X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37731
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Renata Henryka Lodzińska

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielem z ponad 34-letnim stażem. W szkole pracuję od września 1991 roku. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miedzichowie jest moją macierzystą placówką w której się zatrudniłam. Wcześniej pracowałam w filii tej szkoły w Jabłonce Starej. Na początku września 2015r. złożyłam do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i napisałam plan rozwoju zawodowego. Odbyty staż skutkował realizacją stawianych na początku celów, rozwijaniem zainteresowań i odkrywaniem nowych umiejętności. Staż zakończyłam zgodnie z planem, czyli 31.05.2018r.
Uważam, że w pracy nauczyciela aktywizowanie i motywowanie uczniów jest moim podstawowym zadaniem. Jest narzędziem wywierania pozytywnego wpływu na moich podopiecznych. Staram się tak organizować uczenie się, aby angażować dobre emocje, ciekawość i myślenie, aktywne, motywujące oraz oparte na współdziałaniu i współpracy. Pragnę ze szkoły uczynić akademię umiejętności, bo chyba lepiej coś umieć, niż tylko wiedzieć. Wymagam wysiłku, pracy i racjonalnej konsekwencji nie tylko od swoich uczniów, ale przede wszystkim od siebie. Stawiam na pogłębianie rozumienia zasad neurodydaktyki i podejmowanie różnych sposobów jej wykorzystywania w praktyce, bo przecież miejscem uczenia się ucznia jest jego mózg. Powyższe cele realizowałam poprzez doskonalenie swojego warsztatu pracy. Jedną z jego form jest awans zawodowy.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
ZADANIA
OPIS ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ
EFEKTY
(Tabela - red.)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. W trakcie stażu zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Analizowałam Kartę Nauczyciela. Powyższe zadania opracowałam na podstawie przepisów
- rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczy-cieli (Dz. U. poz.393);
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r.poz. 1379 ze zm.);

Wnikliwie analizowałam dokumenty szkolnei informacje dotyczące awansu zawodowegopojawiające się w Internecie. W wyniku podjętych działań:
- poznałam wymagania niezbędne do uzyskaniaawansu na nauczyciela dyplomowanego,
• poszerzyłam wiedzęna temat aspektów prawnych systemu
awansu zawodowego,
• opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

Sformułowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Napisałam plan rozwoju zawodowego.

2. Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania. Na bieżąco wykonywałam zaplanowane zadania w planie rozwoju zawodowego oraz realizowałam aktualne potrzeby życia szkoły.

Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Gromadziłam dokumentację, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty i scenariusze.

Wykonywanie i realizowaniezadań przyczyniło się do:
• poszerzenia wiedzy,
• podniesienia moich kompetencji zawodowych.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach przełożyło się na:
• zdobycie potrzebnej wiedzy i wykorzystanie jej w dalszej pracy z dziećmi.

3.Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę placówki.

Według potrzeb uczestniczyłam w spotkaniach w zespołach przedmiotowych, aby zgodnie z przepisami aktualizować i weryfikować WSO:
• wrzesień 2015r., 2016r.,2017r.,
• styczeń 2018r. zmiana ocen z literowych na cząstkowe.

Uczestniczyłam w zespole w pracach nad aktualizacją Statutu Szkoły zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
• ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
• ustawa o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
• październik, listopad, grudzień 2017r..

Uczestnictwo w zespołach pracujących nad aktualizacją dokumentów szkoły
wpłynęło na:
• nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizy,
• dyscyplinowanie pracy w grupie,
• doskonalenie umiejętności dyskutowania nad zmianami,
• jakość funkcjonowania szkoły.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnymi zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

Zgodnie z założonym planem podnosiłam kwalifikacje i wzbogacałam swoją wiedzę oraz warsztat pracy zgodny z zasadami współczesnej dydaktyki.
Wykorzystałam różne formy doskonalenia zawodowego oferowane przez WDN, ODN i inne. Wymieniałam swoje doświadczenia z uczestnikami kursów i prowadziłam
na bieżąco dokumentację.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowymskutkowało:
• wzbogaceniem warsztatu pracy,
• poszerzeniem kompetencji zawodowych,
• pozyskaniem materiałów szkoleniowych w postaci książek i narzędzi dydaktycznych.

