X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37821
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.
Pracę w charakterze nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej ...........rozpoczęłam 1 września 2017r.
Staż pod opieką mg.............., rozpoczęłam w dniu 01.09. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05.
W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego Nauczycieli stała się podstawą opracowania przeze mnie – z pomocą opiekuna stażu - planu rozwoju zawodowego, który złożyłam Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust. 2 pkt. 1).

1. We wrześniu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności:
• z treścią Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz
• z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
2. Zapoznałam się ponadto z:
• z organizacją zajęć w szkole,
• z zasadami przyznawania zastępstw,
• ze sposobem rozliczania się z godzin ponadwymiarowych.
Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poznałam zasady współpracy dyrektora z pracownikami placówki.
3. Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
• Statut szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Przedmiotowy System Oceniania,
• Program Wychowawczy Szkoły
• Szkolny Program Profilaktyczny,
• Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 oraz kalendarz imprez szkolnych,
• Procedury dotyczące dostosowania warunków i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniów,
• Regulamin dyżurów,
• Regulamin wycieczek szkolnych,
• podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego cyklu nauczania,
• szkolny zestaw podręczników.
4. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki.
5. Zapoznałam się z rodzajem oraz sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takiej jak dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne (zajęcia projektowe).
6. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi, uczestnicząc w szkoleniu BHP. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych, a także mogłam aktywnie uczestniczyć w ewakuacji Szkoły w ramach programu „Bezpieczna +”.
7. Udokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego, gromadząc zaświadczenia, potwierdzenia, konspekty oraz arkusze obserwacji lekcji.
8. Zostałam wyznaczona przez Dyrekcję Szkoły do komisji przetargowej w sprawie dostawy do Szkoły oleju opałowego – zapoznałam się więc z procedurą przetargu otwartego.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust. 2 pkt. 2)

1. Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizującymi program „Matematyka z kluczem” w klasach 4-7 szkoły podstawowej oraz program nauczania pod red. M. Dobrowolskiej „Matematyka z plusem” dla klas Gimnazjalnych.
2. Zapoznałam się i wdrażałam na lekcjach obowiązującą podstawę programową z matematyki
3. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach Klasyfikacyjnych, Radach Plenarnych. Ponadto, w celu doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego opracowywałam prace klasowe, sprawdziany, sprawdzałam próbne testy 2 i 3 klasy gimnazjum – opracowałam raporty. Przeprowadzałam testy diagnostyczne z GWO „Lepsza Szkoła”, a także diagnozy z Nowej Ery.
4. Uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli, zarówno w szkole jak i poza nią.
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia to:
• Warsztaty dla Nauczycieli w ramach programu „Bezpieczna +” na temat Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni (27 wrzesień 2017r.)
• Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez dyr. ............. dotyczące oceniania kształtującego i podniesienia efektywności nauczania w szkole,
• Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu „Bezpieczna+” (14 listopad 2017r.)
• Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( 1 luty 2018r.)
• Uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej przed egzaminem gimnazjalnym. Analizowałam próbne testy gimnazjalne klas 3 oraz podawałam wnioski do dalszej pracy. Zapoznałam się z procedurami egzaminacyjnymi i uczestniczyłam w Komisji Egzaminacyjnej podczas testów gimnazjalnych.

Zewnętrzne formy doskonalenia to:
• Udział w szkoleniu/warsztatach o tematyce nauczania skutecznego, ciekawego, twórczego zorganizowanego przez ODN w Słupsku (21 października 2017r.)
• Udział w konferencji „Licz na matematykę” organizowanej przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach (25 stycznia 2018r. )
• Udział w spotkaniu metodycznym dotyczącym Awansu zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego (9 kwietnia 2018r. )
Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę.
5. W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej - przez cały okres stażu korzystałam z komputera, tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomoce dydaktyczne do lekcji, prace klasowe, kartkówki, konspekty.
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
- www.awans.net;
- www.men.gov.pl;
- www.nowaeradlanauczyciela.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
- www.edux.pl;
- www.gwo.pl;
- www.math.edu.pl;
- www.pierwiastek.pl
- www.matematyka.pl;
- www.profesor.pl;
- www.scholaris.pl;
Zamieściłam również na stronie internetowej (www.publikacje.edux.pl) następujące dokumenty: plan rozwoju zawodowego, przykładowe konspekty ze zrealizowanych lekcji.
6. Przygotowywałam uczniów do IX Turnieju Matematycznego dla uczniów 3 klas gimnazjum oraz 1 klas szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, byłam uczestnikiem jury podczas rozgrywek kwalifikacyjnych.
7. Przeprowadziłam w szkole lekcję otwartą na temat „Siatki ostrosłupów, pole powierzchni ostrosłupów” w klasie 2 B Gimnazjum w ramach projektu „Aktywna tablica”.
8. Zapoznałam się z regulaminem oraz zasobami biblioteki i świetlicy szkolnej.
9. Przez cały rok szkolny prowadziłam zajęcia wyrównujące – z 5 klasą SP oraz 3 B gimnazjum oraz grupę rozwijającą z klasą 3 A Gimnazjum. Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to: pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach oraz analizowanie i kształtowanie pozytywnego nastawienia do stawianych problemów związanych z matematyką.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3)

1. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły.
2. Pogłębiałam wiedzę i umiejętność w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, czytając literaturę fachową m.in.:
- Barbara L. McCombus, James E. Pope „Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki”,
- „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły” – Adele Faber, Elain Mazlish, Poznań 2002,
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce. Starałam się poznać sytuację uczniów rozmawiając z samymi uczniami, z ich rodzicami na zebraniach, oraz wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Zapoznawałam się z opiniami moich uczniów z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Szczególną uwagę zwróciłam na dzieci, które buntują się przeciwko jakiemukolwiek przyswajaniu wiedzy, natomiast ze zdolnościami matematycznymi, taką osobą jest Seweryn z klasy 5, starałam się zachęcać go do pracy na lekcji, motywować do większej aktywności, oraz do prawidłowej korelacji z pozostałymi uczniami z klasy. Uczeń ten w ciągu roku szkolnego zrobił duże postępy – początkowo oddawał puste prace pisemne, nie czytając nawet poleceń, później zaczął pracować na lekcji, rzeczowo i logicznie odpowiadać na pytania, kartkówki potrafił napisać na ocenę bardzo dobrą. Praca z tym uczniem jest na tyle trudna, że trzeba go stale monitorować, motywować, rozmawiać i podnosić jego samoocenę i skłaniać do działania.
4. Brałam udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem szkoły, m.in.: w pikniku rodzinnym połączonym z tematycznymi punktami zainteresowań, też matematycznym, apelach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości, Dnia Seniora (Dzień Babci i Dziadka), Święto Konstytucji 3 maja, czy wigilia klasowa, gdzie byłam gościem klasy 5.
5. Zorganizowałam również dla uczniów objętych projektem „Szkoła Nowych Możliwości” konkursy i zabawy matematyczne związane ze Świętem „Liczby Pi”.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust. 2 pkt.4)

1. Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu i zwracałam szczególną uwagę na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z uczniami. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
2. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i trzykrotną hospitację Pani Wicedyrektor Szkoły ............... Dzięki lekcją obserwowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Na prowadzonych lekcjach starałam się dobierać różne ciekawe środki dydaktyczne, aby uatrakcyjnić lekcję poprzez ćwiczenia interaktywne, często przeprowadzałam lekcje z wykorzystaniem komputera i rzutnika i tablicy interaktywnej. Do serca brałam sobie informacje zwrotną od Pani Wicedyrektor oraz opiekuna stażu, Pana mgr ..................., którzy zwracali uwagę na pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzielali mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do codziennej refleksji oraz szukania nowych rozwiązań. Dzięki tym obserwacjom dokonałam następującej autorefleksji: praca nauczyciela nie jest łatwa, wymaga poświęcenia ogromnej cierpliwości, zaangażowania, przynosi również wiele satysfakcji, szczególnie gdy widać efekty naszej pracy .

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy oraz określenia mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy początkującego nauczyciela. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Niemniej jednak nie zawsze mi się to udawało osiągnąć - co było częstym powodem moich refleksji i rozmyśleń. Prowadząc zajęcia przekonywałam się, że dokładne opracowanie tematu lekcji, przygotowanie ciekawych pomocy i zastosowanie metod aktywnych bardzo skutecznie wspomaga uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz angażuje ich w pracę na zajęciach. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego, za co bardzo dziękuję. Dzięki dużej pomocy opiekuna stażu Pana ............ mogłam realizować zadania w celu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Posiadając niewielki staż pracy w zawodzie nauczyciela zdaję sobie sprawę z pewnych niedociągnięć, niemniej jednak staram się bardzo sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań i obowiązków. Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania oraz zaangażowanie w pracę z nimi. Myślę że potrafię przekazać ważne treści na lekcji, w sposób zrozumiały dla ucznia.
W przyszłości będę się starała bardziej motywować uczniów zdolniejszych do brania udziału w konkursach matematycznych, dalej doskonalić swój warsztat pracy.
Ogromnym wsparciem była dla mnie Pani Dyrektor, która w trudnych sytuacjach bardzo mnie wspierała, nigdy nie odmówiła pomocy, reagowała na prośby i problemy wychowawcze z uczniami, które zgłaszałam. Dla mnie jako młodego nauczyciela było to bardzo cenne, dało mi poczucie przynależności oraz akceptacji w grupie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.