X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37824
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEG UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Zbigniew Lomperta
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015.
Czas trwania – 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu – 31.05.2018.

WSTĘP

Pacę w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przasnyszu rozpocząłem 1 września 1998 roku, początkowo jako wychowawca internatu, później jako nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego. Uzyskałem kolejne stopnie awansu zawodowego. Staż, który podjąłem w okresie od 01.09.2015 r. do 31.05.2018r. ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego to kolejny, twórczy i ciekawy etap mojej aktywności zawodowej. Od początku swojej pracy starałem się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów, wzbogacać swój warsztat pracy oraz brać czynny udział w wydarzeniach szkoły.
Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawowym celem mojej pracy jest wszechstronny rozwój wychowanków oraz wyposażenie ich w takie wiadomości i umiejętności, aby w miarę swoich możliwości mogli samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym na równi z innymi. Zawsze zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi i przestrzeganie zasad kultury osobistej. Ćwiczę w nich asertywność i wiarę we własne siły. Cieszę się z osiągnięć moich uczniów i zachęcam ich do dalszej wytrwałej pracy.
Napisany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki działania. Starałem się brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców i nauczycieli. Zadania nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego w czasie trwania stażu, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan stanowi kontynuację realizowanych działań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków.
Odbyty przeze mnie staż przebiegał we współpracy z Dyrekcją Ośrodka, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem prowadzącym. Cele jakie sobie postawiłem wpłynęły na mój rozwój osobisty, jak i zawodowy. Pogłębiłem wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego, oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Odbywając staż zaplanowałem następujące cele, które były wyznacznikiem mojej pracy:
- podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły;
- poszerzanie zakresu wiedzy, pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
- stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci i młodzieży;
- współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Niniejszy opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego powstał w związku z zakończeniem stażu. Stanowi on podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego. Zdobyte w tym czasie doświadczenia pozwoliły mi zmienić własne przyzwyczajenia, warsztat pracy oraz lepiej dostosować się do potrzeb ucznia. Był to okres intensywnej pracy w celu sprostania wymaganiom, jakie sobie założyłem. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświecić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania.
Sprawozdanie z zadań realizowanych podczas stażu, opis ich realizacji przedstawiłem według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Podejmując działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, realizowaniu zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałem wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi.

Poznanie procedur awansu zawodowego.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałem się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałem akty prawne, odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu:
• Kartę Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz.1189 ze zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz 2203),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
• Stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Stronę internetową Kuratorium Oświaty.
Śledząc prasę oświatową („Głos Nauczycielski”, „Życie Szkoły” „Głos Pedagogiczny” i inne), i informacje pojawiające się na stronach internetowych odszukiwałem artykuły dotyczące awansu. Mogłem więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu się znajduję.

Efekty:
Poznałem wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłem wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, opracowałem i wdrożyłem do działania Plan Rozwoju Zawodowego.
Umożliwiło mi to nakreślenie wizji mojej ścieżki zawodowej nie tylko przez pryzmat moich planów i zamierzeń ale również zgodnie z procedurami. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o poprawności moich działań.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych i wychowawczych, na których wraz z innymi nauczycielami opracowywaliśmy roczne plany zespołów, dokonywaliśmy analizy ewaluacji przedmiotowych systemów oceniania, opracowywaliśmy tematykę projektów edukacyjnych, analizowaliśmy wyniki testów, określaliśmy zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wiele innych działań, które zostały opisane w sprawozdaniach. Nauczyciele podczas posiedzeń zespołów chętnie dzielili się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi ich sukcesów, problemów, porażek i potrzeb.
Podczas systematycznych spotkań z rodzicami poruszałem tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej uczniów:
- współpraca między uczniami,
- zachowanie w szkole,
- postępy uczniów, osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach.
W trakcie spotkań z rodzicami omawiałem:
- przyczyny niepowodzeń szkolnych,
- agresję wśród dzieci,
- zagrożenia płynące z nieograniczonego dostępu do komputera i Internetu.
Przedstawiłem propozycje sposobów zapobiegania trudnościom wychowawczym. W razie potrzeby spotykałem się indywidualnie podczas konsultacji. Zapraszałem rodziców na zajęcia otwarte w celu obserwacji zachowań dzieci i ich zaangażowania podczas zajęć.

Efekty:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły wpłynęło na:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- spotkania zespołów pomagały mi poszerzyć warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego,
- podniesienie moich kompetencji zawodowych,
- działania naprawcze, odnoszące się do poszczególnych klas, lub do całej szkoły wypracowane z innymi nauczycielami, pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły,
- nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizy i pisania sprawozdań,
Dzięki współpracy z rodzicami:
- nastąpiła systematyczna kontrola postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci,
- angażowałem rodziców w działania wychowawcze szkoły, organizowanie imprez i uroczystości,
- nastąpił wzrost pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic.

Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

Podczas stażu, aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczyłem w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach, w ramach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Systematycznie studiowałem literaturę fachową oraz korzystałem z informacji dostępnych na portalach edukacyjnych w celu doskonalenia zawodowego. Zorganizowałem zaplecze samodzielnie przygotowanych materiałów dydaktycznych, kart pracy, rysunków, schematów, prezentacji multimedialnych. Powiększyłem swoją wiedzę, co wzbogaciło mój warsztat pracy nauczyciela o nowe metody działań dydaktyczno – wychowawczych.
Brałem udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej na temat:
- „Rola wychowawcy klasowego i jego wpływ na tworzenie pozytywnej atmosfery w relacji między uczniem, rodzicem i nauczycielem.”
- „Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka.”
- „Wpływ czytania na rozwój dziecka.”
- „Metody aktywizujące i rola nauczyciela w procesie pobudzania uczniów do twórczej aktywności.”
- „Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce.”
- „Komunikacja osób z autyzmem –zaburzenia i terapia.”
- „Depresja u dzieci i młodzieży.”

Brałem udział w kursach, szkoleniach i warsztatach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
- „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela”
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna od A do Z”
- „Wychowanie komunikacyjne dla nauczycieli”
- „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania”
- „Stosowanie technologii informacyjnych w edukacji”
- „Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej”
- „Kurs instruktora sportów zespołowych”
- „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej/ instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej”
- „Kurs trenera koszykówki”
- „Kurs trenera piłki nożnej”
- „Obraz – Ruch – Słowo w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- „Gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I – III szkoły podstawowej”
- „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacyjnych”
- „Profilaktyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”
- „Metoda projektu w wychowaniu fizycznym”
- „Tworzenie programów nauczania z wychowania fizycznego w oparciu o nową podstawę programową szkoły podstawowej”.

