze szkoły poprzez: rozmowy, poznanie znaczenia znaków drogowych, zasad ruchu drogowego i właściwych zachowań na drodze, zabawy w ruch drogowy, utrwalanie zasad ruchu drogowego poprzez scenki dramowe, piosenki, prace plastyczne, słuchanie tekstów literackich związanych z tematem, wycieczkę na skrzyżowanie, poznanie numerów telefonów alarmowych,
- zajęcia prewencyjne ze Strażą Miejską i Policją (2016 i 2017 r.),
- coroczny udział w obchodach „Dnia Bezpiecznego Internetu”,
- uczniowie wzięli udział w akcji: „Bezpieczny w domu, szkole, w czasie zabawy i na ulicy”,
- co roku uczniowie uczestniczyli w apelach okolicznościowych: -„Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”),
- kształtowałam u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zdobywania umiejętności radzenia sobie ze stresem m.in. na podstawie czytanych tekstów i bajek terapeutycznych, rozmów, odgrywanych scenek.

b) Przeciwdziałanie agresji i przemocy:
- przeprowadzenie zajęć na temat emocji i zabaw przeciwdziałających przemocy,
- coroczne układanie kontraktu klasowego,
- zajęcia przeprowadzone przez pedagoga z PPP,
- zajęcia z pedagogiem szkolnym z zakresu właściwego reagowania w sytuacji wyśmiewania i poniżania,
- omówienie rodzajów cyberprzemocy i zasad postępowania w przypadku zetknięcia się z taką przemocą oraz konsekwencji dla prześladowców,
- udział uczniów w zajęciach relaksacyjnych,
- udział w cyklu zajęć przeciwdziałających agresji,

c) Działania mające na celu poprawę zachowania uczniów w klasie:
- opracowanie kontraktu klasowego,
- wprowadzenie klasowego systemu oceniania zachowania (serduszka),
- stosowanie metod i technik poznanych na szkoleniach,
- stwarzanie przyjaznego klimatu w szkole, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa uczniów poprzez dobrą komunikację, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach, omawianie zachowania kolegów w klasie, określanie cech dobrego kolegi,
- udział rodziców uczniów w cyklu zajęć otwartych – zabawy przeciwdziałające zachowaniom agresywnym,
- obserwacja zespołu klasowego przez pedagoga z PPP,
- indywidualne rozmowy z uczniami i w obecności pedagoga, rodziców,
- stały kontakt z rodzicami,
- przeprowadzenie zajęć przez pedagoga z PPP z zakresu wdrażania uczniów do przestrzegania zasad właściwego zachowania i zajęć z zakresu kształtowania właściwych postaw psychospołecznych,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem na podstawie czytanych tekstów, rozmów, odgrywanie scenek,

- Realizowałam programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia:
a) Promowanie zdrowego żywienia:
- „Owoce i warzywa w szkole” - głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W ramach akcji uczniowie otrzymują porcje warzyw i owoców lub soki owocowo- warzywne,

- ”Mleko w szkole” – w ramach realizacji tego programu dzieci otrzymują nieodpłatnie kilka razy w tygodniu mleko, które spożywają podczas przerw śniadaniowych,

- udział w cyklu zajęć „Wiem, co jem” organizowanych przez Centrum Kultury Młodych.
Warsztaty kulinarne obejmowały część teoretyczną i praktyczną, pozwalały dzieciom bliżej poznać zasady zdrowego i urozmaiconego żywienia. Zajęcia składały się ze spotkań poświęconych zdrowym: śniadaniom, obiadom, kolacjom, pieczeniu świątecznych pierników oraz serc z okazji Dnia Mamy,

- wdrożenie uczniów do właściwego odżywiania poprzez wspólne spożywanie drugich śniadań, przygotowywanie posiłków, organizowanie warsztatów kulinarnych, ideą programu było zwiększenie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce oraz otyłości związanej z niezdrowym odżywianiem poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia, udział uczniów w obchodach dni owocowo-warzywnych organizowanych na terenie szkoły („Dzień Śliwki”, „Dzień Pomidora”, „Dzień Zdrowej Potrawy”), rozmowy na temat właściwego żywienia i jego wpływie na zdrowie organizmu, wyszukiwanie zdrowych przekąsek, udział w warsztatach kulinarnych, wykonanie piramidy zdrowego żywienia,

- wspólne wykonywanie i konsumpcja zdrowych śniadań, sałatek owocowych i warzywnych,

b) Profilaktyka chorób i kształtowanie nawyków higienicznych:
- przeprowadzenie zajęć poświęconych profilaktyce przeziębień,
- zajęcia poświęcone profilaktyce zakażeń pasożytniczych,
- przeglądy stomatologiczny,
- fluoryzacja,
- zapoznanie rodziców podczas zebrania z wynikami obserwacji własnych, pielęgniarki szkolnej i stomatologa,
- rozmowa z pielęgniarką szkolną na temat właściwej higieny i jej wpływu na zdrowie człowieka,
- pogadanka pielęgniarki szkolnej na temat zdrowego odżywiania na organizm,
- stosowanie zasad dbałości o higienę osobistą w praktyce (mycie rąk, dbałość o schludny wygląd włosów, instruktaż mycia zębów),
- przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie plakatów w ramach obchodów „Dnia bez papierosa”,

- Realizacja programu „Mały Mistrz”:
- prowadzenie zajęć ruchowych – w ramach zajęć postanowiłam stworzyć dzieciom warunki do uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej, których zadaniem było rozbudzenie prawidłowych nawyków w zdrowym, pełnym ruchu spędzaniu wolnego czasu. Za główny cel programu przyjęłam doskonalenie funkcji psychomotorycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak również ukształtowanie u uczniów takiego systemu wiedzy umiejętności i nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej, który przejawiać się będzie w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. Propagowałam pozytywne wzorców spędzania czasu wolnego poprzez prezentację oferty zajęć dodatkowych, zachęcanie do udziału w dodatkowych zajęciach m.in.: tanecznych, sportowych, udział uczniów w programowych zajęciach ruchowych, rozmowy na temat aktywnego spędzania czasu wolnego (wskazywanie korzyści),
- pogadanka pielęgniarki szkolnej na temat wpływu ruchu na organizm,
- w drugiej klasie, po otwarciu na terenie naszej szkoły całorocznego kortu tenisowego dzieci mogły korzystać z zajęć nauki gry w tenisa pod okiem wykwalifikowanego instruktora,
- w trzeciej klasie uczniowie mojej klasy raz w tygodniu korzystali z zajęć na pływalni,

- Profilaktyka niepowodzeń szkolnych.
Mając na uwadze dobro dzieci i dostrzegając ich deficyty, po przeprowadzeniu diagnozy objęłam potrzebujących uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Głównym założeniem tych zajęć wyrównawczych było wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Celem głównym zajęć w klasie pierwszej były ćwiczenia w czytaniu mające na celu rozwijanie niezbędnych umiejętności służących świadomemu uczeniu się. W kolejnych latach skupiłam się na utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności płynnego czytania i czytania ze zrozumieniem. W zakresie edukacji matematycznej były to głównie ćwiczenia w dodawaniu , odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Starałam się umacniać u dzieci ich poczucie wiary we własne możliwości i stwarzać możliwości odnoszenia sukcesów np. zgłaszając uczniów przejawiających trudności w czytaniu do konkursu pięknego czytania w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji.
Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Ćwiczenia miały często charakter zabawowy (gry, łamigłówki, rebusy, układanki, zagadki itp.). Wszystkie te działania dają pozytywne rezultaty, uczniowie otrzymują lepsze oceny ze sprawdzianów, chętnie odrabiają prace domowe, wzrosła ich motywacja do nauki.

Efekty:
.
• poprzez udział w programach profilaktycznych szkoła zyskała promocję w środowisku lokalnym,
• podniosłam jakość swojej pracy zwiększając kompetencje uczniów w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i proekologicznej,
• poszerzyłam ofertę edukacyjna szkoły, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach, pogłębiać swą wiedzę, rozwijać kreatywność,
• moi uczniowie są aktywni i sprawni fizycznie, odnoszą sukcesy sportowe zarówno w szkole, jak i poza nią. Wierzę, że swoją pracą i wpajaniem i przestrzeganiem zasad zdrowego trybu życia, przyczyniłam się do ich sukcesów, które traktuję jak własne,
• uczniowie wykazują się wiedzą reprezentując i promując szkołę odnosząc sukcesy w konkursach,
• rozwinęłam własne kompetencje, zapewniając uczniom ciekawe formy spędzania czasu wolnego, oferując im nieodpłatne, dodatkowe zajęcia, w ciekawej formie. Podczas tych lekcji próbowałam „zaszczepić” w uczniach „głód wiedzy”, nieustannie stawiając przed nimi nowe zadania, wymagające twórczych rozwiązań, bardzo często stosowałam naukę przez działanie praktyczne i zabawę. Udział w zajęciach przyrodniczych był dobrowolny, dzieci nie były oceniane i mimo, iż zostawały na nich po lekcjach, uczęszczała na nie cała klasa, bez wyjątku. Co jest dla mnie nagrodą i sukcesem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w dwuletnim cyklu,
• udział w wycieczkach służył nie tylko integracji klasy, ale wpłynął też na kształtowanie postawy badawczej u dzieci, rozbudzanie ciekawości świata, pogłębienie wiedzy i rozwój zainteresowań, poznawanie świata roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, a ja mogłam sprawdzić się jako organizator.
• sprawdziłam się w roli organizatora wycieczek i wyjść, wpłynęłam także na kształtowanie postawy badawczej u dzieci, rozbudzanie ciekawości świata, pogłębienie wiedzy i rozwój zainteresowań. Uczniowie mieli możliwość poznawania świata roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku,
• poprzez wzrost efektywności kształcenia przyczyniłam się do podniesienia jakości szkoły.

2.Praca metodą projektu
Zrealizowane projekty edukacyjne:
- Kraje Europy - projekt badawczy, społeczno – obywatelski.
Cel projektu: poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, nauka wyszukiwania wiadomości z różnych źródeł.
Efekty:
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat położenia geograficznego, ludności, kultury, ciekawostek, zabytków, sztuki, języków urzędowych wybranych krajów Europy. Kształtowali i doskonalili umiejętność pracy w grupie, doboru metod, form i środków wykorzystywanych podczas pracy. Kształtowali również umiejętność komunikowania się, posługiwania się językiem polskim oraz brania odpowiedzialności za powierzone zadania.

- Kultury świata - projekt społeczno – obywatelski, zdrowotno – artystyczny, którego celem było przybliżenie dzieciom kultury krajów, kształtowanie wartości, postawy tolerancji, kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania potraw z różnych regionów świata, rozbudzanie ciekawości poznawczej, nauka tańców, integracja, wspólna zabawa połączona z nauką i ruchem.
Efekty:
Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat położenia geograficznego, ludności, kultury, ciekawostek, zabytków, sztuki, języków urzędowych wybranych krajów świata. Kształtują rozwój wartości, szczególnie postawę tolerancji. Rozwijają umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw z różnych regionów świata, rozbudzają ciekawość poznawczą, uczą się tańców, integrują, łączą taniec i ruch z nauką.

