X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37654
Przesłano:

Sprawozdanie do dyrektora z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

.........................

nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
- czas rozpoczęcia stażu: 1.09. 2015 r.
- czas zakończenia stażu: 31.05. 2018 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. 2013, poz.393

Obszary działań wynikające rozporządzenia MEN
Zadania, formy i sposoby realizacji

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Wstępna analiza własnych umiejętności
Nauczyciel to osoba, która powinna prezentować wyjątkową postawę, być postrzegana jako autorytet. Stereotypy powinien zastąpić jasny, kreatywny umysł, który powinien sprostać nielada oczekiwaniom. A jest wiele – uczniowie, rodzice, dyrektor, grono pedagogiczne, społeczność lokalna. Stąd potrzeba ciągłego doskonalenia siebie, jako podmiotu będącego podwalinami wychowania przedszkolnego. Rozwój zawodowy niesie ze sobą systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, stałe doskonalenie zawodowe, poprzez wgląd we własną pracę i osobowość. Niełatwo jest dokonać samooceny. Wyszczególnić swoje mocne i słabe strony. Tym bardziej, że pracując z małym dziecko łatwo wpaść w pułapkę samozachwytu – bo dziecko wpatrzone jest w nauczyciela jak w obrazek. Bezgranicznie mu ufa, chce go naśladować, nie dostrzega w nim wad. Natura człowieka nastawiona jest na odbiór pozytywnych bodźców, docenianie, promowanie, chwalenie. Często zapomina się o swoich wewnętrznych niedociągnięciach i wadach. Stąd potrzeba autorefleksji i zastanowienia się nad własnymi kompetencjami.

Kompetencje prakseologiczne:
–potrafię opracować dokumenty związane z pracą zawodową np. plan pracy przedszkola, miesięczny plan pracy, plan współpracy z rodzicami, indywidualny plan pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; dokumentacja wycieczki.
–umiem rozpoznać poziom wiadomości i umiejętności moich podopiecznych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, , potrafię odpowiednio zinterpretować wyniki diagnozy i obserwacji,
–w oparciu o wyniki obserwacji potrafię zaplanować swoją pracę,
–potrafię posłużyć się różnymi metodami i środkami diagnozującymi osiągnięcia dzieci,
–umiem ustalić przyczyny niepowodzeń dziecka i zaproponować konkretne sposoby ich eliminowania,
–potrafię rozpoznać typowe formy zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,
–posiadam umiejętność dokonywania oceny skuteczności własnej pracy, wyciągania wniosków i formułowania celów.

Kompetencje informatyczne:
- potrafię wykorzystać technologię informatyczną w procesie wychowania oraz do wspomagania procesów uczenia się zarówno mojego jak i moich podopiecznych.

Kompetencje komunikacyjne:
- cechuje mnie empatia i zdolność reagowania na potrzeby innych osób,
- dysponuję umiejętnością komunikowania się interpersonalnego oraz umiejętnością słuchania swoich wychowanków i rozumienia intencji, często niejasno wypowiadanych,
- trafnie rozwiązuję konflikty wieku dziecięcego zwracając uwagę na indywidualność w procesie edukacji,
- bliskie jest mi piękno mowy ojczystej, stąd potrafię wzbudzać wrażliwość językową wychowanków,
- umiem dostosować postawę ciała, ton głosu, mowę ciała do poziomu dojrzałości i zdolności percepcyjnych podopiecznych,
- stale doskonalę poprawność języka i estetykę mowy.

Kompetencje kreatywne:
- potrafię myśleć niesteorytypowo, kształtując dzięki temu kreatywność i twórczość u moich dzieci,
- rozumiem ważność podejmowania działań nieszablonowych, szukania nowych dróg dochodzenia do wiedzy,
- potrafię motywować dzieci do samodzielności w działaniu,
- potrafię sprawnie i twórczo rozwiązywać problemy edukacyjne "myśleć w biegu",
- potrafię działać na rzecz zwiększenia samodzielności podmiotów edukacyjnych.

Kompetencje współdziałania:
- rozumiem związki zachodzące pomiędzy postawą zawodową i własną osobowością,
- potrafię zmobilizować dzieci do współdziałania, a nie tylko do współzawodnictwa,
- wiem w jaki sposób przydzielać role dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
- umiem rozwiązywać sytuację konfliktowe poprzez negocjacje i kompromis,
- potrafię kształtować postawy prospołeczne i prorodzinne swoich uczniów.

Kompetencję moralne:
- jestem świadoma odpowiedzialności jaką niesie ze sobą zawód nauczyciela,
- znam i rozumiem własne powinności etyczne wobec podmiotu wychowania i staram się sprostać tym wymaganiom na co dzień,
- potrafię myśleć i działać dla dobra swoich dzieci, rodziców, społeczności lokalnej,
-stawiam sobie pytania o granice prawomocności etycznej swojej pracy zawodowej, współodpowiedzialności moralnej za zdrowie i rozwój swoich wychowanków,
- swoją postawą i zachowaniem potrafię docenić ważność powierzonej mi roli w pracy z małym dzieckiem.

Mając na uwadze samorozwój i poprawienie swojego warsztatu pracy dostrzegam słabe strony mojej osobowości m.in.:
- nieumiejętność oddzielenia pracy zawodowej od życia osobistego,
- mało asertywna postawa wobec roszczeniowych rodziców,
- artystyczny nieład panujący w obrębie warsztatu pracy,
- niska samoocena wynikająca z nieznajomości języka angielskiego,

2. Uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego

W trakcie stażu na bieżąco monitorowałam i uaktualniałam przepisy prawa oświatowego:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
-ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r. poz. 1591)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 )
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami)
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)
- dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, także innym poprzez śledzenie interesujących mnie stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Portal Nauczycieli Przedszkola, a także czasopism specjalistycznych, w tym Bliżej Przedszkola, Monitor Dyrektora Przedszkola.
- uczestniczyłam w konsultacjach zespołowych „Dokumentacja potwierdzająca dorobek zawodowy nauczyciela” wraz z nauczycielkami będącymi w awansie , które ułatwiły mi opracowanie powyższego sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zadań oraz analizy poprawności mojej dokumentacji.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola

- „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" – szkolenie w ogólnopolskim programie profilaktycznym, wspieranie prawidłowych nawyków żywieniowych u małych dzieci. Warsztaty z dietetykiem 2016
- „Jak bawić się muzyką?" -Aktywizowanie dziecka poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec" Ośrodek Usług Pedagogicznych Edukacja. 02.2018
- „Gry i zabawy matematyczne" Mac Edukacja III. 2018
- „Wrzuć na luz – techniki błyskawicznej relaksacji" III. 2017
- „Aktywne słuchanie muzyki, akompaniamenty, zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczno-
improwizacyjne” 12.2016. SP 4
- „Uczymy myślenia – zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi" – warsztaty WODN XII.2015
- „Umuzykalnianie dzieci w okresie przedszkolnym metodą Carla Orffa". WODN 01.2016
- „Grafomotoryka poza granicami , czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego” WODN Zgierz,
- „Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO . Poziom II” – ORKE 11.05.2018
- „Zakończenie stażu" – sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego. WODN 2018 .IV
- „Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka, a nowoczesne rozwiązania”.
- „Twórcze metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – szkolenie rady pedagogicznej przez koleżankę K. Stokwiszewską. XI.2016.

• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Animator czasu wolnego” w Łodzi zorganizowanego przez ogólnopolską sieć szkoleń ITW.
Kurs dotyczył animacji teatralnej, zabaw i tańców integracyjnych, zarówno dla dzieci jak i dla rodziców oraz pozostałych członków rodzin wychowanków. Szkolenie obejmowało również blok poświęcony malowaniu twarzy oraz precyzyjnej techniki składania balonów. Wybrałam ten rodzaj szkolenia , gdyż wielokrotnie prowadziłam w mojej placówce imprezy przedszkolne: pikniki, pasowanie na przedszkolaka, Dni Dziecka. Miałam zamiar wzbogacić swoją wiedzę oraz uzyskać rzetelny dokument potwierdzający moje kwalifikacje i predyspozycje.

• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu edukacji muzycznej z Kamą Palińską . Kama Palińską jest osobą dobrze znaną w środowisku nauczycieli. Magister wychowania muzycznego, szanowany doradca metodyczny, edukator MEN, który przyczynia się do propagowania muzyki i jej wielokierunkowej percepcji.

Muzyka jest naszą towarzyszką od początku życia. Udowodniono, że już w łonie matki, dziecko powinno wsłuchiwać się z kojący ton muzyki poważnej, lub relaksacyjnej. Gdy dziecko płacze, naturalnym odruchem jest kołysanie i nucenie kołysanek. W mojej pracy nie wyobrażam siebie dnia bez muzyki, która jak się okazuje jest wszędzie...w szumie drzew, w kapiącej wodzie, w ruchu ulicznym, w biciu serca. I tego też uczę moich dzieci - dostrzegania piękna muzyki w otoczeniu. Dzieci, które mają styczność z rytmem, melodią, tempem, barwą dźwięku, szybciej się uczą, są bardzie skoncentrowane, radośniejsze, łatwiej nawiązują relacje z rówieśnikami. Są bardziej wrażliwe i empatyczne.
Kurs dotyczył szeroko rozumianego pojęcia umuzykalniania dzieci. Opierał się na zabawach muzycznych ze śpiewem, piosenkach inscenizacyjnych, gry na instrumentach, pląsach ruchowych, tańcach integracyjnych, utworach z zakresu muzykoterapii, piosenkach z zastosowaniem rekwizytów. Kurs obejmował utwory na cztery pory roku, powiązane ściśle z uroczystościami okolicznościowymi organizowanymi w przedszkolu w ciągu całego roku kalendarzowego. Bogaty zasób poznanych utworów wzbogacił moje zaplecze dydaktyczne , rozwinął umiejętności muzyczne i utwierdził w przekonaniu jak ważna jest konieczność umuzykalniania dzieci w przedszkolu.

• Samodzielne studiowanie literatury fachowej, poszerzanie własnej bazy dydaktycznej.

Przez cały okres stażu systematycznie organizowałam i wzbogacałam swój warsztat pracy dokonując przez to samokształcenia. W trakcie stażu zgromadziłam zaplecze samodzielnie opracowanych środków dydaktycznych m.in. scenariusze zajęć, plansze, liczmany, historyjki obrazkowe, figury do teatrzyków cieni, muzykę na nośnikach, ankiety, dekoracje okolicznościowe, instrumenty perkusyjne, gry dydaktyczne, pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę małą ( kroplomierze, pompony z pęsetami, nakrętki i kłódki, geoplan, itp.). Pozyskałam różne materiały dydaktyczne na kursach, warsztatach oraz spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw. Studiowanie fachowej literatury psychologiczno - pedagogicznej pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą, co przełożyło się na wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe doświadczenia.
Systematycznie korzystałam z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie.
Spośród książek, które miałam okazję przeczytać najbardziej zainteresowały mnie następujące pozycje:
- „Kodowanie na dywanie” – A. Świć, Wydawnictwo: Nowik 2017
- „Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu” – D. Skiba PWN 2017,
- „Rozmowy z rodzicami” – poradnik dla nauczyciela. A. Jankowska ZNP
- „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?” – I. Banaszczyk, E Chromik, Harmonia 2017,
- „Emisja głosu nauczyciela” – M. Przybysz- Piwko, Warszawa 2006
- „Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i w przedszkolu” , E. Jagielska ORE 2010
- „Matematyka ze sznurka i guzika” – K. Dahl, M. Lepp, Zakamarki,

