X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37683
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta – mgr Magdalena Witek
Miejsce odbywania stażu – Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach
Czas trwania stażu – 01.09.2017 – 31.05.2018 r.
Posiadane kwalifikacje – magister: Pedagogika opiekuńcza z terapia pedagogiczną, podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Opiekun stażu – mgr Marzenna Fedorska

Niniejsze sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 01.09.2017 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z procedurą awansu z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który opracowałam w oparciu o podstawę prawną:
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) – rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 1 marca 2013 r. poz. 393).

Wymaganie I – Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym podjętym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i podpisałyśmy kontrakt. Kolejnym krokiem było przyjrzenie się organizacji oraz zasadom funkcjonowania placówki, w której odbywam staż. Przeanalizowałam następujące dokumenty:
- Statut;
- Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej;
- Regulamin Przedszkola;
- Regulamin Rady Rodziców;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola;
- Program profilaktyki logopedycznej;
- Program promocji zdrowia;
- Program grupy turystycznej;
- Ramowy rozkład dnia
Zapoznałam się również ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi. Poznałam przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna.
Rozpoczynając staż jako wychowawca grupy „Stokrotki” (dzieci 3-, 4- i 5-letnich), zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej oraz dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pracy, dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację współpracy z rodzicami). Podczas stażu prowadziłam również dokumentację zawierającą zaświadczenia i potwierdzenia szkoleń, przedszkolnych imprez oraz scenariusze zajęć, które prowadziłam, i na których byłam jako obserwator. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Wymaganie II – Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Pracując w roku szkolnym 2017/2018 w grupie „Stokrotki”, przeanalizowałam podstawę programową, w oparciu której tworzyłam miesięczne plany pracy dydaktyczno - wychowawczej. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu oraz gromadziłam scenariusze tych zajęć. Przez okres trwania stażu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Zajęcia były poprzedzone rozmową z opiekunem stażu, a po zajęciu były analizowane zamierzone i osiągnięte cele. Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu oraz pomocy innych koleżanek.
Do zajęć starałam się przygotowywać sumiennie, wykonując pomoce dydaktyczne (ilustracje, plansze, wycinanki, sylwety postaci i zwierząt), a opracowując scenariusze zajęć, konsultowałam je wcześniej z opiekunem stażu pod względem doboru metod, technik stosowanych na zajęciach i wyboru tematyki zajęć.
W celu podniesienia umiejętności prowadzenia zajęć zapewniających właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, uczestniczyłam w następujących szkoleniach i kursach:
1. 20 – 21.10.2017 r. – warsztaty metodyczne „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”.
2. 27.10.2017 r. – szkolenie pt. „Kamishibai” jako alternatywna forma prezentacji literatury.
3. 28.02.2018 r. – konferencja metodyczna PWN na tematy: „Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej” oraz „Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?”
Podczas trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową. Wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak:
- „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” M.Bogdanowicz i D. Okrzesik
- „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
- „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju, niniejszego sprawozdania oraz Projektu Edukacyjnego „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” (www.edux.pl). Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta). Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- http://tuptuptup.org.pl
- www.wsip.com.pl
- www.nowaera.pl
- www.men.gov.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.nauczycielprzedszkola.pl
- www.superkid.pl
- www.boberkowy-world.blogspot.com
Przygotowując projekt edukacyjny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” opracowałam prezentacje multimedialne dotyczące omawianych miejsc w Polsce.
Swoje umiejętności multimedialne wykorzystywałam również na zajęciach z dziećmi, ilustrując omawiane konkretne sytuacje. W styczniu nagrałam wypowiedzi dzieci, dotyczące tego, jak spędzają swój czas z dziadkami.
Podczas całego stażu aktywnie uczestniczyłam w organizacji imprez przedszkolnych. Byłam współodpowiedzialna za:
- Poranek Poezji Jesiennej w ramach profilaktyki logopedycznej.
- loterię fantową podczas zabawy karnawałowej.
- spotkanie wielkanocne z zagadkami i konkursami dla dzieci.
- Projekt Edukacyjny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”, który skierowany był do wszystkich grup w przedszkolu. Celem projektu było zaprezentowanie najpiękniejszych zakątków naszego kraju, przedstawienie ciekawostek i legend na temat tych miejsc oraz zachęcenie dzieci do odwiedzania tych i innych rejonów Polski. Zaprosiłam z tej okazji do przedszkola przewodnika górskiego i znacznika szlaków górskich Pana Mirosława Gontkowskiego, który poprowadził prelekcje dotyczącą Gór Sowich i Tatr, zaprezentował zdjęcia z wypraw, pokazał dzieciom swoje odznaki i opowiedział o swojej pasji. Wspólnie z koleżanką w ramach projektu zorganizowałyśmy wyjścia do Biblioteki Gminnej na prelekcje i warsztaty dotyczące Karkonoszy.
- Kuźnię Młodych Talentów, na której odczytałam historię naszego przedszkola podczas prezentacji multimedialnej.
Ponadto wykonałam dekoracje okolicznościowe na Dzień Babci i Dziadka oraz na Kuźnię Talentów.
Podczas stażu prowadziłam także z koleżanką Kółko Teatralne „Bajeczka”, które zaprezentowało się podczas XVII Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci z przedstawieniem pt. „Niegrzeczna żabka”.
Powyższe działania były moją odpowiedzią na potrzeby placówki, podczas których wzbogaciłam swój warsztat pracy, a dzieci zdobyły nowe doświadczenia i wiedzę.

