X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37696
Przesłano:

Sprawozdanie z zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
za okres stażu: 01.09.2015-31.05.2018

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyny Stokwiszewskiej- nauczyciela edukacji przedszkolnej

WSTĘP

„Rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie”
Ks. Marek Dziewiecki

Swoją przygodę z edukacją przedszkolną rozpoczęłam 13 lat temu pełna obaw czy dam radę? Początki chociaż trudne okazały się doskonałą szkołą życia. Nauczyły cierpliwości i konstruktywnego planowania własnych działań, aby przynosiły one jak najlepsze efekty moim wychowankom, ale także mnie jako nauczycielowi i placówce, którą mam zaszczyt reprezentować. Rozbudziły otwartości na ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności i warsztatu pracy. Praca z małymi dziećmi stała się moją pasją. Nieustannie staram się w niej przed wszystkim odkrywać potencjał powierzonych mi dzieci. Wspierać je
w osiąganiu sukcesów na ich miarę, ale także pokonywać porażki. Moją rolą jako nauczyciela i świadomego człowieka jest rozwijać jak najbardziej wszechstronnie umiejętności dzieci.

Uważam, że praca małymi dziećmi jest podwaliną ich przyszłego rozwoju. To właśnie na tym etapie dzieci uczą się funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, rozwijają swoje umiejętności poznawcze, zaspokajają naturalną ciekawość świata. Są otwarte, szczere
radosne. Ich postawa inspiruje mnie jako nauczyciela do poszukiwania wciąż nowych metod
rozwiązań edukacyjnych. Lubię to co robię i sprawia mi to ogromną przyjemność, zachęca do rozwoju osobistego.

W swojej pracy pragnę być nie tylko dobrym i kreatywnym nauczycielem, ale także kompetentnym na miarę możliwości wsparciem dla ich rodziców.

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 1
ze wskazaniem uzyskanych efektów.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ANALIZA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NIEZBĘDNYCH
DO UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Przygotowując się do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz w trakcie jego trwania na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego , informacje dotyczące awasu zawodowego nauczycieli oraz śledziłam wszelkie zmiany zachodzące w oświacie.
Zapoznając się z procedurą awansu zawodowego przeanalizowałam następujące akty prawne:
• Ustawa z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela rozdz.3a – Awans zawodowy nauczyciela ( Dz.U. z 2014r. poz.191 ze zm., ostatnia zmiana
z 2017 r. poz. 1189);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r poz.59 ze zmianami);
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2013r., poz. 393);
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2017r. poz.356);
• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpni 2017r w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017r. poz.1646);
• Rzoporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003r. nr 6 poz.69 ze zmianami).
Analizując przepisy prawa oświatowego, a przede wszystkim wymagania niezbędne dla uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiłkowałam się następującymi stronami internetowymi:
•www.kuratorium.lodz.pl;
•www.oswiataiprawo.pl
•www.awanszawodowynauczyciela
•www.men.gov.pl
•www.glos.pl
Uczestniczyłam także w zajęciach warsztatowych z zakresu awansu zawodowego:
• Zakończenie stażu – sprawozdanie z efektami rozwojowymi,
19 kwiatnia 2018r., WODN w Łodzi, kierownik : A. Pilichowska

Zakończenie stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi
Zajęcia warsztatowe miały na celu wskazanie sposobów prezentacji własnej pracy ze szczególnym uwzglednieniem prawidłowego określania efektów rozwojowych podejmowanych działań. Podczas pracy w grupach miałam okazję wybrać zadanie i wskazać do niego efekty rozwojowe dla siebie, dziecka, placówki, a także rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
Zajecia warsztatowe spełniły moje oczekiwania. W znacznym stopniu pomogły mi
w określeniu efektów rozwojowych do konkretnych zadań wynikających z realizacji poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego szczebla awansu zawodowego. Było okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń na temat tworzenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, jak i przyporządkowywania określonych zadań do poszczególnych wymagań kwalifikacyjnych.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
> przeanalizowałam zasady funkcjonowania nowego ustroju szkolnego;
> przeanalizowałam dokumenty dotyczące pracy nauczyciela;
> przeanalizowałam akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego nauczycieli;
> przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
> znam strony internetowe związane z prawem oświatowym oraz tematyką awansu zawodowego nauczycieli;
> przeanalizowałam sposoby dokumentowania dorobku zawodowego;
> prawidłowo dokonałam oceny efektów zrealizowanych zadań;

ZDEFINIOWANIE POTRZEB WŁASNEGO ROZWOJU

Z początkiem września 2015 r. przedłożyłam pani dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz
z załączonym do niego planem rozwoju zawodowego.
Decyzja o rozpoczęciu stażu była przemyślana i poprzedzona refleksją dotyczącą własnych umiejętności i możliwości oraz dotychczasowych osiągnięć zawodowych.
Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju zawodowego kierowałam się przede wszystkim z wymogami prawnymi ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawe uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniami programu wychowawczego, planem rozwoju placówki. Uwzględniłam potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców, nauczycieli , środowiska lokalnego. Opracowany plan rozwoju zawodowego zawierał wdrożenie oraz kontynuację różnych działań podejmowanych w mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej , moje zainteresowania oraz potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego. A jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Odzwierciedlają mnie jednak jako w pełni ukształtowanego, świadomego siebie nauczyciela, kreatywnego i lubiącego nowe rozwiązania.
Rozpoczynając staż dokonałam analizy własnych umiejętnosci, swoich słabych i mocnych stron jako nauczyciela, jak i dotychczasowych dokonań zawodowych. Określiłam własne kompetencje psychologiczno-pedagogiczne jako podstawę do działań diagnostycznych, dydaktycznych i wychowawczych.
Celem przeprowadzonej przeze mnie samooceny była refleksja nad swoimi indywidualnymi właściwościami i umiejętnościami , takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci i rodziców .

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> znam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela i w oparciu o nie buduję strategię własnego rozwoju zawodowego ;
> określiłam dziedziny, w których mogę podnieść swoje umiejętności;
> potrafię dokonywać ewaluacji własnych działań, a także obiektywnie oceniać ich skuteczność oraz w miarę potrzeby dokonywać zmian w tych działaniach;
> wiem, jaki wpływ moją podejmowane przeze mnie działania na rozwój mojej pracy i rozwój powierzonych mi dzieci;
> określiłam aspekty własnej pracy wpływające na podniesienie rozwoju jakości placówki.

POSZERZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W PROCESIE AKTYWNEGO UDZIAŁU W RÓŻNYCH FROMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Dbając rozwój swoich kompetencji zawodowych systematycznie uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jako świadomy nauczyciel staram się, aby rozwój moich umiejętności był permanentny i spójny we wszystkich sferach mojego osobistego rozwoju. Kierując się indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami dzieci oraz celami i potrzebami placówki uczestniczyłam m.in. w :
Konferencji:
•„Kod zachowania- jak rozszyfrować trudne zachowania uczniów i jak z nimi postępować – skuteczne narzędzia do stosowania w szkole, przedszkolu i w ...domu „ z udziałem Jessici Minahan”, 30 listopada 2015r, zorganizowana przez WODN
w Zgierzu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierz ( Nr. 1576/2015)
Kursie metodycznym:
• „ W krainie papieru- zabawy ruchowe do wierszy i piosenek
z wykorzystaniem różnych form papieru” 2015 r. zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metrias;
• „ Jak bawić się muzyką? Aktywizowane dziecka poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch taniec”, 2018r. zorganizowany przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Edukacja, prowadząca: K. Palińska; w wymiarze 20 godzin;
Kursie:
•„Certyfikowany roczny kurs- Zastosowanie elementów terapii SI w pracy z dziećmi”, 27.02.2016-16.12.2016r, zorganizowany przez Akademię Terapii Pedagogicznej w Poznaniu;
•„Przedszkole Talentów”, 18.01.2016- 18.04.2016r., zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie ( Nr z rejestru 2849/2016/SPE);
•„Grafomotoryka poza granicami, czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego”, 25 kwietnia 2016r., zorganizowany przez „Alter Edukacja Anna Sowińska”, Grabina.
Szkoleniu:
•„Ochrona danych osobowych”, 24.04.2015r., zorganizowany przez MW Format Mariusz Waga w Rybniku (Nr z rejestru: 2217/AD/2015);
• „ Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO. Poziom II”,11.05.2018r, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie ( Nr: PS/930/02/8);
•„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy – ogólnopolski program wspierający prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci”,2016r. ,Warszawa;
• „ Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka
a nowoczesne rozwiązania” Poziom I , 13.04.2018, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie ( Nr: PS/930/01/08).
Warsztaty:
• „Zabawy matematyczne z wykorzystaniem klocków Numicon” , 2o kwietnia 2017r ,przeprowadzone przez p. J. Kanicką i p. M. Piserę- nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 3 ;

• „ Umiejętności terapeutyczne nauczyciela”, 29 listopada 2017r. ,przeprowadzone przez p. Ewę Pałasz - pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie;

• „Stawianie granic” – prowadzone przez p. Dorotę Libich - Jażdżewską – pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> wiem, jak interpretować trudne zachowania dzieci i jak z nimi postępować;
> znam i stosuję skuteczne metody w pracy z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze oraz edukacyjne ;
> wzbogaciłam swój warsztat pracy o zabawy z wykorzystaniem różnych form papieru np. origami;
> poszerzyłam wiedzą na temat roli muzyki w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym
> wykorzystuję na zajęciach poznane piosenki, tańce, improwizacje na instrumentach perkusyjnych;
> trafniej diagnozuję potrzeby dziecka;
> znam i stosuje pomoce dydaktyczne podczas zajęć z elementami integracji sensorycznej;
>rozwijam talenty i wrodzone predyspozycje dzieci np. wokalne i recytatorskie;
> wzbogacam zajęcia o poznane zabawy rozwijające inteligencję matematyczna dziecka;
> posiadam wiedzę z zakresu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
>wiem, jak dostosować moje miejsce pracy do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
> mam większą świadomość dotyczącą roli żywienia we wczesnym dzieciństwie;
> zdobytą na szkoleniu wiedzę wykorzystuję w realizacji tematyki związanej ze zdrowiem dzieci np. „Robimy soki”, „Piramida żywieniowa”;
> poszerzyłam swoja wiedzę na temat wdrażania nauki logicznego myślenia zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka w wieku przedszkolnym;
> skutecznie włączam podczas zajęć elementy rozbudzające dziecięcą kreatywność i umiejętność rozwiązywania różnych problemów dnia codziennego;
> stosuję w pracy dydaktycznej i wychowawczej zdobycze technologiczne takie jak: tablica interaktywna Wit; prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne itp.
> rozwijam kompetencje matematyczne dzieci takie jak: dopasowywanie kształtów, przeliczanie elementów, tworzenie rytmów poprzez stosowanie na zajęciach klocków Numicon;
> zdobytą na szkoleniach wiedzę wykorzystuję do podniesienia jakości pracy placówki.

Podjęcie studiów podyplomowych

Współczesna edukacja jest złożona, pełna wciąż zmieniających się przepisów i zasad funkcjonowania oraz rosnących wymagań jakim musi sprostać nauczyciel chcący osiągnąć satysfakcję zawodową, ale także i finansową. Tylko dobra orientacja w przepisach prawa, aspektach funkcjonowania placówek , zachodzących zmianach, możliwościach wprowadzania innowacyjności czy korzystania ze środków unijnych daje taką możliwość.
Poszerzając swoją wiedzę dotyczącą oświaty , systemu jej działania oraz praktycznych aspektów zarządzania podjęłam w 2017 r. 2 semestralne:
• Studia podyplomowe: „Zarządzanie oświatą” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Czas studiów był dla mnie okresem nabywania nowych umiejętności m.in. z zakresu zarzadzania kryzysem , mediacji w placówce, zarządzania własnym rozwojem osobistym, radzenia sobie ze stresem, podnoszenia swoich kompetencji psychologicznych . W toku zajęć uświadomiłam sobie jak istotna jest rola dyrektora i jego wizja rozwoju placówki.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>znam aspekty funkcjonowania placówki ;
>znam możliwość zewnętrznego dofinansowywania placówki np. projekty unijne;
> dbam o własny rozwój zawodowy – podjęcie ścieżki awansu zawodowego;
> znam techniki radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu takie jak: medytacje, ćwiczenia oddechowe
> wzbogaciłam woje kompetencje w zakresie postępowania w razie kryzysu np. niebezpiecznego wypadku na terenie placówki;

Samokształcenie
Uważam, iż samokształcenie jest w obecnych czasach integralnym elementem rozwoju zawodowego każdego nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że musimy nadążyć ze swoją wiedzą ogólną i zawodową, za ciągłym postępem nauki i techniki, wszak żyjemy
w dobie rewolucji naukowo- technicznej i informacyjnej. Siłą rzeczy musimy podnosić
i doskonalić wciąż swoje umiejętności i kwalifikacje.
Podnosząc swoją wiedzę : czytałam literaturę fachową m. in:
• „Nowoczesne nauczanie” Geoff Petty, GWP, Sopot 2017r. ;
•” Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli”, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
• „Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych i gier ćwiczeń psychologicznych” w opracowaniu Małgorzaty Jachimskiej , Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1994r.;
• „Witajcie uszy. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku 3 do 6 lat.”, Klaus W. Vopel, Jedność, Kielce 1999r.