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami

- nawiązałam i kontynuowałam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków poprzez następujące działania: rozmowę, umieszczanie ważnych informacji na tablicy informacyjnej w szatni, przeprowadzenie wywiadu dotyczącego dziecka, uzyskanie zgód na podejmowane aktywności wynikających z pobytu dziecka w przedszkolu,
- organizowałam cykliczne zebrania informacyjne , służące wybraniu 3 klasowej, reprezentacji rady rodziców, spotkania mające na celu wymianę informacji dotyczących spraw bieżących w grupie i przedszkolu; zebrania podsumowujące gotowość szkolną oraz diagnozę dziecka 6-letniego,
- zainicjowałam spotkanie integracyjne dla nowej grupy dzieci i ich rodziców w „Małej stajni” w Helenowie – wrzesień 2015.
- przeprowadziłam prelekcję dla rodziców, pt.. „Adaptacja dziecka i integracja środowiska rodzinnego wychowanka z przedszkolem”- wrzesień 2015 ,
- zorganizowałam zajęcia otwarte z okazji Andrzejek pt. „Wróżby i czary u Królików”, listopad 2017,
„Podróż kropelki wody” – kwiecień 2017, październik 2015, „Dziś pisankę malowaną zrobię razem z mamą” – marzec 2015.
- zaprosiłam do współpracy panią Ewą Jóźwiak, farmaceutkę, która poprowadziła warsztaty farmaceutyczne, których efektem był samodzielnie wykonany krem – maj 2016;
- zaprosiłam do prelekcji pana Daniela Tomczyka i pana Arkadiusza Blaźniaka, policjantów, którzy w przystępny sposób przybliżyli dzieciom ten niecodzienny zawód oraz omówili szeroko rozumianą kwestię bezpieczeństwa na drodze – wrzesień 2016, wrzesień 2017, wrzesień 2018.
- w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaproponowałam popołudniowe czytanie dla dzieci chętnym rodzicom, babciom i absolwentom naszego przedszkola;
- na zakończenie przedszkola z pomocą trójki klasowej zaprosiłam wszystkie dzieci wraz z rodzicami, na ognisko z piknikiem , podsumowującym pobyt wychowanków w przedszkolu – czerwiec 2016, czerwiec 2017;
- zorganizowałam 3 edycje Pikniku Rodzinnego pt. „Pobawmy się wesoło”, w którym pełniłam rolę pomysłodawczyni i organizatora – czerwiec 2016, 2017, 2018,
- w ramach obchodów Dnia Dziecka zaangażowałam rodziców do innowacyjnego przedsięwzięcia - wystawienia inscenizacji teatralnej dla dzieci z całego przedszkola. Wspólnie z koleżanką M. Kałużną przydzieliłam role i odpowiednie układy taneczne, pomogłam dobierać stroje i elementy przebrań. . Efekt przerósł oczekiwania. Przedstawienie Juliana Tuwima pt. „Rzepka” zostało nagrodzone gromkimi brawami, a rodzice zostali docenienie za swój talent aktorski i pomysłowość. Umiejętności te zostały zaprezentowane także podczas corocznych obchodów Dnia Ozorkowa na forum miasta.
- wraz z koleżanką M. Błaszczyk i A. Gieragą zorganizowałam wyjazd z rodzicami do Muzeum Historii Miasta Łodzi na uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu pisarce pani Barbarze Kaszyńskiej przyjaciółce naszego przedszkola, pomoc w przewiezieniu rekwizytów i strojów do występu,
- zorganizowałam uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i członków rodzin w roli gości, zawodników, widzów i współorganizatorów; Dzień Rodziny, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Mamy, Jasełka,
- zaangażowałam rodziców w doposażenie sali przedszkolnej w pomocy dydaktyczne, rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola angażując się poprzez pieczenie ciast na okazjonalne uroczystości, szycie strojów, chusteczek, wypożyczanie strojów Mikołaja, udostępnianie miejsc na grupowe pikniki, kupno zabawek na grupowe urodziny, zasponsorowanie komputera i drukarki, słodyczy na uroczystości, pomoc w dekorowaniu sal, przewóz dekoracji na lokalne konkursy,

5. Realizacja zadań wynikających z kontynuowania programu własnego -
„Mały specjalista od spraw przyrody” dostosowanego do nowej podstawy programowej

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” Albert Einstein

Do napisania programu skłonił mnie fakt, że człowiek jest integralną częścią przyrody. Bez świata roślin i zwierząt nie funkcjonujemy. Jesteśmy z nimi ściśle związani. „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” – małe dziecko potrzebuje drogowskazów, postaw godnych naśladowania. Kwestie przyrodnicze są bardzo bliskie dziecku, gdyż dorasta w kontakcie z nimi, doświadcza, bada, obserwuje, dotyka, patrzy... Myślę, że dobrego człowieka można poznać po jego stosunku do szeroko pojętej botaniki. Stad potrzeba uposażenia małego dziecka w niezbędną wiedzę, zarażenia miłością do otoczenia w którym żyje.

Program opracowałam wspólnie z koleżanką K. Stokwiszewską. Swoim oddziaływaniem obejmuje on dzieci przedszkolne od 3 do 7 lat.
Najciekawsze zadania zrealizowane w ramach programu:
- zabawy badawcze w ogródku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu niezbędnego do wykonania eksperymentów i obserwacji przyrodniczych. Zajęcia przy tablicy z gatunkami drzew poprzez czynny udział w wydzielonej części ogrodu - alei drzew, ścieżce zmysłów,
- dzieci uczestniczyły w wycieczce do miejskiej pasieki poznając zawód pszczelarza i poszerzając zdobytą wiedzę o nowe zwroty i zagadnienia, wycieczka miała tez aspekt zdrowotny, promujący zdrową żywność i konsumpcję miodu,
- przedszkolaki wzięły udział w akcji Ogólnopolskiej „Sprzątania Świata” ,zbiórce nakrętek, baterii
- wycieczka do Lasu Łagiewnickiego , spotkanie z „Wróżką Naturą” i udział w zajęciach o tematyce ekologicznej pt. „O czym szumi las?”.
- spotkanie z zoologiem p. A. Bernat w zorganizowanych warsztatach pt. „Z życia ptaków”,
- udział w między przedszkolnej grze terenowej pt. „ Przyrodą na Ty” zorganizowanej przez Przedszkole Miejskie nr3 w Ozorkowie. Poznanie ekosystemów najbliższej okolicy.
Ewaluacja programu miała na celu pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji ekologicznej oraz skutków zastosowania metod i technik aktywizujących. Ewaluacji programu dokonywałam systematycznie wg potrzeb. Wyciągałam wnioski po przeprowadzonych zajęciach, rozmowach z dziećmi i ich komentarzach. Zmianą jaką wprowadziłam, było wykorzystanie tablicy multimedialnej do uatrakcyjnienia wprowadzanych, bądź utrwalanych zagadnień przyrodniczych.
Ocenie podlegał :
-poziom wiedzy i umiejętności dzieci,
- aktywna postawa wobec ochrony naszego środowiska,
Podczas realizacji programu skupiłam się na :
-obserwacji dzieci podczas zabaw, zajęć i innych metod zawartych w programie,
-prowadzeniu rozmów indywidualnych z dziećmi,
-dokonywaniu oceny realizowanego programu przyrodniczo- ekologicznego „Mały specjalista do spraw przyrody” na radzie pedagogicznej,
-uzyskaniu informacji zwrotnych od rodziców dotyczących wpływu programu na zachowania ekologiczne u dzieci (ankieta),
Informacje o wynikach ewaluacji pozwoliły na określenie przydatności programu, a także mogą dały wskazówki do jego ewentualnego modyfikowania i uzupełniania.

W maju 2018 roku do programu „Mały specjalista od spraw przyrody” została dołączona metoda projektu, składająca się z dwóch elementów: Ziemia – skały i minerały, Woda w naszym życiu. Zagadnienia tą metodą realizowałam w blokach tematycznych do 15 minut. Były one bazą wyjściową do zaplanowanego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 cyklu „Powietrze” w ramach zadań otwartych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Głównym założeniem programu jest poznawanie przez dzieci elementów przyrody i ochrony najbliższego środowiska. Wyeksponowano w nim treści ekologiczne zawierające różne aspekty: przyrodniczy, społecznomoralny, kulturalny.
Cele ogólne projektu to:
- budowanie wiedzy o wodzie, sposobach jej wykorzystania przez człowieka w życiu codziennym,
- nabywanie wiadomości o skałach i minerałach, jako elementów przyrody nieożywionej,
- wzbogacania słownika dzieci o zwroty związane z wodą i ziemią,
- rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcania do poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk,
- rozwijania umiejętności myślenia przyczynowo -skutkowego,
- kształtowania postawy proekologicznej,
- kształtowania nawyku picia wody niegazowanej.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej

W codziennej pracy nauczyciela nieoceniana okazuje się znajomość technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Mam to szczęście, że komputer z dostępem do internetu jest wyposażeniem mojej sali.
Komputer jest powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy używanym do celów zawodowych i osobistych.
W ramach realizacji tego zadania dokonałam następujących działań:
-przygotowywałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz sprawozdanie z przebiegu stażu,
- w celu ulepszenia posiadanych już umiejętności uczestniczyłam w warsztatach pt. „Zastosowanie programów interaktywnych w przedszkolu – tablica interaktywna” zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozorkowie w listopadzie 2017 roku. Dzięki temu poznałam alternatywne narzędzie pracy nauczyciela. Nauczyłam się obsługi, właściwego użytkowania połączonego z zasadami BHP. Przeanalizowałam dostępne programy i gry komputerowe przeznaczone do tablicy interaktywnej wydawnictwa MAC Edukacja. Zdobyte umiejętności wykorzystałam podczas zajęć z grupą przy omawianiu liter, kształtu cyfr, wprowadzania pierwszych pojęć matematycznych, w ramach realizacji zagadnień związanych z porami roku. Była to bardzo atrakcyjna forma poznawania i utrwalania wiadomości dla moich podopiecznych. Z uwagi na fakt, iż nie każdy przedszkolak ma dostęp do internetu, ciekawość i chęć zdobywania wiedzy potęgowała się.
- brałam udział w konsultacjach indywidualnych nt. „Tworzenia stron www w placówce oświatowej” z koordynatorką strony internetowej w naszym przedszkolu J. Kanicką. Zdobyte umiejętności wykorzystałam na bieżące prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej mojej grupy.
- budowania narzędzia sprawdzające umiejętności dzieci: karty obserwacji, testy, rebusy, krzyżówki, (korzystam w tym celu z programu Microsoft Word )
- wyszukiwałam w internecie potrzebne materiały w zakresie dydaktyki przedmiotu, przepisów prawa oświatowego etc.
- przygotowywałam dokumenty nauczyciela przedszkola: plany miesięczne, sprawozdania, podsumowanie pracy opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznej, listy frekwencji dzieci, itd.
-konstruowałam środki dydaktyczne na zajęcia: dyplomy, wizytówki, zaproszenia, podziękowania, dekoracje i ozdoby,
- dokumentowałam na bieżąco pracę dydaktyczno-wychowawczą ,
- korzystałam z rzutnika w celu uatrakcyjnienia zajęć,
- komunikowałam się za pomocą poczty elektronicznej z dyrekcją przedszkola, Urzędem Miasta, redaktor naczelną miejskiego pisma Wiadomości Ozorkowskie, organizatorami szkoleń, konkursów, przedstawicielami wydawnictw, rodzicami, gronem pedagogicznym,
- zabierałam głos w forach dyskusyjnych dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami np. Facebook, Nauczycielka Przedszkola, Przedszkolankowo, Krokotak,
- komunikowałam się poprzez pocztę elektroniczną z różnego rodzaju instytucjami i wydawnictwami (np. zamawiałam publikacje, dyplomy, naklejki motywacyjne, książki, płyty CD np. „Harmonia, Szkolne Naklejki, Świat Książki, ).
- dokonywałam zakupów na rzecz przedszkola poprzez serwis Allegro,
- skanowałam i dokonywałam obróbki zdjęć i tekstów m.in. do kroniki przedszkolnej i strony internetowej przedszkola, Wiadomości Ozorkowskich.
- zgrywałam pamiątkowe zdjęcia na płyty CD,
- telefonowałam do rodziców wychowanków, konsultantów, przedstawicieli wydawnictw, potwierdzałam terminy szkoleń i warsztatów.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1.Współpraca z nauczycielami na terenie placówki

• Prowadzenie zajęć otwartych

- „Legenda o Warsie i Sawie” - przeprowadziłam zajęcia otwarte dla przedszkola i przyszłych przedszkolaków w ramach Dni Otwartych w placówce przedstawionych w formie bajki , III. 2016
- „Podróż kropelki wody” – zajęcia z edukacji przyrodniczej przeprowadzone dla grupy młodszej , eksperyment przyrodniczy, IV.2017;
- „Co dymi?” – zajęcia z bloku ekologicznego, „ Kolorowe klocki w pudełeczku mam” – zastosowanie kloców Numicon w zabawie V.2018, zajęcia dla nauczycielki w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego B. Żłobińskiej,
- „Urodziny pluszowego misia”XI.2016, „Marzec czarodziej” III. 2017, „Raz, dwa, trzy, liczysz ty” – zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, II.2017 „Calineczka” – teatrzyk cieni III.2018 - zajęcia otwarte dla nauczycielki p. M. Kałużnej w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;
- „Choinka dla ptaków” – zajęcia z edukacji przyrodniczej 01.2017;
- „Poczta walentynkowa” – zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TOC. II.2017
- przedstawienie teatralne pt. „Calineczka” – montaż słowno – muzyczny dla dzieci z całego przedszkola 06.2017

• Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycielki

- „Jesienne zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej” – XI.2015 K. Stokwiszewska
- „ W kosmosie” – teatrzyk cieni na podstawie opowiadania nauczyciela II.2017.K. Stokwiszewska
- „On the Farm” – zajęcia prowadzone przez przedszkolnego anglistę, VI.2017 M. Wesołowska
- „”Jak przekazujemy informacje?” – tablica multimedialna. X.2016 K. Stokwiszewska
- „Idzie Grześ przez wieś” - zajęcia z wykorzystaniem kodowania. V.2018 K. Stowkiszewska