- Jasełka – projekt artystyczno-społeczny.
Cel projektu: wypowiadanie się w małych formach teatralnych, podniesienie samooceny uczniów, zaspokajanie potrzeby samorealizacji, uwrażliwianie na potrzeby innych,
Efekty:
Uwrażliwienie uczniów na sztukę oraz na potrzeby innych. Uczniowie uwierzyli we własne siły, podniosła się ich samoocena, oswoili tremę, zaspokoili potrzebę samorealizacji.

- Bezpieczny Internet – projekt realizowany we współpracy z nauczycielem informatyki p. J. Sałatą, polegający na wdrażaniu dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu.
Efekty:
Uczniowie poznawali bezpieczne strony internetowe, zapoznali się z netykietą (zasadami zachowania w sieci), poznali odpowiedzialność karną związaną z cyberprzemocą, poznali zagrożenia wynikające z uzależnienia od Internetu i gier oraz związane z zawieraniem znajomości w sieci. Uczniowie mają świadomość tego, iż zbyt długie korzystanie z komputera szkodzi ich zdrowiu i ogranicza możliwości znalezienia przyjaciół w realnym świecie. Uczniowie potrafią wyszukiwać bezpieczne strony internetowe i korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem.

- Karnawał w Europie – projekt artystyczno-społeczny.
Cel – poznanie zwyczajów karnawałowych w różnych krajach Europy.
Efekty: Dzieci doskonaliły umiejętność współpracy w grupie. Nauczyły się wyszukiwać informacje i właściwie z nich korzystać, wybierając te najbardziej istotne. Pogłębiły swoją wiedzę na temat kultury krajów europejskich i wykonały szereg prac plastycznych. Efektem końcowym wieńczącym projekt było zgłoszenie prac do konkursu międzyszkolnego „Pocztówka z Europy”.

- Łódź legendami malowana – projekt artystyczno-społeczny.
Celem projektu było poznanie legend związanych z Łodzią i zainteresowanie dzieci historią naszego miasta.
Efekty: Uczniowie poznali legendy: „ O pannie Piotrkowskiej”, „O Januszu”, „Legendę o księżniczce”, „Piekielne maszyny, czyli jak u Scheiblera bies parą dmuchał”, „Legendę o Łagiewnikach”. Dzieci odwiedziły miejsca związane z legendami, tym samym poznały część historii naszego miasta. Projekt zakończył się prezentacją legend opracowanych przez poszczególne grupy.

- Afryka – projekt przyrodniczo-społeczny.
Cel projektu: poszerzenie wiedzy na temat Afryki, jej ludności, problemów, fauny i flory, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, nauka wyszukiwania wiadomości z różnych źródeł.
Efekty:
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat położenia geograficznego, ludności, kultury, ciekawostek, zabytków, problemów i sztuki afrykańskie. Dzieci nie tylko zyskały nową wiedzę i poszerzyły tę, którą posiadały, ale rozwinęły swoje zainteresowania, doskonaliły umiejętność współpracy, selekcji zebranych wiadomości i prezentacji na forum grupy. Musiały się bowiem zdobytą wiedzą wykazać.
- Ameryka Północna i Południowa - projekt przyrodniczo-społeczny.
Cel projektu: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszerzenie wiedzy na temat Ameryki Północnej i Południowej, jej ludności, problemów, fauny i flory, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, nauka wyszukiwania wiadomości z różnych źródeł.
Efekty:
Uczniowie mają szeroką wiedzę na temat omówionych kontynentów.
- Historia lotów kosmicznych – projekt przyrodniczo społeczny.
Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań uczniów związanych z kosmosem i podróżami w jego przestrzeń.
Efekty: Dzieci nauczyły się samodzielnie wyszukiwać informacje na podany temat. Zgromadziły wiadomości na temat lotów kosmicznych, znanych astronautów i ich misji kosmicznych. Wiedzą, ze podróże w kosmos możliwe są dzięki poświęceniu wielu ludzi, ale też zwierząt, które w takich lotach uczestniczyły. Uczniowie musieli nauczyć się selekcjonować informacje i zapamiętywać najważniejsze z nich, tak, aby mogli zaprezentować się na forum klasy.
Dzięki realizacji projektów edukacyjnych dzieci zyskały pewność siebie, łatwość wypowiadania się, prezencję. Nauczyły się wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki i realizowania zadań w sposób systematyczny, rozwijając poczucie odpowiedzialności i umiejętność pracy w zespole.

§8 ust.2, pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współorganizowanie i organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów.
Starając się stwarzać możliwości uczniom wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami przygotowałam i przeprowadziłam konkursy:
• „Świąteczny Anioł” – konkurs plastyczny,
• „Moja ulubiona bajkowa postać” – konkurs polonistyczno-informatyczny,
• "Kartka wielkanocna" – konkurs informatyczny,
• „Portret Mamy” – konkurs plastyczny,
• Konkurs o charakterze przyrodniczo-zdrowotnym „Piramida zdrowego żywienia”
Samodzielnie lub we współpracy opracowałam regulaminy tych konkursów, dyplomy i wyróżnienia dla laureatów, czuwałam nad ich przebiegiem, zakupiłam nagrody oraz zorganizowałam uroczyste wręczenie nagród.

Przez cały okres stażu przygotowywałam uczniów do udziału w różnych konkursach odbywających się zarówno w szkole jak i poza nią. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli rozwijając się na różnych polach działalności własnej oraz umacniając w przekonaniu, że to co robią cieszy się uznaniem innych.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie mojej klasy wzięli udział w następujących konkursach:
• „Ekologiczny miś (Semafor),
• Międzyszkolny konkurs „Owoce i warzywa w szkole” (SP 113),
• Szkolny konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”,
• Międzyszkolny konkurs warcabowy (SP 7),
• Międzyszkolny konkurs plastyczny i plastyczno-informatyczny „Pocztówka z Europy”, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 122,
• „51 najpiękniejszych wierszyków” – międzyszkolny konkurs recytatorski (SP51),
• Szkolny Konkurs j. angielskiego „Mistrz angielskich słówek”;
• „Ekologiczna Choinka ”- konkurs dla klas,
W roku szkolnym 2016/2017:
• Konkurs czytelniczy dla dyslektyków organizowany w ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji,
• Konkurs plastyczny „Malowane słowa”,
• Konkurs plastyczny „Świąteczny Anioł” (byłam jego współorganizatorem),
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek”,
• Konkurs recytatorski „Zaczarowane Wierszyki”,
• Konkurs plastyczny „Pisanka”,
• Konkurs przyrodniczy „Przyjaciele przyrody”.
• Konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus”,
• Szkolny Konkurs j. angielskiego „Mistrz angielskich słówek”;
• „Ekologiczna Ozdoba Świąteczna ”- konkurs dla klas,
• „51 najpiękniejszych wierszyków” – międzyszkolny konkurs recytatorski (SP51),

• Inne sukcesy uczniów:
• III Łódzki Bieg Niepodległości w kategorii chłopców rocznik 2008-2010 oraz osiągnięcia w szeregu innych w biegów organizowanych na terenie miasta,
• Turniej Piłki Nożnej MOSIR CUP,
• LX Konfrontacje Sportów Walki BOKS – TUR,
W roku szkolnym 2017/2018:
• Konkurs czytelniczy dla dyslektyków organizowany w ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji,
• Konkurs plastyczny „Malowane słowa”,
• Przegląd kolęd i pastorałek – konkurs szkolny dla klas – grudzień,
• Konkurs Matematyczny Alfik”,
• „Pocztówka z Europy” – międzyszkolny konkurs plastyczno-informatyczny.
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek”,
• Przegląd Kolęd i Pastorałek,
• Konkurs plastyczny i plastyczno-informatyczny „Pocztówka z Europy”, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 122, realizowanym na dwóch płaszczyznach w tematach: „Karnawał w Europie” i „Łódź legendami malowana”.
• „Moja ulubiona postać z lektury” konkurs plastyczny (SP 109),
• „51 najpiękniejszych wierszyków” – międzyszkolny konkurs recytatorski (SP51),

Inne sukcesy uczniów:
• Liczne sukcesy moich uczniów: D. Nowickiego, I. Młoczkowskiego, P. Bzowskiego w szkolnej drużynie rugby.

Efekty:
• rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,
• pobudzenie aktywności twórczej, umysłowej dzieci i aktywności ruchowej,
• motywowanie uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności w codziennym życiu i do dalszego rozwijania talentów,
• motywowanie do dalszej pracy nad sobą,
• wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nią odpowiedzialności,
• wzrost poziomu wiedzy uczniów,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji porażki,
• kształtowanie rozwoju kreatywności,
• nauka samodzielnego rozwiązywania problemów,
• zaspokajane potrzeby samorealizacji,
• podnoszenie poczucia własnej wartości, nie tylko uczniów, ale i mojej własnej,
• podnoszenie rangi szkoły, jako placówki kształcącej wielokierunkowo.

2. Organizacja imprez oraz uroczystości klasowych i szkolnych.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, brałam wspólnie z moimi wychowankami, aktywny udział w organizowaniu życia kulturalnego w środowisku lokalnym.

Organizacja lub udział w imprezach szkolnych i klasowych:
- występ klasy podczas uroczystości „Pasowania na Pierwszaka” i Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
- przygotowanie programu artystycznego na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 i powitanie uczniów klas pierwszych,
- organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 – prezentacja programu artystycznego
i prowadzenie uroczystości,
- organizacja „Jasełek” 2017 r.,
- coroczne występy z okazji Dnia Patriotycznego - Święto Niepodległości – prezentacja wierszy oraz pieśni patriotycznych na apelu),
- organizacja Dnia Tolerancji i Dnia Życzliwości,
- organizacja Dnia Pluszowego Misia,
- zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka i Dnia Rodziny,
- coroczne współorganizowanie imprezy „51 rad na wszystko”,
- przygotowane i prowadzenie zajęć podczas „Drzwi otwartych szkoły”,
- udział w imprezie z okazji otwarcia kortu tenisowego,
- współorganizowanie Pikników Rodzinnych,
- organizowanie uroczystości cyklicznych związanych z rozmaitymi świętami,
- organizowanie klasowych urodzin i imienin uczniów,
- przygotowanie z uczniami apelu na temat bezpiecznych wakacji,
- zorganizowanie wystawy prac ucznia uzdolnionego plastycznie i zaprezentowanie jej podczas pikniku rodzinnego,

Efekty:
• dzięki wyżej wymienionym działaniom uczniowie nabywali umiejętności publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się, starannej recytacji; uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracując nad wykonaniem określonego zadania,
• przebieg wyżej wymienionych uroczystości cieszył się uznaniem zgromadzonych, a zdobyte doświadczenia doskonaliły proces dydaktyczno – wychowawczy,
• dzięki przygotowywaniu programów artystycznych mogłam wykazać się swoimi umiejętnościami planowania, kreatywnością, zaangażowaniem, działalnością twórczą i zdolnościami zarządzania grupą,
• uczniowie zaś mieli możliwość rozwijania talentów aktorskich i samorealizacji, kreowania wizerunku i przyjęcia odpowiedzialności za wspólne dzieło,
• uczniowie doskonalili pamięć, sztukę poprawnego wysławiania się, dykcję, rozwijali język, poszerzali zasób słownictwa, rozwijali talenty, kształtowali umiejętność autoprezentacji,
• poprzez wspieranie dzieci w ich działaniach zyskałam ich zaufanie, a to skutkowało panowaniem nad tremą i wzrostem poczucia własnej wartości,
• uczniowie rozwijali się poprzez kontakt ze sztuką i żywym słowem.