Systematycznie zapoznawałam się z artykułami oraz ciekawymi pomysłami na różne dekoracje zamieszczanymi w czasopismach:
• Wychowanie w Przedszkolu – miesięcznik zawiera atrakcyjne scenariusze zajęć, wiersze i piosenki, karty pracy, prezentuje nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze oraz praktyczne wskazówki w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu.
• Nauczycielka przedszkola – poza ciekawymi artykułami w miesięcznik znajdują się pomysły scenariuszy i zabaw. Do gazety dołączone są różnorodne plansze, a także karty pracy i mini książeczki z których często korzystam na zajęciach.
• Bliżej przedszkola – w tym miesięczniku można znaleźć nie tylko ciekawe artykuły, ale także scenariusze i pomoce do zajęć.
Hobby i Mały artysta – to gazety, z których zaczerpnęłam wiele pomysłów na różnego rodzaju dekoracje tematyczne związane za porami roku ale także dużo inspiracji do wykonania razem z dziećmi upominków np. na Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka czy tez Dzień Mamy i Taty.
Korzystałam także z portali internetowych:
• Przedszkolne ABC – portal dla wychowawców i nauczycieli ;
• Wychowanie Przedszkolne.pl – portal nauczycieli przedszkola;
• przedszkolak.pl – portal rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> jestem na bieżąco z najnowszymi zagadnieniami z zakresu metod pracy, diagnozy, dzięki czemu staję się lepszym fachowcem w swoich pracy;
> dzięki samokształceniu jestem w stanie sprostać różnym potrzebom dzieci, rodziców, ale także i grona pedagogicznego;
> potrafię wykorzystać na zajęcia poznane zabawy i ćwiczenia psychologiczne jak: Wieża kontrolna, Adwokat, Wspólne zdania itp.
> wzbogacam zajęcia o poznane zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu jak: Mysz i klatka; Jajko, gąsienica, motyl itp.
>prowadzę ciekawe i nowatorskie zajęcia dzięki scenariuszom zamieszczanych w czasopismach i na portalach;
> samokształcenie inspiruje mnie do tworzenia własnych scenariuszy zajęć i uroczystości oraz ciekawych pomocy dydaktycznych
>pozwoliło mi rozwiązywać szereg problemów wychowawczych i edukacyjnych;
>zainspirowało mnie do wykonania wielu dekoracji tematycznych np. związanych z porami roku
> podniosło jakość pracy placówki.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY PEDAGOGICZNEJ

Opracowywanie scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych
W swojej pracy pedagogicznej nieustannie podejmuję działania mające na celu doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy .
Realizując to zadanie przed wszystkim przygotowałam i opracowałam różnego rodzaju scenariusze na zajęcia otwarte dla rodziców oraz zajęcia koleżeńskie i otwarte dla nauczyciel i wiele innych np.:
• Dni otwarte przedszkola: Zabawy matematyczno- plastyczne nawiązujące do pory roku: „Fasola” ( 09.03.2016); „ Zabawy integracyjne” (07.03.2018)..
Wszystkie opracowane przeze mnie scenariusze gromadzę w segregatorze pod nazwą : baza scenariuszy. Scenariusze podzielone są w nim na działy np.: zajęcia edukacyjne , uroczystości itp. i dostępne są dla wszystkich nauczycieli.
W celu uatrakcyjnienia zajęć wykonałam samodzielnie wiele pomocy dydaktycznych zarówno do codziennych zajęć i zabaw , jak również umożliwiających przeprowadzenie okazjonalnych zajęć .Są to :
• Loteryjka matematyczna- rozpoznawanie cyfr w zakresie:1 – 10 i 1-20;
• Korale matematyczne – ćwiczenie prostych działań matematycznych oraz umiejętności przeliczania;
•Magiczne pudełko z obrazkami – do ćwiczeń utrwalających rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie;
•Kolorowe sylaby – samodzielne tworzenie prostych wyrazów;
• Grzechotki dźwiękowe – ćwiczenia słuchowe polegające na dobraniu w pary grzechotek o tym samych brzmieniu;
• Listki – ćwiczenia oddechowe mające na celu naukę oddychania nosem i regulowania oddechu;
•Andrzejkowe wróżby – komplet różnych wróżb dla dzieci i rodziców jak: Zawody, Koło przyszłości, Liczba prezentów, Numerologia
Mam świadomość, że dodatkowe pomoce dydaktyczne wykonane przez nauczyciela są dla dzieci źródłem różnorodnych bodźców: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, które można przetwarzać i wykorzystywać na wiele sposobów w pracy z całą grupą jak i podczas pracy indywidualnej . Dzięki ich użyciu dzieci uczą się szybciej i efektywniej. Wykonane przez mnie pomoce są proste i estetyczne, aby służyły dłużej zostały zalaminowane.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
> potrafię opracować scenariusze na różnego typu zajęcia: wychowawcze, edukacyjne, twórcze;
> poszerzyłam zbiór pomocy dydaktycznych o własnoręcznie wykonane;
> uatrakcyjniłam wykonanymi pomocami zajęcia oraz zmotywowałam dzieci do pracy z nimi;
> systematycznie rozwijam utrwalam wiedzę dzieci we wszystkich sferach rozwoju;
> potrafię stworzyć dzieciom warunki do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności;
> dzielę się wypracowanymi materiałami z innymi nauczycielami.

Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka
W celu dokonywania obiektywnej oceny podejmowanych przez mnie działań edukacyjnych jako nieodzowny warunek obrałam ciągłą obserwację dzieci. Analizę ich możliwości, postępów i trudności. Rozpoczynając staż objęłam najmłodszą grupę przedszkolną z którą pracuję do chwili obecnej. Prowadząc powierzone mi dzieci od samego początku miałam możliwość zindywidualizowania zajęć, tak aby każde dziecko czuło się ważne i bezpieczne oraz miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań i niwelowania pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Uważam , że prawidłowo przeprowadzona obserwacja dzieci i diagnoza ich problemów już w najmłodszej grupie przyczynia się do wyrównywania i zwiększania szans edukacyjnych dzieci. Jest integralną częścią realizowanego programu wychowawczego placówki i podstawą wszelkich działań wspierających rozwój dziecka. Dzięki niej możliwa jest indywidualizacja pracy z dziećmi zgodnie z ich potrzebami , predyspozycjami i zainteresowaniami.
Zaczynając pracę z nową grupą opracowałam:
• Kartę informacyjną przeznaczoną do wypełnienia przez rodziców pt. : Moje dziecko. Karta zawierała pytania dotyczące potrzeb i zainteresowań dzieci np.
- Moje dziecko najbardziej lubi się bawić...;
- Moje dziecko uspokaja się gdy........
- Moje dziecko najbardziej boi się.....itp.
Narzędzie to dało mi istotne informację na temat uczęszczających do grupy dzieci i przyczyniło się w znacznym stopniu do łagodniejszego i szybszego przejścia przez dzieci etapu adaptacji do warunków przedszkolnych.
Diagnozę poziomu rozwoju dziecka prowadziłam w oparciu o :
• Arkusz obserwacji dziecka 3-letniego , który skonstruowałam samodzielnie.
Opracowane przeze mnie narzędzie obejmowało obserwację wybranych umiejętności
z zakresu rozwoju: fizycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego;
• Kartę obserwacji dziecka 4-letniego opracowaną przez wydawnictwo „Podręcznikarnia”;
•Diagnozę przedszkolną 6-latka – Karty pracy opracowaną przez wydawnictwo „Podręcznikarnia”.
Efektem podejmowanych przeze mnie działań była pogłębiona analiza rozwoju dziecka .W wyniku powyższych działań dzieci przejawiające trudności edukacyjne włączam do programu własnego: „Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w przedszkolu” ,opracowuję wdrażam w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej także Indywidualny Plan Pracy z dziećmi przejawiającymi trudności edukacyjne. W swojej pracy nie zapominam o dzieciach zdolnych starając się jak najlepiej rozwijać ich umiejętności.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
>trafnej rozpoznaję potrzeby dzieci , które przejawiają różne trudności edukacyjne i wychowawcze;
> prowadzę systematyczną skuteczną diagnozę poziomu rozwoju dziecka , wyciągam z niej wnioski i modyfikuję swoje działania w zależności od potrzeb;
> potrafię skonstruować narzędzia pomiaru poziomu rozwoju dziecka;
> potrafię wykorzystywać w swojej pracy narzędzia opracowane przez innych nauczycieli;
> prowadzę działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i niwelowanie już występujących trudności np. indywidualizację pracy z dziećmi;
> współpracuję z innymi nauczycielami obierając jednolitą strategię działań w przypadku występujących trudności;
> wspieram rodziców dostarczając im informację na temat rozwoju ich dzieci, form potrzebnego wsparcia np. zajęcia z logopedą oraz sposobów rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci np. kółko plastyczne;
> moje działania przyczyniają się do podniesienia jakości pracy przedszkola.

Stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy

W przedszkolu podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa. Jednocześnie jest to okres wzmożonej aktywności poznawczej dziecka. To właśnie teraz dziecko ma silną potrzebę poznawania nowych rzeczy i potrzebę działania . Moim zadaniem jako nauczyciela jest zaspokajane tych potrzeb nie tylko w tradycyjny sposób. Chcąc zapewnić dzieciom warunki do optymalnego rozwoju i osiągania sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, kreatywny, twórczy i aktywny sposób wzbogacam swój warsztat pracy
o nowoczesne metody i formy pracy . Takie jak m.in:
• zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze;
• metoda projektu w edukacji przedszkolnej;
• metody twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
• techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe;
• gry dydaktyczne ;
• pedagogika zabawy Klanza;
• sztuka składania papieru orgiami;
• aktywne słuchanie muzyki wg. Betii Strauss

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
> stosuję w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej wiele metod aktywizujących , twórczych i czynnych;
> wykorzystuję sztukę składania papieru do tworzenia dekoracji sali, tablicy informacyjnej dla rodziców, prac plastycznych z dziećmi;
> zachęcam dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań;
> stwarzam dzieciom warunki do prowadzenia badań , doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych poprzez wyposażenie kącika przyrodniczego w bogate eksponaty naturalne ( skały, kamienie, mech, kora itp.) oraz narzędzia do badań ( lupy, szkła powiększające, pojemniki itp.)

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 2ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

POSZERZANIE WIEDZY DOTYCZĄCE TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Bardzo szybki postęp technologiczny w dziedzinie informatyki oraz sposobów komunikacji za pomocą różnych urządzeń elektronicznych wymaga od nas nauczycieli ciągłego doskonalenia umiejętności w tym zakresie m. in poprzez poszukiwanie różnych rozwiązań w sieci lub literaturze fachowej, a także podczas różnego typu szkoleń jak:
• „Zastosowanie programów multimedialnych w przedszkolu – tablica interaktywna” przeprowadzone w 2017 przez pedagoga Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej .

Celem szkolenia była prezentacja możliwych aspektów pracy z tablicą multimedialną oraz odpowiednimi programami edukacyjnymi. Szkolenie w znacznym stopniu ułatwiło późniejsze posługiwanie się tablicą interaktywną podczas zajęć z dziećmi.
• „ Wstawianie zdjęć na stronę internetową” indywidualne szkolenie przeprowadzone przez koordynatorkę prowadzenia strony internetowej Przedszkola Miejskiego .
Kształcenie informatyczne nie musi jednak opierać się tylko na komputerze, laptopie itp. urządzeniach. To przede wszystkim nauka kodowania. Aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat byłam uczestnikiem konferencji:
•„Mały informatyk- Nauka programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Multimedialna placówka XXI wieku – programy edukacyjne wspierające pracę nauczyciela”, 20 września 2016r., zorganizowana przez WODN w Łodzi, konsultant: Mirosława Matczak
Jej celem było przybliżenie uczestnikom potrzeby uczenia dzieci programowania już od najmłodszych lat. Uczy ono bowiem nie tylko logicznego myślenia, ale także współpracy z innymi, rozwiązywania problemów w kreatywny sposób. Podczas konferencji zaprezentowane także zostały różnego typu gry i zabawy uczące kodowania za pomocą plansz, klocków, symboli itp. Uważam, że w ciągle rozwijającym się świecie wszelkich nowinek multimedialnych niezwykle istotnie jest uczenie dzieci nie tylko mechanicznego odbierania bodźców emitowanych przez komputery, telefony czy laptopy, ale przede wszystkim nauka logicznego i kreatywnego myślenia.
Systematycznie samodzielnie doskonalę swoje umiejętności w zakresie posługiwania się programem WORD i PUBLISHER, zapoznając się z różnego typu publikacjami m.in.:
• „Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik”, Nancy Conner, Matthew MacDonald, wydawnictwo Helion;
•„Word 2013.Pl. Kurs”, wydawnictwo Helion.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> podniosłam poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co w praktyce ułatwiło i uatrakcyjniło maja pracę zawodową;
> znam i wykorzystuję w pracy z dziećmi programy edukacyjne oraz tablicę interaktywną;
> wiem , jak przygotować prezentację multimedialną;
> dzięki publikacjom wiem, jak sprawnie przygotować różnego typu dokumenty i jak je edytować;
> tworzę dyplomy , zaświadczenia, podziękowania za pomocą programów komputerowych; > rozwijam u dzieci podstawy programowania wykorzystując narzędzia multimedialne , jak i różnego typu pomoce dydaktyczne;
> zamieszczam zdjęcia, artykuły, informacje dla rodziców na stronie internetowej placówki;
> moje działania przyczyniają się do promowania placówki w środowisku lokalnym.

WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGI KOMPUTEROWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ
W dzisiejszych czasach efektywne wykorzystywanie komputera jest niezbędną umiejętnością każdego nauczyciela. Komputer w znaczny sposób ułatwia nam pracę, uatrakcyjnia prowadzone zajęcia, przyspiesza tworzenie niezbędnej dokumentacji, kart pracy, pomocy dydaktycznych itp.
Podczas stażu wykorzystywałam posiadane umiejętności pracy z komputerem do:
• przygotowywania i opracowywania dokumentacji przedszkolnej takiej jak: roczne plany pracy, ewaluacje programów własnych, podsumowanie obserwacji dzieci, rocznej analizy pracy itp.;
• przygotowywania i opracowywania m.in.: miesięcznych planów pracy, scenariuszy imprez grupowych i przedszkolnych, kart pracy, pomocy dydaktycznych, informacje do kącika rodziców, materiały na zebrania z rodzicami itp.;
• przygotowywania i opracowywania dokumentacji związanej z procedurą awansu zawodowego;
• przygotowywania i opracowywania prezentacji multimedialnej
w programie POWER POINT wykorzystywanych na szkoleniach rady pedagogicznej oraz warsztatach z rodzicami.
Do powielania opracowanych komputerowo materiałów wykorzystywałam skaner, drukarkę i kserokopiarkę.
Dyplomy , zaświadczenia oraz podziękowania bądź zaproszenia tworzyłam przy użyciu programu Microsoft Office Publisher wchodzącego w skład pakietu Office 2010.
Systematycznie wykorzystywałam do zajęć tablicę interaktywną oraz filmy edukacyjne dostosowane do wiedzy i umiejętności dzieci, a związane z programem nauczania, miesięcznymi planami pracy, tematem zajęć zainteresowaniami dzieci.
W swoje pracy pedagogicznej często poza komputerem wykorzystuję aparat fotograficzny i telefon do dokumentowania działań podejmowanych w grupie, wycieczek, spacerów, zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych, uroczystości itp. Wykonane zdjęcia poddaję obróbce komputerowej za pomocą programu Adobe Photoshop i zamieszczam na stronie internetowej przedszkola lub dołączam do artykułów zamieszczanych w lokalnej prasie.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> prawidłowo opracowuję za pomocą komputera wymaganą dokumentację związaną z procedurą uzyskania awansu zawodowego;
> potrafię sprawnie opracować różnego typu dokumenty np. podziękowania, dyplomy;
>potrafię zrobić podstawową obróbkę fotograficzną;
>wzbogaciłam swój warsztat pracy poprzez komputerowe opracowanie dokumentów, kart pracy, scenariuszy zajęć;
>promuję osiągnięcia dzieci zamieszczając dyplomy na stronie internetowej
>za pomocą znanych mi programów komputerowych opracowuję artykuły do lokalnej prasy promujące osiągnięcia dzieci i podejmowane przez placówkę działania;
>dzielę się wypracowanymi materiałami z innymi nauczycielami;;
> podnoszę jakość pracy placówki poprzez tworzenie profesjonalnie wykonanej dokumentacji nauczyciela, która jest estetyczna i przejrzysta i poprawna pod względem edytorskim.

WYKORZYSTYWANIE INTERNETU
JAKO DODATKOWEGO ZRÓDŁA WIEDZY

Efektywnie wykorzystany w pracy nauczyciela komputer stwarza ogromne możliwości edukacji, inspiracji, pomysłów czy też gotowych materiałów.
Na początku stażu sieć wykorzystałam przede wszystkim to aktualizacji wiedzy związanej z procedurą awansu zawodowego.
W co dziennej pracy wykorzystuję swoje umiejętności przeszukiwania stron internetowych do poszukiwania materiałów służących opracowywaniu różnych dokumentów związanych z pracą nauczyciela , ale także do poszukiwania artykułów i opracowań dotyczących rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych moich wychowanków oraz pracy z dzieckiem zdolnym jak:
• Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w przedszkolu (https://www.przedszkola.edu.pl);
•Wskazówki do pracy z dzieckiem zdolnym - ePedagogika (https://epedagogika.pl/uczniowie...)
Korzystanie z poczty elektronicznej stało się codziennością. To za jej pośrednictwem komunikuję się z koleżankami przesyłając istotne informacje. Jest to też bardzo popularna forma komunikowania się z organizatorami różnych konkursów, dopracowywania szczegółów wycieczek, czy też organizacji różnego typu warsztatów w przedszkolu i poza nim.
Praca z wykorzystaniem komputera niesie olbrzymie możliwości i daje olbrzymie wsparcie w codziennej pracy nauczyciela. Serfując w sieci można znaleźć inspiracje do wszelkiego typu podejmowanych działań, pomysły na pomoce dydaktyczne, dekoracje tematyczne, scenariusze zajęć itp.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>potrafię wyszukiwać w sieci potrzebne mi do pracy materiały i informacje;
>posługuję się pocztą elektroniczną w kontaktach z nauczycielami , organizatorami konkursów i warsztatów;
>czepię inspiracje do tworzenia prac plastycznych, dekoracji, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.;
>urozmaicam i uatrakcyjniam dzieciom prowadzone przez mnie zajęcia o nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne i karty pracy;
>dzielę się zdobytymi informacjami i opracowaniami z innymi nauczycielami oraz rodzicami;
WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ
WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W dobie wszechobecnego Internetu wykorzystywanie narzędzi komputerowych do współpracy z rodzicami stało w niezbędne.
W celu przybliżenia rodzicom działań podejmowanych dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych systematycznie zamieszczam na stronie internetowej przedszkola:
• informacje dla rodziców;
• ogłoszenia o konkursach, wycieczkach itp.;
• dokumentację zdjęciową;
• sprawozdania z wydarzeń;
•podziękowania dla rodziców za okazaną pomoc i wsparcie: finansowe, rzeczowe , osobowe;

Do kontaktów z rodzicami często wykorzystuje pocztę elektroniczną, telefon komórkowy czy Facebook ,co w znacznym stopniu uławia z rodzicami
i dotarcie do większości z ich.

Drukarkę i kserokopiarkę wykorzystuję do powielania dokumentów przedszkola , z którymi rodzice muszą zostać zapoznani np. statutu, programu wychowawczego, programów profilaktycznymi itp. oraz dokumentacją grupy np. kartę wycieczki itp.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> dbam o systematyczne uaktualnianie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola;
> potrafię opracować zaproszenia, dyplomy, podziękowania i zamieścić je w sieci;
> wykorzystuję różne narzędzia komunikacyjne do współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci;
> opracowuję z pomocą komputera karty wycieczek;
>przekazuje rodzicom najważniejsze dokumenty przedszkola, z którymi powinni się zapoznać: program wychowawczy, statut;
>rodzice są dobrze poinformowanie o działaniach podejmowanych przez placówkę, co przyczynia się do lepszej i efektywniejszej współpracy.

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 3
ze wskazaniem uzyskanych efektów.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

Prowadzenie zajęć koleżeńskich

Istotnym elementem pracy twórczego i kreatywnego nauczyciela jest umiejętność dzielenia się zdobyta wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W celu realizacji tego zadania podjęłam wiele działań, które przyczyniły się do wzbogacenia przeze mnie metod, organizacji i warsztatu pracy własnej oraz innych nauczycieli.
W okresie stażu opracowałam i przeprowadziłam następujące zajęcia koleżeńskie dla chętnych nauczycieli z mojej placówki, w szczególności dwóch nauczycieli będących w awansie na nauczyciela mianowanego oraz dwóch na stopień nauczyciela dyplomowanego:
• „Wiewiórkowe zabawy ruchowe w pobliskim parku”( 15.10.2015r.);
- zajęcia przeprowadzone zostały w najmłodszej grupie przedszkolnej.
Cel ogólny zajęć stanowiło:
- zintegrowanie grupy
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
- nauka reagowania na sygnał.

• „Dzień Pluszowego Misia” ( 25.11.2015r.) – zajęcia z zakresu edukacji językowo-muzycznej;
Celem ogólnym przeprowadzonych zajęć była:
- zaproponowanie dzieciom sposobu obchodzenia Dnia Pluszowego Misia;
- rozbudzenie zainteresowania dziecięcą litetaturą;
- rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej poprzez spiew i taniec.

• „Ozorków – moje miasto” ( 29.10.2015r.);- zajęcia z edukacji regionalnej na Cmentarzu Ewangelickim.
Celem zajęć było:
- przyblizenie zwyczajów obchodzenia Wszystkich Świętych;
- zapoznanie dzieci z historią cmentarza ewangelickiego;
- zwiedzenie charakterystycznych miejsc cmentarza: grobowca Schlosserów.

• „Jesienne zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej”
( 19.11.2015r.);- zajęcia przeprowadzone w najmłodszej grupie wiekowej.
Założonym celem ogólnym zajęć było:
- rozwijanie umiejętności przeliczania elemetów w zakresie co najmniej 3;
- tworzenie zbiorów według jednego kryteium;
- układanie jesiennych dwuelementowych rytmów;
- układanie w kojelności rosnącej 3 elementów.

• „Listopadowe święto – kotyliony (10.11.2016r.) – zabawy plastyczne
w grupie dzieci 4 letnich;
Celem ogólnym zajęć było:
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
- poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny ;
- słuchanie, śpiewanie hymnu narodowego;
- utrwalenie barw symboli narodowych;
- wykonanie kotylionów z różnych materiałów plastycznych.

• „Jak przekazujemy informacje – praca z tablicą interaktywną” (04.10.2016);- zajęcia przeprowadzone w grupie dzieci 4-letnich.
Cel ogólny zajęć stanowiło:
- zapoznanie dzieci ze sposobami przekazywania informacji dawniej i dziś;
- zapoznanie z pracą satelity;
- zapoznanie z działaniem telefonów komórkowych.

• „ W Betlejemskiej stajence” ( 12.12.2016r.)- inscenizacja przygotowana przez dzici 4-letnie.
Celem ogólnym inscenizacji było:
- rozbudzenie świątecznej atmosfery;
- prezentacja umiejętności wokalnych i recytatorskich dzieci;
- przybliżenie histori narodzin Chrystusa.

• „ W kosmosie – teatrzyk cieni na podstawie opowiadania nauczyciela” (16.02.2017r.).
Celem ogólnym teatrzyku było:
- zapoznanie dzieci z wiadomościami na temat przestrzeni kosmicznej;
- kształtowanie postawy ciekawości i chęci badania;
- rozpoznawanie różnic pomiędzy dniem i nocą;
-zapoznanie ze słownictwem dotyczącym tematu Kosmos.

• „Metoda projektu Ziemia : „Idzie Grześ przez wieś z wykorzystaniem elementów kodawania” ( 14.05.2018r.)
Celem ogólny zajęć było:
- rozbudzenie zainteresowań dziecięcą literaturą;
- wdrożenie do podstaw kodowania ;
- zapoznanie z budową piasku

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> opracowałam i przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie;
> prowadzenie zajęć dało mi dużo satysfakcji zawodowej;
>wymieniłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami będącymi w awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
> upewniłam się, że posiadam umiejętności dzilenia się wiedza z innymi nauczycielami;
>wykorzystałam otrzymaną informację zwrotną dotyczącą przeprowadzonych zajęć do analizy własnej pracy
> dzieląc się doświadczeniem z innymi nauczycielami usprawniam proces edukacyjny w przedszkolu ,co przyczynia się do podniesienia jakości pracy placówki.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NA RADACH PEDAGOGICZNYCYH

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Mając na uwadze, jak najlepszy i najbardziej wszechstronny rozwój dzieci uczęszczających do naszego przedszkola brałam aktywny udział
w posiedzeniach rady pedagogicznej zachęcając grono do podejmowania różnorodnych działań. Przez cały okres stażu czynnie włączałam się
planowanie i opracowywanie zadań Rocznego Palu Pracy placówki. W okresie stażu wraz z koleżanką opracowałam następujące Roczne Plany Pracy:
• „Kolorowa matematyka” realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Głównym zadaniem powyższego planu było rozbudzenie dziecięcej aktywności
i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej oraz wszechstronne stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań matematycznych. Plan pracy podzielony został na: pracę z wychowankiem, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców oraz doskonalenie warsztatu nauczyciela. Plan prowadzonych działań przyporządkowany został poszczególnym miesiącom. I obejmował:
IX – Wyrabiane kompetencji matematycznych w zakresie orientacji przestrzennej;
X – Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
XI – Rytm rytmiczna organizacja czasu;
XII- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw;
I – Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów;
II – Klasyfikacja;
III – Kształtowanie pojęcia miary;
IV – Intuicje geometryczne;
V – Objętość i waga;
VI – Rozwijanie ogólnych kompetencji matematycznych.

• „ Dźwięki, obrazy, gesty, słowa” realizowany w roku szkolnym 2016/2017. Główne zadania planu zakładały: stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez aktywną działalność muzyczną, plastyczną
i teatralną, wspomagane twórczego rozwoju dzieci w zakresie kształtowana pojęć matematycznych na miarę ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Realizacja działań zawartych w planie dała początek wielu twórczym przedsięwzięciom podejmowanym zarówno w mojej grupie ale także w całym przedszkolu.
• „ Przedszkolak badaczem i odkrywcą” realizowany w roku szkolnym 2017/2018. Główne zadania zawarte w planie obejmowały: zaspakajanie ciekawości, rozwijanie zainteresowań oraz logicznego myślenia poprzez tworzenie warunków do poznawania i rozumienia świata przyrody i matematyki , Podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości. Jego głównymi celami zaś: - Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania, analizowania i uogólniania;-Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i samodzielności, przyswajanie wiedzy w atrakcyjny i trwały sposób;
-Rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata;
-Empiryczne poznawanie dziedzin nauki, takich jak fizyka, astronomia, chemia, matematyka, biologia, ekologia, dających dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata. Promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>potrafię zaplanować i opracowań roczny plan pracy przedszkola przy współpracy z innymi nauczycielami ;
>aktywnie współpracuje z radą pedagogiczną planując dziania planu rocznego;
>proponuję przydzielenie zadań do realizacji konkretnym nauczycielom mając na uwadze ich predyspozycje i zainteresowania;
>współpraca z radą pedagogiczną dała mi wiele satysfakcji zawodowej;
>wzbogacam dzieciom proces edukacyjny i wychowawczy poprzez planowanie zajęć metodami aktywizującymi, nowoczesnymi, wykorzystującymi zdobycze technologiczne;
>opracowuję dokumentację przedszkolną w sposób profesjonalny
i rzetelny;
>dzielę się opracowanymi materiałami z innymi nauczycielami;
>moje działania przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki poprzez planowanie i opracowywanie rocznych planów pracy.

