X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37838
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

WSTĘP

1 września 2017 r. otrzymałam zatrudnienie w charakterze nauczyciela- wychowawcy świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
Przez cały okres stażu w przeważającej liczbie godzin pracowałam w świetlicy prowadząc zajęcia z dziećmi z klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej. Czas trwania stażu był dla mnie okresem bardzo intensywnej pracy nad realizacją celów i zadań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas dynamicznego rozwoju w sferze zawodowej, ale również osobistej.
Przez dziewięć miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zarówno opiekuńczo – wychowawcze jak i dydaktyczne. Zapoznałam się z podstawami prawa oświatowego, regulaminem funkcjonowania naszego Ośrodka. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Podwyższałam swoje kwalifikacje, a także doskonaliłam warsztat pracy o nowe doświadczenia i zdobytą wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Podjęłam również studia drugiego stopnia o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną (profil praktyczny) w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz dziewięciomiesięczne efekty swojej pracy. Jednocześnie jestem głęboko przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze wyzwań przede mną m.in. doskonalenie umiejętności pracy pedagogicznej z uczniami z autyzmem, nabywanie wiedzy w zakresie współpracy międzynarodowej placówek oświatowych oraz projektowej i jakże mnie pasjonującej arteterapii.

§ 6 ust. 2 pkt 1
„Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły”
Uzupełnienie o powinności nauczyciela stażysty z § 6 ust. 1 pkt 1

W okresie odbywania stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, w tym
z procedurą osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (z późn. zm.)
Ustawa dotyczy m.in. obowiązków nauczycieli, wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego nauczycieli, nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, warunków pracy i wynagrodzeń, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapoznanie z Kartą Nauczyciela pozwoliło na usystematyzowanie mojej wiedzy na temat obowiązków i praw nauczyciela, do których należą m.in. wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, dążenie do własnego rozwoju osobowego, dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późn. zm.)
Ustawa zawiera m.in. przepisy dotyczące wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, informacje związane
z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów w szkołach publicznych. Analiza ustawy pozwoliła pogłębić moje wiadomości związane z organizacją szkolnictwa specjalnego.

- Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Przeanalizowanie rozporządzenia pozwoliło mi na poszerzenie mojej wiedzy dotyczącej m.in. sposobu odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe
W związku z reformą oświaty dokonałam analizy w/w ustawy, która reguluje m.in. powstanie ośmioletniej szkoły podstawowej, wygaszanie gimnazjum, zmiany związane z liczebnością uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w oddziałach w przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych.
Równocześnie podjęłam współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Agatą Brol – nauczycielem dyplomowanym. Szczegółowa analiza przeprowadzana wraz z opiekunem stażu przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli dostarczyła mi nowej wiedzy i umiejętności w obszarze prawidłowego dokumentowania przebiegu stażu, co umożliwiło poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego oraz nabycie umiejętności wyszukiwania i posługiwania się w praktyce wyżej wymienionymi przepisami.
Efekty współpracy z opiekunem stażu to:
- kontrakt określający zakres obowiązków stażysty i opiekuna stażu
- harmonogram spotkań i konsultacji
- przygotowany projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu oraz jego sprawozdanie
Kontrakt jasno zawierał określone cele i zadania oraz kierunki oddziaływań na okres stażu. Współpraca z opiekunem stażu, spotkania informacyjne i doradcze stanowiły dla mnie duże wsparcie i pomoc w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Spotkania
z opiekunem stażu pozwoliły przeanalizować zalecenia i działania, które zaplanowałam zrealizować w okresie stażu.
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi pracę i organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej m.in.:
- Statut Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
- Regulamin świetlicy szkolnej Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
- Program wychowawczo- profilaktyczny
- Regulamin Rady Pedagogicznej
Systematyczny udział w Radach Pedagogicznych pozwolił mi poznać m.in. organizację roku szkolnego, plan nadzoru pedagogicznego, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych oraz w jakim kierunku zmierzają działania opiekuńczo – wychowawcze Ośrodka.
- Regulamin Rady Rodziców
Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
Programu Wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, opiniowanie programu, harmonogramu poprawy i efektywności kształcenia oraz wychowania. Poznanie Regulaminu przybliżyło mi istotę współpracy z rodzicami w zakresie działalności Ośrodka.
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski przybliża uczniom ideę demokracji i współodpowiedzialności. Zadania regulaminowe Samorządu uświadomiły mi, że podstawą wychowania jest nauka kreowania
i podejmowania samodzielnych decyzji.
Zaznajomiłam się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w Ośrodku:
- Dzienniki lekcyjne
- Teczka wychowawcy
- Dziennik zajęć wyrównawczych
- Rozkład zajęć
- Arkusze ocen
Analiza wszystkich dokumentów obowiązujących w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej pozwoliła dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Przystępując do wyznaczania sobie zadań wychowawcy świetlicy korzystałam z większości dokumentów regulujących organizację szkoły oraz dokumentacji bezpośrednio związanej z moimi podopiecznymi. Zapoznałam się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego każdego z uczniów powierzonego mi zespołu klasowego. Dostosowałam się do zaleceń w nich zawartych i właściwie dobierałam odpowiednie metody i formy pracy. Właściwie prowadziłam dziennik zajęć świetlicy szkolnej i dokumentację, postępowałam zgodnie z wyznaczonymi zadaniami. Znajomość zasad i umiejętność prowadzenia dokumentacji nauczyciela zespołu świetlicy pozwoliły mi wyrobić w sobie nawyk porządkowania warsztatu pracy i systematycznego gromadzenia dokumentów.
Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej co pozwoliło mi na bieżąco śledzić funkcjonowanie szkoły oraz organizację zadań wynikających ze specyfiki placówki oraz planu pracy.
Odbyłam obowiązkowe szkolenie BHP i tym samym zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki w szkole i poza nią. Zapoznałam się oraz przestrzegałam obowiązujących w placówce przepisów BHP oraz procedur postępowania. Udział w szkoleniu uświadomił mi jakie są potencjalne źródła zagrożenia w pracy nauczyciela oraz w jaki sposób postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Zdobytą wiedzę przełożyłam na praktykę stosując zasady BHP podczas codziennej realizacji zajęć, wycieczek oraz wyjść pozaszkolnych.
Na bieżąco dokumentowałam realizację zadań z planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie: dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy przeprowadzonych zajęć, arkuszy obserwacyjnych, kontraktu z opiekunem stażu, harmonogramów obserwowanych zajęć przez opiekuna stażu. Ponadto przez cały okres trwania stażu pracowałam nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Prawidłowo prowadziłam dokumentację z przebiegu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Zgromadziłam zaświadczenia ze szkoleń, kursów, scenariusze zajęć co pozwoliło mi na bieżąco kontrolować stopień realizacji awansu zawodowego.
Brałam czynny udział w pomocy podczas organizacji uroczystości świetlicowych oraz szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2017/2018:
- Dzień Dyni
- Dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zabawa Karnawałowa
- Światowy dzień flagi
- Światowy dzień niezapominajki
oraz
zorganizowałam stoisko oraz poprowadziłam na nim warsztaty z ceramiki podczas Pikniku Rodzinnego
Dbałam o wystrój i estetykę sali poprzez wspólne wykonywanie z uczniami okolicznościowych gazetek np. z okazji Bożego Narodzenia, Walentynek, Dnia Matki. Przygotowywaliśmy prezenty dla seniorów, projektowaliśmy makiety elementy dekoracyjne do klasy. Zorganizowałam kącik zieleni w ramach projektu pt.: „Roślina- od nasiona do nasiona”, w którym razem z uczniami wyhodowaliśmy rośliny z nasion. Co zaowocował pięknie ukwieconymi oknami wzbogacając estetykę sali. Głównym celem projektu było budowanie wiedzy o roślinach w szczególności o cyklu rozwojowym rośliny.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami podczas organizacji imprez
i uroczystości szkolnych. Wpłynęło to na stworzenie pozytywnych relacji oraz budowanie przyjaznego klimatu w relacjach między nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Byłam współorganizatorką szkolnych konkursów plastycznych:
• „Brzydkie kaczątko”, którego celem było kształtowanie postawy czytelniczej oraz wyobraźni plastycznej, inspirowanie literaturą, popularyzowanie czytelnictwa
• „Mini Marzanna”, gdzie ideą konkursu było rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu. Kształtowanie postawy proekologicznej.

