X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3741
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego sporządzono w formie tabelarycznej

I STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA

ZADANIA FORMY
REALIZACJI
KRYTERIA SUKCESU
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
• Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• Napisanie planu rozwoju zawodowego.
• Znajomość procedur rozwoju zawodowego.
(IX 2008)
• Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Rozmowa i określenie zasad współpracy. • Dobra współpraca z opiekunem stażu.
(IX 2008)
• Zawarcie pisemnego kontraktu z nauczycielem.

3. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji:
• Statut szkoły;
• Plan Rozwoju Szkoły;
• Regulamin PZO;
• Program Wychowawczy.
• Znajomość przepisów.
(XI 2008)
• Potwierdzenie opiekuna stażu.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Współpraca z rodzicami;
• Wdrażanie Przedmiotowych Zasad oceniania;
• Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych;
• Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego.
• Systematyczne spotkania z rodzicami;
• Prawidłowe ocenianie z języka niemieckiego.
Okres stażu
• Karta z dziennika;
• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Potwierdzenie przewodniczącego zespołu samokształceniowego.

5.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
• Udział w szkoleniu BHP.
(IX 2008)
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
• Korzystny wynik ukończenia stażu.
Okres stażu
• Świadectwa,
• zaświadczenia,
• konspekty, scenariusze.

7.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja, autoanaliza;
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
(V 2009)
• Sprawozdanie.


II STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - OSOBISTA

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Publikacja planu rozwoju i własnych materiałów w Internecie.
• Znajomość różnych metod pracy;
• Wymiana doświadczeń.
Okres stażu
• Portale internetowe.

3.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej.
• Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym: np. w przygotowaniu lekcji.
• Udoskonalenie warsztatu pracy.
Okres stażu
• Scenariusze lekcji,
• Wykaz stron internetowych
• Materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.

4.Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
• Udział w pracach zespołu humanistycznego;
• WDN;
• Szkolenia;
• Studia
• Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Okres stażu
• Zaświadczenia;
• Potwierdzenia prowadzących.


III STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO – DYDAKTYCZNA

1. Tworzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
• Współpraca z wydawnictwami, praca nad dodatkowymi materiałami;
• Szkolenia.
• Wpływ na dobór pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
• Wystrój klasy (gazetki);
• Materiały dodatkowe.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
• Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi;
• Omówienie i zapisanie jej wyników. • Stosowanie odpowiednich metod pracy.
Okres stażu
• Wnioski z obserwacji i hospitacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Opracowanie scenariusza zajęć;
• Konsultacja, analiza.
Okres stażu
• Konspekty z zajęć;
• Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.

4. Przygotowanie lekcji otwartej dla rodziców. • Przygotowanie i prowadzenie lekcji w obecności rodziców.
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
Okres stażu
• Konspekt lekcji otwartej;
• Ankiety.

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z j. niemieckiego dla klas I - VI– „Dzień języków obcych”;
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla klas I – III;
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla klas I – III.
• Zainteresowanie uczniów nauczanym przedmiotem.
• IX 2008
• XII 2008
• IV 2009
• Scenariusze konkursów;

6.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

• Gromadzenie dokumentacji i jej analiza;
• Korzystanie z wniosków. • Uwzględnienie treści i kształcenie gramatyczno - leksykalne.
Okres stażu
• Scenariusze zajęć;
• Plany pracy dydaktycznej dla klas I – II;
• Ankiety;
• Testy.

7. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
• Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
• Prowadzenie rejestru przy swoich pozycjach bibliograficznych.
• Znajomość i wykorzystanie różnych metod pracy.
Okres stażu
• Notatki bibliograficzne;
• Zaświadczenia.


IV STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO - OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo – dydaktycznym szkoły.
• Analiza planu wychowawczo – dydaktycznego u opiekuna stażu.
• Znajomość programu wychowawczego.
X 2008
• Notatki własne.

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia.
• Rozmowy z uczniami;
• Obserwacja uczniów;
• Studiowanie literatury psychologicznej i dydaktycznej.
Okres stażu
• Notatki bibliograficzne.

3. Opieka nad uczniami na terenie i poza terenem szkoły.
• Dyżury na szkolnym korytarzu;
• Dbanie o bezpieczeństwo uczniów;
• Stosowanie zasad BHP.
Okres stażu

4. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych
Włączenie się do organizacji imprez szkolnych:
• Dzień Języków Ocych;
• Koncert Bożonarodzeniowy;
• Konkurs na Kartę Bożonarodzeniową;
• Konkurs na Pisankę Wielkanocną.
• IX 2008
• XII 2008
• XII 2008
• IV 2009 • Zdjęcia;
• Notatki z uroczystości.

5. Prowadzenie konsultacji z rodzicami.
• Wywiadówki,
• Konsultacje z rodzicami;
• Lekcje otwarte z udziałem rodziców. • Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych;
• Zainteresowanie rodziców szkołą.
Okres stażu
• Potwierdzenia opiekuna stażu.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. • Samoocena.;
• Opis realizacji planu rozwoju.
VI 2009
• Teczka stażysty.
• Sprawozdanie z okresu stażu.
* Plan rozwoju może ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji z opiekunem stażu i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.


nauczyciel stażysta opiekun stażu
........................... ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.