X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37737
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: ks. mgr Mateusz Kołodziejski

2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach

3. Stanowisko: Nauczyciel religii

4. Posiadane kwalifikacje: magister teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.

2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.

3. Opiekun stażu: mgr Mateusz Moś

III. Cele stażu:

1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć z prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.

IV. Plan działania:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
(Tabela - red.)

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i klasyfikowania, regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. wrzesień, październik 2017r.
2. Poznanie Karty Nauczyciela, podstawowych przepisów oświatowych oraz przepisów regulujących nauczanie religii w szkole. Poznanie procedury awansu zawodowego. wrzesień 2017r.
3. Zapoznanie z Podstawą Programową Nauczania Religii Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Zapoznanie z programem nauczania. wrzesień 2017r.
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne. wrzesień 2017r. – maj 2018r.
5. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Omówienie zasad współpracy. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. wrzesień 2017r.
6. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. wrzesień 2017r.
7. Dokumentowanie realizacji planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. wrzesień 2017r. – maj 2018r.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły.
czerwiec 2018r.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. czerwiec 2018r.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Przygotowanie rozkładu materiału do każdego poziomu edukacyjnego
wrzesień 2017r.
2. Opracowanie konspektów zajęć oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych. wrzesień 2017r. – maj 2018r.
3. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (WDN)
wrzesień 2017r. – maj 2018r.
4. Udział w formacji permanentnej nauczycieli religii organizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej Kaliskiej. wrzesień 2017r. – maj 2018r
5. Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce religijnej. wrzesień 2017r. – maj 2018r.
6. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
wrzesień 2017r. – maj 2018r
7. Publikacja w Internecie: udostępnianie Planu Rozwoju Zawodowego na portalu katechetycznym. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. czerwiec 2018r.
8. Współorganizowanie w szkole obchodów świąt Bożego Narodzenia. grudzień 2017r.
9. Koordynowanie uczestnictwa w konkursach i olimpiadach o tematyce religijnej. wrzesień 2017r. – maj 2018r.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Lp. Działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o uczniu. Rozmowy z pedagogiem szkolnym. wrzesień 2017r. – maj 2018r
2. Poznanie środowiska wybranych uczniów i ich problemów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do opinii PPP. wrzesień 2017r. – maj 2018r.
3. Uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami / opiekunami prawnymi.
wrzesień 2017r. – maj 2018r.

4. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.
Lp. Działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji
1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. wrzesień 2017r.
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. wrzesień 2017r. – maj 2018r
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, wnioski i analiza. wrzesień 2017r. – maj 2018r
4. Omawianie własnych umiejętności; analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. wrzesień 2017r. – maj 2018r.

V. Podstawa prawna:
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 §6)

Kraszewice, 19.09.2017r. Przygotował: ks. mgr Mateusz Kołodziejski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.