X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37656
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Bajko- Książek
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy we Włodawie im. ks. Jana Twardowskiego
Stanowisko- nauczyciel- wychowawca

- czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
- okres trwania stażu: 1 września 2015 – 31 maja 2018

Posiadane kwalifikacje:
1. Studia magisterskie: Pedagogika ogólna o specjalności opiekuńczo – wychowawczej
2. Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
3. Stopień nauczyciela mianowanego
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. 2013, poz.393

WSTĘP

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój wychowanka. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra wychowanków i Ośrodka, w którym pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Stworzony przeze mnie plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków. Plan uwzględniał założenia Statutu, Koncepcji Pracy Ośrodka, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Realizacja działań wynikających z planu rozwoju miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a jednocześnie mobilizować do coraz aktywniejszej pracy na rzecz wychowanków i Ośrodka.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. Regularnie dokonywałam też analizy podejmowanych działań pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W trakcie trwania stażu zrealizowałam też szereg zadań, których nie przewidziałam w planie rozwoju zawodowego. Większość podejmowanych przeze mnie działań ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań. Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności
2.Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
4. Współorganizowanie imprez i uroczystości
5. Działania na rzecz promocji Ośrodka w środowisku

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności
Praca nauczyciela wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też w okresie trwania stażu brałam aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Doskonalenie zawodowe zewnętrzne:
• Studia podyplomowe na kierunku "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka"
• Studia podyplomowe na kierunku "Logopedia"- I semestr
• Warsztaty szkoleniowe w ramach Inkubatora programu Młodzi Lubią Kulturę: Warsztat wprowadzający, „Sfinansuj swoja kulturę”, „IMPRO”, „Gra miejska, terenowa czy przestrzenna”
Doskonalenie zawodowe w ramach WDN:
• Ewaluacja w pracy nauczyciela
• Zasady postępowania w przypadku występowania zdarzeń o charakterze terrorystycznym
• Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• Prawne aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku
• Procedury postępowania podczas wyjść i wycieczek szkolnych, odpowiedzialność nauczycieli za zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków przedszkola i uczniów szkoły
• Profilaktyka trudnych zachowań
• Trudne zachowania dzieci autystycznych i sposoby radzenia sobie z nimi
• Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni oraz reagowanie na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu
• Kompetencje interpersonalne w pracy wychowawczej
• Kompetencje emocjonalne nauczyciela-wychowawcy
• Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku
• Obsługa tablic multimedialnych
• Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole - weryfikacja procedur postępowania w sytuacjach

W okresie stażu istotną rolę w poszerzaniu mojej wiedzy i rozwijaniu umiejętności odgrywało samokształcenie. Systematycznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła informacji. Zapoznawałam się z literaturą pedagogiczną i publikacjami zamieszczonymi na portalach edukacyjnych (np. literka.pl, oswiata.abc.com, edux.pl, eksperciwoswiacie.pl). Na bieżąco śledziłam też zmiany w prawie oświatowym. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli, obserwowałam prowadzone przez nich zajęcia, wymieniałam się informacjami i spostrzeżeniami.

Efekty podejmowanych działań:
Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym na podwyższenie jakości pracy Ośrodka.
Duże znaczenie mają doskonalenia w ramach WDN. Tematyka Szkoleniowych Rad Pedagogicznych jest zawsze dostosowana do aktualnej sytuacji i potrzeb naszej placówki, dobierana na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzanej wśród grona pedagogicznego, wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz priorytetów MEN. Udział w tych szkoleniach przyczynił się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często były dla mnie inspiracją do dalszej pracy, ale także zmuszały do refleksji i korygowania dotychczasowych działań. Dodatkowo szkolenia dotyczące zasad bezpieczeństwa, procedur postępowania obowiązujących w Ośrodku, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoliły mi na organizowanie i prowadzenie zajęć w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla wychowanków, jak i dla mnie.
Działania, które podejmowałam w zakresie samokształcenia bezpośrednio wpływały na podniesienie jakości mojej pracy. Pozwoliły mi lepiej organizować własny warsztat pracy, doskonalić metody i formy pracy z wychowankami, dobierać właściwe narzędzia, opracowywać ciekawe scenariusze zajęć, wpłynęły też na moją większą skuteczność w pracy wychowawczej.

2..Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
Przez cały okres stażu systematycznie organizowałam i wzbogacałam swój warsztat pracy. Sukcesywnie gromadziłam materiały takie jak ilustracje, plansze, karty pracy, kolorowanki. Wiele z tych materiałów wykonywałam samodzielnie. Zgromadziłam też bogaty zbiór płyt z nagraniami muzycznymi, zabawami muzyczno-ruchowymi i filmami. Wzbogaciłam również swoją biblioteczkę o pokaźny zbiór literatury dziecięcej. Wszystkie te materiały pozwoliły mi uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Wspomniane pomoce wykorzystuje w codziennej pracy z wychowankami, a także podczas organizowanych w Ośrodku imprez. Wspólnie z wychowankami dbałam też o wygląd i estetykę sali. Na bieżąco przygotowywałam gazetki ścienne i dekoracje zgodne z kalendarzem uroczystości, świąt czy pór roku. Do tworzenia dekoracji często wykorzystywałam prace plastyczne wykonane przez wychowanków.
Warsztat pracy nauczyciela to również celowo dobrane procedury postępowania, formy i metody pracy oraz dokumenty opisujące decyzje nauczyciela dotyczące jego działań. W okresie stażu dokładałam wszelkich starań aby rozwijać i doskonalić wszystkie te elementy. Ukończone szkolenia, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz samokształcenie skutkowały wykorzystaniem podczas zajęć różnorakich metod mających na celu wszechstronny rozwój wychowanków. Starałam się aby prowadzone przeze mnie zajęcia były atrakcyjne i w jak największym stopniu wyzwalały pozytywne działanie, kreatywność wychowanków, a jednocześnie pozwalały na przyswojenie nowej wiedzy i umiejętności. W swojej pracy najchętniej wykorzystywałam metody aktywne, oparte na działaniu. Starałam się też łączyć różne rodzaje aktywności np.: ruch, muzykę, ekspresję plastyczną. Dużą wagę przywiązywałam do samodzielnej aktywności praktycznej wychowanków i stosowania zdobytej przez nich wiedzy w różnych sytuacjach życia codziennego.
Niezwykle ważne podczas prowadzenia zajęć było dostosowywanie form i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Na bieżąco zbierałam informacje o wychowankach poprzez obserwacje własne, rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Analizowałam też orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dokumentację medyczną. Dla każdego wychowanka opracowałam Indywidualny Program Pracy z Wychowankiem Grupy Wychowawczej, dwa razy w roku dokonywałam jego analizy i ewaluacji. Jako wychowawca grupy na początku każdego roku szkolnego opracowywałam Plan Pracy z Grupą Wychowawczą, uwzględniając predyspozycje, zainteresowania oraz oczekiwania wychowanków, a także Program Wychowawczy i Profilaktyczny Ośrodka.
Jako wychowawcy grupy wychowawczej niezwykle ważne jest dla mnie kompleksowe poznanie dziecka, jego możliwości i ograniczeń. Wnikliwie analizowałam dokumentację dziecka, zapoznawałam się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przeprowadzałam rozmowy z rodzicami. Prowadziłam regularne obserwacje dzieci podczas zajęć, a dzięki temu mogłam dostosowywać ćwiczenia do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Efekty podejmowanych działań:
Materiały dydaktyczne, które zgromadziłam wzbogacają prowadzone przeze mnie zajęcia i czynią je znacznie ciekawszymi dla wychowanków. Pełnią też ważną rolę w rozwoju wyobraźni, myślenia, spostrzegania i wpływają na lepsze i szybsze opanowanie wiadomości i umiejętności. Zgromadzone materiały mogę wykorzystać ponownie, co wpływa na usprawnienie mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Działania, które podejmowałam w celu zaangażowania wychowanków do tworzenia dekoracji i gazetek ściennych w sypialni przyczyniały się do rozwijania ich aktywności twórczej i kreatywności. Wspólne dbanie o estetykę i porządek w sali miało wpływ na integrację grupy, pomagało też w kształtowaniu właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz rozwijania samodzielności i poczucia obowiązku za powierzone zadanie. Dzięki eksponowaniu prac wychowanków wzmacniałam ich poczucie własnej wartości i podnosiłam samoocenę.
Różnorodne metody i formy pracy, które wykorzystywałam podczas zajęć przyczyniały się do wszechstronnego rozwoju wychowanków. Stosowanie podczas zajęć metod aktywnych wpływało na spontaniczne zaangażowanie wychowanków, wzbudzało i podtrzymywało ich zainteresowanie i aktywność, a także sprzyjało pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Pomagało mi również w tworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji grupy wychowawczej.
Prowadziłam obserwację wychowanków w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych, analizowałam dokumentację, przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem. Regularnie przeprowadzałam diagnozy i śledziłam poziom osiągnięć rozwojowych dzieci. Wszystkie te działania pozwalały mi na dostosowywanie metody i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz podejmowanie skutecznych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. Dobra wiedza o wychowankach stwarzała mi też możliwość szybkiej interwencji w przypadku pojawienia się np. kłopotów wychowawczych czy trudności w nauce. Współpraca z wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami dawała możliwość pracy nad tymi samymi sferami w celu utrwalenia efektu oraz stosowania jednolitego systemu wzmocnień i redukcji zachowań niepożądanych.
Właściwie prowadzona dokumentacja, regularna analiza i ewaluacja programów umożliwiła mi prawidłowe planowanie moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Regularnie opracowywałam i przedstawiałam sprawozdania z działalności Samorządu Szkolnego oraz Koła Teatralnego „Świetliki”, których jestem opiekunem. Przygotowywałam też sprawozdania z realizacji projektu, w którym jestem asystentem ds. rekrutacji i monitoringu. Kilkukrotnie pełniłam również dodatkową funkcję protokolanta posiedzeń Rady a na stałe pełnię funkcję protokolanta zebrań wychowawców grup wychowawczych.

Efekty podejmowanych działań:
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dało mi możliwość współdecydowania o kierunkach działań Ośrodka, współtworzenia, wdrażania i ewaluacji dokumentów wewnętrznych placówki oraz monitorowania jej funkcjonowania, a tym samym możliwość wpływania na podnoszenie jakości pracy Ośrodka. Dzięki udziałowi w zebraniach Rady Pedagogicznej na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami w prawie oświatowym oraz poznawałam tryb i formy wprowadzania tych zmian. Wiedza na ten temat, a także znajomość uchwał podejmowanych przez Radę oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora pozwalała mi na prawidłowe i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, wpływała także na podniesienie jakości mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

4. Współorganizowanie imprez i uroczystości
Przez cały okres stażu organizowałam lub pomagałam w organizowaniu różnych uroczystości, imprez, akcji i przedsięwzięć mających miejsce w Ośrodku. Aktywnie włączałam się w opracowanie programów i przygotowanie scenariuszy, pracowałam nad wykonaniem dekoracji, prowadziłam różnorodne zajęcia w trakcie imprez środowiskowych.
Włączyłam się w organizację następujących przedsięwzięć:
- Szkolna Wigilia (2015r.,2016r.,2017r.) - Byłam odpowiedzialna za przygotowanie dekoracji na stoły oraz porządkowanie hali po uroczystości.
- Festyn Integracyjny- W 2015r. byłam odpowiedzialna za prowadzenie zajęć ruchowych podczas festynu. Przygotowałam zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz proste zabawy podwórkowe (gra w gumę, klasy, cymbergaj). W 2016 w trakcie Festynu Integracyjnego byłam odpowiedzialna za prowadzenie animacji z wykorzystaniem baniek mydlanych. Przygotowywałam też kostiumy związane z tematyką festynu dla dzieci i nauczycieli.
- Piknik rodzinny- Podczas imprezy w 2016r. prowadziłam zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej. W 2016r. prowadziłam animacje z wykorzystaniem baniek mydlanych.
- Bal karnawałowy (2016r.)- Byłam odpowiedzialna za przygotowanie programu imprezy oraz jej przeprowadzenie. Zorganizowałam szereg zabaw i konkursów dla uczestników balu. Przygotowałam też dekoracje i kostiumy dla dzieci i nauczycieli.
- Dzień Dziecka (2017r.) -Byłam odpowiedzialna za przygotowanie programu imprezy oraz jej przeprowadzenie. Zorganizowałam dyskotekę, podczas której przewidziano liczne konkursy z nagrodami. Punktem kulminacyjnym imprezy było wystawienie przedstawienia „Rzepka”, w którym wystąpili nauczyciele.