5.Przeprowadzenie i analiza wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu KompetencjiTrzecioklasistów w celu planowania przyszłych działań edukacyjnych. Przeprowadziłam OSKT- sprawdzenie kompetencji uczniów kończących naukę w pierwszym etapie edukacji. Przygotowałam dzieci do tego testu nie tylko od strony proceduralnej, ale przede wszystkim od strony emocjonalnej. W klasach starszych od dawna obowiązuje testowa formuła sprawdzania wiedzy, by ostatecznie decydować o pozytywnej lub negatywnej ocenie osiągnięć ucznia. W klasach I-III, a zwłaszcza w klasie III
pierwsze negatywne doświadczenia egzaminacyjne wrażliwego dziecka mogą je szybko zrazić do testowej formuły. Dlatego na tej płaszczyźnie trzeba działać z dużym wyczuciem.

Dokonałam analizy wyników badań .

Wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.
Analiza wyników wykazała, że:
• najlepiej wypadł test z edukacji przyrodniczej,
• test z edukacji matematycznej i polonistycznej wypadł zadowalająco.
Wnioski:
• wyniki testów pokrywają się ze zdobytymi kompetencjami uczniów w I etapie edukacji,
• w klasie 4 z edukacji polonistycznej należy popracować nad:
- budowaniem spójnej wypowiedzi,
-redagowaniem tekstu poprawnego pod względem językowym,
-przestrzeganiem norm ortograficznych;
• w klasie 4 z edukacji matematycznej należy popracować nad:
-rozwiązywaniem zadań tekstowych, w których można stosować różne sposoby obliczeń.

6.Opracowanie i zrealizowanie planów zajęć korekcyjno-wychowawczych dla uczniów przejawiających trudności w nauce szkolnej. Opracowałam plan działań korekcyjnych dla uczniów z dysfunkcjami posiłkując się aktualnymi opiniami PPP oraz własnymi obserwacjami.
Prowadziłam zajęcia z uczniami zgodnie z harmonogramem:
• rok 2015/2016,
Moja praca polegała na dokładnym poznaniu możliwości i potrzeb dziecka oraz obserwowaniu go w różnych sytuacjach.
• rok 2016/2017,
Po rocznej współpracy wyłoniłam 6 uczniów zdolnych i 8 uczniów słabych.
Pracowałam z nimi tak, aby mogli rozwijać swoje zainteresowania, nadrabiać zaległości i pokonywać własne słabości.
• 2017/2018,
Po dwuletniej obserwacji i współpracy na dodatkowych zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą” Lepsze warunki dydaktyczne w Zespole Szkół w Miedzichowie
pracuję z 8 uczniami mającymi trudności z edukacji matematycznej oraz z jednym uczniem na zajęciach rozwijających kompetencje językowe dziecka z autyzmem. Prowadzone działania wpłynęły na:
• zapobieganie pogłębianiu trudności dydaktyczno-wychowawczych,
• nadrobienie zaległości z edukacji polonistycznej,
matematycznej i społecznej,
• systematyzowanie i utrwalanie wiedzy,
• rozwijanie kompetencji językowych.

7.Opracowanie i zrealizowanie planu pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego dla klasy I, II, III. Na podstawie rozmów, obserwacji i wywiadu z rodzicami uczniów opracowałam 3-letni(2015r.,2017r.,2018r.) plan pracy opiekuńczo- dydaktyczno– wychowawczy.
W trakcie realizacji planu dokonałam weryfikacji, ewaluacji wynikających z potrzeb uczniów. Założone w planie działania:
• zostały wdrożone w czyn i zrealizowane,
• zaktywizowały uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły i środowisku lokalnym,
• wpłynęły na zmianę działań
wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów(więcej wspólnych zabaw i gier, wspólne przerwy, zmniejszenie rywalizacji szczególnie na zajęciach wychowania fizycznego).

8.Stosowanie aktywnych metod uczenia.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania uczniów. W trakcie stażu opracowałam różne pomoce dydaktyczne. Zaprezentowałam własne metody i formy pracy, które pokazywałam
wraz z dziećmi nie tylko na forum szkoły, ale na rozmaitych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, apelach, konkursach i festiwalach (zgodnie z kalendarzem szkolnym za okres stażu 2015-2018r.).
Patrząc z perspektywy czasu nauczyciel musi być elastyczny i otwarty, aby nadążyć za światem i( bynajmniej )starać się dotrzymać mu kroku.

