X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37844
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Magdalena Matczak.
2. Miejsce pracy i odbywania stażu: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego.
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
6. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w ZSRCKU w Przemystce. Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt.1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 1 września 2015 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego przedstawiłam we wrześniu 2015 roku uwzględniając w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły. W założeniu stanowił on kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Po rozmowach z dyrektorem i ustaleniu szczegółów organizacyjnych, nastąpiło zatwierdzenie planu.
Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego regulującego wymogi awansu.
Przeanalizowałam takie akty prawne dotyczące awansu nauczycieli jak ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawa z dnia 7 września 1981 r. o systemie oświaty, rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W pracy zawodowej starałam się uwzględniać specyfikę szkoły oraz jej potrzeby, a więc bardzo ważne były dla mnie oczekiwania młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Czynniki te stały się fundamentem do przedstawionych założeń w realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Plan ten uwzględnił również dokumenty związane z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, takie jak: Statut Szkoły, a w jego ramach Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz Europejski Plan Rozwoju Szkoły, zapoznałam się także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu wymienionych dokumentów.
Dokonywałam analizy i poddawałam ocenie swoje działania, dlatego też realizowane zadania ulegały modyfikacji, a ponadto wykonałam kilka zadań, których nie ujęłam w planie rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:

1) Szkolenia i inne formy przygotowujące do opracowywania projektów i składania wniosków o przyznanie środków unijnych.
• „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS +” – praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli (16 styczeń 2015)
• „Efektywny system nauczania języków obcych Austrii i Szwajcarii” w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” (26 marca 2015)
• „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich?” E-spotkanie WSiP (25 październik 2016)

2) Szkolenia, konferencje, konsultacje z wydawnictwami:
• Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów języka angielskiego w formule obowiązującej od roku 2014/2015 (22 listopad 2014) zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
• „Majówka maturalna” - konsultacje, zaznajomienie z nowościami (maj 2016),
• „Teaching Humans” - szkolenie metodyczne (9 grudnia 2016),
• Premiery - Macmillan Polska - konsultacje, oferty gratis, publikacje (maj 2017),
• „G jak GRUPA – Twoje Lego – buduj, cementuj, integruj”, Wydawnictwo Nowa Era (4 listopad 2017),
• „E jak EFEKTYWNOŚĆ Efektywnie i efektownie czyli szkolne Monopoly!”, Wydawnictwo Nowa Era (13 styczeń 2018),
• „Open Your Mind to Texts – on-line teacher training session” (19 maj 2018).

3) Szkolenia Rady Pedagogicznej:
• „Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach” na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku (12 października 2015),
• „Vulcan – dziennik elektroniczny” (14 kwietnia 2016),
• „Diagnozowanie i objęcie pomocą uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym” (26 kwietnia 2016),
• „Wzajemny szacunek i zaufanie przez wychowanie własnym przykładem” (7 grudnia 2016),
• „Jak zaplanować i przeprowadzić dobrą lekcję” (26 kwietnia 2017),
• „Nauczyciel a nowe prawo oświatowe” (25 października 2017),
• „Program wychowawczo – profilaktyczny zgodny z nowym prawem oświatowym” (13 listopada 2017),
• „Asertywny nauczyciel – zasady skutecznego komunikowania się z rodzicami” (16 marca 2018),
• „Mam prawo do stawiania granic” (24 maja 2018),
• Szkolenia na temat procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie prowadzone przez Panią Wicedyrektor,
• Szkolenia na temat procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz ochrony danych osobowych prowadzone przez Panią Wicedyrektor.

2. Projekty edukacyjne:

1) Pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie projektu „Praktyki szkolne krokiem do kariery” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ dla klas Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarstwa i Żywienia (2016/2017). Moja rola polegała na dokonywaniu tłumaczeń dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, udziale we wstępnej rekrutacji, rozmowach z rodzicami uczniów.
2) Przygotowałam program zajęć warsztatowych języka angielskiego do projektu „Zagraniczne praktyki – krokiem do kariery”. Zajęcia przygotowujące odbywały się w Technikum Hotelarskim i w Technikum Żywienia (2016/2017).
3) W ramach projektu Erasmus+ „Praktyki szkolne krokiem do kariery” wyjechałam z klasą III i IV Technikum Ekonomicznego na wycieczkę do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (24 listopad 2017).
4) W ramach projektu „Większa wiedza – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadziłam zajęcia z języka angielskiego od października 2017 do kwietnia 2018 z klasą Technikum Ekonomicznego.
5) Wraz z Zespołem Języków Obcych przygotowałam i przeprowadziłam „Dzień Języków Obcych” w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. Projekt obejmował: konkursy wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych, wystawy i prezentacje o tematyce europejskiej, konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs literowania, poczęstunek w formie słodkiej niespodzianki.

3. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki języka angielskiego.

Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, które mogą również mieć podłoże psychologiczne. Przeczytałam wiele publikacji z dziedziny języka angielskiego między innymi porady metodyczne zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www.oup.com, www.onestopenglish.com, www.longman.com.pl, www.macmillan.com.

4. Aktualizowanie własnej bazy metodycznej.

W celu uzyskania pozytywnych efektów w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej starałam się doskonalić własny warsztat pracy powiększając zaplecze poprzez przygotowanie trwałych środków dydaktycznych, takich jak karty do gry utrwalające czasowniki nieregularne, fiszki do nauki słownictwa czy plansze przedstawiające użycie struktur gramatycznych. Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną biblioteczkę przedmiotu: słowniki, literaturę, podręczniki, płyty CD i DVD, książeczki Readers, karty flashcards, gry planszowe, puzzle, bingo, plakaty, mapy.
Samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz psychologii poprzez studiowanie literatury i czasopism metodycznych.
W ciągu trwania stażu opracowałam teczkę pomocy metodycznych do nauczania języka angielskiego (scenariusze lekcji, tematyczne karty pracy, testy, autorskie ćwiczenia, quizy), a także zestaw scenariuszy, artykułów, testów psychologicznych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Przygotowałam regulaminy ważnych imprez szkolnych takich jak Połowinki i Studniówka.

5. Diagnozowanie i badanie umiejętności uczniów.

W ciągu stażu odbyłam hospitacje: „Friendship – przyjaźń – znajomość środków językowych”, „Wyrażanie przyszłości – ćwiczenia gramatyczno - leksykalne”, „Relative clauses – konstrukcje z zaimkami względnymi”.
Przeprowadziłam badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej o profilu ogólnokształcącym, ekonomicznym, żywieniowym. Był to test sprawdzający wszystkie umiejętności językowe uczniów, na bazie utrwalonego wcześniej materiału językowego.

