X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37830
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Karolina Kusterka
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa
Adres szkoły:
Stanowisko: nauczyciel - wychowawca świetlicy
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2018 r.
Opiekun stażu:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajec w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenie)
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
9. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Spodziewane efekty
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1. Zapoznanie z procedurą osiągnięcia awansu zawodowego nauczyciela.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela z dnia 26. I 1982
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. IX. 1991
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.III 2013 r.
-poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- poprawne sformułowanie planu rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez dyrektora szkoły 20.09.2017
Dyrektor szkoły, opiekun stażu.
IX 2017
Poprawne opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy. - współpraca z opiekunem stażu
-poznanie zasad wzajemnej współpracy
- podpisanie kontraktu z opiekunem stażu
10. 09.2017
Opiekun stażu.
IX 2017
Opracowanie zasad współpracy, rozmowy, hospitacje.

3. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie i analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut szkoły
• Regulamin szkoły
• Szkolny program profilaktyki
Poznanie i omówienie dokumentacji obowiązującej w placówce: Statutem Szkoły , regulaminem szkolnym oraz programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
Obecność na Radach Pedagogicznych.
Dyrektor, Opiekun stażu
Cały okres stażu.
Zapisy w dokumentacji przebiegu stażu.

4. Poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu wewnętrznym, analiza regulaminu BHP i p/poż.
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego na terenie szkoły
- udział w szkoleniu bhp Dyrektor,
Opiekun stażu.
IX 2017
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

5. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji tzw. teczki stażowej
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Notatki własne, rozmowy, scenariusze.

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu. Opis realizacji niniejszego planu.
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu.
Opiekun stażu.
V 2017
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych i prowadzonych zajęć
Opracowywanie zakresu i tematów zajęć, konsultacje.
- ustalenie terminów i tematyki spotkań
Opiekun stażu.
IX-V 2017
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne, harmonogram obserwowanych zajęć.

2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą.
- poznanie nowych form pracy i zabaw z dziećmi
- tworzenie arkuszy obserwacji
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli: 27.09, 19.10, 10.11, 01.12, 17.01, 28.02, 21.03, 19.04, 29.05, następnie ich analiza.
Opiekun stażu, inni nauczyciele.
Cały okres stażu.
Wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariusza zajęć, ocena i analiza.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
09-2017r. – Znaki drogowe
10-2017r. – Rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie liści
11-2017r. – Zwierzęta przygotowują się do zimy
12-2017r. – Niech żyją górnicy
01-2018r. – Moje hobby, moje pasje. Dobrze jest mieć zainteresowania
02-2018r. – Mój ulubiony bohater książkowy. W świecie baśni.
03-2018r. – Zbliża się wiosna, żegnaj Marzanno!
04-2018r. – Posprzątajmy świat!
05-2018r. –„Ja i moja rodzina. Przygotowujemy się do dnia mamy”
Następnie ich analiza.
Dyrektor,
Opiekun stażu, nauczyciel.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, notatki z konsultacji z opiekunem stażu, innym nauczycielem, wnioski.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznych. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. Korzystanie z literatury oraz Internetu.
- pogłębianie wiedzy
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
-wzbogacenie wizerunku sali
-ulepszanie i doskonalenie zajęć poprzez udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Klanza:
-„Różne techniki plastyczne i zabawy przy muzyce”
-„W kolorowym świecie- gry i zabawy z chustą animacyjną”
- Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu.
- poziom II.
- szkolenie prowadzone przez rodziców chłopca z naszej szkoły który choruje na cukrzyce.
Od stycznia 2018r. wraz z koleżanką prowadzimy gazetkę świetlicową „Świetlik” jest to miesięcznik dla dzieci klas 0-2 który pobudza aktywność, rozwija inwencję twórczą oraz zainteresowania. Zachęca do czytania i kolorowania.
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Notatki własne, dyplomy, zaświadczenia.

