X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37850
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr ................................

nauczyciel kontraktowy w Szkole .........................w Lublinie

staż na stopień nauczyciela mianowanego odbyłam
w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy
(1.09.2015r. – 31.05.2018r.)

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie zadań realizowanych podczas trwania stażu.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy rozpoczęłam 1 września 2015 roku jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Został on zatwierdzony do realizacji przez Panią Dyrektor ................. w dniu 15 września 2015 roku.
Szansa awansu i uzyskania statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem do pogłębienia własnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi- nauczycieli i rodziców. Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych osiągnięć, oraz sukcesów w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocena ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W sierpniu 2015 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz procedurą dotyczącą uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Pozwoliło mi to sporządzić wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracować plan rozwoju zawodowego. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę potrzeby szkoły w której pracuję, jej specyfikę, własne możliwości i zainteresowania oraz wynikające z aktów prawnych wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego opublikowałam w portalu edukacyjnym edux.pl.
Decydując się na podjęcie starań o kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela:
• Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami – Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
• W ciągu trwania całego stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego umieszczane na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, stronach internetowych wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (www.men.gov.pl, www.literka.pl, www.nauczyciele.profesor.pl, www.szkola.net/awans/, www.cdidn.edu.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.awans.net).
Informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.
We wrześniu 2015 roku nawiązałam współpracę z przydzielonym mi opiekunem stażu – Panią mgr ..................... – nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy w naszej szkole. Pani ............................ udzieliła mi wszelkich wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz wspierała w podejmowanych przeze mnie działaniach. Ustaliłyśmy warunki współpracy, które zostały zamieszczone w kontrakcie. W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło mi uzyskać szerokie spektrum i możliwość porównywania różnych technik prowadzenia zajęć i przekazywania uczniom wiedzy.
Po każdej hospitacji dzieliłyśmy się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, przedstawiałyśmy cele i założenia prowadzonych zajęć. Uczestnicząc w zajęciach szczególną uwagę zwracałam na: realizację założonych celów, wykorzystanie czasu, zastosowane środki dydaktyczne i formy pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania niezwykle ważną w pracy w uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.
Realizując założone w Planie Rozwoju Zawodowego zadania, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, Dyrektora i nauczycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem. Opracowywałam scenariusze zajęć, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi nauczycielami. W trakcie tych zajęć mogłam podzielić się własną wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy, otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności.
Obszary edukacyjne powyższych zajęć był różnorodne, zaś tematyka ich, ściśle wiązała się z realizowanymi treściami zawartymi w planach miesięcznych oraz rocznych planach pracy. Udostępnione scenariusze z przeprowadzonych zajęć pomogły koleżankom w projektowaniu nowych, ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi. Wspólne omawianie zajęć umożliwiło szeroką wymianę wzajemnych rozwiązań. Omawianie arkuszy pohospitacyjnych pozwoliło na wyciąganie wniosków do dalszej pracy i tym samym poprawiania jakości własnych działań. Przeprowadzone zajęcia kończyłam samooceną i ewaluacją własnych działań.
Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej opracowywałam miesięczne plany pracy, dostosowywałam treści i pomoce dydaktyczne do możliwości i zainteresowań moich wychowanków. Przez cały okres stażu dzięki pomocy Dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli doskonaliłam umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć.
Będąc wychowawcą uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym opracowałam indywidualne programy pracy. Wybierając pomoce dydaktyczne starałam się dostosowywać je do potrzeb dzieci. Bardzo pomocne w doborze materiałów wspierających proces edukacji i wychowania osób z autyzmem było wymienianie doświadczeń z terapeutami i pedagogami z całej Polski. W dużej mierze udało się zrealizować dzięki obserwacji i uczestnictwu w forach internetowych poświęconych problematyce autyzmu.
W czasie trwania całego stażu miałam pod opieką salę lekcyjną. Czułam się zobowiązana do dbałości o jej wygląd i wyposażenie. Przy pomocy rodziców i Dyrektora doposażyłam pracownię w wiele materiałów dydaktycznych, gier, zabawek, książek i elementów służących relaksacji. Prenumerowałam czasopismo „Bliżej przedszkola” wraz z pakietem pomocy, które pozwoliło mi zgromadzić pokaźną bazę pomocy dydaktycznych: ilustracji, historyjek, pomysłów na ciekawe zajęcia dostosowane do wieku rozwojowego moich wychowanków. Wzbogacając własny warsztat pracy wykonałam wiele materiałów i pomocy, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi, między innymi:
• kalendarz pogody na którym uczniowie samodzielnie zaznaczają bieżący dzień tygodnia, miesiąc, porę roku, ustalają pogodę oraz zaznaczają obecność.
• plan dnia z wykorzystaniem symboli PCS.
• plansze z charakterystycznymi cechami pór roku.
• ekspozycje ścienne i kąciki przyrody zgodne z omawianą tematyką ośrodków tygodniowych.
• książkę kucharską z ulubionymi przepisami moich wychowanków.
W dbanie o porządek i estetykę sali starałam się także włączać swoich wychowanków którzy porządkowali pomoce, dbali o rośliny i czystość na przydzielonym stanowisku pracy.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego prowadziłam dokumentację pracy edukacyjnej: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć specjalistycznych,
Regularnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i na bieżąco wdrażałam jej postanowienia.
Uczestniczyłam w pracach następujących zespołów:
• Komisja dekoracyjna.
• Zespół do spraw nauczania dzieci z autyzmem.
• Zespół do spraw układania dyżurów.
• Zespół do spraw strony internetowej szkoły.
• Zespół do spraw wstępnej kontroli dzienników.
W trakcie trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uczestniczyłam w następujących szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• Kontrola realizacji podstawy programowej,
• Modelownie trudnych zachowań,
• Neurologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży,
• Bezpieczna szkoła w strefie Schengen,
• Wykorzystanie metody ośrodków pracy,
• Organiczne uszkodzenia mózgu, typowe zachowania, objawy. Praca nad modelowaniem zachowań
• Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych w związku z wejściem uregulowań prawnych.