Przygotowywałam imprezy dla grup wychowawczych:
- Otrzęsiny nowych wychowanków (2016r.) - Samodzielnie przygotowałam program, a do prowadzenia imprezy zaangażowałam starsze dzieci. Przygotowałam także dekoracje i rekwizyty. Scenariusz zawierał różnorodne konkurencje i zadania dla nowych wychowanków, na zakończenie zaplanowałam wspólna dyskotekę.
- Konkurs wiedzy „Mistrz dobrych manier” (2016r.)- Samodzielnie opracowałam scenariusz, przygotowałam środki dydaktyczne oraz dyplomy. Konkurs służył poszerzeniu wiedzy na temat zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego.
- Dzień czystych rąk (2016r.)- Samodzielnie przygotowałam zajęcia, które obejmowały projekcję filmów, quiz wiedzy oraz wykonanie plakatów propagujących higienę. Celem imprezy było uświadomienie wychowankom konieczności przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia rąk.
- Turniej „bezpieczna zima” (2017r.) - pomogłam w przygotowaniu środków dydaktycznych oraz prowadzeniu imprezy. Impreza miała formę quizu wiedzy oraz rywalizacji sportowej, miała na celu wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
- Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie (2017r.) – Byłam odpowiedzialna za opracowanie scenariusza i dyplomów, pomogłam w przygotowaniu środków dydaktycznych oraz prowadzeniu imprezy. Celem konkursu było utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i ruchu drogowego.
- Piknik grup wychowawczych na działce szkolnej (2017r.) – Organizowałam wyjście wychowanków, byłam odpowiedzialna za prowadzenie zabaw ruchowych w czasie imprezy
- Turniej „bezpieczna ferie" (2018r.) - Byłam odpowiedzialna za opracowanie scenariusza i dyplomów, pomogłam w przygotowaniu środków dydaktycznych oraz prowadzeniu imprezy. Impreza miała formę quizu wiedzy oraz rywalizacji sportowej, miała na celu wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
- W lutym 2018 byłam organizatorem spotkania integracyjnego dzieci i rodziców biorących udział w Projekcie Biedronkowo. Spotkanie rozpoczęły indywidualne konsultacje ze specjalistami, następnie uczestnicy zebrali się na stołówce, gdzie zorganizowano warsztaty plastyczne oraz integracyjne zabawy ruchowe.
- w maju 2018 włączyłam się w organizację i przebieg imprezy z okazji Dnia Dziecka, zajmowałam się przygotowaniem stoiska z fotobudką.
- w maju 2018 włączyłam się w organizację uroczystości z okazji Dnia Patrona- byłam odpowiedzialna za przygotowanie informacji na stronę internetową Ośrodka oraz informację na serwis społecznoścowy.

Efekty podejmowanych działań:
Działania, które podejmowałam przygotowując i prowadząc powyższe przedsięwzięcia znacząco wpływały na doskonalenie moich umiejętności dotyczących planowania i organizacji własnej pracy. Współdziałanie z innymi nauczycielami rozwijało też moje umiejętności w zakresie pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej. Wspólne działania integrowały grono pedagogiczne, a wymiana doświadczeń, pomysłów, dzielenie się doświadczeniem wpływało na poszerzanie wiedzy i bogacenie warsztatu pracy nauczycieli, co skutkowało zwiększeniem skuteczności działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Ośrodka.
Organizacja imprez szkolnych była bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej. Stanowiła formę pracy, która sprzyja aktywności wychowanków i rozwijała ich zdolności i zainteresowania. Udział w uroczystościach dostarczał wielu bodźców emocjonalnych, był źródłem doznań estetycznych oraz przygotowywał do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką. Uroczystości szkolne przyczyniały się też do kształtowania w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych. Najbardziej lubiane przez dzieci były imprezy rozrywkowe oraz środowiskowe (Festyny, Pikniki), które były radosnym przeżyciem i dawały możliwość zaspokojenia potrzeby aktywności i zabawy.
Imprezy i konkursy dla grup wychowawczych, które organizowałam i współtworzyłam wpływały na integrację grup wychowawczych. Poszerzały też wiedzę i umiejętności wychowanków z różnych dziedzin. Podejmowane działania wpływały na uatrakcyjnienie pracy z wychowankami.
Organizowane imprezy, uroczystości, konkursy były wysoko oceniane przez rodziców i zapraszanych gości, jawiły się jako wspólny, wielowymiarowy efekt pracy dzieci i dorosłych, pozytywnie wpływając zarówno na wizerunek, jak i jakość pracy placówki. Organizowane przedsięwzięcia wzbogacały ofertę działań dydaktyczno-wychowawczych, wpływały także na tworzenie i podtrzymywanie tradycji Ośrodka.

5. Działania na rzecz promocji Ośrodka w środowisku
Promowanie dobrego wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym jest ważnym elementem mojej pracy zawodowej.
Przygotowywałam również tablice ze zdjęciami przedstawiającymi różne wydarzenia z życia Ośrodka oraz wystawy prac wychowanków. Są one prezentowane na korytarzach szkolnych.
Przygotowywałam wychowanków do występów podczas imprez i uroczystości odbywających się w naszym mieście i regionie oraz do udziału w konkursach i przeglądach o zasięgu lokalnym i regionalnym.
Reprezentowałam Ośrodek podczas XII i XIII Nocy z Andersenem organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie. Wzięłam też udział w I Miejskim Turnieju Sprawnościowym Zakładów Pracy pod honorowym patronatem burmistrza Włodawy.

Efekty podejmowanych działań:
Tablice ze zdjęciami oraz wystawy prac wychowanków, które wykonałam wpływały na podniesienie estetyki Ośrodka. Przyczyniały się też do promowania działalności placówki poprzez stwarzanie możliwości zaprezentowania rodzicom i zaproszonym gościom umiejętności, dorobku sportowego i artystycznego wychowanków.
W moim odczuciu największą promocją placówki był udział wychowanków w konkursach, imprezach i uroczystościach odbywających się w mieście i regionie. Wpływał na zyskiwanie sympatii i przychylności środowiska. Ukazywał Ośrodek jako placówkę zaangażowaną w rozwijanie uzdolnień młodzieży, zwiększał zainteresowanie szkołą wśród rodziców.
Mój osobisty udział w różnych imprezach jako reprezentanta Ośrodka pogłębiał współpracę placówki ze środowiskiem lokalnym.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie TIK do opracowywania dokumentów szkolnych i innych materiałów
2.Zastosowanie TIK w pracy jako opiekun Koła Teatralnego
3. Wykorzystanie Internetu w samokształceniu
4. Prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem TIK

1. Wykorzystanie TIK do opracowywania dokumentów szkolnych i innych materiałów
W swojej pracy pedagogicznej używam TIK praktycznie każdego dnia. Wszystkie dokumenty i materiały opracowuję wykorzystując komputer jako narzędzie pracy. Najczęściej korzystam z pakietu biurowego LibreOffice, w skład którego wchodzą: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje do tworzenia prezentacji i ilustracji. W trakcie stażu systematycznie pogłębiałam wiedzę i rozwijałam praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania pakietu do tworzenia różnorodnych druków. Z wykorzystaniem programu przygotowałam m.in.:
- dokumentację związaną z awansem zawodowym;
- plany pracy z grupą wychowawczą i Koła teatralnego „Świetliki”, sprawozdania oraz inne dokumenty szkolne;
- kwestionariusze, ankiety, arkusze obserwacji;
- scenariusze zajęć,
- zaproszenia, dyplomy, podziękowania;
- środki dydaktyczne, karty pracy;
- sprawozdania z realizacji projektów.
Dużą pomocą służyły mi także zasoby Internetu, które wykorzystywałam do tworzenia, zdobywania i gromadzenia różnorodnych materiałów. Internet dawał mi dostęp do ogromnych zasobów gotowych środków dydaktycznych, zdjęć, ilustracji, plansz itp. Wykorzystywałam też serwis społecznościowy Pinterest oraz Facebook który pomaga odkrywać i gromadzić inspiracje. Wyszukiwane treści są wizualne i mają postać zdjęć, grafik lub filmów zawierających opis i link do internetowego źródła obrazu. Dzięki serwisowi mogłam przeszukiwać tysiące tablic stworzonych przez użytkowników z całego świata oraz zapisywać materiały dotyczące np. ciekawych technik plastycznych, środków dydaktycznych czy zabaw na swoim koncie.
Posługiwałam się też pocztą elektroniczną. Wykorzystywałam ją między innymi do kontaktowania się z nauczycielami z mojej placówki, przesyłania dokumentów i zdjęć. Poczta służyła mi również do komunikacji w czasie realizacji projektu, przesyłania wniosków, sprawozdań itp.
W swojej pracy wykorzystywałam także telefon komórkowy, który służył mi do komunikacji z rodzicami czy nauczycielami. Smartfon z dostępem do Internetu dawał mi także dostęp do poczty elektronicznej, umożliwiał korzystanie z informacji czy materiałów znajdujących się na stronach internetowych w dowolnym miejscu i czasie. Pozwalał mi również na korzystanie z wielu przydatnych aplikacji np. skanera z możliwością obróbki dokumentów, kalendarza, kalkulatora czy aplikacji umożliwiających przeglądanie dokumentów tekstowych i tworzenie notatek.

Efekty podejmowanych działań:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność posługiwania się edytorami tekstu i grafiki znacznie ułatwiła mi przygotowywanie dokumentacji i różnorodnych materiałów, wpłynęła też na ich przejrzystość, czytelność i estetykę. Wykorzystanie TIK pozwoliło mi zapisywać dokumenty na różnych nośnikach danych, umożliwiło też ich archiwizację. Dzięki TIK mogłam w razie potrzeby z łatwością modyfikować przygotowane wcześniej dokumenty. Wszystko to miało wpływ na usprawnienie mojej pracy i podniesienie jej jakości.
Dzięki wykorzystaniu Internetu znacząco rozwinęłam i wzbogaciłam swój warsztat pracy. Zgromadziłam bogaty zbiór materiałów i środków dydaktycznych, które uatrakcyjniają prowadzone przeze mnie zajęcia, pozwalają też na indywidualizację procesu dydaktycznego. Własny wirtualny katalog materiałów wizualnych na portalu Pinterest pomógł mi gromadzić i porządkować pomysły i inspiracje, dawał też do nich szybki dostęp - ułatwiał ich wykorzystanie podczas zajęć.
Wykorzystanie poczty elektronicznej ułatwiło mi kontakt oraz wymianę informacji i materiałów z innymi osobami, nauczycielami, w znacznym stopniu usprawniło też moją pracę. Pozwoliło mi również na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z organizacją i realizacją projektów.
Umiejętne wykorzystywanie telefonu i aplikacji ułatwiło moją pracę, pozwoliło też na bardziej efektywne gospodarowanie czasem. Telefon z dostępem do Internetu dawał szybki dostęp do informacji, pozwalał na nieograniczony dostęp do wielu materiałów, usprawniał i przyspieszał komunikację z innymi osobami.

