X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37759
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:

Nazwa placówki:

Stanowisko:

Posiadane wykształcenie:

II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu:
Opiekun stażu:
Długość stażu:
Planowana data ukończenia stażu:

III. CELE STAŻU:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i szkole
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dydaktyczno- wychowawczej
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna
stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze, co najmniej jednych zajęć w miesiącu i omawianie ich przebiegu z prowadzącym
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze, co najmniej jednych zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich przebiegu w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora;
4. Uczestniczenie w planowanych wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
5. Poznanie dzieci przedszkolnych, uczniów i ich problemów oraz nawiązanie współpracy z rodzicami
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
- wewnątrz placówki
- poza placówką
-samokształcenie
7. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

IV. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt. 1 a,b,c)

L.p
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela
-Najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli.
Wrzesień 2017 oraz na bieżąco śledzić zmiany w pawie
Znajomość przepisów prawnych.
Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Analiza dokumentacji Zespołu szkolno-przedszkolnego:
-Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
-Program Wychowawczy
-Program Profilaktyki
-Plan Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
-przepisy porządkowe obowiązujące
Nauczycieli np. plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki
-inne wewnętrzne regulaminy, przepisy BHP, zasady wyboru pakietów edukacyjnych
-Roczny Plan Pracy Przedszkola, koncepcja pracy przedszkola
-podstawa programowa wychowania Przedszkolnego
-procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
-Plan Nadzoru Pedagogicznego
Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Znajomość przepisów prawnych.
Kserokopie dokumentów

3 Przepisy oświatowe -Ustawa o systemie oświaty
-Ustawa Karta Nauczycielami
-rozporządzenia dot. podstawy programowej, ramowych statutów,
Od IX na bieżąco śledzić zmiany w prawie
Znajomość przepisów prawnych.
Kserokopie dokumentów

4 Przepisy prawa pracy
-Kodeks pracy
-Regulamin pracy
-Regulamin ZFŚS
Udział w szkoleniach BHP
Od IX na bieżąco śledzić zmiany wprawie
Znajomość przepisów prawnych, stosowanie ich podczas codziennej pracy, zaświadczenia.

5 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematykę spotkań, rozmowy, konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu IX , na bieżąco
Harmonogram spotkań
Kontrakt z opiekunem stażu

6 Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu i szkole dokumentacji Dokumentowanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć przedszkola i dzienniku świetlicy szkolnej
-przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych
-pisanie planów miesięcznych
-zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu
-dokumentacja PPP
-karty obserwacji dzieci
-arkusze diagnozy itp. Cały
okres stażu
Scenariusze, plany miesięczne
Wpisy do dziennika, arkusze obserwacji dzieci,

7 Dokumentacja realizacja planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Teczka stażysty, sprawozdania, scenariusze, notatki

8 Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju
Maj 2018
Pisemne sprawozdanie
Dokumentacja nauczyciela stażysty

9 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentów
Maj 2018
Pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły (§6 ust.2pkt 2)

1 Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Udział w kursach doskonalących WDN, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
Przygotowywanie dekoracji okolicznościowych.
Dbanie o estetyczny wygląd sali dostosowany do pory roku.
Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1 Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów
Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
Pomoc w przeprowadzaniu diagnoz dzieci, stała obserwacja dzieci
Cały okres stażu
Notatki własne,

2 Poznanie środowiska lokalnego Udział w konkursach i pomoc w przygotowaniu występów okolicznościowych, środowiskowych, wewnętrznych
Cały okres stażu
Zdjęcia, zapisy w dzienniku, potwierdzenie uczestnictwa w organizacji wydarzeń przedszkolnych, notatki własne

3 Współpraca z rodzicami
-Prowadzenie indywidualnych rozmów wg potrzeb
- udział w imprezach i uroczystościach okolicznościowych
-współpraca przy organizowaniu wycieczek, imprez, konkursów
-udział w zebraniach z rodzicami
Cały okres stażu
Zdjęcia, zeszyt kontaktów, notatki własne, potwierdzenie wychowawcy, protokół zebrania

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4, pkt.3)
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Obecność podczas zajęć.
Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu, omówienie zajęć
1zajęcia w m-cu
Karty obserwacji, notatki

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Przygotowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie i omówienie ich z obserwatorem zajęć.
Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia.
1 zajęcia w m-cu
Scenariusz zajęć, notatki

3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

4 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej wykorzystanie komputera do opracowania scenariuszy, materiałów, dokumentacji prowadzonego stażu
- wykorzystywanie stron internetowych w celu zdobywania potrzebnych informacji
-studiowanie wybranej literatury
-wykorzystanie internetu w celu komunikowania się z opiekunem stażu, dzielenie się własną wiedzą na pedagogicznych portalach internetowych
Cały okres stażu
Karty pracy, ilustracje, scenariusze, dokumenty

........................... ...........................
Miejscowość, data Podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.