• „Mój ulubiony bohater książki dla dzieci”, który zachęcał dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę, motywował uczniów do czytania książek oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.
Uczestniczyłam również wraz z moimi wychowankami w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, motywując oraz inspirując ich do pracy. Uczestniczyliśmy m. in. w konkursach szkolnych:
• „Jeż – kolczasty zwierz”
• „Kolorowa pisanka”.
• „Polskie symbole narodowe”.
• „Ekoludek”
• „Moja rodzina”
oraz w konkursach międzyszkolnych:
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Portret św. Mikołaja”
• Otwarty ogólnopolski konkurs plastyczny „Anioły – muśnięcie skrzydeł”
• Konkurs plastyczny „Zaprojektuj kartkę Świąteczną – Matka Boża, którą zobaczyli Trzej Królowie”
Wszystkie założone cele konkursów zostały zrealizowane zgodnie z podstawą programową
edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji plastycznej, która zakłada, iż istotą edukacji plastycznej jest umożliwienie dzieciom postrzegania wartości wizualnych, które zawarte są w otoczeniu w naturze. Uczeń, poprzez ich przeżywanie, rozwija swoją sferę duchową. Dzieci, mając naturalną potrzebę wyrażania swych doznań wewnętrznych, wykorzystują do tego techniki plastyczne.
Wspomaganie aktywności twórczej to nie tylko uroczystości, konkursy, ale przede wszystkim praca w świetlicy szkolnej, w której niejako kontynuowana jest praca dydaktyczno-wychowawcza. Uatrakcyjnienie zajęć poprzez różnego typu pomoce dydaktyczne jak plansze, rysunku, krzyżówki, mini quizy pozwalają wychowankom usystematyzować oraz utrwalić wiedzę zdobytą na lekcji, a zarazem zrelaksować się przez zabawę.
Prowadziłam świetlicowe kółko ceramiczne „GLINOŁAPKI”, którego głównym celem było rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizacje własnych pomysłów w pracach z gliny. Zapoznanie się wychowanków ze specyfiką dorobku kulturowego dawnych pokoleń oraz wykonanych przez nich sprzętów użytkowych z gliny. Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w kulturze Polski z zakresu wytworów z gliny, pracy na kole garncarskim. Rozwijanie pojęć czasoprzestrzennych. Kształtowanie umiejętności zdobywania, porządkowania i wykorzystywania nabytych wiadomość w samodzielnej pracy. Wyposażenie ucznia w niezbędne umiejętności plastyczno- techniczne z zakresu ceramiki. Rozbudzanie samoistnej aktywności twórczej. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Rozwijanie poczucia piękna oraz wyrażanie własnych uczuć w sposób niewerbalny. Dostrzeganie przez wychowanków różnic miedzy konsystencjami mas, wielkości brył, przestrzenności, różnorodności barw. Poznanie technik plastycznych: rzeźbienia, modelowania, lepienia. Rozróżnianie materiałów, które można zastosować do kompozycji przestrzennej i płaskiej.
§ 6 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły” Uzupełnienie o powinności nauczyciela stażysty z § 6 ust. 1 pkt 2,3,4

Pracując na stanowisku wychowawcą świetlicy korzystałam z bogatej literatury. Czerpałam z niej wiedzę na temat realizacji zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych oraz urozmaicania czasu wolnego. Godne polecenia pozycje według mnie to np.:
- „Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy.”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
- „Grupa bawi się i pracuje” J. Rojewska
- „Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci” Grzegorz Kasdepke
- „Warsztat pracy pedagoga” Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński
- „Bajki z sensem. Chodźmy się bawić” Mariola Malkiewicz
- „Rysowane wierszyki” Ewa Małgorzata Skorek
- „Gry i zabawy interakcyjne” Klaus W.Vopel
- „Bajki rymowane w biblioterapii” A.Łaba