• Prowadzenie zajęć koleżeńskich jako skutecznej metody doskonalącej warsztat pracy nauczyciela

Umiejętność współpracy niesie ze sobą wielkie możliwości, Nauczyciel może polegać na wiedzy i umiejętnościach kolegów, ofiarowując w zamian swoje mocne strony. Zgodnie z przysłowiem „ We dwoje raźniej” niemożliwe, staje się możliwe. Współpraca przekłada się na sukces pedagogiczny, będący efektem podjętych działań.
- Teatrzyk kukiełkowy „ Kosmatek szuka mieszkania” X.2015
- „Ozorków moje miasto” – zajęcia z edukacji regionalnej na Starym Cmentarzu X.2015
- „Sprzątanie świata” – zajęcia w terenie IX. 2015
- „Zabawy z piłeczkami” - zajęcia w sali zabaw Fantazja w Zgierzu 10.2015.
- „Wiewiórkowe zabawy ruchowe na pobliskim skwerku” X.2015
- „Powitanie wiosny” III 2016 i III 2018
- „ Listopadowe kotyliony” – plastyczne zabawy. XI.2017

• Przeprowadzenie rady szkoleniowych w ramach WDN

Wraz z nauczycielem dyplomowanym przeprowadziłam radę szkoleniową pt. „Zabawy matematyczne z wykorzystaniem klocków Numicon”, kwiecień 2017. Celem spotkania było zapoznanie z nowatorską metodą nauczania matematyki z wykorzystaniem kloców. Zestaw tych niecodziennych klocków miałam okazję poznać kilka lat wcześniej na szkoleniu zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Numicon to system kształtów, który został zaprojektowany tak, by bez użycia graficznego znaku przedstawić liczby i zobrazować zależności, jakie zachodzą między nimi. Specjalne kształty, odpowiadające liczbom od 1 do 10, zostały zaprojektowane tak, by bez użycia symbolu graficznego istniała możliwość przedstawienia liczb i relacji między nimi.
Przykładowe zabawy z klockami, które najbardziej spodobały się moim przedszkolakom;
- „ Policz ile dziurek?” – „Znajdź wskazany klocek wśród piasku” – zabawa dotykowa.
-„ Palce w dziurkę”.
- „ Cyfra w górę, klocek w górę”.
- „ Ułóż w kolejności rosnącej i malejącej”.
- „ Ułóż klocki na osi liczbowej podpisz cyfrą”.
- „ Policz za pomocą klocków ile jest liter w wyrazie”.
- „ Jakiego klocka brakuje szeregu?”
- „ Wskaż dany kolor „
- „Ułóż figurę”, oraz dowolne komponowanie obrazka z klocków na tackach z otworami.

W toku obrad rad pedagogicznych konsultowałam roczne plany pracy przedszkola, których byłam autorką wraz z koleżanką K. Stokwiszewską. Plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i wdrożone do działania w kolejnych latach. Tworzyłam następujące roczne plany prace przedszkola:
- „Kolorowa matematyka” – 2015/2016. Główne zadania planu:
1. Rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej.
2. Wszechstronne stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań matematycznych.
- „Dźwięki, obrazy, słowa i gesty” – 2016/2017. Główne zadania planu:
1. Stymulowanie i rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci poprzez aktywną działalność muzyczną, plastyczną i teatralną.
2. Wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych na miarę ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
- „Przedszkolak badaczem i odkrywcą" - 2017/2018. Główne zadania planu:
1. Zaspokajanie ciekawości dziecka, rozwijanie zainteresowań oraz logicznego myślenia poprzez tworzenie warunków do poznawania i rozumienia świata przyrody i matematyki.
2. Podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzanych badań na podstawie zdobytych wiadomości.

2. Dzielenie się swoją wiedzą doświadczeniem z szerszym gronem nauczycieli

• Publikacja planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z okresu stażu w internecie na portalu edux.pl

Po uzyskaniu akceptacji dyrektora przedszkola planuję zamieścić sprawozdanie w wybranym portalu.

• Pełnienie roli opiekuna studentki

W trakcie stażu miałam okazję sprawować rolę opiekuna studentki Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi w roku 2015/2016. Powierzona mi funkcja była dużym zaskoczeniem, a jednocześnie sprawdzeniem moich dotychczasowych osiągnięć. W trakcie praktyk studentka uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przeze mnie oraz samodzielnie prowadziła zajęcia w mojej grupie. Omawiałam z panią zagadnienia dotyczące danego cyklu tematycznego, dawałam rady w doborze metod i środków dydaktycznych. Służyłam fachową pomocą, wsparciem rzeczowym, literatura fachową. Starałam się prezentować postawę godną naśladowania, by przyszły nauczyciel mógł dostrzec moje umiejętności i zaangażowanie. Dzięki przydzielonej mi funkcji mogłam przekazać koleżance zdobytą wiedzę i wykorzystać wypracowane przeze mnie umiejętności pedagogiczne. Potrafiłam również wykazać się trafną oceną studentki podczas pisania opinii nt. jej pracy w trakcie odbywania praktyk studenckich.

• Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych
Na swojej drodze zawodowej miałam okazję prowadzić wiele uroczystości na forum przedszkola.
Przykładam do nich wielką uwagę, mając na uwadze ważność podejmowanych tego typu przedsięwzięć. Wiąże się to ściśle z promowaniem placówki wśród lokalnego społeczeństwa oraz daje okazję rodzicom do zorientowania się w tradycjach przedszkolnych. Przygotowanie uroczystości sprawia mi wiele satysfakcji, mam okazję sprawdzić się jako wodzirej, reżyser, czy scenarzysta.
Systematycznie organizowałam:
- Pasowanie na Przedszkolaka 2016, 2017, 2018,
- Andrzejki,
- Jasełka i Wigilie grupowe,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy,
- Dzień Rodziny ,
- Topienie Marzanny,
- Święto Pluszowego Misia,
- Dzień Rodziny,
- uroczystość zakończenie roku szkolnego z tańcem narodowym polonezem 2016, 2017
Celem organizacji powyższych uroczystości były następujące założenia:
- kultywowanie tradycji przedszkolnych i obrzędów ludowych,
- stwarzanie okazji do budowania pozytywnego wizerunku przedszkola w obliczu dzieci, rodziców i środowiska lokalnego,
- organizowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi uczuć prorodzinnych,
- wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego.

Byłam pomysłodawczynią zorganizowania I Balu urodzinowego Kubusia Puchatka 2018 dla przedszkola w ramach międzynarodowego dnia urodzin misia przypadającego w październiku. Bohater powieści A.A. Milne’a jest patronem naszego przedszkola stąd wyniknęła naturalna potrzeba celebrowania święta w naszym przedszkolu. Zadanie, którego się podjęłam było okazją do wspólnej zabawy z dziećmi, utrwalenia wiadomości dotyczących postaci ze Stumilowego Lasu, a także realizacją tak trudnych obecnie zagadnień związanych ze sztuką savoiru vivre.

Obszar działań wynikających z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu edukacji czytelniczej w nawiązaniu do ogólnopolskiego programu pt. „Czytające przedszkola”.

• Wdrożenie własnego programu pracy z zakresu edukacji literacko – teatralnej pt. „ Czytanie uczy, bawi, cieszy”.

Jak mawiał Albert Einstein „Jeśli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz aby były bardziej inteligentne – czytaj im więcej bajek”.
Celem programu „Czytanie uczy, bawi cieszy” jest promowanie wśród dzieci zainteresowania książką, nauką czytania, szczególnie bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.
Sposoby realizacji:
Założenia wynikające z realizacji treści programu realizowałam w następujących zagadnieniach:

1. „ Książka –to moja przyjaciółka” - zapoznanie dzieci z książką
2. Poznajemy bibliotekę.
3. „Spotkanie ze światem baśni” – cykliczne czytanie bajek i baśni.
4. „Moje bajki” - tworzenie bajek i baśni
5. „ Bawimy się w teatr” - wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji dziecka (słowną, ruchową, muzyczną, plastyczną)
6. „Spotkanie z teatrem” - oglądanie przez dzieci teatrzyków, inscenizacji, filmów
7. „Jesteśmy na wielkiej scenie” - inscenizowanie przez dzieci bajek i baśni
8. „Bajka lekiem na zło” - zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację i odreagowanie napięcia
9. „ Moja mama i mój tata – czyta najpiękniej”- czytanie dzieciom w domu i w przedszkolu.
10. „Mistrz bajek” - międzygrupowy konkurs czytelniczy.

Po wdrożeniu programu nastąpił płynny i harmonijny rozwój dzieci. Podopieczni zaczęli zachowywać się w sposób akceptowany społecznie. Nauczyli się pozbywania negatywnych emocji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Stali się bardziej otwarci na świat i na zdobywanie nowych doświadczeń, a każdy z nich chętniej sięga po różnego rodzaju lekturę. Otwarcie mówią o swoich problemach, poznają i doświadczą różnorodnych sposobów komunikowania się, a sytuacje konfliktowe zaczynają rozwiązywać za pomocą kompromisów. Dzieci wykształciły w sobie pozytywną samoocenę i potrafią korzystać z technik relaksacyjnych w sytuacjach stresowych. Rozwinęły własne możliwości twórcze, wyobraźnię i pomysłowość. Zaczęły koncentrować się na wykonywanych zadaniach i poprawnie budować swoje wypowiedzi wzbogacając przy tym zasób słownictwa. Wykazały zainteresowanie literaturą oraz zapoznały ważniejsze utwory literatury dziecięcej. Nabyły ważnej cechy - umiejętność współodpowiedzialności za wspólne książki.
Ewaluacja programu:
Aby przekonać się, czy cele wychowawcze i edukacyjne zostały zrealizowane, a dzieci opanowały wymagane umiejętności i poszerzyły swoją wiedzę konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja, zdaniem B. Niemierki, jest pogłębionym sprawdzeniem i ocenieniem osiągnięć uczniów, obejmującym analizę warunków przebiegu i wyników nauczania, nastawionym na ulepszenie procesu dydaktycznego. W wyniku tego procesu powstaną niezbędne informacje do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu i wskazówki do jego modyfikacji i udoskonalenia.

Ewaluacji podlegała:
- atrakcyjność programu dla dzieci,
- użyteczność – czego nauczyły się dzieci podczas zajęć,
- strategia - czy stosowane metody są skuteczne,

Narzędziami zbierania informacji były następujące rozwiązania:
- anonimowe ankiety dla rodziców
- kwestionariusz wywiadu z dzieckiem,
- obserwacje,
- analiza wytworów dziecięcych

2.Realizacja programów ogólnopolskich

• Pełnienie funkcji koordynatora programów ogólnopolskich:

1.W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiłam do Programu Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Program został opracowany przez ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jednostką wdrażającą program na terenie naszego miasta była Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Zgierzu. Głównym celem programu było zapobieganie rozpowszechnianiu nałogowego palenia tytoniu.
Zajęcia prowadzone były techniką warsztatową opierającą się na metodach aktywizujących: wchodzenie w rolę, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów; kształtujących umiejętność właściwego rozumienia i interpretacji symboli i terminów, kształtujących umiejętność komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności.
Cykl tematyczny przebiegał następująco:
- Wycieczka po okolicy.
- Dlaczego dymi?
- Jak się czujemy, gdy dymi papieros?
- Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
- Jak unikać dymu papierosowego?
Poszczególne zajęcia skoncentrowane były na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów oraz dostosowanie treści do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.
Prace plastyczne wykonane w ramach realizacji programu były ozdobą przedszkolnego holu w szatni przedszkola i niejednokrotnie przyczyniały się do dyskusji i wymiany poglądów między rodzicami na temat szkodliwości tego nałogu.
Program realizowałam również w roku szkolnym 2016/2017 z kolejną grupą przedszkolną.

• Byłam koordynatorem ogólnopolskiego programu ekologicznego dla przedszkoli na przestrzeni stażu i poza nim pt. „Kubusiowi przyjaciele natury”.
Celem programu jest szeroko rozumiana właściwa postawa wobec przyrody i działania z nią związane.
Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań, np. jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw. Udział w twego rodzaju przedsięwzięciach był okazją do poznania świata przyrody poprzez aktywność zabawą, tak bardzo lubianą i niezbędną w edukacji dziecka.

