X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37758
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko stażysty:
Stanowisko:
Miejsce zatrudnienia:
Okres trwania stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Pracę w charakterze Nauczyciela w Zespole Szkolno -Przedszkolnym rozpoczęłam 01.09.2017 roku.
Staż pod opieką....., rozpoczęłam w dniu 01.09.2017 roku. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05. 2018 roku.

W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły i przedszkola, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego Nauczycieli stała się podstawą opracowania przeze mnie –z pomocą opiekuna stażu –planu rozwoju zawodowego, który złożyłam Dyrektorowi do zatwierdzenia.

W trakcie stażu realizowałam wymagania niezbędne zawarte w rozporządzeniu,
w szczególności:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której Nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

We wrześniu zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego,
a w szczególności z treścią:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Karty Nauczyciela

Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi organizację pracy szkoły i przedszkola, zadania oraz zasady funkcjonowania, a w szczególności przeanalizowałam:

1. Statut Przedszkola Samorządowego
2. Roczny Plan Pracy Przedszkola
3. Koncepcja pracy przedszkola
4. Program Wychowawczy
5. Szkolny Program Profilaktyki
6. Plan Pracy Zespołu Szkolno -Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 oraz kalendarz imprez szkolnych i przedszkolnych
7. Statut Szkoły Podstawowej
8. Kodeks pracy
9. Regulamin dyżurów
10. Regulamin wycieczek szkolnych
11. Regulamin/zasady działania Zespołu Przedmiotowego

12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

13. Przepisy BHP

14. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

15.Plan Nadzoru Pedagogicznego

16.Regulamin organizacji wycieczek, spacerów krajoznawstwa i turystyki

17. Przepisy prawa oświatowego

Analiza tych dokumentów pozwoliła mi:
• Lepiej zaplanować sposób realizacji wymagań stawianych przed kandydatem na Nauczyciela kontraktowego;
• Poznać specyfikę funkcjonowania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego, jej organizację i zadania;
• Dowiedzieć się, jaka obowiązuje w niej dokumentacja w wersji papierowej bądź elektronicznej, jak należy ją prawidłowo prowadzić;
• Zrozumieć, jak należy postępować, aby zapewnić Uczniom i wychowankom bezpieczeństwo i właściwe warunki odbywania zajęć.

Inne działania, jakie realizowałam w tym zakresie podczas stażu:
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno -Przedszkolnego. Ponadto przez cały okres stażu brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz uczestniczyłam we wstępnym szkoleniu BHP. Dokonywałam samodzielnych wpisów zajęć przedszkola i dzienniku świetlicy szkolnej. Na początku stażu zapoznałam się z rodzajem arkuszy obserwacji dzieci i sposobem przeprowadzania obserwacji. Przez cały okres stażu pisałam scenariusze zajęć oraz plany miesięczne na: październik, styczeń, luty, kwiecień, czerwiec. Gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – teczka stażysty.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2)

W ramach tego zadania przygotowywałam pomoce dydaktyczne na przeprowadzane przez siebie zajęcia.

Tworzyłam gazetki tematyczne w sali świetlicy szkolnej:
• Gazetka o tematyce jesiennej
• Gazetka o tematyce świątecznej „Boże Narodzenie”
• Gazetka o tematyce zimowej
• Gazetka o tematyce świątecznej „Wielkanoc”
• Ozdobienie tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Dbałam o estetyczny wygląd sali oddziału I:
• Dekoracja sali zabaw w oddziale I
• Dekoracja sali w oddziale I o tematyce zimowej
• Dekoracja Sali w oddziale I o tematyce wiosennej

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli:
• Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
• Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole
• Programowanie dźwiękiem i ruchem

Wewnątrzszkolne formy doskonaleni:
• Praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze
• Wykorzystanie metody TIK

Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
• Christopher Day „Rozwój zawodowy nauczyciela”
• Barbara Chojnicka „Biedronka z muchomorem grają w szachy rano i wieczorem”
• Mariola Malkiewicz „Jarmark Logopedyczny Wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków”
• Marta Galewska –Kusta, Elżbieta i Witold Szwajkowscy „Wierszyki ćwiczące języki, czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci”
• Igor Buszkowski „Paluszkowe stempelki zabawa dla każdego młodszego i starszego”
• Gavin Reid, Janice Wearmouth „Dysleksja Teoria i praktyka”
• Alicja Maurer „Dźwięki mowy”
• Katarzyna Szłapa „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj ćwiczenia oddechowe
i artykulacyjne dla najmłodszych”
• Paulo D’Alba, Miyuki Lacza, Halyna Salo „Origami dla małych rączek”
• „Plastyka dla dzieci” wyd. Arkady
• Urszula Kozłowska „Szeleszczące wierszyki”, „Rozbrykane wierszyki”, „Zakręcone wierszyki”, „Dźwięczące wierszyki”
• Czasopismo „Nauczycielka Przedszkola”