W procesie oceniania ocena opisowa jest ważnym narzędziem informacyjnym i motywacyjnym. Musi spełniać trzy podstawowe funkcje:
• korekcyjną(co trzeba zmienić w pracy z uczniem, aby uzyskać lepsze efekty),
• informacyjną(co uczniowi udało się osiągnąć, jakie zdobył umiejętności),
• motywacyjną(zachęca do kontynuowania wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu, dodaje wiary we własne siły).
Wymienione pozycje:
• usprawniały pracę na zajęciach,
• udostępniły koleżankom z edukacji wczesnoszkolnej pokazanie stosowanych przeze mnie metod i form pracy,
• dały możliwość korzystania z moich pomysłów,
• zachęciły do współpracy, czego owocem były wspólne występy przed całą szkołą i lokalną społecznością np. Jasełka, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Rodziny,
• podnoszą poziom samodzielności ucznia,
• podnoszą poziom motywacji do działania,
• dają gotowość uczniowi do przekraczania własnych granic(uczenia się nowych rzeczy, podejmowania wysiłku opanowania nowych umiejętności pomimo ich trudności oraz modyfikowania zachowań uznawanych za nieakceptowane).

9.Opracowanie zestawu gier i zabaw dydaktycznych
dla klas I-III w edukacji wczesnoszkolnej.

Zorganizowanie zbiórki książek i gier planszowych wśród znajomych.

Wdrożyłam opracowany przeze mnie zestaw gier i zabaw dydaktycznych na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i świetlicowych.

Wśród znajomych i rodziny zorganizowałam zbiórkę książek, gier dydaktycznych i planszowych, które trafiły do świetlicy oraz biblioteki szkolnej(listopad 2016/2017r.).

Dzięki wdrożonym grom i zabawom:
• pobudzono wyobraźnię i kreatywność dzieci,
• doskonalono umiejętność współpracy i zabawy w grupach,
• bardziej zintegrowano grupy,
• ćwiczono umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Dzięki zebranym książkom i grom:
• dzieci korzystające ze świetlicy chętnie sięgają po przyniesione puzzle,kolorowanki, gry planszowe,
• częściej odwiedzają bibliotekę i zaglądają do książeczki,
• szybciej upływa im czas oczekiwania na odwozy.


& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowegooraz sprawozdania z przebiegu stażu w Internecie.
Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć. Z zastosowaniem komputera:
• opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z przebiegu stażu w Internecie
(czerwiec 2018r.-zaświadczenia),

• zorganizowałam konkursy plastyczne na szczeblu szkolnym i powiatowymkl. I-III i wyłoniłam zgodnie z regulaminem uczestników do reprezentowania naszej szkoły15.04.2016r.(Konkurs Plastyczny Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Urzanowie Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Poznaniu
pt. „Skrzydlaci zwiastuni wiosny”, 28.03.2017r.
(Konkurs Plastyczny etap powiatowy pt.”Wiem, jak być bezpiecznym na drodze” w kategorii klas I-II),
• realizowałam pozostałe działania związane z kalendarzem szkolnym i klasowym danego roku
(2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
Opublikowałam wybrane scenariusze zajęć, które mogą być inspiracją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Poprzez wykorzystanie komputera:
• praca z nim jest konkretna, przejrzysta i nieograniczona,
• następuje szybsze dzielenie się efektami z innymi,
• sami decydujemy o czasie publikacji i jakości wrzucanych do sieci materiałów,
• przygotowałam informacje zachęcające do udziału w konkursach plastycznych, z wysłanych prac, praca mojej uczennicy w tym konkursie otrzymała wyróżnienie,
• na szczeblu powiatowym ta sama uczennica otrzymała dyplom za udział.
• pisałam plany zajęć,
• niezbędnik pierwszoklasisty,
drugoklasisty i trzecioklasisty,
• scenariusze imprez i uroczystości.