W ramach realizacji programu zorganizowałam następujące cykle tematyczne:
- Żyj w zgodzie z naturą,
- Jedz pięć porcji warzyw, owoców lub soku,
- Zadbaj o czyste powietrze,
- Dbaj o wodę,
- Oszczędzaj energię,
- Segreguj śmieci,
- Dzień Marchewki,
- wycieczka do pasieki w Ozorkowie, poznanie zawodu pszczelarza i ochrony owadów,
Program zyskał pozytywny odzew w środowisku przedszkolnym. Dzieci chętnie wykonywały określone zagadnienia, wykorzystywały posiadane wcześniej umiejętności w praktyce. Pozyskane w programie atrakcyjne ulotki informacyjne dla dzieci, kolorowanki, książeczki z postacią Kubusia wzbogaciły tok uczenia i utrwaliły poznane kwestie ekologiczne, a przedszkole pozyskało bogate zaplecze dydaktyczne.

• Pełniałam rolę koordynatora Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego
dotyczącego higieny jamy ustnej dzieci pt. „Akademia Aquafresh”. Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, głównym Patronem medialnym jest telewizja Polsat. Głównym celem przedsięwzięcia jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Bohaterowie cyklu to bliskie dzieciom postacie z kreskówek – pastusie. Każda postać opowiada inną historię trafiającą w gusta dzieci. Do tego cyklu zaprosiłam dzieci z całego przedszkola. Każde z nich otrzymało naklejki, karty mycia ząbków, dyplomy . Każda nauczycielka zyskała plansze edukacyjne, płytę Cd, scenariusze zajęć, a przedszkole Certyfikat Pastusiowego Przedszkola.
Prowadząc ten cykl zajęć przyczyniłam się do większej świadomości dzieci dotyczącej higieny i zdrowia jamy ustnej.

• Realizowałam treści wynikające z udziału przedszkola w ogólnopolskim programie żywieniowym pt. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Celem programu był wzrost świadomości na temat roli żywienia we współczesnym okresie życia wśród pracowników żłóbków i przedszkoli oraz rodziców; promowania i uświadamiania właściwej, zbilansowanej diety, dalekiej od słodyczy. Udział w programie obejmował bezpłatne, półroczne konsultacje z panią dietetyk oraz cykl warsztatów poświęcony następującym blokom tematycznym:
-sól,
-cukier,
- zioła i przyprawy,
- oleje i tłuszcze,

Zagadnienia zostały wykorzystane podczas realizowania tematów globalnych poświęconych zdrowemu żywieniu.
• Wykonywałam zadania projektu Ministerstwa Zdrowia współfinansowanego przez Szwajcarię pt. „Dzieciństwo bez próchnicy”. Program skierowany jest do małych dzieci, ich rodziców i wychowawców. Dotyczy edukacji, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej. Bohaterem cyklu jest królik Pampuś, który opowiada dzieciom o właściwych nawykach prozdrowotnych. Program wdrażałam w roku 2015 – 2016.

3. Korzystanie z lokalnych możliwości wspierania rozwoju dzieci:

• zajęcia tematyczne w miejskiej księgarni „Słowosfera”

Zajęcie nie zostały zrealizowane z powodu zamknięcia księgarni.

• udział w wernisażu malarki M. Stańczyk w MDK – zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci

Wernisaż nie odbył się z powodów ode mnie niezależnych.

• Dogoterapia - podjęcie współpracy z rodzicem mającym przygotowanie do wykonywania terapii z dziećmi.
Rodzic, który miał prowadzić w/w zajęcia przeprowadził się do innego miasta. Działanie zostało zastąpione zorganizowanym przeze mnie spotkaniem z zoologiem p. A. Bernat w ramach którego dzieci wzięły udział warsztatach pt. „Z życia ptaków”. Miały okazję obserwować, badać, dotykać materiał przyrodniczy( jaja, pióra, szkielety, ) zorganizowany przez prowadzącą warsztaty.

Obszary działań wynikające z rozporządzenia
MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych .

1. Konkursy i uroczystości

W trakcie odbywania stażu byłam organizatorem następujących konkursów na terenie przedszkola i okolic :
- „Mój przyjaciel miś” – konkurs plastyczny, który organizuję w swoich grupach od początku mojej pracy zawodowej w ramach międzynarodowego Święta Pluszowego Misia - listopad 2016, 2017, 2018.
- „Dziś pisankę malowaną zrobię razem z moją mamą” – III. 2016
- „Mistrz bajek” – konkurs czytelniczy dla starszaków, X. 2016
- „Zabawka ekologiczna” – gminny konkurs plastyczny 2016
- „Geometryczna pisanka” – IV. 2017
- „Najdłuższy łańcuch choinkowy” – przedszkolny konkurs plastyczny XII. 2017

• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych na terenie miasta:

W trakcie trwania stażu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w moim mieście . W 2016 roku Ozorków obchodził jubileusz 200 lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji miało miejsce wiele ważnych uroczystości , do których miałam okazję przygotować moje dzieci:

- Obchody Dni Ozorkowa, maj 2016, maj 2017 : przygotowałam dzieci do występu w tańcu z pomponami do utworu muzycznego pt. Halleluja i Mamma mia, układ taneczny z pomponami do utworu „Oczy zielone” . Pełniłam w nim rolę choreografa i zaaranżowałam kostiumy sceniczne.
- „Tort z okazji 200-lecia miasta” miejski konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 5. Wraz z koleżanką M. Kałużną przygotowałam dzieci do udziału w przedsięwzięciu, w którym dzieci zdobyły III miejsce, wykonując niecodzienny, bajkowy tort z gąbek. IV. 2016.
- „W rytmach muzyki latynoskiej” konkurs taneczny, Organizator Miejskie Przedszkole nr1 w Ozorkowie, w którym dzieci zdobyły 1 miejsce wykonując taniec „Cza – cza”. Pełniłam tutaj również rolę choreografa układu tanecznego, pomysłodawczyni strojów na występ. II. 2016
- Gra Terenowa pt. „Ozorków moje miasto”- organizator Przedszkole Miejskie nr3. Udział grupy w rywalizacji bazującej na poznaniu i utrwaleniu wiadomości na temat strategicznych punktów miasta.
- „Malowanie kwiatów na szkle” konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Ozorkowie, w którym dzieci poznały nową technikę malowania na wodzie, zdobywając wyróżnienie dla przedszkola.
- „Ozorków moje miasto” - konkurs plastyczny organizator Miejskie Przedszkole nr 2 w Ozorkowie. III miejsce oraz wyróżnienie dla przedszkola.
- „Wypalanie traw niszczy świat” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną oddział w Zgierzu.
- „Rodzina” – konkurs recytatorski ogłoszony przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Ozorkowie, wyróżnienie dla dziecka.

Ponadto:
- „Wieczór poezji” – konkurs recytatorski organizator Miejskie Przedszkole nr 4 w Ozorkowie, przygotowanie dzieci do udziału w występie, III 2016, II2017,
- XV i XVI konkurs „Apli Papli” – Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie , zdobycie I i II miejsca w kategorii przedszkola, oraz nagroda dla najlepszej aktorki w tej kategorii. Opracowałam scenariusz wystawianych bajek, pełniłam rolę choreografa i reżysera. III.2016, III.2017
- „Śpiewające przedszkolaki”- organizator Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie, konkurs muzyczno – wokalny , zdobycie III miejsca dla przedszkola, oraz tytuł najlepszej wokalistki. IV.2017

Celem organizacji i udziału w konkursach było:
- rozwijanie motywacji wewnętrznej u dzieci i ich mocnych stron osobowościowych,
- wykorzystanie wrodzonych możliwości i potencjałów w zaprezentowaniu się na forum przedszkola i okolic,
- dawanie możliwości na wszechstronny rozwój,
- uatrakcyjnienie pobytu w przedszkolu,
- poszerzenie oferty przedszkola.

2. Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska

• Akcje charytatywne są bardzo bliskie mojej osobie. Chętnie angażuję się w tego rodzaju przedsięwzięcia, gdyż uważam, że warto pomagać. „Kiedy pomagamy innym , pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” - Flora Edwars . Ta myśl towarzyszy mi od początku mojej pracy zawodowej. Stąd udział w następujące działaniach:

- brałam udział w ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” . Wieloletnią tradycją w naszym mieście jest koncert zadedykowany orkiestrze pod hasłem „Nauczyciele dzieciom”, a obecnie „Dorośli – dzieciom” . Fundusze z tego przedsięwzięcia są przekazywane na konto fundacji. Koncert ma charakter lokalny i jest poświęcony różnej tematyce. Wraz z koleżankami z mojego przedszkola brałam udział w koncertach wykonując układy taneczne z rekwizytem, pląsy i tańce ludowe, organizując bufet, stroje i dekoracje. Byłam też pomysłodawczynią wykonania wybranych konfiguracji ruchowych. I.2016, I.2017, I.2018
- brałam udział w pikniku charytatywnym zorganizowanym dla niepełnosprawnego dziecka z naszego miasta, brata naszej absolwentki przedszkola pt. „Koncert dla Alanka” w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. V. 2017
-zorganizowałam w przedszkolu zbiórkę środków higienicznych, zabawek i ubrań dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi XI.2016
- zachęciłam dzieci do przedszkolnej zbiórki kasztanów, spieniężone środki zasiliły konto rady rodziców działającej w przedszkolu,
- zorganizowałam w przedszkolu zbiórkę pluszaków dla Fundacji „Mam marzenie”, nawiązałam współpracę z koordynatorem fundacji na województwo łódzkie, do którego wysłałam pozyskane maskotki dla dzieci z łódzkich oddziałów onkologicznych, X. 2016
- motywowałam rodziców i dzieci do udziału w zbiórce środków higienicznych zorganizowanych na terenie przedszkola przez mamy z rady rodziców; podarki zasiliły Dom Dziecka w Grotnikach, XII.2017
- zachęcałam dzieci i ich rodziny do udziału w corocznych zbiórkach nakrętek, „Gorączce złota”, zbiórce makulatury i baterii.
- dzieci wzięły udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Sprzątanie świata”, wykonując prace porządkowe wokół najbliższego otoczenia przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny na które zawsze staram się zwracać uwagę.
- byłam współorganizatorką Dni Otwartych organizowanych w przedszkolu; prowadziłam zajęcia otwarte dla nowych dzieci, zabawy z chusta animacyjną, zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem loteryjki obrazkowej, zabawy umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów Carla Orfa.

3. Opracowanie i przeprowadzenie imprez środowiskowych

• „ I Między przedszkolny Przegląd Małych Artystów pt. „Mam talent” - byłam pomysłodawczynią przedsięwzięcia. Wspólnie z K. Stokwiszewską i M. Kałużną zorganizowałam przegląd dla dzieci z miejskich przedszkoli. Konkurs był efektem działań podjętych przez przedszkole w ramach ogólnopolskiego konkursu Innowacyjne Przedszkola pt. „Przedszkole talentów”., a zwieńczeniem zaangażowania w projekty było uzyskanie certyfikatu Przedszkole Talentów. Przegląd został bardzo dobrze odebrany w środowisku lokalnym, gdyż swoim oddziaływaniem obejmował dzieci od 3 do 7 lat. Szeroki wachlarz talentów ozorkowskich przedszkolaków ujrzał światło dzienne. Dzieci prezentowały się w różnych dziedzinach np. umiejętność gry w szachy, talent literacki, plastyczny, zdolność jazdy na nartach, talent recytatorski, taneczny.
Główne założenia przedsięwzięcia to:
- promowanie uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym,
- rozbudzenie wyobraźni twórczej dziecka,
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- stwarzanie szans na udział w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego.
- Rola wodzirejki w tym wydarzeniu utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, by spełniać marzenia dzieci. kwiecień 2016
Bo „To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące” – „Alchemik” Coelho. 1988

• Otwarcie Żłobka – opracowałam i przeprowadziłam część artystyczną w wykonaniu starszych przedszkolaków na otwarcie w naszym mieście Samorządowego Żłobka nr. 2 w Ozorkowie przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ozorkowie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Miasta, goście oraz rodzice. Dzieci zaprezentowały się w wierszu, piosence oraz w utworze granym na instrumentach perkusyjnych. Cały występ uświetnił ten ważny dzień w naszym mieście X. 2016