Literatura przedmiotu stała się dla mnie inspiracją. Czerpałam z niej pomysły, które wykorzystywałam w swojej pracy.
Patrząc z jak dużym zaangażowaniem i chęcią dzieci włączają się w proponowane im przeze mnie prace plastyczne, chętnie angażowałam się w ich organizację. Starałam się wykorzystywać oryginalne i ciekawe pomysły, których źródłem były dla mnie zwłaszcza doświadczenia zdobyte poprzez wieloletnia współprace z Pracownią artystyczną w Energetycznym Centrum Kultury im. Jana Kiepury oraz Pracownią „Ceramiczna Pomarańcza”. Wiele pomysłów czerpałam także z dostępnych czasopism, takich jak: „Mały artysta” oraz „Window colour”, a także stron internetowych propagujących twórczość dzieci.
W świetlicy chętnie spędzałam z dziećmi czas podczas zabaw i gier, kontrolując ich przebieg oraz dbając o bezpieczeństwo. Służyłam pomocą w trakcie odrabiania zadań domowych, zwracając szczególna uwagę na uczniów z trudnościami w nauce.
Wygląd miejsca pracy jest dla mnie niezmiernie ważny, dlatego dbałam o jego estetyczny i atrakcyjny wygląd gdyż wiem, że dzieci lubią przebywać w przyjaznym im środowisku.

Uczestniczyłam w warsztatach doszkalających nauczycieli w zakresie technik plastycznych:
• Warsztaty grafiki i fotografii artystycznej w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
Brałam udział w szkoleniach
• Sala Doświadczenia Świata – miejscem kreatywnych zajęć pobudzających zmysły dziecka.
• Profilaktyka zaburzeń psychicznych i zachowań ryzykownych.
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Uczestniczyłam również w IV Bezpłatnej Konferencji "Oswoić Autyzm” odbywającej się w Warszawie. Miałam również możliwość poszerzenia własnego warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Mogłam zobaczyć ich sposób prowadzenia zajęć, jak nawiązują kontakt z całą grupą, a zarazem jak potrafią indywidualnie spojrzeć na dziecko. Uczyłam się jak rozwiązywać konflikty powstające w klasie szkolnej, a tym samym w świetlicy.
Podczas odbywania praktyk studenckich nigdy nie miałam możliwości samodzielnie prowadzić zajęcia, które byłyby ocenione fachowym okiem. W czasie stażu zajęcia moje hospitowane były zarówno przez panią kierownik świetlicy jak i opiekuna stażu. Wspólna rozmowa po przeprowadzonych zajęciach dała mi możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość oraz spojrzenie czasami z zupełnie innej perspektywy na tą samą sytuację. Otrzymywałam cenne wskazówki dotyczące problemów, których wcześniej nie zauważyłam.
Bardzo cennymi wskazówkami podczas odbywania stażu były również spostrzeżenia moich koleżanek ze świetlicy, które na co dzień obserwowały moją pracę.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju awansu zawodowego oraz niniejszego sprawozdania). Przygotowując zajęcia korzystałam też z Internetu, programów multimedialnych oraz urządzeń w technologii cyfrowej. Prowadząc zajęcia często łączyłam te narzędzia, aby uatrakcyjnić przekaz dydaktyczno- wychowawczy, m.in. wykorzystałam serię National Geographic Video Library wraz z dostępnymi na stronie www.ngodkrywca.pl kartami pracy.
Podczas odbywania stażu zapoznałam się z zasadami prowadzenia, rodzajem oraz sposobem prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej:
- dzienniki lekcyjne
- Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne
- arkusze ocen
- karty wycieczek,
poprzez analizę i przyswojenie aktów prawnych:
- Rozporządzenie MEN z dnia 2 września 2014 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 poz. 1170)
- Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. 2013 poz. 958).
Zapoznanie się z w/w podstawowymi przepisami prawnymi dotyczącymi dokumentowania pracy pozwoliły mi na prawidłowe i systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji zajęć świetlicowych.