6. Praca z uczniem słabym i zdolnym.

1) W ramach godzin wynikających z art. 42 KN prowadziłam konsultacje dla uczniów słabszych i potrzebujących pomocy, a na podstawie uzyskanej wiedzy o tym, co im sprawia trudności modyfikowałam plany nauczania. Z uczniem słabym prowadziłam zajęcia wyrównawcze zgodnie z prowadzonym w naszej szkole projektem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ”Większa wiedza – lepsza przyszłość”.
2) W trakcie swojej pracy starałam się jak najlepiej wspierać uczniów uzdolnionych. Celem mojej pracy z uczniami zdolnymi było wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności, rozwinięcie kompetencji językowych oraz poszerzenie wiedzy kulturoznawczej.

7. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.

W latach 2014-2018 pełniłam funkcję wychowawcy klasy Technikum Ekonomicznego. W ciągu całego okresu pełnienia funkcji wychowawcy klasy podejmowałam następujące działania:
• pracowałam nad budowaniem w klasie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz ograniczaniem i zapobieganiem negatywnych zjawisk w klasie,
• organizowałam zebrania rodzicielskie i spotkania indywidualne z rodzicami,
• utrzymywałam kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami,
• przygotowywałam wykazy ocen cząstkowych i semestralnych, frekwencji oraz analizy matur próbnych,
• przygotowałam i przeprowadzałam autorskie ankiety dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, ich stanu zdrowia, oczekiwań wobec siebie i szkoły, promowania wartości edukacji, rozwoju ucznia, a także poczucia bezpieczeństwa w szkole,
• organizowałam spotkania z rodzicami i pedagogiem szkolnym,
• przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną zajęć edukacyjnych z języka angielskiego,
• zorganizowałam imprezy klasowe: Wigilia klasowa, Wielkanoc, Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet,
• organizowałam wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne i integracyjne oraz biwaki,
• organizowałam Połowinki i Studniówkę,
• współpracowałam z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w klasie (kierowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na konsultacje z innymi nauczycielami i pedagogiem),
• zachęcałam uczniów klasy do brania czynnego udziału w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych,
• zachęcałam do angażowania się w akcje charytatywne i pracę szkolnego koła wolontariatu,
• przygotowałam teczkę wychowawcy, którą uzupełniałam systematyczne przez cały okres wychowawstwa,
• analizowałam opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• przygotowywałam zajęcia integracyjne przeprowadzane dla pierwszych klas pierwszego dnia nauki,
• uwzględniłam w programie wychowawczym zagadnienia z obszarów: poznaję siebie, jestem odpowiedzialny za siebie i innych, moje miejsce w rodzinie, szkole, środowisku oraz relacje z innymi,
• zachęcałam wychowanków do przygotowywania projektów i prezentacji w języku polskim i angielskim, związanych z polskimi oraz brytyjskimi i amerykańskimi świętami czy tradycjami,
• przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady w celu poznania rodziców i opiekunów moich wychowanków,
• w ramach pedagogizacji rodziców na spotkaniach poruszyłam następujące tematy:
„Uzależnienia wśród młodzieży – alkohol, nikotyna, narkotyki”, „Bezpieczny Internet – zagrożenia wynikające z korzystania z sieci”, „Jak dobrze znam swoje dziecko – problemy nastolatka”, „Moja przyszłość – mój zawód”,
• na ostatnim zebraniu z rodzicami podsumowałam czteroletnią współpracę.

8. Tworzenie i stosowanie narzędzi do pomiaru efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w pracach następujących zespołów:
• zespół wychowawczy,
• zespół przedmiotowy języków obcych,
• zespół do opracowania Indywidualnych Programów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
• zespół ewaluacyjny: wymaganie” Promowana jest wartość edukacji” i wymaganie „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”,
• zespół do opracowania ankiety dla pierwszoklasistów.

1) W ramach współpracy z zespołem wychowawczym opracowałam listę obowiązkowych i fakultatywnych tematów na zajęcia z wychowawcą. Prowadziłam na bieżąco dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz świadectw.
2) Jako przewodnicząca Zespołu Języków Obcych (2014-2016) dokonywałam analizy wyników próbnego i właściwego egzaminu maturalnego. Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnych na egzaminach maturalnych, zarówno jako przewodnicząca, jak i członek komisji. Wraz zespołem językowym dokonywałam pomiaru dydaktycznego klas pierwszych. Przygotowywałam i przeprowadzałam testy diagnozujące poziom znajomości języka w klasie pierwszej, oceniałam prace a następnie dokonywałam podziału uczniów na grupy według poziomu zaawansowania oraz wybierałam odpowiednie podręczniki. Testy kompetencji pierwszoklasistów były podstawą do stworzenia odpowiednich rozkładów zajęć dostosowanych do umiejętności grupy językowej.
3) W klasie wychowawczej przeprowadzałam ankiety ewaluacyjne sprawdzające poziom zadowolenia uczniów z przynależności do klasy oraz nastawienie uczniów do konkretnych problemów np. palenia papierosów lub zdrowego stylu życia. We wrześniu 2014 roku przeprowadziłam diagnozę wstępną dla uczniów klasy I Technikum Ekonomicznego i dokonałam interpretacji rezultatów osiągniętych podczas egzaminów gimnazjalnych. Pozwoliło to na wyłonienie uczniów o wysokim potencjale oraz tych o niskim poziomie w celu zapewnienia im wsparcia. Wynikiem diagnozy była modyfikacja rozkładu materiału. Diagnoza wychowanków w zakresie potrzeb socjalnych, materialnych i zdrowotnych na podstawie ankiet, wywiadu i obserwacji pozwoliła na określenie potrzeb uczniów i dobrania adekwatnych form pracy.
4) Od 2013 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole wprowadzanie elementów oceniania kształtującego. Wdrażanie niektórych strategii rozpoczęłam w klasach pierwszych wprowadzając oprócz oceny sumującej ustną ocenę kształtującą, określając cele lekcji, ustalając z uczniami kryteria oceniania, angażując ucznia w lekcję, wprowadzając samoocenę i ocenę koleżeńską. Uczniowie mieli również możliwość pisania sprawdzianów na ocenę kształtującą, a następnie na ocenę sumującą. Prace pisemne poprzedzone były informacją, na co będę zwracała uwagę przy ich ocenie. Ponadto na bieżąco przygotowywałam autorskie narzędzia pomiaru (testy, sprawdziany, quizy) uwzględniając podział ze względu na poziom zaawansowania, ustalając skalę ocen mając na uwadze różnice poziomu i umiejętności w danym oddziale.
5) W roku szkolnym 2015/2016 przewodniczyłam zespołowi ewaluacyjnemu powołanemu w celu dokonania analizy wymagania „Promowana jest wartość edukacji”. W maju 2016 roku przygotowałam raport z pracy zespołu, w którym dokonaliśmy charakterystyki wymagania na poziomie wysokim i poziomie podstawowym. Celem ewaluacji było sprawdzenie, w jakim stopniu szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji, uświadomienie uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej wartości edukacji realizowanej w naszej szkole oraz ocena poziomu i sposobów promowania przez szkołę wartości edukacyjnych w opinii uczniów i rodziców. W podsumowaniu raportu określono mocne i słabe strony w działalności szkoły w badanym zakresie oraz zawarto wnioski do dalszej pracy.
W roku szkolnym 2017/2018 przewodniczyłam zespołowi ewaluacyjnemu powołanemu w celu dokonania analizy wymagania „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”. W maju 2018 roku przygotowałam raport z pracy zespołu, w którym dokonaliśmy charakterystyki wymagania na poziomie wysokim i poziomie podstawowym. Celem ewaluacji było sprawdzenie czy szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowanie oczekiwania środowiska lokalnego oraz czy koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom i przez nich akceptowana. W podsumowaniu raportu określono mocne i słabe strony w działalności szkoły w badanym zakresie oraz zawarto wnioski do dalszej pracy.

9. Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

1) Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczę w pracach Zespołu Wychowawczego i Zespołu Języków Obcych. W 2017 roku opracowałam listę tematów obowiązkowych i fakultatywnych do realizacji w czasie zajęć wychowawczych. W latach 2013-2016 byłam przewodniczącą Zespołu Języków Obcych. Przygotowywałam plan pracy zespołu, protokołowałam jego spotkania i podsumowywałam jego działania po każdym semestrze. Oprócz standardowych prac Zespołu Języków Obcych, jako egzaminator maturalny przygotowałam dodatkowe zestawy maturalne z języka angielskiego na egzamin pisemny oraz zostałam przewodniczącą komisji w czasie próbnej matury ustnej z języka angielskiego, będącej symulacją egzaminu ustnego.
2) W okresie stażu byłam członkiem Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego z kilku przedmiotów, a także członkiem lub przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej ustnego egzaminu z języka angielskiego.

3) W trakcie odbywania stażu organizowałam lub współorganizowałam takie imprezy szkolne jak:
• Dzień Języków Obcych 2014-2018 w ramach działalności Zespołu Języków Obcych,
• Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 21 październik 2015,
• Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 12 listopada 2014,
• Akademia z okazji obchodów Dnia Niepodległości 10 listopad 2016,
• Akademia z okazji przyjęcia nowego Sztandaru Szkoły 21 kwietnia 2017,
• Dzień Otwarty – Przemystka 22 i 31 marca 2016,
• Pożegnanie absolwentów ZSRCKU w Przemystce 28 kwietnia 2017,
• „Spelling Bee – SPELLING MASTER” - Mistrz Literowania” 28 maj 2018.

10. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Zadanie to wykonywałam wykorzystując aktywizujące metody pracy na lekcjach, tj. odgrywanie ról, scenek z życia codziennego, dialogów, gry dydaktyczne oparte na współzawodnictwie np. running dictation, feel the object, True/ False race, Chinese whisper. Zachęcałam do udziału i pomagałam uczniom przygotować się do konkursów językowych. Uczniowie wykonali również projekty w języku angielskim, dzięki czemu wiedzę, którą zdobywają, wykorzystują w praktyczny sposób. Chcąc jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, do których opracowałam plany i programy. Monitorowałam osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz. Tworzyłam lub wykorzystywałam publikowane diagnozy: testy poziomujące znajomość języka angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy od początku zatrudnienia. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, ponieważ jest to dla mnie sposób wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.

1. Ukończenie szkoleń komputerowych:
„Optivum Vulcan – dziennik elektroniczny” – podstawy programu – nauczyciel informatyki.
„Optivum Vulcan – dziennik elektroniczny” – szkolenie dla wychowawców klas – nauczyciel informatyki.
Wewnątrzszkolne konsultacje z zakresu obsługi programu Excel i Optivum - nauczyciele informatyki.
W celu pogłębiania wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną uczestniczyłam w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli informatyki, co pomogło mi w rozszerzeniu umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera.

2. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w biuletynach informacyjnych, które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw językowych oraz programu e-Twinning, który realizuje ideę europejskiej współpracy szkół przy pomocy mediów elektronicznych oraz doskonali zawodowo nauczycieli. Co roku realizowałam temat dotyczący technologii informacyjnych, użytkowania komputera i dodatkowo w ramach zagadnienia maturalnego: technika i technologia, poruszałam na zajęciach bardziej złożone tematy dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, uzależnień od komputera i gier komputerowych.
Bardzo ważnym elementem wzbogacającym mój warsztat w dziedzinie komputeryzacji było wprowadzenie przez naszą szkołę internetowego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce „Vulcan”. System ten w dużej mierze ułatwia pracę nauczyciela i wychowawcy, stanowi nowoczesne rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na poprawę jakości kształcenia. Umożliwienie rodzicowi bieżącego wglądu do wszystkich ocen oraz nieobecności swojego dziecka, stanowi szansę szybkiej reakcji i zapobiegania pogłębianiu się problemów. Natomiast uczeń jest zdecydowanie bardziej zmotywowany do pracy, kiedy ma świadomość, iż jego rodzice mogą o każdej porze dnia zasięgnąć informacji na temat jego postępów w nauce.
Pracując z dziennikiem elektronicznym na bieżąco kontroluję nieobecności i postępy w nauce moich wychowanków. Dziennik stanowi dla mnie przydatne narzędzie komunikacji, które usprawnia przepływ informacji z nauczycielami oraz rodzicami. Mogą oni wówczas systematycznie otrzymywać wszystkie ważne informacje, a także kontaktować się ze mną w sprawie usprawiedliwień czy zwolnień uczniów oraz pytać o sprawy bieżące. Korzystam z zestawień ocen i frekwencji oraz wykorzystuję gotowe wydruki na zebrania z rodzicami.
W tworzeniu rozkładów materiału uwzględniłam zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputera oraz Internetu, które uatrakcyjniły proces przyswajania przez uczniów obowiązkowego materiału. Uczniowie wykonywali prace projektowe w formie prezentacji w języku angielskim na różne tematy posługując się programem Power Point. Przeprowadzałam również zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, za pomocą której uczniowie mogli korzystać na lekcji z podręcznika w wersji elektronicznej, oglądać wartościowe strony internetowe. Użycie tablicy pozwoliło na przeprowadzenie lekcji na bazie filmów krótkometrażowych w wersji anglojęzycznej. W trakcie zajęć uczniowie korzystali z różnych stron internetowych (www.world-english.org, www.manythings.org, iteslj.org, www.english-online.org.uk, www.agendaweb.org, www.e-angielski.com) wyszukując potrzebne informacje, tworząc prace projektowe, pisząc e-maile na mój adres mailowy w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego.

3. Wykorzystywanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
Projektowałam i tworzyłam techniką komputerową dokumentację szkolną: rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plany pracy wychowawczej, dostosowania wymagań edukacyjnych, analizy wyników badania osiągnięć, sprawozdania, testy, karty pracy, pomocy dydaktycznych i wychowawczych, scenariusze lekcji oraz imprez szkolnych, arkusze próbnych egzaminów maturalnych, arkusze konkursowe, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
Przygotowując pomoce dydaktyczne na zajęcia z języka angielskiego: testy, karty pracy, scenariusze zajęć, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, dyplomy na konkursy korzystałam z zasobów edukacyjnych portali internetowych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej odwiedzane strony to: www.anglisci.pl, www.macmillan.pl, www.nowaera.pl, www.wsip.pl, www.longman.com.pl, www.teacherplanet.com, www.visitbritain.com, www.anglista.org, www.45minut.pl, www.scholaris.pl, www.onestopenglish.com, www.anglisci.pl, www.macmillan.com.pl, www.oup.com, www.profesor.pl, www.britishcouncil.org/poland, www.menis.pl, www.codn.edu.pl, ww.britishembassy.gov.uk, www.visitbritain.com, www.scolaris.pl, www.publikacje-nauczycieli.pl, www.englishclub.com, www.timesonline.co.uk, www.english-to-go.com, www.teach-nology.com/teachers.

4. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu 31.05.2018 r. zaplanowałam przekazanie do opublikowania sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego na stronę internetową:www.edukacja.edux.pl, www.educator.com.pl

5. Aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Na bieżąco, przez cały okres stażu udostępniałam materiały (zdjęcia, opisy, sprawozdania) administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia na stronie www.przemystka.pl.

6. Podejmowanie różnych zadań związanych z tym obszarem wynikających z bieżących potrzeb.
W czasie stażu korzystałam także z programów Microsoft Office, Excel do opracowywania zestawień i wyliczenia wyników uczniów oraz frekwencji na zajęciach, PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych do wykorzystania w czasie konkursów, na lekcji, głównie do przygotowania tematów z zakresu kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego. Technologię internetową wykorzystałam do poszukiwania scenariuszy ciekawych zajęć i pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach dostępnych na portalach edukacyjnych, jak również publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, informacji na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego. Korzystanie z technologii internetowej pozwoliło mi uzyskiwać informacje o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych i wydawnictw.
Wykorzystywałam Internet jako źródło informacji np. strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, strony wydawnictw oraz serwisy oświatowe. Korzystałam z ćwiczeń znajdujących się w multiroomach dołączonych do podręczników lub oferowanych na stronach wydawnictw, stron internetowych np. www.learningchocolate.com, www.bbc.co.uk, ale również sama tworzyłam interaktywne ćwiczenia przy użyciu narzędzi tj. puzzlemaker.
Komputer i Internet wykorzystywałam do kontaktowania się z innymi nauczycielami oraz przedstawicielami wydawnictw. Bardzo pomocne w pracy nauczyciela jest wykorzystanie poczty elektronicznej. Dzięki adresowi e-mail miałam możliwość wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami. Kontaktowałam się również z konsultantami różnych wydawnictw językowych w sprawie nowej oferty podręczników, materiałów dydaktycznych czy konferencji metodycznych, a także w trakcie organizacji konkursów, aby pozyskać książki na nagrody. Uczestniczyłam również w obecnie szeroko oferowanych i promowanych szkoleniach on-line organizowanych przez wydawnictwa językowe.
Technologię informacyjną wykorzystywałam również na godzinach z wychowawcą, podczas których uczniowie wykonywali on-line różnego rodzaju testy psychologiczne lub wyszukiwali potrzebne informacje na temat ofert uczelni wyższych, w których chcieliby kontynuować naukę po ukończeniu technikum.
Na zajęciach dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego wykorzystywałam arkusze zadań egzaminacyjnych opublikowanych na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co pozwoliło uczniom lepiej przygotować i oswoić się z formą zadań egzaminacyjnych. Często korzystałam z gotowych materiałów dodatkowych (scenariuszy lekcji, ciekawych ćwiczeń) udostępnianych nieodpłatnie przez wydawnictwa na stronach internetowych, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
W ramach Zespołu Języków Obcych, którego byłam przewodniczącą (2013-2016) na bieżąco wraz z członkami zespołu omawialiśmy standardy wymagań egzaminacyjnych, przeprowadzaliśmy analizy egzaminów, po których wspólnie wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy. Poza tym przeprowadzaliśmy testy diagnozujące w klasach pierwszych, dzięki którym dokonywaliśmy podziału na grupy pod względem poziomu zaawansowania.
Współpraca z zespołami nauczycielskimi jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Nasze wspólne działania obejmowały organizowanie oraz czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach, działalności samorządu szkolnego oraz w wielu akcjach charytatywnych. Wzajemnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, przekazujemy sobie informacje związane z poruszanymi tematami na konferencjach metodycznych czy szkoleniach, udostępniamy sobie własne materiały i pomoce dydaktyczne, a także adresy ciekawych stron internetowych i platform do wykorzystania na zajęciach. Podczas spotkań zespołu przedmiotowego przygotowywałyśmy wyniki próbnych egzaminów maturalnych, a także egzaminów końcowych, co pozwoliło nam wskazać mocne i słabe strony naszych uczniów oraz pozwoliło nam podjąć działania w celu podniesienia wyników na właściwym egzaminie.
Praca w zespole językowym przyczyniła się do wymiany uwag, doświadczeń, a niejednokrotnie również materiałów dodatkowych przydatnych w pracy i uatrakcyjniających zajęcia. Była to również okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów. Wzajemnie wymieniane uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie. Naszym celem była nie tylko wymiana spostrzeżeń i doświadczeń oraz planowanie wspólnej pracy, ale także wspólne opracowanie i modyfikacja szkolnego planu nauczania języka angielskiego, przedmiotowego systemu oceniania, formularzy diagnoz i kart pracy oraz wspólny wybór podręczników. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy, jak również pracy szkoły. Przygotowałam materiały i przeprowadziłam szkolenie „Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych od 2012” w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele języków obcych w naszej szkole (10 maj 2017).
Uczestniczyłam także w pracach zespołu wychowawczego. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się wspólnie wyciągniętymi wnioskami. Wspólnie planowaliśmy, wdrażaliśmy i monitorowaliśmy wszelką działalność dydaktyczno-wychowawczą dotyczącą zjawisk agresji, zagrożeń i patologicznych zachowań uczniów. Wspólnie opracowaliśmy listę tematów wychowawczych dla poszczególnych klas, które były cenną wskazówką dla wychowawców.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli zainteresowanych.
W okresie stażu przeprowadziłam kilka lekcji koleżeńskich:
15.09.2016 r. - „Applying for a scholarship – writing.”
15.12.2016 r. - „King’s Speech – film review – writing.”
01.03.2017 r.- „Erasmus project – listening.”
22.06.2017 r. - „Notting Hill - London in films.”
06.02.2018 r. - „Secret codes – messages.”
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte z języka angielskiego, dzięki którym mogłam podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami języka angielskiego. Obserwowałam również lekcje prowadzone przez koleżanki językowców. Po tych zajęciach mogłyśmy wymienić uwagi na temat metod i form nauczania oraz zastosowanych pomocy dydaktycznych.

