X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37685
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel:
Przedmiot: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Przedszkole
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data ukończenia stażu: 30.05.2020 r.
Akty prawne normujące uzyskanie stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
• Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

I. Podstawowe zadania nauczyciela ubiegającego się o stopień n nauczyciela dyplomowanego:
1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela,
2. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,
3. Złożenie planu rozwoju zawodowego u dyrektora przedszkola,
4. Realizacja planu rozwoju zawodowego przez cały okres stażu,
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
II. Zadania nauczyciela ubiegającego się o stopień n nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :
§ 8 ust 2 pkt. 1: Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWÓD REALIZACJI
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII-IX. 2017r
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
VIII. 2017r.
VIII. 2017r.
Okres stażu.
V. 2018r
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Dokumentacja.
• Sprawozdanie z realizacji planu
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Harmonogram spotkań.
• Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia
zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Okres stażu
• Zaświadczenia.
• Referaty.
• Wykaz interesujących książek.
• Wykaz stron internetowych.
• Materiały, pomoce, zdjęcia.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Pisanie protokołów.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Inne.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Dzienniki zajęć.
• Plany współpracy.
• Teczka obserwacji dzieci.
• Plany pracy.
• Semestralne sprawozdania.
• Protokoły.
• Kronika przedszkolna.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu.
Okres stażu
Okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
• Zaświadczenia
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
2017/2018.
Okres stażu.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
• Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach
przedszkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Plany współpracy.
• Lista obecności.
• Sprawozdania.
• Referaty.
• Lista kontaktów indywidualnych.
• Scenariusze zajęć.
• Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
• Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, itp.
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z logopedą.
• Współpraca z Domem Kultury – udział w konkursach, akcjach.
• Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kuźni Raciborskiej
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Plan współpracy.
• Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
• Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia, zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Okres stażu.
Na bieżąco.
Okres stażu.
Na bieżąco.
Okres stażu.
Okres stażu.
Rok szkolny
• Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
• Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
• Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Okres stażu.
• Strona przedszkola zamieszczona w Internecie
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu.
Okres stażu
• Płyty DVD, VCD i CD.
• Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
• Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego I semestr roku
szkolnego
2017/2018
• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. • Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
• Okres stażu.
• Okres stażu.
• Okres stażu.
• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
• Okres stażu
• Referaty.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
• Okres stażu.
• Okres stażu.
• Scenariusze.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
• Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Książka moim przyjacielem”
• Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
• Rok szkolnu 2018/2019
• Programy i inna dokumentacja z nimi związana

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Scenariusze zajęć.
• Obserwacje.
• Scenariusze zajęć
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
• Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.
Okres stażu wg potrzeb
• Wpisy do dziennika.
• Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.
• Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Okres stażu wg potrzeb
• Dyplomy, podziękowania
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
• Organizowanie wycieczek do różnych
instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd
Gminy, poczta, itp.
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
• Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Kuźni Raciborskiej- Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
• Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Kuźni Raciborskiej .Wizyta dzieci w przychodni. Spotkanie z p. pielęgniarką.
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się.
• Okres stażu.
• Okres stażu.
• Okres stażu.
• Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia
5. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
• Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowych (np. do muzeum).
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
• Zdjęcia.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów.
Na bieżąco.
Okres stażu
• Wycinki z prasy lokalnej.
• Strona internetowa.
• Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu
• Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
• Współorganizowanie badań przesiewowych (wad wymowy).
• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
• Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Wg potrzeb.
Okres stażu
• Opinie.
• Potwierdzenia.
• Zdjęcia.
• Zaświadczenia
2. Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
• Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Potwierdzenie współpracy.
• Zdjęcia
3. Współpraca ze Szkołą
Podstawową w Kuźni Raciborskiej
• Zwiedzanie szkoły podstawowej.
• Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
• Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Okres stażu.
Zgodnie z potrzebami.
• Potwierdzenia.
• Zdjęcia.
• Podziękowania
• Dyplomy.
4. Współpraca z Komendą Policji w Kuźni Raciborskiej
• Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
• Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Okres stażu
• Zaświadczenia.
• Podziękowania.
• Potwierdzenia
5. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuźni Raciborskiej.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
• Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
• Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Potwierdzenie współpracy.
• Zdjęcia.
• Kronika przedszkolna
6. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
• Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Nakarm zwierzaka”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
• Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.
• Udział w zbiórkach: baterii, plastikowych nakrętek
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Potwierdzenia.
• Podziękowania.
• Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
• Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
• Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
• Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres stażu.
Na bieżąco (w miarę możliwości).
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Udział w wewnątrzprzedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
• Współorganizowanie festynów rodzinnych.
• Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
• Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców) wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
• Zapoznanie przyszłych przedszkolaków z przedszkolem podczas „Dnia Otwartego”
Okres stażu.
Wg potrzeb.
• Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
• Zdjęcia.
• Scenariusz zajęć.
• Lista obecności.
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
• Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
• Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp.
Okres stażu.
Okres stażu.
• Potwierdzenie
Dyrektora
przedszkola.
• Zdjęcia.
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
• Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
• Nagrody dyrektora
Okres stażu
• Dyplom

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań.
Okres stażu
Opis przypadków.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.