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
W ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych prowadziłam:
- zajęcia czytelnicze dla dzieci, w tym również ćwiczenia w czytaniu,
- zajęcia indywidualne z zakresu doskonalenia techniki czytania metodą sylabową z uczniem powtarzającym
w moim oddziale klasę pierwszą,
- zajęcia relaksacyjne dla uczniów nadpobudliwych,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze „Przyroda i My”,
- zajęcia koła plastycznego,
- gry logiczne wspierające rozwój intelektualny,
- przygotowanie uczniów do małych form teatralnych (recytacje i występy podczas uroczystości rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, Jasełka, Dni Babci i Dziadka, Rodziny, występy w Dniu Patriotycznym)
- „noc detektywów” zorganizowana w czasie nocowania klasy w szkole,

Efekty:
• wpłynęłam na podniesienie jakości szkoły poprzez wzrost efektywności kształcenia,
• wzrost poziomu wiedzy i umiejętności (poszerzenie słownictwa, zainteresowanie książką i czytelnictwem – moja klasa wypożycza ze szkolnej biblioteki rok rocznie najwięcej książek, wzrósł poziom świadomości ekologicznej uczniów, dzieci aktywnie uczestniczą w poznawaniu świata przyrodniczego, prowadzą doświadczenia, obserwacje, szukają odpowiedzi na pojawiające się pytania w związku z omawianymi zjawiskami, czy problemami),
• sukcesem i swoistą nagrodą są dla mnie podziękowania rodziców za poświęcony dzieciom czas, za rozwój ich umiejętności, zainteresowanie nauką, udowodnienie im, że wiedza nie pochodzi tylko z książek, że można uczyć się bawiąc i miło spędzając czas, poprzez kontakt z naturą i doświadczalne badanie świata,
• rozwijanie talentów i pasji,
• wyrównywanie braków w nauce,
• wzrost samooceny uczniów.

4. Integracja społeczności szkolnej.
W ramach realizacji tego zadania:
- organizowałam zajęcia integracyjne dla uczniów i rodziców,
- zabawy integracyjne,

- organizowanie wycieczek:
• wycieczka do Warszawy,
• wycieczka do Wrocławia,
• wycieczka do Torunia i Ciechocinka,
• wycieczka do Nieborowa, Bolimowa i Sromowa (stadnina koni, warsztaty wikliniarskie, muzeum ludowe),
• „Zielona szkoła” – wyjazd w Góry Świętokrzyskie,

- organizowanie wyjść:
• wycieczka do Łódzkiego Ogrodu Botanicznego,
• wyjście do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego na zajęcia edukacyjne „Zoo Pana Brzechwy”,,
• wycieczka o charakterze sportowo-przyrodniczym na Stawy Jana,
• lekcje w Planetarium EC1:
- „Dwa szkiełka”,
- „Polaris”,
- „Kosmos dla najmłodszych”,
• wyjścia do teatru na spektakle:
- „Mała syrenka”,
- „Trzy świnki”,
- „Diabeł i cyrulik”,
- „Czarnoksiężnik z krainy Oz”,
-„Mój tata chce latać jak ptak” oraz udział w warsztatach teatralnych organizowanych na terenie Teatru Powszechnego w Łodzi,
• wyjścia do kina:
- „Dobry dinozaur”,
- „Sekretne życie zwierzaków domowych”,
- „Księga dżungli”,
-„Zając Max ratuje Wielkanoc”
-„Dudi – cała na przód”,
-„Emotki”,
- „Mikołaj i spółka”,
- „Kaczki z gęsiej paczki”,
• wyjścia do parku, spacery, wycieczka na skrzyżowanie,
• piknik i zabawy na Stawach Jana z okazji Dnia Dziecka,
• zajęcia ze studentami z innych krajów,
• wyjścia do sal zabaw: „Fikołkowo” i „Jupi Park – Sukcesja”,
• wyjścia na cykl warsztatów „Eko-Dzieciaki”, warsztaty zdobienia bombek, warsztaty kulinarne w CKM
• wyjście na zajęcia do MBP Łódź –Górna na lekcje biblioteczne,
• spotkanie z wydawcą książek,

- udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych (oprócz opisanych powyżej):
• Święto Flagi Państwowej, Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
• udział w uroczystościach i przygotowanie potraw z okazji „Dnia Pomidora”, „Dnia Śliwki”, Dnia Owocowo-Warzywnego (w naszej klasie Dzień Ogórka),
• udział w „Jasełkach” i Wigiliach klasowych,
• udział w corocznych obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
• obchody Dnia Tolerancji,
• obchody urodzin marszałka Piłsudskiego,
• „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”,
• Organizacja obchodów urodzin i imienin uczniów,
• „Dzień Chłopaka”,
• klasowe „Andrzejki”,
• „Mikołajki”,
• „Dzień postaci z bajek”,
• „Dzień Pluszowego Misia,
• „Walentynki”
• „Dzień Zwierząt,
• „Dzień Kundelka”,
• „Światowy Dzień Kota”;
• „Dzień Kobiet”,
• „Dzień Dziecka”,
• bale karnawałowe,

- zorganizowanie nocowania w szkole, podczas którego uczniowie mogli wspólnie spędzić czas inaczej niż zwykle. Dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych. Pod moim kierunkiem przygotowały sobie kolację i śniadanie następnego dnia. Uczestniczyły w grach i zabawach, grze terenowej „noc detektywów”, prowadziły rozmowy, wspólnie obejrzały film i niektóre po raz pierwszy w życiu spędziły noc poza domem, bez rodziców.

Efekty:
- zintegrowanie zespołu klasowego,
- dzieci czują przynależność do klasy, szkoły i nauczycieli,
- uczniowie chętnie współpracują ze sobą, podejmują się realizacji zadań w grupach i parach,
- chętnie biorą udział w rywalizacji między klasami, dopingując swoich kolegów,
- nie krępują się siebie nawzajem, chętnie i swobodnie wypowiadają się na forum klasy,
- bawią się wspólnie podczas przerw, pobytu w świetlicy i wszelkich wyjść,
- spędzają czas wspólnie również poza szkołą, organizują uroczystości rodzinne, wychodzą wspólnie z rodzicami, piszą do siebie listy,
- udział w wycieczkach służył nie tylko integracji klasy, ale wpłynął też na kształtowanie postawy badawczej u dzieci, rozbudzanie ciekawości świata, pogłębienie wiedzy i rozwój zainteresowań, poznawanie świata roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, a ja mogłam sprawdzić się jako organizator,
- nocowanie w szkole bardzo zintegrowało klasę. Dzieci się usamodzielniły i przeszły swego rodzaju sprawdzian przed wyjazdem do „zielonej szkoły”. Miały okazję oswoić lęk, wykazać się umiejętnościami samoobsługowymi i organizatorskimi. Takie doświadczenie bardzo dobrze wpłynęło na relacje dzieci w zespole klasowym. Uczniowie musieli być bowiem dla siebie wsparciem i wspólnie rozwiązywać postawione przed nimi zadania. Dla niektórych rozłąka z rodzicami była trudna. Nieodzownym stało się więc wsparcie nie tylko nauczyciela, ale i kolegów. Ich więzi zdecydowanie się zacieśniły.

5. Praca z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Wykorzystując posiadaną wiedzę z psychologii i pedagogiki przeprowadziłam diagnozę uczniów wstępujących do klasy pierwszej, w celu określenia tych umiejętności. Badania diagnostyczne pozwoliły mi na wstępną ocenę możliwości uczniów, dostrzeżenie trudności, a tym samym ukazały kierunki dalszych działań i ułatwiły planowanie pracy. Znając możliwości i potrzeby moich uczniów oraz oczekiwania rodziców, a także własne priorytety, opracowałam kartę dostosowań dla moich podopiecznych i zorganizowałam dla nich niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Systematycznie wspólnie pracowaliśmy nad nadrabianiem zaległości szkolnych i likwidacją, bądź minimalizacją deficytów oraz rozwojem talentów i uzdolnień. Z dumą mogę przyznać, iż moi uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i znacząco rozwinęli kompetencje i umiejętności.

Podjęte działania:
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
- prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych,
- nauka czytania – zajęcia indywidualne dla ucznia powtarzającego dwukrotnie klasę,
- indywidualizacja pracy z uczniami (pozostawianie uczniom odpowiedniej ilości czasu na odpowiedź lub napisanie sprawdzianu w zależności od ich indywidualnych potrzeb; zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzających ucznia na właściwą odpowiedź),
- w planowaniu pracy uwzględnienie wniosków ze sprawdzianu,
- dobór różnorodnych metod i technik pracy z uczniami (stosowanie metod aktywizujących, łączenie przekazywania wiedzy z elementami pedagogiki zabawy, ruchem i muzyką, wykorzystywanie technologii informacyjnej w celu uatrakcyjnienia zajęć),
- prowadzenie zajęć czytelniczych (czytanie uczniom bajek i tekstów, skłanianie do swobodnych wypowiedzi, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowania koncentracji pamięci i uwagi; organizowanie dla uczniów ćwiczeń w czytaniu),
- planowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
- praca indywidualna z uczniami przejawiającymi trudności w nauce i zaburzenia zachowania,
- kierowanie uczniów na zajęcia dodatkowe, w tym korekcyjno – kompensacyjnych lub/i do poradni pscyhologiczo-pedagogicznej,
- prowadzenie zajęć kółka plastycznego, koła gier dydaktycznych oraz zajęć wyrównawczych.