3. Udostępnianie opracowanych przez siebie materiałów innym nauczycielom języka angielskiego.
Stworzyłam teczkę zawierającą najciekawsze materiały dydaktyczne dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji języka angielskiego w tym: scenariusze zajęć, testy i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych. Materiały zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym nauczycielom. Na język angielski w kształceniu zawodowym opracowałam bloki tematyczne dla poszczególnych obszarów kształcenia do realizacji w Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Hotelarstwa, Technikum Żywienia, Technikum Rolniczego i Technikum Ekonomicznego. Chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniła mnie do udostępnienia swoich materiałów i przekazania ich do szkolnej biblioteki.

4. Wymienianie się doświadczeniami z nauczycielami z innych szkół.
Jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach ponadgimnazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami. Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania. Co roku również spotykamy się z egzaminatorami języka angielskiego podczas sesji egzaminów maturalnych.

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym. Współpraca polega na wymianie informacji na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności w opanowaniu materiału oraz problemów w zakresie potrzeb socjalnych, materialnych i zdrowotnych. Wspólnie decydowałyśmy komu udzielić pomocy materialnej i zwolnić z opłaty za studniówkę. Pomogłam wychowankom napisać podanie o dofinansowanie do Rady Rodziców oraz przedstawiłam własne opinie na temat uczennic i potrzeby ich wsparcia.

6. Służenie pomocą nauczycielom o niższym stażu.
Od września 2015 roku byłam opiekunem stażu koleżanki ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. Przeanalizowałam plan pracy przygotowany przez nią na okres stażu, nadzorowałam wypełnianie założeń tego planu, hospitowałam lekcje stażystki, oceniałam je i omawiałam oraz przygotowałam ocenę dorobku zawodowego po ukończeniu stażu. Pomagałam koleżankom ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego w przygotowaniu dokumentacji z odbywania stażu. Przekazywałam swoją wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym wskazując właściwe publikacje na ten temat i miejsca, w których należy szukać interpretacji przepisów. Dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami na temat metod i sposobów pracy z uczniem oraz sposobami rozwiązywania problemów.

7. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
W ramach pracy zespołu przedmiotowego organizowaliśmy „ Dzień Języków Obcych". W ramach tego święta odbywały się: przegląd piosenki obcojęzycznej, konkurs ortograficzny, konkursy wiedzy o krajach wybranego obszaru językowego, konkursy na plakat.

Współpracowałam z innymi nauczycielami podczas uroczystości:

• Dzień Języków Obcych 2014-2017 w ramach działalności Zespołu Języków Obcych,
• Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (21 październik 2015),
• Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (12 listopada 2014),
• Akademia z okazji obchodów Dnia Niepodległości (10 listopad 2016),
• Drzewko Suwerenności – Choinka Stulecia Niepodległości (28 listopad 2017),
• Akademia z okazji przyjęcia nowego Sztandaru Szkoły (21 kwietnia 2017),
• Dzień Otwarty – Przemystka (22 i 31 marca 2016),
• Pożegnanie absolwentów ZSRCKU w Przemystce (28 kwietnia 2017).

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowałam i wdrożyłam program koła zainteresowań - Koło Języka Angielskiego działającego w latach 2014-2016. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Program został oparty na standardach egzaminacyjnych. W ramach tych zajęć przeprowadziłam również próbny egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki zostały szczegółowo omówione z uczniami, a dokładna ich analiza wskazała uczniom obszary, które zostały przez nich opanowane w stopniu zadowalającym, jak również obszary, w których posiadają oni braki i zmotywowała ich do dalszej, intensywnej pracy. W ramach koła zrealizowałam projekt o tematyce kulturowej „Dzień Szkocji”, który miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych.
Wprowadziłam na zajęciach elementy metody Callana, polegającej na przełamaniu bariery mówienia oraz nauczaniu myślenia w języku angielskim.

2. Opracowałam i wdrożyłam program Zajęć Fakultatywnych – przygotowujących do matury pisemnej i ustnej - 2016/2018.
Na początku roku szkolnego 2016/2017 opracowałam program Zajęć Fakultatywnych, które odbywały się w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Podstawą do napisania programu stały się wyniki egzaminów próbnych i właściwych z poprzednich lat, które wskazały na umiejętności dobrze rozwinięte i nie sprawiające trudności, jak również na te, które przysparzały uczniom wiele problemów. Program skierowany był do uczniów uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia szkolnych kół zainteresowań, których celem jest rozwijanie i usystematyzowanie swojej wiedzy, a co za tym idzie, zwiększenie szans na zadowalające wyniki egzaminu na zakończenie. W ramach zajęć przeprowadziłam projekt o tematyce kulturowej „Dzień Irlandii”, który miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych.

3. Opracowałam i wdrożyłam indywidualny program pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanka ze stwierdzoną dysleksją rozwojową (2014-2018). Określiłam cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiłam działania i metody pracy, które należy podjąć oraz określiłam dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z dysleksją.

4. Opracowałam i wdrożyłam program wsparcia dla uczennicy w ciąży we wrześniu 2018 r. Wymagania edukacyjne zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy.

5. Diagnozowałam uczniów i ich osiągnięcia za pomocą opracowanych przez siebie testów poziomujących. Corocznie przeprowadzam diagnozę wstępną w klasach pierwszych, tworzę testy poziomujące, które służą do podziału klas na grupy zgodnie z poziomem opanowania języka. Dzięki informacjom uzyskanym przy analizie „placement tests”, mogę zaplanować pracę z uczniami zgodnie z ich poziomem zaawansowania i stworzyć na tej podstawie rozkłady materiału dla każdej nauczanej przeze mnie grupy.

6. W trakcie stażu byłam wychowawczynią klasy Technikum Ekonomicznego. W trakcie swojej pracy wychowawczej nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami, spotykając się z nimi na zebraniach szkolnych, a także w miarę potrzeb kontaktując się z rodzicami indywidualnie (w trakcie spotkań w szkole, telefonicznie i mailowo). Dążyłam do tego, aby jak najlepiej poznać sytuację rodzinną i materialną swoich uczniów. Starałam się pomóc rodzicom w ich działalności wychowawczej, poprzez różnorodne informacje i porady. Podczas spotkań z rodzicami informowałam ich o postępach w nauce ich dzieci, zachowaniu, sukcesach, ale i porażkach dydaktycznych. Wspólnie konsultowaliśmy podczas zebrań projekty wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych przygotowanych przez zespół klasowy. Rodzice angażowali się z życie klasy – pomagali w organizacji klasowych uroczystości. W czasie organizowanych przeze mnie zebrań najbardziej cieszyły mnie dyskusje z rodzicami, którzy wyrażali swoje opinie, dzielili się własnymi refleksjami, spostrzeżeniami i wątpliwościami. Przyjazna atmosfera skłania rodziców do wymiany poglądów na tematy wychowawcze, opowiedzenia o swoich sukcesach lub porażkach w wychowaniu dzieci. Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy szkoły, daje możliwość współdziałania, co przynosi pozytywne efekty. Dobra współpraca z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi szkoły, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentują w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.
W trakcie swojej pracy wychowawczej opracowałam szereg dokumentów, które regulowały moją współpracę z rodzicami i uczniami, i które przedstawiałam rodzicom, jako wychowawca:
1. Plan pracy wychowawczej,
2. Plan godzin wychowawczych,
3. Plan pracy zespołu klasowego,
4. Dostosowania do opinii PPP,
5. Indywidualny Program Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

