X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37842
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe (IV) z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres 05.02.2018r. – 29.06.2018r.

Imię i nazwisko: Katarzyna S
Placówka oświatowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Współpraca z opiekunem stażu
W drugim semestrze współpracowałam z opiekunem stażu poprzez obserwacje zajęć przygotowanych przez opiekuna (zajęcia „Wiosenne kwiaty”, „Ciocia Celina”), prowadzenie zajęć z języka angielskiego w obecności opiekuna, konsultacje dotyczące przygotowywania zajęć, materiałów, omówienia metod nauczania, pisania dokumentacji przedszkolnej, przekazywania informacji na temat poszczególnych uczniów i ich rozwoju. Wspólnie z opiekunem i innymi nauczycielami zorganizowałyśmy I dzień wiosny. Oprócz pochodu z Marzannami, odbyły się w tym dniu przygotowane przez nas gry i zabawy sportowe. Swoją pracę systematycznie analizuję zarówno sama, jak i z opiekunem stażu, która wspiera mnie w moich działaniach, motywuje, udziela rad i wskazówek do dalszej pracy.
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy
W miarę swoich możliwości staram się brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W tym semestrze były to:
- 10.02.2018r. – szkolenie: Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.
- 18.02.2018r. – szkolenie: Taneczne spotkania z Klanzą – tańce z różnych stron świata.
- 20.02.2018r. – warsztaty: Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka.
- 17.03.2018r. – warsztaty: Zabawy wyciszające grupę.
- 24.03.2018r. – warsztaty: Gry i zabawy na języku angielskim.
Oprócz zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, prowadziłam zajęcia w obecności nauczycieli stażystów. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariuszy. Wspólnie z obserwującymi dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione po zajęciach, dzieliłam się z nimi swoimi zasobami materiałów w postaci wierszyków wyciszających, piosenek, oraz innych materiałów wykorzystywanych podczas obserwowanych zajęć.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje dzieci.
Prowadziłam również zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice w ten sposób mogli zobaczyć, jak ich dzieci pracują, jak pracuje grupa, jaki jest poziom wiedzy dzieci. Mogli również uczestniczyć we wspólnej pracy plastycznej z dziećmi. Po zajęciach rodzice pozytywnie komentowali przygotowane zajęcia.
Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola
Na bieżąco biorę udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Jestem przewodniczącą Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej. Zespół ewaluacyjny w drugim semestrze obserwował zajęcia prowadzone przez nauczycieli, przeprowadził ankiety, również wśród nauczycieli i opracował sprawozdanie z przebiegu ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z ewaluacji zostały przedstawione na Radzie Pedagogicznej.
Co więcej, uczestniczyłam w posiedzeniach i byłam przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola. W związku tym, dokładnie zapoznałam się z obowiązującymi rozporządzeniami: Rozdział 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz jego postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610), a także z Procedurą Rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 3 im. J. Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2018/2019.
Współpracuję także z Radą Rodziców Przedszkola. Miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach Rady, służyć pomocą w pisaniu dokumentacji i uchwał. Udział w spotkaniach Rady Rodziców pozwolił mi na współpracę z Rodzicami dzieci z przedszkola, poznanie ich potrzeb i opinii. Była to również szansa na stworzenie mocnej relacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami uczącymi w placówce.
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami poszerzając swoją wiedzę i doświadczenia, zarówno w codziennej pracy, jak i organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych. Służyłam radą i pomocą koleżankom, które w ciągu roku realizowały staż na nauczyciela kontraktowego.
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć. Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywują mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięcznikach „Nauczycielka przedszkola” i „Wychowanie Przedszkolne” oraz na stronach internetowych poświęconych edukacji pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie własnego warsztatu pracy.
W swojej pracy staram się dokładnie i rzetelnie wypełniać dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, dziennik Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Plany miesięczne grupy, Rozkład materiału zajęć języka angielskiego, Karty Monitorowania Podstawy programowej, Harmonogram Działań Wychowawczo-Profilaktycznych grupy, Harmonogram Imprez i Uroczystości grupy, Plan Współpracy z Rodzicami, arkusze obserwacji.