PROWADZENIE RAD SZKOLENIOWYCH W RAMACH WDN

Pozyskując na swojej ścieżce rozwoju zawodowego nowe wiadomości
i nie tylko rozbudowywałam swój warsztat pracy, ale także dzieliłam się nimi
z gronem pedagogicznym.
•Metody twórcze w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Celem przeprowadzonej 29 listopada 2017r rady szkoleniowej było zapoznanie grona pedagogicznego Przedszkola ..... z twórczymi technikami pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Materiał niezbędny do przeprowadzenia szkolenia opracowałam w formie pokazu multimedialnego. w zakresie;
- rozwijania myślenia dywergencyjnego , którego cechami są giętkość, płynność, oryginalność:
-rozwijania umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów
- rozwijania umiejętności przekształcania otaczającej rzeczywistości materialnej, kulturowej i społecznej
- rozwijania umiejętności dokonywania skojarzeń i abstrahowania, (wyodrębniania cech)
- rozwijania umiejętności uważnego obserwowania i komentowania dokonanych spostrzeżeń (myślenie dedukcyjne)
- rozwijanie zdolności tworzenia poprzez ruch
- rozwijanie zdolności tworzenia poprzez muzykę
- rozwijanie zdolności tworzenia poprzez plastykę
- rozwijanie zdolności tworzenia poprzez literaturę i żywe słowo,

• Metoda projektu w przedszkolu
Radę szkoleniową przeprowadziłam dla grona pedagogicznego Przedszkola .... w Ozorkowie w dniu 23 maja 2018r. . Celem rady było zapoznanie koleżanek z metodą projektu. Rada szkoleniowa opracowana została w formie prezentacji multimedialnej
Podczas szkolenia zapoznałam nauczycielki z pochodzeniem i głównymi założeniami prezentowanej metody . W kolejnej części szczegółowo omówiłam etapy jakie zawiera metoda projektu oraz warunki niezbędne do poprawnej realizacji zajęć .
Zaprezentowałam także opracowane przeze mnie i koleżankę dwa cykle zajęć prowadzone metodą projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 3 tj. Ziemia – skały i minerały oraz Woda w naszym życiu oraz dokumentację zdjęciową realizowanych i podejmowanych
w zakresie prezentowanej metody działań.

Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat zalet i wad proponowanej metody. Koleżanki po przeanalizowaniu informacji zadecydowały o jej wdrożeniu od kolejnego roku szkolnego.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> poszerzyłam umiejętności w zakresie obsługiwania programu POWER POINT, w którym przygotowałam prezentacje;
> poprowadzenie rady szkoleniowej przyniosło mi wiele satysfakcji zawodowej;
> przekonałam się, że potrafię dzielić się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami z przedszkola i spoza przedszkola;
> moje działania przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli;
> opracowane przeze mnie materiały podniosą jakość pracy z dziećmi poprzez zaoferowanie im nowoczesnych sposobów zdobywania wiedzy;
> podnoszę jakość zarówno swojego warsztatu pracy jak i jakość pracy placówki przez oferowanie atrakcyjnych form pracy z dziećmi.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ POPRZEZ PUBLIKACJE

Publikacje na stronie internetowej przedszkola i w lokalnej prasie

Współczesna edukacja w dużej mierze opiera się na promowaniu swoich działań dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych. Doskonałym narzędziem ułatwiającym to zadanie jest strona internetowa. To za jej pośrednictwem mam możliwość dzielenia się swoją wiedza pedagogiczną i wypracowanym warsztatem pracy. Opublikowane materiały miały na celu zainspirowanie innych nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.
Moim zdaniem tylko współpraca na linii rodzice – dziecko-przedszkole i wzajemne wspieranie podejmowanych działań ma szanse przynieść sukces.
W tym celu ważniejsze uroczystości, imprezy, wycieczki, dokonania dzieci znajdują odbicie
w kronice przedszkolnej, ale także na stronie internetowej naszego przedszkola:www.montessorek.pl.
Opracowałam i zamieściłam na stronie internetowej przedszkola m.in.:
•Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych regulaminem konkursu „Innowacyjna szkoła – Przedszkole talentów”;
• Artykuł : „Gry planszowe - jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu”;
• Artykuł: „Głoskowanie – etapem przygotowania do nauki czytania i pisania”;
Systematycznie zamieszam także dokumentację zdjęciową z: licznych wycieczek, zajęć prowadzonych w grupie, powstałe prace plastyczne.
Jednym z obowiązków nauczyciela jest promowanie działań wychowawczo-edukacyjnych podejmowanych przez placówkę w środowisku lokalnym. Sprawozdania z ważniejszych wydarzeń zamieszczam także w lokalnej prasie: „Wiadomości Ozorkowskie”.
• Gra terenowa: Ozorków – moje miasto;
• Bajka logopedyczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

ETAPY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
> systematycznie prowadzę stronę internetową mojej grupy;
> redaguję i zamieszczam na stronie internetowej artykuły, sprawozdania, dokumentację zdjęciową;
> propaguję w środowisku lokalnym działania podejmowane przez placówkę;
> promuję osiągnięcia dzieci na stronie internetowej przedszkola;

DZIAŁANIA SPOZA PLANU

Obserwacja zajęć koleżeńskich

W trakcie odbywania stażu , mając na uwadze jak najszersze doskonalenie warsztatu swojej pracy pedagogicznej obserwowałam proponowane przez nauczycielki mojego przedszkola zajęcia koleżeńskie. Były one prowadzone przez nauczycielki będącą, podobnie jak ja w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz nauczycielki będące na ścieżce awansu na nauczyciela mianowanego. Było to okazją do cennej wymiany doświadczeń oraz włączenia stosowanych przez inne nauczycielki rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do własnego warsztatu pracy.
W trakcie stażu obserwowałam m.in.:
• „ Zwierzęta przygotowują się do zimy: - zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej przeprowadzone przez nauczycielkę na ścieżce awansu na nauczyciela mianowanego ( X 2015r);
• „ Legenda o Warsie i Sawie” – zajęcia przeprowadzone w ramach dni otwartych przedszkola przez nauczycielkę będącą na ścieżce awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego ( III 2016r.);

• „ Dzień Pluszowego Misia” ( XI. 2016r) – zajęcia przeprowadzone z ramach zajęć otwartych dla rodziców przez nauczycielkę na ścieżce awansu na nauczyciela mianowanego ( X 2015r);

• „Choinka dla ptaków” – zajęcia z edukacji przyrodniczej przeprowadzone przez nauczycielkę będącą na ścieżce awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego ( I 2017r.);

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

> obserwacja zajęć koleżeńskich umożliwiła mi nowe spojrzenie na moją pracę;
> wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe rozwiązania z zakresu metod i organizacji pracy;
>uatrakcyjniłam prowadzone przez mnie zajęcia o podpatrzone propozycje metod i form pracy oraz sposobów wykorzystania pomocy dydaktycznych;
>obserwacja zajęć była dla mnie doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 4a ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

WDROŻENIE PROGRAMÓW DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Opracowanie i wdrażanie własnego
programu ekologiczno-przyrodniczego:
„Mały specjalista do spraw przyrody”.

Chcemy, aby nasze dzieci kochały świat i czuły się jego częścią
Dawid Gates.
„ Mały specjalista do spraw przyrody” to program edukacji ekologiczno-przyrodniczej przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wdrażany jest do realizacji w Przedszkolu.
Ekologiczne wychowanie jest znakiem czasu i ma przed sobą wielkie dziejowe zadanie: zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Wychowanie ekologiczne ma służyć kształtowaniu moralnych postaw wobec bogactw przyrody, ale także ma rozpowszechniać zdrowy styl życia Popularyzacja problematyki ekologicznej wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych uważam priorytetowy element wychowania przedszkolnego. Konsekwencją podejmowanych w tym kierunku działań jest opracowany wraz z koleżanką program, który jest wdrażany kolejny rok.
Założenia programu:
• kształtowanie motywacji dzieci oraz ich rodziców do działań przyjaznych przyrodzie;
• wdrożenie do proekologicznego stylu życia;
• rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego człowieka;
• kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie bezpośrednich doświadczeń i obserwacji;
• dostrzeganie zmian zachodzących w otaczających dziecko środowisku oraz ich wartościowanie.
W programie zawarte zostały następujące treści programowe:
• Bogactwo estetyczne i wartości przyrodnicze wszystkich pór roku.
• Różnorodność biologiczna - konieczność jej zachowania i ochrony.
• Pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.
• Źródła i mechanizmy zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego oraz ich skutki.
• Oddziaływanie produkcji żywności na środowisko. Skład żywności. Higiena jej produkcji i przechowywania.
• Gospodarka odpadami - segregowanie, recykling, utylizacja.
• Ochrona żywych i martwych elementów środowiska naturalnego.
• Zagrożenia lokalne i globalne.
• Katastrofy ekologiczne i ich przyczyny
Cele główne:
1. Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy i stymulowania dziecięcej aktywności
w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody.
2. Kształtowanie poczucia tożsamości z otaczającym środowiskiem.
3. Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
4. Umożliwienie dzieciom rozwijania praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony.
Cele operacyjne programu:
Dziecko
1. Dostrzega piękno otaczającej nas przyrody.
2. Zdobyło, poszerzyło i utrwaliło wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
3. Aktywne uczestniczy w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowania; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
4. Wie , co to jest i na czym polega gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja.
5. Wie, jakie jest znaczenie powietrza dla życia i zdrowia człowieka.
6. Zna przyczyny i skutków zanieczyszczenia powietrza.
7. Wie, na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie.
8. Zna rolę wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
9. Wie jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód.
10. Podejmuje proste działania na rzecz ochrony przyrody.
Program „ Mały specjalista do sprawa przyrody” wdrażam w następujący sposób:
• Założyłam przy pomocy dzieci i rodziców grupowy kącik przyrody , który systematycznie wzbogacany zarówno o eksponaty , jak i narzędzia służąca poznawaniu przyrody: lupy, szkła powiększające, mikroskopy, skrzynki do nasadzeń itp.
• Aktywnie włączyliśmy się w:
- zbiórkę baterii;
- zbiórkę makulatury;
- Sprzątanie Świata
- segregację odpadów
- dokarmianie ptaków zimą, poprzez założenie w przedszkolnym ogródku dydaktycznym karmników.
• Ponadto zachęcam dzieci do bezpośredniego kontaktu z przyrodą ożywioną i nieożywioną poprzez:
- uprawnianie przedszkolnego zielnika;
- prace porządkowe w przedszkolnym ogrodzie dydaktycznym z wykorzystaniem przeznaczonych do tego narzędzi;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w ogrodzie dydaktycznym i w terenie z wykorzystaniem lup, szkieł powiększających, mikroskopu itp.;
- organizowanie wycieczek m.in: do Lasu Łagiewnickiego na spotkanie z „ Wróżką Naturą”, do wiejskiej zagrody B. Kaszyńskiej, gdzie dzieci m.in. budowały domki dla jeży, do Zoo w Borysewie, do łódzkiego Eksperymentatorium na zajęcia „Czyste powietrze”
- spacery tematyczne umożliwiające utrwalenie zdobytych wiadomości o poszczególnych ekosystemach ( wycieczka do pasieki, na łąkę, do lasu, do parku , nad zalew itp.);
- uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez stosowanie tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych , filmów edukacyjnych;
- systematyczne wzbogacanie kącików przyrodniczych w salach poszczególnych grup;
- prowadzenie hodowli roślin w kącikach przyrody w salach;
- prowadzenie obserwacji przyrodniczych;
- prowadzenie badań i eksperymentów.

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu ma na celu pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji ekologicznej oraz skutków zastosowania metod, technik i form pracy.
Ewaluacji podlega :
- poziom wiedzy i umiejętności dzieci ( wytwory prac dzieci, zadania do wykonania, quizy tematyczne),
- aktywna postawa wobec ochrony naszego środowiska ( szanowanie przyrody, podstawowa segregacja itp.),
Wśród rodziców przeprowadzana jest ankieta końcowa.
Analiza ewaluacji stanowi podstawę do weryfikacji podejmowanych działań, ich skuteczności oraz modyfikacji.
Podsumowując dotychczasowa realizację programu na podstawie informacji złożonych przez nauczycielki prowadzące poszczególne grupy na każdej radzie pedagogicznej podsumowującej półrocza, analizę prac dzieci oraz ich czynny udział w proponowanych przez placówkę działaniach można zauważyć , iż dzieci:
- znają i stosują działania o charakterze proekologicznym np.: segregują śmieci, nie niszczą przyrody;
- dbają o najbliższe otoczenie przyrodnicze tj. prowadzą prace porządkowe, podlewają rośliny w salach, dokarmiają ptaki w przedszkolnych karmnikach;
- stosują się do zasad oszczędzania wody i światła;
- znają ekosystem: lasu, łąki, stawu;
- potrafią prowadzić obserwacje przyrodnicze i wyciągać z nich logiczne wnioski
- potrafią korzystać z lup, szkieł powiększających , mikroskopu itp.
- aktywnie uczestniczą w eksperymentowaniu i badaniu wybranych zjawisk ;
- stosują elementy zdrowego odżywiania;
- angażują się we wszelkie proponowane działania z zakresu edukacji
przyrodniczo-ekologicznej.