Odbyte przeze mnie szkolenia, kursy, seminaria, przyczyniły się do:
- podniesienia moich kompetencji zawodowych,
- wzbogacenia wiedzy,
- zdobycia niezbędnej wiedzy na temat dokumentów dotyczących awansu zawodowego,
- wzbogacenia własnego warsztatu pracy, a przez to podwyższenie jakości pracy szkoły,
- rozpoznawania i przeciwdziałania różnym niepożądanym postawom oraz zachowaniom,
- wykorzystania zdobytej wiedzy do przeprowadzenia pedagogizacji rodziców,
- lepszego zrozumienia dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych,
- edukowania uczniów ciekawymi metodami pracy pedagogicznej,
- zdobycia wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach jak i z uczniem zdolnym,
- wykorzystania ciekawych pomysłów na zajęciach,
- poszerzenia i zaktualizowania wiedzy na temat oceniania
- możliwości podzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, opiekunami.

Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałem udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze.
Ponadto nawiązałem nowe znajomości i rozwinąłem wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.
Gromadzenie literatury z nauczanych przedmiotów i wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co miało odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy i umiejętności.

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Na początku roku szkolnego, w każdej klasie przeprowadzam diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów. Uzyskiwałem w ten sposób odpowiedź na pytanie o poziom wiedzy i umiejętności zarówno klasy, jak i poszczególnych uczniów. Każdy uczeń został oceniony w kilku kategoriach działalności, tak by ocena była wieloaspektowa. Początek roku szkolnego to czas, który poświęcałem na wnikliwą obserwację uczniów, ich możliwości, stylu pracy. Pomagało mi to dobrać odpowiednie treści, metody i formy do pracy na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki, jak również opracowanie programów zajęć świetlicowych. Każdy rok pracy z uczniami sprawnymi fizycznie, kończyłem sprawdzianem podsumowującym, testami sprawności i porównaniem oraz analizą wyników. Pozwalało mi to jeszcze lepiej zorganizować pracę w kolejnym roku szkolnym.
Mając rozeznanie co do możliwości moich uczniów, tak konstruowałem plany pracy, scenariusze lekcji, dobierałem formy ćwiczeń i metody, by każdy uczeń w klasie otrzymywał wsparcie, jakiego potrzebuje. Umożliwiło mi to maksymalne wykorzystanie predyspozycji uczniów i przynosiło zamierzone efekty.
Tworzyłem plany pracy do lekcji informatyki, wychowania fizycznego i zajęć świetlicowych. Zawarte w nich treści, metody i formy wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów.
We wzbogaceniu mojego warsztatu pracy istotną rolę odegrał opracowany przeze mnie Przedmiotowy System Oceniania, w którym zawarłem kryteria oceniania z nauczanych przedmiotów. Określiłem w nim wymagania na dany stopień. Następnie przedstawiłem je uczniom i rodzicom w celu jasnego i przejrzystego organizowania własnej pracy i wdrażałem je na bieżąco. Przypominałem na początku każdego semestru wymagania w nim zawarte.
W celu podniesienia jakości mojej pracy dydaktycznej i pracy szkoły systematycznie przeprowadzałem sprawdziany, testy sprawności i zadania klasowe. Ponadto sporządzałem zestawienia i analizy, z których wyciągałem wnioski do dalszej pracy w następnym półroczu i roku szkolnym.
Zgodnie z harmonogramem obserwacji, prowadziłem lekcje w obecności dyrektora. Do każdej lekcji przygotowywałem konspekt, różnorodne materiały dydaktyczne oraz urozmaicone metody pracy.

Efekty:
- przygotowywane przeze mnie testy i sprawdziany były doskonałym narzędziem do ewaluacji moich działań dydaktycznych,
- przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania wiedzy i umiejętności uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy,
- sposób oceniania według ustalonych kryteriów pozwolił mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów, wpływał na ich mobilizację do nauki, przyczynił się do uniknięcia nieporozumień oraz był i jest podstawą do obiektywnego oceniania uczniów,
- określiłem mocne i słabe strony uczniów, zaplanowałem działania w celu uzupełnienia braków.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki .

Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli, książek i materiałów w formie elektronicznej.
Pozycje, do których często wracam i które pomagają mi w pracy to między innymi:
- „ABC pedagoga specjalnego” : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014,
- „Dydaktyka specjalna” : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany ; aut. Janina Wyczesany [et al.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014,
- „Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012,
- „Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych” : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013,
- „Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych” : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014,
- „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Materiały szkoleniowe MEN,
- „Jak kształtować umiejętności społeczne” Plummer Deborah M. wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010,
- „Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane” Bates J, Munday S. wyd. K. E. Liber, Warszawa 2005,
- „Podstawy dydaktyki ogólnej” Kupisiewicz Cz. wyd. PWN, Warszawa 1998,
- „Psychologia dziecka” Schaffer Rudolph H. wyd. PWN, Warszawa 2012 i wiele innych pozycji.
Swój warsztat wzbogacałem wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw np.: www.wsip.pl, www.nowaera.pl/, https://www.operon.pl/ i inne.
W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicania zajęć korzystałem z materiałów zamieszczonych na stronach edukacyjnych: www.literka.pl , www.profesor.pl, www.eduseek.pl, www.edu.com.pl, www.eduinfo.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.awf.edu.pl i innych.

Efekty:
Wymienione materiały:
- wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności,
- pomogły mi ustosunkować się do pracy z dzieckiem,
- pozwoliły poznać nowe metody pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów,
- wprowadziły wiele ciekawych rozwiązań do zajęć oraz pomogły mi rozwiązać wiele problemów pedagogicznych,
- zajęcia stały się ciekawsze, atrakcyjne punktu widzenia ucznia,
- nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły,

Organizowanie uroczystości szkolnych. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.

We współpracy z innymi nauczycielami przygotowałem i przeprowadziłem imprezy okolicznościowe, które wpisują się w charakter naszej szkoły – szkoły promującej zdrowie i stawiającej na sport. Prowadziłem i pomagałem w organizacji następujących imprez szkolnych:
- Dyskoteki szkolne ( Andrzejki, Walentynki, Dzień Chłopaka, i inne ),
- Piknik Rodzinny,
- Bal Karnawałowy,
- Apele i uroczystości szkolne.