Efekty:
• objęcie uczniów potrzebujących pomocą psychologiczno-pedagogiczną:
- udział uczniów w zajęciach dodatkowych wyrównujących braki edukacyjne (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapii pedagogicznej, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, objęcie zajęciami gimnastyki korekcyjnej),
- uczniowie będący pod opieką poradni – 6, w tym 2 z opiniami,
- skierowanie na badania do PPP 3 kolejnych uczniów,
- opracowanie i sumienne realizowanie Planów Działań Wspierających (w roku szkolnym 2015/2016 dla 3 uczniów, w roku szkolnym 2016/2017 dla 5 uczniów, a w roku szkolny 2007/2018 dla 6 uczniów, skierowanie 3 kolejnych na badania w PPP),
- osiągnięcie sukcesu w postaci wykształcenia u Dominika umiejętności czytania (Dominik dwukrotnie powtarzał kasę z uwagi na brak tej umiejętności),
• doprowadzenie do wykonania badań psychologicznych i pedagogicznych wybranych uczniów (nie było to zadanie łatwe, gdyż przez długi czas rodzice kategorycznie odmawiali przeprowadzania badań, postrzegając je jako coś wstydliwego i niepotrzebnego),
• uzyskanie opinii PPP pomogło mi dobrać właściwe metody pracy, a rodzicom dostrzec problemy z jakimi borykają się ich dzieci,
- udział uczniów w zajęciach rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i pasje (m.in. taneczne „Pasja”, „Eksperymenty”, plastyczne „Magenta”, zajęcia plastyczne organizowane przez szkołę, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne „Kangurek”),
- zorganizowanie dla uczniów mojej klasy zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej ”Przyroda i My”,
- reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach,
• wzrost efektywności kształcenia poprzez uzyskanie znaczącej poprawy wyników kształcenia oraz poprawy zachowania, brak zjawiska drugoroczności,
• wszyscy moi uczniowie potrafią czytać i pisać oraz liczyć w poznanym zakresie z wykorzystaniem podstawowych działań matematycznych.

6. Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.
- „Sprzątanie świata”.
Celem moich działań było zwiększenie świadomości ekologicznej, pokazanie dzieciom, że to w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za przyszłe losy naturalnego środowiska, oraz, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla przyrody. Ważnym był tu czynnik dydaktyczny, czyli zwiększenie operatywności uczniów, wzbudzenie zainteresowań światem przyrody, uczenie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy w grupie. Praktyczne działania ekologiczne w naszej szkole rozpoczynały się rokrocznie akcją „Sprzątania Świata”. Wiedzę przyrodniczą i ekologiczną uczniowie pogłębiali również podczas obchodzonych co roku: Światowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Wody, kiedy to uczniowie poznawali sposoby oszczędzania wody i energii elektrycznej oraz podstawowe mechanizmy i pojęcia ekologiczne. Uczniowie przez trzy lata zbierali również surowce wtórne.

- „Cała Polska czyta dzieciom”.
Przygodę z czytaniem moi uczniowie rozpoczęli już pierwszego dnia w szkole. Literatura dziecięca przez trzy lata była uzupełnieniem naszych zajęć. Początkowo czytałam teksty dzieciom, potem uczniowie przygotowywali je w domu, a następnie czytali na forum klasy, aż w końcu sami, bez wcześniejszego przygotowania mogli czytać młodszym kolegom podczas zajęć czytelniczych prowadzonych w świetlicy szkolnej.

Utwory wykorzystywane podczas zajęć:
• „Rady nie od parady” M. Strzałkowskiej,
• „Raj na Ziemi, czyli rady nie od parady 2” M. Strzałkowskiej,
• „Słup soli” E. Zubrzyckiej,
• „Królewna” R. Jędrzejewska-Wróbel – bajka terapeutyczna o samotności;
• „Uczucia Maksa”, ”Maks i przyjaciele”, „Maks poznaje świat” K. Zycha – bajko terapeutyczne,
• „Daleko czy blisko” A. Onichimowska – bajka rozwijająca myślenie matematyczne,
• „Wierszyki domowe” Rusinek,
• „Baśnie” H.Ch. Andersen,
• seria „Koszmarny Karolek” F. Simon,
• "Ostrożnie! Wszystko co powinno wiedzieć dziecko, żeby..." Grzegorz Kasdepke,
• "Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci." Grzegorz Kasdepke,
• „Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko." Grzegorz Kasdepke,
• "Detektyw pozytywka" Grzegorz Kasdepke,
• " Bojesie niebojesie" Ewa Ostrowska,
• "Przybij piątkę, kolego!" Ewa Ostrowska,
• "Taka miła starsza pani" Ewa Ostrowska,
• „Nazywam się Jeżynka” Piotr Rowicki,
• „Jeżynka idzie do szkoły” Piotr Rowicki.
• "Pan Kuleczka" Wojciech Widłak
• "A ja jestem Polak mały. Moim krajem jest świat cały." Eliza Piotrowska,
• "Pięciopsiaczki" Wanda Chotomska
• "Legendy polskie" Wanda Chotomska
• "Bzyk – Brzęk" Roksana Jędrzejewska-Wróbel
• "Tuwim dzieciom" Julian Tuwim
• "100 bajek" Jan Brzechwa
• "Historyjki" Dorota Gellner,
• " Ojejku czy Ojtam", Ząbkowe abecadło" Urszula Kowalska,
• „Zaczarowana zagroda” A. i Cz. Centkiewiczowie,
• „120 przygód Koziołka Matołka” Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz,
• „Kubuś Puchatek” Alan Aleksadner Milne,
• „Bajki”Charles Perrault,
• „Bajki w zielonych sukienkach” Anna Mikita,
• „Piątka z Zakątka” Krystyna Drzewiecka,
• „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
• seria przybliżająca dzieciom poszczególne gatunki literackie (horror, komedia, fantasy, reportaż itd.) "Poczytaj ze mną” „W jaskini goblinów" Z. Staneckie, „Ząb czarownicy" J. Olech.

- „Zaczytani”.
Zorganizowanie akcji zbierania książek dla szpitalnych bibliotek. Akcja była odpowiedzią na ogólnopolską zbiórkę zorganizowaną przez wrocławską fundację „Zaczytani”.

Efekty:
• wdrożyłam dzieci do przyjęcia aktywnej postawy i przyjęcia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Mają one świadomość jak bardzo zostało ono zmienione i niestety zanieczyszczone przez człowieka. Wpajałam im, że każde nawet drobne działanie ma znaczenie, choć w perspektywie ogromnego świata jest może niezauważalne. Uczniowie są świadomi, ze to od ich postaw zależy przyszłość naszej planety,. Włożyłam wiele czasu i wysiłku na prowadzenie zajęć o charakterze ekologicznym, „Sprzątanie Świata” to tylko jeden z tych elementów,
• udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” to też tylko jeden z elementów mojej pracy nad rozwijaniem umiejętności czytania u dzieci. Z dumą mogę powiedzieć, że wszyscy moi uczniowie posiedli tę umiejętność, dzięki czemu wzrósł poziomu ich wiedzy ogólnej i słownictwa. Zainteresowanie książką i czytelnictwem wśród uczniów jest tak duże, że to właśnie moja klasa wypożycza ze szkolnej biblioteki rok rocznie najwięcej książek. Co więcej zdarzało się niejednokrotnie, iż moi podopieczni czytali na lekcji chowając książkę pod ławką.
• Poprzez zbieranie książek starałam się rozbudzać w uczniach zainteresowania czytelnicze, prowadząc z nimi dyskusje na temat przeczytanych przez nie utworów i polecając im kolejne. Jednocześnie uwrażliwiałam ich na potrzeby innych osób, słabszych i chorych. Chciałam, by wczuli się w sytuację osób cierpiących i uwrażliwili na ich potrzeby. Ta akcja była kolejnym pretekstem do kształtowania w uczniach postawy empatycznej, co sądząc po ich wypowiedziach i odzewie akcji doskonale się udało.
• Uczniowie mojej klasy czytają najwięcej spośród uczniów klas I-III. Sięgają po literaturę dla przyjemności, co odbieram jako ogromny, osobisty sukces. Wypożyczają bardzo dużo książek, często proszą mnie o polecenie kolejnej pozycji. Dużo rozmawiamy na temat tego, co przeczytali i nie ograniczamy się do lektur szkolnych. Mam takie dzieci, które czytają „na wyścigi”. Mama też takie, które po skończeniu zadania, w oczekiwaniu na resztę klasy czytają „pod ławką”. Mogę więc z pełną odpowiedzialnością poczytywać za sukces, rozwój ich zainteresowań czytelniczych.

7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
W okresie trwania stażu podjęłam następujące działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
- wzięłam czynny udział w akcji informacyjnej propagującej głosowanie na projekt szkoły w Budżecie Obywatelskim (wykonanie plakatów z dziećmi, rozpowszechniania informacji podczas zebrania i na portalu społecznościowym, również wśród własnej rodziny i znajomych, włączenie rodziców w akcję zbierania podpisów), co przyczyniło się do wygrania naszego projektu już po raz trzeci,
- wzięłam również czynny udział w akcji informacyjnej propagującej głosowanie na szkołę w plebiscycie Expresu Ilustrowanego na „Najfajniejszą szkołę na Górnej”, co skutkowało naszą wygraną w 2017roku i drugą pozycją w 2016 r.,
- założyłam i prowadziłam stronę szkoły na Facebook’u,
- przez trzy lata prowadziłam dla rodziców uczniów klasy grupę tajną na portalu społecznościowym Facebook, gdzie zamieszczałam zdjęcia z imprez klasowych i szkolnych, wyjąć, wycieczek, koncertów, ciekawych zajęć, urodzin i imienin uczniów, zamieszczała informacje i ogłoszenia dla rodziców,
- zamieszczałam również fotografie i opis ciekawych wydarzeń klasowych na stronie internetowej szkoły,
- co roku współorganizowała imprezę „51 rad na wszystko”,
- przygotowałam program artystyczny z okazji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017oraz
- kabaretowy program artystyczny z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017,
- organizowałam Dni Babci i Dziadka oraz Dni Rodzica,
- co roku współorganizował „Dni Otwarte” w naszej szkole
- bale karnawałowe,
- zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs plastyczny „Świąteczny Anioł”,
- brałam czynny udział w organizowanej co roku imprezie „Piknik rodzinny”,
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych mojego ucznia,

Efekty:
• dzięki wszystkim podjętym działaniom nasza szkoła może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami, największym z nich jest trzykrotne wygrana naszych projektów w Budżecie Obywatelskim, a co za tym idzie przeprowadzenie ogromnych inwestycji na terenie placówki, w tym:
- remont sali gimnastycznej,
- budowa wielofunkcyjnego,
- ocieplenie, wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku,
- budowa jedynego w Polsce całorocznego kortu tenisowego,
- remont wnętrza budynku – klatek schodowych, stolarki drzwiowej, gruntowny remont korytarzy, przebudowa szatni i pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę dla najmłodszych,
• wygrana w plebiscycie Expresu Ilustrowanego na „Najfajniejszą szkołę na Górnej”, w 2017roku i zajęcie drugiej lokaty w 2016 r.,
• dzięki prowadzonej dla rodziców grupie na portalu społecznościowym, mam z nimi codzienny kontakt, rodzice są świadomi tego, co się w klasie dzieje, angażują się w jej życie, mają wpływ na decyzje, które podejmujemy wspólnie, dzięki temu współpraca jest stała i owocna, a szkoła zyskuje dobrą promocję. Rodzice chętnie dzielą się ze znajomymi swoimi spostrzeżeniami i budują pozytywny obraz placówki w środowisku lokalnym.
• „Dni Otwarte”, wszelkie imprezy i uroczystości to również doskonała promocja wizerunku szkoły. Jesteśmy postrzegani jako szkoła dobra, nowoczesna i przyjazna dziecku i to nie tylko z uwagi na bazę sportową i poczynione inwestycje, ale przede wszystkim godną zaufania, dobrze wykształconą i otwartą na potrzeby dzieci i rodziców kadrę. Skutkiem tego jest zawsze dużo większa ilość dzieci zapisanych do szkoły, niż możemy przyjąć,
• szkoła zyskuje nowych partnerów i sponsorów,
• organizując lub współorganizując imprezy i przedsięwzięcia rozwijałam swoje umiejętności organizacyjne i kreatywność, ale przede wszystkim poczucie przynależności do placówki, dbałam o jej dobre imię, co z kolei dawało ogromną satysfakcję, nie tylko z wygranych, ale z samego zaangażowania całej społeczności nauczycieli, rodziców i dzieci. Rodzice mieli możliwość zaistnienia w innych, niż rodzicielskie rolach, a uczniowie mogli spędzić czas wolny z rodzicami na terenie szkoły.

