X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37623
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego odbywającego staż: mgr Anna Bielenin

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, poprzez pełnienie funkcji zastępcy dyrektora, doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola oraz aktywnie uczestniczyłam w organizacji i realizacji zadań edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego
Na początku roku szkolnego 2015/2016 złożyłam wniosek o rozpoczęcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego do dyrektora Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Zasolu, gdzie odbywałam staż do 31.08.2016r. Następnie, po zmianie miejsca zatrudnienia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku nauczyciela za okres dotychczas odbytego stażu, 5 września 2016 roku przedłożyłam wniosek o kontynuację stażu dyrektorowi Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu.
W trakcie stażu szczegółowo przeanalizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz procedury awansu zawodowego, tj. Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Ustawę Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, statut Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu oraz inne dostępne materiały.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji w związku z pełnieniem dodatkowej funkcji zastępcy dyrektora przedszkola.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Zasolu - z panią mgr Mariolą Wróbel, a w Przedszkolu Fundacji "Elementarz" w Zasolu z panią mgr Anną Jakóbczyk, która jest jednocześnie dyrektorem placówki. Współpraca z opiekunem stażu polegała na ustaleniu kontraktu i harmonogramu spotkań, dokonaniu wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia) i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. W trakcie realizacji stażu systematycznie spotykałam się z opiekunem w celu omawiania spraw bieżących, udzieleniu wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, omawianiu gromadzonej dokumentacji oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
W czasie odbywania stażu, kompletowałam Teczkę awansu zawodowego, systematycznie uzupełniając konieczną dokumentację.

4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Doskonalenie warsztatu pracy. Zwiększanie efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęć.
Z racji pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, w czerwcu 2017r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu "Zarządzanie oświatą" oraz "Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami". Ponadto, brałam czynny udział w spotkaniach w ramach zespołów samokształceniowych dyrektorów oraz w konferencjach organizowanych przez Kuratorium Oświaty dotyczących m.in.:
- "Inauguracji roku szkolnego 2017/2018"
- "Zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych - postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika, zagrożeń związane z cyberprzemocą",
- "Zmian w przepisach prawa oświatowego",
- "Zachowań samobójczych dzieci i młodzieży - przyczyn, zapobiegania, profilaktyki",
- "Spotkań informacyjnych przygotowujących nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej 2017 w 8-letniej szkole podstawowej".
Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- szkolenie "Prawidłowe odżywanie dzieci w szkole i przedszkolu zgodnie z nowym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 sierpnia 2015r.",
- szkolenie "Środki psychoaktywne",
- konferencja "Od gąsienicy do motyla. Innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg Wygotskiego",
- warsztaty "Dziecięce zabawy w teatr",
