X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37719
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała: mgr JOANNA MACIAKIEWICZ

Stanowisko: PSYCHOLOG

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Początek stażu: 1 WRZESIEŃ 2015

Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

Niniejszy plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie wytycznymi aktualnie obowiązujących aktów prawnych:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami

Wyznaczone zadania będą przeze mnie realizowane zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia poprzez:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział różnych formach kształcenia ustawicznego.


§ 8. ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - red.)

Aktywne uczestnictwo w działaniach podnoszących jakość pracy placówki

Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnątrzszkolnymi i zewnętrznym doskonaleniu

Opracowywanie diagnoz wychowanków na potrzeby pełniejszego konstruowania IPE-T

Prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych

Modyfikowanie, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej

Podnoszenie efektywności pracy psychoterapeutycznej z wychowankami

Dzielenie się wiedzą psychologiczną i umiejętnościami z innymi pracownikami, w tym także niepedagogicznymi
- Udział w superwizji
- Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki – tworzenie ankiet i diagnoz np. ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa, opinia o uczniu
- Analiza dokumentów i ich nowelizacja – praca w komisjach ds. koncepcji pracy, strategii rozwoju, programu wychowawczego zespołu placówek resocjalizacyjno –socjoterapeutycznych
- Udział w procesie ewaluacji pracy placówki – poprzez wykorzystanie nowych metod ewaluacji
- Tworzenie procedur i regulaminów zwiększających bezpieczeństwo wychowanków w placówce – np. działania w przypadku podjęcia przez wychowanka próby samobójczej

- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami, jak i potrzebami placówki – np. uzyskanie certyfikatu z ART
- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Samodzielne poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji, czasopism z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji

- Przeprowadzanie badań kwestionariuszowych, analiza i opracowanie wyników - np. pod kątem dominacji półkulowej i ocena potencjału sensorycznego każdego wychowanka
- Przekazywanie wychowawcom i nauczycielom wniosków wraz ze wskazówkami do pracy indywidualnej w formie pisemnej a czasem także ich prezentacja na zespole bądź Radzie Pedagogicznej

- Prowadzenie terapii indywidualnej metodą EEG Biofeedback.
- Prowadzenie indywidualnych zajęć, treningów relaksacyjnych dla osób szczególnie wymagających wyciszenia

- Systematyczny i aktywny udział w superwizji
- Ewaluacja pracy psychologa – rozmowy i ankiety dla wychowawców i wychowanków, rozmowy z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogami i psychologiem
- Opracowywanie materiałów i pomocy do pracy grupowej i indywidualnej
- Odpowiadanie na oczekiwania i potrzeby wychowanków, nauczycieli i wychowawców w celu poprawy efektywności pracy

- Gromadzenie i stosowanie ankiet, kwestionariuszy, testów psychologicznych, programów, ciekawych scenariuszy, pomocy, materiałów
- Gromadzenie literatury i artykułów tematycznych przydatnych w pracy z wychowankami
- Ewaluacja poprzez informacje zwrotne
- Konsultacje z drugim w placówce psychologiem
- Stosowanie nowych, różnorodnych i ciekawych metod pracy z dziećmi i młodzieżą
- Zwracanie uwagi w doborze tematyki i formy zajęć na zainteresowania i potrzeby wychowanków
- Zwracanie szczególnego nacisku na budowanie poczucia własnej wartości wychowanków od pierwszych dni pobytu w placówce
- Prowadzenie regularnych indywidualnych spotkań terapeutycznych
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, interwencje w sytuacjach konfliktowych
- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
- Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji
- Wykorzystanie podczas zajęć profilaktycznych elementów Treningu Umiejętności Kontroli Zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami (TUKA/N)
- Sprawowanie wzmożonej indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu, wymagających wsparcia
- Ustalanie przyczyn i źródeł występujących u wychowanków zaburzeń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych (badania psychologiczne, rozmowy indywidualne, obserwacje w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, wywiady, wnikliwa analiza dokumentacji zgromadzonej w aktach wychowanków, kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi) oraz opracowywanie strategii pomocy

- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników niepedagogicznych placówki – np. nt właściwej komunikacji z wychowankami
- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
Dokumentacja, potwierdzenia, ankiety, opublikowane informacje/wnioski/
stworzone materiały

Zaświadczenia

Kwestionariusze i pisemne opracowanie diagnoz z wnioskami

Wpisy do dziennika

Efekty pracy – materiały, ankiety, notatki,
wpisy do dziennika

Zgromadzone pomoce, materiały, notatki, potwierdzenia,
listy obecności,
wpisy do dzienników

Wpisy do dziennika, prezentacja,
lista obecności
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu, według potrzeb

Okres stażu

Okres stażu

Według potrzeb


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Korzystanie z komputera w codziennej pracy

Korzystanie z Internetu jako źródła i przekaźnika informacji

- Wykonywanie pomocy dydak¬tycznych za pomocą komputera – na zajęcia tematyczne, socjoterapię
- Tworzenie prezentacji multimedialnych do pracy z wychowankami, warsztatów z rodzicami i Rad Pedagogicznych, w tym szkoleniowych
- Opracowywanie sce¬nariuszy zajęć, programów, dokumentów, testów, ankiet, materiałów informacyjnych dla wychowanków, rodziców i nauczycieli, sporządzanie opinii psychologicznych z pełnym wykorzystywaniem możliwości dostępnych programów
- Przygotowanie dokumentacji związanej z odbywaniem stażu,
- Wykonywanie i opracowywanie testów psychologicznych dostępnych w formie elektronicznej
- Stosowanie programów komputerowych w pracy indywidualnej z wychowankami pozwalających usprawniać procesy poznawcze – pamięć, koncentrację, spostrzeganie
- Korzystanie ze sprzętu do terapii EEG Biofeedback

- Poszukiwanie materiałów, informacji oraz inspiracji
do prowadzenia zajęć
- Pozyskiwanie wiedzy na temat nowości w dziedzinie psychologii i pedagogiki
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- Poszukiwanie informacji nt szkoleń
- Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków z innymi nauczycielami, wychowawcami i psychologami poprzez portale edukacyjne, społecznościowe i pocztę elektroniczną
- Promocja placówki - przygotowywanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej placówki
- Dzielenie się wiedzą - publikacje własnych opracowań na stronach edukacyjnych
- Informowanie o osiągnięciach własnych
Opracowane materiały, prezentacje, artykuły, scenariusze, programy, opinie, testy, ankiety

Materiały, publikacje, notatki, strony www
Okres stażu

Okres stażu


§ 8. ust.2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z zakresu psychologii

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Publikacje w Internecie własnych opracowań.
- Przygotowywanie i prowadzenie tematycznych rad szkoleniowych
- Udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom w sytuacjach dla nich trudnych
- Wyjaśnianie przyczyn i skutków zaburzeń wychowanków, wskazywanie właściwych oddziaływań wychowawczych
- Przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, warsztatach, ze studiowania literatury psychologicznej – poprzez rozmowy, konsultacje, wystąpienia na radach pedagogicznych, tworzenie materiałów informacyjnych, ulotek
- Uświadamianie i przypominanie nauczycielom i wychowawcom o konieczności dbania o własną kondycję psychofizyczną w kontekście obciążeń związanych z pracą z młodzieżą w naszej placówce – np. organizowanie treningów relaksacji dla nauczycieli i wychowawców

- Zachęcanie do udziału w zajęciach grupowych – edukacja seksualna, TZA, profilaktycznych, szczególnie nowych wychowawców, nauczycieli rozpoczynających pracę w placówce, odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego
- Opracowywanie scenariuszy
- Omawianie przebiegu zajęć i metod pracy z wychowankami

- Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego określonych przepisami
- Pomoc w opracowywaniu dokumentów, interpretowaniu przepisów, realizacji planu rozwoju zawodowego
- Udzielanie rad i wskazówek, pomoc w pokonywaniu trudności w kontaktach z wychowankami, prowadzeniu zajęć

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, opracowań i ich publikacja na stronach portalu edukacyjnego

Prezentacje multimedialne, listy obecności, potwierdzenia, wpisy do dziennika, notatki, opracowane samodzielnie lub we współpracy broszury, ulotki, informacje

Wpisy do dziennika, scenariusze, notatki

Dokumentacja opiekuna i nauczyciela stażysty

Strony WWW i zamieszczone tam materiały

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu, według przydziału

Okres stażu


§ 8. ust.2. pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie nowego programu wychowawczego placówki

Opracowanie programu edukacyjnego

Opracowanie programu oddziaływań opiekuńczych – zajęć integracyjnych dla nowych wychowanków
- Diagnoza potrzeb, zasobów - przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiet na potrzeby nowego programu oraz na potrzeby ewaluacji
- Stworzenie nowego programu wychowawczego placówki
- Praca w zespole z innymi pracownikami placówki
- Ewaluacja

- Opracowanie programu zwiększającego znajomość prawa w Polsce, świadomość konsekwencji jego łamania i odpowiedzialność za swoje postępowanie
- Ewaluacja

- Opracowanie i wdrożenie programu oddziaływań dla klas pierwszych mających na celu integrację i prawidłową adaptację nowych wychowanków
- Ewaluacja
Program, ankiety,
wpisy do dzienników

Program,
wpisy do dziennika

Program,
wpisy do dziennika

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Działania informacyjne skierowane do rodziców i opiekunów

Organizowanie uroczystości i imprez

Stosowanie metod aktywizujących i motywujących wychowanków do poprawy funkcjonowania

Badanie losów wychowanków po opuszczeniu placówki

- Opracowanie broszury – przewodnika po instytucjach z informacjami na temat możliwości uzyskania pomocy materialnej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, zdrowotnej itp.
przez osoby w trudnej sytuacji materialnej, uzależnione, współuzależnione, ofiar przemocy i z innymi problemami
- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej placówki
- Aktualizowanie „Listu do rodziców”
- Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców

- Wprowadzenie i obchodzenie nowych zwyczajów np. dzień postaci z bajek, mycia rąk
- Przygotowanie i prowadzenie konkursów wykorzystujących zdolności wychowanków np. karaoke
- Zorganizowanie „Dnia bez papierosa” – przygotowanie przedstawienia profilaktycznego, konkursu zachęcającego do zaprzestania palenia

- Poszukiwanie i wdrażanie nowych, ciekawych metod pracy grupowej i indywidualnej oraz sposobów motywowania wychowanków
- Zachęcanie wychowanków do podejmowania nowych aktywności, rozwijania zainteresowań, pokonywania własnych słabości
- Opracowanie i prowadzenie zajęć mających na celu zdobycie przez wychowanków umiejętności efektywnego uczenia się

- Utrzymywanie i zachęcanie do kontaktu z wychowankami w celu gromadzenia informacji o ich dalszych losach (edukacja, przestrzeganie prawa, wybór drogi życiowej, rodzina)
- Stworzenie bazy danych na podstawie uzyskanych informacji
- Gotowość do udzielenia pomocy i wsparcia w sytuacji trudnej
- Opracowanie ankiety dla absolwentów, na bazie której będzie można zastanowić się nad efektami podejmowanych w placówce działań opiekuńczo-wychowawczych i ich weryfikacją
Wytworzone materiały np. broszury

Scenariusze, zdjęcia

Notatki, opracowania

Baza danych, ankieta

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych wynikających z obowiązków psychologa we współpracy z innymi nauczycielami

Współpraca z instytucjami i osobami tj. PPP, PCPR, ROD-K, Sądy, Policja, MOPS, GOPS, Sanepid, szpitale, lekarz pierwszego kontaktu, lekarze specjaliści, stomatolog, pielęgniarka, terapeuci

Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków

Współpraca z kadrą placówki w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Promowanie placówki

Utrzymywanie kontaktu z grupą edukatorów seksualnych PONTON

Współpraca z fundacjami
- Określanie kierunków, form i programów oddziaływań kompensacyjnych, wyrównawczych, reedukacyjnych i resocjalizacyjnych
- Ścisła współpraca z pedagogami, psychologiem, wicedyrektorem i wychowawcami.
- Współpraca i pomoc wychowawcom w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych
- Aktywna praca na spotkaniach Zespołów ds. Planowania i Koordynowania Udzielania Uczniom Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
- Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na terenie placówki i poza nią – np. uroczystości, konkursy
- Współtworzenie projektów i programów

- Organizowanie opieki i pomocy specjalistycznej - psychiatrycznej, terapeutycznej, obserwacji na oddziale psychiatrycznym dla wychowanków o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Konsultacje ze specjalistami.
- Wizyty u lekarzy i specjalistów.
- Realizowanie i koordynowanie programów profilaktycznych prowadzonych przez Sanepid
- Opracowywanie opinii o wychowankach na potrzeby sądu
- Udział w rozprawach sądowych, przesłuchaniach wychowanków
- Udzielanie informacji o wychowankach
- Przygotowywanie planów usamodzielnienia
- Kierowanie na badania w PPP i sporządzanie wniosków
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami poprzez kontakt osobisty i telefoniczny, korespondencję
- Prowadzenie rozmów, konsultacji, mediacji
- Udzielanie wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych, pokonywania trudności i rozwiązywania problemów wychowawczych, rozumienia etapów rozwoju psychofizycznego ich dzieci, kształtowania prawidłowych relacji dziecko – rodzic, osiągania sukcesów w roli rodzica
- Przygotowywanie materiałów informacyjnych i tematycznych w formie papierowej i elektronicznej oraz zamieszczanie na stronie www placówki
- Organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze i podnoszących wiedzę – np. z zakresu komunikacji, uzależnień, wyznaczania zasad i ich egzekwowania, zmian w funkcjonowaniu rodziny w związku z pobytem dziecka w placówce
- Indywidualna praca z rodzicami – rozwiązywanie trudności wychowawczych, ujednolicanie oddziaływań, pomoc w kształtowaniu właściwych relacji z dzieckiem, psychoedukacja

- Aktywny udział w Radach Pedagogicznych, zgłaszanie wniosków, przekazywanie informacji i obserwacji
- Praca w komisjach i zespołach opracowujących i nowelizujących dokumenty placówki

- Organizacja i współpraca przy organizowaniu w placówce ważnych wydarzeń – np. „Drzwi otwarte”, konferencje, 25-lecie powstania placówki
- Poszukiwanie sponsorów

- Zdobywanie ulotek i innych materiałów informacyjnych
- Prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej
- Przygotowanie prezentacji o tematyce związanej z seksualnością młodzieży

- Współpraca z Fundacją PO DRUGIE – udział w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – opracowanie i realizacja działań na temat bullyingu
Projekty, programy, dokumenty, wpisy do dzienników i zeszytów obserwacji, protokoły spotkań, notatki

Notatki, potwierdzenia i zaświadczenia,
wpisy do dziennika

Wpisy do dziennika psychologa, notatki, opracowane materiały

Protokoły, wypracowane dokumenty

Materiały, wpisy do dziennika

Materiały, ulotki,
wpisy do dziennika, prezentacja

Programy, opracowania, dokumentacja,
zdjęcia,
wpisy do dziennika

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych

- Studium przypadku - diagnoza
- Ustalenie metod i form pracy z wychowankami oraz działań terapeutyczno-wychowawczych
- Praca nad rozwiązaniem problemów
- Opis uzyskanych efektów
Opis i analiza przypadków
Cały staż

Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.