X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37272
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
PANI
ZA OKRES STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Pani... rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym planie rozwoju zawodowego. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla niej wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jest nauczycielem.
Podczas stażu Pani... systematycznie i na każdym etapie dokonywała oceny własnej pracy. Wspólnie z opiekunem analizowała sukcesy i porażki formułując konkretne wnioski i ustalając wytyczne do dalszych działań. Wykazywała duży stopień krytycyzmu wobec siebie, jednocześnie otwartość i życzliwość w kontaktach z gronem pedagogicznym oraz wszystkimi pracownikami przedszkola. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycje wprowadzenia zmian, udoskonaleń, poszerzając tym samym własne kompetencje i uzupełniając nieliczne braki.
Aktywnie korzystała ze współpracy i pomocy specjalistów oraz instytucji wspierających rozwój dzieci, aby zapewnić im uzyskanie jak najlepszych warunków nauczania i wychowania. Realizując zadania stosowała i stale pogłębiała wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i logopedii. Dzięki temu trafnie interpretowała trudności wychowawcze i problemy podopiecznych oraz opracowywała strategie ich rozwiązania.
Prowadzone zajęcia dokładnie planowała, jasno określała i realizowała wyznaczone cele. Na szczególne podkreślenie zasługuje stosowanie indywidualizacji zadań stawianych dzieciom. Na podstawie obserwacji zajęć stwierdzam, że Pani... osiąga bardzo dobre wyniki w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Stosuje różnorodne metody i formy, znaczące miejsce przyznając aktywnym metodom pracy pedagogicznej, które włączają całą osobę dziecka, jego uczucia, myśli, wiadomości i ciekawość. Zaobserwowałam wyjątkowe umiejętności budowania z dziećmi bliskiego, otwartego i dowartościowującego je kontaktu, co jest elementarne dla nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Te zaś z kolei umożliwiają aktywizowanie wychowanków do osiągania wytyczanych celów. Poprzez pozytywne wzmocnienia Pani... motywuje podopiecznych do działania i przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju. Stara się ponosić odpowiedzialność za sukcesy jak i porażki dzieci. Wiele wysiłku wkładała w integrację grupy, stworzenie przyjaznej atmosfery, wzajemnej akceptacji i klimatu bezpieczeństwa psychicznego dzieci oraz kształtowała właściwe relacje pomiędzy dziećmi, w swoich działaniach dążąc do jak największej poprawy ich emocjonalnego i społecznego funkcjonowania.
Pani... posiada rozległą wiedzę o środowisku lokalnym, nawiązuje bardzo dobre relacje z rodzicami wychowanków, pozyskując ich do współpracy na rzecz rozwoju dzieci. Empatia, cierpliwość i łatwość z jaką nawiązuje kontakty z ludźmi powodowały, iż doskonale radziła sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi. Życzliwość, przyjazne nastawienie do otoczenia, umiejętność dyplomatycznego i bezkonfliktowego działania przyczyniały się do podejmowania i realizowania zadań w sposób konkretny oraz skuteczny. Dzięki otwartej, postawie Pani... pogłębiała i zacieśnieniała więzi między rodzicami i placówką, dzięki czemu postrzegana jest jako osoba ciepła i życzliwa,a przedszkole jako miejsce szczególnie przyjazne i bezpieczne.
Pani... wykazuje ogromne zaangażowanie w pracy swojej grupy jak i całej placówki. Z własnej inicjatywy podejmowała działania w ramach programów i projektów związanych między innymi z ochroną przyrody i ekologią, edukacją zdrowotną, działalnością charytatywną. Starała się rozwijać predyspozycje i wrażliwość artystyczną dzieci, umożliwiając im udział w licznych konkursach, między innymi plastycznych, recytatorskich, wokalnych. Aby stwarzać dzieciom okazje do zdobywania nowych doświadczeń, organizowała wiele ciekawych wycieczek tematycznych, które były zawsze dokładnie zaplanowane i przebiegały w sposób gwarantujący wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo.
W celu poszerzenia działań oferowanych przez przedszkole, opracowywała i realizowała własne projekty edukacyjne oraz odpowiedzialnie pełniła funkcję przedszkolnego koordynatora programów i akcji ogólnopolskich. Chętnie wykorzystywała zdolności organizatorskie i aktywnie uczestniczyła w przedszkolnych imprezach i uroczystościach. Szczególny nacisk kładła na właściwą współpracę z rodzicami swoich wychowanków. Organizowała uroczystości z udziałem rodzin dziecka, zebrania, zajęcia otwarte z dziećmi i zajęcia warsztatowe dla rodziców. Rodzice byli przychylni tym działaniom i licznie w nich uczestniczyli, a także oferowali swoją pomoc w ich organizacji i przeprowadzaniu. Należy podkreślić, że każda z podejmowanych Panią... aktywności opierała się na gruntownej analizie potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci, całej placówki oraz lokalnej społeczności, a także znajomości przepisów oświatowych.
Pani... podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje, miedzy innymi podczas studiów podyplomowych na kierunku logopedii, uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywała w codziennej pracy. Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego posłużyły Pani... do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Posłużyły temu konkretne rozwiązania metodyczne: wykorzystanie przykładów interesujących zajęć, stosowanie różnorodnych metod (w tym metod aktywizujących) oraz różnorodnych technik pracy. Nowe wiadomości i umiejętności wykorzystywała między innymi przy współtworzeniu planów pracy przedszkola, przy organizowaniu wycieczek pieszych i autokarowych, w budowaniu właściwej atmosfery w stosunkach z rodzicami i rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Czerpane informacje z posiedzeń Rad Pedagogicznych i innym form doskonalenia, pozwoliły jej na sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności oraz skonfrontowanie ich z innymi koleżankami. Prowadzone w obecności opiekuna stażu zajęcia oraz zajęcia otwarte dla rodziców pomogły jej przełamać własne opory przed publicznymi wystąpieniami, a także wyostrzyły w niej samokrytykę wobec podejmowanych działań.
W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pani... wykorzystywała własny komputer, zakupiła również urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, laminator), dzięki którym wykonała wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które wykorzystywała do pracy z dziećmi, także podczas zajęć logopedycznych. Opracowywała i zapisywała scenariusze zajęć, prowadziła systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego. Internet stał się dla niej cennym źródłem informacji, a aplikacje i portale internetowe umożliwiły szybki, dostępny kontakt z rodzicami, opiekunem stażu oraz koleżankami z pracy. Dzięki znajomości programów komputerowych Pani... sprawnie i prawidłowo prowadziła dokumentację przebiegu swojej pracy. Prawidłowo i w terminie przygotowywała plany pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczej, scenariusze zajęć, sprawozdania oraz inne dokumenty. Na bieżąco dokonywała ewaluacji cząstkowych osiągnięć dzieci, prowadziła diagnozę przedszkolną, a na zakończenie semestrów wyciągała wnioski do dalszej pracy w poszczególnych sferach rozwoju każdego z wychowanków oraz całej grupy.
Uważam, że całokształt pracy Pani... w okresie stażu przyniósł wiele korzyści dzieciom, ich rodzinom, placówce oraz jej samej. Niewątpliwie sukcesy w postaci wyników osiąganych przez wychowanków motywowały i na pewno nadal będą motywować Panią... do dalszego doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz dalszego rozwijania się na wielu płaszczyznach.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela kontraktowego oraz uzyskanymi przez Panią... efektami realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję POZYTYWNĄ ocenę jej stażu w drodze awansu na nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.