§ 6 ust. 2 pkt 3
„Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby i zainteresowania. W ciągu roku szkolnego rozmawiałam z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami a także pedagogiem szkolnym na temat sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów, ich problemów oraz zachowań. Indywidualnie rozmawiałam z rodzicami niektórych uczniów. Korzystałam z artykułów dotyczących problemów uczniów z nauką, głównie na temat dysleksji: „Szkolne problemy dzieci dyslektycznych” – Beata Cyranowicz, Beata Szczucka, „Dysleksja a nauka języka obcego” – Anna Duda, a także „Język obcy w korelacji z innymi przedmiotami nauczania” – Mirosław Zybert, „Rola motywacji w procesie uczenia się języka obcego” – Mirosław Zybert, „Znaczenie nowoczesnych środków przekazu w nauczaniu języków obcych: telewizja satelitarna” – Mirosław Zybert, „Jak motywować do nauki języka rosyjskiego” – Elżbieta Łuksza-Palankiewicz, „Negocjacje w szkole – style ich prowadzenia” – Elżbieta Łuksza-Palankiewicz, „Super uczeń, czy to możliwe?: „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.1, „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki. Hierarchia potrzeb” cz.2, „Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.3, „Szacunek i uznanie. Na co to komu? Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.4 i 5, „Praca nauczyciela to katorga i w dodatku kiepsko płacą. Psychologiczne podstawy motywacji do nauki” cz.6 – Łukasz Kuściński.
Poprzez stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rozmowami z rodzicami zdobywałam informacje o środowisku uczniów. Dzięki temu nawiązałam z nimi dobre kontakty.
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, tj. Wydawnictwem Szkolnym WSiP, które ufundowało uczniom nagrody za udział w przygotowanym i zorganizowanym przeze mnie konkursie.
W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadziłam zajęcia wyrównawcze wg autorskiego programu zajęć świetlicowych pt: ,,Poza schematem ławki szkolnej”:
- „Pobawmy się matematyką”,
Głównym celem tej części programu było pomaganie uczniom, którzy posiadają trudności w uczeniu się matematyki, jak również dla uczniom, którzy wykazują zainteresowania w tym kierunku. Stosowanie gier i zabaw matematycznych jest pomocne w procesie dydaktyczno – wychowawczym, gdyż umożliwia dziecku wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Zmniejsza niechęć do podejmowania wysiłku umysłowego, uaktywnia dzieci nieśmiałe lub przekonane o braku zdolności matematycznych. Pozwala również uniknąć nudy w doskonaleniu technik matematycznych. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek w formie zabaw i gier. Taka forma zajęć pomaga odreagować stresy i niepowodzenia, pozwala zwiększyć poczucie własnej wartości, przeżyć sukces, uwierzyć w siebie.

- „Radosna kinezjologia”
Ta część programu zawierała zabawy psychologiczne, ćwiczenia Gimnastyki Mózgu oraz gry i zabawy interakcyjne. Na podstawie doświadczeń Dr Paul Dennison’a, amerykańskiego pedagoga, który wraz ze współpracownikami, opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu.

- „Odkryj w sobie potencjał”
Ta część programu miała na celu usprawnianie funkcji społecznych u dzieci, troszcząc się jednocześnie o ich zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie.
Pomagałam uczniom na zajęciach jak pokonywać trudności i problemy. Podpowiadałam jak nawiązywać właściwe relacje z drugim człowiekiem, adoptować się do nowych sytuacji. Program ten obejmował zagadnienie przyjaźni, jak ją pielęgnować i utrzymać. Na zajęciach wychowankowie określali i nazywali własne uczucia. Uczyli się co robić w sytuacji, kiedy czują się samotni, zdenerwowani. Program zawierał również treści z zakresu komunikacji, praw człowieka, tolerancji i akceptacji. Nie dawał gotowych rozwiązań, ale zachęcał do własnych przemyśleń. Dzieci ćwiczyły dobieranie takich rozwiązań, które im pomagały i nie krzywdziły innych.