§8 ust.2, pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.
2. Współpraca z organizacjami szkolnymi.

W okresie stażu współpracowałam:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi,
poprzez udzielanie porad dla rodzin dzieci z trudną sytuacją materialną, kierowaniu rodzin pod opiekę ośrodka (pomoc w redagowaniu wniosków o dofinansowanie do posiłków, bądź załatwieniu formalności w sprawie wyprawek),
- Sądem Rodzinnym,
pisanie opinii o uczniach na wniosek sądu/kuratora,
- Parafią Św. Łukasza Ewangelisty,
współpraca z proboszczem, który opłacał najbardziej potrzebującym dzieciom posiłki, organizowanie konkursów plastycznych o tle religijnym, wystawianie prac w kościele,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 6 w Łodzi i pedagogiem szkolnym, w celu zdiagnozowania poziomu umiejętności i wiadomości uczniów przejawiających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze. Na podstawie otrzymywanych opinii sporządzałam lub aktualizowała Plany Działań Wspierających i arkusze dostosowania wymagań, realizowałam dodatkowe ćwiczenia zalecane w opiniach. Podejmowałam także konsultacje z psychologiem oraz pedagogiem zarówno z poradni, jak i szkolnym w ramach indywidualnej pomocy uczniom,
- Domem Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego ,
wystawienie przedstawienia świątecznego dla pensjonariuszy,
- Miejską Biblioteką Publiczną:
- uczniowie brali udział w lekcjach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej („Ślimak”, „Andersen przyjacielem dzieci”, „Śladami Bajkowej Łodzi”, „Zabytkowa Łódź”, „Historia powstania książki”),
- uczniowie brali udział w lekcjach bibliotecznych na terenie szkoły,
- każdego roku bibliotekarze z MBP prowadzili dla nas zajęcia w podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji,
- Biblioteką szkolną:
- zachęcanie do czytelnictwa,
- udział w lekcjach bibliotecznych,
- udział dzieci w konkursach czytelniczych,
- Policją i Strażą Miejską:
- lekcje i działania prewencyjne,
- Przedszkolami:
- „Dni Otwarte”, spartakiady, ”Jasełka,
- Szkołami:
Szkołą Podstawową Nr 7, Szkołą Podstawową Nr 122, Szkołą Podstawową Nr 113 - konkursy,
- Ośrodkami kultury:
• Centrum Kultury Młodych:
uczniowie wzięli udział w zorganizowanych przez ośrodek cyklach zajęć przyrodniczych i promujących zdrowie oraz poszerzających wiedzę z zakresu edukacji regionalnej:
- „Wiem, co jem”,
- „EkoDzieciaki”,
- „Tańce i potrawy regionalne krajów Europy,
- Edukacja regionalna, czyli „Kolory, smaki i rytmy Świata” obejmująca zajęcia kulturalno-taneczne oraz zajęcia kulinarne w 5 blokach:
POLSKA I NASI SĄSIEDZI (Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja),
ROZTAŃCZONA EUROPA CZĘŚĆ 1 (Węgry, Finlandia, Grecja, Turcja),
ROZTAŃCZONA EUROPA CZĘŚĆ 2 (Włochy, Francja, Hiszpania, W. Brytania),
GORĄCE RYTMY AMERYKI (USA, Meksyk, Kuba, Dominikana, Brazylia),
KOLORY AZJI (Chiny, Japonia, Mongolia, Tajlandia, Indie)

• Teatrami: „Arlekin”, „Pinokio”, „Powszechny”,
• Kinami: „Helios Sukcesja”, „Silver Screen -Multikino”,
- Wydawnictwami oświatowymi (przede wszystkim wydawnictwem MAC Edukacja):
- korzystałam z podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- dostarczonych pomocy dydaktycznych w postaci tablic demonstracyjnych, dodatkowych ćwiczeń, przewodników, poradników metodycznych, programów nauczania, płyt CD z piosenkami, multibooków itp.
- Zakładem Opieki Zdrowotnej:
• Szkolną pielęgniarką:
- pogadanki na temat właściwej higieny i jej wpływu na zdrowie człowieka, zdrowego odżywiania oraz profilaktyki zakażeń pasożytniczych (wrzesień 2017 pogadanka na temat świerzbu i wszawicy; kontrola czystości głów i skóry – cyklicznie przez cały rok szkolny),
- fluoryzacja,
• Poradnią stomatologiczną
- przeglądy stomatologiczne dwa razy w roku, lakierowanie zębów, instruktaż higieny jamy ustnej, próbki produktów dla uczniów,
- Organizacjami szkolnymi:
• Radą Rodziców,
- Samorządem Szkolnym (uroczystości, poczet sztandarowy, angażowanie uczniów klas starszych w imprezy klas młodszych)
- Schroniskiem dla zwierząt – zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt,
- Fundacją Zaczytani – zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek.

Efekty:
• rozwijałam własne umiejętności i kompetencje interpersonalne i wychowawcze, dzięki czemu szkoła zyskała prężnie działającego, kompetentnego nauczyciela,
• udzielałam konkretnej pomocy uczniom i ich rodzicom (organizowanie rozmów ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, kuratorem, policją; porady, pomoc materialna – obiady, wyprawki, zwolnienie z wybranych opłat, kolonie), szerzenie pomocy poprzez informowanie o prawach i obowiązkach, możliwych formach pomocy, instytucjach, ośrodkach,
• poprzez edukację zdrowotną i wdrażanie programów profilaktycznych przyczyniłam się do wzrostu świadomości dzieci i ich rodziców oraz aktywnego wdrażania do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Uzyskałam wymierne efekty w postaci wzrostu higieny osobistej, poprawy stanu uzębienia uczniów, większej świadomości zagrożeń i dbałości o zdrowie, również poprzez aktywność fizyczną i właściwe żywienie,
• lekcje prowadzone przez Policję i Straż Miejską zaowocowały rozwojem umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych np. w przypadku ataku psa. Dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, właściwego zachowania na jezdni, podstawowych zasad ruchu drogowego i ograniczania zaufania do osób nieznajomych,
• kierowanie uczniów celem zdiagnozowania w poradni, w tym poradni pedagogiczno-psychologicznej i poradni specjalistycznych przyczyniło się do rozwiązania wielu problemów, eliminowania zachowań niepożądanych, zrozumienia przez rodziców przyczyn zaburzeń występujących u dzieci , ich kłopotów edukacyjnych, minimalizowania zaburzeń zdrowotnych występujących u poszczególnych uczniów,
• dzieci nauczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
• dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczo-pedagogiczną nastąpiła wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci, stało się to podstawą realnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, wsparcia rodziców w pełnionych przez nich rolach, a ja pozyskałam nową wiedzę na temat sposobów udzielania pomocy wychowankom,
• nauczyłam się redagować opinie o uczniach na potrzeby poradni i sądu,
• nastąpił wzrost czytelnictwa wśród dzieci, rozwój zainteresowań i ciekawości poznawczej dzięki korzystaniu z proponowanych przeze mnie dóbr kultury.

3. Pogłębianie wiedzy na temat uczniów, ich sytuacji rodzinnej i społecznej.

Realizacja powyższego zadania opierała się w dużej mierze na szerokorozumianej diagnozie sytuacji rodzinnej wychowanków. Pomogły mi w tym obserwacje, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, rozmowy z pedagogiem, nauczycielami świetlicy oraz innymi nauczycielami uczącymi w mojej klasie, a także z dyrekcją Wstępnej wiedzy na temat środowiska rodzinnego uczniów dostarczyła mi ankieta diagnostyczna, którą przeprowadziłam na początku klasy pierwszej. W efekcie udało mi się pozyskać informacje, które pozwoliły mi lepiej poznać środowisko uczniów oraz oczekiwania rodziców względem nauczyciela i szkoły.

Ponieważ pełnię rolę wychowawcy, staram się, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moim partnerami w pracy wychowawczej. Zawsze próbuję wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Dlatego też mam z rodzicami częsty kontakt. Spotykamy się nie tylko na zebraniach i wywiadówkach, ale także podczas uroczystości szkolnych i klasowych. Stały kontakt z rodzicami ułatwiało mi prowadzenie dla nich stworzonej przeze mnie grupy na portalu społecznościowym „Facebook”.

Podczas zebrań klasowych oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych, znajduję czas na pedagogizację dla rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich pociechy.

Wybrane działania na rzecz pogłębiania wiedzy na temat środowiska rodzinnego uczniów:
- przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród rodziców,
- analiza dokumentacji zgromadzonej w placówce (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapisy w protokołach i dziennikach).
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- indywidualne kontakty z dziećmi,
- współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami,
- rozmowy grupowe i indywidualne z rodzicami uczniów
- wymiana informacji poprzez grupę na portalu społecznościowym.