4. Organizowanie alternatywnych form wspierania edukacji dziecka

• Organizowanie wyjazdów
Wyjazdy przedszkolne są bardzo ważnym elementem procesy dydaktyczno – wychowawczego w przedszkolu. Często po raz pierwszy dziecko samodzielnie bierze udział w wycieczce poza miejsce zamieszkania. Niesie to ze sobą wiele emocji i przeżyć z tym związanych. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwalają dziecku sprawdzić się w nowych warunkach, rozwinąć pewność siebie, a przede wszystkim poznać piękno ziemi ojczystej, zabytki kultury. Organizując wycieczki musiałam wykazać się dobrą organizacją, umiejętnością planowania i przewidywania. Musiałam umiejętnie wydawać dyspozycje koleżankom i czuwać nad przebiegiem wyjazdu. Każdy z nich zorganizowany był o wytyczne regulaminu wycieczek i wyjazdów, powiązany z zasadami bezpieczeństwa. W trakcie stażu byłam kierownikiem następujących wyjazdów:
- Sala zabaw „Fantazja” w Łęczycy X.2015
- Wystawa klocków Lego w Łodzi X. 2016
- Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi III.2016
- Muzeum Figur Woskowych - „Świat bajek” IV.2016
- Wioska Indiańska w Chociszewie V.2016
- Muzeum Animacji Semafor w Łodzi XI 2017
- Teatr Arlekin w Łodzi, spektakl pt. „Szary chłopiec” XI. 2017
- Muzeum Figur Woskowych w Łodzi „Świat dinozaurów” II.2018
- Teatr Pinokio „Samograj” III.2017

• Organizowanie wycieczek

- „Baśnie dalekiego wschodu” – spektakl Teatru Narodowego w Miejskim Ośrodku Kultury V. 2017
- „Przygody Smoka Wawelskiego” – spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury, XI. 2018
- „Tajemniczy zamek” – spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie,
- „Zielony kapturek” – spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury,
- „Zioła” - zakupy w Tesco, tworzenie kącika przyrodniczego w przedszkolu,
- „Kwiaciarnia u Jacka” – poznanie wybranych gatunków kwiatów,
- Piekarnia „Piotruś” – zwiedzanie piekarni połączone z poznaniem pracy piekarza i degustacją lokalnych wypieków, IV.2017

4.Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

W trakcie stażu udoskonaliłam stosowanie metod aktywizujących w moje pracy. Świadomość celowości wyboru danej metody przełożył się na jakość podejmowanych działań. Do ulubionych metod, najczęściej stosowanych w mojej pracy zawodowej należą:

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
- zabawy paluszkowe,
- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
- Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
- metoda projektu
- Pedagogika Zabawy Klanza,
- metoda TOC – narzędzi myślowych,
- Metoda Kolorowych kapeluszy,
- Drama,
- Słoneczko,
Stosowanie powyższych metod aktywizujących sprzyja podniesieniu efektywności nauczania, uatrakcyjnia przebieg zajęć, daje szansę na samodzielne zdobywanie umiejętności w dochodzeniu do celu.
Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę oddział w Ozorkowie.
- brałam cykliczny udział w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej organizowanych przez fundację - edycja X, IX, XI. Konstruowanie szopek na konkurs jest w naszym przedszkolu wieloletnią tradycją i mam przyjemność być koordynatorem tego przedsięwzięcia. Angażuję dzieci do udziału w pracach technicznych, skupiających się wokół danego tematu: szopka ludowa, szopka nawiązująca do zabytków ziemi łódzkiej, szopka nowoczesna. Nasze prace cieszą się powodzeniem i wzbudzają zachwyt widowni. Nasze prace zostały pokazane na łamach lokalnej prasy „Wiadomości Ozorkowskich”. W tracie stażu szopki z naszego przedszkola zdobyły kolejno III i II miejsce oraz honorowy tytuł „Szopki parafian”. XII.2016, XII.17, XII.2018.
- przygotowałam spotkanie integracyjne z panią prezes fundacji I. Chojnacką i członkami Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie. Wyreżyserowałam przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy dzieci 6- letnich „Króliki” pt. „Legenda o Warsie i Sawie”, po którym zaprosiłam podopiecznych fundacji do zabaw i pląsów integracyjnych z dziećmi przedszkolnymi. Spotkanie to dało mi wiele satysfakcji i utwierdziło w przekonaniu jak ważna jest integracja osób niepełnoprawnych i uświadamianie dzieci od początku edukacji o postawie akceptacji.
- angażowałam dzieci do udziału w Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „W ogrodzie wyobraźni”, podczas którego nagrodzono dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym pod tym samym tytułem. VI. 2017.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozorkowie

Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną jest dla mnie niezwykle ważna. Dzięki stałym kontaktom z wykwalifikowaną kadrą mogę usprawnić swoją pracę opiekuńczo – wychowawczą, związaną z pomocą dzieciom mającym trudności w nauce, z wadami wymowy, zaburzeniami zachowania.
Współpraca wiąże się z następującymi podjętymi przeze mnie działaniami:
- kierowałam dzieci na badania,
- konsultowałam się w kwestiach dotyczących osiągnięć podopiecznych,
- koordynowałam przebieg badań przesiewowych w przedszkolu,
- typowałam dzieci do zajęć z psychologiem przedszkolny,
- pisałam opinie dla poradni,
- nadzorowałam przebieg warsztatów przeprowadzonych przez psychologa p. A. Nyczaj dla rodziców pt. „Zabawy i gry wprowadzające w świat matematyki” XI. 2017,
- wybrałam dzieci do udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny, IV. 2017
- nadzorowałam przebieg warsztatów w przedszkolu z p. psycholog E. Skonieczną pt. „Gotowość szkolna” XII.2015r.
- zachęcałam i angażowałam środowisko rodzinne moich podopiecznych do udziału w warsztatach z p. dyrektor E. Pałasz pt. „Jak być szczęśliwą babcią?’ – relacje dziadkowie-rodzice – wnuki.
- brałam udział w prelekcji pani dyrektor poradni E. Pałasz nt. „Umiejętności terapeutycznych w pracy nauczyciela”. XI. 2017
- angażowałam rodziców moich podopiecznych do udziału w warsztatach na terenie przedszkola prowadzonych przez panią psycholog D. Libich – Jażdżewską pt. „Rodzinne i wychowawcze uwarunkowania zaburzeń zachowania - rola stawiania granic”. V. 2018.

2.Współpraca z instytucjami społecznymi i porządku publicznego

• Współpraca z Komendą Policji i Strażą Pożarną
Bezpieczeństwo w pracy nauczyciela jest sprawą priorytetową. Uważam, że zagadnienia związane z tą tematyką należy wprowadzać i utrwalać przy każdej możliwej okazji. We współpracy z zaprzyjaźnionymi rodzicami, pełniącymi ten zawód, w miesiącu wrześniu organizuję w moim przedszkolu spotkanie z policjantem. Cel spotkania:
- propagowanie bezpiecznej drogi do i z przedszkola,
- poznanie zagrożeń wynikających z roli pieszego w ruchu ulicznym,
- zapoznanie z pracą policjanta, jako osoby, która niesie pomoc,
- kształtowanie szacunku wobec policji,
- utrwalenie numerów alarmowych,
W ramach utrwalenia wiadomości zdobytych po spotkaniu z policjantem dzieci wzięły udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem klocków Lego Playmobill pt. „Zasady bezpieczeństwa na drodze”. 2017
- w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną wraz z koleżanką M. Kałużną zorganizowałam spotkanie ze strażakiem. Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych nt. pracy strażaka i zagrożeń wynikających z obcowania z ogniem. V. 2016.

3. Kontynuacja współpracy z Nadleśnictwem Grotniki
Działanie to zostało niezrealizowane na rzecz

4. Kontynuowanie współpracy z pisarką panią Barbarą Kaszyńską oraz z galerią sztuki w Sokolnikach panią Elżbietą Łuniewską, ilustratorką książek dla dzieci.

Barbara Kaszyńska jest przyjaciółką mojego przedszkola. Cyklicznie odwiedza nasze dzieci organizując dni głośnego czytania swoich utworów w nawiązaniu do akcji „Czytające przedszkola”.
- „Kubusiowe wierszyki” –wypromowałam dzieci uzdolnione plastycznie w miejskim konkursie na samodzielnie wykonaną, najładniejszą ilustrację do wybranego utworu pisarki Barbary Kaszyńskiej. Nagroda dla 3 moich przedszkolaków, których prace ukazały się w publikacji książki pisarki pt. „Kubusiowe wierszyki”.
- w trakcie trwania stażu miałam niezwykłą przyjemność i wyróżnienie by wspólnie z koleżanką A. Kubiak i M. Błaszczyk przygotować dzieci do udziału w uroczystości nadania Orderu Uśmiechu, międzynarodowego odznaczenia nadawanego za niesienie dzieciom radości dla pisarki p. Barbary Kaszyńskiej w Muzeum Miasta Łodzi. Na tę ważną uroczystość zostały zaproszone wybrane placówki oświatowe z okolicy. Ten szczególny dzień uatrakcyjnił występ naszych przedszkolaków, które zaprezentowały się w wierszu inscenizacyjnym pt. „Zamek”, scence teatralnej „Dzień z życia pisarki”, oraz w instrumentalizacji utworu z repertuaru muzyki poważnej z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych Carla Orfa. . Do występu zaprosiłam również absolwentkę naszego przedszkola, która recytowała wiersz pisarki. Całość imprezy uświetnił występ samej autorki skiążek z premierą utworów z nowej pozycji autorki. X.2015

• Współpraca z pozostałymi instytucjami oświatowymi

- Szkoła Podstawowa nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie:
- wystawiłam przedstawienie teatralne dla klasy Ib, składającej się z absolwentów naszego przedszkola pt. „Calineczka”. Po bajce zorganizowałam gry i zabawy w sali przedszkolnej wspólnie z młodszymi kolegami, zwiedzanie przedszkola, oraz przeglądanie pamiątkowych kronik przedszkola.
- przedszkolaki wzięły udział w wizycie w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w klasie I a, dzięki czemu poznały budynek szkoły i przyszłych kolegów,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie- skorzystałam z zaproszenia wraz z dziećmi na obejrzenie montażu słowno – muzycznego w wykonaniu przedszkolaków pt. „Przyszła wiosna”.III.2017
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie – kontynuowałam współpracę z koordynatorką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – p. M. Prorok w ramach występu „Dorośli – Dzieciom”, 2016-2018
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: konsultowałam się z pracownikami MOPSu w sprawach opiekuńczo – wychowawczych naszych podopiecznych,
- Miejski Ośrodek Kultury - współpracowałam z panią dyrektor MOKu w kwestiach organizatorskich imprez ogólnoprzedszkolnych,
- Młodzieżowy Dom Kultury – kontynuowałam współpracę niezbędną do realizacji udziału dzieci w przeglądzie teatralnym organizowanym na deskach domu kultury.
- Biblioteka dla Dzieci – zachęcałam moich podopiecznych do zapisów do biblioteki, wspólnie z koleżanką A. Gieragą brałam udział w cyklicznych lekcjach bibliotecznych organizowanych okolicznościowo dla przedszkolaków.
- Zespół Szkół z Solcy Wielkiej- zaprosiłam dzieci z koła teatralnego wraz z panią bibliotekarką p. A. Polak z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W trakcie wizyty dzieci obejrzały spektakl teatralny w wykonaniu moich podopiecznych pt. „Bal u Króla Baltazara” oraz były widzami przedstawienia w wykonaniu koleżanek i kolegów ze szkoły pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. Na spotkaniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez panią bibliotekarkę pt. Mój ulubiony bohater baśni Hansa Christiana Andersena”, w którym 3 dzieci z mojej grupy zdobyło wyróżnienia. V.2017
- Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu- nawiązałam współpracę z nauczycielem muzyki – p. D. Chałupnikiem, założycielem Młodzieżowego Zespołu Wokalno – Instrumentalnego „Pięciolinia” , który to uatrakcyjnił i wzbogacił o aranżacje muzyczne , imprezę lokalną zorganizowaną przeze mnie dla dzieci pt. „Mam talent” .

Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU

„Dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. PRZEDSTAWIENIE .......
I JEGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.