§ 6 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”
W okresie stażu przeprowadziłam wiele zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Pani Kierownik Świetlicy. Po zajęciach prowadzone były rozmowy, podczas których dzieliłyśmy się cennymi uwagami i spostrzeżeniami. Dzięki nim miałam okazję korygować swoje błędy, które zauważyli obserwatorzy moich zajęć. Hospitacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu pracy zawodowej. Efektem zajęć hospitowanych są przygotowane przeze mnie konspekty wszystkich przeprowadzonych zajęć. Odbyły się następujące zajęcia:
• 19.09.2017 r.- „Bezpieczeństwo w szkole i w świetlicy. Ruch uliczny”
• 3.10.2017 r.- „Światowy dzień zwierząt”
• 7.11.2017 r.- „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”
• 5.12.2017 r.- „Grudniowe tradycje”
• 23.01.2017 r.- „Legendy i podania ludowe”
• 13.02.2017 r.- „Ulubieńcy książkowi”
• 6.03.2017 r.- „Filmoteka małego i dużego człowieka”
• 10.04.2017 r.- „Tydzień zdrowego odżywiania”
• 15.05.2017 r.- „ABC zachowania”
Zajęcia, które przeprowadziłam w ramach stażu były omawiane przed i po zajęciach z opiekunem stażu zgodnie z tematem tygodniowym i zainteresowaniami uczniów.
Współpraca z moim opiekunem stażu układała się bardzo dobrze. Systematycznie konsultowałam się z Panią Agatą omawiając realizację Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawiając zgromadzoną dokumentację. Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pracy udzielała mi wielu wskazówek i porad. Prezentowała różnorodne metody, techniki oraz formy zajęć.
Przynajmniej raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu a także inne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Na bieżąco omawiałam z nauczycielem obserwowane zajęcia. W dalszej pracy uwzględniałam zalecenia i wnioski osób hospitujących. Czerpałam również pomysły z hospitowanych zajęć, wdrażałam w swój warsztat pracy różne metody i formy pracy.

Autorefleksja
W okresie stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom szkoły. W szkole poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności na temat metodyki i dydaktyki. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Rok ten był dla mnie sprawdzeniem mojej wiedzy i umiejętności oraz wielkim wyzwaniem. Przebieg stażu wzbudził we mnie potrzebę dalszego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje poprzez ukończenie studiów magisterskich. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz atrakcyjniejsze.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować była mała umiejętność angażowania całej grupy uczniów do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad i zwiększenie dyscypliny podczas zajęć oraz większej konsekwencji wobec uczniów.
W pracy w szkole spotkałam się ze zrozumieniem, życzliwością i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i radę nauczycieli z większym stażem pracy, za co jestem im bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję Dyrekcji Szkoły za możliwość odbycia stażu, pomoc, wyrozumiałość i zaufanie. Dziękuję opiekunowi stażu za wsparcie przy realizacji mojego planu rozwoju zawodowego oraz profesjonalną pomoc, życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość. Dzięki Państwu mogłam prawidłowo odbyć staż na nauczyciela kontraktowego.

PODSUMOWANIE

Podczas realizacji zadań wyznaczonych planem rozwoju zawodowego korzystałam przede wszystkim ze wskazówek i rad opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, specjalistów pracujących w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Jako nauczyciel świetlicy moim zadaniem było zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej. Moja praca w świetlicy szkolnej znacząco rozwinęła kreatywność, praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem uwagą dzieci oraz pozwolił mi na nawiązanie silnych więzi z moimi podopiecznymi.
By usystematyzować moje nowo zdobyte doświadczenia intensywnie rozwijałam swoją wiedzę.
Praca z dziećmi jest moją pasją, dlatego z radością uczestniczę w życiu szkoły, zarówno przy okazji różnego rodzaju imprez jak i prowadzeniu zajęć dodatkowych w szczególności moich ulubionych związanych z arteterapią. Zajęcia te nie tylko uczą pożytecznych umiejętności, ale rozwijają poczucie własnej wartości, umiejętności społeczne i tożsamość grupową wśród ich uczestników.
Oczywiście praca nauczyciela to nie tylko praca z dziećmi, ale również prowadzenie dziennika, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i umiejętne prowadzenie dokumentacji. W ciągu roku systematycznie prowadziłam całą dokumentację rozwijając swoją wiedzę na temat organizacji i pracy w szkole.
Podsumowując, uważam, że udało mi się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele i zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.