Efekty:
• dogłębnie poznałam swoich wychowanków obserwując ich w interakcjach, społecznych , rozmawiając z nimi i cierpliwie słuchając. Dzieci ufają mi i często zwierzają ze swoich problemów, opowiadają o sytuacji w domu, o relacjach z rodzicami, rodzeństwem i kolegami,
• rodzice chętnie podejmują dyskusje ze mną, co pozwala poznać mi ich poglądy, pozwala ocenić ich problemy i reagować w odpowiedni sposób. To doświadczenie nauczyło mnie postępowania jeszcze bardziej taktownego, a zarazem stanowczego w dążeniu do wspierania rodzin. Opiekunowie niejednokrotnie dziękowali za rady i wskazówki. Traktowali mnie nie tylko jako partnera do rozmowy, ale także jako swojego rodzaju specjalistę. Muszę przyznać, iż wpłynęło to bardzo korzystnie na moją samoocenę i skłoniło do jeszcze większej pracy nad sobą i swoim warsztatem wychowawcy. Zdarzały się także sytuacje mało przyjemne, kiedy musiałam interweniować i pouczać rodziców w kwestiach prawnych, w związku z nienależytym wypełnianiem przez nich obowiązków rodzicielskich, niedopełnianiem obowiązku szkolnego, czy w sytuacji szykanowania ucznia przez rodzica innego dziecka. Celem kluczowym stych wszystkich działań było dobro dzieci, chęć zapewnienia im bezpieczeństwa oraz niezbędnych warunków do wszechstronnego rozwoju. Udało mi się wypracować płaszczyznę porozumienia, postawić jasne granice, tak, aby rodzice nie mieli negatywnego wpływu na życie klasy, jednocześnie angażując ich w życie klasy i dążąc do poprawy ich niekiedy bardzo trudnych sytuacji życiowych. W efekcie udało mi się stworzyć zgrany zespół złożony z rodziców moich uczniów oraz radę oddziałową, która prężnie wspierała moje działania na rzecz społeczności klasowej,
• w swojej pracy miałam okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami pracy z uczniami pochodzącymi z bardzo różnych środowisk, zamożnych i skrajnie biednych, miałam uczniów z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych pod względem higienicznym, uczniów borykających się z problemami zdrowotnymi ( w tym uczennicę z epilepsją, ucznia z zaburzeniami pracy nerek, ucznia z zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego – uczeń nie zawsze panował nad pracą zwieraczy, miałam dzieci z rodzin rozbitych, zrekonstruowanych, związków nieformalnych, uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo. Musiałam nauczyć się podchodzić do ich schorzeń i problemów w sposób bardzo indywidualny. Działając na korzyść dzieci nawiązałam współpracę z instytucjami m.in. PPP, kuratoerm i sądem rodzinnym,
• wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, pragnąc skrócić czas oczekiwania na diagnozę dzieci (rodzice niestety często odmawiają lub odwlekają decyzję o udaniu się na badania, czasem też przerywają je w trakcie), zapraszałam psychologa odbywającego dyżury w naszej szkole na zajęcia do mojej klasy. Niejednokrotnie prosiłam pedagoga szkolnego o interwencję w sprawie przyspieszenia terminów badań lub zaciągnięcie informacji na temat przebiegu diagnozowania, skuteczności podjętej terapii, czy kontrolowania wywiązywania się rodziców z podjętych zobowiązań.

4. Udział w akcjach charytatywnych.
W celu uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych postanowiła włączyć się w akcje charytatywne i zorganizować własne. W ten sposób udało nam się:
- zorganizować zbiórkę odzieży, zabawek, artykułów szkolnych dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego
Nr 1 w Łodzi,
- włączyć się w akcję charytatywną „Dzieci – dzieciom z Lotynia”, koło Chojnic – zorganizowanie na terenie naszej szkoły pomocy materialnej dla rodzin dzieci, którym 11 sierpnia 2017 r. nawałanica zniszczyła domy. Wspólnie ze szkołą Podstawową Nr 137 w Łodzi zbieraliśmy artykuły pierwszej potrzeby i wyprawki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi.
- trzykrotnie wesprzeć akcję „Podziel się Wigilią”- zbiórka produktów spożywczych, zabawek i artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących,
- zorganizować zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska przy ul. Marmurowej w Łodzi,
- wykonać plakaty nawołujące do właściwej opieki nad zwierzętami,
- zorganizować pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów (gromadzenie odzieży, obuwia, materiałów papierniczych i paczek żywnościowych),
- włączyć dzieci w III edycji akcji Animal Patrol „Dzikość serca” polegającej na zbiórce karmy i materiałów opatrunkowych dla dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi (październik-listopad 2017),
- zorganizować akcję zbierania książek dla szpitalnych bibliotek,
- we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą świetlicy, przekazałam potrzebującym dzieciom z mojego oddziału klasowego wyprawki, paczki świąteczne, a niektórym udało się zorganizować kolonie,
- zorganizowałam na terenie szkoły akcję zbierania książek do szpitalnych bibliotek. Akcja była częścią ogólnopolskiej zbiórki zorganizowanej przez wrocławską fundację „Zaczytani”.

Dzieci chętnie angażują się w tego rodzaju akcje, gdyż daje im to satysfakcję z pomocy słabszym oraz uczy, że nie trzeba mieć wiele, aby ofiarować innym odrobinę radości i serca.

Efekty:
• udział w akcjach charytatywnych miał bardzo pozytywny wpływ na kształtowanie postaw prospołecznych i wrażliwości dzieci na krzywdę innych. Uczniowie chętnie dzielili się z potrzebującymi, tym, co mieli. W odruchu serca dzieciaki wykonały plakat nawołujący do właściwego postępowania ze zwierzętami. Wcielając się w rolę porzuconych zwierząt formułowały bardzo wzruszające i dojrzałe hasła. W tej kwestii dorośli mogą się wiele od dzieci nauczyć,
• poruszając kwestię biedy, niedożywienia i wynikających z nich problemów zdrowotnych miałam na celu uświadomienie podopiecznym, że zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych nie zawsze jest proste. Uczniowie zrozumieli, jak często ich zachcianki wynikają z próżności, dostrzegli potrzeby innych. Zauważyłam wzrost wrażliwości moich uczniów, którzy nie tylko zbierali artykuły żywnościowe, odzież, zabawki i artykuły szkolne dla potrzebujących, ale pisali też piękna listy do Św. Mikołaja,w których prosili o prezenty dla „biednych dzieci”. Było to bardzo wzruszające doświadczenie i piękny gest ze strony tych, którzy sami często mają niewiele,
• dzieci nauczyły się szacunku do zwierząt i ludzi, wzruszył je ich los, nauczyły się także sporo na temat obowiązków i odpowiedzialności jaką powinien się wykazać właściciel zwierzęcia, poznały sposoby właściwej opieki nad zwierzętami.

5. Pozyskiwanie sponsorów.
W celu doposażenia sali w niezbędne pomoce musiałam nawiązać ścisłą współpracę z rodzicami. Przedstawiając im w sposób taktowny i delikatny potrzeby uzyskałam ich pomoc. Udało mi się również znaleźć sponsora niezwiązanego ze szkołą, który przekazał nam materiały papiernicze. W celu uzyskanie np. nagród konkursowych prężnie współpracowałam z Radą Rodziców. Nawiązałam współpracę z kinem Helios uzyskując zwrot pewnej kwoty pieniężnej z zakupu biletów grupowych na potrzeby szkoły.

Efekty:
• zasponsorowanie przez jedną osobę zajęć warsztatowych dla całej klasy z zakresu zdobienia bombek,
• zakup przez sponsora materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego dla klasy,
• zakup wody, kubeczków, talerzyków, sztućców jednorazowych itp.,
• zakup materiałów higienicznych,
• zakup sprzętu grającego i zegarów do sali,
• zakup nagród dla laureatów konkursów,

§8 ust.2, pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Systematyczne pracowałam nad rozwiązywaniem problemów. Opracowałam opis i analizę dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów oraz wprowadziłam propozycję rozwiązań i wdrożyłam oddziaływania, zastosowałam środki zaradcze.

ROZPOZNANIE I ANALIZA PRZYPADKU MIŁOSZA, UCZNIA PRZEJAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI W NAUCE
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Miłosz trafił do mojej klasy w wieku 7 lat, powtarzając w moim oddziale klasę pierwszą. Powodem takiej decyzji był niedostateczny poziom umiejętności czytania. Od początku roku szkolnego uczeń zaskoczył mnie swoją dojrzałością społeczno-emocjonalną, reagował adekwatnie do sytuacji, nie przejawiał zachowań niepożądanych, chętnie zgłaszał się do odpowiedzi, choć często wypowiadał się pojedynczymi słowami i nie na temat. Chłopiec miał pewne problemy z wejściem w nową grupę, gdyż czuł się związany emocjonalnie z poprzednią klasą. Dość szybko udało mi się jednak zintegrować go z nowymi kolegami. Wstępna analiza poziomu umiejętności dziecka wykazała
W pierwszym półroczu Miłosz radził sobie z nauką dość dobrze. Powtarzanie poznanych przez niego po raz drugi zagadnień nie sprawiało mu kłopotu. Co więcej prezentował właściwy poziom motywacji do nauki. Problem pojawił się , gdy z biegiem czasu wprowadzane były kolejne litery, a co za tym idzie czytanie wyrazów, a potem zdań. Chłopiec miał bardzo poważne problemy z rozpoznawaniem liter i syntezą wyrazów. Chłopiec czytała w wolnym tempie techniką głoskową, popełniając liczne błędy. Dostrzegłam także obniżoną sprawność grafomotoryczną, zaburzenia percepcji słuchowej, specyficzne zaburzenia językowe, trudności w zakresie komunikacji językowej, sprowadzające się do komunikowania się prostymi, krótkimi zdaniami i przejawianiem trudności w formułowaniu myśli. Miłosz przejawiał też poważne trudności w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych, wymagał indywidualnej interpretacji poleceń i dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie niepowodzenia zniechęcały go do wysiłku w kierunku rozwiązywania ćwiczeń. Zaniepokojona brakiem postępów chłopca i odbyciu kilku rozmów z mamą skierowałam ucznia do poradni psychologiczo-pedagogicznej. Opinia, którą w końcu otrzymałam pod koniec pierwszej klasy potwierdzała moje podejrzenia i wnioski wysnute na podstawie obserwacji , wywiadu z mamą, konsultacjach z nauczycielem uczącym chłopca w poprzedniej klasie, że rozwój intelektualny Miłosza jest przeciętny lecz nieharmonijny. Uczeń prezentuje niski poziom słuchowej pamięci fonologicznej, zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej, niski poziom umiejętności czytania , wolne tempo pracy, mały zasób pojęciowy i słabo rozwiniętą zdolność zapamiętywania i operowania materiałem liczbowym.
Miłosz bardzo się starał skupiać na zadaniach i czytanych przez nauczyciela tekstach, miał jednak duże problemy z ich zrozumieniem i rozwiązaniem problemów. Chętnie pracował w grupie, ale nie potrafił realizować jej zadań. Brak postępów w czytaniu, że wpływał na samopoczucie chłopca, zaczął tracić wiarę we własne siły, częściej się buntował i odmawiał wykonywania zadań. Bardzo niepokoiło mnie to, iż mimo zapału do pracy uczeń osiągał niezadowalające efekty.

2. DYNAMIKA I GENEZA ZJAWISKA
Próbując dociec przyczyny problemów chłopca zaprosiłam mamę Miłosza na jedną z wielu rozmów. Dowiedziałam się, iż uczeń urodził się z nieformalnego związku, a jego ojciec nie przyjął na siebie odpowiedzialności, opuścił rodzinę i nie utrzymuje z niż kontaktu. Chłopiec nosi panieńskie nazwisko matki. Rodzina Miłosza została jednak szczęśliwie zrekonstruowana, w związku z tym chłopiec wychowuje się w rodzinie pełnej, ma młodszego brata. Ojczym w pełni akceptuje chłopca i czynnie włącza się w jego wychowanie. Mama chłopca nie pracuje, zajmuje się domem i chłopcami. Dzięki temu mama jest w pełni dyspozycyjna. W rodzinie chłopca nie brakowało miłości, ale konsekwencji, nadopiekuńczość i wyręczanie Miłosza w obowiązkach. Rodzicom brakowało też umiejętności wychowawczych. Ponieważ zjawisko niepowodzeń szkolnych postępowało postanowiłam na długo przed otrzymaniem opinii z poradni objąć chłopca pomocą psychologiczno-pedagogiczną, angażując w ten proces rodziców.