W ramach poszerzania swoich umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć:
• Pomagałam w przygotowaniu prezentów dla babć i dziadków dzieci przedszkolnych. Do moich zadań należało wycinanie koszyczków z papierowych talerzyków, wycinanie kwiatków z kolorowego papieru, przyklejanie kwiatków na koszyczki.
• W dniu 08.02.2018 zorganizowałam i przeprowadziłam wraz z panią Joanną Bal Karnawałowy dla dzieci przedszkolnych z oddziału I i II. Do moich zadań należało również udekorowanie sali oddziału II w balony i serpentyny.
• Brałam udział w spotkaniu z panią z Urzędu Gminy w Oświęcimiu na temat dbania o czyste powietrze i szanowania przyrody.
• Brałam udział i jednocześnie pomagałam w przeprowadzeniu zajęć „Treflikowy dzień” przygotowujących dzieci do konkursu o Treflikach. W trakcie trwania zajęć dzieci słuchały piosenki pt. Tańcz Treflinko, oglądały teledysk, wspólnie tańczyły poprzez naśladowanie ruchów zaproponowanych przez nauczyciela, wspólnie oglądały bajkę pt. Urodziny u Treflików, częstowały się zielonymi owocami i Treflikowym zielonym ciastem oraz układały treflikowe puzzle.

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.
Współpracowałam z panią Anną na bieżąco przekazywałyśmy sobie wiedzę w zakresie posiadanych umiejętności.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

Na początku mojego stażu tj. 19.09. 2017 przeprowadziłam zebranie dla rodziców dzieci z oddziału II w zastępstwie za wychowawcę grupy p. Joannę. Do moich zadań należało zapoznanie rodziców z zasadami oraz wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie z dokumentacją przedszkola: programem edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole”, Rocznym Planem Pracy wychowawczo –dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018, Statutem, Koncepcją pracy przedszkola, regulaminem organizacji wycieczek, spacerów krajoznawstwa i turystyki, procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Samorządowym
oraz nową podstawą programową. Na zakończenie zebrania ogłaszane zostały komunikaty, sprawy bieżące, wnioski.
W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami. Konsultowałam się z wychowawcami grupy oddziału I i II w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i na bieżąco prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci dotyczące:
• Przekazywanie informacji od wychowawcy grupy
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych
• Rozmowy na temat zachowania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu
• Rozmowy na temat ilości spożywanych posiłków
W grudniu 2017 roku przygotowałam do Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Święta, święta czas – kolędowania...” dwoje dzieci z oddziału II. Do moich zadań należało:
• Nauczenie dzieci pastorałki pt. Skrzypi wóz
• Wyjazd z dziećmi na Przegląd Piosenki Dziecięcej do Babic
• Opieka nad dziećmi w czasie wyjazdu
• Ewentualna pomoc w czasie trwania Przeglądu Piosenki Dziecięcej.
W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole brało udział w V edycji projektu realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie „Czysta małopolska”. Celem było przeprowadzanie zajęć w grupie przedszkolnej o tematyce prozdrowotnej, głównie zdrowe odżywianie. Rozwijanie u dzieci nawyków prozdrowotnych, zachęcanie przez zabawę do ruchu oraz spożywania zdrowych posiłków w tym warzyw i owoców. Zwieńczeniem działań w całym roku szkolnym była kronika „Zdrowe party’.
• Wspólnie z panią Anną przygotowałyśmy cykl zajęć prozdrowotnych, których efekty zostały opublikowane w kronice zgłoszonej na konkurs.
• Zajęcia obejmowały m.in. owocowy bal, wspólne wykonanie sałatki owocowej, spotkanie z panią kucharką, zabawy na dywanie interaktywnym (tematyka zdrowego żywienia).
• W ramach promocji zdrowego żywienia w środowisku lokalnym nasza kronika została opublikowana na serwisie społecznościowym Facebook Zespołu Szkolno –Przedszkolnego
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 współpracowałam w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych:
• Pomagałam w przygotowaniu dekoracji na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas II-VI. Do moich zadań należało tworzenie serc z papieru i wstążek, przygotowanie napisu „DZIEŃ BABCI I DZIADKA” oraz nauka piosenki pt. Dla Babci i Dziadka dzieci z oddziału I i II.
W czasie trwania uroczystości pomagałam również podczas puszczania muzyki oraz sprawnego przebiegu przedstawienia.
• Pomagałam w przygotowaniu dnia otwartego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w tym zakresie do moich zadań należało: wykonanie prezentów dla dzieci „Medal dla przyszłego przedszkolaka”, obsługa dywanu interaktywnego – przedstawienie możliwości edukacyjnych i wychowawczych, propozycje zabaw dla dzieci, sensoryczny tor przeszkód –stworzenie toru dla dzieci, dostosowanie go do ich możliwości, dbanie o bezpieczeństwo w czasie zabaw dzieci.
• Pomagałam w przygotowaniu dzieci do udziału w XI edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego w tym celu przeprowadziłam zajęcia dotyczące segregowania odpadów oraz dbania o przyrodę.
• Pomagałam w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego w tym zakresie do moich zadań należało: pomoc w przygotowaniu prezentów – papierowe motyle, pomoc w przygotowaniu i zawieszeniu dekoracji, przygotowanie transparentu z napisem „Piknik Rodzinny 2018”, prowadzenie uroczystości w roli konferansjera.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz wykaz zajęć w formie scenariuszy prowadzonych przeze mnie.
W czasie trwania stażu obserwowałam 9 zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub/i innych nauczycieli. W czasie obserwowanych przeze mnie zajęć szczególną uwagę zwracałam na wykorzystane w czasie zajęć środki dydaktyczne, czas trwania zajęć, sposób dostosowania materiału do umiejętności dzieci, stosowane metody oraz indywidualizację dzieci. Wszystkie obserwowane zajęcia bardzo mi się podobały i pozwoliły mi poszerzyć wiedzę z zakresu umiejętności wykorzystania ciekawych środków dydaktycznych oraz metod pracy tak, aby wzbudzić zainteresowanie dzieci zajęciami.