Problemem, który chcę poruszyć w tej analizie przypadku są zaburzenia emocjonalne u 3 – letniego chłopca . ,,,, jest dzieckiem uczęszczającym pierwszy rok do przedszkola. Przyprowadzany jedynie przez matkę o bardzo wczesnej porze, wyczekiwał mnie w przedszkolnej szatni. Jego schematyczne ruchy, kiwanie się na ławce , wzrok utkwiony w punkt sygnalizował, że dziecko wymaga opieki i uwagi. Mateusz jest jedynakiem. Wychowywany jedynie przez matkę. Tata chłopca wyprowadził się z domu, gdy Mateusz był niemowlęciem. Obecnie żyje w związku z inną kobietą. Chłopiec ma bliski kontakt z babcią i prababcią, które wspierają mamę chłopca w opiece. Tata pojawia się sporadycznie. Twierdzi, że praca zawodowa nie pozwala mu na częstszy kontakt z synem nad czym bardzo ubolewa.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

W rozmowie z mamą starałam się zebrać niezbędne informacje dotyczące środowiska rodzinnego i rozwoju psychofizycznego Mateusza. Kobieta przekazała informację, że ciąża przebiegała prawidłowo, bez zakłóceń. Babcia chłopca jest czynnie zawodowo pielęgniarką i również nie zauważyła odchyleń rozwojowych u wnuczka. Mama była pewna, że chłopiec jest po prostu nieśmiały i nie umie odnaleźć się w nowym otoczeniu. Niemal przez cały okres pobytu w przedszkolu chłopiec płakał. Nie pomagały jakiekolwiek metody wyciszenia i uspokojenia dziecka. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył tak samo. Płacz chłopca przerodził się w lament i szloch. Systematyczna rozmowa z mamą chłopca informująca o braku adaptacji do nowego otoczenia, skutkowała reakcją atakującą personel i mnie, nauczycielkę. Mama twierdziła, że nauczyciel nie potrafi zająć się jej dzieckiem we właściwy sposób . „Nie po to kończą te swoje studia, by mi teraz dziecka nie wychować” – mówiła głośno w szatni do innych mam. Mateusz wracał po chorobie, jednak sytuacja zataczała błędne koło. Płacz powtarzał się codziennie. Dodatkowo w chwili leżakowania, sytuacja potęgowała się. Dziecko przechodziło wielki stres widząc leżaczki i pościel, która ewidentnie kojarzyła mu się z domem. Chłopiec krzyczał, lamentując chęć powrotu do domu. Była to niemalże jedyna aktywność w trakcie pobytu w przedszkolu. Do tego siadał przy oknie, szlochając wypatrywał mamy. Sytuacje te spowodowały częste infekcje gardła i krtani. Reakcja mamy była nieugięta. Chłopiec miał przebywać w przedszkolu w wymiarze 7 godzin, gdyż praca zawodowa nie pozwalała mamie na sprawowanie opieki nad synem. Dodatkowo chłopiec nie mówił, posługiwał się kilkoma słowami (dom, mama, tata, baba „ A ja” – pies) i pojedynczymi sylabami.
Nie miał opanowanego treningu czystości. Nie sygnalizował potrzeb fizjologicznych. Nadal załatwiał się w pampersa. Ślinił się i brudził. Na początku w ogóle odmawiał jedzenia. Stopniowo siadał do posiłku jedząc dłońmi, przelewając kompot z kubka do kubka, częstując się od innych dzieci porcjami.
Po 5 tygodniach widząc brak współpracy z mamą nawiązałam kontakt z tatą, który od razu pojawił się w przedszkolu. Twierdził, że nie w został poinformowany przez mamę chłopca o istniejącym problemie adaptacyjnym syna. Przekazał też, że była żona nie pracuje i będzie wcześniej odbierać Matusza z przedszkola, by pominąć najbardziej trudny czas leżakowania. Dodał, iż żona jest upośledzona w stopniu lekkim i być może syn odziedziczył po matce pewne dysfunkcje.
Po zorganizowanej przeze mnie wspólnej rozmowie z mamą i ojcem dziecka, jasno i rzeczowo po raz kolejny przekazałam informacje dotyczące niepokojących mnie zaburzeń w rozwoju ich dziecka. Matka twierdziła, że miał wykonywane różne badania, bo ma znajomości świecie lekarzy. Jednak nie udostępniła żadnych opinii o zdrowiu syna. Minęły 3 miesiące. Mateusz przestał krzyczeć i płakać. Jednak dalej nie podejmował bliższych kontaktów z rówieśnikami. Zaczął przejawiał agresję wobec dzieci – szarpał, popychał. Był to jego sposób by zakomunikować o swoim istnieniu. Był przy tym nad wyraz spokojny, bez empatii, współczucia, troski. Nie umiał wejść w bliższe relacje z dziećmi. Najczęściej siedział na leżaku i patrzył przez okno wypatrując mamę. Zachęcony przeze mnie próbował bawić się klockami, autkami, torem, ale tylko przez chwilę i bez zaangażowania. Rysunek chłopca to jedna wielką kreska, wyjechana poza kartkę, na stół i podkładkę; bazująca na etapie rocznego dziecka. Brak zainteresowania zabawkami przeznaczonymi dla danego etapu rozwojowego. Chłopiec skupiał uwagę jedynie na grzechotkach, bączkach, separatorach, pożyczanych dla niego ze żłobka. Nie uczestniczył w typowych zajęciach przedszkolnych. Biegał po sali, krzyczał, w kółko coś rozsypywał, mazał, pocierał zabawkami o podłogę. Podczas wyjść na spacer w okolicy przedszkola uciekał od swojej pary, szarpał się, wyrywał. W przypadku zaobserwowania psa, panicznie się bał, chował się za mną, wręcz siadał na ziemi.

3.ZNACZENIE PROBLEMU DLA ROZWOJU DZIECKA I FUNKCJONOWANIA W SZEROKO ROZUMIANYM SPOŁECZEŃSTWIE.

Dysharmonie i zaburzenia rozwoju mają wyraźnie tendencje do pogłębiania się w wypadkach, gdy nie podejmie się terapeutycznych działań w zaburzonych zakresach. Dlatego też ważne jest wczesne wykrycie wszelkich odchyleń rozwojowych oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej pomocy zmierzającej do wyrównania i korygowania zaburzeń. Mateusz swoim zachowaniem przestraszył inne dzieci. Nauczone doświadczeniem, że reaguje nad wyraz emocjonalnie płaczem i krzykiem, zaczęły go unikać i odtrącać. Sam chłopiec nie wykazywał potrzeby współżycia z dziećmi. Po pewnym czasie stał się dla grupy przeźroczysty. Przedszkolaki przyzwyczajone do niecodziennych zachowań chłopca, zaczęły go omijać. Moja interwencja przynosiła efekt jedynie na chwilę. Chłopcy zapraszali Mateusza do gry w piłkę, do budowania tras dla aut. Jednak jego nieporadność i nieumiejętność wykonywanych czynności wyzwalały u dzieci złość i odrzucenie.

4. PROGNOZA

Negatywna:
- pozostawienie chłopca w takiej sytuacji doprowadzi do pogłębienia mocno już ukształtowanych deficytów rozwojowych,
- brak wsparcia ze strony psychologa i logopedy będzie rzutowało na dalszy rozwój chłopca,
- pogłębią się zaburzenia w sferze emocjonalnej i umysłowej dziecka,
- brak zrozumienia przez matkę chłopca zaistniałej sytuacji, przyczyni się do zwiększenia skali problemu,

Pozytywna:
- nastąpi socjalizacja dziecka, z czasem zaspokojenie potrzeby adaptacji, akceptacji, przynależności do grupy,
- chłopiec będzie osiągał wyniki adekwatne do jego możliwości,
- nastąpi progres w rozwoju dziecka,
- podjęcie współpracy z matką chłopca przyniesie pożądany efekt,
- współpraca ze specjalistami przyciesie wymierne korzyści w rozwoju dziecka.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
- terapia rodzinna, nieustanne współpracowanie z przedszkolnym psychologiem oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
- stała współpraca z rodzicami chłopca,
- prowadzenie z dzieckiem pracy korekcyjno – kompensacyjnej,
- stwarzanie sytuacji pozwalających na osiąganie drobnych sukcesów, usamodzielnienie w czynnościach codziennych i samoobsługowych, angażowanie dziecka do tego rodzaju zajęć,
- stałe kontrolowanie postępów chłopca i chwalenie za osiągane sukcesy,
- włączanie w życie grupy.

6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Pracę nad wdrażaniem moich działań rozpoczęłam od zastosowania się do zaleceń przedszkolnego psychologa, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących propozycji pracy z Mateuszem. Utrzymywałam stały kontakt z matką chłopca, która otrzymała wskazówki i zestaw ćwiczeń do pracy z synem w domu. Włączyłam chłopca do zajęć przedszkolnych korekcyjno – kompensacyjnych, prowadzonych przez koleżankę K. Stokwiszewską. Skonstruowałam plan zajęć indywidulanych dla dziecka podczas których wprowadzałam ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne, zabawy kształtujące świadomość swojego ciała w przestrzeni. Proste zabawy stolikowe usprawniające percepcję wzrokową np. puzzle 2 elementowe, wskazywanie określonego obrazka pośród innych, ćwiczenia rozwijające sprawność motoryczną: gry zręcznościowe, naśladowanie różnych ruchów, rytmiczne ruchy ramion, ćwiczenia równoważne. Stosowałam działania plastyczno – konstrukcyjnych, wśród których ulubionymi przez Mateusza stały się: malowanie palcami i zabawy z wodą. Dzięki różnorodności ćwiczeń i materiałów, z którymi pracował, chętnie podejmował wysiłek i starał się wykonać zadania na miarę swoich możliwości.
W częstych rozmowach z matką informowałam o postępach chłopca. Przekazywałam stopień opanowania danej czynności. Organizowałam systematyczne spotkania z przedszkolnym psychologiem, by matka chłopca była na bieżąco informowana o rozwoju syna.

7. EFEKTY DZIAŁAŃ
Skala i zasięg i problemu okazała się na tyle poważna, że efekty podejmowanych przeze mnie działań przynosiły powolny skutek. Postępy chłopca nie były wymierne do proponowanych przeze mnie ćwiczeń i zabaw. Chłopiec nadal przejawiał zaburzenia w sferze emocjonalnej, poznawczej, samoobsługowej. Nastąpił progres w sferze społecznej. Dziecko poczuło się pewnie w grupie. Zaczęło podejmować pierwsze próby współpracy z rówieśnikami. Jednak bardzo nieporadne. Chłopiec wchodził na dzieci, kładł się na nie, przytulał zbyt mocno, był namolny i natarczywy. Zabierał zabawki, nieświadomy faktu, że nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad przyjętych w grupie. Zaczął uciekać do innych grup, wychodził z klasy, nie kontrolował swoich poczynań. Zaniepokojona utrzymującym się stanem, zaproponowałam mamie chłopca badania ogólnorozwojowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Mama chłopca nie pojawiała się na każdym wyznaczonym spotkaniu. Tłumaczyła się chorobą chłopca. Został wyznaczony kolejny termin i wsółpraca mamy z poradnią zaczęła przynosić pożądany efekt. W momencie kończenia pisania planu rozwoju zawodowego, Mateusz nie został do końca diagnozowany. Wyznaczono ostatni termin badania, który ostatecznie ma zdefiniować deficyty rozwojowe chłopca. Będąc w stałym kontakcie z psychologiem badającym Mateusza uzyskałam informację, dotyczącą upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Wspólnie z przedszkolnym psychologiem, mając na celu dobro dziecka, zaproponowałyśmy mamie zmianę przedszkola w nowym roku szkolnym. Wybór przedszkola integracyjnego z pewnością będzie dla Mateusza szansą na wyrównanie deficytów rozwojowych i harmonijny rozwój.

Harmonogram zajęć korekcyjno – kompensacyjnych przeprowadzonych z Mateuszem

1.Wspomaganie nabywania umiejętności społecznych:
- wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce,
- kształtowanie nawyku współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw
samorzutnych,
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywanie
kontaktów z rówieśnikami i personelem przedszkola,
- wdrażanie do utrzymywania kontaktu wzrokowego,

2. Funkcje samoobsługowe:
- nauka korzystania z toalety, eliminacja pampersa
- nauka mycia rąk, twarzy oraz dokładnego wycierania
ręcznikiem,
- nauka zakładania wierzchniej garderoby lub przebierania się:
( podczas wyjść na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego, podczas przebierania się do ćwiczeń gimnastycznych)
- nauka jedzenia sztućcami,
- porządkowanie i dbanie o miejsca zabaw,
-sprzątanie kącików zainteresowań oraz miejsc pracy odkładanie zabawek na miejsce,

3 . Wspomaganie nabywania umiejętności do skupienia się oraz odporności emocjonalnej:
- radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- niwelowanie czynnika powodującego nagłe wybuchy strachu i lęku,
– podejmowanie pierwszych prób zabawy z rówieśnikami,