3. ZNACZENIE PROBLEMU
Dostrzegłam, iż niepowodzenia zniechęcają chłopca i źle wpływają na jego samopoczucie. Miłosz zaczął zamykać się w sobie, sprawiać problemy wychowawcze, wyraźnie nie radził sobie z brakiem sukcesów mimo całkowitego wsparcia ze strony mojej i rodziców. Deficyty w zakresie procesów poznawczych były główną przyczyną niepowodzeń chłopca. Najbliższe środowisko dziecka przyczyniło się również do tego stanu swoją niekonsekwencją w postępowaniu wychowawczym.

4. PROGNOZA
NEGATYWNA
Jeśli Miłosz nie otrzyma pomocy dydaktyczno-wychowawczej nie będzie miał szansy na przezwyciężenie problemów edukacyjnych, nie poprawi techniki czytania, a to pogłębi trudności w uczeniu, co również może skutkować kolejnym brakiem promocji w klasach następnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chłopiec całkowicie zamknie się w sobie, odizoluje od rówieśników, a to z kolei może doprowadzić poważnych zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i zachowań aspołecznych. Spadnie jego samoocena i już niskie poczucia własnej wartości.
POZYTYWNA
W przypadku otoczenia chłopca właściwą opieką i wsparciem specjalistów, a także podjęciu działań mających na celu pedagogizację rodziców i wspieranie ich w procesie wychowawczym chłopiec ma realne szanse usprawnić technikę czytania i pisania, podnieść poziom graficznego pisma, opanować umiejętności programowe, usprawnić rozwoju funkcji dysfunkcyjnych, uniknąć niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Aby chłopiec osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości należy:
• uświadomić uczniowi i rodzicom konsekwencje wynikające z nie podjęcia przez dziecko ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych,
• nawiązaćwspółpracę z PPP,
• wdrożyć ucznia do systematycznego udziału w zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach wyrównawczych , logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej,
• współpracować z rodzicami i ustalić jak najefektywniejsze formy pomocy dla ucznia, udzielić wskazówek, jak pomóc dziecku z dysfunkcjami,
• informować rodziców o osiąganych przez dziecko efektach,
• udzielać rodzicom wskazówek i porad dotyczących pracy z dzieckiem w celu kontynowania w domu pracy terapeutycznej,
• współpracować z pedagogiem szkolnym.

6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ
W ciągu trzech lat pracy z Miłoszem zgodnie z zaleceniami poradni dostosowała wymagania do indywidualnego tempa nabywania wiedzy i umiejętności przez ucznia poprzez:
• stopniowanie trudności,
• kierowanie do ucznia jasnych, prostych komunikatów, przy wyjaśnianiu treści ilustrowanie przykładami, odwoływanie się do doświadczeń z życia codziennego,
• wspieranie ucznia podczas zajęć poprzez kierowanie dodatkowych poleceń i instrukcji, sprawdzanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści, zadawanie pytań pomocniczych, zachęcanie do budowania wypowiedzi słownych, utrwalanie wiedzy poprzez wielokrotność powtórzeń,
• nauczanie w oparciu o metody polisensoryczne angażujące różne zmysły,
• indywidualizację kryteriów oceniania,
• podkreślanie sukcesów ucznia, stosowanie pozytywnych wzmocnień,
• umożliwienie uczniowi zaliczania czytania w trakcie indywidualnych spotkań (nie na forum klasy),
• dostosowanie czasu realizacji zadań do poziomu rozwoju i wydolności ucznia,
• podkreślanie postępów,
• dzielenie pracy na etapy i przeplatanie jej zabawami,
Miłosz uczestniczył systematycznie w zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach wyrównawczych , logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej. Mama otrzymała wskazówki do dalszej pracy w domu. Sumiennie się do nich stosowała. Uczeń wymagał wielu powtórzeń z uwagi na problemy z pamięcią i koncentracją uwagi. Na moją prośbę rodzice zgłosili się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, co skutkowało zdiagnozowaniem chłopca i wystawieniem opinii, a co za tym idzie lepszym dostosowaniem metod pracy do potrzeb dziecka.

7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Uczeń chętnie i sumiennie uczęszczał na zajęcia do, kontynuował pracę pod kierunkiem wychowawcy i rodziców. Jego umiejętności w wyniku podjętych działań znacząco wzrosły, czego dowodem są kolejne promocje do klas programowo wyższych. Miłosz rozwinął umiejętność czytania, choć nadal wykazuje trudności w rozumieniu czytanego tekstu. Poprawił zdolność operacyjnej pamięci słuchowej, rozwinął funkcje językowe i komunikacyjne, bardzo starannie prowadzi zeszyty i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Wszystko to przyczyniło się do zbudowania pozytywnego obrazu własnych możliwości.

ROZPOZNANIE I ANALIZA PRZYPADKU WYCHOWAWCZEGO SEBASTIANA
1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Sebastian rozpoczął naukę w klasie pierwszej w wieku 5 lat i 9 miesięcy, co było konsekwencją reformy oświatowej obejmującej obowiązkiem szkolnym wszystkie sześciolatki. Od samego początku zachowanie chłopca charakteryzowało się brakiem dojrzałości społecznej i emocjonalnej. W sytuacjach trudnych reagował płaczem lub agresją. Jego zachowanie odbiegało od ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych. Przejawiał poważne trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami. Chłopiec dezorganizował pracę całej grupy, lekceważył obowiązki uczniowskie. Potrafił być agresywnyi wulgarny zarówno wobec kolegów jak i nauczycieli. Bardzo często prezentował zachowania charakterystyczne dla wcześniejszych etapów rozwojowych, czworakował, pełzał po podłodze, udawał psa, wchodził pod ławki i na ławki, siedział na nich, kładł się na nich, wspinał się na meble i tarzał po podłodze. Nie stosował się do poleceń, nie reagował na zwracaną uwagę. W stosunku do kolegów był złośliwy, niszczył ich prace i przybory szkolne oraz materiały ćwiczeniowe, stosował agresję słowna i fizyczna wobec dzieci i dorosłych. Chłopiec nie radził sobie w sytuacji porażki, zamalowywał lub wydzierał uwagi, sam wystawiał sobie oceny. Mimo właściwego poziomu rozwoju intelektualnego i wysokiego poziomu wiedzy odmawiał wykonywania ćwiczeń, wolał bawić na dywanie. Często przyjmował rolę błazna i rozpraszał dzieci próbując zwrócić na siebie ich uwagę. Wówczas szczekał, biegał po sali, gryzł buty lub nosił je w zębach, obgryzał rzepy, żuł rękawy bluzki, gasił nam światło, zasłaniał obraz wyświetlany z projektora. Zdarzało się, że uciekał z salii próbował uciekać ze szkoły. Czasem zamykał się od środka w toalecie, którą trzeba było otwierać z zewnątrz nożyczkami, gdyż nie chciał z niej wyjść. Raz celowo oddał mocz na podłogę.
Chłopiec nigdy się nie wstydził, nie krępował, nie uznawał autorytetów. Stwarzał sytuacje niebezpieczne, nagle zrywał się z ławki i dźgał dzieciom ołówkiem przed oczami, uderzył nauczycielkę butem w twarz, bił kolegów, niektórych próbował zepchnąć ze schodów.

DYNAMIKA I GENEZA ZJAWISKA
Chcąc zrozumieć powody zachowania Sebastiana, postanowiłam zebrać możliwie jak najszerszy wywiad w jego sprawie. Zapoznałam się z opinią z przedszkola, przeprowadziłam szereg rozmów z rodzicami, głównie z mamą. Zasięgałam rad pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz nawiązałam współpracę z pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Z opinii nauczycielek przedszkola wynikało, że problemy pojawiły się już wcześniej.
Z rozmów z mamą dowiedziałam się, iż Sebastian jest jedynakiem, który bardzo długo przebywał pod opieką babci. Babcia pobłażała mu we wszystkim i nie respektowała ustaleń rodziców. Z uwagi jednak na brak miejsca w przedszkolu długi czas wczesnego dzieciństwa spędził właśnie pod jej opieką. Roczne przygotowanie przedszkolne chłopiec odbywał w tak zwanej grupie rodzinkowej, czyli zróżnicowanej wiekowo. Ponieważ wcześniej nie uczęszczał do przedszkola miał poważne problemy z wejściem w grupę i akceptacją nowej sytuacji. Chłopiec często chorował, a jego absencja nie ułatwiła mu nawiązywania relacji koleżeńskich. Według opinii mamy, starsze dzieci go nie akceptowały, a to budziło w nim bunt.
Obserwując problemy Sebastiana z dostosowaniem się do obowiązujących norm zachowania i mając świadomość niskiego rozwoju społeczno-emocjonalnego, nauczycielki wystąpiły z wnioskiem o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego. Opinia poradni była jednak inna i chłopiec trafił do szkoły. Stało się tak prawdopodobnie z uwagi na fakt, iż Sebastian w kontakcie indywidualnym zachowuje się zupełnie inaczej.
3. ZNACZENIE PROBLEMU
Środowisko chłopca prawdopodobnie przyczyniło się do rozwoju problemów wychowawczych. Wychowywanie przez babcię, brak konsekwencji i przyzwolenie na zachowania niepożądane opóźniło rozwój sfery emocjonalnej dziecka, a izolacja od środowiska grupy rówieśniczej wpłynęła niekorzystnie na rozwój społeczny.
Trudności adaptacyjne, powstałe w wyniku zachowań Sebastiana konflikty na tle klasy oraz pogarszające się stosunki ucznia z nauczycielami doprowadziły do eskalacji problemu. Rodzice pozostałych uczniów klasy nie chcieli dłużej tolerować jego zachowania.
Pozostawienie chłopca bez żadnych działań stwarzało poważne ryzyko pogłębienia problemów.

