X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37783
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Pietrów
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 16.11.2013r
Opiekun stażu:
Dyrektor:
Miejsce pracy: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu:
• poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola
• pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola
• poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2010r., a ukończyłam 16.11.2013r. W czasie przebiegu stażu realizowałam zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz wymagania określone przez podstawę programową obowiązującą w placówkach przedszkolnych a także zadania opiekuńczo-wychowawcze typowe dla pracy w przedszkolu (adaptacja dzieci, podnoszenie poziomu samodzielności, wszechstronny rozwój dzieci, korygowanie zauważonych problemów). Wzbogacałam swoją wiedzę i nabywałam nowe umiejętności w nadziei, że podniesie to efektywność moich działań i jakość mojej pracy a przez to pracy przedszkola.
Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki.

§7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego, współpraca z opiekunem stażu.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który miał mi pomóc w skutecznym i efektownym odbyciu stażu. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły do realizacji (01.09.2010)
W celu poznania procedury awansu zawodowego ukończyłam szkolenie „Teczka awansu”-EDUKATOR, 16.04.2010
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Teresą Michałek i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi, jak również określenia potrzeb w zakresie pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego, które następnie zostały zawarte w kontrakcie. Opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej obserwacji zajęć i późniejszym ich omawianiu. Działania te okazały się dla mnie przydatne, a mianowicie dostarczyły mi wskazówek dotyczących lepszej organizacji pracy.
Prowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora szkoły.
Po przeprowadzeniu zajęć chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat i korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, opracowania scenariuszy, osiągania założonych celów. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna pod kątem różnych aspektów takich jak, aktywizowanie dzieci w czasie zajęć, stosowanie ciekawych form i metod pracy z dzieckiem, utrzymanie właściwego tempa pracy oraz dyscypliny. Z opiekunem stażu odbywałyśmy spotkania konsultacyjno – instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizowaniem zadań zawartych w planie, jak również problemy dotyczące codziennej pracy z dziećmi. Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.

Doskonalenie warsztatu pedagogicznego.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. W trakcie trwania stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia:

- Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu - MAC Edukacja - 15.12.2010
- Zabawa bawi, uczy, wychowuje.-MAC Edukacja-26.03.2010
- Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym-MAC Edukacja- 10.05.2011
- Kurs florystyczny „Bukieciarstwo”-TechMaster-24.08.2010-05.11.2010
- Sukcesy matematyczne dziecka zaczynają się już w przedszkolu -_MAC Edukacja-07.06.2011
- Motywowanie uczniów do nauki- EKO TUR-03.12.2012
- Jak budować u dzieci system wartości?- Wydawnictwo Szkolne PWN- 17.05.2012
- Innowacje i multimedia w przedszkolu sposobem na atrakcyjną edukację-GRUPA EDUKACYJNA S.A.- 29.05.2012
- Uczymy, wychowujemy i bawimy się w oparciu o wartości oraz nowoczesne rozwiązania multimedialne- GRUPA EDUKACYJNA S.A.-17.04.2013

Stałe i różnorodne dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty, służyły rozwojowi mojemu i moich wychowanków oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola. Analiza stosownych przepisów pozwoliły mi poprawnie zgromadzić i udokumentować osiągnięcia związane z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu zawodowego, wyznaczyć cele i zadania, napisać Plan Rozwoju Zawodowego.
Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie interesujących artykułów, referatów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam wiele pozycji z literatury dziecięcej poszerzając zbiory przedszkolnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych.
Zakupiłam też wiele pozycji podsuwających pomysły na zabawy rozwijające dla małych dzieci Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazło się wiele książek, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach edukacyjnych oraz do dekoracji sali przedszkolnej.
W czasie stażu samodzielnie opracowywałam i wykonywałam środki dydaktyczne,
które posłużyły mi do uatrakcyjnienia zajęć, dzięki temu wzrosła aktywność i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie celów dydaktyczno-wychowawczych. Były to zestawy obrazków, sylwet, układanek oraz karty pracy.
Systematycznie wykonywałam dekorację sali zajęć nawiązując tematycznie do pory roku i tradycji świątecznych. Wystrój miał bardzo duże znaczenie, gdyż wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, świąt i tradycji, również wpływał na dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu. Stworzyłam w sali „ Drzewko grupowe” integrujące dzieci w grupie. Dbałam również o wystrój szkolnego korytarza. Ważnym elementem pracy wychowawczej było również tworzenie „Kontraktów grupowych”, które tworzyłam razem z dziećmi na początku każdego roku szkolnego. To w nich zawierałam normy i zasady, które dzieci starały się przestrzegać podczas zajęć i zabaw. Aktywność dzieci i zaangażowanie w powyższe działania sprawiły, że dzieci zaczęły zwracać uwagę na swoje zachowanie w przedszkolu wobec innych rówieśników i osób dorosłych. Zaczęły stosować zwroty grzecznościowe, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, zwracać uwagę na potrzeby innych, panować nad swoimi emocjami, przestrzegać ustalone normy i zasady. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom pokonywać trudności i lęki. Analizowałam osiągnięcia dzieci poprzez wnikliwą i systematyczną obserwację oraz diagnozę przedszkolną. Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi rozwijającą ich zdolności i zainteresowania , a także prowadziłam działania edukacyjne w celu usprawnienia zdiagnozowanych dysfunkcji rozwojowych.
Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej podnosiłam swoje kompetencje oraz przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli „Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym- diagnoza przedszkolna.” 26.04.2013