4. Wspomaganie nabywania umiejętności intelektualnych:

- ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych i materiału przyrodniczego:
• eksperymentowanie z wodą ,
• eksperymentowanie z kartkami papieru,
• mieszanie kolorów,
• eksperymentowanie z klockami,
• eksperymentowanie z patyczkami,
• zadania z kasztanami,
• zadania z ziarnami fasoli,
- klasyfikacje:
• domino i klasyfikacja,
• co do czego pasuje?,
• zabawy z kartami logicznymi,
• segregowanie guzików,
• podobne, niepodobne,
• wiem, jak wyglądam,
• portrety,
• gdzie jest woreczek,
• co widzi miś?
• potrafię znaleźć misia,
• ja i kartka papieru,
• myszka i serek
5. Wspomaganie w rozwoju mowy i w kształtowaniu umiejętności porozumiewania się z innymi:
- wdrażanie do reagowania na polecenia,
- podejmowanie prób porozumiewania się,
- ćwiczenia słuchowe:
• słuchanie radia, nagrań z płyt i taśm,
• rytmiczne klaskanie, tupanie, stukanie,
• rozpoznawanie głosów ludzkich (kto mówi) i głosów zwierząt.
- ćwiczenia oddechowe:
• wdechy i wydechy (nos – usta, usta – nos, nos – nos, usta – usta),
• wdechy i wydechy: w różnych pozycjach (np. siedzącej, leżącej), z unoszeniem rąk, z liczeniem,
• dmuchanie na płomień świecy, na kłębki waty, bibułkę, papier, wiszący balon,
• wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do picia,
• puszczanie baniek mydlanych,
• wydobywanie dźwięków z harmonijki ustnej, gwizdków, piszczałek,
• wymawianie na jednym wydechu: ciągów samogłoskowych (aaa..., aeaeae..., aeiaei...), ciągów sylabowych (mamama, lalala, tututu, pipipi), ciągów wyrazowych (mama, mama).
- ćwiczenia narządów mowy:
- usprawnianie płynności ruchów języka, warg, szczęk,
• wysuwanie języka w różnych kierunkach, wypychanie językiem policzków, skrobanie grzbietu języka, ocieranie, zwijanie języka w rulonik,
• oblizywanie zębów, podniebienia, warg, sięganie językiem do nosa, brody,
• ustawienie i poruszanie języka za pomocą szpatułek, palca,
• podnoszenie, podtrzymywanie wargami lekkich przedmiotów,
• ściąganie ust, zamykanie i otwieranie ust z demonstracją,
• opuszczanie, unoszenie, przesuwanie w lewo i prawo dolnej szczęki, wielostronne ruchy żuchwą,
• naśladowanie czynności żucia (żucie gumy, żelków),
• cmokanie, gwizdanie, strojenie min, zabawy z lizakiem,
• rozwijanie mowy czynnej i biernej (wzbogacanie słownika),
• budowanie prostych zdań,
6. Wspomaganie dziecka w kształtowaniu spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej:
- Układanie :
• układanie z koralików, klocków (dużych i małych)
• układanie z patyczków: płotów, drabin, domów;
• z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli;.
- Malowanie:
• malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi;
• malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym;
• zamalowywanie całej powierzchni kartki;
• malowanie palcem [na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych];
• malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków,
• malowanie pęczkiem waty - duże i małe chmury, kałuże itd.
• zamalowywanie dużych konturowych rysunków, przedmiotów;
• malowanie flamastrami - zamalowywanie określonym kolorem;
• zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów;
- Rysowanie:
• rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze;
• kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni;
• rysowanie świecą, tuszem;
- Wydzieranie:
• łatwych kształtów np. piłek, baloników, kolorowych liści itp.
• Kompozycja z kolorowych pasków;
- Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

• układanie obrazka z części wg identycznego wzoru;
• uzupełnianie brakującej części obrazka;
• dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe),
• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów – (zabawa „Co się tu zmieniło?")
- Lepienie:
• z plasteliny;
• masy solnej;
• modeliny;
• gliny;
• kreślenie dużych płynnych linii:
• chorągiewką w powietrzu;
• patykiem na piasku;
• kolorową kredą na tablicy;
• kredkami na dużych arkuszach.
• rysowanie po konturach;
• malowanie palcami;
- Ćwiczenia ruchowe:
* Ćwiczenia w marszu:
* Ćwiczenia w biegu:
* Ćwiczenia na równoważni [ławeczce]:
* Zabawy skoczne:
* Zabawy z woreczkami:

7. Wspomaganie dziecka w rozwoju percepcji wzrokowej:

- rysowanie w ograniczonym polu;
- zabawa „Miś ”: określanie gdzie jest misiu?;
- pogrubianie narysowanego śladu;
- zauważanie różnic pomiędzy obrazkami;
- zauważanie podobieństw na obrazkach;
- zauważanie co nie pasuje do obrazka;

-

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU
„Zespół Aspergera”.

1.IDENTYFIKACJA PROBLEMU. PRZEDSTAWIENIE MARCELA I JEGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.
Marcel jest chłopcem, który rozpoczął naukę w naszym przedszkolu we wrześniu 2015 roku, jako 5 latek realizując obowiązek wychowania przedszkolnego. Wcześniej uczęszczał do innej placówki w miejscu, w którym zamieszkiwał. Przeprowadzka do nowego miasta była efektem zmiany pracy mamy chłopca. Tata chłopca jest niemalże gościem w życiu. Pracuje jako kierowca międzynarodowy i rzadko bywa w domu. Samodzielna i nieustanna opieka mamy nad młodszą siostrą rzutowała na rozwój starszego dziecka. Chłopiec zainteresował mnie swoją osobą, gdyż dał się poznać jako bystry 5 latek z silnie rozwiniętymi umiejętnościami matematycznymi. A z drugiej strony, przy głębszym poznaniu chłopca można było zauważyć znaczne deficyty w sferze emocjonalnej i poznawczej.
2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.
Marcela poznałam jako uśmiechniętego 5 latka. Uczęszczał do mojej grupy „Króliki” przez 2 lata. W tym czasie podczas wspólnie spędzonych tygodni i miesięcy rozpoczęła się przygoda z chłopcem. Zachowanie Marcela przykuło moją uwagę. Chłopiec postrzegany był jako dziwny i ekscentryczny. Potrafił jednak zaskoczyć swoją inteligentną i trafną ripostą oraz niesamowitą pamięcią. Nowa grupa przedszkolna nie stanowiła dla niego żadnego problemu. Miało się wrażenie, że chłopcu jest obojętne z kim i wśród kogo przebywa. Marcel był zawsze obok swoich rówieśników, koncentrując się w szczególności na jednej czynności, która przynosiła mu zadowolenie i wypełniała czas na długie chwile. Lubił układać puzzle, ale nie według przeznaczenia, tylko nakładał je jeden na drugi, tworzą piramidę, rząd lub stos. Do jego ulubionych zabaw należało bieganie wokół wyznaczonej powierzchni i liczenie ilości okrążonych kół. Wyorzytstywał do tego skakaknki, obręcze lub hola hop, wokół których biegał. Często też prosił o czystą kartkę i samodzielnie, niezgrabnie pisał cyfry w ustalonych przez siebie rzędach i kolumnach. Potrafił na takiej czynności spędzić godzinę. Zaobserwowałam również słabo rozwinięta motorykę małą i dużą. Ruchy niezgrabne, koślawe, sztywne. Nieopanowany krok marszowy, cwał i podskoki. Brak zainteresowania zabawami ruchowymi . Tempo pracy bardzo nieharmonijne. Słabo rozwinięta sprawność manualna. Nieprawidłowy chwyt przyboru oraz nacisk dłoni na ołówek. Mimo wielu zachęt niechęć do lepienia z plasteliny, masy solnej itp. Niezgrabny rysunek postaci, kształtujący się na poziomie 2 latka. Niska wytrwałość w dążeniu do założonego celu. Czynności samoobsługowe miał słabo opanowane. Spędzał przy myciu rąk długie minuty. Wymagał pomocy przy zakładaniu butów, czapki, kurtki. Zupełnie nieświadomy, gdzie znajdują się kolejne części garderoby. Cała jego nieporadność nie powodowała u chłopca frustracji, gniewu, czy lęku, tylko nadzwyczajną obojętność. Marcel nie przejawiał buntu gdy coś mu się nie udawało. Zwyczajnie twierdził, że „nie umie i już”; lub „mama mi pomaga”. Cierpliwie czekał na pewną pomoc ze strony osoby dorosłej. Z kolei gdy inne dziecko wymagało pomocy, lub gdy przydarzyło mu się coś smutnego, Marcel potrafił śmiać się w głos, nie rozumiejąc powagi sytuacji. Po diagnozie wstępnej, ocenie prac plastycznych dziecka, które odbiegały swoją formą od pozostałych wytworów plastycznych; we współpracy z przedszkolną panią psycholog zasugerowano zespół Aspergera. Chłopiec skierowany został na badania ogólnorozwojowe do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, która potwierdziła naszą diagnozę
Po przeprowadzonej rozmowie z mamą chłopca, miałam wrażenie jakby nie rozumiała powodów dla których jej dziecko zostało skierowane na badania. Wykazywała przy tym dość duży niepokój i obawę, czy wszystko uda się ustabilizować. Często podejmowała kontakt z nauczycielkami, na bieżąco pytała o postępy Marcela. Sama też wychodziła z inicjatywą czytając literaturę naukową i śledząc strony internetowe poświęcone rozwojowi dzieci w wieku przedszkolnym. Zasugerowała nawet autyzm dziecięcy. Widać było, że bardzo zależy jej na zrozumieniu przyczyn zachowania chłopca, jednak nieporadność w tym zakresie powodowała jeszcze większe zamieszanie.
3.ZNACZENIE PROBLEMU DLA ROZWOJU DZIECKA I FUNKCJONOWANIA W SZEROKO ROZUMIANYM SPOŁECZEŃSTWIE.
Mało empatyczne zachowanie Marcela spowodowało, że dzieci zaczęły odsuwać go od grupy, wyśmiewając się z niego i oceniając jako dziwaka. Schematyczne zachowania zaczęły się pogłębiać. Chłopiec prezentował niską samoocenę. Często podkreślał, że sam nie jest w stanie wykonać danej czynności. Prosił śmiało o pomoc, wręcz nakazywał „zrób mi to”, ‘załóż mi to”. Brak wiary w swoje umiejętności spowodowały wycofanie, minimalne zaangażowanie w daną czynność. Chłopiec skupiał się jedynie na czynnościach wypracowanych, które opanował do perfekcji: liczenie, przeliczanie okrążenia, pisanie cyfr, kreślenie znaków matematycznych, działających na dziecko relaksacyjnie i wyciszająco.
4. PROGNOZA
Negatywna:
- pozostawienie chłopca w takiej sytuacji doprowadzi do wycofania się, alienacji,
- dziecko zawsze już będzie czuło się gorsze, mniej wartościowe, co w konsekwencji może rzutować na jego dorosłe życie,
- straci motywację do podejmowania wyzwań i pokonywania trudności,
- efektem wtórnym jego trudności mogą być zaburzenia sfery emocjonalnej i osobowości dziecka,
- osiągnie niższe wyniki w nauce, niż wskazują na to jego predyspozycje,
- pogłębi się jego niechęć wszelkiego rodzaju aktywności manualnej,
- będzie izolował się od grupy.
Pozytywna:
- nabierze pewności siebie,
- chłopiec będzie osiągał wyniki adekwatne do jego możliwości,
- zwiększy jakość prac plastycznych i sprawność grafomotoryczna,,
-nabędzie podstawowych umiejętności związanych z samoobsługą,
- poprzez osiągane sukcesy, podniesie swoją samoocenę,
- pewność siebie spowoduje, że będzie z odwagą podejmować kolejne wyzwania,
- będzie aktywnie uczestniczył w życiu grupy.
- będzie liderem i mistrzem dyscyplinach matematycznych,

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU.
- stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- stała współpraca z matką chłopca,
- prowadzenie z dzieckiem pracy korekcyjno – kompensacyjnej,
- stwarzanie sytuacji pozwalających na osiąganie sukcesów,
- stałe kontrolowanie i monitorowanie postępów chłopca i chwalenie za osiągane sukcesy,
- włączanie w życie grupy.
6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.
Pracę nad wdrażaniem moich działań rozpoczęłam od skonstruowania planu pracy indywidualnej , który uzyskał pozytywna opinię przedszkolnej pani psycholog. Zawarte w nim jasno sformułowane cele określały dalszy plan pracy z Marcelem. Zastosowałam się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących propozycji pracy z chłopcem. Utrzymywałam stały kontakt z matką chłopca, która otrzymała wskazówki i zestaw ćwiczeń do pracy z synem w domu. Włączyłam chłopca do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych organizowanych w naszym przedszkolu w ramach udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. W zajęciach codziennych wprowadzałam ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową np. układanki, puzzle, składanie elementów w całość, dopasowywanie elementów do całości, wyszukiwanie podobieństw i różnic w ilustracjach oraz ćwiczenia rozwijające sprawność motoryczną: gry zręcznościowe, naśladowanie różnych ruchów, rytmiczne ruchy ramion, ćwiczenia równoważne, a także całą gamę ćwiczeń rozwijających sprawność manualną. Było to m.in. odwzorowywanie figur geometrycznych, elementów dekoracyjnych i literopodobnych. Prace z piaskiem, z wodą, z materiałem przyrodniczym. Szereg działań plastyczno – konstrukcyjnych, wśród których ulubionymi przez Marcela stały się: malowanie palcami i lepienie z plasteliny, rozdmuchiwanie plam z farb, robienie kleksów wodnych z zastosowaniem płynu do mycia, zabawy z ciastoliną. Dzięki różnorodności ćwiczeń i materiałów, z którymi pracował, chętnie podejmował wysiłek i starał się wykonać zadania najlepiej jak potrafił. Radość w oczach dziecka, przekładała się na jego zaangażowanie i chęć doprowadzenia pracy do finiszu.
Niechęć chłopca do rysowania próbowałam zniwelować poprzez atrakcyjne zabawy plastyczne: z kalką, z wodą, ze świecą, wykorzystując ulubione kolory chłopca: niebieski i zielony.
W częstych rozmowach z matką informowałam ją o postępach chłopca. Mówiłam o tym, jak reaguje na pochwały z mojej strony, jak motywuje to go do podejmowania wysiłku i pracy. Tablica motywacyjna była świetnym wabikiem dla chłopca. Zdobyte punkty na przełomie tygodnie Marcel przeliczał i zapisywał. Okazał się w tym naprawdę nieoceniony. Punkty przekładały się na pełnienie określonych ról społecznych w grupie: rola dyżurnego zabawek, opiekuna kwiatów, dyżurnego obiadowego. Pełnienie tych zadań dodawało chłopcu skrzydeł. Stawał się widoczny na tle grupy, pokazując swoje nowe, ukryte oblicze.
Chciałam uświadomić mamie istotę moich działań oraz potrzebę takiego podejścia do chłopca również w domu. Zwróciłam jej uwagę na zauważone przeze mnie zdolności chłopca w zakresie edukacji matematycznej, w której stawał się wzorem dla innych dzieci. Doskonale radził sobie z zadaniami wymagającymi analizy i wyciągania wniosków. Potrafił formułować jasne cele, trafne uwagi. Sukcesy osiągane w tej dziedzinie motywowały go również do wysiłku i pracy nad umiejętnościami, które nadal tego wymagały, szczególnie rozwijaniem sprawności manualnej.