2.Zastosowanie TIK w pracy jako opiekun Koła Teatralnego
Opieka nad Kołem Teatralnym bez wykorzystania TIK byłaby niemożliwa lub bardzo utrudniona. Przedstawienia jakie przygotowuję z wychowankami mają charakter pantomimy, ich bazą jest specjalnie stworzona ścieżka dźwiękowa
W pracy jako opiekun Koła wykorzystywałam też zasoby Internetu. Czytałam scenariusze, teksty, poszukiwałam bajek i baśni, które mogłabym wykorzystać ze swoim zespołem. Często korzystałam z serwisu YouTube. Oglądane filmy, przedstawienia, spektakle baletowe, wideoklipy, stawały się inspiracją przy tworzeniu spektakli, przygotowywaniu kostiumów, rekwizytów, dekoracji czy opracowywaniu choreografii. Skarbnicą pomysłów dotyczących kostiumów i rekwizytów oraz praktycznych informacji jak je wykonać był serwis Pinterest. W internecie szukałam też przykładów ćwiczeń i zabaw do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć teatralnych
Praca opiekuna koła teatralnego to także opracowywanie dokumentacji (planów pracy, sprawozdań, informacji o występach do prasy czy na stronę internetową), do wykonywania tych działań niezbędna jest umiejętność obsługi komputera, korzystanie z edytora tekstu i poczty elektronicznej.

Efekty podejmowanych działań:
Wykorzystanie TIK w tworzeniu przedstawień ułatwiło i usprawniło ten proces, wpłynęło też na podniesienie jakości przygotowywanych spektakli.
Pomysły, inspiracje, materiały i wskazówki jakie znalazłam na stronach internetowych znacząco wzbogaciły przygotowywane spektakle, pozwoliły na wykonanie ciekawych strojów i scenografii. Pomysły dotyczące ćwiczeń i zabaw uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia teatralne.
Wykorzystywanie sprzętów audio pozwoliło na prowadzenie zajęć teatralnych, organizowanie prób i przygotowywanie materiałów niezbędnych podczas występów (np.płyt z nagraną ścieżką dźwiękową ).

3. Wykorzystanie Internetu w samokształceniu
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, głównym źródłem informacji był dla mnie Internet.
Na bieżąco uzupełniałam wiadomości dotyczące prawa oświatowego i śledziłam pojawiające się zmiany. W tym celu systematycznie śledziłam stronę MEN oraz strony Kuratoriów Oświaty.
Zasoby Internetu pozwalały mi także na poszerzanie mojej wiedzy związanej z awansem zawodowym nauczyciela. Poznawałam wymogi formalne, korzystałam z doświadczeń innych nauczycieli śledząc fora internetowe, zapoznawałam się z wzorami planów rozwoju i sprawozdań. Miałam też dostęp do wzorów wniosków dotyczących rozpoczęcia stażu oraz podjęcia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu.
Internet dawał mi możliwość zapoznawania się z artykułami i publikacjami o tematyce metodycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Na portalach edukacyjnych szukałam informacji dotyczących metod i form pracy, które mogłam wykorzystać w swojej codziennej pracy z wychowankami.

Efekty podejmowanych działań:
Umiejętność korzystanie z zasobów Internetu pozwoliła mi na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i techniki prawodawczej. Dzięki temu mogłam w prawidłowy sposób wywiązywać się z moich obowiązków nauczyciela i wychowawcy.
Informacje dotyczące awansu zawodowego, które zdobywałam korzystając z Internetu, wspierały mój rozwój zawodowy, pozwoliły także na spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i prawidłowe przygotowanie dokumentacji.
Korzystanie z zasobów Internetu poszerzało mój warsztat pracy szczególnie w zakresie stosowanych przeze mnie form i metod pracy, co wpływało na podniesienie jakości mojej pracy. Zapoznawanie się z różnymi artykułami i publikacjami na portalach edukacyjnych wpłynęło na poszerzenie się mojej wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania różnych problemów wychowawczych oraz pracy z rodzicami.

4. Prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem TIK
W swojej pracy z wychowankami wielokrotnie wykorzystywałam TIK. Bardzo często prowadziłam zajęcia w pracowni komputerowej. Zachęcałam wychowanków do korzystania z zasobów Internetu, rozwijałam też umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej w celu wyszukiwania interesujących stron, informacji. Wielokrotnie korzystałam z darmowych gier i programów edukacyjnych, wykorzystywałam też proste programy graficzne podczas prowadzenia zajęć.
Jednym z urządzeń, które chętnie wykorzystywałam w pracy była tablica interaktywna. Dawała mi możliwość prezentowania filmów, prezentacji multimedialnych, zdjęć. Wykorzystywałam też programy i gry edukacyjne, opracowywałam także własne interaktywne ćwiczenia, które dawały wychowankom możliwość wchodzenia w interakcje z treścią na ekranie.
Podczas zajęć wykorzystywałam też materiały audiowizualne. Cyklicznie organizowałam wieczory filmowe, na których prezentowałam wychowankom różne gatunki filmowe. Prowadząc zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, często sięgałam do znalezionych w sieci filmów (np. na portalu YouTube) czy prezentacji multimedialnych. W swojej pracy wykorzystywałam też audiobooki w celu zapoznawania wychowanków z wybranymi pozycjami literatury. Podczas zajęć korzystałam również z bogatego zbioru płyt z muzyką.
Zwracałam uwagę na rozwijanie u wychowanków umiejętności samodzielnego i bezpiecznego korzystania z komputera, radioodtwarzaczy, telefonów. Zapoznawałam wychowanków z regulaminem pracowni komputerowej, uczyłam bezpiecznej i prawidłowej obsługi komputera. Przypominałam zasady używania telefonów komórkowych w szkole, w miejscach publicznych. Zachęcałam do samodzielnego obsługiwania radioodtwarzacza. W programach zajęć przewidziałam tematykę dotyczącą zagrożeń płynących ze strony Internetu, wspólnie z wychowankami omawiałam takie zagadnienia jak : cyberprzemoc, bezpieczne korzystanie z komunikatorów, uzależnienie od gier, fonoholizm.

Efekty podejmowanych działań:
Wychowankowie wykazywali się większym zaangażowaniem i zainteresowaniem, gdy zajęcia były przeprowadzane w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputera. Oprócz zwiększenia atrakcyjności zajęć, wykorzystanie TIK na zajęciach pozwalało na podniesienie skuteczności przekazywania treści dydaktycznych, zagadnienia były szybciej przyswajane i lepiej zapamiętywane. Prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem komputera i Internetu pozwalało na stwarzanie im warunków do nabywania umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Wykorzystanie podczas zajęć gier i programów edukacyjnych zamieniało nudne rozwiązywanie zadań w pełną emocji zabawę z elementami rywalizacji, dzięki czemu zwiększała się motywacja wychowanków do pracy, a treści były lepiej utrwalane.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej sprawiało, że wychowankowie czynnie angażowali się w przebieg zajęć, wzrastała ich aktywność oraz zainteresowanie. Multisensoryczny charakter narzędzia dawał możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów i angażował dzieci także ruchowo, był bardzo przydatny w pracy z wychowankami niesłyszącymi, którzy przyswajają wiedzę głównie poprzez materiał wizualny. Tablica była też dla mnie dużym ułatwieniem, gdy podczas zajęć chciałam zaprezentować film lub prezentację multimedialną.
Używanie podczas zajęć materiałów audiowizualnych dawało możliwość zaprezentowania różnorodnych treści w sposób atrakcyjny dla wychowanków.
Stosowanie TIK podczas zajęć dawało wychowankom możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie korzystania z nowoczesnej technologii, przygotowywało do życia w społeczeństwie informacyjnym.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
2. Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołów
3. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy. Publikacje.

1. Prowadzenie zajęć otwartych oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Jedną z form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest prowadzenie zajęć otwartych. W okresie trwania stażu prowadziłam zajęcia otwarte, na których stosowałam różnorodne metody i formy pracy. Zakres tematyczny zajęć obejmował: zajęcia ruchowe oraz zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wielokrotnie organizowałam też zajęcia dla wszystkich wychowanków grup wychowawczych, które były obserwowane przez innych nauczycieli, wychowawców. Zajęcia te dotyczyły zagadnień z zakresu ekologii, zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa. Przeprowadzone zajęcia omawiałam oceniając stopień realizacji założonych celów. Chętnym nauczycielom udostępniałam też scenariusze i inne materiały ze zrealizowanych zajęć. Zawsze spotykałam się z pozytywną oceną przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
W trakcie stażu chętnie obserwowałam zajęcia innych nauczycieli, porównywałam stosowane metody, sposoby rozwiązywania zadań, problemów. Uczestniczyłam też w omawianiu tych zajęć.

Efekty podejmowanych działań:
Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpływało na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie wychowanków. Dla dzieci zajęcia otwarte były okazją do pokazania siebie, swoich zdolności przed innymi. Prowadząc zajęcia, starałam się tak dobierać treści, metody i formy pracy aby każdy wychowanek miał tę możliwość.
Prowadzenie zajęć otwartych było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów między nauczycielami. Wspólne analizowanie i omawianie oraz uwagi obserwatorów pozwalały mi na dokonywanie oceny moich działań i doskonalenie warsztatu pracy. Wymiana doświadczeń wpływała również na podwyższanie się poziom nauczania i wychowania w Ośrodku.
Za każdym razem starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi stażem nauczycielami. Miałam ogromną satysfakcję, gdy zauważałam wdrażanie prezentowanych przeze mnie metod czy środków dydaktycznych na ich zajęciach. Mam poczucie, że dzieląc się swoimi doświadczeniami zachęcałam ich do pracy nad własnym rozwojem, wzbogacałam ich wiedzę i umiejętności dydaktyczno wychowawcze.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli znacząco wzbogacił mój warsztat pracy. Poznałam wiele ciekawych rozwiązań, które mogłam następnie wykorzystać podczas prowadzenia własnych zajęć.

2. Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołów
W okresie stażu brałam udział w pracach Zespołu Wychowawczego. Podczas cyklicznych spotkań wypracowywaliśmy jednolite zasad postępowania dotyczące zjawisk agresji, zagrożeń i patologicznych zachowań, wspólnie rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy wychowawcze, analizowaliśmy i omawialiśmy sytuację rodzinną wychowanków, ustalaliśmy formy i metody współpracy z rodzicami. Przygotowywałam również materiały informacyjne dla rodziców dotyczące np. przyborów niezbędnych wychowankowi czy zasad podawania leków.
Regularnie brałam udział w spotkaniach nauczycielskich zespołów klasowych, podczas których uczestniczyłam w opracowywaniu i modyfikowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla wychowanków grupy wychowawczej, której jestem wychowawcą. Celem spotkań było także rozwiązywanie pojawiających się problemów. Na spotkaniach były wypracowywane konkretne działania mające na celu usystematyzowanie i usprawnienie działań dotyczących wszelkiej pomocy dydaktycznej i wychowawczej udzielanej wychowankom.
W okresie stażu współdziałałam też z innymi nauczycielami w ramach zespołów zadaniowych np. podczas przygotowywania różnych imprez, uroczystości, konkursów, zawodów, wycieczek. Wspólnie pracowaliśmy nad scenariuszami, tworzyliśmy dekoracje, przygotowywaliśmy wychowanków do udziału w imprezach. Współpracowałam również z innymi nauczycielami w ramach realizacji projektów. Współpraca polegała na planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu realizacji zadań.