Z obserwowanych przeze mnie zajęć mogę wyróżnić:
• Zajęcia przeprowadzone w we wrześniu 2017 r. „Numery alarmowe”, których celem było rozwijanie umiejętności pod względem zapoznania dzieci z numerami alarmowymi, zapoznanie z sytuacjami, w jakich należy skorzystać z numerów alarmowych, zapoznanie dzieci z wyglądem samochodów specjalistycznych.
• Zajęcia przeprowadzone w październiku 2017 r.„Dbamy o zwierzęta”, w których założonym przeze mnie celem było poznanie sposobu przeprowadzania zajęć prawidłowo pod względem metodycznym oraz przewidywane cele osiągnięte przez dzieci: rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, utrwalenie kolorów podstawowych, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4, rozwijanie umiejętności segregowania i dopasowywania określonych elementów.
• Zajęcia przeprowadzone w listopadzie 2017 r. „Dbamy o zęby”, w których założonym przeze mnie celem było poznanie rodzaju i sposobu wykorzystania atrakcyjnych dla dziecka środków dydaktycznych, zapoznanie dzieci z podstawami dbania o higienę jamy ustnej, sposobem zapoznania dzieci z konsekwencjami braku higieny jamy ustnej.
• W grudniu 2017 r. obserwowałam próbę przedstawienia z okazji spotkania z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Celem obserwacji było rozwijanie umiejętności przeprowadzania próby pod względem ustawienia dzieci, stopnia trudności i czasu trwania przedstawienia.
• W styczniu 2018 r. obserwowałam przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Obserwacja miała na celu rozwijanie umiejętności zorganizowania i przeprowadzenia dużej uroczystości w szkole i przedszkolu.
• Zajęcia przeprowadzone w lutym 2018 r. „Nasz układ słoneczny”, w których założonym przeze mnie celem było rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć prawidłowo pod względem dydaktycznym, rozwijanie umiejętności wykorzystania prezentowanych środków dydaktycznych, sposób rozwijania wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego.
• W maju 2018 r. obserwacja próby przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty , której celem było wzbogacenie wiedzy na temat sposobu przygotowania przedstawienia oraz rozwijanie umiejętności motywowania dzieci i podnoszenia wiary we własne możliwości.
• W maju 2018 r. „Na łące” celem obserwacji zajęć było zapoznanie ze sposobem i rodzajem wykorzystywania ciekawych środków dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
• W maju 2018r. obserwacja przebiegu Festynu Rodzinnego, której celem było poszerzenie wiedzy na temat sposobu przygotowania dużej uroczystości dla społeczności lokalnej oraz poznanie poziomu trudności przedstawień przygotowanych przez dzieci i uczniów.

