X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37770
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test poziomujący do klasy językowej

Student’s name: .............................
Vocabulary
I Dopasuj czasowniki (kolumna 1-11) do rzeczowników (kolumna A-K) - 10 pkt

1 write A the housework 1D
2 go to B a video
3 meet C on the phone
4 wear D an e-mail
5 talk E a photo
6 do F the rubbish
7 turn on G home
8 walk H school
9 empty I the light
10 take J a dress
11 watch K friends

II Zakreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych. – 7 pkt

library seal office flat

1 five ten first twenty
2 chair bed desk rubber
3 brother girl daughter son
4 bread butter egg knife
5 pet horse sheep cow
6 Britain Irish Germany Greece
7 pretty ugly lazy handsome

III Wpisz przeciwieństwa do podanych przymiotników - 7 pkt

intelligent - stupid
1 easy - .......................
2 old - ........................
3 boring - .......................
4 quiet - ......................
5 wrong - ......................
6 tall - ......................
7 clean - ......................
IV Zakreśl właściwy wyraz - 7 pkt
I’m really interested in martial arts / games / sport.
1 We use a ruler / clock / compass to find out what time it is.
2 We play tennis at a sports centre / office / station.
3 A mouse / heat / eagle is a kind of bird.
4 The explorer discovered / crossed / invented a new kind of animal.
5 She needs help to see, so she’s got beards / glasses / programmes.
6 After school, I go to dance / match / website practice.
7 There are usually a lot of vegetables in a
cheese / nut / salad.

Languagefocus

V Wybierz właściwą opcję - 10 pkt

Please .........b......... go.
a) not b) don’t
c) no d) aren’t
1 This is my ............................ house.
a) grandparent b) grandparents
c) grandparents’ d) grandparent’
2 Don’t stand .................... the TV. I can’t see.
a) between b) on
c) in front of d) behind
3 Mr Brown teaches .............. Maths.
a) us b)their
c) we d) ours
4 – Is she doing her homework?
- Yes, ..................
a) she does b) is
c) she isn’t d) she is
5 Kate ...............at school last week.
a) wasn’t b) didn’t
c) can’t d) isn’t
6 ................ Judo yesterday?
a) Did you b) Do you do
c) Did you doing d) Did you do
7 Was the history test easier .................. the English test?
a) that b) than
c) as d) to
8 Are there ................. biscuits on the table?
a) some b) a lot
c) any d) one
9 I’m not going .................. David tomorrow.
a) to see b) seeing
c) see d) do see
10 Alice is ill ................ she can’t go to school today.
a) because b) so
c) but d) also

VI Uzupełnij tekst. Użyj formy Past simple czasowników w nawiasach - 6 pkt
Last summer, my family and I went (go) to London. We (1) ---------------- (visit) a lot of interesting old buildings, and we (2) -------------- (have) traditional British food for dinner, like fish and chips! We (3) -------------- --------------- (not go) shopping, because we (4) --------------(be) very busy! We (5) ---------------------- (travel) to Oxford too but I (6) ----------------
-------------- (not like) it.

VII Do każdej wypowiedzi (1–5) przyporządkuj odpowiednią reakcję (A–G). Wpisz rozwiązania do tabeli. Dwie reakcje zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi
- 5 pkt

1. How many books do you usually borrow from the library?
2. Why have you been to Brighton?
3. How long is your summer break?
4. How long have you been a student here?

5. How often do you go to the opera?

A. I usually have two months off. E.In 24 hours.
B. By bus or underground. F . Since 1990.
C. About once a week. G. Up to five.

D. To study there.

Reading

VIII Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo - 3 pkt

A THE NUMBER ONE CHAMPIONSHP
B GOOD AND BAD PLAYERS
C A TENNIS LEGEND
D A SPECIAL SPORT

Tennis
1.

Tennis is over 700 years old and is one of the world’s favourite sports. There are tennis clubs in almost every country and millions of people can play the sport. As many as 20 million people enjoy watching the big matches of a championship like Wimbledon.
2.

London is the home of the Wimbledon Championships. No other championship is as old as Wimbledon – it is nearly 150 years old. It is many people’s favourite championship, but success at Wimbledon is not easy. A player with a Wimbledon trophy is a tennis superstar. Players win a lot of money there, too.

3.

Tennis superstars have amazing skills. They can run fast, jump high and play for hours. Sometimes, it’s like they can read their opponent’s thoughts. Roger Federer is like this. He is one of the best tennis players in the world. This winner of nearly every championship, trophy and medal in tennis is already a legend.

Writing
9 Wyobraź sobie, że nawiązałeś kontakt z anglojęzycznym kolegą. Napisz do niego e-mail o sobie , w którym znajdą się odpowiedzi na pytania 1–5. (10 points)
1. What are your interests?
2. What’s your family like?
3. What school activities do you enjoy and why?
4. What did you do last week?
5. What are your plans for the weekend?
........................................

TOTAL SCORE...................... / 65 points

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.