5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Udział wychowanków w konkursach.
- przygotowanie i pomoc dzieciom w konkursach
- opracowanie regulaminu konkursu świetlicowego „Dzień ziemi” oraz organizacja konkursów wewnątrz klasowych.
-pomoc w organizacji baliku karnawałowego (01.2018)
Organizacja Andrzejek dla klas drugich (11.2018).
Uczestnictwo w wycieczkach:
- Fabryka bombek w Wolsztynie i muzeum w Stęszewie (12.2018),
-Teatr pt.: „Calineczka” (10.2018),
-Nadleśnictwo w Czerwonaku (Dziewicza góra) (04.2018).
Wycieczka do Torunia i Inowrocławia. 08.05.2018
Pomoc w kiermaszu Bożonarodzeniowy. Jury w konkursie Piosenki Patriotycznej (11.2018),
Organizacja konkursu „ Mój Talent 2018”
Dwa razy w tygodniu prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych z uczniami klas drugich- tworzyliśmy prace plastyczne i eksperymentowaliśmy z różnymi materiałami plastycznymi.
Opiekun stażu.
Dyrektor
Cały okres stażu.
Regulaminy konkursów, dyplomy.

6. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
- pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych jak i częste quizy przy użyciu tablicy multimedialnej.
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- plan rozwoju zawodowego w formie elektronicznej.
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Płyta z zapisem elektronicznym.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły oraz planem opiekuńczo- wychowawczym świetlicy. Analiza dokumentów. Opracowanie regulaminu świetlicy.
Omówienie dokumentów i analiza z opiekunem stażu.
Dyrektor,
Opiekun stażu.
IX 2017
Opracowany plan opiekuńczo - wychowawczy świetlicy.

2. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków. Rozmowa, karty zgłoszenia wychowanków do świetlicy, współpraca z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam ich potrzeby, troski oraz zainteresowania. Konsultowałam bieżące trudności z rodzicami, wychowawcą dziecka oraz w razie potrzeby z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Dyrektor, opiekun stażu, pedagog , wychowawcy.
Cały okres stażu
Notatki własne.

3. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas. Bezpośrednie rozmowy z rodzicami i wychowawcami klas. Nawiązywałam kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby w pełni być zaakceptowana oraz aby dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływa, na jakość mojej pracy. W miarę swoich możliwości zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.
Wraz z wychowawcą klasy drugiej organizuję „Dzień mamy” podczas czerwcowego ogniska z rodzicami (06.2018) gdzie przygotowujemy wspólnie występ i zabawy.
Przeprowadzałam warsztaty z rodzicami na zajęciach w świetlicy, gdzie przygotowywaliśmy ozdoby na kiermasz (12.2018);
Opiekun stażu, wychowawcy.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

4. Znajomość potrzeb i problemów środowiska uczniowskiego oraz umiejętność współpracy. Zapoznanie się z sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Prowadzenie zajęć w świetlicy o różnych formach, zarówno praca w grupie, jak i indywidualna, dzięki czemu uczniowie lepiej współpracowali i rozwijali swoją ciekawość i zainteresowania.
-zaaranżowałam gazetkę na ekspozycję prac plastycznych dzieci, które były systematycznie prezentowane
-wprowadziłam tablice motywacyjną dla uczniów mającą na celu codzienne ocenianie zachowania, udział w zajęciach jak również dbanie o porządek naszej sali.
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Notatki własne.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora. Analiza własnej pracy: scenariusze zajęć, wnioski z omówionych zajęć.
- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- rozmowy z opiekunem stażu po obserwowanych i przeprowadzanych zajęciach.
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Scenariusz zajeć, notatki własne.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność i obserwacja zajęć, omówienie i zapisanie spostrzeżeń.
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- tworzenie arkuszy obserwacyjnych
Opiekun stażu.
Cały okres stażu.
Notatki własne, wnioski z obserwacji, arkusze obserwacji
Potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
-współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedom.
Opiekun stażu,
Nauczyciele.
V 2017
Zaświadczenie o publikacji.

4. Analiza i ocena własnych umiejętności. Autoanaliza i samoocena.
- autorefleksja
- samoocena
- projekt oceny opiekuna stażu
- ocena dyrektora szkoły Dyrektor,
Opiekun stażu.
V 2017
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.