W czasie trwania stażu przeprowadziłam 9 zajęć w obecności opiekuna stażu lub/i innych nauczycieli przeprowadzonych przeze mnie zajęciach mogę wyróżnić:
• Zajęcia przeprowadzone we wrześniu 2017 r. ośrodek tematyczny: Uliczne sygnały.
• Zajęcia przeprowadzone listopadzie 2017 r. ośrodek tematyczny: A deszcz pada i pada.
• Zajęcia przeprowadzone w listopadzie 2017 r. ośrodek tematyczny: Pluszowy miś moim przyjacielem.
• Zajęcia przeprowadzone w grudniu 2017 r. ośrodek tematyczny: Smoki czy dinozaury.
• Zajęcia przeprowadzone w styczniu 2018 r. ośrodek tematyczny: Ptaki zimą.
• Zajęcia przeprowadzone w lutym 2018 r. ośrodek tematyczny: Czy jesteśmy sami w kosmosie?
• Zajęcia przeprowadzone w maju 2018 r. ośrodek tematyczny: Wiosna na łące.
• Zajęcia przeprowadzone w maju 2018 r. ośrodek tematyczny: Moi rodzice.
• Zajęcia przeprowadzone w maju 2018 r. „Gra zespołowa dwa ognie”

Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem tematów zajęć, celów ogólnych i szczegółowych, określeniem stosowanych metod i form pracy, wykorzystaniem środków dydaktycznych oraz przebiegiem zajęć. Do każdych zajęć starałam się dobrze przygotować, tworzyłam pomoce dydaktyczne, które następnie wykorzystywałam w czasie zajęć. Wszystkie przeprowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione z opiekunem stażu lub dyrektorem. Z każdego omówienia wyciągałam wnioski korzystając z rad opiekuna stażu i starałam się poprawiać efektywność swojej pracy.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza Balu Karnawałowego oraz niniejszego sprawozdania. Wykorzystywałam środki multimedialne do przygotowania materiałów dydaktycznych oraz w czasie zajęć. Wykorzystywałam Internet w celu komunikowania się z opiekunem stażu.
Na bieżąco śledziłam propozycje scenariuszy, ciekawych pomysłów na prace plastyczne lub dekoracje a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

• http://lubietworzyc.blogspot.coml- blog z ciekawymi pomysłami na dekoracje, prace plastyczne, plastyczno- techniczne oraz techniczne w szkole i przedszkolu.
• http://www.przedszkolak.pl/- portal poświęcony problematyce edukacyjnej i wychowawczej małego dziecka - przedszkolaka
• https://pedagogika-specjalna.edu.pl/ - ciekawe artykuły dotyczące dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• http://profesor.pl/ - przydatne materiał w codziennej pracy nauczyciela.
• http://boberkowy-world.blogspot.com - pomysły na gry i zabawy, prace plastyczne, zajęcia dydaktyczne w przedszkolu.

Podsumowanie:

Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W czasie omawiania zajęć prowadzonych przeze mnie jak i opiekuna stażu lub innych nauczycieli korzystałam z rad i starałam się poprawić swój warsztat pracy. W czasie obserwowanych zajęć poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia się, krytycznego oceniania swoich umiejętności i wiedzy. W placówce, w której odbyłam staż otrzymałam wielką pomoc merytoryczną oraz zrozumienie i wyrozumiałość ze strony dyrektora oraz całego grona pedagogicznego. W dalszej pracy zamierzam doskonalić swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli, poszerzać wiedzę z zakresu prawidłowego prowadzenia zajęć pod względem merytorycznym oraz rozwijać się zawodowo.
Moją mocną stroną jest chęć samorozwoju i zaangażowanie w pracę placówki. Natomiast słabą stroną jest prowadzenie zajęć pod względem merytorycznym, nad czym będę pracować, aby osiągnąć zamierzone efekty. Zdobytą w czasie trwania stażu wiedzę wykorzystam w dalszej pracy starając się ją poszerzać i doskonalić swoje umiejętności.

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.