X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopnień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Beata Kozikowska
Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole Słoneczko
ul. Wolności 12
13-340 Biskupiec
Zajmowane stanowisko : nauczyciel
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Czas trwania stażu : 9 miesięcy
Opiekun stażu : ...........

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393).
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami z 1 marca 2013 r.

Cele stażu

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu
i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu,w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu;
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego
6. Pogłębianie kontaktów z Rodzicami;
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy
zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki;
b. poza placówką;
c. samokształcenie.
8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.

Plan aktywności

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego , dotyczących awansu zawodowego:
1.Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
2.Najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli z 1.marca 2013
- Uaktualnienie wiedzy na temat awansu (Internet)
- Tworzenie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
WRZESIEŃ 2017
Cały okres stażu
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy.
Notatki własne
2. Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
WRZESIEŃ 2017 – MAJ 2018
Konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.
Ponadto podpisanie kontraktu regulującego zasady współpracy
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola
Analiza dokumentacji przedszkola:
•Statut przedszkola
•Roczny plan pracy Przedszkola
•Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
•Program wychowawczy
WRZESIEŃ –PAŹDZIERNIK 2017
Krótkie notatki z analizy dokumentacji.
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
Zapoznanie się ze sposobami tworzenia i gromadzenia dokumentacji przedszkola poprzez:
•Sposoby prowadzenia dziennika lekcyjnego
•Protokolarz Rady Pedagogicznej
•Sposoby opracowania Rocznego Planu Grupy
•Sposoby opracowania konspektów zajęć
•Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
•Sposoby opracowywania planów miesięcznych,
•Sposoby opracowywania krótkich notatek z przebiegu zajęć
WRZESIEŃ 2017- MAJ 2018
Rzetelne i regularne prowadzenie dokumentacji własnej.
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
Poprzez:
•Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących Nauczycieli np. obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki, dane o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela
•Inne wewnętrzne regulaminy
•Znajomość obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
•Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć
•Szkolenie BHP
WRZESIEŃ 2017- MAJ 2018
Zaświadczenia o szkoleniach
4. Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. Poprzez:
•Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń, konspektów zajęć
WRZESIEŃ 2017- MAJ 2018
Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw.
Teczki stażysty
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Poprzez:
•Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
MAJ 2018
Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu
6 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Poprzez:
•Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu
CZERWIEC 2018
Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela, w tym nauczycieli dyplomowanych Poprzez:
•Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie w wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne)
W trakcie całego stażu
Własnoręcznie sporządzony protokół z obserwowanych zajęć.
Własna notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, w tym:
*rozwijanie własnych umiejętności
* wspomaganie aktywności twórczej i wiedzy ogólnej dzieci.
Poprzez:
Konsultacje merytoryczne z opiekunem stażu dotyczące analizy prowadzonych zajęć,
*wzbogacenie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne,
*Współpracę z nauczycielami,
*koordynacja ogólnopolskich programów :
1.Kubusiowi Przyjaciele Natury,
2.Akademia Przyjaźni My Litte Ponny
*współorganizacja przedszkolnych akcji czytelniczych:
1.Moja Przyjaciółka Książka,
2.Cała Polska Czyta Dzieciom
*organizację i realizacje konkursów przedszkolnych dla dzieci – konkurs plastyczny
Moja rodzina
W trakcie całego stażu
I.półrocze
II.półrocze
Październik- Maj
I.półrocze
Scenariusze zajęć.
Własna notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu.
Pomoce i materiały dydaktyczne.
Notatki własne.
Zgłoszenia do programu i potwierdzenie przyjęcia, scenariusze zajęć, sprawozdania z programów, przykładowe prace dzieci
Lista zapraszanych gości, dokumentacja fotograficzna.
Lista uczestników.
Protokół z zakończenia konkursu z wynikami, fotografie
3 Podnoszenie
Własnych kwalifikacji pedagogicznych Poprzez:
•Udział w kursach, szkoleniach lub warsztatach
•Udział w wewnątrzprzedszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników
*samokształcenie: korzystanie z literatury i publikacji internetowych, przeznaczonych dla nauczycieli W zależności od terminów szkoleń
W trakcie całego stażu
Formalne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Notatki własne
4 Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Rozmowy i dzielenie się doświadczeniami
Publikację Planu Rozwoju Zawodowego w internecie
W trakcie całego stażu
Notatki własne
5 Opieka nad sala zajęć przedszkolnych Poprzez:
*projektowanie i wspólne wykonanie z innym nauczycielem wystroju sali,
* wykonanie gazetek i kącików tematycznych
(np.kącik czystości)
W trakcie całego stażu
Dokumentacja fotograficzna

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Analiza środowiska rodzinnego dzieci Poprzez:
*Poznawanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dziecka, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych
*Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka metoda dialogową (rozmowa bezpośrednia)
WRZESIEŃ 2017
W trakcie całego stazu
Prowadzenie dokumentacji w postaci notatek służbowych ze spotkań z rodzicami.
Merytoryczne konsultacje z opiekunem stażu zapisane w postaci notatki służbowej.
2. Analiza dokumentacji dotyczącej dzieci
Poprzez:
*Analizę ankiet od rodziców
*Analizę dokumentów wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną np. opinia o zalecanej terapii „małych kroków”, prowadzonej z dzieckiem, u którego stwierdzono lęk separacyjny i mutyzm wybiórczy
WRZESIEŃ 2017
W trakcie całego stażu
Notatki własne
Własne notatki dotyczące prowadzonej terapii, zgodnie z zaleceniami PPP w Nowym Mieście Lub.
3. Integrowanie się ze środowiskiem przedszkolnym
Poprzez:
*organizowanie imprez okolicznościowych w przedszkolu,
*wygłoszenie prelekcji dla rodziców
*zachęcanie rodziców bądź opiekunów do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych( jasełka, dzień babci i dziadka, dzień matki i ojca itp.)
* zachęcanie rodziców bądź opiekunów do pomocy w organizacji imprez okolicznościowych i spotkań np. piknik rodzinny, dzień dziecka, czytanie dzieciom) oraz prowadzeniu akcji charytatywnych ( zbieranie korków plastikowych) Zgodnie z przedszkolnym planem pracy i kalendarzem imprez okolicznościowych i zebrań z rodzicami
WRZESIEŃ – MAJ 2018
Scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna, papierowa wersja prelekcji

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych o obserwowanych Stworzenie harmonogramu z terminami
Wrzesień oraz cały okres stażu
Scenariusze zajęć, potwierdzenia opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna *Obserwacja wg arkuszy obserwacyjnych, omówienie i zapisanie wyników obserwacji
* opracowanie scenariusza prowadzonych zajęć
Cały okres stażu wg harmonogramu
Arkusze obserwacji, notatki
Scenariusze, wnioski i uwagi na przyszłość w formie pisemnej, zapisana opinia opiekuna
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Wykorzystanie technik multimedialnych podczas przygotowywania zajęć oraz pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Teczka stażysty, scenariusze zajęć
4. Analiza i samoocena swoich zachowań
(zajęcia obserwowane i prowadzone) w tym określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Poprzez:
•Konsultację z opiekunem stażu oraz krytyczne podejście do umiejętności obserwowania zajęć.
Konsultację z opiekunem stażu oraz krytyczne podejście do umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
analiza własnych lekcji i notatek oraz rozmów poobserwacyjnych (samoocena)
Cały okres trwania stażu
Notatki własne i służbowe
Sprawozdanie z okresu stażu

........................................ ........................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.