Spośród bogatej oferty szkoleń dla nauczycieli wybierałam te, które poszerzały moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych ale najbardziej przydatnych w pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Była to w pełni przemyślana decyzja mająca mi pomóc w lepszym zrozumieniu problematyki autyzmu i pozwalająca na dostosowywanie i indywidualizację oddziaływań zależnie od potrzeb moich wychowanków.
W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie.
• 3 stopniowy kurs bazowy uprawniający do rozpoczęcia ścieżki doskonalenia w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego: Stosowana Analiza Zachowań- teoria i praktyka organizowany przez terapeutów ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.
• AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy, organizowany przez SAVANTIA szkolenia logopedyczne.
• AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom zaawansowany, organizowany przez SAVANTIA szkolenia logopedyczne.
• Grafomotoryka z terapią ręki organizowany przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości w Lublinie
• Kurs certyfikujący Terapeuta Ręki: Terapia ręki I i II stopień organizowany przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie
• Praca z trudnym rodzicem – aspekt szkolny organizowany przez Centrum Insignis w Lublinie.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Swój warsztat pracy starałam się także poszerzać dzięki systematycznemu gromadzeniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza tych aktywizujących. By lepiej poznać i wczuć się w stan osoby z autyzmem przeczytałam także kilka autobiografii osób z tą niepełnosprawnością. Lektura ta dała mi nowe, świeże spojrzenie na osobę z autyzmem, jej potrzeby i odczucia. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację, analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami.
W trakcie trwania stażu byłam dwukrotnie opiekunem praktyki studenckiej – studentki UMCS w Lublinie oraz studentki studiów podyplomowych KURSOR w Lublinie. Miałam możliwość podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W trakcie zajęć zapoznałam studentki ze specyfiką pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem. Udostępniałam swoje pomoce dydaktyczne, dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami z dotychczasowej pracy.