Opieka nad praktykantami studentami wyższych uczelni
Podczas swojej pracy pedagogicznej w okresie stażu dwukrotnie sprawowałam opiekę nad studentami:
- (24.11.2010- 22.12.2010 studentka AKADEMI TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ ( 45 godz.)
- 10.09.2012- 28.09.2012 studentka WYDZIAŁU ETNOLOGII I NAUKI O EDUKACJI W KATOWICACH (75 godz.)
Praktyki studenckie były dla mnie dobrą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, zachęceniem ich do zdobywania wiedzy i poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań.

§7 ust. 2pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
Realizując powyższy punkt rozporządzenia podjęłam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. We wrześniu wspólnie z rodzicami ustaliliśmy formy tej współpracy. Rodzice zaoferowali swoją pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych np. organizowali poczęstunek w czasie imprez dla dzieci w przedszkolu, jak i też gości np. babć i dziadków zaproszonych do przedszkola z okazji ich święta.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, a w razie potrzeby również kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wzniesioną pomoc dla przedszkola oraz dostarczałam jak najwięcej informacji, co zaowocowało tym, iż rodzice chętnie włączali się w życie przedszkola czy szkoły.
Jednym z aspektów mojej pracy jako nauczyciela przedszkola było motywowanie i wspieranie wychowanków w rozwoju. Starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby aby wyznaczyć właściwy kierunek właściwej pracy. Kształtowałam w dzieciach właściwe postawy społeczne, poprzez wpajanie im poprawnych zasad zachowania. Prowadziłam zabawy mające na celu integrację grupy, szybką adaptację dziecka do warunków życia przedszkolnego. Rozwijałam w dzieciach umiejętności komunikacyjne i poczucie własnej wartości. Byłam w pełni świadoma tego, że jestem osobą , która kieruje, wspiera, motywuje do działania, rozwija aktywność, pomaga rozwiązać trudności rozwojowe swoich wychowanków. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z dziećmi, rodzicami oraz baczną obserwację.

Promocja przedszkola ,współorganizowanie imprez szkolnych.
Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami organizowałam wiele imprez i uroczystości przedszkolnych. Do każdej uroczystości opracowałam scenariusze dopasowując ich poziom stosownie do wieku dzieci oraz przygotowałam odpowiednią scenografię lub dekorację.
Przygotowywanie i przedstawianie inscenizacji było źródłem radości dla dzieci i odczuwania satysfakcji z własnych dokonań. Dzięki występom dzieci nabierały pewności siebie, rozwijały pamięć i umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijały inwencję twórczą. Rodzice dzięki tym działaniom wykazywali większe zainteresowanie współpracą z przedszkolem. W ciągu roku szkolnego zorganizowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości:
- Pasowanie na przedszkolaka
- Halloween (26.10.2012)
- Światowy Dzień Pluszowego Misia ( 30.11.2012)
- Andrzejki
- Mikołajki (06.12.2012)
- Spotkanie opłatkowe „Przedszkolna Wigilijka”(21.12.2012)
- Bal karnawałowy (04.02.2013)
- Dzień Babci i Dziadka (21.01.2012)
- Marzanna- powitanie wiosny (03.04.2012, 21.03.2013)
- Dzień Ziemi- 21.04. 2012
- Dzień Matki i Ojca (26.05.2013)
- Dzień Dziecka (01.06.2011)
W okresie stażu brałam udział w konkursach plastycznych : ”Zwierzęta małe i duże” (04. 2012), „Mój przyjaciel Dinozaur” ( z wyróżnieniem, 21.02.2013), „Jesienne duszki, leśne stworki” (11.2013), a także organizowałam konkursy grupowe m.i.: „Najciekawszy strój balowy”, „Zimowy pejzaż – maluję z mamą’, „Wielkanocna pisanka”.

Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Realizując powyższy punkt zorganizowałam i poprowadziłam następujące spotkania edukacyjne:
- Spotkanie edukacyjne z listonoszem.(07.10.2011)
- Spotkanie z pracownikiem Policji(08.10.2013)
- Spotkanie ze szkolną pielęgniarką.(17.10.2012, 16.10.2013)
- Wycieczka edukacyjna do sklepu spożywczo- przemysłowego (12.04.2012)
- Spotkanie edukacyjne w bibliotece szkolnej (19.05.2013)
- Spotkanie z pracownikami Straży Pożarnej(01.06.2011)
- Współpraca z PCK realizacja programu pt „SUPER WIEWIÓRKA- PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY” (2010/2011)
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób, pod bacznym okiem nauczyciela – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.

Nawiązałam współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a następnie zorganizowałam i przeprowadziłam w pełni udaną świąteczną akcję charytatywną „Radosne Święta Bożego Narodzenia dla każdej Rodziny”. Celem tej akcji było uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz kształtowanie umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem.
Wraz z moimi podopiecznymi brałam systematyczny udział w akcjach społecznych, tj. Góra Grosza, Gorączka Złota, zbieranie zużytych baterii, zbieranie nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich akcjach, za co zostały nagrodzone kolorowymi własnoręcznie przeze mnie wykonanymi dyplomami.

W swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki. Zarówno te po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsca zamieszkania. Organizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. W okresie stażu zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki:
- Żywiec „Centrum zabaw dla dzieci FIGLORAJ” 28.10.2010
- GOK Rajcza ”Zabawy i wróżby andrzejkowe” 26.11.2010
- MCK Żywiec „ Koncert Majki Jeżowskiej” 16.03.2011
- Ustroń „Leśny Park Zwierząt” oraz Górki Małe „Chlebowa Chata”- warsztaty 14.06.2011
- MCK Żywiec przedstawienie teatralne „Przygody Pirata Karmazyna” 26.03.2012
- Żywiec kino- film „Zaczarowany świat wróżek” 25.05.2012
- Inwałd Park Miniatur „Świat Marzeń” 25.06.2012
- Inwałd „Średniowieczna Warownia”, Mini Zoo- warsztaty plastyczne

§7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Gromadzenie przepisów oświatowych z Internetu, korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.
W czasie trwania stażu na bieżąco korzystałam z zasobów internetowych w przygotowywaniu się do zajęć, szukając inspiracji na rozmaitych stronach poświęconych edukacji przedszkolnej
Systematycznie korzystałam z Internetu w celu zapoznania się z aktualnymi przepisami systemu oświaty. W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania i scenariusze dostępne na portalach edukacyjnych takich, jak np.
-www.literka.pl,
-www.profesor.pl,
-www.publikacje.edux.pl,
-www.przedszkolak.pl,
-www.edusek.pl,
-www.blizejprzedszkola.pl,
-www.wsip.pl,itp.
Stworzyłam bazę przydatnych adresów www.

Wykorzystanie programów komputerowych w pracy pedagogicznej.
Komputer był ważnym narzędziem w trakcie prowadzenia potrzebnej dokumentacji w placówce, opracowywania wszelkich dokumentów przedszkolnych, jak plany pracy, konspekty, protokoły, sprawozdania itd. oraz dotyczącej awansu zawodowego. Na stronach Internetowych wyszukiwałam ciekawe artykuły podnoszące jakość mojej pracy. Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły atrakcyjność procesu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych miały wpływ na uatrakcyjnienie zajęć, trwalsze zapamiętanie przekazywanych treści, wpływały na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Umiejętność posługiwania się programem Photoscape, ACDSee Proo3, Ashampoo Microsoft Office Word , oraz umiejętności i zainteresowania plastyczne znacząco pomagały mi w wykonywaniu wszelkich zaproszeń, dyplomów, obróbce zdjęć z imprez ,plakatów informacyjnych w przedszkolu oraz były wielką pomocą w tworzeniu wszelkich dekoracji przedszkolnych i szkolnych, których byłam głównym wykonawcą.