Efekty podejmowanych działań:
Praca w zespołach umożliwiła mi pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Ośrodka, sprawniejsze planowanie zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, zaznajomienie się z odpowiednimi aktami prawnymi, zdobycie nowych kompetencji oraz podzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami i wychowawcami.
Praca w Zespole Wychowawczym dawała możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wspólnego omawiania najtrudniejszych sytuacji i wątpliwości. Dzięki temu zwiększyła się efektywność mojej pracy wychowawczej. Miałam też możliwość udzielania pomocy młodszym stażem nauczycielom, którzy napotykali w swojej pracy trudności. Praca w Zespole integrowała wychowawców poprzez wspólną pracę i wspólne cele, wpływała też na zwiększenie skuteczności działań wychowawczych Ośrodka.
Współpraca w nauczycielskich zespołach klasowych pozwoliła na rozpoznanie możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności intelektualnej lub innych czynników oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków. Dzięki temu wszyscy wychowankowie byli objęci kompleksową i profesjonalną opieką. Udział w spotkaniach zespołów pozwalał na ujednolicenie oddziaływań rewalidacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w Internacie.
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu i realizacji różnorodnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wpływała na podniesienie moich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz na poszerzenie umiejętności w obszarze zespołowego planowania. Dawała mi też możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas wspólnych działań mieliśmy możliwość wspomagania siebie nawzajem w prawidłowym organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, co integrowało grono pedagogiczne, wpływało także na podniesienie jakości pracy Ośrodka.

3. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy. Publikacje.
Opublikowałam w Internecie na portalu www.edux.pl swoje dokumenty: związane z awansem zawodowym ( plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego), a także scenariusze (Otrzęsiny nowych wychowanków, Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs "Bezpieczne ferie")
Do dzielenia się materiałami wykorzystywałam też serwis społecznościowy Pinterest i Facebook.
W trakcie odbywania stażu dzieliłam się też wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na zajęciach wychowawczych i opiekuńczych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe, wzory dokumentów szkolnych innym wychowawcom, nauczycielom. Pomagałam także młodszym stażem nauczycielom przygotowywać konspekty zajęć oraz scenariusze imprez i inne pomoce służące im w ich pracy.

Efekty podejmowanych działań:
Publikacje własnych materiałów w Internecie wpływały na rozwijanie moich umiejętności w zakresie posługiwania się TIK. Dokumenty, które udostępniłam mogą być pomocne dla innych nauczycieli zarówno podczas awansu zawodowego jak i w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Opracowywanie dokumentów, a potem udostępnianie ich innym rozwijało moje umiejętności dotyczące prezentowania własnej pracy zawodowej. Moje materiały były chętnie wykorzystywane przez młodszych stażem nauczycieli, chętnie też korzystali z mojej pomocy przy tworzeniu własnych dokumentów. Uważam, że moje wsparcie, pomoc oraz udostępnione materiały pozwoliły im na pogłębianie wiedzy i rozwijanie własnego warsztatu pracy.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu Koła teatralnego „Świetliki”

1. Opracowanie programu Koła teatralnego „Świetliki”
Jestem współtwórcą i opiekunem szkolnego koła teatralnego „Świetliki”. Od wielu lat wspólnie z wychowankami przygotowuje przedstawienia teatralne. Praca ta utwierdziła mnie w przekonaniu, że teatr doskonale nadaje się do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym - umożliwia bowiem działania terapeutyczne, kompensacyjne i wychowawcze. Jako opiekun Koła samodzielnie opracowałam i wdrożyłam program jego pracy.
Zajęcia Koła odbywały się w ramach pracy grup wychowawczych. Zajęcia teatralne prowadzone były raz w tygodni, a podczas przygotowań do udziału w przeglądach czy konkursach częściej- w zależności od potrzeb. W zajęciach mogli uczestniczyć wszyscy chętni wychowankowie. Nie było ograniczeń wiekowych, ani ograniczeń związanych ze stopniem upośledzenia umysłowego czy rodzajem niepełnosprawności. Uczestnictwo w zajęciach było dobrowolne, nie było nawet wymogu, aby uczęszczać na nie regularnie, pomimo tego absencje zdarzały się bardzo rzadko i były najczęściej spowodowane chorobą wychowanka.
Głównym celem opracowanego przeze mnie programu było wspomaganie rozwoju wychowanków oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
Cele szczegółowe:
-Kształcenie umiejętności pracy w zespole;
-Wywoływanie pozytywnych emocji i przeżyć u wychowanków;
-Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
-Rozwijanie umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez różne środki wyrazu ( gest , język , mimika )
-Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień;
-Pobudzanie twórczej aktywności oraz kreatywności;
-Rozwijanie wyobraźni i kształtowanie pamięci ruchowej;
-Prezentacja uzdolnień podczas występów szkolnych i pozaszkolnych.
Metody i formy pracy stosowane do realizacji celów miały w jak największym stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne wychowanków, pomagać w kompensowaniu deficytów rozwojowych, tworzyć atmosferę akceptacji, zaufania oaz rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania. Starałam się stworzyć takie sytuacje, klimat i warunki, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań. Wprowadzałam też elementy dramy. Często wykorzystywałam proste piosenki i tradycyjne zabawy dziecięce. W trakcie ćwiczeń korzystałam z różnych pomocy. Podstawowym narzędziem mojej pracy był magnetofon i płyty CD z różnymi rodzajami muzyki. Często używałam też chusty animacyjnej, gazet i szarf.
Realizacja programu polegała na prowadzeniu cyklicznych zajęć, które miały charakter ćwiczeń ruchowych, rytmicznych i tanecznych. Równocześnie z prowadzeniem ćwiczeń ruchowych i muzycznych, pracowałam z wychowankami nad przygotowaniem przedstawień na uroczystości szkolne, konkursy i przeglądy. Ze względu na występujące u dzieci deficyty związane z mową oraz problemów z pamięciowym opanowaniem tekstu, niemożliwe było realizowanie przedstawień w tradycyjnej formie. W związku z tym przygotowywane spektakle miały formę pantomimy, gdzie głównym środkiem wyrazu był ruch i taniec, a muzyka zastępowała tekst mówiony.
Wychowankowie brali czynny udział w pracy nad spektaklami. Często sam pomysł na inscenizacje pochodził od nich. Ja przygotowywałam scenariusz, dobieram odpowiednią muzykę i nakreślam ogólną koncepcję przedstawienia, wychowankowie natomiast próbowali wymyślić odpowiednie ruchy ilustrujące treść. Chętnie pomagali też w przygotowaniu kostiumów i dekoracji.

Rok szkolny 2015/2016
Wspólnie z wychowankami przygotowałam spektakl ”Brzydkie Kaczątko”. Jego premiera odbyła się podczas XIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń”. Zespół przygotował też przedstawienie „Papierosy to szkodliwce”, które zostało wystawione podczas VI Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się” w Międzyrzecu Podlaskim. Z tym spektaklem Zespół wystąpił również na konkursie „Ja też MAM TALENT” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych oraz Urząd Miasta we Włodawie. Zespół teatralny wraz ze szkolnym Kołem Wolontariatu złożył wizytę w hospicjum, gdzie zaprezentował przedstawienie „Brzydkie kaczątko” dla chorych i personelu medycznego. „Świetliki” wystąpiły też na Dniach Patrona obchodzonych w Ośrodku oraz brały udział w miejskim festynie z okazji Dnia Dziecka, gdzie przedstawiono inscenizację „Kołysała mama smoka”. Koło pomagało również w przygotowywaniu kostiumów i rekwizytów do szkolnych jasełek.

Rok szkolny2016/2017
Opracowano przedstawienie „Słowik", które zostało zaprezentowane podczas XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Spektakl ten został wystawiony również podczas Jesiennego Przeglądu Teatralnego Szkół Specjalnych w Hrubieszowie oraz na konkursie „Ja też MAM TALENT”. „Świetliki” uświetniły swoim występem imprezę „XII Noc z Andersenem” organizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczna we Włodawie. Inscenizacja „Słowik” była też prezentowana na XVI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Hańsku oraz na VII Plenerowym Przeglądzie Teatralnym w Firleju. Zespół został poproszony o udział w części artystycznej podczas XVI Finału Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Moja magiczna biblioteka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie zaprezentował przedstawienie „Papierosy to szkodliwce”. Koło teatralne pomagało też w przygotowaniach strojów na bal karnawałowy oraz Festyn Integracyjny o tematyce morskiej. Koło przygotowało też kostiumy dla nauczycieli do przedstawienia „Rzepka”,

Rok szkolny2017/2018
Zespół pracował nad przedstawieniem „Czerwony Kapturek"”. Premiera spektaklu miała miejsce podczas Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Inscenizacja została także zaprezentowana na konkursie „Ja też MAM TALENT”. „Świetliki” wystąpiły także podczas Międzyszkolnego Przegląd Małych Form Teatralnych „To co w życiu ważne” w Chełm, prezentując przedstawienie „Papierosy to szkodliwce”. Przedstawienie tak bardzo spodobało się organizatorom, że Zespół został poproszony o wystawienie go również na VI Spotkaniu Lubelskiej Społeczności PaT „PaTrzmy na siebie sercem”. Zespół wziął także udział w „Wiośnie teatralnej” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr3 we Włodawie, gdzie zaprezentował przedstawienie „Dzień z życia biedronki”. „Świetliki” wystąpiły z przedstawieniem "Czerwony Kapturek" także podczas „XIII Nocy z Andersenem”. Koło pomagało również w przygotowywaniu kostiumów do szkolnych jasełek oraz na bal karnawałowy. które było wystawiane z okazji Dnia Dziecka.

Ewaluację programu stanowiły wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach, próbach, przedstawieniach. Doskonałą oceną były też opinie rodziców, nauczycieli i innych osób zaproszonych na przedstawienia. Pomocne przy ewaluacji podejmowanych działań były też recenzje i oceny jury podczas konkursów i przeglądów. Co roku przygotowywałam sprawozdania z działalności Koła, które przedstawiałam podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej. Sprawozdanie zawsze zawierało wnioski do realizacji, które uwzględniałam planując prace Koła.

Efekty podejmowanych działań:
Praca nad programem oraz jego realizacją wpłynęła na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. W znacznym stopniu wzrosły moje kompetencje dotyczące pracy z grupą teatralną, nabyłam też doświadczenia w zakresie wykorzystania działań teatralnych w edukacji i wychowaniu. Poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie projektowania i organizowania spektakli. Mój warsztat wzbogacił się o wiele technik teatralnych, które wykorzystywałam w pracy z wychowankami. Poznałam również szereg technik plastycznych, które są pomocne w pracy nad dekoracjami, kostiumami i rekwizytami.
Realizacja programu koła teatralnego pozwoliła na wzbogacenie oferty Ośrodka skierowanej do wychowanków. Udział wychowanków w przeglądach i konkursach przyczyniał się do promocji placówki w mieście i regionie. Przedstawienia, prezentowane podczas uroczystości organizowanych w Ośrodku oraz pomoc w przygotowaniu kostiumów i rekwizytów na szkolne imprezy wpływała na podniesienie ich poziomu artystycznego. Systematyczna ewaluacja programu pozwoliła na skuteczne prowadzenie zajęć i dostosowywanie ich do potrzeb i możliwości wychowanków.
Cele założone w programie Koła zostały osiągnięte. Działalność skupiona wokół zajęć teatralnych wpływała na wszechstronny rozwój wychowanków, a czynny udział w zabawie w teatr rozwijał wrażliwość artystyczną, zbliżał do sztuki i ułatwiał odbiór sztuki „wielkiej”. Dzieci biorące udział w zajęciach stały się bardziej pewne siebie, wzrosło u nich poczucie własnej wartości. Zauważyłam też ośmielenie do działania i stopniowe przełamywanie wstydu występowania przed publicznością. U wychowanków wzrosła umiejętność posługiwania się przekazem niewerbalnym (gest, mimika), co w przypadku dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy, czy dzieci niemówiących, skutkowało poprawą w komunikowaniu się z otoczeniem. Dzieci te potrafiły lepiej wyrazić swoje emocje, potrzeby, używając mowy ciała, przez co stawały się bardziej zrozumiałe dla otoczenia. Prowadzone zajęcia miały też wpływ na rozwój aktywności twórczej wychowanków. Uwidaczniało się to szczególnie w stopniowej dominacji ruchów twórczych nad odtwórczymi podczas zabaw muzycznych, tanecznych i ruchowych. Zajęcia teatralne pozytywnie wpływały na rozwój społeczny wychowanków. Zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników, dzieci lepiej rozumiały polecenia i zakazy, okazywane emocje były co raz bardziej adekwatne do sytuacji. Doskonaliła się także umiejętność współpracy, co było widać szczególnie podczas prezentowania spektakli na przeglądach i konkursach. Wychowankowie byli świadomi, że to od wspólnego wysiłku zależy sukces. Każdy starał się jak najlepiej wykonać swoje zadania, chętnie też pomagał innym. Udział w przedstawieniach pozwalał także, a może przede wszystkim, na przeżycie sukcesu. Prezentacja spektaklu sprawiała wychowankom wiele radości, dowartościowywała, pozwalała zaprezentować nabyte umiejętności i pochwalić się nimi. Występując przed publicznością, zapominali o swoich ograniczeniach.
Sukcesy jakie odnoszą „Świetliki”, a także pozytywne zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu moich podopiecznych, ich radość i entuzjazm, utwierdzają mnie w przekonaniu, że zajęcia, które prowadzę mają sens i są wartościowe. Zamierzam je kontynuować w kolejnych latach.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Realizacja projektu pt. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Rozwijanie zainteresowań i twórczej działalności wychowanków
3. Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i kulturalnym