Efekty:
- Poszerzenie oferty szkoły poprzez organizowanie ciekawych imprez promujących zdrowie,
- Współpraca z innymi nauczycielami ( wymiana pomysłów i doświadczeń),
- Integracja rodziców i nauczycieli podczas imprez szkolnych, przez co rodzice chętniej brali czynny udział w życiu szkoły,
- Integracja uczestników imprez szkolnych,
- Pogłębianie więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami,
- Nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu,
- Rodzice stali się bardziej otwarci wobec nauczycieli.

Organizowałem cyklicznie szkolne zawody sportowe:
- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego,
- Klasowy turniej koszykówki,
- Zawody w formie treningu motorycznego.
- Gry i zabawy podczas Pikniku Rodzinnego,

Efekty:
- Poprawa ogólnej kondycji fizycznej uczniów oraz promocja aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych dzieci i młodzieży, osób dorosłych, rodzin.
- Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej ( Spartakiady Integracyjne, Olimpiady).
- Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne uczestnictwo w sporcie.
- Uczniowie poznali i przestrzegają obowiązującą w sporcie zasadę „fair play”.
- Dzięki przygotowywanym uroczystościom uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu klasy, szkoły, uczyli się współpracy.
- Nastąpiła promocja szkoły w środowisku lokalnym i na zewnątrz.
- Nastąpiła integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniu, odczułem satysfakcję z udanych uroczystości szkolnych, doskonaliłem swój warsztat pracy.

Przygotowywałem uczniów i brałem udział jako opiekun w zawodach sportowych, spartakiadach szkolnych i międzyszkolnych i innych przedsięwzięciach promujących różne dyscypliny sportu, zdrowy tryb życia i integrację uczniów ze środowiskiem lokalnym.

Można tu wymienić:
- Przasnyską Spartakiadę Integracyjną organizowana przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel” we współpracy ze szkołami i organizacjami lokalnymi (raz w roku począwszy od 1996 r.),
- Turniej tenisa stołowego w Pułtusku organizowany przez „Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin” w Pułtusku.
- Coroczną Mławską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” przy Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.

Efekty:
Dzięki zawodom i turniejom:
- zacieśniła się współpraca z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji lokalnych,
- uczniowie mobilizowali się do pracy,
- uczniowie odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości,
- rozwijali swoje zainteresowania i mocne strony,
- nabyli umiejętność radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką,
- nastąpiła promocja szkoły na zewnątrz,
- podwyższył się poziom jakości pracy szkoły,
- dbałem o wszechstronny rozwój moich uczniów,
- rozwijałem w dzieciach poczucie własnej wartości,
- uświadamiałem uczniom, że wysiłek sprzyja osiąganiu sukcesu,
- mam poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów przez moich uczniów,
- nabyłem umiejętności organizacyjne.

W czasie odbywania stażu prowadziłem zajęcia świetlicowe „Koło informatyczne” promującego bezpieczne korzystanie z Internetu i jego zasobów.

Efekty:
- wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin,
- rozwiązywanie problemów i podejmowaniu decyzji z używaniem komputera,
- kształtowanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie grafiki, prezentacji, animacji, projektowanie stron internetowych,
- stosowanie różnorodnych metod komunikacji elektronicznej -nauka rozwiązywania różnorodnych problemów za pomocą komputera - bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem,
- wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł,
- zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- pokazanie dzieciom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można unikać zagrożeń, a także jak powinny reagować, kiedy się z nimi zetkną,
- zapoznanie rodziców, którzy jeszcze nie znają dobrze Internetu, z możliwościami, jakie daje to medium, oraz ze związanymi z nim zagrożeniami, w szczególności tymi, na które narażone są ich dzieci,
- uświadomienie rodzicom, że Sieć zaczyna stanowić jedną z istotnych płaszczyzn życiowych człowieka, i że w związku z tym rodzice powinni zdawać sobie sprawę z zachowań swoich dzieci w Internecie, przede wszystkim po to, by zapewnić im bezpieczeństwo,
- upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety.

Przeprowadziłem działania edukacyjne na temat recyklingu zużytego sprzętu komputerowego, elektronicznego i elektrycznego.

Przygotowałem uczniów i przeprowadziłem konkurs w ramach Koła informatycznego „Drugie Życie Elektrośmieci”. Wraz z uczniami uczestniczyłem w wycieczce do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Efekty:
- zdobycie przez uczniów wiedzy na temat zachowań ekologicznych i recyklingu,
- pogłębienie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym.

Badanie osiągnięć uczniów (badanie sprawności fizycznej)

W czasie odbywania stażu przeprowadziłem serię testów sprawności fizycznej wśród uczniów sprawnych z niepełnosprawnością lekką. Uzyskane przez nich wyniki poddawałem analizie pod kątem progres/regres i aktualizacji po każdej nowej serii.

Efekty:
- udoskonalenie pracy własnej,
- przejrzysty i wygodny sposób prezentacji pomiaru sprawności fizycznej,
- aktualne wyniki testów sprawności fizycznej dostępne dla uczniów i ich rodziców,
- można porównywać i analizować poszczególne wyniki testów w kolejnych latach nauki uczniów, aż do ukończenia szkoły,
- przydatne narzędzie do selekcji sportowej oraz zaznaczania sportowych rekordów szkoły.

Byłem opiekunem realizacji projektów edukacyjnych:

1. Dlaczego lubimy czytać bajki i baśnie? – projekt edukacyjny uczniów klasy trzeciej gimnazjum.
2. Żyję zdrowo na sportowo – projekt edukacyjny z wychowania fizycznego uczniów klas IV – VII.

Efekty:
- uczniowie samodzielnie rozszerzają wiadomości i umiejętności,
- uczniowie doskonalą umiejętności rozwiązywania problemów, zadań i pracy w grupie,
- rozwijanie zamiłowania do czytania książek,
- rozwijanie wyobraźni,
- poznanie nowych baśni,
- integracja grupy,
- poznanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego,
- poznanie historii sportu i sportowców, dyscyplin sportowych.

Współpraca z rodzicami.

Częste kontakty z rodzicami i opiekunami umożliwiły mi zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych. Plan współpracy z rodzicami obejmował:
- rozmowy indywidualne, gdy wymagało tego dobro dziecka;
- pedagogizacja rodziców w celu podnoszenia świadomości rodzicielskiej i poszerzania wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,
- angażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły,
- udział rodziców w przygotowaniu i uświetnieniu uroczystości,
-zapoznałem rodziców z zagrożeniami płynącymi z niekontrolowanego korzystania z Internetu, gier i zasobów komputerowych przez dzieci i młodzież,
- współorganizacja „Pikniku Rodzinnego”, mającego na celu zacieśnienie współpracy z rodzicami, integrację środowiska, przybliżenie rodzicom cech naszej szkoły promującej zdrowy styl życia.