§7 ust.2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Pedagogizacja rodziców.
Aby praca z dziećmi przyniosła zamierzone efekty konieczna jest współpraca z rodzicami. Oddziaływanie przedszkola i rodziców na dziecko powinno być ze sobą sprzężone. Dlatego też konieczne staje się włączenie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy. Starałam się zachęcać rodziców do współpracy i zaangażować w pomoc dziecku. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam problemy wychowawcze i rozwojowe dziecka, informowałam o osiągnięciach i zachowaniu. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się nad jak najbardziej optymalnymi rozwiązaniami danego problemu. Ze swojej strony dostarczałam rodzicom wskazówek i rad zgodnie z moimi kompetencjami, podsuwałam rodzicom fachową literaturę, z której mogli korzystać w pracy z dzieckiem. Raz w miesiącu przeprowadzałam pedagogizację rodziców poprzez przygotowanie ciekawych artykułów lub referatów ( przykładowe tematy):
- Ustalanie granic w wychowaniu dziecka;
- Rodzina środowiskiem życia dziecka w wieku przedszkolnym;
- Już w przedszkolu – adaptacja dziecka ;
- Jak wspierać a nie wyręczać,
- Rozwijanie zainteresowań;
- Dysleksja, przyczyny, diagnoza i formy pomocy- referat;
- Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo- co powinniśmy wiedzieć?;
- Znaczenie rodziny w życiu dziecka;
- Szkoła dla rodziców – krótko o wychowaniu i dyscyplinie;
- Jak być konsekwentnym wobec dziecka;
- Wpływ telewizji i komputera na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka;
- Niezapomniane chwile- propozycje zabaw dla całej rodziny, itp.

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych.
Oprócz spotkań grupowych spotykałam się również z rodzicami na indywidualnych rozmowach podczas konsultacji. Służyłam im wtedy dobrą radą, pomagałam w rozwiązywaniu przedszkolnych problemów. Aby nawiązać współpracę z rodzicami, pogłębić więzi uczuciowe między rodzicem a dzieckiem oraz wyrobić poczucie współodpowiedzialności za pracę wychowawczą prowadzoną z dzieckiem angażowałam rodziców do przygotowywania uroczystości przedszkolnych oraz udział w tych imprezach. Efektem tych działań były np.: wspaniałe kostiumy i rekwizyty do przedstawień teatralnych przygotowywane dla dzieci, pomoc w dekoracji sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla gości (Wigilia, Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki).
Brałam również udział w omawianiu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.

W rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów przedszkolnych zawsze mogłam liczyć na pomoc dyrektora i opiekuna stażu a w razie konieczności psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgierskiej Górce. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania opierały się na dobrej i systematycznej współpracy z rodzicami. Prowadzenie pogadanek z Rodzicami powodowało że, zyskali oni większą świadomość konieczności stymulowania rozwoju swoich dzieci oraz zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą możliwości jego wspomagania

§7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego:
Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi,
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.),
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego,
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MEN, Kuratorium Oświaty.

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.
Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu: Statut Przedszkola, Regulamin Pracy, Przepisy BHP, Kryteria przyznawania nagród dyrektora, Regulamin wycieczek, dzięki którym mogłam bezpiecznie organizować wycieczki, oraz poznać swoje prawa i obowiązki w placówce macierzystej
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola .
Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty,
Aktualizowałam wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci w zależności od wieku.

Podsumowanie:
W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafiłam planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodziła potrzeba modyfikowałam je.
Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, kierując się głównie możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z dziećmi czy rodzicami bądź poszerzaniem umiejętności dydaktyczno- wychowawczych.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę z zakresu psychologii, czy pedagogiki. Analizowałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań wynikających ze statutu naszego przedszkola, włączając w nie również rodziców.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną.
Realizacja w/w założeń nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i dała dużo satysfakcji. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości kontynuować. Starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki, a przede wszystkim dzieci.
Inicjowałam sytuacje, które zaowocowały zaufaniem moich wychowanków oraz pozytywnymi opiniami rodziców.
Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywanie z dziećmi stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przedsięwzięć. Ten okres nie tylko pozwolił mi na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz udoskonalenie warsztatu pracy. Zainspirował mnie do podejmowania nowych wyzwań, pracy nad własnym rozwojem oraz większego zaangażowania w proces dydaktyczno- wychowawczy tak, by być jeszcze lepszym nauczycielem i wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.