Dbałam również o wizerunek i promocję Przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej przedszkola, na której umieszczałam regularnie zdjęcia. Jestem również odpowiedzialna za prowadzenie kroniki przedszkola. W maju zostałam współmoderatorem strony na popularnym portalu społecznościowym, promującym Zespół.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowanych zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój: metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Edukacja poprzez ruch D. Dziamskiej, Total Physical Response podczas zajęć językowych.
Duży nacisk kładę na pomoc dzieciom słabszym. Regularnie prowadzę pracę indywidualną z dziećmi, które tego wymagają. Staram się także dostosować poziom trudności zadań do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Staram się również promować dzieci szczególnie zdolne jak i przedszkole poprzez udział w konkursach. W drugim semestrze udało mi się wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Księgarnię Lexica w Ostródzie. Sama zorganizowałam dwa konkursy
w grupie, jeden plastyczny: „Ostróda, moja mała ojczyzna”, a drugi plastyczno-literacki: „Piszemy książkę 2”. W ten sposób dzieci mogą pokazać swoje umiejętności, a przy tym dodatkowo zaangażowałam rodziców do wspólnej pracy. Prace dzieci były wystawione na tablicy, a z tekstów literackich powstała książeczka z ilustracjami. Dzieci biorące udział w konkursach dostały dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe sfinansowane przez Radę Rodziców.
Podczas całego roku prowadziłam programy ogólnopolskie i projekty przygotowane przeze mnie:
- Kubusiowi przyjaciele natury – program ekologiczny
- Czytające przedszkola – program edukacyjny w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Mali matematycy – projekt edukacyjny
- Mali badacze – projekt edukacyjny
Programy te i projekty miały na celu rozwijanie ciekawości otaczającym światem, pobudzanie zainteresowań, poszarzanie wiedzy i umiejętności dzieci.

Współpraca z rodzicami
Prowadzona przeze mnie praca, stała i systematyczna obserwacja dzieci, badanie ich kompetencji i umiejętności, diagnozowanie rozwoju, pozwoliły na opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. Dużą rolę w prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami wychowanków. Spójność działań rodziców i przedszkola zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Aby spełnić te wymagania zawsze dbałam i dbam o dobry kontakt z rodzicami, podejmując różnorodne formy współpracy z nimi. Główne formy tej współpracy to: zebrania informacyjne, zajęcia otwarte, uroczystości z udziałem członków rodziny (Dzień Mamy i Taty), rozmowy indywidualne, prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, udostępnianie zdjęć z działań i wydarzeń na stronie internetowej Przedszkola.
Współpraca z rodzicami odbywała się również podczas realizacji konkursów, w które były zaangażowane nie tylko dzieci, ale również ich rodzice („Piszemy Książkę 2”, „Ostróda – moja mała ojczyzna”).
Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin, ze środowiskiem lokalnym
Praca z dziećmi niejednokrotnie wiąże się z różnorodnymi trudnościami, a także problemami. Na przestrzeni krótkiego czasu swojej pracy podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostródzie. Współpraca ta polegała na podsuwaniu rodzicom możliwości korzystania z usług poradni w przypadku konkretnych trudności wychowawczych. Do tego celu wystawiłam opinię o dziecku, która była niezbędna do badań psychologiczno-pedagogicznych.
Wszystkie dzieci w przedszkolu są diagnozowane przez logopedę , a z dziećmi u których wykryto wady wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Poznając opinię specjalisty mogłam również ukierunkować swoją pracę z tymi dziećmi. Ponadto byłam w stałym kontakcie z logopedą i na bieżąco przekazywałam rodzicom diagnozę i zalecenia specjalisty. Dla poszerzenia własnych wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową (WWW.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy.
Podczas roku szkolnego współorganizowałam spotkania profilaktyczne z pracownikami Straży Miejskiej, Policji i Ratownictwa Medycznego.