Najważniejsze efekty z realizacji tego typu zadania:
Dla uczniów:
Posiadają przystosowane do swoich potrzeb pomoce, w tym plany dnia.
Uczestniczą w zajęciach staranniej zaplanowanych i lepiej zorganizowanych od strony: dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
Potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach edukacyjnych.
Mają dobry kontakt z nauczycielem i mogą liczyć na pomoc wychowawczą nauczyciela.
Są systematycznie motywowani do samodoskonalenia, zmiany nawyków i poprawy zachowania.
Są podmiotowo traktowani przez nauczyciela.
Znają zasady zachowania się na terenie szkoły i poza nią, starają się je stosować oraz realizować obowiązki szkolne.
Uczniowie z którymi pracuję dzięki zastosowaniu nowych metod pracy, lepiej przyswajają przekazywane im informacje.

Dla nauczyciela:
Jest inspiratorem rozmaitych sytuacji edukacyjnych podczas lekcji.
Stosuje różne metody i formy pracy.
Rzetelnie ocenia postępy uczniów budując swój autorytet i wiarygodność.
Jest bacznym obserwatorem i wyzwala inicjatywę uczniów.
Umie rozpoznać predyspozycje uczniów.
Odwołuje się do wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkoleń i kursów.
Aktywnie współpracuje z nauczycielami, dzieli się z nimi zdobytą wiedzą.
Przejawia zaangażowanie i inicjatywę. Współpracuje z innymi mając na celu dobro uczniów.
Umie efektywnie planować działania dydaktyczno-wychowawcze.
Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez pracę własną i doskonalenie zawodowe.

Dla szkoły:
Jest przedstawiana jako baza szkoleniowa, mająca wykwalifikowaną kadrę.
Budowanie wizerunku szkoły jako wiodącej placówki przystosowanej do pracy z dzieckiem z autyzmem.
Jest placówką przyjazną uczniom mającym problemy z komunikacją.
Kreowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, w oczach uczniów i rodziców.
Stałe poszerzanie oferty w sferze reagowania na sytuacje trudne i pracę z uczniem z niepełnosprawnością i autyzmem.
Wzbogacenie zaplecza szkoły o pomoce własne - doposażenie klasy w pomoce do systematyzacji dnia.