2.Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej poprzez posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową. Wraz z uczniami w zależności od potrzeb
korzystamy z encyklopedii multimedialnej,
filmów dokumentalnych (np. o Fryderyku Chopinie, Janie Matejko), filmów edukacyjnych
( np. o wodzie, jej stanach skupienia) lub prezentacji multimedialnej (np. o papieżu Janie Pawle II,
czy Januszu Korczaku). Bezpośredni dostęp do Internetu:
• daje możliwość szybkiego dotarcia do szukanego źródła informacji,
• uczy odpowiedzialności za dokonywanie wyborów i właściwej selekcji nadmiaru dostępnych wiadomości,
• uatrakcyjnia i urozmaica zajęcia,
• przybliża świat wyższych wartości.

Przy pomocy komputera :
• uczniowie utrwalają sobie ortografię,
• rozwiązują zadania matematyczno-przyrodnicze o zróżnicowanym stopniu trudności.

Poprzez wykorzystanie komputera:
• mam ułatwione prowadzenie dokumentacji klasy, estetyczne wykonanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, sprawozdań,
• mogę wymieniać się informacjami z innymi placówkami, rodzicami, koleżankami po fachu,
• mam możliwość dzielenia się nowinkami i zachęcania do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
• moi uczniowie zdobywają wiedzę w różnorodny sposób, współdecydują kiedy i gdzie pojedziemy, uczą się poprzez dobór odpowiednich i systematycznych ćwiczeń jak pokonywać swoje trudnośc
3. Współpracowanie on-line z wydawnictwami pedagogicznymi
Brałam udział w następujących konferencjach, kursach i szkoleniach internetowych:
• 12.02.2015r. uczestniczyłam w konferencji inaugurującej największą kampanię edukacyjną JA CZYTAM/DYSKUSYJNE KLUBY EDUKACYJNE (Wydawnictwo Operon),

• 17.05.2017r. byłam uczestnikiem konferencji pt.”INTEGRACJA DLA EDUKACJI. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. Placówka XXI wieku – tradycja i nowoczesność
(Wydawnictwo moje bambino).

• 18.02.2015r. do 12.05. 2015r. ukończyłam kurs internetowy„Animator edukacji”(Wydawnictwo Operon).
Dzięki wykorzystaniu Internetu i współpracowaniu z wydawnictwami:
• rozwijałam kompetencje czytania wśród dzieci i młodzieży,
• założyłam Dyskusyjny Klub Edukacyjny w szkole i kontynuowałam jego działanie w następnym roku szkolnym 2015/2016,
• systematycznie dokształcałam się poprzez korzystanie ze stron edukacyjnych, na których zakładałam konto, aby mieć dostęp do starych i nowych materiałów danego wydawnictwa,
• zaliczałam moduły, zdałam egzamin,
• poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu moderowania dyskusji, poznałam stosowne techniki moderowania,
• promowałam szkołę, która otrzymała od wydawnictwa certyfikat,
• urozmaiciłam i uatrakcyjniłam prowadzone dodatkowo zajęcia, w których brali udział moi uczniowie z chętnymi rodzicami.

4. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela
Odkąd wprowadzono u nas w szkole e-dziennik
(październik 2017r.), to komputer w pracy wykorzystuję codziennie. Wcześniej jednak musiałam zdobyć pewną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi tego urządzenia.
Dzisiaj korzystanie z komputera w podstawowym zakresie nie sprawia mi trudności, ale na początku,
kiedy wszyscy staraliśmy się poznać nowe technologie wcale nie było tak różowo.
Wykorzystując komputer:
• przygotowuję większość dokumentów potrzebnych w pracy,(plany zajęć, regulaminy, scenariusze zajęć i uroczystości, niezbędniki, karty pracy, sprawdziany, testy, oceny opisowe,
świadectwa, programy, ogłoszenia, zaproszenia, harmonogramy wycieczek, listy uczniów, sprawozdania, dyplomy, podziękowania),
• wyszukuję ciekawe strony internetowe bogate w tematykę pedagogiczną
(www.eduentuzjasci.pl, www.ibe.edu.pl,
www.scenariuszelekcji.edu.pl),
• wprowadzam wybrane innowacje do praktyki szkolnej (28.10.2016r.-uczestniczyłam w konferencji „Nauka programowania wsparciem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży”,(np. Budujemy sceny w programie Baltie, Zabawy z liczbami w programie Baltie, Zabawy z literami w programie Baltie,
(28.10.2017r.-uczestniczyłam w konferencji „Nauka programowania w Baltie z lekcją pokazową”,
Poprzez wykorzystanie komputera:
• na bieżąco prowadzę dokumentację, a niektóre dokumenty przygotowuję we własnym zakresie,
• mam stały dostęp do e-dziennika,
• selektywnie docieram do innowacji i wprowadzamdo praktyki szkolnej,
• dzielę się zdobytą praktyką i wiedzą np. z nauczycielem informatyki lub koleżankami z klas I-III,
• po prezentacji możliwości Ozobota w klasie, dzieci mówiły, że muszą go sobie kupić,
• dyrektor szkoły zapoznał się z ofertą, przetestował Ozobota, popytał specjalistów i zrezygnował z wcześniejszej propozycji zakupu do szkoły nieco droższego sprzętu na rzecztego małego, ale inteligentnego i prostego w obsłudze robota,
• szkoła oszczędzając zakupi więcej Ozobotów,
• uczniowie małymi krokami uczą się poprzez zabawęprogramowania, w dostępny i atrakcyjny sposób utrwalają zdobyte wiadomości.
5. Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w kontaktach ze szkołami, instytucjami i rodzicami. Komunikowałam się i wymieniałam informacjami zwrotnymi dotyczącymi działalności, organizacji lub przebiegu spotkań danej instytucji. Odwiedzałam ich strony internetowe. Gromadziłam informacje i przekazywałam ciekawe oferty swoim uczniom lub rodzicom:
12.05.2016r. „Pasowanie na czytelnika”- Biblioteka Gminna w Miedzichowie.
31.05.2016r. „Cała Polska czyta dzieciom!”Biblioteka Gminna w Miedzichowie.
04.06.2018r.-godz.17.00-Opowieści z różnych stron świata. Bajki i legendy meksykańskie”
Biblioteka Gminna w Miedzichowie.
16.10.2015r.-godz.9.00-10.50 – udział w Interaktywnych
Warsztatach „Wesołe dźwięki filmowej piosenki”
NOK w Nowym Tomyślu,
04.12.2015r.-godz.10.00-12.00-wyjazd na „Koncert Majki Jeżowskiej ‘’ w hali MOSTIR w Międzychodzie,
04.05.2016r.-wyjazd do NOK na musical dla dzieci Teatru Współczesnego z Krakowa pt. „Piękna i Bestia”,
23.06.2016r.r.-wyjazd do Krainy zabaw Bogilu w Wiosce klas I-III,
27.10.2016r.- wyjazd do NOK na musical dla dzieci pt. „Dzwonnik z Notre Dame”,
09.06.2017r.-Brama Poznania ICHOT- wyjazd klas II-III na zajęcia edukacyjne w sali warsztatowej na temat „Co warto wiedzieć, by zostać architektem?”. Lubię szukać informacji na temat wyjazdów szkolnych w Internecie, ponieważ oferty są bogatei zróżnicowane. Ta propozycja spełniła naszeoczekiwania i sprawiła nam wielką przyjemność poznawania. Informacje zawarte na własnych
stronach są na bieżąco aktualizowane, już nie jedzie się w „ciemno”. W razie potrzeby można jeszcze dopytać drogą mailową lub telefonicznie, aby rozwiaćwątpliwości.
Poprzez posługiwanie się technologia informacyjną i komputerową:
• uczniowie na prezentacji multimedialnej poznali budowle
architektoniczne z różnych epok, o różnorodnych funkcjach i interesujących formach np. piramidy w Egipcie
katedra Notre-Dame w Paryżu,
opera w Sydney,
świątynia Lotosu w Delhi,
wieża Arabów w Dubaju,
Krzywy Domek w Sopocie,
Dom do góry nogami w Szymbarku,
• młodzi czytelnicy z pomysłowej i zabawnej książki D.O.M.E.K.- doskonałe okazy małych i dużych konstrukcji
(D. Mizieliński, A. Machowiak, Wyd. Dwie Siostry, Warszawa 2009) dowiedzieli się, jak bardzo różne mogą być domy ludzkie.
Wymiana informacji ze szkołami polega na:
• przesyłaniu terminów i regulaminów konkursów, zawodów sportowych, akcji charytatywnych w których nasza szkoła może uczestniczyć,
• przesyłaniu ofert związanych z naborem i Dniami Otwartymi danej szkoły,
• pomocy w znalezieniu doraźnych zastępstw,
• możliwości wzajemnego świadczenia usług w razie trudnej sytuacji.