Efekty:
- kontakty z rodzicami i opiekunami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych,
- podnoszenie świadomości rodzicielskiej i poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia,
- integracja rodziców i nauczycieli podczas imprez szkolnych, przez co rodzice chętniej brali czynny udział w życiu szkoły,
- poprawa jakości pracy szkoły poprzez uwzględnienie opinii i oczekiwań rodziców,
- pedagogizacja rodziców w celu podnoszenia świadomości rodzicielskiej i poszerzania wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,
- wypracowanie wspólnych metod pracy dla dobra dziecka,
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu,
- zacieśnianie więzi rodzinnych,
- duże zainteresowanie ze strony rodziców,
- pogłębianie więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami,
- nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu,
- rodzice stali się bardziej otwarci wobec nauczycieli,
- rodzice utwierdzili się w przekonaniu o podmiotowym traktowaniu dziecka w naszej placówce.

Dbałem o wizerunek i wyposażenie sali gimnastycznej i pracowni komputerowej.

Doskonaląc swój warsztat pracy samodzielnie przygotowywałem pomoce dydaktyczne, plakaty okolicznościowe i ilustracje tematyczne, tworzyłem okazjonalne elementy dekoracyjne w celu upiększenia wystroju. Dbałem o właściwy stan techniczny sprzętu sportowego, audiowizualnego i multimedialnego w szkole.

Efekty:
- wspomagałem w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły,
- sprawne działanie urządzeń i pomocy dydaktycznych.

Podejmowałem inne działania w celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy zawodowej.

Organizowałem i brałem udział jako opiekun w wycieczkach, które są atrakcyjną formą spędzania czasu, lubianą przez dzieci:
- do środowisk przyrodniczych (ogród, sad, las, łąka) w celu poznania naturalnego środowiska w różnych porach roku,
- do Łomży (Teatr Lalki i Aktora w Łomży spektakl „Skąd Mikołaj wie?”),
- do Niestumia (mini ZOO, piknik),
- do Leśniczówki Przejmy ( Leśna ścieżka edukacyjna, wizyta w Izbie edukacyjnej, piknik),
- do Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu,
- do zakładu produkcyjnego KROSS w Przasnyszu,
- do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

Efekty:
- szukanie rozwiązań dla ciekawszego przyswajaniu wiedzy,
- współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
- integracja z niepełnosprawnymi dziećmi, kształtowanie tolerancji,
- wzbogacanie wiadomości, umiejętności i nawyków,
- aktywowanie form aktywności intelektualnej, emocjonalnej, społecznej,
- oddziaływanie na dzieci i młodzież w kierunku przygotowania do właściwego pełnienia obowiązków obywatelskich i zawodowych,
- obserwacja zwierząt w naturalnym środowisku,
- promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia,
- wzbogacanie możliwości dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
- szukanie rozwiązań dla ciekawszego przyswajaniu wiedzy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Jestem absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Wiadomości i umiejętności w zakresie TI pogłębiałem na kursach doskonalących oraz w procesie samokształcenia. Studiowałem fachową literaturę, czasopisma i strony internetowe.
Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom komputer i urządzenia z nim związane, stały się podstawowymi narzędziami mojej pracy. Technologię komputerową wykorzystuję praktycznie każdego dnia. Powszechność stosowania tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnej rzeczywistości. Wykorzystanie TI w pracy pedagogicznej wspomaga proces nauczania i uczenia się oraz pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętności posługiwania się komputerem i stosuję technologię informacyjną. Korzystam z programów biurowych takich jak: Microsoft Word, Excel, PowerPoint i innych. Przy ich pomocy opracowałem różne dokumenty, które wykorzystałem w swojej pracy (plany wynikowe, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości i imprez, karty pracy, konspekty, programy, ankiety, oceny opisowe uczniów, zaproszenia, ogłoszenia, dyplomy, podziękowania, sprawozdania, materiały na gazetki szkolne, harmonogramy wyjazdów na zawody sortowe, wycieczki, listy uczniów i inne).
Z wykorzystaniem komputera opracowałem dokumenty dotyczące awansu zawodowego: Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, Opis i analiza przypadków. Te i inne materiały opublikowałem na portalu http://www.edukacja.edux.pl .
Korzystałem z portali edukacyjnych takich jak: www.eduforum.pl , www.oświata.org.pl , www.literka.pl , www.interklasa.pl , www.profesor.pl. , www.wychowaniefizyczne.pl/, www.oswiata.abc.com.pl ) i wielu innych.
Śledzę nowości i zmiany w przepisach prawa oświatowego umieszczonych na stronach internetowych: http://www.kuratorium.waw.pl , www.men.gov.pl i innych.
Wykorzystywałem Internet podczas zajęć komputerowych, lekcji informatyki i zajęć koła informatycznego.
Urządzenia komputerowe i multimedialne wykorzystywałem na lekcjach wychowania fizycznego podczas zajęć ruchowych przy muzyce i nauce tańca.
Prowadząc zajęcia wykorzystywałem tablicę interaktywną. Korzystałem z tego nowoczesnego środka dydaktycznego podczas lekcji otwartych, a także zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Tablica interaktywna jest narzędziem pozwalającym na pracę w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Internet wykorzystywałem również do komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych z innymi nauczycielami, uczniami, ich rodzicami i innych celach. Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji w różnej formie.
Stworzyłem i prowadzę szkolną stronę internetową pod adresem : www.sosw-przasnysz.pl. Umieściłem na niej otrzymane materiały. Zawiera ona informacje na temat Ośrodka, dokumenty szkolne oraz aktualizowany przeze mnie na bieżąco dział aktualności. Na stronie zamieszczam galerie ze zdjęciami, filmami z działań, które podejmują nauczyciele i uczniowie szkoły. Zamieszczam również prace uczniów oraz informacje na temat ich osiągnięć i sukcesów. Opracowałem i umieściłem na stronie materiały promujące szkolę.
Brałem udział w przygotowaniu oprawy graficznej i prezentacji multimedialnych, projektów realizowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły (Dlaczego lubimy czytać bajki i Baśnie?).
Promowałem wśród uczniów na lekcjach informatyki, kole informatycznym i zajęciach otwartych akcje, programy, projekty poprawiające bezpieczeństwo w Internecie i zapobiegające cyberprzemocy skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców w sytuacjach zagrożenia. Należą do niech między innymi takie projekty jak: „Helpline.org.pl”, „Dziecko w sieci” ( http://dzieckowsieci.fdn.pl/ ) inne.