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci. Zawsze starałam się etapowo diagnozować potrzeby i możliwości uczniów. W związku z tym, prowadziłam codzienne obserwacje dzieci w toku zajęć, a także stwarzałam sytuacje edukacyjne, które pozwalały na ujawnianie się indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Wyniki tych obserwacji notowałam, a następnie wykorzystywałam je w dalszej pracy. Pomagały mi one w planowaniu zajęć w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać możliwości uczniów, udzielać im stosownej pomocy w uczeniu się, a więc indywidualizować proces nauczania.
Jako wychowawca klasy przewodniczyłam pracom Zespołu Klasowego i Zespołu Do Spraw Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej. Do zadań obu zespołów należało m.in. opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych. Moi wychowankowie to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem, więc zgromadzenie informacji niezbędnych do rzetelnego opracowania IPETu wymagało wielu rozmów i spotkań ze specjalistami zarówno z naszej placówki jak i terapeutami z innych instytucji wspierających rozwój dzieci z autyzmem. Współpraca i wymiana doświadczeń pozwoliły na głębsze poznanie trudności i zwiększenie pomocy dla poszczególnych uczniów, czego efektem było opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
W czasie mojej pracy wychowawczej nawiązałam współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pozwoliła mi na ustalenie słabych i mocnych stron uczniów. Udzielone mi wskazówki, dały możliwość rozwiązania pojawiających się problemów wychowawczych. Opracowałam opinie pedagogiczne dla uczniów kończących klasę trzecią w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na drugi etap edukacyjny. We współpracy z Dyrektorem poprowadziłam rodziców przez ścieżkę uzyskiwania nowych skierowań do szkoły.
Na własną prośbę zostałam wychowawcą dotychczasowych wychowanków na drugim etapie edukacyjnym. Powierzenie mi nowych obowiązków zmobilizowało mnie do stworzenia własnego programu do rewalidacji społecznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, a w kolejnym roku - programu do arteterapii pt.: „Przez cztery pory roku” także przeznaczonego dla tej grupy uczniów.
Wychodząc naprzeciw reformie edukacji wprowadzanej w roku szkolnym 2017/2018 wraz z grupą nauczycieli –wychowawców klas czwartych i piątych opracowałyśmy program nauczania dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej specjalnej zgodny z nowym prawem oświatowym i podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z dnia 17 lutego 2017 roku.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasy wynikające i opracowane na podstawie Programu Wychowawczo + Profilaktycznego Szkoły. Plan wychowawczy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców.
Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej uczniów, ich problemów z poprzedniego roku szkolnego oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły.
W ramach mojej pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu imprezach, wycieczkach i wyjściach:
• Wycieczka do Sułoszyna – warsztaty na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Wyjścia do teatru H. CH. Andersena w Lublinie na spektakle: Calineczka, Baśń o zaklętym kaczorze, Dziób w dziób.
• Wyjścia do kina Cinema City na filmy: Gang wiewióra, Pierwsza Gwiazdka, Emotki, Fernando.
• Wielokrotne wizyty w restauracji Mc Donalds, pobliskich lodziarniach.
• Uczestnictwo w koncertach w ramach Październik Miesiącem AAC – AACowy przyjaciel.
• Wyjście do Sali Zabaw BUGI, GALA w Lublinie,
• Wyjście do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
• Ognisko - święto pieczonego ziemniaka.
• Udział w Grze Lubelskiej – Znam swoje miasto.
• Coroczne upamiętnianie rocznicy wybuchu II wojny światowej poprzez wyjścia do Miejsc Pamięci Narodowej, m.in.: Muzeum na Majdanku, Zamek Lubelski.
• Wyjścia na cmentarz w okolicach Wszystkich Świętych.
• Wizyty w sklepach spożywczych, na poczcie, na stacji kolejowej.
• Spacery w okolicy szkoły i pobliskich ogródków działkowych, obserwacje zmieniającego się środowiska przyrodniczego w różnych porach roku.
• Wyjścia w okolice skrzyżowań, ulic, nauka bezpiecznego poruszania się po ulicy