7.EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ.
Zadziwiająco szybo przyszedł moment w którym chłopiec otworzył się na grupę i otoczenie przedszkolne. Już nie siedział sam , zamyślony w świecie cyfr. Otoczony opieką wykorzystał swoje zainteresowanie światem matematyki w grach planszowych. Był inicjatorem organizowania czasu wolnego dla grupy kilkoosobowej, w której największe zainteresowanie miała gra Jenga, gry w karty, Na grzyby, pchełki, warcaby. Chłopiec czerpał radość z obcowania z rówieśnikami. Nie izolował się już od dzieci. Każdy dzień był dla niego nową przygodą, która chciał rozpoczynać ze swoimi kolegami. Doskonała niemal pamięć chłopca i zdolność szybkiego uczenia się tekstów na pamięć, zostały wykorzystane i zaprezentowane podczas dwóch ważnych inscenizacji przedszkolnych i między przedszkolnych. Chłopiec pełnił w nich ważną rolę narratora. Funkcje społeczne zostały przez chłopca opanowane. Natomiast działania w zakresie sprawności manualnej przynosiły wolniejszy efekt. Chłopiec wymagał codziennych ćwiczeń terapeutycznych. Usprawnianie ręki, koordynacji wzrokowo – ruchowej wymagało poświęceń ze strony chłopca. Zmotywowany do pracy wolno, ale jednak skutecznie brnął do przodu. Opanował wodzenie po śladzie, samodzielne podejmował próby pisania skomplikowanych wzorów graficznych, na początku na tacy z kaszą manna, potem na kartce papieru. Odpowiednio dobrane materiały plastyczne, wyprofilowane kredki i ołówki z odpowiednią nakładką, pomogły opanować tę trudną dla chłopca czynność.
Efekty podejmowanych oddziaływań znacząco przyczyniły się do lepszego funkcjonowania chłopca w grupie. Zniwelowały postawę bierną, wycofaną. Potrzebę samoakceptacji i zrozumienia w otoczeniu w którym przebywał, przełożyła się na ogólny rozwój chłopca.

8. PODSUMOWANIE.
Skuteczna obserwacja daje niesamowity wachlarz pomocy wychowankom. Obrazuje czynności, które wymagają wsparcia i doskonalenia. Indywidualna praca z Marcelem pokazuje, jak szybko można osiągnąć zamierzony efekt i jak ważna jest edukacja przedszkolna w życiu dziecka. Pozytywne cechy wypracowane u dziecka dają jasny obraz na przyszłość. Myślę, że nowy etap edukacji szkolnej będzie dla Marcela okazją do zaprezentowania swoich zdolności i predyspozycji.
Indywidualny plan pracy z dzieckiem.
Wspomaganie nabywania umiejętności społecznych:

- wdrażanie do przestrzegania zasad grupowych,
- wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce,
- wdrażanie do aktywniejszego udziału w zabawach grupowych,
- kształtowanie nawyku współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw
samorzutnych,
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywanie
kontaktów,
- stwarzanie sytuacji zadaniowych:
• jaki jestem?, potrafię narysować swój portret,
• rysuję mamę i tatę oraz inne ważne osoby,
• jesteśmy do siebie podobni, a jednak się różnimy,
• opowiem misiowi, jak wyglądam i co lubię,
• potrafimy porozumiewać się bez słów,
• potrafię miło się zaprezentować innym.
Funkcje samoobsługowe:
- doskonalenie umiejętności zakładania wierzchniej garderoby lub przebierania się:
( podczas wyjść na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego, podczas przebierania się do ćwiczeń gimnastycznych)
- porządkowanie i dbanie o miejsca zabaw
-sprzątanie kącików zainteresowań oraz miejsc pracy odkładanie zabawek na miejsce

Wspomaganie nabywania umiejętności do skupienia się oraz odporności emocjonalnej:
– swobodna zabawa z rówieśnikami z minimalnym wpływem nauczyciela, inicjowanie sytuacji zabawowych, budowanie – zabawy z różnego rodzajów klocków,
- gry planszowe, zespołowe, wielogabarytowe na powietrzu – radzenie sobie
z porażką i wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
- kostki słowne – budowanie spójnych logicznie historyjek słownych,
Wspomaganie nabywania umiejętności intelektualnych:
- doskonalenie rozpoznawania kolorów,
- nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania małych i wielkich liter,
- doskonalenie umiejętności sortowania i nazywania przedmiotów kategoriami,
- poszerzenie ilości znanych przymiotników, rzeczowników i czasowników,
- prowadzenie rozmów zaczynających się od pytań dlaczego...?
- ustalanie kolejności czynności prowadzących do celu, przewidywanie, co też może się zdarzyć:
- pomaganie dziecku w orientowaniu się, które zmiany są odwracalne, a które nieodwracalne:
• eksperymentowanie z wodą i solą,
• eksperymentowanie z wodą , cukrem i cytryną,
• eksperymentowanie z kartkami papieru,
• mieszanie kolorów,
• eksperymentowanie z klockami,
• eksperymentowanie z patyczkami,
- dodawanie i odejmowanie:
• dodawanie i odejmowanie na palcach,
• zadania z kasztanami,
• zadania z ziarnami fasoli,
- klasyfikacje:
• domino i klasyfikacja,
• co do czego pasuje?,
• sprzątanie z pomyślunkiem,
• seria – dokończ opowiadanie,
• zabawy z kartami logicznymi,
• segregowanie guzików,
• kupowanie i sprzedawanie guzików i klocków,
• podobne, niepodobne,
- orientacja przestrzenna:
• wiem, jak wyglądam,
• portrety,
• lewa- prawa, „frotka” mi pomaga,
• gdzie jest woreczek,
• inni też mają lewą i prawą stronę,
• co widzi miś?
• potrafię znaleźć misia,
• powiem ci, jak masz iść,
• krzesełko i klocek, stół bez szuflady,
• ja i kartka papieru,
• rysuj szlaczki tak, jak mówię,
• myszka i serek,

Wspomaganie w rozwoju mowy w kształtowaniu umiejętności porozumiewania się z innymi:
- kształtowanie umiejętności nadawania i odbierania informacji,
- wdrażanie do reagowania na polecenia,
- ćwiczenia słuchowe:
• słuchanie radia, nagrań z płyt i taśm,
• rytmiczne klaskanie, tupanie, stukanie,
• wystukiwanie rytmu według wzoru z klocków, kresek,
• rozpoznawanie dźwięków prostych instrumentów perkusyjnych,
• odtwarzanie wystukanego rytmu na instrumencie perkusyjnym,
• rozróżnianie źródeł dźwięków np. szelest kartki, plusk wody,
• rozpoznawanie głosów ludzkich (kto mówi) i głosów zwierząt.

6. Wspomaganie dziecka w kształtowaniu spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej:
- Układanie :
• układanie z koralików, klocków (dużych i małych),mebli, pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur;
• układanie z patyczków: płotów, drabin, domów;
• z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli;
• z elementów mozaiki geometrycznej- postaci ludzi i zwierząt;
• układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych np. z liści, owoców, kory, giętkiego tworzywa.
- Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i
nałożenie na wzór (układanki geometryczne, nakładanki).
- Przedstawianie figur geometrycznych w zmienionych układach:
• układanie kompozycji figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci;
• graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli;
- Malowanie:
• tworzenie różnych kompozycji - szlaczków ;
• kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;
• malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi;
• malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym;
• zamalowywanie całej powierzchni kartki;
• malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków, jaskółek;
• malowanie pęczkiem waty - duże i małe chmury, kałuże it
• zamalowywanie dużych konturowych rysunków, przedmiotów;
• malowanie flamastrami - zamalowywanie określonym kolorem;
• zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów;
- Rysowanie:
• rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze;
• kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni;
• rysowanie świecą, tuszem;
- Wydzieranie:
• łatwych kształtów np. piłek, baloników, kolorowych liści itp.
• Kompozycja z kolorowych pasków;
- Stemplowanie:
• tworzenie różnych kompozycji - szlaczków ;
• kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;
- Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
• układanki obrazkowe [stopniowanie trudności];
• układanie obrazka z części wg identycznego wzoru;
• uzupełnianie brakującej części obrazka;
• dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe),
• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów – (zabawa „Co się tu zmieniło?")
- Lepienie: • z plasteliny; • masy solnej; • modeliny;itp.
- Ćwiczenia grafo- motoryczne:
• kreślenie dużych płynnych linii:
• chorągiewką w powietrzu;
• patykiem na piasku;
• kolorową kredą na tablicy;
• kredkami na dużych arkuszach.
• obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, trójkąt;
• rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze;
• rysowanie po konturach;
• malowanie palcami;
• łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów;
• zagadki rysunkowe;
• labirynty;
• wycinanki różnego typu;
• pisanie znaków literopodobnych w liniaturze;
• elementy pisma- analiza liter i ich kierunku kreślenia;
• łączenie liter w sposób naturalny;
• pisanie po śladzie.
- Ćwiczenia ruchowe
* Ćwiczenia w marszu:
• marsz na palcach;
• marsz chodem bociana;
• marsz wokół sali z ćwiczeniem w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód;
* Ćwiczenia w biegu:
• bieg z podskokami,
• przylot i odlot bocianów - bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami;
* Ćwiczenia na równoważni [ławeczce]:
• chodzenie wolno do przodu;
• posuwanie się do tyłu;
• posuwanie się bokiem;
• obracanie się na ławeczce;
* Zabawy skoczne:
• wróbelki;
• piłka skacze;
• szczur- zabawa ze skakanką;
• skok zająca;
* Zabawy z woreczkami:
• rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;
• rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;
• rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itd.

7. Wspomaganie dziecka w rozwoju percepcji wzrokowej:
- rysowanie w ograniczonym polu;
- spostrzeganie figury i tła: składanie figur;
- stałość spostrzegania: stałość kształtu- porównywania czterech wielkości takiej samej figury;
- spostrzeganie stosunków przestrzennych: uzupełnianie ciągów korali;
- zabawa „Klocki”: określanie gdzie jest klocek?;
- określanie długości i szerokości „na oko”, za pomocą przymiotników: długi-krótki; szeroki- wąski; gruby- cienki;
- pogrubianie narysowanego śladu;
- rysowanie po kropkach;
- rysowanie wg rytmu;
- wzory literopodobne;
- zauważanie różnic pomiędzy obrazkami;
- zauważanie podobieństw na obrazkach;
- zauważanie co nie pasuje do obrazka;
- zauważanie braków w obrazkach.

Bibiografia:
- Bogdanowicz M.. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
Jundziłł I. , Trudności wychowawcze w rodzinie, Warszawa 1989.
- Kaja B. , Problemy diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 1987.
- Kozłowska A., Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1984,
- Mystkowska H. Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1974.
- Przetacznikowa M. , Makiełło-Jarża G., Psychologia ogólna, Warszawa 1975.
- Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. Współpraca z rodziną jako element konieczny do zrozumienia dziecka.
- Autyzm i zespół Aspergera - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.