X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37796
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i Nazwisko: Sławomir Rymarczyk
Szkoła: Zespół Szkół im KEN w Tymbarku
Pełnione stanowisko: nauczyciel – wychowawca
Wykształcenie: mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej
Studia podyplomowe: doradca zawodowy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Data zakończenia stażu: 31.05.2018

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu)

Tymbark, 07.09.2015
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN
W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

• Śledzenie na bieżąco aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego

sierpień, wrzesień 2015

cały okres stażu
- wniosek,
- plan rozwoju zawodowego

- notatki własne

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
• Opracowanie i wdrożenie planów pracy grupy wychowawczej, uwzględniających jej skład osobowy i specyfikę

• Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym

• Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
- zeszyt obserwacji
- notatki własne

- dzienniki grup wychowawczych

3.

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
• Współdziałanie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych np. przeciwdziałanie niskiej frekwencji

• Sprawny przepływ informacji o wychowankach
cały okres stażu

cały okres stażu
- dziennik grupy wychowawczej

- zeszyty obserwacji

4.
Współpraca z rodzicami.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków – systematyczne przekazywanie informacji o zachowaniu i problemach wychowawczych
• Udział w zebraniach z rodzicami
cały okres stażu

- potwierdzenie wpisów rodziców w dzienniku

5.
Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu, kształtowanie postaw społecznych
i patriotycznych.

• Kultywowanie obrzędów i tradycji internatu i szkoły poprzez organizację z innymi wychowawcami oraz MRI i Samorządem Uczniowskim dyskotek integracyjnych, spotkań wigilijnych i innych uroczystości okolicznościowych

• Udział w uroczystych akademiach szkolnych

• Prowadzenie kółka szachowego

• Prowadzenie zajęć sportowych na siłowni

• Współprowadzenie zajęć na strzelnicy sportowej

• Sprawdzanie czystości i stanu pokoi wychowanków w ramach konkursu czystości

cały okres stażu,

zgodnie z harmonogramem

- scenariusze uroczystości

- dokumentacja fotograficzna

- notatki własne

- plan pracy kółka szachowego

6.
Organizacja nauki własnej w internacie.
• Motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach prowadzonych w internacie przez nauczycieli przedmiotów

• Wspomaganie ucznia z trudnościami w nauce

• Inicjowanie pomocy koleżeńskiej w nauce wśród wychowanków
cały okres stażu
- zeszyt obserwacji

7.
Udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w radach szkoleniowych organizowanych w szkole
• Śledzenie stron internetowych o tematyce opieki i wychowania
• Zapoznawanie się z literaturą specjalistyczną
• Aktualizacja wiedzy poprzez warsztaty i inne instytucjonalne formy kształcenia
cały okres stażu
- notatki własne

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust. 2 pkt 2)

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej.
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

• Opracowywanie prezentacji multimedialnych

• Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć wychowawczych, regulaminów, konkursów, dyplomów, ankiet, informacji dla uczniów i rodziców

• Korzystanie z portali edukacyjnych

• Komunikowanie się z nauczycielami, wychowawcami klas za pośrednictwem poczty e-mail

• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
- Przygotowane pomoce dydaktyczne

- prezentacje multimedialne

- konspekty
- notatki

2.
Dzielenie się wiedzą własną, korzystanie z wiedzy i doświadczeń środowiska nauczycielskiego, dostępnej w Internecie.
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego

• Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli

• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

cały okres stażu
- notatki własne

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć)

• Opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej dla zespołu wychowawców w internacie w formie teczek tematycznych, ankiet, kontraktów, programów, informacji z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
cały okres stażu
-scenariusze zajęć

- konspekty

- notatki

- wpisy
w dzienniku

2.
Współpraca z pedagogiem szkolnymi psychologiem
• Uczestnictwo w spotkaniach, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych
cały okres stażu
- sprawozdanie

- wpisy w dzienniku

3.
Współpraca z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w danej klasie
• Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych
cały okres stażu
- sprawozdanie

- wpisy w dzienniku

4.
Koordynowanie działań pracy wychowawczej w grupie.
• Pełnienie funkcji wychowawcy dla grupy

• Koordynowanie działań:
- prowadzenie spotkań organizacyjnych oraz tematycznych w grupie,
- dopilnowanie ciszy i porządku w trakcie nauki własnej uczniów,
- organizowanie pomocy koleżeńskiej,
- mobilizowanie wychowanków do korzystania z zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów

cały okres stażu
- sprawozdanie

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1.
Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy.
• Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu „Absolwent”

rok szkolny 2016/2017

- program,

- sprawozdanie z realizacji,

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1.
Przeprowadzenie ankiet badających stopień adaptacji i poczucie bezpieczeństwa wychowanków internatu.
• Przygotowywanie ankiet oraz motywowanie wychowanków do uczestnictwa w badaniu, analiza i podsumowanie wyników, wnioski
2015/2016

- ankiety,

- wyniki badań,

- notatki własne,

2.
Integracja młodzieży poprzez wspólne wycieczki krajoznawcze.
• Współorganizowanie, wycieczek pieszych, dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu poznanie walorów krajobrazowych
cały okres stażu

- karty wycieczek,
- zdjęcia

3.
Podjęcie szkolenia „Dopuszczenie do broni”
• Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

w ciągu stażu
- zaświadczenie

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1.
Wspieranie rodziców, opiekunów w wychowaniu dzieci.
• Współpraca z rodzinami wychowanków, zebranie informacji na temat sytuacji rodzinnej i materialnej
• Rozmowy z wychowankami, prowadzenie zeszytu obserwacji
• Dzielenie się spostrzeżeniami z rodzicami, opiekunami
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Limanowej

cały okres stażu
- zeszyt obserwacji,
- notatki własne

2.
Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków na temat uzależnień i niebezpieczeństw z tym związanych oraz cyberprzemocy.
• Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną,
Przedstawicielem Policji
2015/2016

2016/2017
- notatki własne

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

1.
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów: wychowawczego i edukacyjnego.
• Opis i analiza sytuacji szkolnej ucznia z trudnościami w uczeniu się

• Diagnoza, rozpoznanie problemu

• Ustalenie metod pracy z wychowankiem w celu rozwiązania problemu edukacyjnego

• Konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym

cały okres stażu
opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.