Ważnym aspektem mojej pracy była współpraca z rodzicami. Jako wychowawca prowadziłam spotkania informujące o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, ale także wspólnie z rodzicami staraliśmy się rozwiązywać sytuacje problemowe dotyczące zachowania dzieci. Osoby z autyzmem mają wiele zaburzeń w różnych sferach, które w dużej mierze determinują ich sposób postępowania i niestety w konsekwencji prowadzą do występowania wielu zachowań trudnych np.: agresja w stosunku do innych uczniów, nauczycieli; autoagresja; krzyk; rzucanie różnymi przedmiotami. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami udało nam się w dużej mierze wyciszyć większość niepożądanych zachowań, co znacznie usprawniło proces dydaktyczno-wychowawczy, ale także poprawiło funkcjonowanie całych rodzin. Nawiązałam współpracę z Fundacją ING Dzieciom dzięki której pozyskałam dla siebie i dla Rodziców książkę pt.: „Kosmia” – relację siostry chłopca z autyzmem. Dzięki temu zachęciłam rodziców i rodzeństwo wychowanków, do odmiennego spojrzenia na swoje „inne” dziecko. Przyjazne stosunki z rodzinami wychowanków pozwoliły mi także na uczestnictwo w ich ważnych wydarzeniach życiowych: tych radosnych jak np. przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, ale także tych smutnych – pogrzeb taty jednego z uczniów.
Jestem członkiem działającego przy szkole Stowarzyszenia „Radość Dawania” oraz Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ramach współpracy z tymi instytucjami pozyskałam środki finansowe na nagrody, organizację uroczystości szkolnych oraz pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących uczniów. Realizując projekt Stowarzyszenia „Radość Dawania” zorganizowałam konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły pt.: „Cztery pory roku”.
Ważne miejsce w naszej szkole zajmuje także Formacja Tańca Towarzyskiego ......”. Organizują oni pod opieką pana ................... wiele ciekawych wydarzeń dla naszych uczniów, m.in.: dzień tańca, taneczne mikołajki, koncerty charytatywne. W ramach swojej działalności w komisji dekoracyjnej stworzyłam w naszej szkole miejsce, w którym prezentujemy szerszemu gronu ich zasługi. Wykonałam tablice przedstawiające cztery kolejne Charytatywne Koncerty Noworoczno – Karnawałowe z których dochód przeznaczony został na letnie wyjazdy naszych wychowanków na zielone szkoły oraz wyjazd naszych uczniów z tancerzami z .............. do Munster w Niemczech.
Cyklicznie współorganizuję apel szkolny, pt.: „Bezpieczne ferie zimowe”, na którym z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz pomocy multimedialnych przypominamy uczniom, jak w sposób bezpieczny spędzać wolny czas w zimie.
Od dwóch lat w okresie bożonarodzeniowym biorę udział w organizacji Świątecznego Wieczoru w Szkole. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie z różnych klas. W tym czasie przypominane są świąteczne tradycje, a uczniowie pod opieką nauczycieli pieką i ozdabiają pierniczki, wykonują ozdoby choinkowe oraz śpiewają kolędy.
Jako wychowawca klasy trzeciej współorganizowałam uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas młodszych.
Każdego roku włączam się także w organizowanie Dni Otwartych Szkoły. Zależnie od przydzielonych zdań wykonywałam: zaproszenia dla rodziców, przygotowywałam dzieci do występu, wykonałam kostiumy do pokazów artystycznych, zajmowałam się przybyłymi gośćmi.
W ramach pracy w komisji dekoracyjnej dbałam o wystrój korytarzy szkolnych, prezentowałam prace plastyczne uczniów na wystawach korytarzowych, uczestniczyłam w tworzeniu dekoracji na uroczyste zakończenie roku szkolnego, Jubileusz 95-lecia Szkoły ..................... oraz obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości. Wykonałam kartki świąteczne dla emerytowanych pracowników naszej szkoły.
Starałam się, aby moi uczniowie pomimo swoich deficytów aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i społeczności szkolnej. W miarę możliwości zachęcałam ich do udziału w uroczystościach i akcjach szkolnych. Pod moją opieką uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych: „Książki naszych marzeń”, „Dzień ziemi”, „Ja i moja rodzina”, „Barwy jesieni”. Corocznie braliśmy udział w „Grze Lubelskiej – Znam swoje miasto”.
Ważnym zadaniem dla mnie jest nauczenie wychowanków samodzielności i zaradności życiowej. W ramach zajęć edukacyjnych realizowałam tematykę związaną z gospodarstwem domowym oraz radzeniem sobie w miejscach publicznych Uroczyście obchodziliśmy święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Uczniowie samodzielnie wykonywali śniadania, robili sałatki, piekli łatwe ciasta. Uczyli się prać, wieszać pranie i prasować. Przygotowali wielkanocne koszyczki. Wyuczone umiejętności – jak wiadomo z relacji rodziców bardzo często zostawały przenoszone do domu.
Do naszej szkoły często trafiają uczniowie z ubogich rodzin. Dzięki zaangażowaniu w organizowanie pomocy, staram się zapobiegać wykluczeniu społecznemu moich wychowanków, z powodu ubóstwa. Wykorzystuję wszelkie formy pomocy i wsparcia, by zwiększyć zaradność życiową uczniów. Staram się zapewnić wsparcie pomocy społecznej i innych organizacji działających na rzecz uczniów, dla tych którzy jej potrzebują. Wielokrotnie włączałam się w prowadzone akcje charytatywne oraz zachęcałam do udziału w nich uczniów i rodziców. Zbieramy w klasie plastikowe nakrętki, złote monety na akcję „Góra grosza”, bierzemy udział w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”, a także w „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i w organizowaną w szkole Szlachetną Paczkę.