Dzieci są ciekawe świata, ten jeden wyjazd sprawił, że:
• uczniowie poznali, jak fascynującą sztuką jest architektura,
• utrwalili sobie wygląd i nazwy figur geometrycznych w zupełnie innej odsłonie,
• poznali 35 niezwykłych domów stworzonych przez najwybitniejszych architektów świata,
• patrząc na budynek, będą
dostrzegać nie tylko jego przeznaczenie, ale również z jakich materiałów został zbudowany,
• uczniowie bezbłędnie wymienili cechy dobrego architekta:
(samodzielność, kreatywność, fantazja,
brak ograniczeń, to multizadaniowy robot wielofunkcyjny, wszechstronność, wiedza techniczna, precyzyjność, terminowość,
• nauczyciele mogą
się przekonać, jak duży potencjał drzemie w ich uczniach.

6. Opracowanie narzędzi diagnostycznych: kart pracy, testów. W naszej szkole często wymieniamy się z koleżankami klas I-III opracowanymi narzędziami diagnostycznymi, szczególnie tymi, które sprawdzają się w praktyce i dają efekty:
• Portfolio- tą metodą razem z uczniami analizujemy wytwory ich prac, sprawdzamy jak rozwinął się ich warsztat umiejętności w danym czasie(I-II semestr,
• Adwokat diabła- tą technikę sprawdzania wiedzy wykorzystuję w kręgu, podchodząc zadaję pytanie dzieckudotyczące poznanych ostatnio podczas zajęć ciekawotek, ale na pytanie odpowiada sąsiad po lewej lub po prawej stronie,
• Wystawy, gazetki ścienne, spotkania, apele- w edukacji wczesnoszkolnej ważne jest zaplanowanie etapu prezentacji i oceny efektów działań grup. W tym celu wykorzystuję metodę projektu badawczego. Organizujemy wydarzenie(wystawę, spotkanie, apel, wywiad), podczas którego uczniowie z pomocą nauczyciela dzielą się z zaproszonymi gośćmi wynikami projektu. Korzyści są wielostronne:
• dają swobodę działania,
• nobilitują uczniów i nauczycieli do współpracy
• dają możliwość bycia w centrum uwagi,
• uczą zachowań komunikacyjnych i gotowości do występowania w sytuacjach społecznej,
• wspólne działania usuwają bariery twórczego myślenia.


& 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela stażysty.
17.09.2016r.
Pomogłam młodszej koleżance w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Wysłuchałam jej
strategii działań, poznałam cele i pomysły ich wdrażania. Omówiłyśmy mocne i słabe punkty planu.
Wyciągnęłyśmy wnioski. W dalszej pracy stażystka realizowała zamierzone cele:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
• poznanie dokumentacji obowiązującej
• w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przezopiekuna stażu lub innych nauczycieli, omówienie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omówienie ich,
• podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia. Poprzez pełnienie obowiązków opiekuna stażu :
• umożliwiono poznanie prawa oświatowego od strony praktycznej,
• rozwijano umiejętność wprowadzania w życie statutowych zadań szkoły,
• podnoszono kwalifikacje zawodowe,
• uczestniczono w przedsięwzięciach określonych w kalendarzu imprez szkolnych,
• poznano procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
• wnikliwie analizowano dokumentację szkolną i na jej podstawie wyciągano wnioski do dalszej pracy(podstawa programowa, Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej,
Ramowy rozkład dnia, Regulamin Przedszkolaka,
Koncepcja Pracy Szkoły i Przedszkolaka,
konspekty zajęć, protokoły, statut szkoły, statut przedszkola, arkusze obserwacji, dzienniki zajęć,
dzienniki zajęć dodatkowych i świetlic),
• wymieniano się doświadczeniem, pomysłami, spostrzeżeniami,
• zachęcano do współpracy z instytucjami powołanymi
do niesienia pomocy psychologiczno -pedagogicznej
(PPP, OPS, PCPR, MOPS, psycholog i pedagog szkolny),
• pogłębiano wiedzę i umiejętności z zakresu poznawania i zaspakajania potrzeb podopiecznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.