Efekty:
Dzięki wykorzystywaniu technologii informacyjnej w pracy:
- poszerzyłem swoje umiejętności z zakresu opracowywania i tworzenia dokumentów,
- prowadzone przeze mnie zajęcia były urozmaicone i atrakcyjne, zawierały różnego rodzaju materiały multimedialne takie jak: plansze, prezentacje, wykresy, mapy, zdjęcia, filmy i inne,
- uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz innych środków technologii informacyjnej,
- poprawa bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz zapobieganie cyberprzemocy,
- tworzyłem czytelną ocenę opisową dla rodziców,
- uczniowie zdobywali nowe umiejętności,
- nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły,
- poszerzyłem swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu poszukując ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć,
- systematyczne doskonalenie warsztatu pracy poprzez pogłębianie wiedzy, ustawiczne samokształcenie, korzystanie ze stron edukacyjnych,
- stałem się otwarty na nowe możliwości, które przynosi rozwój technologiczny,
- przy użyciu komputera rozbudzałem ciekawość i kreatywność uczniów,
- sprzęt komputerowy wykorzystywałem w edukacji muzycznej, nauce współdziałania w grupie i zaspokajaniu potrzeby ruchu,
- zdobyte na studiach i pogłębione wiadomości i umiejętności pozwoliły mi na utworzenie strony internetowej szkoły i umieszczenie na niej otrzymanych materiałów oraz jej prowadzenie (www.sosw-przasnysz.pl ),
- strona internetowa szkoły przyczynia się do jej promocji,
- rodzice i uczniowie mają dostęp do bieżących informacji na temat szkoły i aktualnych wydarzeń,
- nauczyciele mają możliwość zamieszczania artykułów, informacji, zdjęć na prowadzonej przeze mnie stronie (dział aktualności, galeria zdjęć),
- do tej pory stronę internetową szkoły odwiedzono 51479 razy,
- posiadam pełną i uporządkowaną dokumentację swojej pracy,
- stały dostęp do aktualnych informacji,
-wzrost stopnia fachowości pod względem metodycznym i merytorycznym,
- podniesienie atrakcyjności lekcji,
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- bogacenie warsztatu pracy,
- zgromadzenie ciekawych opracowań z zakresu wychowania fizycznego, informatyki, awansu zawodowego,
- udział w konkursach i akcjach,
- korzystanie z poczty internetowej i komunikatorów umożliwia kontakt z innymi nauczycielami oraz przedstawicielami różnych instytucji,
- umiejętność stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy zawodowej i w życiu codziennym ułatwia pracę oraz umożliwia własny rozwój.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

W prawidłowym funkcjonowaniu placówki oświatowo – wychowawczej nieodzowne jest wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy placówki.
Przekazywałem własne materiały i wypracowane metody działań ze swojej długoletniej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wymiana doświadczeń następowała podczas współdziałania w codziennej pracy, opracowywania dokumentacji pedagogicznej, organizowania różnorodnych imprez i uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, wynikających z kalendarza imprez. Na bieżąco konsultowałem się z innymi nauczycielami na temat zaistniałych problemów opiekuńczo-wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania.
Dzieliłem się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w naszej szkole. Udostępniałem scenariusze zajęć i uroczystości, plany wynikowe, przekazywałem pomysły do wykorzystania na zajęciach. Systematycznie dzieliłem się wszelkimi nowościami, umiejętnościami z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej. Zamieszczałem na stronie internetowej szkoły materiały przekazywane przez nauczycieli, dotyczące codziennych spraw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (dział aktualności).
Gościłem również nauczycieli podczas prowadzonych przeze mnie lekcji, zajęć i imprez sportowych. W czasie odbywania stażu przeprowadziłem wspólnie z innym nauczycielem lekcje otwarte na temat: „Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego”, „Dzień bezpiecznego Internetu”, „Stop cyberprzemocy”.
Celem tych lekcji było zwrócenie uwagi uczniom i nauczycielom na zagrożenia związane z korzystaniem z telefonów, komputerów, Internetu i innych nowoczesnych urządzeni technologicznych.
Organizowałem wraz z innymi nauczycielami „Integracyjne zajęcia sportowe” dla uczniów całej szkoły w formie treningu motorycznego oraz gier i zabaw zespołowych. Ich celem było promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, integracja z uczestnikami wydarzenia, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności i inne pozytywne wzmocnienia.

Efekty:
- wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych relacji,
- doskonalenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności,
- poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią,
- wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym,
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podniesienie jakości organizowanych w szkole imprez i uroczystości.

Jako członek Rady Pedagogicznej.

Wchodzę w skład zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Uczestniczyłem w pracach Rady Pedagogicznej. Wspólnie z innymi nauczycielami ustaliliśmy zestawy podręczników oraz zestawy programów według nowej podstawy programowej, dokonywaliśmy analizy wyników przeprowadzonych ankiet, diagnoz, formułowaliśmy wnioski do dalszej pracy. W czasie rad szkoleniowych wygłosiłem referaty szkoleniowe: „Wpływ gier i zabaw ruchowych na rozwój dziecka”, „Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów”.

Efekty:
- podniesienie jakości nauczania,
- wypracowywanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
- podjęte w tym zakresie działania wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły,
- praca interesującymi metodami, w atrakcyjnej formie,
- usprawnienie formy konsultowania wyników diagnostycznych osiągnięć uczniów dla podniesienia jakości pracy szkoły, realizacja zadań szkoły, podstawy programowej,
- udoskonalenie umiejętności pracy nauczycieli w podnoszeniu wyników nauczania,
- poszerzyłem wiedzę i udoskonaliłem sposoby przekazywania jej nauczycielom w mojej szkole,
- pogłębiłem umiejętności wykorzystania analizy wyników sprawdzianów do planowania działań usprawniających,
- udoskonaliłem swój warsztat pracy i współpracę z nauczycielami.

Zamieściłem publikacje w Internecie
Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w Internecie na stronie http://www.edukacja.edux.pl/ mojego planu rozwoju zawodowego, niniejszego sprawozdania, referatów szkoleniowych Rady Pedagogicznej a także programu własnego - zajęć „Koła informatycznego” oraz „Usprawniania techniki czytania i pisania”.