Najważniejsze efekty wynikające realizacji tego typu zadania:
Dla uczniów:
Mogą liczyć na pomoc wychowawczą nauczyciela.
Są skutecznie motywowani do zmiany nawyków i poprawy zachowania.
Znają i stosują się do zasad dyscypliny, oraz obowiązków szkolnych.
Są podmiotowo traktowani przez nauczyciela.
Znają i realizują zasady współpracy i współdziałania.
Uczestniczą w zajęciach urozmaiconych ze względu na cele, treści, metody i formy pracy.
Uczestniczą w wycieczkach, wyjściach, imprezach okolicznościowych- wdrażają się do życia w społeczeństwie.

Dla nauczyciela:
Potrafi adekwatnie reagować na potrzeby rozwojowe uczniów.
Przejawia zaangażowanie i inicjatywę, współpracuje z innymi osobami mając na względzie dobro uczniów.
Nie unika wyzwań wychowawczych, starannie je analizuje i rozwiązuje.
Buduje autorytet nauczyciela Szkoły ............... w Lublinie.
Ma możliwość stałej weryfikacji swojej wiedzy w wielu sytuacjach edukacyjnych.
Jest otwartym, refleksyjnym praktykiem.
Angażuje w akcje charytatywne i imprezy szkolne w tym klasowe: rodziców, rodzeństwo ucznia.
Stosuje w praktyce przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

Dla szkoły:
Otwartość na realizację zadań społecznych, wychowawczych i profilaktycznych w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
Stałe poszerzenie oferty w sferze reagowania na sytuacje trudne i pracę z osobami niedostosowanymi społecznie i niepełnosprawnymi (w tym ze złożonymi niepełnosprawnościami).
Trudności wychowawcze nie są w szkole tematem tabu.
Popularyzuje zdrowy styl życia i unikanie zachowań ryzykownych.
Buduje wizerunek szkoły przyjaznej uczniom zgodnie ze współczesnym ideałem wychowania.
Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację imprez, wyjazdów, wycieczek.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Nawiązuje współpracę z rodzicami, angażując ich w prace na rzecz szkoły.

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, informacji dla rodziców i uczniów, planów pracy, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć, kart pracy, zestawienia ocen opisowych wychowanków na zebrania z rodzicami, wypisywania i drukowania świadectw, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne w programie Microsoft PowerPoint dotyczące wybranych ośrodków dziennych, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wykonałam prezentację multimedialną przy użyciu programu PowerPoint na temat: ”Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” którą zaprezentowałam podczas apelu edukacyjnego i opublikowałam na szkolnej stronie internetowej.
Uczniowie z autyzmem mają zaburzone funkcje komunikacyjne, duża część tych dzieci nie mówi, albo nie potrafi wykorzystać mowy w sposób komunikacyjny. Tworzyłam dla swoich uczniów karty tematyczne z najważniejszymi pojęciami z danych zajęć, użyłam symboli PCS do wykonania kalendarza pogody. Do przygotowania pomocy wykorzystywałam program BoardMaker, Microsoft Word i Paint.
Z pomocą programu Microsoft Publisher opracowałam projekt i wydrukowałam zaproszenia na dni otwarte szkoły.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych. Pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko co jest związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl., www.superkid.pl, www.chomikuj.pl, www.stylowi.pl, www.edupics.com. Skarbnicą wiedzy i pomysłów na ciekawe zajęcia dla dzieci są także blogi: Moje dzieci kreatywnie, Matka wariatka, Edukacja z pasją oraz strony internetowe www.printerest.pl oraz www.krokotak.com.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów, koncertów organizowanych przez różne instytucje i nie tylko. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie. Poprzez pocztę elektroniczną kontaktujemy się także z Dyrektorem szkoły, sekretariatem i działem kadr.
Wykorzystuję technologię cyfrową w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dzięki aparatowi cyfrowemu robiłam zdjęcia podczas różnych uroczystości, wycieczek, spotkań w których brali udział moi wychowankowie. Starałam się dokumentować każdy – nawet najmniejszy sukces.
Na koniec każdego roku szkolnego przygotowywałam płytę CD ze zdjęciami, z całego roku szkolnego dla moich uczniów.
Posiadam także konto na portalu społecznościowym. Jestem członkiem grup skupiających nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób prowadzących terapię z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Jest to miejsce wymiany wielu doświadczeń. Członkowie dzielą się pomocami edukacyjnymi. W ramach tego portalu stworzyłam i administruję grupę „.................” skupiającą pracowników naszej szkoły. W ramach grupy każdy może publikować i udostępniać ciekawe artykuły związane ze zmianami w prawie oświatowym, ciekawostki dotyczące nowych trendów nauczania i wychowania – wszystko co związane jest z naszą pracą.
Sprawnie radze sobie z obsługą programu ProgMan za pomocą którego samodzielnie wypisuję i drukuję świadectwa i arkusze ocen. W miarę możliwości staram się także służyć radą i pomocą innym nauczycielom.