- warsztaty "Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi młodszymi",
- warsztaty "Zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym",
- konferencja "Co w trawie piszczy? Czyli co wynika ze zmian w podstawie programowej",
- szkolenie "Ochrona danych osobowych dla Administratora danych osobowych",
- konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej "Edukacja ma przyszłość",
- seminarium "Zmiany zapisów w statutach szkół i przedszkoli jako konsekwencja zmian ustroju szkolnego - praktyczny komentarz",
- warsztaty "Przygotowanie nauczycieli do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego"
- konferencja " Jak zadbać o bezpieczeństwo psychiczne dziecka w szkole i w domu?",
- szkolenie "W świecie wartości czyli wychowanie przez czytanie",
- szkolenie "Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela - narzędzia na start",
- warsztaty "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej",
- szkolenie "RODO w placówce oświatowej" ,
- wykład "Potencjał uczącego się dziecka w XXI wieku"
oraz poprzez uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - rady szkoleniowe:
- "Nauczanie metodą projektów",
- "Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów w edukacji szkolnej",
- "Ocenianie kształtujące w teorii i praktyce",
- "Metody aktywizujące w pracy z dziećmi",
- "Metody eliminujące negatywne zachowania u dzieci",
- "Konstruktywne pochwały czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci"
- "Jak wspomagać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka?".
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawiła jakość mojej pracy, zwłaszcza na stanowisku zastępcy dyrektora przedszkola oraz sprawiła, że w swojej pracy z dziećmi mogłam stosować atrakcyjne formy i metody, a w przypadku pojawienia się trudności, stosować trafne rozwiązania. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć. Ponadto, doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
— gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania, tablice demonstracyjne, ilustracje), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia,
— dbałam o wystrój przedszkola, jego estetyczny wygląd - starłam się, aby pomieszczenia miały ładny i przyjazny wygląd, posiadały aktualne gazetki ścienne, były wyposażone w nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne (z atestami) przyrządy, meble, zabawki, itp. Wzbogacałam bazę dydaktyczną przedszkola, wraz z Radą Rodziców pozyskiwałam sponsorów oraz współorganizowałam kiermasze.
– prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną, swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, zdjęć.
Pełniąc rolę zastępcy dyrektora przedszkola współtworzyłam również między innymi takie dokumenty jak: Regulamin Wycieczek, Regulamin Rady Pedagogicznej, Statut Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu, Roczny Plan Pracy Przedszkola wraz z harmonogramem uroczystości, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, w tym roku szkolnym Program Wychowawczo-Profilaktyczny (który poprzedziłam diagnozą wśród rodziców, dzieci i nauczycieli),a także dokonywałam aktualizacji Koncepcji Pracy Przedszkola oraz Procedur Bezpieczeństwa.
– prowadziłam stronę internetową Przedszkola w ZSP Nr 2 w Zasolu, a w Przedszkolu Fundacji "Elementarz" w Zasolu utworzyłam oraz systematycznie uzupełniałam profil placówki na portalu społecznościowym Facebook, który jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola oraz przekaźnikiem istotnych informacji dla rodziców.
- wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Labana, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym, jak i fizycznym dzieci.

5. Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola. Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z zadań nauczyciela przedszkola
W trakcie swojej pracy współorganizowałam różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, tj. Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Pluszowego Misia, Dzień Górnika, Mikołajki, Wigilijke Grupową, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Święto Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Strażaka, Piknik Rodzinny. Do harmonogramu uroczystości Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu wprowadziłam nowe wydarzenia tj. "Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka", "Światowy Dzień Uśmiechu", "Dzień Drzewa - spotkanie z leśniczym", "Światowy Dzień Służby Zdrowia - spotkanie z pielęgniarką", "Święto Niepodległości" - spotkanie z kombatantami (zerówka), "Dzień Dyni", "Dzień Praw Dziecka", "Spotkanie z górnikiem", "Spotkanie z zespołem Paświszczanie", "Światowy Dzień Kota - spotkanie z weterynarzem", "Dzień Książki dla dzieci - spotkanie z bibliotekarką", "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przez zaproszonych gości". Zorganizowałam również spotkanie zarówno dla dzieci, jak i rodziców z dietetykiem. Dbałam także o to, by dzieci przedszkolne miały częsty kontakt ze światem teatru - zaprosiłam do nas teatrzyki ze spektaklami nt. "Cisza", "Jaś i Małgosia", "Tu rządzi kot".
Ponadto na bieżąco przygotowywałam dzieci do różnorakich konkursów, czy uroczystości (np. przedstawienie na Dzień Górnika z udziałem pani premier, występ z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Udzielałam również wsparcia w realizacji programów edukacyjnych, tj. "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Dzieciństwo bez próchnicy", "Kino Przedszkole", "Czyste powietrze wokół nas", "Kubusiowi Przyjaciele Natury".
Jako koordynator zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola w roku szkolnym 2015/2016, opracowałam plan i harmonogram pracy zespołu, dbałam o systematyczne realizowanie zadań zespołu, za pomocą różnorodnych i innowacyjnych metod gromadziłam informacje od dyrektora, nauczycieli oraz rodziców nt. realizowania koncepcji, by w efekcie opracować raport końcowy ewaluacji. Od października 2015r. do maja 2016r. prowadziłam działalność koła teatralnego dla dzieci przedszkolnych. W ramach modyfikacji programu profilaktycznego "Bezpieczny Przedszkolak" opracowałam procedury bezpieczeństwa.
W okresie od 1.09.2016r. do 31.05.2018r., z racji pełnienia dodatkowej funkcji zastępcy dyrektora, moja praca skupiała się głownie na koordynowaniu działań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych oraz innych zadań statutowych przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Współpraca z rodzicami
Przez cały okres stażu intensywnie współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci, a w trudnych momentach organizowałam spotkania z pedagogiem, czy z psychologiem. Od września 2016 roku do zakończenia stażu prowadziłam również zebrania z rodzicami, dbając o rzetelne przygotowanie oraz jasne i klarowne przekazanie istotnych informacji przy pomocy prezentacji multimedialnej. Przygotowałam także w formie multimedialnej oraz przeprowadziłam spotkania informacyjne z rodzicami nt. "Szkodliwego wpływu dymu papierosowego - w związku z realizacją programu Czyste Powietrze Wokół Nas", "Cyber zagrożeń - Dzieci w sieci", "Wszawicy - rozpoznania, sposobu skutecznego zwalczania oraz zjawiska w świetle zapisów prawa", a także "Ewaluacji zewnętrznej - definicja pojęcia, cele, harmonogram działania oraz przedstawienie wyników Raportu Końcowego". Opracowałam również broszury informacyjne dla rodziców nt. funkcjonowania Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu. We wrześniu 2017 roku za pomocą badania ankietowego oraz dyskusji z rodzicami dokonałam analizy działań profilaktycznych i wychowawczych przedszkola, między innymi na podstawie czego powstał Program Wychowawczo-Profilaktyczny. W ramach pedagogizacji rodziców zorganizowałam spotkanie z dietetykiem, który przeprowadził warsztaty nt. zasad zdrowego żywienia. Ponadto, na każdym zebraniu z rodzicami starałam się zachęcić rodziców do lektury różnych artykułów edukacyjnych na temat rozwoju ich dzieci (np. "Dlaczego warto czytać dzieciom?", "Pułapki nadopiekuńczości", "Dlaczego przedszkolak nie słucha", "Znaczenie przebywania na świeżym powietrzu dla rozwoju dziecka", "Jak nauczyć dziecka wiary w siebie?"). Dodatkowo mobilizowałam i angażowałam rodziców do udziału w różnorakich zbiórkach i akcjach charytatywnych, tj. "Poduszka dla Maluszka", "WOŚP", zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórka makulatury, nakrętek i baterii. Z okazji Dni Otwartych w przedszkolu opracowałam poradnik dla rodziców zawierający wskazówki adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem.
Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, doceniać oraz składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić większość uroczystości przedszkolnych. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola, ale i dla dzieci. Ponadto, raz w miesiącu miałam wyznaczony termin konsultacji. Tworzyłam również gazetkę informacyjną dla rodziców, pozwalającą rodzicom być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi codzienności ich dzieci.

2. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole, oraz poradniami specjalistycznymi
W trakcie pracy z dziećmi podejmowałam współpracę z:
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzeszczach oraz w Oświęcimiu ( kontakty z psychologiem, logopedą, kierowanie rodziców do specjalistów),
- Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach (projekt edukacyjny "Kino Przedszkole", występy z okazji WOŚP, konkursy, wycieczki dzieci na przedstawienia teatralne),
- Biblioteką w Zasolu (zajęcia edukacyjne "Głośne książek czytanie na bibliotecznym dywanie", spotkania autorskie z pisarką dla dzieci, zapraszanie pani bibliotekarki na Konkurs Recytatorski oraz na Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania),
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
- Komisariatem Policji w Brzeszczach (spotkania edukacyjne),
- Pedagogiem szkolnym - rozwiązywanie trudności wychowawczych.
- Ośrodkiem Zdrowia w Zasolu (organizacja spotkania z pielęgniarką, przekazanie ulotek przygotowanych przez dzieci "Rzuć palenie"),
- Świetlicą w Zasolu (zajęcia edukacyjne),
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zasolu (zajęcia edukacyjne).

3. Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych dzieci
Wspólnie z wychowawcami grup dokonywałam obserwacji oraz diagnozy wstępnej i końcowej dzieci w oparciu o arkusze. W swojej pracy odnosiłam się do wyników diagnozy oraz do wytycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dostosowywałam treści, formy i metody pracy z dziećmi do zapisów zawartych w Planach Działań Wspierających oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych. Ponadto, systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Technologię komputerową oraz zasoby Internetu w swojej pracy wykorzystywałam do:
– przygotowania dokumentacji przedszkolnej,
– przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu tj. wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje na dany temat, ilustracje, prezentacje multimedialne (www.jamendo.com, www.ninateka.pl, www.pixabay.com, www.sztuka24h.edu.pl, www.scenariuszelekcji.edu.pl, www.e-globalna.edu.pl, aplikacja Magisto, www.otwartezasoby.pl, aplikacja Quiver),
– opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji,
- wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie,
- przygotowywania materiałów na zebrania z rodzicami (pliki tekstowe, prezentacje multimedialne),
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu nauczycieleprzedszkola.pl,
– poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
– uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświecone awansowi). Poznawanie oraz analizowanie przepisów i aktów prawa oświatowego,
– korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, przykładowych scenariuszy, sprawozdań). Korzystanie z dotyczących awansu, rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali,
- przygotowania dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- obsługiwanie służbowej poczty elektronicznej przedszkola oraz takich platform internetowych jak SIO i SEO.
Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym, m.in.:
- www.men.pl,
- www.kuratorium.krakow.pl,
- www.reformaedukacji.men.gov.pl,
- www.ore.edu.pl,
- www.blizejprzedszkola.pl,
- www.dziennikustaw.gov.pl,
- www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl,
- www.przedszkolak.pl,
- www.edunews.pl.,
- www.portaloswiatowy.pl,
dzięki którym zdobyłam praktyczną wiedzę dotyczącą wychowania przedszkolnego oraz zarządzania placówką oświatową.
Dodatkowo byłam odpowiedzialna za aktualizowanie strony internetowej przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Zasolu oraz stworzyłam profil Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Zasolu na portalu społecznościowym Facebook i na bieżąco go współtworzyłam.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez:
- samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej,
- wykorzystanie propozycji metodycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- czynne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej (współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami).
Ponadto, aktywnie realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze:
— na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze (zaktualizowałam "System nagród i konsekwencji" obowiązujących w przedszkolu, wprowadziłam "Kącik złości" dla dzieci mających problemy z radzeniem sobie z emocjami, nawiązałam współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem wsparcia ze strony psychologa i pedagoga, prowadziłam rozmowy z rodzicami w przypadku pojawienia się trudności wychowawczych u dzieci),
— udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- planowałam i wdrażałam działania profilaktyczne w przedszkolu,
- współprowadziłam różnego rodzaju programy edukacyjne,
- organizowałam spotkania z ciekawymi gośćmi, itp.

2.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Współpracowałam z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: OPS, Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne, itp. Zbierałam informacje na temat wychowanków na podstawie Kart informacyjnych dzieci oraz rozmów indywidualnych z dziećmi i ich rodzicami – opracowywałam zestawienia istotnych informacji oraz dokonywałam analiz przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Poszeżanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty oraz procedury awansu zawodowego
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów przedszkolnych:
• Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (z późniejszymi zmianami)
• Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. wraz ze zmianami
• Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej
• Rozporządzenie MEN dotyczące programów nauczania
• Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Konwencja o Prawach Dziecka
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (m.in. statut przedszkola, regulamin rady pedagogicznej)
• Przepisy BHP – stosowanie ich w pracy wychowawczo - dydaktycznej.

2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowałam poprzez udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola, tworzenie i modyfikowanie dokumentacji przedszkolnej oraz współpracę z innymi nauczycielami oraz Radą Rodziców.

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis nauczyciela

........................................
Podpis opiekuna stażu

........................................
Pieczęć i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.