Efekty:
Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami przełożyło się na podniesienie jakości pracy szkoły przez:
- popularyzację własnej pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
– udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych przyczyni się do poszerzania wiedzy i wzbogacenia działań dydaktyczno – wychowawczych,
– promocję szkoły,
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli,
– wzbogacenie procesu dydaktycznego o nowe metody i środki,
– podniesienie poziomu pracy,
– wzrost świadomości i potrzeby doskonalenia się,
– wzbudzenie większej świadomości wśród nauczycieli za kształtowanie sylwetki dziecka,
– integrację grona pedagogicznego wokół zadań szkoły,
– dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagam innym, co daje mi wiele satysfakcji.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- współpracowałem z nauczycielami przygotowując lekcje wspólne (zajęcia sportowe, lekcje dotycząc korzystania z telefonu, bezpieczeństwa w Internecie)
- współpracowałem na bieżąco z wychowawcami klas,
- współpracowałem z pozostałymi nauczycielami oraz psychologiem szkolnym w celu wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz organizowania imprez i uroczystości szkolnych.

Osiągnięcia i efekty:
Współpraca z innymi nauczycielami umożliwiła mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy własnej i innych. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało i nadal mobilizuje mnie do doskonalenia mojego warsztatu pracy, pełnego refleksji podejścia do pracy nauczyciela, dostrzeżenia zarówno mocnych, jak i słabszych stron mojej zawodowej aktywności. Przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podnoszę jakość nauczania w skali całej szkoły. Rozmowy z wychowawcami pozwalają mi bardziej obiektywnie spojrzeć na moich wychowanków i ocenę ich zachowania. Wymiana opinii i doświadczeń umożliwia mi znalezienie prostych rozwiązań, wielu niejednokrotnie skomplikowanych, ¬¬problemów wychowawczych.

Koordynowanie działań i pomoc nauczycielom w wykorzystaniu technologii komputerowych i informacyjnych na lekcjach.¬¬¬¬¬

- służyłem pomocą i radą, w jaki sposób przeprowadzić i uatrakcyjnić zajęcia wykorzystując środki i narzędzia technologii informacyjnej,
- pomagałem w przygotowaniu pracowni nauczycielom, którzy chcieli wykorzystać komputery i projektor do prowadzenia swoich zajęć z innych przedmiotów,
- udzielałem porad nauczycielom mający problemy z wykorzystaniem komputera, rzutnika, tablicy interaktywnej,
- pomagałem w uruchamianiu sprzętu, instalowaniu oprogramowania.

Efekty:
- nauczyciele częściej i w większym stopniu wykorzystują technologię informacyjną oraz zasoby dostępne w Internecie,
-uczniowie częściej i efektywniej korzystają z zasobów internetowych na zajęciach dydaktycznych i przy wykonywaniu prac domowych,
- uczniowie w szerszym zakresie wykorzystują komputery w przygotowaniu i realizacji projektów oraz przy prezentowaniu ich wyników,
- podniesienie efektów kształcenia,
- lekcje są ciekawsze a uczniowie chętnie w nich uczestniczą i dzielą się wiedzą i doświadczeniem,
- uczniowie korzystają z komputera do przygotowania się do konkursów przedmiotowych,
- nauczyciele i uczniowie ze śmiałością i przekonaniem korzystają z technologii informacyjnych chcąc podnieść poziom wiedzy i rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programów:
Usprawnianie techniki czytania i pisania – którego celem jest wspomaganie nauki czytania i pisania u dzieci mających trudności w tym zakresie.

Program przeznaczony dla uczniów klas IV - VII mających trudności w czytaniu i pisaniu. Główne cele programu to:
• przezwyciężenie trudności w czytaniu i pisaniu,
• wyrównywanie istniejących braków,
• eliminacja niepowodzeń szkolnych,
• tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.
Podczas realizacji programu uczniowie kształtują gotowość do uczenia się przez ćwiczenia muzyczno – ruchowe, ćwiczenia wyrabiające wrażliwość słuchową, ćwiczenia doskonalące sprawność manualną. Kolejny etap to likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu przez ćwiczenie percepcji wzrokowej, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową, ćwiczenia w pisaniu oraz ćwiczenie percepcji wzrokowo – słuchowej.
Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka z zastosowaniem stopniowania trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka a zajęcia często mają charakter zabawowy.

Efekty:
- poprawa umiejętności czytania i pisania.
- nabycie umiejętności pracy w zespołach,
- odkrywanie nowych zainteresowań,
- celowe i umiejętne spędzanie czasu wolnego,
- odnoszenie sukcesów w konkursach,
- kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów,

2. Przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów sportowych, egzaminów.
- opracowywałem regulaminy,
- pomagałem uczniom w przygotowaniu prac konkursowych zarówno z zajęć komputerowych i technicznych jak również z innych przedmiotów szkolnych oraz tych organizowanych przez samorząd szkolny i innych nauczycieli.

Efekty:
- uczniowie chętnie brali udział w konkursach i turniejach,
- uczniowie brali udział w Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego, który organizowałem w każdym roku szkolnym,
- uczniowie systematycznie brali udział w Przasnyskiej Spartakiadzie Integracyjnej i zajmowali czołowe miejsca w tenisie stołowym i innych dyscyplinach,
- uczniowie systematycznie brali udział w Mławskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych zdobywając czołowe miejsca, a w ostatnim roku dwa złote, dwa srebrne i trzy brązowe medale w różnych konkurencjach lekkoatletycznych,
- uczniowie brali udział w konkursach Moja kartka bożonarodzeniowa, Moja kartka wielkanocna,
- uczniowie biorący udział w zawodach, turniejach, konkursach otrzymywali dyplomy, medale, drobne upominki oraz nagrody,
- uczniowie corocznie biorąc udział w wydarzeniach sportowych promują naszą szkołę.

3. Wdrażanie nowych metod pracy z uczniami.
Wdrażanie w swojej pracy coraz to nowszych metod:
- pracy w zespole,
- gier dydaktycznych,
- prowadzenia negocjacji,
- autoprezentacji,
- przygotowania prezentacji,
- metoda problemowa,
- burza mózgów,
- metoda sytuacyjna,
- metoda symulacyjna,
- metoda projektu.

Efekty:
- nowe metody uruchamiają aktywność i samodzielność uczenia, wzbudzają wiarę w swoje możliwości,
- rozwiązywanie przez uczniów coraz trudniejszych zadań,
- łączą naukę z rodzajem gry i zabawy,
- przekładają uczenie się nad nauczaniem,
- uczniowie stają się bardziej aktywni i otwarci,
- lepsza współpraca uczniów na zajęciach.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpracowałem z Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym przy parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu i innymi organizacjami.