4. PROGNOZA
NEGATYWNA
Jeśli Sebastian nie otrzyma specjalistycznej pomocy utrwali negatywne postawy i nieprawidłowe wzorce zachowań. Doprowadzić to może do całkowitej izolacji od środowiska rówieśniczego i jeszcze poważniejszych zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wyniku barku akceptacji rówieśników agresja Sebastiana wzrośnie. Z uwagi na dezorganizację zajęć spadnie efektywność procesu kształcenia w klasie, a sam Sebastian mimo właściwego poziomu rozwoju intelektualnego może mieć problemy z opanowaniem nowego materiału.
POZYTYWNA
W konsekwencji wdrożenia właściwych oddziaływań, otoczenia chłopca specjalistyczną opieką, a także wspieranie rodziców w procesie wychowawczym, chłopiec ma szanse na przyspieszenie rozwoju społeczno-emocjonalnego, poznanie swoich mocnych i słabych stron, wzrost poczucie własnej wartości, polepszenie kontaktów z rówieśnikami, akceptację norm społecznych panujących w szkole i ogólną poprawę zachowania.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Aby chłopiec osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości należy:
• uświadomić uczniowi i rodzicom konsekwencje wynikające z braku działań naprawczych,
• utrzymać współpracę z rodzicami i wspierać ich w procesie wychowawczym, dbać o stały przepływ informacji, informować o poczynionych przez dziecko postępach,
• nawiązać współpracę z PPP w celu szerszej diagnozy ucznia,
• skierowanie chłopca pod opiekę poradni psychiatrycznej,
• włączyć ucznia do grupy uczęszczającej na zajęcia relaksacyjne i czytelnicze,
• ustalenie jak najefektywniejszych form pomocy dla ucznia,
• współpracować z pedagogiem szkolnym,
• współpraca nauczycieli uczących chłopca w celu ustalenia i przestrzegania spójnych zasad postępowania,
• zwiększyć kontrolę pracy i zachowania ucznia,
• wypracować system kar i nagród,
• konsekwentnie przestrzegać obowiązujących zasad, natychmiast reagować na zachowania niepożądane,
• pobudzać rozwój społeczny poprzez jak najczęstsze dawanie możliwości pracy w grupie, grupach,
• ograniczenie bodźców rozpraszających uwagę ucznia,
• wskazywać pozytywne zmiany, podkreślać najmniejsze sukcesy ucznia, podkreślać każde właściwe zachowanie,
• stosować częste zmiany aktywności,

6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ
Utrzymywałam stały, codzienny, osobisty lub mailowy kontakt z rodzicami. Informowałam ich o zachowaniach chłopca, osiąganych efektach, dyskutowaliśmy wielokrotnie na temat schematów postępowania z dzieckiem i jego przyszłości. Rodzice byli otwarci na współpracę , przyjmowali wszelkie wskazówki i stosowali się do zaleceń. Zgodnie z ustaleniami udali się ponownie do poradni psychologiczno-pedagogicznej i poddali dziecko konsultacjom z pedagogiem, psychologiem i psychiatrą.
Opracowałam dla ucznia plan działań wspierających. A w kontaktach z dzieckiem starałam się zawsze odnosić z szacunkiem i cierpliwością, nawet gdy jego agresja i frustracja rosła. Często włączałam Sebastiana do pracy w grupie, niestety z różnym skutkiem. Chłopiec uczęszczał też na prowadzone przeze mnie zajęcia relaksacyjne i czytelnicze, co miało pomóc w jego wyciszeniu. Wielokrotnie zapraszałam na lekcje pedagoga szkolnego. Sebastian i jego rodzice odbywali z nim także rozmowy indywidualne. Nawiązałam współpracę z pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiłam mu obserwację zachowań dziecka podczas lekcji. Poprosiłam o wsparcie, co zaowocowało przeprowadzeniem przez tegoż pedagoga zajęć z zakresu wdrażania uczniów do przestrzegania zasad właściwego zachowania i kształtowania właściwych postaw psychospołecznych. Natomiast pedagog szkolny poprowadził w klasie zajęcia z zakresu właściwego reagowania w sytuacji wyśmiewania i poniżania. Monitowałam wielokrotnie w sprawie przyspieszenia badań Sebastiana w poradni.
Kilkakrotnie sama prowadziłam zajęci a na temat emocji i zabaw przeciwdziałających przemocy, również w obecności rodziców uczniów. Rodzice Sebastiana mieli możliwość przychodzenia na lekcje i obserwacji zachowań syna.

7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
Poprzez szereg działań: współpracy z rodzicami, zabaw, wyjść klasowych, zajęć relaksacyjnych, zajęć z udziałem pedagoga szkolnego i pedagoga z PPP, zajęć czytelniczych, ruchowych, wielu rozmów indywidualnych i grupowych uzyskałam znaczną poprawę zachowania Sebastiana. Można było zauważyć, iż wzrósł także poziom tolerancji uczniów wobec chłopca, a jego zachowania niepożądane znacznie rzadziej występowały.
Na wniosek rodziców Sebastian powtórzył klasę pierwszą w innym oddziale, mimo, iż nie miał problemów z opanowaniem wiadomości przewidzianych programem. Rodzice byli jednak mocno skonfliktowani z kilkorgiem rodziców innych moich uczniów. Nie udało mi się odwieść ich od pomysłu kontynuowania nauki przez ich syna w klasie pierwszej w kolejnym roku szkolnym.
W ciągu roku chłopiec dokonał znaczących zmian w swoim zachowaniu, został też zaakceptowany przez klasę. Z jednym z uczniów szczególnie się zaprzyjaźnił. Obawiam się, iż decyzja o kontynuowaniu przez niego nauki ponownie w klasie pierwszej może być dla niego krzywdząca. Przed podjęciem przez rodziców ostatecznej decyzji zaprosiłam ich do uczestnictwa w naszych zajęciach w wybranym dniu. Obserwacja Sebastiana na tle grupy
i jego dobre zachowanie nie wpłynęło jednak na zmianę deklaracji rodziców.

2. Rozpoznawanie
i kierowanie dzieci na badania do lekarza
specjalisty lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- Kierowałam uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub emocjonalnymi na niezbędne badania oraz na ich podstawie opracowywałam indywidualne planu działań wspierających,
- Prowadziłam zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce,
- Kierowałam dzieci na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, okulistyczne, laryngologiczne.

Efekty:
Efekty tych działań szerzej opisałam w punkcie poświęconym współpracy z instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Wymienię tylko:
• zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poprawę wyników kształcenia,
• rozwiązanie licznych problemów,
• wzrost świadomości rodziców rozwój własnych kompetencji,
• poprawę kondycji zdrowotnej i fizycznej uczniów.

3. Wspieranie dzieci z rodzin patologicznych i najuboższych.

Efekty:
Efekty tych działań szerzej opisałam w punktach dotyczących współpracy z instytucjami oraz pedagogizacji rodziców. Nadmienię tylko, iż:
• poznałam środowisko rodzinne uczniów,
• organizowałam pomoc lub udzielałam informacji, gdzie taką pomoc uzyskać, np. kierowanie do pedagoga szkolnego, MOPS; pomoc w wypełnianiu dokumentów potrzebnych do starania się o pomoc finansową itp.

• W roku szkolnym 2015/2016 wyprawki otrzymało 3 dzieci, zwolnienie z opłat na ubezpieczenie – 2 dzieci, bezpłatne obiady – 3 dzieci. Dodatkowo dwoje dzieci otrzymało ode mnie i wychowawcy świetlicy obuwie i odzież, a jedno w porozumieniu z Radą Rodziców częściowe dofinansowanie do zajęć tanecznych.
• W roku szkolnym 2016/2017 wyprawki otrzymało 3 dzieci, a 2 zostało objęte wsparciem w postaci obiadów opłacanych przez parafię.
• W roku szkolnym 2017/2018 wyprawki otrzymało 2 dzieci.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych dziecka.

- Czytałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii,
- Korzystałam ze stron internetowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- Uczestniczyłam w szeregu szkoleń i konferencji w tym zakresie,
- Stosowałam różne metody w pracy z dziećmi, dochodząc do różnych rozwiązań w poszczególnych przypadkach,
- Uczyłam się w bezpośrednich interakcjach z moimi uczniami.

Efekty:
• uaktualniłam i ugruntowałam wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii,
• poznałam nowe formy, techniki i metody pracy i wprowadziłam je do swoich zajęć,
• lepiej rozpoznaję potrzeby uczniów i potrafię pomóc im w rozwiązaniu problemów, czy to związanych z nauką, czy zachowaniem lub też wynikających z sytuacji rodzinnej,
• poznałam swoje mocne i słabe strony oraz moich uczniów. Nauczyłam się rozpoznawać problemy, zapobiegać im lub je rozwiązywać. Wiem, że dana metoda może działać na jedno dziecko, ale w przypadku innego zupełnie się nie sprawdzi. Dlatego zmuszona byłam poszukiwać nowych rozwiązań i wypróbowywać różne metody i techniki. Często było to trudne i frustrujące, szczególnie wtedy, gdy szereg prób kończył się porażką. To nauczyło mnie walki i przekonania, że nigdy nie można się poddawać oraz szukać właściwego sposobu, aż do skutku. Gromadzenie tego typu doświadczeń ukształtowało mój charakter i z całą pewnością wpłynęło na doskonalenie warsztatu pracy, a co za tym idzie jakości pracy szkoły. Do skutku poszukiwałam sposobu na nauczenie mojego ucznia umiejętności czytania. Chłopiec już dwukrotnie powtarzał klasę i jak dotąd nie posiadł tej umiejętności. Doprowadziłam do tego, ze mój uczeń mógł wreszcie odnieść sukces na tym polu. Nie była to wyłącznie moja zasługa, ale zorganizowałam mu pracę tak, by na każdym kroku otrzymywał wsparcie. Chłopiec ćwiczył w szkole ze mną indywidualnie, a także z asystentką nauczyciela. Dzięki nawiązaniu współpracy z poradnią i kuratorem udało się włączyć do pomocy matkę ucznia. Na moją prośbę pomagały mu inne mamy, których dzieci ten uczeń odwiedzał. Wspierał jego działania także nauczyciel-trener, który miał objąć wychowawstwo tego zespołu klasowego od klasy czwartej.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Praca nad realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz zadań dodatkowych, była dla mnie wyzwaniem i próbą sprostania wymaganiom i potrzebom szkoły. Okres stażu stał się czasem intensyfikacji działań skierowanych na doskonalenie własnej pracy, podnoszenie kwalifikacji dla rozwinięcia szeroko rozumianej podmiotowości ucznia i podnoszenia jakości pracy szkoły.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podnosząc własne kompetencje zawodowe. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły, na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki, a w swojej pracy na co dzień wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
W trakcie trwania stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod mojej pracy. Nauczyłam się lepiej planować i organizować zajęcia oraz dokumentować prowadzone działania. Analizowałam i oceniałam ich skuteczność,
a jeśli zachodziła potrzeba, modyfikowałam je. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. Zawsze starałam się rzetelnie wypełniać obowiązki wychowawcy
i realizować powierzone zadania. Planując i realizując lekcje uwzględniam nie tylko poziom rozwoju intelektualnego i społecznego moich uczniów, ale też problematykę środowiska lokalnego oraz problemy społeczne i cywilizacyjne, dzięki czemu moi uczniowie nabywali zdolności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych lub nietypowych. Przez trzy lata pracy z klasą propagowałam zdrowy styl życia, wdrażałam dzieci do aktywnego spędzenia czasu wolnego i ponad wszystko hołdowałam zdrowemu odżywianiu. Oferując bogatą ofertę zajęć
z podopiecznymi skupiałam się na ich wszechstronnym rozwoju. Zaplanowane działania wykonałam zgodnie z wymaganiami klasyfikacyjnymi i harmonogramem własnego planu rozwoju zawodowego, podchodząc do nich z pełnym zaangażowaniem, podmiotowo traktując ucznia i rodzica. Mając na celu szerokorozumiane dobro dziecka starałam się sprostać zadaniom w sposób innowacyjny i kreatywny. Mimo, iż uważam, że w ciągu tych trzech lat odniosłam sukces i niesamowicie rozwinęłam swoje kompetencje, pragnę nadal się doskonalić swój warsztat pracy.

Opracowała: Sylwia Czajkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.