7. Prowadziłam współpracę z pedagogiem szkolnym, w ramach której wymieniałam informacje i uzyskiwałam wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów uczniów będących moimi wychowankami. Udzielałam pedagogowi szkolnemu szczegółowych informacji na temat aktualnych wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów oraz frekwencji moich uczniów. Wymiana informacji zmierzała do określenia przyczyn niepowodzeń oraz możliwości ich przezwyciężania. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu niesienia pomocy dydaktycznej dla dwójki uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Opracowałam dla nich indywidualny plan nauczania i dobrałam odpowiednie metody pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Pełniłam funkcję egzaminatora maturalnego na egzaminach ustnych.
W dniu 4 kwietnia 2005r. zdobyłam kwalifikacje do pełnienia funkcji egzaminatora OKE i zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego pod numerem 733103108. Od 2005 do 2013 roku byłam powoływana do zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i brałam czynny udział w pracach zespołów. W dniu 5 grudnia 2013 roku otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. W dniu 22 listopada 2014 roku uczestniczyłam w szkoleniu uzupełniającym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Od 2013 roku jestem egzaminatorem na ustnych egzaminach maturalnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć:
1) W czasie trwania stażu prowadziłam Koło Języka Angielskiego mające na celu poprawę kompetencji językowych, motywowanie do nauki oraz popularyzację języka angielskiego (2014-2016).
2) W roku 2016/18 wprowadziłam program Zajęć Fakultatywnych przygotowujących do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
3) Co roku organizowałam i przeprowadzałam Dzień Języków Obcych. We współpracy z nauczycielami zespołu językowego opracowałam scenariusze dnia, arkusze konkursowe, dyplomy, zorganizowałam konkurs piosenki w języku obcym, konkurs literowania, przygotowywałam dekoracje, zasiadałam w komisjach oceniających, a w ramach słodkiego poczęstunku wypiekałam ciasta typowe dla różnych krajów oraz pozyskiwałam nagrody.
4) W grudniu 2014 r. odbyłam szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami programu e-Twinning - Desktop i TwinSpace będącego częścią unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej i wspomagającego europejską współpracę szkół i przedszkoli realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Na szkoleniu miałam możliwość zarejestrowania siebie jako uczestnika tego programu. W ramach współpracy z platformą e-Twinning utrzymywałam kontakt mailowy z uczestnikami programu. Dzięki tej korespondencji jestem na bieżąco z wszelkimi nowinkami i propozycjami udoskonalania zajęć dydaktycznych. Chęć poszerzenia zakresu działań szkoły skłoniła mnie do zaangażowania uczniów do udziału w projekcie e-Twinning, który rozpoczął się w kwietniu 2018 r. i obejmował realizację projektu zatytułowanego „Cultural heritage” (Dziedzictwo kulturowe). Z uczniami przygotowaliśmy się do prezentacji pt. „Dziedzictwo kulturowe widziane oczyma nastolatków”. Chęć udziału w projekcie zgłosiły dwie uczennice klasy drugiej. Ich zadanie polegało na przygotowaniu tzw. żywego obrazu, który odwoływałby się do polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczestniczki przygotowały krótki film w którym przedstawiły ‘Babie Lato” Józefa Chełmońskiego. Nagranie zostało zamieszczone na platformie, która służy do udostępniania utworzonych materiałów multimedialnych. Klasa po obejrzeniu filmu wyraziła chęć zaangażowania się w ten projekt liczniej i przygotowała kolejny film pt. „Pomarańczarka”.
5) Co roku zachęcałam uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe na Majorkę zorganizowane przez biuro praktykizagranica.pl, które zajmuje się organizacją programu praktyk studenckich we współpracy z najlepszymi hotelami zlokalizowanymi na Majorce, Teneryfie, Fuerteventura, Lanzarote i Malcie. Prowadziłam dla uczniów zajęcia dodatkowe ukierunkowane na słownictwo z zakresu hotelarstwa oraz rezerwowałam bilety lotnicze. Po praktykach zapraszałam praktykantów, którzy przekazywali swoim kolegom relacje z tych zagranicznych staży.

2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Przygotowałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych:
1) Konkurs ortograficzny - Spelling Bee – SPELLING MASTER – opracowałam regulamin konkursu, przygotowałam jego oprawę, wykonałam prezentację w programie Power Point, przygotowałam dyplomy i nagrody dla zwycięzców. Uczniowie doskonalili umiejętność językową jaką jest literowanie, rozwijali zainteresowanie językiem angielskim oraz byli motywowani do nauki poprzez współzawodnictwo,
2) Konkurs wiedzy o Niepodległej Polsce – opracowałam pytania do „Małego testu wiedzy historycznej”,
3) Konkursy wiedzy o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych – przygotowałam pytania do quizu i oceniłam prace.

3. Udział w pracach zespołów.
Brałam udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, opracowywałam wyniki egzaminów maturalnych, które następnie przedstawiałam na radach pedagogicznych, wyciągałam wnioski wspólnie z członkami zespołu przedmiotowego, które następnie były wdrażane do pracy przez cały zespół.

4. Organizowanie wycieczek i biwaków.
Zorganizowałam wycieczki do Warszawy, Torunia, Częstochowy, Włocławka oraz biwaki do gospodarstwa agroturystycznego w Połajewku nad Gopłem.

5. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
1) Co roku wspólnie z nauczycielami języków obcych organizujemy "Dzień Języków Obcych". Święto wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych. Każdego roku ogłaszane są inne konkursy, święto ma różny charakter (piosenki, konkursy klasowe i indywidualne, wypieki z różnych krajów).
2) W dniu 27 kwietnia 2017 roku zrealizowaliśmy długo planowane przedsięwzięcie przyjęcia nowego sztandaru szkoły. W 2016 roku podjęliśmy starania mające na celu wykonanie awersu i rewersu sztandaru przez siostry z zamkniętego Zakonu Karmelitanek Bosych z Łodzi. Ręcznie wykonany sztandar stał się chlubą naszej szkoły i jednym z najważniejszych działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Jako członek Komitetu Organizacyjnego w marcu 2017 roku opracowałam scenariusz uroczystości przyjęcia sztandaru i przygotowałam młodzież do poprowadzenia tego wydarzenia. Wspólnie z komitetem organizacyjnym przygotowaliśmy i wysłaliśmy zaproszenia do instytucji i osób prywatnych, dzięki których ofiarności nowy sztandar mógł powstać. Powstała pamiątkowa tablica fundacyjna, a symbolicznie wbite podczas ceremonii gwoździe-tarcze zostały umieszczone na drzewcu sztandaru. Po uroczystości wraz z kolegą historykiem napisałam artykuł „Nowy sztandar w Przemystce” do lokalnego kwartalnika Nowa Gmina Zakrzewo.
3) W ramach projektu „ Niepodległa i ja” stworzyliśmy z nauczycielami historii i moimi wychowankami Drzewko Suwerenności – Choinkę Stulecia Niepodległości ozdobioną patriotycznymi bombkami, przedstawiającymi postaci historyczne związane z rokiem 1918. Celem tych działań było zachęcanie uczniów do wspólnego świętowania, poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i do wymiany wiedzy na temat rozumienia istoty niepodległości i jej wagi.

6. Nagrywanie filmu promującego szkołę - „Bo jak nie my”
Cała „przygoda” podczas pracy nad wideoklipem dostarczyła wielu emocji zarówno mnie, jak i wszystkim uczniom, którzy mieli możliwość wcielenia się w role aktorów. Uczniowie nauczyli się, że tylko podczas ścisłej współpracy całej grupy możliwe jest osiągnięcie wyznaczonego celu, że należy słuchać siebie nawzajem, aby możliwe było stworzenie czegoś wspólnego i zobaczyć pożądany efekt. W filmie wcieliłam się w rolę królowej brytyjskiej Elżbiety II. Teledysk cieszył się rekordową oglądalnością, co pozwoliło wszystkim zaangażowanym uczniom uwierzyć w swoje możliwości, dowartościować się oraz odkryć swoje talenty. Film umożliwił również szeroką promocję szkoły w społeczności lokalnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z placówkami oświatowymi:
1) Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
W ramach współpracy w 2015 roku przygotowałam w zespole nauczycieli artykuł pt. „Specyfika nauczania języków obcych w Austrii i Szwajcarii” podsumowujący warsztaty studyjne w Austrii i Szwajcarii, który stanowił źródło informacji do późniejszej publikacji CEN-u.
2) Przekazałam do szkolnej biblioteki materiały własnego autorstwa: scenariusze lekcji języka angielskiego i szkolnych imprez okolicznościowych.
3) Przygotowałam uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej 16 listopada 2015 roku przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
W 2016 roku przygotowałam uczniów do Kujawskiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.

2. Współpraca z młodzieżą i nauczycielami w przygotowaniu imprez szkolnych:
• Dzień Języków Obcych 2014-2018 w ramach działalności Zespołu Języków Obcych,
• Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (21 październik 2015),
• Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości (12 listopada 2014),
• Akademia z okazji obchodów Dnia Niepodległości (10 listopad 2016),
• Olimpiada Języka Angielskiego (14 listopad 2016),
• V Kujawski Konkurs Języka Angielskiego (22 marzec 2017),
• Drzewko Suwerenności – Choinka Stulecia Niepodległości (28 listopad 2017),
• Akademia z okazji przyjęcia nowego Sztandaru Szkoły (21 kwietnia 2017),
• Dzień Otwarty – Przemystka (22 i 31 marca 2016),
• Pożegnanie absolwentów ZSRCKU w Przemystce - 28 kwietnia 2017,
• „Bo jak nie my, to kto” – udział w filmie promującym szkołę w roli królowej Elżbiety II – 18 marca 2016,
• „Spelling Bee – SPELLING MASTER” – konkurs literowania w języku angielskim - 28 maj 2018,
• Wyjazd promujący szkołę w środowisku lokalnym – spotkanie z uczniami w Gimnazjum - Bachorce 2016.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Jako wychowawca współpracowałam z pedagogiem szkolnym, podejmując wspólne działania w zakresie diagnozy sytuacji rodzinnej i pomocy uczniom. W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły przede wszystkim pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz problemu wagarów uczniów. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Współdziałanie usprawniło działalność wychowawczą i znacznie ułatwiło moja pracę. Współpraca ta obejmowała również kontakty z innymi instytucjami między innymi z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w zakresie przygotowywania opinii o uczniach. Miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem, a także skłaniałam rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców we współpracy z pedagogiem sporządzałam opinię dla uczennicy u której pogłębiały się kłopoty w nauce, wynikające z niskiej frekwencji. Uczennica została skierowana na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i tam otrzymała wsparcie. Dzięki temu nauczyciele uzyskali specjalistyczną diagnozę, jak również informację dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy. Pani pedagog służyła również pomocą w kontaktach z rodzicami. Była także wielokrotnie zapraszana przeze mnie do przeprowadzenia lekcji w ramach godzin z wychowawcą. Tematy dotyczyły m. in. uzależnień czy wyboru zawodu.

4. Współpraca z wydawnictwami.
Regularnie współpracuję z wydawnictwami Macmillan, Oxford University Press, Pearson Longman, Nowa Era i ich przedstawicielami. Zakres tej współpracy obejmował:
• konsultacje w sprawie zaznajomienia się z nowościami wydawniczymi,
• konsultacje w sprawie doboru odpowiednich podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
• pozyskiwanie bezpłatnych egzemplarzy podręczników i pomocy naukowych,
• stały kontakt mailowy dotyczący szkoleń i nowych materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych wydawnictw.
Spotkania organizowane przez przedstawicieli wydawnictw dotyczyły różnych nowości wydawniczych, planowanych konferencji metodycznych, jak również zmian w przepisach prawa oświatowego. W trakcie odbywania stażu brałam również udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez te wydawnictwa, podczas których również pozyskiwałam ciekawe materiały do pracy na lekcji. Regularnie odwiedzając stronę internetową tych wydawnictw otrzymywałam aktualne informacje dla nauczycieli języka angielskiego oraz miałam możliwość zapoznać się z nowościami wydawniczymi przy zmianie podręcznika.