Brałem udział w organizacji i przeprowadzeniu corocznych Przasnyskich Spartakiad Integracyjnych. Oprócz PUKSU w pracy nad Spartakiadą współpracowałem z przedstawicielami Środowiskowego Domu Samopomocy, AGI, Naszej Szkoły, Domu Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 1w Przasnyszu.

Efekty:
- integracja środowiska związanego z osobami niepełnosprawnymi,
- uczestnicy spędzili czas wolny w miłej atmosferze,
- poprawili wydolność oraz rozwinęli cechy motoryczne,
- wdrożyli się do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- uczestnicy podbudowali wiarę we własne umiejętności, możliwości i sukces,
- wzmocnią pozytywne cechy charakteru.

Współpracowałem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.
Zapoznałem uczniów z możliwościami jakie stwarza baza Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Zachęcałem uczniów do korzystania z siłowni, sali aerobowej i innych form sportu i rekreacji oraz do udziału w imprezach organizowanych przez OSiR. (wycieczka 20.06.2018.)

Efekty:
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- poznanie nowych możliwości jakie daje dostęp zaplecza sportowego,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

W celu lepszej koordynacji oddziaływań wychowawczych i organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, podejmowałem działania we współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi.

Współpracowałem z Państwową Strażą Pożarną w Przasnyszu.
Organizowałem spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, na których zostały przeprowadzone pogadanki na temat profilaktyki zagrożeń, niesienia pomocy oraz odbył się pokaz sprzętu.

Efekty:
- wzrost świadomości wśród uczniów na temat niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą ogień,
- wiedza na temat zgubnego skutku wypalania traw,
-przeprowadzenie sprawnej ewakuacji szkoły podczas próbnego alarmu przeciwpożarowego.

Biorę udział w akcji „Pomóż – chroń środowisko – zbieraj nakrętki”.
Zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do wprowadzenia wśród uczniów nawyku selektywnego zbierania odpadów. Takie akcje uświadamiają dzieciom, jak ważny jest recykling, ochrona środowiska i pomoc innym.

Efekty:
- pomoc osobom potrzebującym
- rozwijanie wśród dzieci zrozumienia wobec potrzebujących pomocy,
- pokazanie celowości zbiórki surowców wtórnych,
- udział w powyższych przedsięwzięciach pozwolił na poznanie i rozwijanie różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym.

Uczestniczę co roku w akcji „Zbierania Zużytych Baterii”.

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy na temat recyklingu, nauka segregowania śmieci,
- wzrost świadomości dzieci i odpowiedzialności za stan czystości okolicy.

Współpracowałem z Komendą Policji w Przasnyszu.

Współpracowałem z policjantami w działaniach zapobiegających zagrożeniom uczniów w środowisku lokalnym. Przeprowadziłem z uczniami pogadanki na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne i sposobach unikania zagrożeń. Brałem udział w akcjach organizowanych przez policję związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa na drodze oraz zapobieganiu przemocy/cyberprzemocy. Uczestniczyłem w realizacji programu B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony. Brałem udział w zorganizowaniu spotkania policjantów z dziećmi, którzy przeprowadzili pogadankę nt. cyberprzemocy, bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życiowych (w ruchu ulicznym, w czasie innych zagrożeń). Dzieci poznały wnętrze samochodu policyjnego oraz inne akcesoria potrzebne w pracy policjanta. Przeprowadziłem sprawdziany znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności jazdy na rowerze.

Efekty:
- uczniowie znacznie efektywniej przyswoili wiadomości i posiedli umiejętności związane z zachowaniem bezpieczeństwa,
- poczuli się odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych,
- uświadomili sobie konieczność przestrzegania porządku prawnego,
- potrafią unikać zagrożeń,
- spotkania z policjantami ukształtowały w uczniach pozytywny obraz tej instytucji,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
- kreowanie wizerunku placówki na zewnątrz,
- tworzenie wizerunku bezpiecznej szkoły,
- promocja szkoły,
- poprawa zachowania dzieci sprawiających trudności wychowawcze,
- wyeliminowanie zachowań nieakceptowanych przez grupę i nauczycieli,
- dzieci ugruntowały wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, na drodze i w sytuacjach trudnych, znają numery alarmowe,
- dzieci otrzymały elementy odblaskowe i materiały reklamowe o bezpieczeństwie,
- szkoła otrzymuje wsparcie od organów władzy i porządku publicznego.

Udział uczniów w życiu kulturalnym miasta we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Przasnyszu oraz Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

Dbając o wszechstronny rozwój moich wychowanków współpracowałem z Miejskim Domem Kultury w Przasnyszu. Uczniowie brali udział w organizowanych tam imprezach, wystawach i przeglądach, projekcjach filmowych i przedstawieniach teatralnych.

Efekty:
- uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta,
- w wartościowy sposób spędzają czas wolny poprzez udział w spektaklach teatralnych, filmowych, koncertach, wystawach,
- rozwijają swoje zainteresowania,
- rozwijanie zdolności, prezentacja osiągnięć,
- rozwijanie pasji,
- umiejętność współpracy z pracownikami kultury,
- dostrzeżenie całościowego oddziaływania nauki i kultury na rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz przygotowanie do odbioru tekstów kultury we współpracy z biblioteką szkolną oraz Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Przasnyszu.

Systematycznie współpracowałem z biblioteką szkolną, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Przasnyszu. Uczniowie często brali udział w konkursach, zabawach i imprezach w nich organizowanych. W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Dlaczego lubimy czytać bajki i baśnie?” wraz z uczniami gimnazjum, brałem udział w warsztatach i zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Bibliotece Miejskiej i jej dwóch filiach oraz w Bibliotece Pedagogicznej.

Efekty:
- uczniowie rozwinęli zainteresowania czytelnicze,
- potrafią samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki,
- uczestniczyli w imprezach organizowanych w bibliotece,
- samodzielnie podejmowali kontakt z biblioteką, poszukiwali wybranych książek,
- intensyfikacja współpracy między instytucjami,
- poszerzanie i uzupełnianie szkolnej oferty edukacyjnej,
- wzbogacanie mojego warsztatu pracy,
- poszerzanie źródeł informacji,
- rozpoznawanie potrzeb intelektualnych uczniów i ich oczekiwań czytelniczych,
- umiejętność twórczej współpracy z bibliotekarzami.

Zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego i higienicznego trybu życia we współpracy z pielęgniarką szkolną.