1. Realizacja projektu pt. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od września 2017 roku Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie realizacje projekt pt. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W projekcie pełnię funkcję asystenta ds. rekrutacji i monitoringu.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2017 r. do 30.11. 2018 r.
Obejmuje między innymi wsparcie w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez okres 12 miesięcy 4 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata.
Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o następujące zajęcia dodatkowe:
1)Zajęcia indywidualne: Terapia Halliwick- aquaterapia, Terapia dziecka z autyzmem, Terapia behawioralna, Zajęcia logopedyczne metodą krakowską, Zajęcia metodą Tomatisa, Zajęcia rehabilitacyjne, Terapia taktylna, Integracja sensoryczna, Terapia ręki, Hipoterapia, Dogoterapia, Biofeedback
2) Zajęcia grupowe: Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, Dogoterapia, Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.
Każdy Uczestnik projektu-dziecko ma prawo do nieodpłatnego korzystania z form wsparcia, które będą odbywały się w czasie nieobjętym podstawą programową.
Przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt terapeutyczny i materiały dydaktyczne.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Włodawie w zakresie terapii integracji sensorycznej i metody Taping w rehabilitacji.
Jako asystent jestem odpowiedzialna za całokształt działań związanych z prawidłowym przebiegiem projektu. Jestem odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, rejestrowanie podejmowanych działań, czuwanie nad ich zgodnością z harmonogramem i budżetem.
Efekty podejmowanych działań:
Realizacja projektu „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym" pozytywnie wpłynęła na wiele obszarów działalności Ośrodka, a efekty podejmowanych działań dotyczyły całej społeczności szkolnej.
Zajęcia terapeutyczne przyniosły korzyść całej społeczności szkolnej (nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz dla osób odwiedzających Ośrodek, czy przeglądających strony internetowe.
Dzięki realizacji projektu Ośrodek zyskał wszechstronną i wielofunkcyjną pomoc dydaktyczną jaką przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt terapeutyczny i materiały dydaktyczne. Oraz wyposażenie placu zabaw w zabawki, huśtawkę itp.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Włodawie w zakresie terapii integracji sensorycznej i metody Taping w rehabilitacji.
Plac zabaw stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia różnorodnych zajęć. Jest on dostępny dla wszystkich nauczycieli i daje możliwość korzystania z niego według własnych potrzeb. Wychowankowie bardzo chętnie biorą udział w organizowanych na placu zajęciach i imprezach, . Spędzają też czas aktywnie biorąc udział w zabawach ruchowych. Dzięki temu rozwijają różnorodne umiejętności. Plac zabaw jest wykorzystywany jako miejsce organizowania pikników i spotkań z rodzicami. Imprezy te integrują społeczność szkolną, wpływają też na kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej.
Realizacja projektu wpłynęła też na podniesienie jakości mojej pracy. Nabyłam szereg nowych umiejętności i rozwinęłam wiedzę w zakresie planowania, tworzenia, realizacji oraz dokumentowania projektów. Poszerzyłam też kompetencje dotyczące planowania i organizacji działań na rzecz wychowanków oraz komunikacji interpersonalnej. Realizacja projektu dała mi dodatkowo dużo satysfakcji. Mam poczucie, że moje działania były skuteczne i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy Ośrodka.
2. Rozwijanie zainteresowań i twórczej działalności wychowanków
Przez cały okres trwania stażu samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami organizowałam szereg imprez i uroczystości. Starałam się w jak największym stopni zaangażować wychowanków do wspólnej pracy nad przygotowaniem i organizacją tych przedsięwzięć. Wychowankowie pomagali w przygotowywaniu dekoracji, brali udział w oprawie artystycznej prezentując swoje zdolności wokalne, taneczne i aktorskie, pomagali też w prowadzeniu zabaw dla młodszych dzieci.
Jako opiekun Koła teatralnego przegotowywałam wychowanków do występów podczas licznych konkursów i przeglądów. Zespół teatralny uświetniał też swoimi występami imprezy organizowane poza Ośrodkiem w mieście i regionie.
Planując zajęcia z grupą wychowawczą starałam się tak dobierać i organizować zajęcia, by w jak największym stopniu przyczyniały się do rozwijania zainteresowań i twórczej działalności wychowanków. Zależało mi na tym by były one jak najbardziej różnorodne i dawały możliwość ujawniania indywidualnych zdolności oraz rozwijania swoich pasji każdemu z wychowanków. Moim celem było też kształtowanie u wychowanków umiejętności organizowania swojego czasu wolnego.
Organizowałam zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik zarówno grupowe jak i ogólnogrupowe. Powstałe podczas zajęć prace eksponowałam tworząc wystawy na korytarzach i w sypialniach. Angażowałam wychowanków w przygotowania wystroju i dekoracji sal i korytarzy internatu. Zachęcałam też wychowanków do brania udziału w konkursach plastycznych organizowanych w Ośrodku.
Organizowałam także zajęcia muzyczne. Podczas zajęć wykorzystywałam takie formy pracy jak wspólne śpiewanie, muzykowanie z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów i ruch przy muzyce. Wspólnie słuchaliśmy też utworów muzycznych z różnych gatunków, a wychowankowie często przynosili na zajęcia swoje płyty z muzyką. Ćwiczyłam z wychowankami podstawowe umiejętności dotyczące prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętów audio.
Prowadziłam również zajęcia z elementami bajkoterapii podczas których wychowankowie poznawali różne bajki terapeutyczne, relaksacyjne i edukacyjne.
Zachęcałam wychowanków do aktywnego spędzania czasu organizując wiele zajęć ruchowych. Cyklicznie prowadziłam zajęcia sportowe oraz zajęcia na siłowni. Bardzo ważne było dla mnie zachęcanie wychowanków do aktywności na świeżym powietrzu, często organizowałam zabawy i gry sportowe na boisku szkolnym. Wielokrotnie przygotowywałam także międzygrupowe zawody sportowe.
Stwarzałam też możliwość do korzystania z gier planszowych, puzzli, gier dydaktycznych. Zachęcałam do czytelnictwa poprzez stworzenie biblioteczki z książkami i gazetami, którymi interesowali się wychowankowie. Prowadziłam także zajęcia komputerowe, podczas których wychowankowie mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania, wyszukiwać w sieci interesujące ich materiały.

Efekty podejmowanych działań:
Angażowanie wychowanków do pracy nad przygotowywanymi uroczystościami pozwalało na ich aktywne uczestniczenie w życiu Ośrodka. Udział w akademiach stwarzał możliwość rozwijania uzdolnień oraz prezentacji swoich talentów szerszej publiczności. Poprzez te działania wychowankowie doskonalili również umiejętność pracy zespołowej, rozwijali komunikację, poszerzali wiedzę dotyczącą np. sylwetki patrona Ośrodka. Imprezy i uroczystości były ważną formą pracy wychowawczej, a ich organizacja wpływała na poszerzenie zakresu działań Ośrodka.
Zajęcia w ramach Koła teatralnego rozwijały zdolności aktorskie, muzyczne i taneczne wychowanków. Udział w spektaklach ośmielał do działania, wyrabiał pewności siebie oraz pozwalał na zwalczanie wstydu występowania przed publicznością. Udział Zespołu teatralnego w licznych konkursach i przeglądach oraz występy podczas imprez organizowanych w mieście i regionie promowały działalność Ośrodka – był on postrzegany jako placówka rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz popularyzująca możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zajęcia, które prowadziłam w grupach wychowawczych wzbogacały atrakcyjność życia internackiego, zapobiegały nudzie oraz kształtowały u wychowanków umiejętności organizowania swojego czasu wolnego. Różnorodność prowadzonych przeze mnie zajęć pozwalała na rozwijanie różnych zdolności i zainteresowań, pobudzała twórczą aktywności oraz kreatywność wychowanków. Prezentowanie prac dzieci wpływało na wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, dawało też możliwość zaprezentowania własnych umiejętności większemu gronu odbiorców (innym nauczycielom, rodzicom, gościom odwiedzającym Ośrodek). Prowadzone przeze mnie zajęcia wzbogacały ofertę edukacyjną placówki przez co zwiększało się zainteresowanie Ośrodkiem wśród rodziców.
Działania, które podejmowałam w zakresie rozwijania zainteresowań i twórczej działalności wychowanków dawały mi dużą satysfakcję i motywowały mnie do ciągłego poszukiwania nowych ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Zdobyte doświadczenie pozwalało na lepsze rozumienie potrzeb uczniów i ich oczekiwań, a co za tym idzie na podnoszenie skuteczności mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i kulturalnym
Jednym z działań mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej było przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie u nich jak największej samodzielności życiowej oraz kształtowanie pożądanych i akceptowanych społecznie postaw. Zadanie to starałam się osiągnąć organizując wyjścia do instytucji użyteczności publicznej (księgarnia, biblioteka, poczta, straż pożarna), gdzie wychowankowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką różnych zawodów, opanowywali umiejętności właściwego korzystania z usług danej instytucji oraz uczyli się przestrzegać zasad zachowania się w miejscach publicznych. W codziennej pracy zwracałam dużą uwagę na rozwijanie maksymalnej zaradności i niezależności wychowanków w zakresie: higieny osobistej, utrzymywania porządku oraz spożywania posiłków poprzez wdrażanie ich do czynnego udziału w zajęciach porządkowych oraz wyrabianie nawyku systematyczności w dbaniu o higienę własną i swojego otoczenia. Organizowałam również zajęcia praktyczne połączone z pokazami dotyczącymi prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej, składania odzieży czy posługiwania się sztućcami. Wielokrotnie ćwiczyłam z wychowankami umiejętność przeliczania pieniędzy i organizowałam wyjścia do sklepów, gdzie samodzielnie mogli dokonywać prostych zakupów, ucząc się jednocześnie gospodarowania pieniędzmi.
Podejmowałam też szereg działań mających na celu przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym. Prowadząc zajęcia z grupą wychowawczą oraz pracując jako opiekun koła teatralnego umożliwiałam wychowankom rozwijanie ich twórczych zainteresowań i pasji. Jednocześnie stwarzałam wychowankom okazję do aktywnego uczestnictwa w kulturze i zaistnienia w roli „twórcy” poprzez umożliwienie im prezentacji oraz konfrontacji własnych osiągnięć artystycznych na forum szkolnym, międzyszkolnym i miejskim. Regularnie organizowałam wystawy prac uczniowskich w Internacie, a zespół teatralny brał udział w wielu konkursach, przeglądach i imprezach kulturalnych w mieście i regionie. Umożliwiałam też wychowankom kontakt ze sztuką poprzez organizowanie wyjść do Biblioteki Miejskiej, gdzie mieli możliwość obejrzenia wystaw malarstwa, rysunku czy fotografii. Również wyjazdy na przeglądy i konkursy teatralne dawały możliwość obcowania z „żywą sztuką”. Zapoznawałam wychowanków także z zabytkami i tradycją naszej miejscowości, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem zdjęć i filmów dotyczących Włodawy, organizując wyjścia i spacery połączone ze zwiedzaniem miasta oraz uczestnicząc w Festiwalu Trzech Kultur. Wspólnie z wychowankami brałam udział w różnych imprezach organizowanych przez miasto i różne instytucje np. miejski Dzień Dziecka, „Noc z Andersenem” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, „I niech się stanie światło” w Miejskim Domu Kultury, spotkanie opłatkowe dla mieszkańców powiatu w parafii Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Efekty podejmowanych działań:
Efektem wszystkich podejmowanych przeze mnie działań było podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego wychowanków. Dzięki zajęciom praktycznym wychowankowie utrwalali i poszerzali zakres posiadanej wiedzy. Uczenie się przez doświadczenie i osobiste zaangażowanie oraz konfrontowanie własnych doświadczeń z praktyką pozwalało na wykształcenie nawyków i zdobycie umiejętności umożliwiających samodzielne na miarę ich możliwości funkcjonowanie w domu i środowisku lokalnym.
Rozwijanie aktywności artystycznej wychowanków i stwarzanie możliwości do prezentacji ich twórczości wzmacniało w dzieciach poczucie własnej wartości i podnosiło samoocenę, dawało też możliwość świadomego uczestnictwa w kulturze. Udział w imprezach kulturalnych wywoływał pozytywne emocje i przeżycia, pozwalał też na obcowania ze sztuką. Moje działania przyczyniły się też do kształtowanie właściwych postaw u wychowanków oraz do pogłębienia ich wiedzy dotyczącej kultury i tradycji naszego miasta.
Aranżowanie różnorodnych wyjść do instytucji użyteczności publicznej i instytucji kulturalnych, organizowanie wyjazdów na przeglądy i konkursy, stwarzanie możliwości udziału wychowankom w różnorodnych imprezach kulturalnych uatrakcyjniało pracę z grupa wychowawczą, podnosiło też jej skuteczność i sprzyjało osiąganiu zamierzonych celów dydaktycznych i wychowawczych. Działania te wpływały także na poszerzenie zakresu działań Ośrodka. Dla mnie jako wychowawcy było również świetną okazją, aby poznać moich wychowanków z innej strony. Dawało mi możliwość obserwacji dzieci w sytuacjach zupełnie różnych od rzeczywistości szkolnej, co pozwalało na lepsze ich poznanie i podejmowanie skuteczniejszych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innym osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z kołami i organizacjami działającymi w Ośrodku
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
3. Współpraca z rodzicami
4.Współpraca z innymi placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami

1. Współpraca z kołami i organizacjami działającymi w Ośrodku
Współpracowałam ze Szkolnym Kołem PCK oraz Szkolnym Kołem Wolontariatu. Współpraca polegała na współdziałaniu przy organizowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych, zbiórek i kiermaszy oraz angażowaniu wychowanków w realizację tych przedsięwzięć.
Jako opiekun Koła teatralnego współpracowałam z zespołem muzycznym „G-dur” oraz zespołem tanecznym „Iskierki”. Wspólnie przygotowywaliśmy oprawę artystyczną do wielu uroczystości szkolnych. Współpracowaliśmy również przy organizowaniu wyjazdów na konkursy i przeglądy artystyczne.
Włączyłam się w prace Uczniowskiego Klubu Sportowego, którego jestem członkiem. Pomagałam podczas przygotowania i prowadzenia różnorodnych imprez sportowych.

Efekty podejmowanych działań:
Podejmowanie różnorodnych działań we współpracy z kołami i organizacjami działającymi w Ośrodku wpływało na poszerzenie zakresu działań i podniesienie jakości działań placówki. Udział wychowanków w różnorodnych akcjach charytatywnych wyzwalał ich aktywność, podnosił świadomość dotyczącą różnorodnych problemów społecznych, a także wzbogacał wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym.Organizowane wspólnie występy artystyczne podnosiły poziom artystyczny przygotowywanych w Ośrodku uroczystości, a udział w konkursach i przeglądach pozwalał wychowankom zaprezentować swoje talenty i zdolności szerszemu gronu odbiorców. Organizacja zawodów sportowych zachęcała do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowała zdrowy styl życia. Wszystkie podejmowane działania integrowały społeczność szkolną i wpływały na kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
W okresie trwania stażu ściśle współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Współpraca polegała na wymianie informacji dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków. Wspólnie wypracowywaliśmy formy udzielania pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Korzystałam też z pomocy pedagoga i psychologa w momencie pojawiania się u wychowanków trudności w nauce, problemów wychowawczych czy wysokiej absencji. Wspólnie ustalaliśmy metody postępowania z wychowankiem oraz formy współpracy z rodziną. Współpraca polegała także na podejmowaniu wspólnych działań i realizowaniu przedsięwzięć wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Ośrodka.

Efekty podejmowanych działań:
Dzięki stałej współpracy z pedagogiem i psychologiem mogłam w sposób skuteczny pomagać moim wychowankom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, a moja praca jako wychowawcy była bardziej efektywna. Wychowankowie mieli możliwość korzystania z adekwatnej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice uzyskiwali pomoc i wsparcie. Wspólna realizacja wymienionych zadań pomagała w kształtowaniu właściwych postaw wychowanków, utrwalała zasady kultury osobistej i dobrego zachowania oraz przeciwdziałała uzależnieniom, wpływała na podnoszenie jakości pracy Ośrodka.
3. Współpraca z rodzicami
W ciągu stażu utrzymywałam bieżące kontakty z rodzicami wychowanków poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne. Podczas rozmów uzyskiwałam informację o zainteresowaniach dzieci, ich umiejętnościach, o działaniach wychowawczych w domu. Poznawałam sytuację rodzinną wychowanków oraz dowiadywałam się o problemach, które występują w środowisku domowym. Kontakty pozwalały poznawać też oczekiwania rodziców wobec mnie jako wychowawcy oraz wobec Ośrodka. Regularnie informowałam rodziców o pojawiających się problemach w zachowaniu dzieci oraz o pozytywnych zmianach w zachowaniu i poczynionych przez wychowanków postępach. Starałam się także wspierać rodziców w ich roli wychowawczo-opiekuńczej, udzielać wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz wskazywać instytucje i osoby, które mogą pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Współorganizowałam także imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców, zapraszałam też rodziców na imprezy i uroczystości, podczas których występowali wychowankowie, przekazywałam rodzicom dokumentację fotograficzną i filmową z występów ich dzieci. Brałam też udział w zebraniach ogólnych z rodzicami oraz w konsultacjach w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Efekty podejmowanych działań
Moja współpraca z rodzicami pozwalała na lepsze poznanie i rozumienie sytuacji rodzinnej wychowanków, sprzyjała rozpoznawaniu potrzeb, ograniczeń oraz możliwości rozwojowych dzieci. Działania te umożliwiały skuteczniejsze diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych wychowanków oraz podejmowanie skutecznych środków zaradczych. Otwarte i bezpośrednie kontakty z rodzicami umożliwiały wspólne podejmowanie decyzji o konsekwentnych oddziaływaniach wychowawczych oraz wpływały na podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców. Moje działania pozwalały kształtować pozytywny wizerunek placówki jako miejsca przyjaznego dla rodziców i dzieci, zachęcały też rodziców do angażowania się w życie i działalność wychowawczą Ośrodka.

4.Współpraca z innymi placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami
W okresie stażu współpracowałam z I LO im. T. Kościuszki we Włodawie. Działania polegały na organizowaniu wspólnych spotkań, wymianie doświadczeń, oraz prezentacji dokonań artystycznych wychowanków. Co roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowywałam spotkanie w Ośrodku, podczas którego licealiści prezentowali jasełka, odbywało się też wspólne śpiewanie kolęd. Uczniowie liceum pomagali także w charakterze wolontariuszy podczas organizowanych w Ośrodku imprez środowiskowych i zawodów sportowych. Aranżowałam też wspólne spotkania, podczas których prezentowane były spektakle przygotowane przez koła teatralne obu placówek.
Współpracowałam również z Miejską Biblioteką Publiczną. Działania polegały na współpracy podczas organizowania imprez dla społeczności lokalnej („Noc z Andersenem”). Organizowałam także wyjścia do Biblioteki, podczas których wychowankowie zapoznawali się z księgozbiorem, pracą bibliotekarza i zasadami wypożyczania książek. Mieli także możliwość uczestniczyć w wystawach malarskich i fotograficznych prezentowanych w Bibliotece. Instytucja jest również partnerem w projekcie „Plener artystyczny-Ja też potrafię”, odbędzie się tam wernisaż prac wychowanków.
Współpracuję ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnyc i Poszkodowanych działającym przy naszym Ośrodku. Od marca 2018 roku jestem wiceprezesem tego Stowarzyszenia. Pomagałam podczas organizowania cyklicznej imprezy „Ja też mam talent” dla dzieci niepełnosprawnych z naszego regionu oraz w organizowaniu pomocy rzeczowej dla potrzebujących wychowanków.
Nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem „Lepsze jutro” włączyłam się w zbiórkę plastikowych nakrętek, które przekazywaliśmy na rzecz stowarzyszenia. Środki ze sprzedaży nakrętek pomagały w finansowaniu zajęć hipoterapii dzieci niepełnosprawnych.

Efekty podejmowanych działań:
Podejmowane przeze mnie działania pogłębiły i zacieśniły współpracę między Ośrodkiem a innymi placówkami, instytucjami, i organizacjami działającymi w naszym mieście. Wspólne działania wpływały na kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Ośrodek był postrzegany jako placówka aktywna, włączająca się w akcje o charakterze kulturalnym i społecznym, zaspokajająca potrzeby, rozwijająca zainteresowania i promująca uzdolnienia wychowanków. Dzięki wspólnym działaniom z innymi instytucjami poszerzył się zakres oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka, a oferta edukacyjna zyskała na atrakcyjności.
Współpraca z innymi placówkami i instytucjami pozwoliła mi na zdobycie nowych doświadczeń , poszerzyła też moją wiedzę i umiejętności z zakresu wielu dziedzin.
Efektem podejmowanych przeze mnie działań było także podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego wychowanków. Przygotowywałam ich do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Moje działania przyczyniły się też do kształtowania właściwych postaw u wychowanków, dawały im możliwość rozwijania talentów i zainteresowań, stwarzały okazję do prezentowania swoich umiejętności i talentów w środowisku lokalnym.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Opis i analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa
2 Opis i analiza przypadku - problem niechęci do aktywności ruchowej wśród wychowanków grupy wychowawczej

W swojej pracy pedagogicznej spotykałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych u dzieci, które wymagały stosowania wielu różnorodnych form i metod oraz organizacji pracy. Dołączam dwa z nich.

Przypadek 1
Opis i analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa .

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z zespołem Downa.
Chłopiec uczęszcza do klasy drugiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczeń objęty jest kształceniem specjalnym dla dzieci z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
Na obecnym etapie kształcenia uczeń realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający jego możliwości i potrzeby edukacyjne. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. CHARAKTERYSTYKA UCZNIA
Chłopiec jest uczniem, pogodnym, miłym, koleżeńskim. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły systematycznie, jest zawsze przygotowany do zajęć. Podejmuje obowiązki szkolne, wykonuje polecenia nauczyciela, jednak zdarza się, że odmawia wykonania zadań i ćwiczeń – prawdopodobnie z powodu zmęczenia. Dba o swoje przybory szkolne, zeszyty i książki. Przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole. Bierze udział w przedstawieniach, uczestniczy w zabawach ruchowo – rytmicznych.
W szkole jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych, potrafi sam zjeść śniadanie, obiad, napić się z kubka, samodzielnie myje ręce i buzię, wyciera ręcznikiem, korzysta z toalety, ubiera się. Wymaga pomocy przy zakładaniu ubrań, przy zapinaniu guzików, ubieraniu butów, sznurowaniu. Zna nauczycieli i kolegów z klasy. Wie, gdzie znajduje się w klasie jego stolik, krzesełko oraz półeczka z przyborami szkolnymi i książkami.
Podczas zajęć uczeń pracuje w nierównym, raczej wolnym tempie, powierzone zadania i prace w większości doprowadza do końca. Dłuższy wysiłek umysłowy i fizyczny powoduje u niego męczliwość i spadek aktywności. Lubi być chwalony, pochwały motywują go do dalszej pracy. Oczekuje od nauczyciela wspomagającego stałej obecności i wsparcia w sytuacjach trudnych.
Wymaga stałej pomocy nauczyciela. Ma obniżone funkcje myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego, rozumowania arytmetycznego oraz zdolność definiowanie, porównywania i klasyfikowania pojęć. Obserwuje się u niego trudności w koncentracji i wolne tempo pracy. Potrzebuje ukierunkowania w wykonywaniu zadań, dodatkowych poleceń oraz stałego motywowania do kontynuowania pracy. Uczeń rozumie proste polecenia i podejmuje się je wykonać, jednak często w obliczu trudności zniechęca się. Zna wszystkie litery, ale nie potrafi połączyć je w wyrazy, łączy litery w sylaby. Nie komunikuje się werbalnie w komunikacji używa kilku zwrotów mowy swoistej. Odpowiada na pytania przecząco lub twierdząco. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia (także te występujące w książkach), kolory; Rozpoznaje przedmioty ze względu na ich cechę: kolor, kształt, przeznaczenie, potrafi je wskazać.
Uczeń ma problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową i grafomotoryczną, a także koordynacją wzrokowo – przestrzenną, oraz z motoryką duża i małą. Pisze z pomocą nauczyciela, sam nie pisze. Ma trudności w rysowaniu po śladzie, często wyjeżdża poza linię i liniaturę, ma trudności w samodzielnym odwzorowywaniu kształtów, w zamalowywaniu dużych i małych powierzchni.
Lubi oglądać książki i bajki. Bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. Poprawnie posługuje się różnymi narzędziami plastycznymi. Rysuje i maluje na temat dowolny lub określony. Tworzy wydzieranki i wylepianki. Z pomocą tnie nożyczkami, samodzielnie łączy papier z klejem i przykleja (przy trudniejszych wymaga pomocy). Sprząta po wykonanej pracy. Chętnie pracuje na materiale obrazkowym.
Bardzo lubi się pracować przy komputerze, umie prawidłowo posługiwać myszką i wykonywać proste zadania. Uczeń stara się wykonywać ćwiczenia ruchowe (przy muzyce również), naśladuje ruchy i gesty. Na zajęciach ruchowych wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne (skłony, przysiady) oraz zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.
Uczeń potrzebuje stałości, stabilności i wsparcia. Nie przewiduje niebezpieczeństwa i nie zawsze rozumie normy panujące w społeczeństwie. Lubi zwierzęta.
3. PROGNOZA
NEGATYWNA – w sytuacji, gdy nie zostaną podjęte żadne działania:
może zamknąć się w sobie, odizolować od rówieśników
zanikną czynności samoobsługowe
nastąpi regres w rozwoju
POZYTYWNA – wdrożone działania spowodują, że:

pozna swoje mocne strony i nabierze wiary we własne siły
poprawi się jego jakość życia
czynności samoobsługowe będą na bieżąco usprawniane
uczeń zacznie lepiej rozumieć otaczający go świat
będzie przygotowywany do życia w społeczeństwie
nastąpi progres w nauce i rozwoju
4. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ
Cele ogólne:
wszechstronne stymulowanie rozwoju ucznia
kształtowanie umiejętności społecznych

Cele szczegółowe:
rozwijanie funkcji poznawczych, percepcyjnych i pamięciowych
rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
rozwijanie motoryki dużej i małej
usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
stymulowanie rozwoju słuchu fonematycznego
ćwiczenie sprawności analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzeżenia
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych
wzbogacanie wiedzy o świecie
wielostronne aktywizowanie dziecka i zachęcanie do podejmowanego wysiłku
Ważne jest, aby uczeń uczęszczał na terapię logopedyczną, komunikację alternatywną i rewalidację.
5. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ
W bieżącym roku szkolnym chłopiec uczęszcza na terenie szkoły na terapię logopedyczną, rewalidację indywidualną, komunikację alternatywną, zajęcia ruchowe w grupie wychowawczej (siłownia, hala sportowa, boisko szkolne)
Uczeń aktywnie i chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych przyczyniło się do poprawy motoryki dużej ucznia, poprawy równowagi i spowodowało, że mniej się męczy.
Przez cały rok szkolny brał udział w zajęciach indywidualnych i dodatkowych (specjalistycznych), był zawsze do nich przygotowany. Zajęcie te znacząco wpłynęły na postępy ucznia w nauce i w życiu codziennym.
Zajęcia rewalidacyjne wpłynęły znacząco na edukację ucznia. Dzięki nim chłopiec zrobił duże postępy w nauce . Uczeń lubi pracować sam na sam z nauczycielem, potrafi się skupić i chętnie wykonuje polecenia i zadania. Podczas zajęć indywidualnych jest bardziej skupiony, mniej rozprasza się – w przeciwieństwie do zajęć w klasie, gdyż wtedy działa na niego wiele bodźców zewnętrznych i zmniejsza się jego koncentracja i uwaga, co prowadzi do zniechęcenia i zmęczenia.
Uczeń dużej potrafi skupić się na zadaniu, coraz mniej zniechęca się i coraz mniej rozprasza, w szczególności, kiedy wykonuje zadania, które rozumie i które mu odpowiadają.
Uczeń codziennie uczęszcza do szkoły, jest wychowankiem grupy wychowawczej , bierze udział w życiu klasowym i życiu grup wychowawczych – dzięki czemu rozwijają się u niego interakcje społeczne, na bieżąco uczy się działać i współpracować w klasie i w grupie z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, zaczyna rozumieć i oceniać różne sytuacje życiowe.
Zajęcia specjalistyczne, w których chłopiec brał udział, wpłynęły pozytywnie na postępy i rozwój ucznia. Zauważono poprawę aktywności podczas zajęć lekcyjnych, lepszą i bardziej zrozumiałą wymowę dla otoczenia, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej i grafomotorycznej.
Współpraca z rodzicami ucznia układa się bardzo dobrze. Wszelkie postępy ucznia oraz niepokojące symptomy omawiane są na bieżąco. Funkcjonowanie intelektualne i społeczno – emocjonalne jest stale monitorowane przez zespół specjalistów współpracujących z uczniem i jego rodzicami.
Zaleca się, aby wszystkie zajęcia były na bieżąco kontynuowane.

Przypadek 2
Opis i analiza przypadku - problem niechęci do aktywności ruchowej wśród wychowanków

Identyfikacja problemu
Brak aktywności ruchowej jest problemem, z którym boryka się ponad połowa naszej populacji. Badania dotyczące tematu wskazują na szeroką skalę występowania tego zjawiska w grupie osób z upośledzeniem umysłowym. Z tym problemem zetknęłam się pracując jako wychowawca w grupie wychowawczej. Moja grupa liczy siedmiu wychowanków. Są to chłopcy w wieku 18-24 lata z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. U dwóch z nich występuje problem nadwagi, co w znacznym stopniu przyczynia się niechętnego udziału w zabawach ruchowych. Nadmierna masa ciała nie tylko wpływa na obniżenie jakości ich życia ale stanowi istotny czynnik generujący występowanie wielu innych jednostek chorobowych. Dlatego tak niezwykle ważne było dla mnie podjęcie odpowiednich działań edukacyjnych i wychowawczych, które pozwoliłyby uniknąć niekorzystnych następstw tego problemu.

Geneza i dynamika zjawiska
Ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie niechęci do aktywności fizycznej otyłości jest otyłość. W przypadku moich wychowanków problem ten dotyczył ich sytuacji domowej. Z rozmów z rodzicami i samymi wychowankami wynikało, że aktywność dzieci podczas pobytu w domach rodzinnych ogranicza się do oglądania telewizji, grania w gry komputerowe lub słuchania muzyki.
Na powstawanie otyłości u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ma wpływ wiele czynników. Jednym z podstawowych jest czynnik genetyczny. Predyspozycje genetyczne do rozwoju otyłości występują szczególnie u osób z zespołem Downa, gdyż ta wada genetyczna wiąże się z wrodzonymi zaburzeniami dotyczącymi gospodarki hormonalnej. U osób z zespołem Downa występuje zmniejszona ilość wydzielania leptyny, hormonu odpowiedzialnego za dostarczanie do mózgu informacji o sytości. Skutkuje to zwiększonym spożyciem pokarmów, co prowadzi do otyłości. Czynnikiem obciążającym są też zaburzenia w gospodarce hormonalnej tarczycy, które powodują zwolnienie przemiany materii i przyrost masy ciała.
Kolejnym czynnikiem są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i stosowanie smakołyków jako nagród. Tak samo jak u zdrowych dzieci, rodzice dzieci niepełnosprawnych nieraz nagradzają je za dobrze wykonane zadania lub odpowiednie zachowanie słodyczami. Dosyć często zdarzają się próby przekupienia dzieci smakołykiem. Z rozmów z wychowankami dowiedziałam się, że bardzo często w domach rodzinnych mają dostęp do słodyczy, a wartościowe posiłki często zastępowane są wysoko przetworzonymi, kalorycznymi produktami znanymi z reklam telewizyjnych. Z moich obserwacji wynikało, że rodzice bardzo często kupowali chłopcom duże zapasy słodyczy.
Problem niechęci do aktywności ruchowej u moich wychowanków występował od bardzo dawna jednak po przerwie wakacyjnej w 2017 roku znacznie się nasilił. U dwóch chłopców po powrocie z wakacji pojawiła się znaczna otyłość, która utrudniała im wykonywanie nawet prostych czynności. Szybka męczliwość oraz problemy z wykonywaniem niektórych ruchów sprawiały, że chłopcy nie mogli w pełni włączyć się w proponowane gry i zabawy ruchowe. Byli też pomijani przez innych wychowanków w wyborze do drużyn przy grach zespołowych. Mniej sprawni ruchowo, powolniejsi i słabsi przestawali być atrakcyjnymi partnerami do zabaw.
Znaczenie problemu
Szybka męczliwość oraz problemy z wykonywaniem niektórych ruchów sprawiały, że chłopcy nie mogli w pełni włączyć się w proponowane gry i zabawy ruchowe. Byli też pomijani przez innych wychowanków w wyborze do drużyn przy grach zespołowych. Mniej sprawni ruchowo, powolniejsi i słabsi przestawali być atrakcyjnymi partnerami do zabaw. Występowanie u moich wychowanków problemu nadwagi i otyłości wpływało niekorzystnie na wiele obszarów dotyczących ich funkcjonowania. Znaczna masa ciała utrudniała wykonywanie wielu czynności samoobsługowych. Trudnością było zmienianie pościeli czy porządkowanie sypialni. Problemy pojawiały się także przy prostszych czynnościach takich jak ubieranie się czy prawidłowe dbanie o higienę osobistą. Nadwaga powodowała, że chłopcy bardzo szybko się męczyli, mieli trudności żeby dokończyć daną czynność, pojawiały się też trudności techniczne przy ich wykonywaniu. Nadmierna masa ciała stanowiła też poważne utrudnienie w uczestniczeniu w zajęciach ruchowych. Otyłość ograniczała wychowankom możliwość pełnego uczestnictwa w imprezach rozrywkowych takich jak dyskoteki. Stanowiło to dla nich duży problem, gdyż bardzo lubili muzykę i taki rodzaj aktywności, a nadwaga powodowała, że dłuższa aktywność ruchowa nie była dla nich możliwa. Problem otyłości wpływał niekorzystnie na możliwość organizacji różnorodnych wyjść i wycieczek z grupą. Mogły one dotyczyć tylko najbliższej okolicy lub trzeba było organizować transport dla chłopców, gdyż nie byli oni w stanie przejść dłuższego odcinka zaplanowanej trasy.
Nadmierna masa ciała powodowała obniżenie jakości życia chłopców mogła też mieć poważne konsekwencje medyczne. Osoby z otyłością narażone są na powikłania,w postaci wystąpienia różnych schorzeń np. cukrzycy typu 2, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, bezdechu sennego czy zmian zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego.
Prognoza:
- negatywna:
Nie podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności ruchowej wychowanków spowoduje pogłębianie się ich trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i będzie prowadzić do obniżenia jakości ich życia. Brak działań spowoduje odrzucenie przez grupę rówieśniczą, co wpłynie niekorzystnie na rozwój społeczny i emocjonalny wychowanków. Będzie skutkowało obniżonym poczuciem własnej wartości i brakiem wiary we własne siły i możliwości. Nie podjęcie działań będzie mieć konsekwencje medyczne w postaci pojawienia się w późniejszym wieku chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i kostno-stawowego. Bez wsparcia ukierunkowanego na kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną nie będzie możliwa redukcja wagi wychowanków, a chłopcy, których obecnie problem nie dotyczy mogą mieć w przyszłości problemy z nadwagą.
- pozytywna:
Podjęcie właściwych i zaplanowanych działań spowoduje zwiększenie aktywności fizycznej wychowanków, co umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i domowym. Poprawie ulegną czynności samoobsługowe, poprawi się także ich sprawność fizyczna i kondycyjna. Chłopcy będą bardziej akceptowani w grupie rówieśniczej, wzrośnie ich samoocena i samoakceptacja. Podjęte działania zmniejszą ryzyko wystąpienia chorób w wieku dorosłym. Nabycie przez wychowanków wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem i znaczeniem aktywności fizycznej wpłynie na wykształcenie się i utrwalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie.