5. Współpraca z Radą Rodziców.
Jako wychowawca pośredniczyłam również we współpracy z Radą Rodziców. Prowadzone wśród wychowanków obserwacje, przeprowadzanie ankiet oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji z rodzicami pozwoliło mi pogłębić wiedzę i zebrać informacje na temat problemów uczniów oraz ich sytuacji materialnej. Na wywiadówkach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego udzielałam rodzicom informacji o możliwości pomocy w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Dzięki wnikliwej obserwacji wychowanków miałam możliwość właściwej reakcji i natychmiastowej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Skorzystaliśmy z tej pomocy w celu dofinansowania dwóm uczennicom Studniówki. W ramach współpracy z Radą Rodziców pozyskałam książki na nagrody dla wychowanków za najlepsze wyniki w nauce oraz książki do nauki języka angielskiego w szkolnym konkursie „Mistrz Literowania”
6. Współpraca z innymi instytucjami.
W trakcie organizacji uroczystości Przyjęcia Sztandaru nawiązaliśmy współpracę z zakonem Zamkniętym Sióstr Karmelitanek Bosych. Współpraca ta miała na celu uszycie nowego sztandaru dla szkoły.
W ramach promocji szkoły podjęłam współpracę z lokalną gazetą Nasza Gmina Zakrzewo, do której napisałam z kolegą historykiem artykuł z uroczystości Przyjęcia Nowego Sztandaru.
Wspólnie z wychowankami podejmowaliśmy działania mające na celu pomoc na rzecz akcji charytatywnych. Co roku uczniowie uczestniczyli w zbiórce nakrętek pt „Nakręć się”, w akcji „Góra Grosza”, zbiórce przyborów szkolnych i ubrań dla osób potrzebujących np. pogorzelców z okolicznej gminy.
Współpracuję ze szkolną pielęgniarką, która jest pracownikiem ośrodka zdrowia.
Ponadto współpracuję z instytucjami o charakterze kulturalnym: kinami, muzeami, bibliotekami, teatrami np. w związku z organizacją wyjazdów i wycieczek szkolnych.
Zachęcam uczniów do korzystania z zasobów szkolnej i gminnej biblioteki.

§8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W pierwszym roku trwania stażu dokonałam analizy sytuacji uczennicy będącej wówczas w drugiej klasie Technikum Ekonomicznego, w trzecim roku stażu dokonałam analizy sytuacji uczennicy z klasy czwartej Technikum Ekonomicznego. Podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, z dużym wyczuciem i empatią mając na uwadze to, że dotyczyły one delikatnej materii jaką jest psychika ludzka.

2. Opis i analiza rozwiązywania problemu wychowawczego.

Przypadek pierwszy: uczennica z niską frekwencją i niewykorzystanym potencjale intelektualnym.
Uczennica mająca niską frekwencję wynikającą z problemów zdrowotnych natury psychologicznej została skierowana do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W wyniku współpracy z pedagogiem szkolnym skonsultowałam problem uczennicy o podłożu psychologicznym (trudności z adaptacją w zespole klasowym, brak motywacji do nauki, problemy dermatologiczne), przygotowałam opinię o uczennicy na wniosek matki dziecka, organizowałam spotkania z dyrekcją, opracowałam kontrakt podpisany przez matkę uczennicy i notatki ze spotkań z dyrekcją. Uczennica z inicjatywy mojej i pedagoga szkolnego odbywała spotkania z rekomendowaną panią psycholog, która prowadziła rozmowy o charakterze terapeutycznym.

Przypadek drugi: uczennica w ciąży.
Wymagania edukacyjne zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy. W planie uwzględniono konieczność konsultacji i badan lekarskich oraz niedyspozycję uczennicy. Zapewniono jej indywidualne konsultacje przedmiotowe i samopomoc koleżeńską. Wspólnie z pedagogiem przeprowadziłam rozmowy wspierające, pozyskałam informacje na temat wsparcia najbliższych oraz monitorowałam i pomagałam w organizacji zaliczeń materiału. Po narodzinach dziecka wspierałam uczennicę biorąc pod uwagę nieobecności związane z opieką nad dzieckiem. Rodzicom uczennicy zaproponowałam spotkanie z psychologiem z PPP. Przeprowadzałam rozmowy z pozostałymi uczniami z klasy przygotowując ich na daną sytuację wymagającą taktu, wsparcia i pomocy.
Możliwość niesienia pomocy uczniom traktuję jako priorytetowe zadanie. Odczuwam wielką satysfakcję za każdym razem, gdy mam okazję udzielić uczniom pomocy oraz gdy widzę jej pozytywne efekty.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Materiały te pomogły mi zgłębić i zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem. Na bieżąco zapoznaję się z poradami metodycznymi zawartymi na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www.onestopenglish.com, www.oup.com, www.longman.com.pl., www.angielski.edu.pl

Przeczytałam następujące publikacje:
• „Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej” P. Sobkowiak
• „ Jak motywować uczniów do nauki” Merill'a Harmin'a wydana przez CEO
• „ Metodyka nauczania języków obcych zorientowana sensorycznie” M. Rozenberg. Języki Obce w Szkole
• „ Metoda wielokrotnych powtórzeń. Od teorii do praktyki” P.A. Nowak. Języki Obce w Szkole.
• „ Jak uczyć jeszcze lepiej” Małgorzata Taraszkiewicz
• „ Języki Obce w Szkole” czasopismo wydawane przez FRSE
• „Wychowawca” miesięcznik o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej.

Podsumowanie

Okres stażu to czas intensywnej pracy w zakresie nauczanego przedmiotu, wzbogacania swojego warsztatu pracy, a także przewartościowania pewnych kwestii i rozwoju w sferze osobowości. Sprawozdanie to stanowi dokument przedstawiający obraz dokonanych przeze mnie osiągnięć i zdobytych umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Dzięki szkoleniom i warsztatom, podjętym przeze mnie działaniom, prowadzonym inicjatywom, współpracy z innymi osobami i instytucjami oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam rozwijać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a tym samym motywacji uczniów. Moja praca dydaktyczna przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia wyników uczniów w nauce oraz jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.
Najbliższa przyszłość będzie kontynuacją rozpoczętych w trakcie stażu działań. Większość podejmowanych przeze mnie inicjatyw ma charakter ciągły. Przez kolejne lata będę rozwijać projekt Mistrz Literowania, a moją intencją jest wyjście z nim poza mury szkolne i zaangażowanie w projekt okoliczne placówki. Moim celem jest również kontynuacja działalności Koła Języka Angielskiego i Zajęć Fakultatywnych. Wnioskując z efektów mojej pracy zawodowej dostrzegam pewne kwestie, które chciałabym ulepszyć. W pierwszej kolejności chcę udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze, gdyż wraz z kolejnymi zespołami klasowymi pojawiają się nowe trudności. Planuję systematycznie zbierać informacje zwrotne uzyskiwane od uczniów na temat mojego nauczania, aby w ten sposób podnosić jakość swojej pracy. Jeśli chodzi o nauczanie języka angielskiego, to zamierzam intensywniej uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach językowych, częściej stosować programy komputerowe do nauczania słownictwa, gramatyki i wymowy. Uwzględniając poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by zmierzyć się z pojawiającymi się trudnościami i przeszkodami, kierować się zdobytym doświadczeniem i ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży.
Pracując jako nauczyciel staram się sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje zadania i obowiązki wypływające z potrzeb szkoły mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi uczniów, ponieważ praca z młodzieżą daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. W związku z powyższym szukam nowych rozwiązań oraz podejmuję dodatkowe działania na rzecz szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.