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat zdrowego i higienicznego trybu życia systematycznie współpracowałem z pielęgniarką szkolną. Konsultowałem problemy zdrowotne uczniów. Organizowałem spotkania z pielęgniarką w ramach omawiania tematów dotyczących zagadnień dbania o zdrowie:
- odpowiedniego odżywiania,
- udzielania pierwszej pomocy,
- higieny osobistej,
- zdrowego stylu życia.
Motywowałem uczniów do dbałości o higienę osobistą, dostarczałem rodzicom i uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia, uwrażliwiałem na możliwość zarażenia się chorobami zakaźnymi, podejmowałem działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia, zapoznawałem uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i zagrożeń występujących we współczesnym świecie, wyrabiałem właściwe nawyki dotyczące spędzania przez uczniów wolnego czasu.

Efekty:
- nastąpił wzrost świadomości dzieci dotyczących zdrowego i higienicznego trybu życia,
- promocja zdrowego stylu życia,
- ułatwienie przepływu informacji,
- aktywnie i systematycznie współpracuję z pielęgniarką szkolną,
- mam poczucie zadowolenia ze skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań,
- promocja zdrowia wśród naszych uczniów,
- uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy,
- wdrażanie uczniów do dbałości o własne zdrowie i prowadzenie higienicznego trybu życia,
- udzielenie pomocy uczniom w przypadku złego samopoczucia, bądź nagłej sytuacji,
- dbanie o bezpieczeństwo innych,
- umiejętność udzielenia pierwszej pomocy,

Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z psychologiem.
Systematycznie współpracowałem ze szkolnym psychologiem. W trakcie swojej pracy w zawodzie nauczyciela stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zapoznaję się z nimi i staram się dostosować wymagania oraz metody pracy do możliwości uczniów. Korzystam z pomocy szkolnego psychologa, jak również współpracuję z wychowawcami klas. Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego psychologa, bardzo ułatwiły mi rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w zespołach klasowych.

Efekty:
- uczniowie mogli liczyć na pomoc nauczyciela,
- mieli poczucie bezpieczeństwa,
- byli pod stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną,
- pomoc uczniowi w różnych sytuacjach życiowych,
- zaangażowanie się w pomoc i opiekę,
- reagowanie na przejawy zachowań innych niż ogólnie przyjętę,
- nawiązywanie kontaktów ze specjalistami w szkole i poza nią,
- rozwijanie zdolności interpersonalnych,
- poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Wykonywanie zadań związanych z opieką i wychowaniem na rzecz szkoły we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Współpraca z Samorządem Szkolnym przebiegała na wielu płaszczyznach. Pomagałem uczniom w przygotowaniu do konkursów organizowanych przez Samorząd. Wspierałem działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski, umieszczałem informacje przekazywane przez opiekuna Samorządu na stronie internetowej szkoły.

Efekty:
- uczniowie uczyli się dobrej organizacji podejmowanych działań,
- uczniowie stali się wyczuleni na potrzeby innych ludzi,
- wdrażali się do systematycznej pomocy społecznej,
- uczniowie przeżywali radość i zadowolenie z własnych sukcesów,
- szkoła organizowała pomoc materialną dla uczniów,
- nastąpiła integracja społeczności szkolnej,
- została wzbogacona oferta szkolna w zakresie imprez dla dzieci,
- poprawa kontaktów w obszarze szkoła-dom,
- wspierałem uczniów w rozwoju społecznym i moralnym,
- dbałem o potrzeby wszystkich swoich uczniów,
- potrafiłem dostrzec złożoną sytuację materialną i zdrowotną uczniów i ich rodzin,
- uczniowie przełamywali zahamowania podczas kontaktów interpersonalnych.

Współpracowałem z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Przasnyszu w ramach akcji promujących zdrowie.
Podczas zajęć wychowania fizycznego realizowałem elementy programów profilaktycznych „Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, „Program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Pracując w zawodzie nauczyciela staram się wykonywać moje obowiązki rzetelnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi dzieci. Szukam nowych rozwiązań i podejmuję dodatkowe działania na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. Moje działania zostały zauważone przez Pana Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, w którym pracuję. W okresie stażu otrzymałem 2017 roku nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 8 ust. 2 pkt.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonałem opisu i analizy rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego – Dziecko z trudnościami w nauce oraz problemu wychowawczego – Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego. Wprowadziłem propozycje rozwiązań, wdrożyłem oddziaływania, zastosowałem środki zaradcze.

Efekty:
- uczeń zaczął otrzymywać lepsze oceny,
- otrzymał promocję do klasy programowo wyższej,
- nabrał wiary w siebie,
- stał się bardziej aktywny,
- uczeń poczuł się doceniony i zauważony,
- potrafił skupić się na wykonywanych czynnościach przez dłuższy czas,
- podporządkował się normom i zasadom,
- został zaakceptowany przez grupę,
- usprawniłem pracę dydaktyczno – wychowawczą,
- zastosowałem w praktyce wiedzę teoretyczną,
- odczułem satysfakcję z sukcesów moich uczniów.

Podsumowanie

Moim nadrzędnym celem w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy jest troska o powierzone mi dzieci. Wszelkie starania związane zarówno z dokształcaniem, jak i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Po przeanalizowaniu swojej pracy w okresie stażu mogę stwierdzić, że zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego wykonałem. Podjąłem się także wielu działań dodatkowych. Dokonałem analizy przypadku edukacyjnego ucznia z trudnościami w nauce. Przeprowadziłem rozpoznanie i rozwiązałem problem wychowawczy dziecka nieśmiałego. Wprowadzone propozycje rozwiązań, a także wdrożone oddziaływania i zastosowane środki zaradcze w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej przyniosły oczekiwane efekty.
Okres stażu był dla mnie niezwykle cenny. Pozwolił mi na podnoszenie umiejętności i kompetencji oraz przyczynił się do budowania prawidłowych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Różnorodność zadań, których się podejmowałem, a także wiedza zdobyta na kursach i szkoleniach pomogła mi w przełamywaniu wielu barier poprzez pobudzenie kreatywności i twórczych poszukiwań. Moja otwartość na problemy uczniów, chęć niesienia pomocy i służenia im radą jest dla mnie ogromnym źródłem zawodowej satysfakcji. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły na wzbogacenie dzieci o nowe wiadomości, umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Aby procentowały one w mojej dalszej pracy pedagogicznej planuję nadal podnosić swoje kwalifikacje. Jestem gotowy rozwijać umiejętności, zainteresowania oraz podejmować różnorodne zadania, służące samodoskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.