Wymaganie III- Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
Rozpoczynając pracę jako nowy nauczyciel starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby darzyli mnie zaufaniem, co wpływa na jakość mojej pracy.
W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć się o dzieciach, z którymi pracuję.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał i zainteresowania.
Dzięki m.in. moim obserwacjom i rozmowom z rodzicami, Dyrektorem przedszkola i innymi nauczycielkami, 4 dzieci z mojej grupy zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Razem z koleżanką, na prośbę rodziców oraz poradni, napisałyśmy opinie na temat funkcjonowania i zachowania tych dzieci w przedszkolu. Skutkiem tych działań jest:
- uzyskanie przez dziewczynkę Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 1 chłopiec uzyskał opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na wykrytą niepełnosprawność;
- 1 chłopiec uzyskał opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
- 1 chłopiec jest w trakcie diagnozowania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Prowadziłam zebrania z rodzicami, które były protokołowane.
Zachęcałam rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości przedszkolnych takich jak: Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny. Sama też zaangażowałam się w pozyskiwanie sponsorów na Zabawę Karnawałową z pozytywnym skutkiem (fanty na loterię od firmy „PAT-BET Tadeusiak Sp.j.).
Zorganizowałam dzieciom wyjścia do GOKBiS w Łagiewnikach w ramach projektu edukacyjnego i współpracowałam z osobami pracującymi w bibliotece.
Odwiedziliśmy z dziećmi różne miejsca w naszej miejscowości, takie jak Królowa Sportu, plac zabaw czy punkty handlowe, aby przybliżyć dzieciom ich funkcjonowanie. Podczas tego jak i innych wyjść poza teren przedszkola, dbałam o bezpieczeństwo dzieci i uczyłam ich poruszania się w grupie poza terenem przedszkola. Zwracałam uwagę na bezpieczne poruszanie się po chodniku, chodzenie w parach i prawidłowe przejście przez jezdnię.
Przeprowadziłam zabawy z dziećmi i ich rodzicami podczas dni otwartych na początku roku szkolnego.
W maju opracowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców. Podczas spotkania rodzice mogli obserwować jak dzieci pracują w przedszkolu.
Przez okres stażu przygotowywałam dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Przegląd Twórczości Teatralnej (dzieci z grupy „Stokrotki” oraz z kółka teatralnego), Dzień Mamy i Taty.
Podczas stażu uczestniczyłam w wycieczkach przedszkolnych: w styczniu do Sali Radia i Telewizji we Wrocławiu na przedstawienie teatralne pt. „Przygody Koziołka Matołka” i do Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach na przedstawienie teatralne pt. „Karolcia”.
Przez cały okres stażu miałam dobry i stały kontakt z rodzicami dzieci. Interesowałam się sytuacją dzieci i ich funkcjonowaniem poza przedszkolem. Zainicjowałam i osobiście zaangażowałam się w pomoc rodzinie dziewczynki z mojej grupy, która straciła cały dobytek w pożarze ich mieszkania. Po uzyskaniu zgody Dyrektorki przedszkola i rodziców dziewczynki, zostało umieszczone ogłoszenie o zbiórce pieniędzy na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Wymaganie IV- Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez okres całego stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości mojej pracy.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dzieci: Klanza- pedagogika zabawy, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, metoda zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz terapeutyczne oraz różnorakie techniki plastyczne.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na sugestie, nowe pomysły. Nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania.
Wiem, jak ważna jest umiejętność oceny własnej pracy, mam świadomość jakich błędów powinnam unikać i na co zwracać szczególną uwagę

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Po wieloletniej przerwie w zawodzie wróciłam do zajęcia, które sprawia mi ogromną satysfakcję, dlatego w okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W trakcie przygotowywania zajęć poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia – przede wszystkim poznałam specyfikę prowadzenia zajęć z dziećmi. Bieżący rok szkolny był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwala mi wierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. W trakcie trwania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Przebieg stażu utrwalił we mnie poczucie nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą po to, by stać się dobrym nauczycielem. Wszystkie zadania określone w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane i myślę, że przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.