Literatura:
•Haladyn K.: Ochronę środowiska rozpoczynamy od naszego domu. Wrocław 1992,
•Jak samodzielnie poznawać przyrodę. pr. zbiorowa pod red. W. Stawińskiego. Warszawa 1992,
•Krah – Schmid M.: Podróż kropli wody. Poznań 1995,
•Patterman R.: Zabawy w naturze na każdą porę roku. Kielce 1999,
• Zygiet J.: ABC recyklingu.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

>zdobyłam nowe wiedzę poprzez analizę literatury przedmiotu niezbędnej do opracowania programu np. dotycząca procesów recyklingu odpadów;
> rozbudowałam wiedzę dotycząca prostych działań proekologicznych i przekazuję tę wiedzę dzieciom, nauczycielom i rodzicom;
>nauczyłam się elastyczności podczas współpracy z innymi nauczycielami;
> wpłynęłam na rozwój ciekawości poznawczej dzieci poprzez zachęcenie ich do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości;
> wzbogaciłam ofertę przedszkola o rozbudowane zajęci z edukacji ekologiczno-przyrodniczej, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy placówki;

Opracowanie i wdrażanie programu własnego
„Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w przedszkolu”
„ ... mów dziecku, że jest dobre, ze może, że potrafi..”
J.Korczak

„Zajęcia kompensacyjno–wyrównawcze” to program własny przeznaczony dla dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do Przedszkola .
W przedszkolu zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze mają szczególna wartość stwarzają bowiem możliwość wyrównania występującego opóźnienia, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia dysleksji lub osłabienia jej objawów, może także zapobiec zaburzeniom procesów motywacyjno-poznawczych. Biorąc pod uwagę dużą plastyczność układu nerwowego u dzieci w wieku przedszkolnym oraz związane z tym większe możliwości kompensacyjne dążyć należy do stworzenia warunków do zajęć kompensacyjno-wyrównawczych jak najwcześniej. Zajęcia te dadzą dziecku więc możliwość pełniejszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej
Program został stworzony z myślą o dzieciach przejawiających różnego rodzaju trudności edukacyjne : problemy z koncentracją uwagi, nabywaniem kompetencji językowych czy matematycznych, słabą sprawnością manualną itp.
Założeniem programu jest niwelowanie występujących trudności edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Bowiem nie tylko dzieci zdolne mają szansę odnieść w życiu sukces.
Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy zgodne z podstawą programową pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w spójny sposób ją uzupełniają.
Celem głównym programu jest wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie:
• pobudzania i pogłębiania motywacji dzieci do nauki ;
•rozbudzenia wiary dziecka we własne siły;
• wyrównywania i korygowania braków edukacyjnych;
• usprawniania zdolności koncentracji, uwagi , logicznego myślenia, skojarzeń;
• rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego;
• rozwijania ciekawości poznawczej.
Cele szczegółowe:
• kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności
umysłowej;
•wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów ,
dyskusji i swobodnego wypowiadania się;.
•wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej;
• usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej;
• usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
• ćwiczenia koncentracji uwagi;
• wspomaganie rozwoju ruchowego;
•motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń;
• rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości;
• wzmacnianie pozytywnej i adekwatnej samooceny.

Cele szczegółowe: Dziecko:
• uwierzy we własne możliwości;
•zacznie podejmować nowe zadani i doprowadzać je do końca;
• nabędzie umiejętność wypowiadania się w rozwiniętej i logicznej formie,
•rozwinie umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej ;
•rozwinie umiejętności matematyczne;
• rozwinie umiejętność logicznego i twórczego myślenia;
•poprawi umiejętność koncentracji uwagi;
•rozwinie sprawność manualną i graficzną,
• nauczy się: wytrwałości oraz samodzielności w pracy.
Cele programu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
• tworzenie warunków do optymalnego rozwoju dziecka;
• budzenie w dziecku wiary we własne siły
• stwarzanie sytuacji edukacyjnych doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego i twórczego myślenia

Program własny: „Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze w przedszkolu” wdrażam w formie zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w najstarszych grupach przedszkolnym. Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu w jednej z przedszkolnych sal, gdzie zgromadziłam materiały wykorzystywane do zajęć: gry logiczne, maty do kodowania, gry sylabowe, domina itp. Dzieci do zajęć wyłaniane są przez nauczycielki prowadzące grupy po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej oraz badaniach przesiewowych prowadzonych przez pedagoga poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po wyrażeniu zgody przez rodziców wytypowane dzieci biorą udział w zajęciach.
Prowadzę dokumentacje zajęć w Dzienniku zajęć dodatkowych. Po każdym półroczu składam do dyrekcji ewaluację prowadzonych zajęć.

Ewaluacja programu dokonywana była na postawie obserwacji dziecka i jego aktywności
w trakcie prowadzenia zajęć a także karty pracy dziecka, jego prac plastycznych.
Analiza ewaluacji stanowi podstawę do weryfikacji podejmowanych działań, ich skuteczności oraz modyfikacji.

LITERATURA
• Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie., Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002.
•Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1996.
•Franczak A. Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 2005

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

>poszerzyłam wiedzę na temat trudności edukacyjnych dzieci wieku przedszkolnym poprzez analizę literatury fachowej oraz artykułów na portalach internetowych;
> wyszukałam i zgromadziłam materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć poszerzając swoją wiedzę dotyczącą bogatej oferty materiałów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
> rozbudowałam swoją wiedzę o elementy terapii sensorycznej kończąc odpowiedni kurs;
>uatrakcyjniam zajęcia dzieciom o poznane na kursie zabawy i ćwiczenia z elementami sensorycznymi;
> stworzyłam warunki do pełniejszego rozwoju dzieci przejawiających trudności edukacyjne;
>stworzyłam dzieciom do pokonywania własnych ograniczeń i budowania wiary we własne siły;
>niwelując trudności dzieci i wyrównując ich szanse edukacyjne podnoszę ofertę edukacyjną przedszkola

Opracowanie i wdrażanie projektu edukacyjnego
„Ziemia – minerały i skały”

Doskonaląc swój warsztat pracy o nowoczesne metody pracy z dziećmi szczególną uwagę zwróciłam na metodę projektu. Po zapoznaniu się za pomocą literatury fachowej oraz licznych artykułów na portalach internetowych z jej głównymi zasadami wdrożyłam ją w życie w swojej placówce
Jestem prekursorem stosowania tej metody w Przedszkolu. Wraz z koleżanką opracowałam blok zajęć prowadzonych tą metodą będących rozszerzeniem realizowanego przez przedszkole Rocznego Planu Pracy: „Przedszkolak badaczem i odkrywcą”.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
„Ziemia – minerały i skały”

Celem projektu „Ziemia – minerały i skały” było poszerzenie wiedzy dzieci na temat planety, jej budowy oraz skał i minerałów wchodzących w jej skład.
Metoda projektu opiera się na rzeczywistym i namacalnym dla dzieci temacie, czymś co jest w najbliższym otoczeniu dziecka. Stąd nazwa projektu i jego główne założenia. Projekt realizowany była w Przedszkolu.
Zajęcia prowadzone metodą projektu opracowane zostały i odpowiednio dostosowane dla dzieci ze wszystkich grupach przedszkolnych. Każdy z bloków realizowany był przez miesiąc w każdej grupie wiekowej, jako drugie zajęcie w ciągu dnia. Maksymalny czas trwania jednego zajęcia oscylował w granicach 15 minut. Każdy cykl zajęć podzielony został na tygodnie.
Cele ogólne projektu:
- Budowanie wiedzy o skałach i minerałach : ich rodzajach, sposobach wydobycia oraz wykorzystywania przez człowieka;
- Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane ze skałami
minerałami;
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej nieożywionej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie;
-Rozbudzanie zainteresowania pracą górnika i jubilera;
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i grupowania przedmiotów według określonych kryteriów.

Projekt edukacyjny „ Ziemia- skały i minerały” wdrażałam w następujący sposób:
W pierwszym tygodniu
•dzieci wprowadzane były w tematykę, zorganizowany został kącik tematyczny , w którym zgromadziliśmy różne kamienie, skały i minerały, różnego rodzaju piasek;
• Stworzyłam z dziećmi najpierw siatkę pytań, a następnie beczkę słów;
• Dzieci w bezpośredniej obserwacji poznawały zgromadzone eksponaty z wykorzystaniem: lup, mikroskopu, szkieł powiększających.
W drugim tygodniu podejmowane były główne idee projektu, które dzieci próbowały potwierdzić za pomocą różnych pomocy dydaktycznych: książek, filmów edukacyjnych, obserwacji bezpośrednich itp.
• Ziemia, po której chodzimy, zbudowana jest ze skał.
• Skały zbudowane są z minerałów;
• Piasek to pokruszona skała;
• Kamienie szlachetne służą do ozdoby;
• Człowiek wykorzystuje minerały.

W trzecim dzieci oglądały filmy edukacyjne związane z tematyką zajęć.
Czwarty tydzień to działania dążące do podsumowania wiedzy zdobytej w poprzednich tygodniach i wykonanie pracy podsumowującej cykl i jej wyeksponowanie. Podsumowaniem projektu była zaprojektowana i wykonana biżuteria, która dzieci zademonstrowały rodzicom. .
Ewaluacja projektu polegała na obserwacji zainteresowania dzieci tematem oraz zaangażowania w wykonywane działania. Zdobyta wiedze zweryfikowały odpowiedzi udzielane na zadane w siatce pytań zagadnienia.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
•zdobyłam wiedzę na temat nowej dla mnie metody rozbudowując tym samych warsztat mojej pracy pedagogicznej;
•stwarzam dzieciom warunki do bezpośredniego poznawania elementów przyrody nieożywionej;
• zaproponowałam innym nauczycielom pracę metodą projektu;
• promuję placówkę w środowisku lokalnym poprzez stosowanie nowoczesnych metod;

Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
„Woda w naszym życiu”

Chcąc w dalszym ciągu w ciekawy i nowoczesny sposób inicjować dzieci do podejmowania doświadczeń i prowadzenia obserwacji , a co ważniejsze samodzielnego rozwiązywania problemów opracowałam wraz z koleżanka kolejny projekt edukacyjny pt. ” Woda w naszym życiu”
Cele ogólne projektu zakładały:
• budowanie wiedzy o wodzie , o sposobach jej wykorzystania przez człowieka w życiu codziennym;
• wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą i sposobami jej wykorzystywania przez człowieka;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk poprzez obserwowanie i eksperymentowanie;
•rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i stawiania hipotez;
•kształtowanie postawy proekologicznej.
Zajęcia prowadzone metodą projektu opracowane zostały i odpowiednio dostosowane dla dzieci ze wszystkich grupach przedszkolnych. Każdy z bloków realizowany był przez miesiąc w każdej grupie wiekowej, jako drugie zajęcie w ciągu dnia. Maksymalny czas trwania jednego zajęcia oscylował w granicach 15 minut. Każdy cykl zajęć podzielony został na tygodnie. Działania mające pomóc w osiągnięciu założonych celów obejmowały całe spektrum metod i form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym : obserwacje, eksperymenty, metody aktywizujące, twórcze, zadań do samodzielnego wykonania itp.
Wdrożenie projektu podzielone było na:
• zajęcia wprowadzające do tematu z wykorzystaniem różnych metod i form pracy: metod aktywizujących np. Burza mózgów, eksperymentów przyrodniczych, zabaw z wykorzystaniem wody;
• zajęcia mające na celu potwierdzenie postawionych hipotez np. czy woda w kranie pochodzi z jeziora, czy woda do pici jest oczyszczana itp. poprzez szukanie odpowiedzi w dostępnych dzieciom źródłach wiedzy takich jak: programy edukacyjne, książki, czasopisma;
• zajęciach z wykorzystaniem technologii komputerowej : prezentacji, filmików na youtube, telefonu komórkowego;
• zajęciach podsumowujących projekt , sumujących wiedze dzieci oraz prezentacji finałowej – plakatu przedstawiającego obieg wody w przyrodzie
Ewaluacja projektu polegała na obserwacji zainteresowania dzieci tematem oraz zaangażowania w wykonywane działania. Zdobyta wiedze zweryfikowały odpowiedzi udzielane na zadane w siatce pytań zagadnienia.
Prowadzenie zając tą metodą przyniosło mi dużo satysfakcji i stworzyło okazję do wymiany doświadczeń.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

> znam i stosuje w swojej pracy metodą projektu;
> opracowałam cykl zajęć prowadzonych metodą projektu we wszystkich grupach przedszkolnych: Woda w naszym życiu
> poszerzyłam wiedzę związaną z realizacją działań tą metodą
> wymieniłam się doświadczeniem z innymi nauczycielami;
> stworzyłam dzieciom warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez eksperymentowanie, obserwowanie, badanie.
> podniosłam jakość pracy przedszkola.

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 4c
ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Poszerzenie zakresu działań w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

PREZENTOWANIE OSIĄGNNIĘĆ WYCHOWANKÓW

Organizacja konkursów poza przedszkolnych
Doskonałą formą umożliwiającą promowanie osiągnięć wychowanków na terenie miast i nie tylko jest organizacja różnorodnych konkursów. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu byłam organizatorką:
• I Między Przedszkolnego Przeglądu Małych Artystów: „ Mam talent”
Dzień talentów odbył się 07.04.2016r w sali Miejskiego Domu Kultury w Ozorkowie pod hasłem: I Między Przedszkolny Przegląd Małych Artystów:
„ Mam Talent”. Imprezę wraz ze mną poprowadziły jeszcze dwie nauczycielki Przedszkola .
Celem konkursu było:
-zaprezentowanie umiejętności i uzdolnień dzieci na forum lokalnym;
-wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich ozorkowskich przedszkoli. Każde przedszkole mogło wytypować maks. 4 uczestników. Przegląd podzielony został na dwie grupy wiekowe: 3-4 latki i 5-6 latki. W zacnym jury zasiedli: prezes Oddziału Zarządu ZNP w Ozorkowie, pracownik Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Domu Kultury im. Małego Księcia.
Podczas imprezy dzieci zaprezentowały liczne talenty. W grupie dzieci młodszych zaprezentowany został talent recytatorski m.in.: w wierszu „Jeż ” oraz „Bambo”, a także wiersz w angielskiej wersji językowej „Rainbow” Maluchy pokazały także talent taneczny m.in. w balecie: „ Laleczka z saskiej porcelany” oraz wokalny w piosenkach: „ Kolorowy deszcz” „Mam tę moc” i „ Pobudka z ogródka” .
W starszej grupie mogliśmy obejrzeć ; taniec breakdance, taniec ze wstążką, a także taniec: „Kuduro booty shake” oraz „Waka- waka” , zaprezentowany został talent czytelniczy
i plastyczny; talent wokalny m.in. w piosenkach: Mroźne marzenia” „Puszek Okruszek” oraz talent recytatorski w wierszu „Leń” . Poznaliśmy także mistrza warcab oraz zdobywcę licznych pucharów w jeździe na nartach , który za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżył nam świat zimowych sportów.
Podczas obrad jury czas umilał nam p. D.Ch. wraz z zespołem wokalno-instrumentalnym „Mirage” .
Ze względu na różnorodność prezentowanych talentów jury jednogłośnie wytypowało wszystkie dzieci na zwycięzców. Dzieci otrzymały medale oraz dyplomy.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>sprawdziłam się jako organizator konkursu poza przedszkolnych o szerokim zasięgu;
>wraz z koleżankami prowadziłam konkurs;
> odpowiadałam za techniczną stronę imprezy: zgranie prezentowanych przez dzieci utworów, właściwe nagłośnienie;
>przygotowałam oprawę muzyczną przeglądu talentów;
>współtworzyłam dekoracje sceny w sali Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie odbywał się przegląd;
> stwarzam dzieciom warunki prezentowania swoich talentów i uzdolnień na forum publicznym;
>współpracuję ze środowiskiem lokalnym podczas organizacji konkursów np. dyrekcja MOK, jurorami, zespołami muzycznymi;
>podnoszę jakość placówki poprzez rozwijanie uzdolnień wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych , plastycznych .