Propozycje rozwiązań:
Głównym celem było zwiększenie ilości zajęć ruchowych w grupie wychowawczej oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną.
Zadanie: Zachęcanie do aktywności fizycznej
Sposoby realizacji:
- wprowadzenie gimnastyki porannej do planu dnia grupy wychowawczej
- organizowanie różnorodnych zajęć ruchowych, dostosowanych do możliwości wychowanków
( zajęcia na siłowni, proste gry zespołowe, zajęcia ruchowe przy muzyce, dyskoteki)
- zwiększenie ilości zajęć na świeżym powietrzu (wyjścia na plac zabaw, krótkie spacery po mieście, zabawy ruchowe na boisku szkolnym, nauka jazdy na rowerze trójkołowym)

Zadanie: Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego odżywiania
Sposoby realizacji:
- prowadzenie zajęć dotyczących zasad zbilansowanej diety, niekorzystnego wpływu słodyczy i wysoko przetworzonych produktów na zdrowie
- prowadzenie zajęć plastycznych- wykonywanie plakatów, materiałów na gazetki ścienne związanych z zagadnieniem zdrowego odżywiania
- wyjścia do sklepu - zachęcanie do wyboru zdrowych produktów zamiast słodyczy

Zadanie: Współpraca z innymi wychowawcami
Sposoby realizacji : Wspólne działania miały polegać na konsekwentnym nie dawaniu chłopcom dokładek podczas posiłków. Chodziło też o sprawdzanie, co wychowankowie przywieźli z domu i jeżeli były to słodycze, deponowaniu ich pokoju nauczycielskim, tak by chłopcy nie zjadali wszystkiego naraz. Wydzielanie słodyczy w małych ilościach oraz nie stosowanie nagród w postaci smakołyków.
Zadanie: Współpraca z rodzicami
Sposoby realizacji:
- Przeprowadzenie rozmów dotyczących wpływu niewłaściwego odżywiania na funkcjonowanie i zdrowie dzieci
- Zachęcanie do ograniczenia dzieciom ilości słodyczy, nie podawanie ich chłopcom do Internatu
- Zachęcanie do organizowania chłopcom czasu spędzanego w domu w sposób aktywny
Wdrażanie oddziaływań
Swoje działania rozpoczęłam od przedstawienia problemu i propozycji rozwiązań innym wychowawcom. Podjęliśmy decyzję o współpracy i konsekwentnym wdrażaniu ustaleń.
Na początku roku szkolnego przeprowadziłam też rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków. Rozmowy takie powtarzałam kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego.
Ułożyłam plan pracy z grupą w taki sposób, by mogli oni uczestniczyć w jak największej liczbie zajęć ruchowych. Wprowadziłam gimnastykę poranną, którą wychowankowie polubili i dopominali się o nią. Regularnie prowadziłam też zajęcia sportowe oraz zajęcia na siłowni. Organizowałam zabawy ruchowe przy muzyce, zachęcałam wychowanków do brania udziału w prostych grach zespołowych. Zwiększyłam też liczbę zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu. Dwóch wychowanków dzięki tym zajęciom nauczyło się jeździć na rowerze trójkołowym.
W przypadku brzydkiej pogody organizowałam zajęcia ruchowe z wykorzystaniem konsoli X-box. Wszystkie zajęcia organizowałam w taki sposób, by aktywność była dostosowana do możliwości ruchowych i kondycyjnych wychowanków. Chłopcy bardzo chętnie brali udział w zajęciach ruchowych, szczególnie podobały im się zajęcia na siłowni z wykorzystaniem różnych sprzętów oraz zajęcia muzyczno-ruchowe.
W ciągu całego roku przeprowadziłam z wychowankami wiele zajęć dotyczących zasad zdrowego odżywiania. Wspólnie ustalaliśmy, które produkty są zdrowe, a które wpływają niekorzystnie na organizm. Chłopcy dowiadywali się również jakie mogą być konsekwencje niewłaściwej diety. Przygotowywaliśmy plakaty i gazetki ścienne dotyczące tej tematyki. Często organizowałam wyjścia do sklepu, pomagałam w dokonywaniu właściwych wyborów dotyczących zdrowych przekąsek. Chłopcy stopniowo zaczęli wybierać zdrowsze produkty takie jak owoce, a napoje gazowane zastępowali wodą mineralną.
Efekty oddziaływań:
Dzięki zwiększonej, dostosowanej do możliwości aktywności fizycznej, poprawiła się ich wydolność kondycyjna i sprawność fizyczna, a dzięki temu mogą bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu grupy i szkoły. Wpływa to pozytywnie na ich akceptacje przez grupę rówieśniczą. Poprawienie się sprawności fizycznej chłopców ułatwia też organizację dłuższych wyjść i spacerów z całą grupą. Do osiągnięcia tych efektów przyczyniła się ścisła współpraca z innymi wychowawcami i ujednolicenie metod pracy z chłopcami.
Podjęte przeze mnie działania odniosły pozytywny skutek w zakresie poszerzenia wiedzy i kształtowania nawyków dotyczących zdrowego odżywiania. Chłopcy potrafią określić, które produkty są zdrowe, a których należy unikać. Podczas samodzielnych zakupów częściej dokonują wyboru zdrowych przekąsek. Niestety cel w postaci redukcji nadwagi nie został osiągnięty. Należy jednak zaznaczyć, że u chłopców nie postępuje widoczny przyrost masy ciała. Żałuję, że nie udało się w większym stopniu zaangażować rodziców do wspólnej pracy nad problemem. Przypuszczam, że ich większe zaangażowanie, wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych w domu i zachęcanie chłopców do większej aktywności ruchowej, miałoby znaczący wpływ na redukcję ich wagi. Ze względu na to, że nie wszystkie cele udało się zrealizować zamierzam kontynuować podejmowana działania w kolejnych latach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę z domem rodzinnym. Zakładam zwiększenie liczby spotkań z rodzicami, podczas których będę poruszać temat otyłości i jej niekorzystnego wpływu na zdrowie i funkcjonowanie dzieci. Planuję też opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących tego problemu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
Opis i analiza działań w zakresie uzyskania innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Sukcesy wychowanków na przeglądach i konkursach
2. Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Sukcesy wychowanków na przeglądach i konkursach
Zespół teatralny „Świetliki”, którego jestem opiekunem odnosi sukcesy na licznych przeglądach i konkursach. W okresie trwania mojego stażu Zespół zdobył następujące nagrody i wyróżnienia:
- Wyróżnienie na VI Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się” w Międzyrzecu Podlaskim (2015)
- III miejsce w konkursie „Ja też MAM TALENT” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych oraz Urząd Miasta we Włodawie (2015)
- I miejsce w Jesiennym Przeglądzie Teatralnym Szkół Specjalnych w Hrubieszowie (2015)
- I miejsce w konkursie „Ja też MAM TALENT” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych oraz Urząd Miasta we Włodawie (2016)
- II miejsce na VI Plenerowym Przeglądzie Teatralnym w Firleju (2016)
- Wyróżnienie na VII Międzyszkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się” w Międzyrzecu Podlaskim (2016)
- II miejsce w konkursie „Ja też MAM TALENT” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych oraz Urząd Miasta we Włodawie (2017)
- I miejsce na Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych „To co w życiu ważne” w Chełmie (2017)

Efekty podejmowanych działań:
Miarą sukcesów nauczyciela są sukcesy odnoszone przez jego wychowanków, dlatego tak wielką satysfakcją są dla mnie nagrody i wyróżnienia zdobywane przez moich podopiecznych. Ich sukcesy wpływają także na promowanie Ośrodka w środowisku lokalnym. Stają się także motywacją dla innych wychowanków, którzy patrząc na zdobywane przez „Świetliki” nagrody, sami chcą zostać członkiem Zespołu i chętnie biorą udział w pracach Koła Teatralnego

2. Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Od początku swojej pracy zawodowej dokładam wszelkich starań by przynosiła ona jak najlepsze efekty i wpływała na podnoszenie jakość pracy Ośrodka. Moje działania na rzecz wychowanków i placówki były i są zauważane i doceniane. Wielokrotnie otrzymywałam nagrody Dyrektora Ośrodka za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. Również w okresie stażu otrzymałem taką nagrodę dwukrotnie: w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostałam także w 2017 roku wyróżniona nagrodą Zarządu Powiatu we Włodawie. W okresie stażu uzyskałam też wiele podziękowań i listów gratulacyjnych za przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach i przeglądach.

Efekty podejmowanych działań:
Zdobyte wyróżnienia są potwierdzeniem mojego wkładu w podnoszenie jakości pracy Ośrodka, potwierdzają też moje stale podnoszone kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Otrzymane nagrody stanowią motywację do dalszej pracy. Dają mi poczucie, że wysiłki i zaangażowanie jakie wkładam w prace są zauważane i doceniane, utwierdzają mnie też w przekonaniu, że idę właściwą drogą rozwoju zawodowego.

PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania które sobie postawiłam w planie rozwoju, w większości zostały przeze mnie zrealizowane. Część przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Uważam że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju. Wpłynęły na poprawę jakości pracy Ośrodka i jego promocję w środowisku lokalnym. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.