Najważniejsze efekty wynikające z realizacji tego typu zadania:
Dla uczniów:
Uczestniczą w zajęciach starannie zaplanowanych przez nauczyciela.
Otrzymują dyplomy opracowane z myślą o nich, uwzględniające ich zainteresowania.
Rozwijają zainteresowania poprzez stosowanie ciekawych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
Promowanie osiągnięć uczniów.
Poznanie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej.
Wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową.

Dla nauczyciela:
Praktyczne umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
Możliwość odwołania się do zasobów internetowych oraz periodyków naukowych z perspektywy pracy własnej.
Pewność siebie i poszerzenie kompetencji istotnych z perspektywy procesów komputeryzacji w edukacji i oświacie.
Doskonalenie umiejętności pracy z różnymi programami komputerowymi.
Pogłębienie swojej wiedzy z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Dla szkoły:
Dokumentacja szkolna jest prowadzona estetycznie i przejrzyście.
Promocja placówki w środowisku lokalnym.
Wieloaspektowe spojrzenie na działania szkoły.
Podniesienie jakości pracy szkoły – poprzez szybki przekaz danych z wykorzystaniem technologii informatycznej.
Lepsza organizacja pracy szkoły, wykorzystanie komputera w tworzeniu dokumentów szkolnych.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Celem wszystkich moich oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy jest wszechstronny rozwój ucznia. Staram się od pierwszych lat pracy doskonalić, swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla podnoszenia jakości pracy z uczniem.
Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystam z zasobów Internetu.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach (opisane w punkcie pierwszym sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.
Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez udział w nich starałam się wzbudzić w uczniach poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach. Na bieżąco analizowałam także dokumentację udostępnioną przez rodziców z innych instytucji wspierających osoby z autyzmem.
W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości, to chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące aktualnie zaistniałych problemów wychowawczych występujących w klasie.
Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
̶ omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
̶ proponowaniu środków naprawczych
̶ wdrażaniu metod aktywizujących
̶ konsultowaniu z opiekunem stażu, psychologiem i pedagogiem szkolnym
̶ stwierdzaniu potrzeby skierowania uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
̶ uwzględnianiu w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń zawartych w opiniach wystawionych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń innych nauczycieli.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie. Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość).
Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Chcąc lepiej zrozumieć i poznać moich podopiecznych przeprowadziłam wywiady w domach rodzinnych dzieci (zaproszenia wypłynęły ze strony rodziców).
W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:
̶ na zebraniach ogólnoklasowych,
̶ podczas dni otwartych szkoły,
̶ w czasie rozmów telefonicznych,
̶ na indywidualnych konsultacjach,
̶ poprzez wiadomości SMS,
̶ poprzez wysyłanie wiadomości, planów pracy itp. na e-mail.