Organizacja konkursów przedszkolnych
Uważam, że nie tylko poprzez wielkie formy można promować wychowanków i ich osiągnięcia. Dzieci są różne: spontaniczne , otwarte, śmiałe inne ciche, nieufne, zalęknione. Dla niektórych występ na szerokim forum jest stresujący i destrukcyjny. Mając to na uwadze w okresie stażu zorganizowałam poniższe konkursy:
• Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016r w Przedszkolu zorganizowany został konkurs artystyczny pod hasłem : „Najdłuższy łańcuch choinkowy”.
Celem konkursu było:
- promowanie Bożonarodzeniowych tradycji;
- zachęcenie do wykonywania tradycyjnych papierowych ozdób choinkowych;
- doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
Każda grupa starała się wykonać jak najdłuższy łańcuch. Zabawa była fantastyczna,
a dzieci pełne zapału i chęci do tworzenia papierowej ozdoby. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 XII 2016r w Przedszkolu. Wszystkie łańcuchy zostały wyeksponowane na górnym holu, a następnie zmierzone przez jury.
Pierwsze miejsce wśród dzieci starszych zajęła grupa, która splotła ponad 200m kolorowej ozdoby, zaś w młodszej ponad 100m.
Grupom, które zajęły I miejsce wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, a wszystkim dzieciakom coś słodkiego!
Łączna długość łańcucha wyniosła: 568 m 25 cm.
To najdłuższy papierowy łańcuch, jaki wykonały dzieci z ozorkowskich przeszkoli.
• Konkurs plastyczny : Mój przyjaciel miś”.
W związku ze zbliżającym się Dniem Pluszowego Misia obchodzonym w naszym przedszkolu 07.11.2016r. ogłosiłam w prowadzonej przeze mnie grupie konkurs plastyczny pod hasłem; „ Mój przyjaciel miś”. Konkurs dedykowany był całej rodzinie, a zadaniem wykonanie pracy przestrzennej lub płaskiej przedstawiającej ulubionego pluszowego misia.
Celem konkursu było:
- promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia,
- zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnego przedsięwzięcia;
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
– promowanie talentów plastycznych dzieci.
Napłynęło dużo prac przedstawiających dziecięcych ulubieńców stworzonych w różnych technikach plastycznych. Był miś malowany na szkle, wykonany z włóczki, bibuły, skrawków materiału itp. Wykonane wspólnie z rodzicami dzieła stanowią dekorację przedszkolnej sali.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>sprawdziłam się jako organizator konkursów przedszkolnych ;
> przygotowałam regulamin konkursu na „Najdłuższy łańcuch choinkowy”,
>opracowałam regulamin konkursu „Mój przyjaciel miś”;
>>stwarzam warunki rozwijanie twórczych pasji ;;
>proponuję dzieciom i ich rodzicom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego;
>pozyskuję sponsorów konkursów;
> przyczyniam się do podniesienia jakości pracy placówki poprzez publiczną prezentację uzdolnień i talentów dzieci

Przygotowanie dzieci do konkursów

Celem każdego nauczyciela jest wspieranie wychowanków w osiąganiu optymalnego rozwoju oraz stwarzanie warunków do zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień na forum publicznym.
Realizując to zadanie przygotowywałam dzieci do różnych konkursów dedykowanych ich grupie wiekowej:
• Konkursu plastycznego „Ozorków moje miasto” organizowanego przez Izbę Pamięci w Ozorkowie w X 2015 r. , na którym swoje prace zaprezentowali
J. M. zdobywając wyróżnienie oraz F. K;
• Konkursu plastycznego „ Geometryczna pisanka” zorganizowanego przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 3 w III 1016r. , na którym A. B, D. Ch., P. K. i W. W. zdobyli za swoje prace wyróżnienia;
• Konkursu recytatorskiego: „Brzechwa i Tuwim dzieciom” zorganizowanego w Przedszkolu w V 2016r., gdzie okazję mieli zaprezentować się ze swoimi umiejętnościami recytatorskimi dwaj reprezentanci mojej grupy: P. K. i W. M.;
• Konkursu plastycznego” Ekologiczna zabawka z nieużytków” zorganizowanego przez nauczycieli macierzystej placówki. Swoje prace zaprezentowali: F. J, J. , D.M, W. W. zaś III miejsce zdobyła K. S.;
• Konkursu wokalno-recytatorskiego: „Ekologia w wierszu i piosence” zorganizowanych przez Przedszkole Miejskie , w kategorii Piosenka O. G. zajęła I miejsce wykonując piosenkę : „Leśne duszki”.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>przygotowuję dzieci do różnych konkursów;
>stwarzam dzieciom warunki do prezentowania wytworów swoich prac oraz prezentacji umiejętności recytatorskich i wokalnych;
>współpracuje z organizatorami konkursów oraz nauczycielami innych placówek;
> przygotowałam oprawę muzyczną występu O. Goraj na konkurs wokalno-recytatorski organizowany przez zaprzyjaźnione przedszkole
> podejmuję działania mające na celu odniesienie sukcesów przez moich wychowanków;

Organizacja imprezy plenerowej
Należę do aktywnych nauczycieli lubiących wyzwania, wdrażających nowe pomysły i ciekawe formy różnego rodzaju aktywności. Chcąc zaproponować dzieciom zaprzyjaźnionych placówek alternatywną formę spędzania wolnego czasu i nową formę wspólnej zabawy zaproponowałam zorganizowanie gry terenowej. Podjęłam się jej organizacji i przeprowadzenia. Pomysł zorganizowania gry terenowej włączony został
w obchody i obchodów 2000-lecia miasta.
•I edycji gry terenowej „ Ozorków – moje miasto”
Pierwsza tego typu gra na naszym terenie przeprowadzona została w maju 2016r. Gra terenowa skierowana została do dzieci 5 i 6 letnich ze wszystkich ozorkowskich przedszkoli i zaprzyjaźnionej placówki z Parzęczewa ( łącznie 150 dzieci), nauczycielek tych grup oraz rodziców dzieci biorących udział.
Celem gry było:
- zintegrowane grup przedszkolnych;
- zapoznanie ze sposobem aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu;
- zapoznanie z zabytkami, architekturą, najważniejszymi miejscami rodzinnego miasta;
- budzenie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem.
Grupy mały do pokonania 5 punktów kontrolnych , na których czekały różne zadania do wykonania m.in. rysowanie miast kredą, odszukiwane fotografii charakterystycznych dla miasta miejsc sugerując się treścią wiersza, zwiedzanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, quiz wiedzy o mieście. Celem zadań było zgromadzenie elementów herbu miasta otrzymywanego za prawidłowe wykonanie zadania i złożenie go w całość na mecie. Impreza zakończyła się wręczeniem dyplomów i ogniskiem.
Taka propozycja wspólnej zabawy spotkała się z pozytywnym odbiorem dzieci , nauczycieli jak i rodziców.
W kolejnym roku szkolnym podjęłam się organizacji przeprowadzenia kolejnej gry:
•II edycji gry terenowej „ Z przyrodą na ty”

Gra przeprowadzona została w maju 2017r. Podobnie jak w poprzedniej edycji dedykowana była dzieciom 5 i 6 letnim z ozorkowskich przedszkoli, ich nauczycielom i rodzicom.
Celem gry było:
- promowanie postaw proekologicznych;
- przybliżenie dzieciom flory i fauny najbliższego otoczenia
- zaproponowane alternatywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
- integracja grup przedszkolnych
Grupy mały do pokonania 5 punktów kontrolnych , na których czekały różne zadania do wykonania m.in. układanie mandali z naturalnych elementów ( szyszki, piasek, kora itp.), wykonanie albumu przyrodniczego, przefiltrowanie wody, ułożenie rymowanki. Na każdym punkcie kontrolnym za poprawnie wykonanie zadnia grupa otrzymywała jeden wyraz z hasła ekologicznego . Ostatnim zadaniem było złożenie hasła i głośne jego odczytanie. Impreza zakończyła się wręczeniem dyplomów i ogniskiem.
Pozytywny odbiór proponowanej zabawy zaowocował ustanowieniem jej cykliczną impreza organizowaną przez Przedszkole .

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
>potrafię zorganizować grę terenową i przydzielić zadania poszczególnym nauczycielom;
> potrafię opracować scenariusz gry terenowej o zróżnicowanej tematyce;
> integruję dzieci ,nauczycieli i rodziców poprzez uczestnictwo we wspólnych działaniach;
>współpracuję z innymi nauczycielami podczas opracowywania punktów kontrolnych oraz zadań dla grup;
>organizacja gry przyniosła mi ogromną satysfakcję
> organizuję materiały niezbędne do przeprowadzenia gry;
>czuwam nad bezpieczeństwem dzieci;
>poszerzam wiadomości dzieci na temat rodzinnego miasta i najbardziej charakterystycznych miejsc i ciekawej architektury;
>poszerzam w ciekawy i atrakcyjny sposób wiedze dzieci na temat świata przyrody;
>moje działania podnoszą wzrost świadomości proekologicznej w środowisku lokalnym;
>promuję placówkę w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie ciekawej formy wspólnej zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym;

Organizacja uroczystości przedszkolnych i grupowych

Ważnym obszarem mojej działalności na rzecz innych nauczycieli, przedszkola i dzieci jest organizacja różnego typu i uroczystości .
• Pasowanie na przedszkolaka ( 22.09.2015);
To cykliczna impreza odbywająca się corocznie na początku roku szkolnego. Jej celem jest przyjęcie do naszej przedszkolnej wspólnoty nowych dzieci, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem. Zgodnie z tradycją przedszkola ślubowanie zawiera elementy proekologiczne. Składanie ślubowania odbywa się na przedszkolnym dziedzińcu. Po przyjęciu przedszkolaków w poczet przyjaciół Chatki Puchatka odbywa się wiele konkursów , pląsów i zabaw dla wszystkich dzieci i rodziców.
• Bal karnawałowy ( 02.09.2016r);
Zabawa karnawałowa dedykowana jest wszystkim dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola. Celem zabawy jest integracja grup przedszkolnych, zapoznanie z karnawałowymi zwyczajami , wspólne zabawy, pląsy i karnawałowe konkursy. Stałym elementem zabawy jest parada przebierańców i konkurs na najładniejszy strój.
• Powitanie wiosny (21.03.2017, 21.03.2018);
Tradycją naszego przedszkola jest huczne powitanie pierwszego dnia wiosny. W tym celu dzieci z całego przedszkola wykonują wspólną kukłę symbolizującą Marzannę. Kukła obowiązkowo zostaje wykonana tylko z elementów ekologicznych. W finałowym dniu następuje spalenie Marzanny w przedszkolnym ognisku w rytmie ludowych przyśpiewek i rymowanek. Kolejnym punktem jest wykonanie maika i uroczysty obchód z nim okolicy przedszkola. Zabawa ma na celu: zapoznanie dzieci ze ludowymi zwyczajami witania wiosny; stwarzanie warunków do twórczej ekspresji podczas zdobienia maiku; zapoznanie
z ludowymi przyśpiewkami i rymowankami, integrację grup przedszkolnych.
Uroczystości grupowe :
Celami organizowanych przeze mnie uroczystości grupowych jest przeze wszystkim:
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną poprzez kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku,
- wspólne zabawy z bliskimi;
- rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej
Do zorganizowanych przeze mnie uroczystości grupowych należały:
•Dzień Babci i Dziadka ( 21.01. 2016r );
•Walentynki z Babcią i Dziadkiem( 15.02.2017);
•Andrzejki grupowe (30.11.2017r.)
• Wigilia klasowa ( 18.12.2018r)

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>potrafię zorganizować i poprowadzić różne uroczystości przedszkolne i grupowe;
>opracowuje oprawę muzyczną prowadzonych uroczystości
>opracowuję i przygotowuje inscenizacje na różne okoliczności np. Jasełka;
> przygotowuję dekoracje oraz wystrój sali przedszkolnej na przybycie gości;
> potrafię przygotować wystrój i scenografię na różne uroczystości;
> rozbudzam zainteresowania dzieci, zwyczajami obchodzenia różnych obrzędów ludowych i ich symboliką;
>buduje pozytywną więź z domem rodzinnym dziecka;
>stwarzam dzieciom warunki do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, wokalnych, tanecznych;
- promuje przedszkole w środowisku lokalnym;
- podnoszę jakość pracy palcówki poprzez stwarzanie dzieciom warunków do ich twórczego rozwoju.