Bardzo ważna dla mnie jest również współpraca i ciągły kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi trudności. W ten sposób mogę na bieżąco kontrolować postępy dzieci, informować rodziców o zadaniach realizowanych na zajęciach i przekazywać zalecenia do dalszej pracy.
Brałam udział lub organizowałam działania promujące Przedszkole i Szkołę w środowisku lokalnym:
- Majówka z szachami.
- Święto szkoły i przedszkola.
- Inne uroczystości okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty.
- Dni otwarte w przedszkolu.
- Zamieszczanie artykułów na stronie społecznościowej Zespołu.
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
- Udział w konkursach organizowanych poza placówką: Konkurs Plastyczny: „Żubr Pompik”.
Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Podczas drugiego semestru trwania stażu miałam okazję organizować różne imprezy i uroczystości:
- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki
- Dzień Dinozaura
- Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej
- Dzień Kobiet
- Dzień św. Patryka – angielskie święto realizowane na zajęciach j. angielskiego
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień osób z zespołem Downa
- Wielkanoc – wizyta Zajączka
- Dzień Czekolady
- Pochód bajkowych postaci
- Wizyta w bibliotece szkolnej
- Wycieczka do Teatru Lalek w Olsztynie
- Dzień Dziecka
- Dzień Mamy i Taty – przedstawienie
- Wycieczka do Ziołowej Doliny – integracja
- Zakończenie roku szkolnego – rozdanie nagród i dyplomów

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
Komputer to narzędzie bez którego współczesna edukacja nie może się obejść. Dzisiejszy nauczyciel powinien wykorzystywać go jako współczesny środek audiowizualny, jako multimedialne źródło informacji. Komputer usprawnia pracę nauczyciela, pomaga zaoszczędzić wiele czasu, a także wzbogacić zajęcia. Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi.
Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam:
- Dokumentację nauczyciela – miesięczne plany pracy, karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć i uroczystości, rozkład materiału
- Pomoce do zajęć – karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci
- Dekoracje sali
- Zaproszenia, podziękowania
- Ogłoszenia i informacje dla rodziców
- Dokumentację związaną z awansem zawodowym
Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych:
- Programy komputerowe z zadaniami dla dzieci
- Korzystanie z zasobów stron internetowych dla dzieci
- Oglądanie filmów i bajek o różnej tematyce
- Słuchanie muzyki, piosenek dla dzieci, utworów literackich i słuchowisk
Wykorzystywanie Internetu do pracy własnej:
Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym. Na bieżąco korzystałam z poczty elektronicznej, która pozwalała mi na szybki kontakt z innymi nauczycielami, korespondencję i wymianę materiałów. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: WWW.menis.pl, www.zeszyt.pl, www.edu.com, www.literka.pl, www.edukator.org.pl, www.awans.net.pl.
Dzięki nim mam stały dostęp do ciekawych publikacji, nowinek, mogę kontaktować się z innymi pracownikami pedagogicznymi, wymieniać doświadczenia, rozmawiać na tematy zawodowe. Mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i metodycznych. Mogę śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego, przeglądać oferty szkoleń i kursów dla nauczycieli.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze. Poznałam sytuację rodzinną wychowanków, obserwowałam dzieci, współpracowałam z rodzicami. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze. Wykorzystywałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania wszelkich problemów. W rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, pomocna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i wsparcie pedagoga szkolnego.
Udział w szkoleniach pozwala mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach prowadzonych w przedszkolu, również tych z języka angielskiego. Na bieżąco wykorzystuje nowo poznane zabawy, gry, tańce podczas zajęć, dzięki temu moje zajęcia są atrakcyjniejsze dla wychowanków.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

W swojej pracy staram się na bieżąco i według potrzeb korzystać z:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018, poz. 996)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018, poz. 967)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 967)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018, poz.1133)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
- Statut Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie
Uczestniczyłam w pracach organów Przedszkola:
- Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
- Byłam opiekunem Rady Rodziców Przedszkola
- Na bieżąco współpracowałam z gronem pedagogicznym przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.