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
Zawsze podczas spotkań z rodzicami starałam się przekazywać im najważniejsze informacje jakie uzyskałam w ramach uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, dotyczące problematyki nauczania oraz zachowań trudnych występujących w pracy z dzieckiem z autyzmem. Moja współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze, cechowała się wzajemnym szacunkiem. Zaproponowane przeze mnie rozwiązania problemów zawsze spotykały się z pozytywnym odbiorem i wprowadzeniem w życie przedstawionych wniosków.

Najważniejsze efekty wynikające z realizacji tego typu zadania:

Dla uczniów:
Unikają zachowań nieakceptowanych społecznie podczas zajęć
Uczestniczą w zajęciach urozmaiconych ze względu na: cele, treści, metody i formy pracy.
Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci - opinie z poradni psychologicznej-pedagogicznej.

Dla nauczyciela:
Ma możliwość stałej weryfikacji swojej wiedzy w wielu sytuacjach edukacyjnych.
Poszukuje nowych rozwiązań psychopedagogicznego oddziaływania.
Jest otwartym i refleksyjnym praktykiem.
Realizuje różne metody pracy, zarówno sprawdzone jak i nowatorskie.
Potrafi dzielić się swoją wiedzą oraz znajomością fachowej literatury.
Wykorzystuje podczas prowadzonych zajęć, poznane w literaturze i podczas szkoleń, propozycje rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Opanowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Dla szkoły:
Buduje wizerunek szkoły przyjaznej uczniom zgodnie ze współczesnym ideałem wychowawczym.
Umiejętnie współpracuje ze wszystkimi nauczycielami, specjalistami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania szkoły.
Buduje pozytywny wizerunek szkoły w relacjach z rodzicami.

§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo - Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłam w pracach zespołów nauczania uczniów z autyzmem, układania dyżurów, komisji dekoracyjnej, zespołu do spraw strony internetowej, zespołu do spraw wstępnej kontroli dzienników.
W czasie mojego stażu w Szkole Podstawowej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
̶ dzienników lekcyjnych
̶ dzienników zajęć pozalekcyjnych
̶ księgi zastępstw
̶ arkuszy ocen
̶ IPET
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy i przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.
Zapoznawałam rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole aktami prawnymi

Najważniejsze efekty wynikające z realizacji tego typu zadania:

Dla uczniów:
Znają i stosują się do założeń wychowawczych i profilaktycznych pracy szkoły.
Współtworzą atmosferę pracy, nauki zgodnie z obowiązującym statutem.
Biorą odpowiedzialność za własne zachowanie.
Mają do czynienia z nauczycielem stanowczym, konsekwentnym i zaangażowanym.

Dla nauczyciela:
Zna i realizuje w praktyce prawo oświatowe związane z pomocą społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zna i wdraża w codziennej pracy założenia Statutu Szkoły, WSO, Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego.
Rozumie i stosuje zasady funkcjonowania szkoły.
Racjonalnie realizuje i organizuje pracę własną.
Inicjuje i koordynuje działania wychowawcze zgodne z obowiązującym prawodawstwem.
Ma pełną wiedzę o obowiązujących procedurach postępowania z uczniem.

Dla szkoły:
Pozytywny obraz Szkoły .................... – jako szkoły bezpiecznej, w której obowiązują jasne zasady funkcjonowania.
Nauczyciele mają orientację w ustawodawstwie, dowodzą kompetencji całego grona pedagogicznego.
Spójne procedury i strategie postępowania z uczniem sprzyjają mierzalnym rezultatom pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej.

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również czynnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 1 września 2010 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, ciekawe doświadczenia i odkrywał przede mną innowacyjne możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem - wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji.
W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły. Nie zapominam również o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Panią Dyrektor ..................., czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2015 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem, w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych założeń pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Szkole ................... w Lublinie uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planów i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod w pracy z dzieckiem z autyzmem. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej.
Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.