PODNOSZENIE KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

Czas podjęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej wiąże się z dużymi obawami nie tylko dziecka , ale także i rodziców. Dzieci obawiają się rozstania z rodzicami, nowego miejsca, nieznanych dzieci. Ten lęk zostaje bardzo szybko zażegnany w toku procesu adaptacyjnego. Gorzej bywa z rodzicami, którzy bojąc się o dziecko często nie stawiają mu żadnych barier wychowawczych, spełniają bez mrugnięcia każdą zachciankę, wyręczają w czym tylko mogą. Czasami wynika to z pospiechu czasami z wygodny i dla tzw. świętego spokoju.
Modyfikacja oddziaływań wychowawczych na linii dom rodzinny dziecka- przedszkole, ukazanie właściwej drogi w znacznym stopniu ułatwia zapewnienie poprawnego rozwoju zarówno społeczno-emocjonalnego jak i poznawczego dziecka. Pedagogizacja rodziców nie należy do łatwych zadań bowiem mają oni różne poglądy ,metody wychowawcze czy wymagania względem placówki czy nauczyciela. Starając się sprostać temu zadaniu stosowałam wiele metod i form współpracy z rodzicami.
Moim zwyczajem jest na pierwszym zebraniu poza sprawami organizacyjnymi poświęcić czas omówieniu kwestii bezpieczeństwa dziecka w placówce tj.: nie zostawiania go samego w szatni, wzajemnego szanowania podejmowanych działań, nie dawania dzieciom do placówki cennych rzeczy np. telefonów. Ustalony z rodzicami zostaje także kodeks kar i nagród dla dzieci, które konsekwentnie będą stosowane w domu jak i w przedszkolu.
Na początku roku ustalam z rodzicami zasady współpracy:
- zebrania informacyjne;
- konsultacje indywidualne
- indywidualne rozmowy.
Starając się uatrakcyjnić formy dzielenia się wiedzą pedagogiczną, psychologiczną czy też z zakresu wychowania z nauczycielami i rodzicami opracowuję i przeprowadzam prezentacje multimedialne.
• „Mamo, tato pozwól mi być kreatywnym i samodzielnym”. Prezentacja została przedstawiona 09.09.2015r. na zebraniu z rodzicami. Ponieważ obejmowałam nową , najmłodsza grupę dzieci aby ułatwić dzieciom i rodzicom ten stresujący i budzący wiele obaw czas zdecydowałam się na opracowanie powyższej prezentacji.
Celem prezentacji było zachęcenie rodziców do tzw. przecięcia pępowiny i umożliwienia dzieciom samodzielnego zdobywana nowych doświadczeń, eksperymentowania i podejmowania proponowanych aktywności. Z doświadczenia wiem, jak trudno jest rozstać się rodzicom z dzieckiem. Rodzice chcąc je uchronić wyręczają swoje dzieci dosłownie we wszystkich czynnościach w jakich tylko mogą. Owocuje to lękiem dziecka przed podejmowaniem nowych wyzwań, kłopotami adaptacyjnymi, niepewnością w nowych dla nich sytuacjach. Prezentacja zaowocowała dyskusją i ustaleniem kilku wspólnych zasad funkcjonowania dziecka w domu i przedszkolu takimi jak np.:
- nie karmimy dzieci , starają się jeść samodzielnie;
- uczymy zakładania kurtek i bucików, zapinamy tylko guziki;
- uczymy sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, odzwyczajamy od pampersa;
- nie przeciągamy rozstania to tylko stresuje dziecko itp.
Opracowanie powyższych zasad i powieszenie w Sali w znacznym stopniu przyczyniło się do spokojniejszego i szybszego przejścia procesu adaptacji dzieci i ich rodziców do przedszkola.
• Kolejna przygotowana dla rodziców prezentacja dotyczyła rozwijania kompetencji matematycznych dzieci i związana była z realizacją rocznego planu pracy „Kolorowa matematyka”. Rodzice zapoznani zostali z prezentacją pt.: „Zabawy z matematyką” połączoną z warsztatami na zebraniu z rodzicami zorganizowanym 30.11.2016r.
Celem prezentacji było przybliżenie rodzicom walorów wynikających z rozwijania umiejętności matematycznych dzieci. Zaprezentowane zostały zabawy, które mogą mieć miejsce w różnych sytuacjach dnia codziennego, nie zabierają zbyt wiele czasu, a przeprowadzone mogą być w przeróżnych okolicznościach np.: w drodze do przedszkola, na spacerze, przy sprzątaniu pokoju , szykowaniu kolacji itp. Dzieci w wieku przedszkolnym najszybciej uczą się właśnie przez zabawę , a rodzice są dla nich wzorami do naśladowania. Wspólnie spędzony czas zbliża i umacnia więzi rodzinne a przy okazji rozwija umiejętności dzieci.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
>potrafię przygotować prezentację multimedialną
> ułatwiłam dzieciom proces adaptacyjny w przedszkolu;
>wzmocniłam poczucie bezpieczeństwa dziecka poprzez działania zmierzające do wzrostu jego umiejętności np. samodzielnego korzystania z toalety;
>ujednoliciłam działania na linii dom rodzinny dziecka – przedszkole mające na celu łagodniejszą adaptację dziecka
>poszerzyłam wiadomości rodziców na temat wartości rozwijania kompetencji matematycznych dzieci;
>podniosłam jakość pracy placówki poprzez rozwijanie kompetencji rodziców.

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt.4e ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Od kilku lat mam zaszczyt pełnić w przedszkolu funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pełniąc tę funkcję aktywnie współpracuję z przedszkolnym logopedą i psychologiem. W sytuacjach tego wymagających także ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie.

Jednym z najważniejszych zadań jest zintegrowanie i ujednolicenie działań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzieleniu dziecku jak najlepszego wsparcia mającego na celu wyrównane szans edukacyjnych oraz niwelowanie występujących trudności.. Na początku każdego roku szkolnego prowadzone jest badanie logopedyczne dzieci uczęszczających do przedszkola, badanie przesiewowe dzieci z najstarszych grup oraz prowadzona jest przez nauczycieli grup obserwacja wstępna. Po przeprowadzonych działaniach opracowywany zostaje system wsparcia do poszczególnych dzieci. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci zostają włączone do:

• zajęć logopedycznych;
•zajęć z psychologiem;
•zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

Wyniki i wnioski z prowadzonych zajęć omawiane są systematycznie na spotkaniach zespołu oraz formułowane są w postaci sprawozdania z działania poszczególnych zajęć po każdym półroczu roku szkolnego i omawiane na półrocznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

W ramach wsparcia rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wyszukuję i udostępniam artykuły związane z problemami dziecka oraz tytuły publikacji. Opracowałam listę instytucji wraz z adresami i numerami telefonów, w których rodzice mogą dodatkowo szukać pomocy i wsparcia.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>potrafię opracować Indywidualny Plan Pracy z dzieckiem przejawiających trudności edukacyjne;
>koordynuję pracę zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
>opracowuję półrocze sprawozdania
> potrafię zorganizować jak najlepsze wsparcie dla dzieci tego wymagających;
>potrafię zorganizować wsparcie dla rodziców np. udostępniając artykuły bądź tytuły publikacji;
>poszerzyłam swoją wiedze na temat tego , gdzie i w jaki sposób mogę szukać wsparcia
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
>wyszukałam i sporządziłam listę instytucji mogących objąć pomocą dzieci i ich rodziców;
> podnoszę jakość pracy placówki.

WYSTAWIENIE BAJKI LOGOPEDYCZNEJ

Mając na uwadze stworzenie warunków do zaprezentowania swoich postępów grupie dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowałam wraz z logopedą bajkę logopedyczną pt. : „ Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował”.
We współpracy z logopedą opracowałam scenariusz inscenizacji oraz ścieżkę dźwiękową. Dzieci przygotowywane były do występu przy współpracy z rodzicami. Odbywały się regularne próby, na których dzieciaki nabywały pewności siebie.
Po wspólnym opracowaniu i wykonaniu scenografii, opanowaniu treści wierszy i piosenek oraz tańca nastąpił debiut sceniczny.
Dzieci zaprezentowały wyreżyserowaną bajkę przedszkolnej publiczności na zakończenie roku szkolnego 2026/2017.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>wyszukałam i opracowałam scenariusz baki logopedycznej we współpracy z logopedą;
>opracowałam ścieżkę dźwiękową do przedstawienia;
>podniosłam samocenę dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, poprzez zademonstrowanie nabytych w trakcie zajęć różnego typu umiejętności;
> wpłynęłam na samopoczucie rodziców, którzy byli dumni z osiągnięć dzieci

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Wykonując zawód nauczyciela trzeba być otwartym na kontakty z innymi, kreatywnym i aktywnym w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Nauczyciel nie może działać sam, potrzebuje wsparcia, aby zapewnić maksymalny rozwój dzieciom. Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem poszukiwania przez dzieci wzorców oraz poznawania tego co oferuje najbliższe otoczenie. W tym okresie niezmiernie ważne jest wprowadzenie dzieci w świat kina, teatru, stwarzania im warunków do bezpośredniego zdobywania doświadczeń i wiedzy poprzez liczne wycieczki i warsztaty.
W celu lepszej koordynacji oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacji różnych przedsięwzięć wychowawczych, edukacyjnych lub kulturalnych, podejmowałam działania we współpracy z organizacjami, instytucjami, osobami pośrednio lub bezpośrednio do tego powołanymi.
Mając na uwadze zainteresowania dzieci, a także kształtowanie właściwych postaw, nawiązałam współpracę z:
• Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ozorkowie
Dzięki współpracy z tą instytucją udało się zorganizować I Między Przedszkolny Przegląd Małych Artystów : „ Mam talent”. Scena MOK stała się miejscem, na którym dzieci z ozorkowskich przedszkoli mogły zaprezentować swoje liczne talenty: wokalne, recytatorskie czy taneczne, ale także plastyczne i sportowe.
Scena MOK jest doskonałym miejscem do rozbudzania zainteresowań dzieci literaturą dziecięcą i wprowadzania ich w świat sztuki poprzez umożliwienie im oglądania przedstawień teatralnych:
• „ Magiczny zamek” w wykonaniu Łódzkiej Agencji Koncertowej ( 23.03.2016r)
•„Rumcajs” w wykonaniu Narodowego Teatru im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu9 29.04.2016r.);
• „ Zielony Kapturek” w wykonaniu Łódzkiej Agencji Koncertowej
( 15.10.2016r);
• „Baltazar” w wykonaniu Teatru Narodowego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
• Miejską Biblioteką Publiczną do Dzieci i Młodzieży
Wprowadzając dzieci w świat książek nawiązałam współpracę z p. G. Chmielecką, która zaprasza nas na zajęcia biblioteczne podczas, których dzieci miały okazje zapoznać się z pracą bibliotekarza, zwiedzić bibliotekę, zapoznać się z nowymi pozycjami dziecięcej literatury. Uczestniczyły także w :
•zajęciach bibliotecznych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (29.11.2015r, 2017)
• Przedszkolami Miejskimi w Ozorkowie
Wzajemna współpraca umożliwia udział dzieci w różnego rodzaju konkursach: plastycznych, wokalnych, recytatorskich, przeglądach , imprezach plenerowych, co przyczynia się do integracji środowiska przedszkolnego dzieci.
Dzięki wzajemnej pomocy i życzliwości my jako nauczyciele mamy możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach i warsztatach organizowanych w placówkach .

• Mobilnym Planetarium – Sfera wiedzy Kreatywna Edukacja
Chcąc uatrakcyjnić dzieciom realizowane treści o charakterze ekologicznym nawiązałam kontakt z powyższą firmą edukacyjną i zorganizowałam dla wszystkich grup przedszkolnych zajęcia pod hasłem ;”Obieg wody w przyrodzie”. Zajęcia odbyły się 05.04.2018r. Podczas zajęć dzieciom przybliżone ostały zagadnienie a z zakresu:
- obiegu wody w przyrodzie;
- powstawania chmur i ich wpływu na klimat;
- pochodzenia wody na Ziemi i jej zasobów;
- ekologia a czystość wody

• Firmą Playmobil
Zorganizowałam warsztaty dla wszystkich grup przedszkolnych z wykorzystaniem klocków playmobil. Tematem warsztatów było Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i numery alarmowe.
• Studiem fotograficznym Art-photo
Zorganizowałam dla wszystkich grup przedszkolnych spotkanie z papugą podczas , którego dzieci miały poznać ciekawostki na temat życia papug i środowiska ich występowania. Spotkanie zakończyło się pamiątkowa sesją fotograficzną z papugą.
• Panią B.K autorką książek dla dzieci

Z p. K. nawiązaliśmy współpracę kilka lat temu. Dzięki tej współpracy dzieci mają okazję obcować z autorką ich książek. Poznawać walory płynące z dziecięcej literatury . Podczas odbywania stażu byłam pomysłodawcą zaproszenia p. Barbary na honorowego członka jury podczas konkursu recytatorskiego odbywającego się a terenie przedszkola „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
Odbyliśmy wycieczkę do Katarzynowa do jej wiejskiej zagrody. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość podziwiania urządzonego po dawnemu wiejskiego domku p. B.K, wzięły udział w ekologicznej lekcji m.in. budowały domki dla jeży, słuchali fragmentów książek gospodyni

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>nawiązałam współpracę z różnego typu instytucjami wpierającymi działania edukacyjne np.: firmą Playmobil, Mobilnym Planetarium;
> pielęgnuje nawiązaną już współpracę np. z nauczycielami przedszkoli czy szkoły;
>promuję placówkę w środowisku lokalnym zapoznając rodziców z podejmowanymi działaniami
>oferuję dzieciom udział w ciekawych warsztatach czy zajęciach wzbogacających ofertę edukacyjną placówki;

Organizacja i udział w wycieczkach
Organizacja różnego typu wycieczek to wspaniała możliwość do rozbudzania zainteresowań poznawczych dzieci, zaspokajania ich naturalnej potrzeby badania i zdobywania odpowiedzi. Poprzez wycieczki dzieci mają możliwość zapoznania się ze światem sztuki, przyrody czy muzyki.
W okresie stażu byłam także organizatorem, współorganizatorem bądź opiekunem licznych wycieczek do:
• Fabryki Karmelu w Łodzi ( 07.04.2016r)
•Wiejskiej zagrody B. Kaszyńskiej; (09.10.2016r)
• Sali zabaw Fantazja w Łęczycy (29.10.2016r.)
• Centrum Handlowego Sukcesja w Łodzi na wystawę kolców lego : Świat z klocków lego,
( 17.11.2016r) której byłam organizatorem;
• Teatru Piccolo na przedstawienie Biała Kraina;(16.12.2016r.);
• Baśniowej Kawiarenki w Łodzi na przedstawienie „Calineczka”,(10.03.2017r.)
• Wróżki Natury na zajęcia terenowe w Lesie łagiewnickim (11.05.2017), której byłam organizatorem
• Zoo Safari w Borysewie; (06.06.2017r.), której byłam organizatorem;
•Zagrody edukacyjnej w Konarzewie na zajęcia edukacyjne: „Zbieranie ziemniaków i kiszenie kapusty;(30.10.2017r), której byłam organizatorką;
• Eksperymentatorium w łodzi na zajęcia Czyste powietrze i Groty solnej;(14.03.2018)
• Jednostki wojskowej w Leznicy ( 25.05.2018r.);
• Dzierżąznej na ścieżkę edukacyjną: kowal-młyn- tartak ( 13.06.2018r), której byłam organizatorem.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>udoskonaliłam swoje umiejętności organizatorskie;
> przeanalizowałam przedszkolny regulamin wycieczek;
>przypomniałam sobie zasady udzielania pierwszej pomocy;
> stwarzam dzieciom warunki do bezpośredniego zdobywania i poszerzania wiedzy podczas wycieczek;
> kształtuję umiejętność u dzieci umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;
>zapoznaję dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek;
> doskonalę umiejętność obróbki zdjęć, które zamieszczam na stronie internetowej;
> poprzez podejmowane działania wpływam na promocję placówki wśród rodziców wychowanków.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOICZNA
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ

W celu udzielenia jak najszerszej pomocy moim wychowankom przejawiającym trudności edukacyjne kontynuuję aktywną współpracę
poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Rodziców dzieci wymagających dodatkowego wsparcia specjalistycznego zachęcam do skorzystania z oferty zajęć logopedycznych , psychologicznych czy terapeutycznych prowadzonych w poradni.
Mając na uwadze udzielenie wsparcia rodzicom, którzy często czują się przytłoczeni problemem swojego dziecka zapraszam zainteresowanych rodziców do udziału w warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie prowadzonych specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• „ Zabawy i gry wprowadzające w świat matematyki”- warsztaty przeprowadzone przez
pedagoga( 2017r.);
• „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela” – prelekcja poprowadzona przez pedagoga
( 2017r.);
•”Stawianie granic” – warsztaty przeprowadzone przez pedagoga (2018r).;
•” Rodzinne i wychowawcze uwarunkowania zaburzeń zachowań” – prelekcja pedagoga (2018r.;)
Współpracując z p. E. S. pedagogiem poradni zasięgam opinii o trudnych przypadkach pedagogicznych lub wychowawczych. Kosultuję się w sprawie stosowanych metod i form pracy. Korzystam z zasobów materiałów np. opracowanych artykułów, polecanych czasopism, wartych wykorzystania pomocy dydaktycznych czy też rozwiązań metodycznych.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>ustawicznie uzupełniam swoją wiedze pedagogiczną o nowe formy i metody pracy z dziećmi przejawiającymi trudności edukacyjne;
>szukam nowych rozwiązań pedagogicznych wykorzystując dostępne poradniki , artykuły, książki;
>konsultując problemy ze specjalistami z poradni utwierdzam się co do słuszności podejmowanych przeze mnie działań naprawczych;
>zachęcam rodziców do korzystanie z oferty poradni psychologiczo-pedagogicznej.

PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI FUNDACJI ABCXXI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Rozpoczynając staż byłam inicjatorką przytępienia przedszkola do Akcji Cała Polska Czyta dzieciom której celem jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego
moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne
lobbingowe.
Na początku moje działania polegały na wdrożeniu codziennego czytanie dzieciom bajek, opowiadań, wierszy przez nauczycieli podczas poobiedniej relaksacji. Następnie do czytanych przez nauczyciela bajek dołączyły ebooki czy też płyty CD z bajkami czytanymi przez znane osoby.
Następnym krokiem było zachęcenie rodziców czy dziadków dzieci do odwiedzania przedszkola podczas poobiedniej relaksacji i czytania. Ustaliłam z rodzicami jeden dzień
w tygodniu, kiedy mogli przyjść i pobyć ze swoimi pociechami w placówce. Aby ułatwić rodzicom to zadanie współpracując z p. G. Ch. pracownikiem Biblioteki Miejskiej dla Dzieci i Młodzieży oraz p. E. S. pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udało się także zorganizować na terenie przedszkola warsztaty dla rodziców pt.:
• „ Co warto czytać dzieciom”
Podczas warsztatów rodzice zapoznani zostali z krótką prelekcją na temat walorów codziennego czytania dzieciom w budowaniu ich systemu wartości , poznawaniu otaczającej rzeczywistości aż po nawiązanie silnej więzi z rodzicami i rozbudzenie zainteresowania literatura na całe życie.
W kolejnej części warsztatów rodzice zostali zapoznani z najnowszymi opracowaniami pozycji z zakresu dziecięcej literatury, które warto znać i sięgać po nie jak najczęściej.
Mając na uwadze rozbudzanie zainteresowań czytelniczych moich małych wychowanków systematycznie wzbogacam grupowa biblioteczką o nowości wydawnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>poznałam zasady przystąpienia do powyższej akcji;
>wzbogaciłam swój warsztsat pracy o nowoczesne opracowania z zakresu literatury dziecięcej;
> umożliwiom dzieciom rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
>zaspokajam naturalną ciekawość dzieci oferując dziecuom obcowanie z literaturą dziecięcą;
>umożliwiłam rozdzicom aktywne włączenie się z życie grupy;
>zwiększyłam poczucie bezpieczeństwa dzieci poprzez wzmocnienie więzi dom rodziny dziecka-przedszkole;
> wzbogacam ofertę przedszkola podosząc jego jakość.

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ

Wykonywany przeze mnie zawód obliguje mnie do udzielania pomocy i wsparcia co też czynię z ogromną radością. Nic bowiem tak nie uszlachetnia człowieka jak praca na rzecz innych. To najpiękniejsza rzecz jaką mogę przekazać moim wychowankom uczucie empatii i gotowości by pomóc innym. Formy udzielanego przeze mnie wsparcia są przeróżne i prowadzę nie w sposób ciągły zarówno w tracie stażu, jak i przed.
W ostatnim okresie wzięłam z moimi wychowankami udział m.in. w :
• „Góra grosza” – wspierając organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci z najuboższych rodzin;
• ” Akcja nakrętki” – zbieramy z dziećmi nakrętki, dzięki którym pozyskane zostaną wózki inwalidzkie;
•”Pluszaki” – akcja Fundacji „Mam Marzenie” dla której zbierałam wraz z dziećmi i rodzicami pluszowe przytulanki dla dzieci z oddziałów onkologicznych
• „Zabawki” – aktywnie włączyliśmy się z dziećmi i rodzicami w zbieranie artykułów higienicznych , książek i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Grotnikach.
• Akcja „Dorośli Dzieciom” – koncert charytatywny na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym miałam zaszczyt kolejny raz reprezentować placówkę wykonując z koleżankami program artystyczny.
• Koncert charytatywny „Potrafię pomóc” , który miała miejsce przez rozpoczęciem stażu, we wrześniu 2014r. ,którego byłam współorganizatorką i pełniłam funkcję animatora organizującego dzieciom różne zabawy i konkursy. Koncert dedykowany był 5-letniemu Czarkowi, cierpiącemu na porażenie mózgowe. Za powyższe przedsięwzięcie otrzymałam od organizatora podziękowanie .

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
> ciągle uczę się nowych form pomocy innym;
> rozwijam swoje umiejętności organizatorskie;
>czerpię ogromną satysfakcje z udziału we wszystkich akcjach charytatywnych.
> budzę u dzieci poczucie empatii i chęci pomagania innym;
>zachęcam rodziców do aktywnego włączania się w podejmowane formy pomocy;

OPRACOWANIE ZADANIA W RAMACH KONKURSU PN.: „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 OGŁOSZONEGO PRZEZ Z WFOŚiGW w ŁODZI

Kontynuując podejmowaną przez Przedszkole działalność ekologiczną opracowałam wraz z koleżanką zadanie pt.” Powietrze na zdrowie”. Składając to sprawozdanie nie otrzymaliśmy jeszcze informacji a temat rozpatrzenia konkursu i zakwalifikowania naszego zadania.
Celem zadania jest przybliżenie tematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza, jego rodzajami oraz wpływem na zdrowie i życie człowieka.
Realizację zadania rozpoczęłyśmy od zaplanowania wyjazdowej rady szkoleniowej , na której kadra zapoznana zostanie ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza oraz form przeciwdziałania temu zjawisku.
Cele zaplanowane w zadaniu realizowane będą poprzez:
• cykl 10 zajęć związanych z tematyką właściwości powietrza, jego zanieczyszczeń, wpływie zanieczyszczeń na człowieka i przyrodę, formach ochrony przez nim oraz możliwości zapobiegania;
• wycieczki tematyczne;
• warsztaty dla dzieci;
• przedstawienie ekologiczne;
• wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola.

EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>uczę się pozyskiwać zewnętrzne wsparcie dla placówki;
> potrafię opracować zadanie konkursowe
> stwarzam dzieciom warunki do zaspokajania ciekawości poznawczej poprzez wycieczki, warsztaty
>podnoszę jakość pracy palcówki.

PEŁNIENIE ROLI KOORDYNATORA KONKURSU
„PRZEDSZKOLE TALENTÓW”
W roku szkolnym 2015/2016 byłam koordynatorem konkursu Innowacyjna szkoła- Przedszkole Talentów. Konkurs obejmował realizacje kilku zadań mających na celu rozwijanie uzdolnień dzieci w zakresie: muzyki, plastyki, aktywności twórczej, matematyki czy sportu. Nasze przedszkole w okresie od 18.01.2016 do 23.09.2016 wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Innowacyjna szkoła.
Do zadań konkursowych należało m.in.: zorganizowanie i przeprowadzenie:
• „ Przedszkolnych mistrzostw w grach edukacyjnych” - zorganizowanie gier i zabaw
• „Poznaję swoje otoczenie”-zorganizowanie wycieczki po okolicy ,która miałąa na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach;
• Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej (np.: „kto pierwszy na mecie” – gra planszowa lub zajęcia ruchowe z wyścigami par; wysłuchanie słuchowiska, a następnie wskazanie kolejności zdarzeń na podstawie pytań opiekuna);
•„Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu;
• Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętościąi wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jaki klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze..);
•Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór rokui dni, dat w kalendarzu..;
•Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji
Owocem tych zadań była radość, uśmiech i dobra zabawa. Integracja lokalnej społeczności przyczyniła się do nawiązania nowych przyjaźni oraz pozwoliła dzieciom na sprawdzenie swoich umiejętności artystycznych.
EFEKTY ROZWOJOWE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
>wzbogaciłam swój warsztat pedagogiczny o nowe pomysły i formy realizacji zadań
>wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami podczas planowania wykonania zadania konkursowego;
>opracowałam sprawozdanie z działań konkursowych , które zostało wysłane do orgaizatorow konkursu;
>podniosłam jakości przedszkola zdobywając Certyfikat Przedszkole Talentów;> dałam wychowankom mozliwości pełnego rozwoju swoich predyspozycji;
> moje działania przyczyniły się do promocji placówki w środowisku lokalnym;
> rodzice mieli możliwość zaobserwowania u dzieci licznych zainteresowań i predyspozycji.

Opis i analiza wymagań, o których mowa w: § 8 ust. 2 pkt. 4f
ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Za dotychczasową pracę zawodową otrzymałam:
•Nagrodę Dyrektora w 2010r.
•Nagrodę dyrektora w 2012r.
•Nagrodę Burmistrza Miasta Ozorkowa w 2015r.

Za swoje szczególne osiągniecie uważam opracowanie wdrożenie z koleżanką zadania konkursowego w ramach edukacji ekologicznej prowadzonego przez WFOŚIGW w Łodzi. Było to Utworzenie na terenie zielonym Przedszkola Miejskiego Nr 3 w 2012r. ogródka dydaktycznego pt.: „Poznamy, pokochamy, ochronimy flore i faunę rodzimą” .Ogródek powstał dzięki dofinansowaniu Z WFOŚiGW .
Kontynuując działania ekologiczne wraz z koleżanką w 2013 r. opracowałyśmy
i złożyłyśmy kolejne zadania z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszone przez WFOŚiGW pt. „Tropiciele przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie” na kwotę 23.200.00 zł. Zadanie to było realizowane w terminie 02.09.2013 – 30.06.203.

Ponadto wraz z koleżanką opracowałyśmy w ramach POKL –u projekt „Maluch” , dzięki, któremu udało się uruchomić od września 2015r. grupę żłobkową.

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
>zostałam zmotywowana do dalszej pracy;
>zostałam zmotywowana do dalszej pracy;
>Czerpię satysfakcję z opracowywanych zadań z zakresu ekologii;
>przyczyniłam się do podniesienia jakości placówki poprzez poszerzenie jej oferty przedszkola o miejsca żłobkowe;
>ułatwiłam rodzicom z terenu miasta zapewnienie opieki nad dzieckiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.